Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-01-13, 18:18
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?

Efter många års samlade erfarenheter på gott och ont av boende i tre olika bostadsrättsföreningar har jag mer och mer blivit övertygad om att en huvudorsak till uppkomna bråk är bristen på insyn i styrelsernas arbete. Alltså, i koncentrat:
Svårigheterna uppstår som självklar följd av att jurister (i varje fall på HSB) tolkat en viss paragraf som att "medlem i förening inte har någon absolut rätt att ta del av styrelsens protokoll, dvs kunna följa styrelsearbetet. Det har endast revisorerna". Usel tolkning, därför att den är ofullständig.

I boken "Bostadsrätt", skriven av Björn Lundén & Ulf Svensson har de tydligt klargjort att styrelsen kan bestämma att protokollen ska vara offentliga. Tyvärr tycks få medlemmar av bostadsrätternas styrelser ha läst boken.
För övriga medlemmar i föreningarna ter sig emellertid förhållandet ofta svårsmält, för att inte säga absurt.
Ty samtidigt finns ju lagtext som säger att stämman är föreningens högsta beslutande organ.
Det är stämman som ska fatta beslut om vad den vill att styrelsen ska göra.
Bl a finns en punkt på stämmans dagordning som handlar om "beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen". Revisorernas kortfattade skriftliga redovisning till stämman om föreningens ekonomi ger då möjligen tillräckligt underlag för att hellre fria än fälla för ekonomiska oegentligheter.
Men resten? Vilka frågor har behandlats under året,vilka beslut har tagits, och på vilka grunder?
Som boende måste man ibland även kunna gå bakåt i tiden och kontrollera vad som tidigare gjorts i viss fråga.
Revisorerna tar ju i sin redovisning ingen ställning till frågor om huruvida styrelsernas beslut eller agerande är de klokaste valen, eller om de varit aktiva, kreativa och lyhörda för medlemmars synpunkter. Faktorer som vanligen är betydligt viktigare för de flesta föreningars hälsotillstånd, än att siffror för debet och kredit nöjaktigt går ihop.
Stämman ska ju även ta ställning till frågan om arvodets storlek till styrelseledamöterna.
Vilken arbetsgivare skulle acceptera att diskutera årliga höjningar till anställda vars prestationer de aldrig kunnat kontrollera?
Alltså, medlemmarna måste ovillkorligen kunna följa styrelsens arbete via offentliggjorda protokoll. Allt annat är orimligt. I inget annat sammanhang tillåter vi att en grupp väljes att sköta angelägna viktiga saker för oss, utan krav på möjligheter till full insyn. Vår historia tillåter inte denna sorglöshet.
Hur farligt är det?
Om det någon gång skulle finnas en s k "känslig fråga" på dagordningen. Vad vore enklare än att stryka punkten i det "offentliga" protokollet.
Som gammal styrelseledamot vet jag ju att den censuren inte ofta är aktuell och nödvändig.
Och kanske viktigast av allt i samanhanget, öppenhet i redovisningen underlättar valberedningarnas arbete att finna goda krafter för nyrekrytering.
Hur ska nya medlemmar kunna förberedas för rollen som ledamot, om man inte kunnat följa, fundera över och diskutera löpande ärenden?
De rätta krafterna, dvs medlemmar med kunskaper, intresse och engagemang brukar självmant göra sig hörda, om bara informationen finns tillgänglig.
Det är ju till allas nytta.
Det demokratiska samhällets hela poäng.
--Ett framtida mål att arbeta för: Alla föreningar har en egen webb-sida, med såväl styrelsedagordningar som protokollen inlagda. Och en länk till detta förnämliga forum, som sannolikt en majoritet av alla medlemmar inte känner till.
Tack Ni alla!


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:43. Anledning: Lagt in länkar
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-01-14, 15:47
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard bostadsrätt sverige liknar yttrandefrihet i kina?

Läser i dagens Metro att Google funderar dra sig ur i Kina.
Detta på grund av att företaget anser att kineser inte har yttrandefrihet.
Likadant läge? gäller som "pensionär" förklarar läget för bostadsrättsinnehavare i sverige.

Jag gillar din skrivelse pensionär, och instämmer i varje ord du säger.
Bara hoppas på att verkligheten kommer ifatt vad det avser denna totalstyrda branch. Må medlemmarna som äger en bostadsrätt vakna och inse att sveriges maffia stavas hsb, riksbyggen och sbc.

Lägg därtill hur många styrelser som måste sova dåligt.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-10-05, 15:57
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Efter många års samlade erfarenheter på gott och ont av boende i tre olika bostadsrättsföreningar har jag mer och mer blivit övertygad om att en huvudorsak till uppkomna bråk är bristen på insyn i styrelsernas arbete. Alltså, i koncentrat:
Svårigheterna uppstår som självklar följd av att jurister (i varje fall på HSB) tolkat en viss paragraf som att "medlem i förening inte har någon absolut rätt att ta del av styrelsens protokoll, dvs kunna följa styrelsearbetet. Det har endast revisorerna". Usel tolkning, därför att den är ofullständig.

I boken "Bostadsrätt", skriven av Björn Lundén & Ulf Svensson har de tydligt klargjort att styrelsen kan bestämma att protokollen ska vara offentliga. Tyvärr tycks få medlemmar av bostadsrätternas styrelser ha läst boken.
För övriga medlemmar i föreningarna ter sig emellertid förhållandet ofta svårsmält, för att inte säga absurt.
Ty samtidigt finns ju lagtext som säger att stämman är föreningens högsta beslutande organ.
Det är stämman som ska fatta beslut om vad den vill att styrelsen ska göra.
Jag är inte insatt i HSB:s syn på styrelseprotokoll eftersom jag aldig bott i någon HSB-ansluten bostadsrättsförening.
Det stämmer att protokoll från styrelsesamanträden inte är offentliga men att styrelsen kan välja att offentliggöra dem om de så önskar.
Inför årsredovisningen och årsstämman är det en av revisorernas uppgifter att gå igenom protokoll från tidigare stämmor och styrelsesammanträden för att bl a se hur beslut följts upp och genomförts. En auktoriserad revisors plikter finns reglerade i lagstiftning och regler.

Citat:
Bl a finns en punkt på stämmans dagordning som handlar om "beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen". Revisorernas kortfattade skriftliga redovisning till stämman om föreningens ekonomi ger då möjligen tillräckligt underlag för att hellre fria än fälla för ekonomiska oegentligheter.
Men resten? Vilka frågor har behandlats under året,vilka beslut har tagits, och på vilka grunder?
Som boende måste man ibland även kunna gå bakåt i tiden och kontrollera vad som tidigare gjorts i viss fråga.
Om man som medlem i en förening vill kontrollera hur en viss fråga hanterats av föreningen har man möjlighet att vid en stämma begära en sk särskild granskning. Under förutsättning att stämman bifaller förslagen ska sedan Länsstyrelsen tillsätta en minoritetsrevisor (kan vara en advokat) som genomför en undersökning om hur föreningen skött den aktuella frågan.
http://www.ab.lst.se/templates/Infor...ge____2080.asp
En särskild granskning betalas alltid av bostadsrättsföreningen.

Citat:
Revisorerna tar ju i sin redovisning ingen ställning till frågor om huruvida styrelsernas beslut eller agerande är de klokaste valen, eller om de varit aktiva, kreativa och lyhörda för medlemmars synpunkter. Faktorer som vanligen är betydligt viktigare för de flesta föreningars hälsotillstånd, än att siffror för debet och kredit nöjaktigt går ihop.
Hur mäts klokhet? Hur görs en bedömning av om styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd? Jag vet inte.
Här tycker jag att det handlar om vilka krav man har rätt att ställa på styrelsen i en bostadsrättsförening. Styrelsen fullgör ju sitt uppdrag på sin fritid och till en mycket låg timpenning. De flesta av oss som yrkesarbetar eller studerar kan helt enkelt inte lägga ner hela den tid som vore optimal för uppdraget. Kanske är det därför som många styrelser består av pensionärer?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-10-05, 19:10
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Sandlådan Visa inlägg
Det stämmer att protokoll från styrelsesamanträden inte är offentliga men att styrelsen kan välja att offentliggöra dem om de så önskar.

Om man som medlem i en förening vill kontrollera hur en viss fråga hanterats av föreningen har man möjlighet att vid en stämma begära en sk särskild granskning. Under förutsättning att stämman bifaller förslagen ska sedan Länsstyrelsen tillsätta en minoritetsrevisor (kan vara en advokat) som genomför en undersökning om hur föreningen skött den aktuella frågan.
http://www.ab.lst.se/templates/Infor...ge____2080.asp
En särskild granskning betalas alltid av bostadsrättsföreningen.
Det du beskriver är en bortom rimlighetens gräns snårig väg att vandra, bara för att någon vill veta hur en viss fråga behandlats.
Dessutom ska föreningen behöva betala för processen!

Det är inte bara oklokt, det är dårskap.

Det handlar ju endast om att enkelt berätta om vad man gör. Låt de medlemmar som vill, kunna följa med i, och reflektera över det som sker i föreningen.
En nödvändig process i ett demokratiskt system! Som har visat sig vara överlägsen alla andra testade system.

Du skriver:Det stämmer att protokoll från styrelsesamanträden inte är offentliga.
Det finns så många trådar på detta forum som behandlat denna fråga, att jag inte tar den biten igen.

Citat:
men att styrelsen kan välja att offentliggöra dem om de så önskar.
Jag anser att det ska uttryckas så att de flesta styrelser valt att hemlighålla protokollen. Och att det är ett mycket oförnuftigt val.

Citat:
Hur mäts klokhet?
Se ovan.
Jag anser att en styrelse som inte förstått detta enkla faktum, nog inte uppnår rimlig grad av klokhet.
Att vägra delge sina medlemmar protokollen, är att i någon mening omyndigförklara dem. En kränkning! Men det vanligtvis ganska torftiga protokollet, räcker i de flesta fall inte för att det ska uppfylla mina krav på information. Det inser var och en som läst ett styrelseprotokoll.
Det räcker dock oftast för att aktiva, intresserade medlemmar ska börja fundera. Vad som händer sen är ett äventyr, men sällan något att frukta för en "bra styrelse".

Citat:
Hur görs en bedömning av om styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd? Jag vet inte.
Tänk efter! Utan protokollen och ibland kompletterande information, liksom aktiv inbjudan till medlemmar att delta i föreningsktiviteter (det räcker inte med några städdagar) -kan du helt enkelt inte hävda att styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd. Det är ju bara att konstatera enkla fakta. Utan information kan du inte göra meningsfulla bedömningar om styrelsen.
Bevilja ansvarsfrihet!? På vilken grund kan du uttala dig om den saken?

Att vända sig till revisorn, ställa frågor om dessa parametrar till honom- meningslöst. Svaret blir i 70 fall av hundra: Det är inte mitt bord! Jag granskar ekonomin. I övriga fall svarar han nog mestadels inte alls.

Citat:
Här tycker jag att det handlar om vilka krav man har rätt att ställa på styrelsen i en bostadsrättsförening. Styrelsen fullgör ju sitt uppdrag på sin fritid och till en mycket låg timpenning. De flesta av oss som yrkesarbetar eller studerar kan helt enkelt inte lägga ner hela den tid som vore optimal för uppdraget.
Huvudtanken med bostadsrätten är att vitillsammansskaskötaomvårthus.
Att lämna ut protokollen ger inget merarbete. Tvärtom kan styrelsen ibland få hjälp från överraskande håll, eftersom det brukar visa sig att det finns medlemmar med oanade kunskaper om visssa av de problem som ska lösas.
Utan information, är den allvarligaste effekten att medlemmarna stannar kvar i okunnighet, passiviseras och den eftersträvansvärda -dialogen- i ett demokratiskt system infinner sig aldrig. Skvaller, misstänksamhet och agressioner är vad man kan förvänta sig istället.

Citat:
Kanske är det därför som många styrelser består av pensionärer
Det är en av dessa oönskade effekter av att man skapat en oinformerad, passiv medlemskår.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-10-05, 22:19
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg

I boken "Bostadsrätt", skriven av Björn Lundén & Ulf Svensson har de tydligt klargjort att styrelsen kan bestämma att protokollen ska vara offentliga.
För informationens skulle så stod det tvärtom för några upplagor sedan. Då skulle helst styrelseprotokollen hållas inlåsta långt borta från allmänhetens ögon.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-10-06, 17:10
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Det du beskriver är en bortom rimlighetens gräns snårig väg att vandra, bara för att någon vill veta hur en viss fråga behandlats.
Dessutom ska föreningen behöva betala för processen!

Det är inte bara oklokt, det är dårskap.

Det handlar ju endast om att enkelt berätta om vad man gör. Låt de medlemmar som vill, kunna följa med i, och reflektera över det som sker i föreningen.
En nödvändig process i ett demokratiskt system! Som har visat sig vara överlägsen alla andra testade system.

Du skriver:Det stämmer att protokoll från styrelsesamanträden inte är offentliga.
Det finns så många trådar på detta forum som behandlat denna fråga, att jag inte tar den biten igen.Jag anser att det ska uttryckas så att de flesta styrelser valt att hemlighålla protokollen. Och att det är ett mycket oförnuftigt val.


Se ovan.
Jag anser att en styrelse som inte förstått detta enkla faktum, nog inte uppnår rimlig grad av klokhet.
Att vägra delge sina medlemmar protokollen, är att i någon mening omyndigförklara dem. En kränkning! Men det vanligtvis ganska torftiga protokollet, räcker i de flesta fall inte för att det ska uppfylla mina krav på information. Det inser var och en som läst ett styrelseprotokoll.
Det räcker dock oftast för att aktiva, intresserade medlemmar ska börja fundera. Vad som händer sen är ett äventyr, men sällan något att frukta för en "bra styrelse".


Tänk efter! Utan protokollen och ibland kompletterande information, liksom aktiv inbjudan till medlemmar att delta i föreningsktiviteter (det räcker inte med några städdagar) -kan du helt enkelt inte hävda att styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd. Det är ju bara att konstatera enkla fakta. Utan information kan du inte göra meningsfulla bedömningar om styrelsen.
Bevilja ansvarsfrihet!? På vilken grund kan du uttala dig om den saken?

Att vända sig till revisorn, ställa frågor om dessa parametrar till honom- meningslöst. Svaret blir i 70 fall av hundra: Det är inte mitt bord! Jag granskar ekonomin. I övriga fall svarar han nog mestadels inte alls.


Huvudtanken med bostadsrätten är att vitillsammansskaskötaomvårthus.
Att lämna ut protokollen ger inget merarbete. Tvärtom kan styrelsen ibland få hjälp från överraskande håll, eftersom det brukar visa sig att det finns medlemmar med oanade kunskaper om visssa av de problem som ska lösas.
Utan information, är den allvarligaste effekten att medlemmarna stannar kvar i okunnighet, passiviseras och den eftersträvansvärda -dialogen- i ett demokratiskt system infinner sig aldrig. Skvaller, misstänksamhet och agressioner är vad man kan förvänta sig istället.


Det är en av dessa oönskade effekter av att man skapat en oinformerad, passiv medlemskår.
Bäste Hr Pensionär

Jag uppskattar att du svarar på mitt inlägg men snälla, läs och tolka det jag skriver i sitt sammanhang i stället för att kommentera lösryckta meningar.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-10-06, 18:12
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Sandlådan Visa inlägg
Bäste Hr Pensionär

Jag uppskattar att du svarar på mitt inlägg men snälla, läs och tolka det jag skriver i sitt sammanhang i stället för att kommentera lösryckta meningar.
Jag tackar för den något taggiga rosen.
Nog är det väl så att när man gör påståenden så måste de enskilda meningarna kunna granskas, värderas och kommenteras var för sig.
Om detta leder fel, -kom igen! Visa vad, och varför!
Jag är nyfiken på vilket "sammanhang" som missats?
Vilka av mina lösryckta kommentarer ogillar du, och varför?
Gör en ansträngning att förklara, om du tycker att jag inte förstår.
Det är nog detta forums mål och mening att vi ska försöka resonera oss fram till bättre förståelse om vad som sker, varför det sker och hur vi ska komma dit vi vill. Det demokratiska samtalet är en bra början
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-10-06, 21:10
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Jag tackar för den något taggiga rosen.
Nog är det väl så att när man gör påståenden så måste de enskilda meningarna kunna granskas, värderas och kommenteras var för sig.
Om detta leder fel, -kom igen! Visa vad, och varför!
Jag är nyfiken på vilket "sammanhang" som missats?
Vilka av mina lösryckta kommentarer ogillar du, och varför?
Gör en ansträngning att förklara, om du tycker att jag inte förstår.
Det är nog detta forums mål och mening att vi ska försöka resonera oss fram till bättre förståelse om vad som sker, varför det sker och hur vi ska komma dit vi vill. Det demokratiska samtalet är en bra början
Ja, självklart ska man kommentera och granska!
Jag ska förtydliga vad jag menade:

Så här skrev du:
Citat:
Revisorerna tar ju i sin redovisning ingen ställning till frågor om huruvida styrelsernas beslut eller agerande är de klokaste valen, eller om de varit aktiva, kreativa och lyhörda för medlemmars synpunkter. Faktorer som vanligen är betydligt viktigare för de flesta föreningars hälsotillstånd, än att siffror för debet och kredit nöjaktigt går ihop.
Och så här blev min kommentar:
Citat:
Hur mäts klokhet? Hur görs en bedömning av om styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd? Jag vet inte.
Här tycker jag att det handlar om vilka krav man har rätt att ställa på styrelsen i en bostadsrättsförening. Styrelsen fullgör ju sitt uppdrag på sin fritid och till en mycket låg timpenning. De flesta av oss som yrkesarbetar eller studerar kan helt enkelt inte lägga ner hela den tid som vore optimal för uppdraget. Kanske är det därför som många styrelser består av pensionärer?
Jag uppfattade det som att du menar att bara medlemmarna får läsa protokollen så kan de göra en bedömning av styrelsens klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet. Jag tycker inte att det är så enkelt.
Klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet är såvitt jag vet inga definierade, avgränsade begrepp utan de är subjektiva till sin natur. Hur mäter man t ex klokhet och kreativitet i styrelsearbetet? Jag gissar att det kommer att finnas minst lika många åsikter som det finns medlemmar i en förening när det gäller dessa begrepp.
Ekonomiska begrepp och siffror är mer handfasta och lättare att bedöma.

Jag vill avslutningsvis säga att jag håller med dig om att öppenhet kring en bostadsrättsförenings skötsel borde vara en självklarhet. Genom egen erfarenhet av styrelsearbete vet jag att hemlighetsmakeri och maktfullkomlighet inte hör hemma i en bostadsrättsförening.
Som vanlig medlem känner man sig ofta maktlös och ibland orättvist behandlad av sin förening och det är mycket svårt att hitta hjälp och få stöd av någon instans utanför föreningen. Föreningen å sin sida har en stor organisation i ryggen och alltför ofta även lagen på sin sida.

Vänner?
(Hoppas att det var ok att jag klippte ur några meningar ur sitt sammanhang)
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-10-06, 23:23
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Sandlådan Visa inlägg

Jag uppfattade det som att du menar att bara medlemmarna får läsa protokollen så kan de göra en bedömning av styrelsens klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet. Jag tycker inte att det är så enkelt.
Nej vi är helt överens om detta. Men det är en nödvändig bit.

Jag har i angivna trådar utvecklat min syn på varför det är klokt att informera. Det finns massor av trådar där andra uttrycker samma mening, och med goda exempel på vad mörkläggningen för med sig.

Aktiv är man ju inte om man inte ger god information på annat sätt.
Kreativ knappast heller. Svårt att upptäcka i rådande mörker.
Lyhörd? Hur utrycker man en sådan förmåga utan att ha delgett någon information. Något för medlemmar att fundera och reagera på?

Citat:
Jag vill avslutningsvis säga att jag håller med dig om att öppenhet kring en bostadsrättsförenings skötsel borde vara en självklarhet. Genom egen erfarenhet av styrelsearbete vet jag att hemlighetsmakeri och maktfullkomlighet inte hör hemma i en bostadsrättsförening.
Som vanlig medlem känner man sig ofta maktlös och ibland orättvist behandlad av sin förening och det är mycket svårt att hitta hjälp och få stöd av någon instans utanför föreningen. Föreningen å sin sida har en stor organisation i ryggen och alltför ofta även lagen på sin sida.
Vi tycks uppleva rätt mycket ganska lika. Det som gläder mig mitt i all bedrövelse är att så många på detta forum delar med sig av sina kunskaper, tankar och erfarenheter. Om vi sköter oss kan det bli hur bra som helst.
Ös på, om du tycker att jag resonerar fel. Du får gärna såga och stycka alla "åsikter" jag serverat i småbitar. Är de fel i sak eller färdriktning, ska de bort. Sätt ingen slutpunkt för detta. När saker fått mogna kan nya argument födas.
Det som ev blir kvar kan säkert förädlas ytterligare av andra, koncentreras och kanske landa i närheten av faktabasen.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-11-25, 14:49
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Hur mäter man klokhet?

Jag tycker att frågan i sig är så intressant, att den inte kan avfärdas med enkla konstateranden enl Sandlådan nedan, som ju går ut på att det nog blir för svårt.
Dessutom har fler varit inne på samma spörsmål.

Alltså

Citat:
Ursprungligen skrivet av Sandlådan Visa inlägg
Jag uppfattade det som att du menar att bara medlemmarna får läsa protokollen så kan de göra en bedömning av styrelsens klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet. Jag tycker inte att det är så enkelt.

Klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet är såvitt jag vet inga definierade, avgränsade begrepp utan de är subjektiva till sin natur.
Förvisso inte helt enkelt, men heller inte så svårt att vi skulle avfärda varje försök till mätning, uppskattning därav. Hur väljer, bemannar och utvärderar vi alla dessa komplicerade funktioner i ett demokratiskt samhälle? Vår uppgift är inte svårare än många andras.

Citat:
Jag gissar att det kommer att finnas minst lika många åsikter som det finns medlemmar i en förening när det gäller dessa begrepp.
Det tror däremot inte jag.
Med lite resonerande hit och dit, borde en hyfsad koncensus kunna uppnås om hur vi bör pröva saken.

Citat:
Jag vill avslutningsvis säga att jag håller med dig om att öppenhet kring en bostadsrättsförenings skötsel borde vara en självklarhet. Genom egen erfarenhet av styrelsearbete vet jag att hemlighetsmakeri och maktfullkomlighet inte hör hemma i en bostadsrättsförening.
Redan här är vi långt komna i gemensam värde- och bedömningsgrund.
Den som inte förstått detta hör inte hemma i en styrelse för bostadsrätt.
Det blir låga poäng.
Alla följande och möjliga parametrar för en noggrannare (dvs inte upprörande subjektiv) bedömning, är sopade under mattan. Mycket oklokt av föreningar att acceptera.
Jag upprepar några rader från tidigare: Ang protokollet
1 Jag vill för det första se
att de presterar en ordentlig dagordning som ger intryck av att de förberett sammanträdet.
(symötesstilen tycker jag inte om i just detta sammanhang)

2 Jag vill se att de tagit upp väsentliga frågor till behandling.
3 jag vill se att de redovisar ordentliga utredningar, dvs ett bra faktaunderlag innan de går till beslut.
4 Jag vill se en rimlig förklaring till varför ett speciellt alternativ valts. (samma fråga/problem kan mycket väl tänkas dyka upp igen i framtiden, och då vill jag kunna gå tillbaks och kolla -hur resonerade man då-)
5 Om någon styrelsemedlem har så starka tvivel på vald lösning att han reserverat sig, vill jag kunna se det.

Det kan tänkas vara en medlem med stor integritet och klarsyn (motsatsen är givetvis också en möjlighet).
6 Behandlade frågor bör lösas inom rimlig tid (inga långbänkar, utan förklaringar)
7 Står man inför ett svårt problem vill jag se att man förstått att kontakta lämplig kompetens för att försöka säkerställa en god lösning.
8 Jag vill framför allt att det ska synas i protokollet att styrelsen verkligen har ambitionen att "informera oss medlemmar, sakligt och väl", och att man inbjuder till kontakt, beredda att ta såväl råd som kritik.
Dvs att man inte glömt "kärnan" i boendeformen "att vi tillsammans" etc...

Med detta oerhört viktiga underlag i våra händer, protokollet behöver mätproseduren inte bli alltför subjektiv.
Nu invänder någon, -men protokollen brukar vara så torftiga-
Jovisst!
Men den intresserade medlemskåren ber då om noggrannare protokoll, eller ytterligare information.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Fuktskada i bostadsrätt - Bostadsrättslagen och särskilt avtal med brf ärtan Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 8 2009-09-23 17:33
Föreningen ska sälja en hyresrätt Stefano Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 5 2009-08-05 16:37
Tvinga medlem i brf att renovera badrum, med stöd av lagen? SydBeata Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 2 2009-04-07 17:04
Om styrelsen - dess konstitution, skyldigheter, etc i bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:51
Tolkning av Rotavdraget steiermark Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 9 2008-12-10 09:04Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:44.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare