Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-01-05, 00:56
Skalman Skalman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 9
Olycklig Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?

Jag undrar om någon kan hjälpa mig att ange någon lagtext eller praxis som säger att alla styrelseledamöter måste informeras i rimlig tid innan styrelsemöten?

I min förening delger ordförande och kassör varandra och de gör upp om beslut i förväg utan att tillfråga mig (vi är bara 3 ledamöter). I praktiken har jag ändå ingen möjlighet att påverka beslutet (eftersom de är i majoritet) men vill i alla fall bli informerad. Ordförande vägrar att ge mig info med hänvisning till att besluten formellt fattas på styrelsemötet där information och beslutsunderlag delges. De ggr som jag har reserverat mig mot besluten har ordförande (som justerat protokollen) tagit bort min reservation. Får man göra så?

Jag menar att jag vill ha möjlighet att fundera över deras förslag ett par dagar och beredas möjlighet att sammanställa frågor. Jag får dock nekande svar på min förfrågan. Jag har även hävdat att jag fortsättningsvis kommer att be vår revisor inhämta informationen (enligt råd från SBC) utan framgång. Det är dessutom svårt att begära information om något som man inte vet finns. Exempelvis får jag inte ta del av RR, BR, offerter, energideklaration mm från vår ordf och kassör.

Situationen gör det svårt för mig att ta juridiskt (och moraliskt) ansvar över styrelsens beslut.

Tacksam för era kloka råd i frågan.


För mer information om styrelseprotokoll, se bl a;
Styrelse, protokoll - FAKTABANKEN

Styrelsemöte och protokoll - Mötesanteckningar från styrelsemöte stämmer inte, styrelseprotokoll har ej justerats, styrelseprotokoll från föregående möte gås ej igenom

Justera styrelseprotokoll - Vem kan utses som justerare till styrelsens protokoll? Vem utser justerare av styrelsens protokoll? Hur många justerare kan utses för styrelseprotokollet? Måste varje sida i protokollet signeras av ledamöterna? Kan ett protokoll ändras? Vad ska ledamot i styrelsen göra som inte håller med om vad som skrivits i protokollet?

Suppleant till styrelsen justerar styrelsens protokoll - Styrelsesuppleant som protokollförare på styrelsemöten

Styrelseprotokoll saknas - Protokollförare (= ordföranden) lämnar inte ifrån sig styrelseprotokoll

Har styrelsens ordförande huvudansvar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt? - Styrelseprotokoll saknas. Ansvar för protokoll och övriga styrelsedokument. Vem är ansvarig för styrelseprotokollen? Rutiner för arkivering av viktiga dokument måste finnas i varje brf!

Får vice ordföranden ändra i styrelseprotokoll? - Ledamot i styrelsen som ändrar i ett styrelseprotokoll, innan justering gjorts

Särskild mening i styrelseprotokoll - Ledamot önskar få in synpunkter i styrelsens protokoll

Reservation i styrelseprotokoll

Per capsulam utan styrelseprotokoll

Ska avhopp av ledamot i styrelsen protokollföras i styrelseprotokoll?

Måste personuppgifter på den som beviljas medlemskap i föreningen föras in i styrelseprotokollet?

Styrelseprotokoll samt överlåtelse-och pantsättningsavgift i brf

Regler och rutiner för styrelseprotokoll

Arbetsordning för styrelse, protokoll - Upprätta styrelseprotokoll

Mall för styrelseprotokoll vid konstituerande möte (konstituerande mötesprotokoll) - Protokoll från konstituerande styrelsemöte


Utdrag från styrelseprotokoll i brf, rätt att få utdrag för det som rör en själv? - Protokollsutdrag styrelseprotokoll
Motion: Utdrag från styrelseprotokoll - Motion till HSB om att medlemmar som begär detta ska erhålla utdrag från styrelseprotokoll i frågor som rör dem själva

Motion om offentliga styrelseprotokoll

Får valberedningen läsa styrelseprotokoll?
Riksbyggen säger att varken valberedning eller medlemmar har med styrelseprotokollen att göra


Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a styrelseprotokoll och stämmoprotokoll - Motion


För information om offentliga styrelseprotokoll, se bl.a.;
Styrelseprotokoll och deras offentlighet

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Del 1

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Del 2

Senast redigerad av Admin: 2012-03-21 klockan 21:49. Anledning: Lagt till länkar med information om styrelseprotokoll
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-01-05, 01:14
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Inte fungerande styrelse

Den situation som drabbat dig är tyvärr inte helt ovanlig.
Styrelseledamöter gaddar gärna ihop sig mot andra styrelseledamöter utanför styrelsemötena för att på detta sätt köra över minoriteten, och det är svårt att skydda sig mot detta med någon form av regelverk.

Ett annat sätt att köra över styrelseledamöter är också bristfälliga beslutsunderlag.
Att ingå i en sådan styrelse är inget roligt eftersom alla ledamöter är delaktiga i de beslut som tas.

Det finns ingen lag och heller ingen direkt praxis för hur lång tid i förväg styrelseledamöter måste informeras om vilka frågor som ska behandlas. Men jag ska se om jag kan hitta något annat som kan vara till ditt stöd.

Självklart ska alla ledamöter ges möjlighet att tänka över varje beslut som tas!
Begär att få inskrivet i styrelseprotokollet att du efterfrågat detta.

Din reservation får under inga omständigheter tas bort. Att göra så är mycket farligt!

En revisor ska egentligen inte blanda sig i det löpande styrelsearbetet genom att vara delaktig i detta. Men det är alltid en definitionsfråga. Det är ju samtidigt synd om man inte kan utnyttja föreningens kompetens.

All skriftlig information som finns inom styrelsen har samtliga medlemmar lika rätt att ta del av.

Om det fungerar så illa som du beskriver här så är det viktigt att du informerar alla revisorer om förhållandet. Delägarna måste också informeras.

Att inte avslöja missförhållanden riskerar bara att drabba en själv. På flera olika sätt.


Liknande frågor i samma ämne;

INFORMATION

1. Medlemmarnas rätt till information av styrelsen

Fråga: I vår förening pågår stora investeringar som kostar stora pengar.
Har vi medlemmar rätt till information när investeringarna kostar flera hundra tusen kronor?

Svar: Generellt gäller för alla styrelser att det är viktigt att informera medlemmarna om vad som händer i föreningen, antingen skriftligen eller genom informationsmöten. Detta för att medlemmarna ska kunna vara delaktiga.

När det gäller den formella beslutsprocessen är det styrelsens uppgift att fatta beslut om rena underhållsåtgärder. Även om det handlar om kostsamma åtgärder.

Vid om- eller tillbyggnad av bostadsrättsföreningens fastighet ska beslut dock fattas av föreningsstämman.


2. Är inte underhållsplan/ekonomisk plan och kalkyl offentliga i en brf?

Fråga: Vår förening har upprättat en underhållsplan och en tioårskalkyl, enligt certifieringsmodellen. Men när jag vill få en kopia av dessa handlingar nekar vår ordförande. Han menar att de inte är offentliga. Det känns som om man vill dölja något.
Har medlemmarna ingen rätt till insyn?

Svar: Underhållsplanen och 10-årskalkylen är styrelsens arbetsmaterial och ligger till grund för beslut om underhållsåtgärder.

Som medlem har du inte rätt att ta del av underhållsplanen och övrigt styrelsematerial.
Stämman kan dock alltid besluta att underhållsplan och 10-årskalkyl ska vara offentliga för medlemmarna.

Det är viktigt att styrelsen informerar om planerade underhållsåtgärder så att medlemmarna vet vad som är på gång. Stora åtgärder har ofta också påverkan på årsavgifterna vilket medlemmarna bör informeras om i tid.


3. Information om upphandling

Fråga: Vi har fått veta att vår styrelse funderar på att inte låta HSB sköta föreningens administration. Istället tänker sekreteraren ta på sig uppgiften. När beslutet togs så var inte HSB:s representant i styrelsen närvarande.
Ska inte så stora beslut diskuteras på stämman och ska inte en sådan tjänst utlysas på den öppna marknaden?

Svar: Bostadsrättsföreningens styrelse är vald att sköta föreningens löpande förvaltning. Det är därför styrelsen som beslutar om vem som ska sköta den administrativa och tekniska förvaltningen.

Det finns inget lagkrav på upphandling. Men revisorerna brukar ofta kräva att anbud tas in från minst tre olika håll om det rör sig om en större upphandling. Styrelsen måste inom vårdnadsplikten om föreningen välja det som är bäst för föreningen utifrån pris, kvalitet och så vidare.

För att kunna avgöra vad som är bäst för föreningen bör därför en upphandling göras. Du har som medlem naturligtvis alltid möjlighet att diskutera valet av förvaltare på stämman genom att lämna in en motion.

Att sköta föreningens administration är ett arbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Den som vill ha uppdraget, i det här fallet sekreteraren, är jävig när styrelsen beslutar i frågan. Det är också direkt olämpligt att sitta kvar som styrelseledamot om man utför uppdrag åt föreningen i sådan omfattning som avses här.


4. Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

Fråga: På grund av utlandsvistelse är vi förhindrade att delta i årsstämman i vår förening.
Vilka regler gäller angående kopia av protokoll till medlemmarna?
Finns det möjlighet att få protokollskopia, bortsett från sekretessfrågor även från styrelsemöten?

Svar: Lagen om ekonomiska föreningar, som är tillämplig i detta fall, säger att protokoll från föreningsstämman ska hållas tillgängligt för föreningens medlemmar senast tre veckor efter stämman.

Det finns ingen skyldighet för föreningen att skicka kopia av protokollet till medlemmarna. En del föreningar delar ut protokoll till sina medlemmar, andra sätter upp det i trappuppgången. Om en medlem begär att få stämmoprotokollet ser dock de flesta föreningar till att lämna ut en kopia.

Det rekommenderas att föreningen på stämman tar ett beslut om att alla medlemmar ska få kopior av stämmoprotokollen (via internet eller skriftliga kopior).

När det gäller styrelseprotokollen är dessa handlingar som HSB brukar säga att de inte får spridas utanför styrelsen. Detta är emellertid inte alls med sanningen överensstämmande. HSB hävdar bl.a. att "styrelsen bör iaktta stor försiktighet med att lämna ut hela eller delar av styrelseprotokollet eftersom det kan innehålla uppgifter om föreningens affärsförhållande, frågor om enskilda medlemmar eller liknande". Tvärtom så är det så att i landets mest välfungerande föreningar så är styrelseprotokollen offentliga för medlemmarna.

Revisorerna har alltid rätt att ta del av styrelseprotokollen, för sin granskning av styrelsens förvaltning.

Det rekommenderas att föreningen på stämman tar ett beslut om att alla medlemmar ska få kopior av styrelseprotokollen (via internet eller skriftliga kopior).


5. Ledamot som ej får tillgång till styrelsens protokoll

Fråga: Jag är styrelseledamot i min förening. Jag har bett om att få ta del av protokoll från tiden innan jag ingick i styrelsen, men blivit nekad av ordförande och sekreterare.
Kan de neka mig underlag för ett ordentligt arbete i styrelsen?

Svar: Nej, de kan inte neka dig att ta del av styrelseprotokollen. Du har som styrelseledamot självklart rätt att ta del av protokollen för att kunna utföra ditt uppdrag som styrelseledamot.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?- Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:29.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-01-05, 10:46
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard

Det är ett krav att du skall få ta del av information om kommande beslut i rimlig tid innan styrelsemötet. Utklipp ur 6 kap 9 § LEF

Citat:
9 § ...Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det...

Senast redigerad av j.a: 2009-01-05 klockan 17:44. Anledning: Skrev fel § hänvisning i löptexten
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-01-05, 11:05
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Man får ha avvikande meningar protokollförda

Och i Lagen om ekonomiska föreningar, kapitel 6 paragraf 8 kan man läsa:

Citat:
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
Så din ordförande gör fel som ta bort dina avvikande meningar (= reservation).

Dessutom ska inte justeraren ändra i protokollet, han ska bara föreslå ändringar, men det är sekreteraren som bestämmer om protokollet ska ändras enligt justerarens förslag. Om sekreteraren och justeraren inte är överens, borde det vara en diskussion om detta på nästa möte.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-01-05, 16:40
Skalman Skalman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 9
Standard

Hej och tack för era råd. Tyvärr är situationen så dålig som jag beskriver den.

Har ni något tips på var jag kan hitta text/praxis där det framgår att justeraren bara ska föreslå ändringar och att sekreterare "bestämmer"? Jag behöver ett oberoende dokument till stöd för min argumentation när jag pratar med styrelsen. Naturligtvis ska justerarens åsikter (eller någon annan i styrelsens åsikter) också framgå i nästa protokoll om man inte kommer överens. Jag tycker det är viktigt att allas åsikter framkommer vid ev. tvist.

Senast redigerad av Admin: 2009-03-24 klockan 13:50. Anledning: Tagit bort överflödigt citat
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-01-05, 17:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Suppleant måste kallas

Citat:
Ursprungligen skrivet av j.a Visa inlägg
Det är ett krav att du skall få ta del av information om kommande beslut i rimlig tid innan styrelsemötet. Utklipp ur 6 kap 6 § LEF
Denna paragraf är absolut användbar.

Men vad innebär det att ledamoten ska ha erhållit tillfredsställande underlag?
Tyvärr säger lagtexten inget om hur lång tid i förväg underlag behöver lämnas.
Ibland behövs inget underlag alls för ett beslut, det räcker med en kortfattade punkt i kallelsen om vilket beslut som ska tas.
Ibland går det inte alls att ta beslut utan underlag.
Vem avgör var gränserna går för när underlag behövs eller ej?
Vem avgör var gränserna går för vilken typ av underlag och hur mycket information som behövs om vad?
Speciellt när styrelseledamöter gaddar ihop sig mot en ensam ledamot.

Lagtexten säger att alla ledamöter måste givits tillfälle att delta i behandlingen.
På ren svenska betyder det att en enkel kallelse, någon dag innan styrelsemötet där beslut tas, räcker.

Om en styrelse som beter sig på det sätt som beskrivts här ställs till svars för sina handlingar så kan vi nog vara rätt säkra på att dessa ledamöter kommer att slingra sig duktigt runt den lag som annars är till för att se till så att styrelsearbetet bedrivs på ett korrekt sätt.


Den sista meningen är mycket intressant (även om den är lite utanför frågan just här);
"Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det".
Om jag skulle gissa på vad som är det vanligaste brottet i brf-styrelser så skulle jag nog gissa på att det är att suppleanter inte kallas!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-01-05 klockan 17:58.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-01-05, 18:29
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Fråga Vad är justerarens uppgift?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Skalman Visa inlägg
Har ni något tips på var jag kan hitta text/praxis där det framgår att justeraren bara ska föreslå ändringar och att sekreterare "bestämmer"? Jag behöver ett oberoende dokument till stöd för min argumentation när jag pratar med styrelsen.
Det är nog inte helt lätt att hitta "oberoende" texter om vad som gäller för justerarens uppgifter. Det närmaste man kommer är nog mitt förslag på föreningsstadgar, där jag tagit upp denna viktiga punkt.

Att en justerare inte ska ändra protokoll är så självklart att knappast någon lär ens ha funderat på att lägga in en text om detta i någon lagparagraf.

Men här nedan är motioner jag skrivit angående justerarna.
Texten i rött är HSB Malmös juristers luddiga formulering om justerarens uppgifter avseende stämmoprotokoll (motsvarande för styrelseprotokoll).


Motion #55 - Vad innebär det att vara justerare?

Vi kan varje år se att stämmoprotokollen innehåller mängder med felaktigheter. Även om de kanske är något färre idag pga mina påpekanden så förekommer de fortfarande i nästan varje stämmoprotokoll. I de fall jag själv justerat stämmoprotokollen så har korrigeringer för i alla fall de flesta av felaktigheterna förts in i stämmoprotokollen. När andra justerat stämmoprotokollen så har inga korrigeringar gjorts överhuvudtaget och någonsin, inte ens för de mest uppenbara felaktigheterna.

Felaktiga protokoll är en fara för föreningen!
Det är uppenbart att de som justerar inte förstår sitt uppdrag och/eller inte bryr sig.
Alla måste inse att de felaktiga protokollen (som ofta skrivits av föreningens HSB-ledamot, Bengt Skånhamre) kan ställa till med stor skada för föreningen... och gör så också.

Justerare som bryr sig måste väljas!
Naturligtvis är det heller inget som gagnar föreningen att välja justerare som inte bryr sig om att styrelsen skriver felaktiga protokoll enligt hur styrelsen känner för det och enligt vad som passar styrelsen bäst.

Till och med när styrelsen anlitade advokater för att skriva stämmoprotokoll så innehöll protokollet mängder med felaktigheter. Men så kan man kanske förutsätta att advokaterna dels inte heller tar sitt uppdrag på allvar och dels utformar protokollet efter styrelsens önskemål.

Jag har tidigare i motioner tagit upp problemet med att justerarna inte tar sitt uppdrag på allvar, enligt följande.


Motion 17-4
Information om vad det innebär att vara justerare

Jag föreslår att styrelsen skriftligt och tydligt (via utskick till varje medlem samt information på föreningens hemsida) informerar medlemmarna om allt vad det innebär att väljas som justerare av stämmoprotokoll.

Om inte justerarna antecknar och är vakna på stämman så blir resultatet att justeringen som de gör inte är vatten värd. Justerarna accepterar då bara protokollet, med felaktigheter och brister, så som det skrivits av styrelsen eller styrelsens bundsförvant.

Vi kan se från protokollet till årsstämman 2005 hur viktigt det är att justerarna sköter sin uppgift. Justerarna hade då inte en enda anmärkning på det av styrelsen skrivna protokollet. Detta trots felaktigheter som att det inte skrevs in i protokollet att dåvarande ordförande utlovade att stämmoprotokoll skulle kopieras till var och en som så uttryckligen bad om detta.

Att justerarna inte anmärkt på denna felaktighet utnyttjades sedan av styrelsen för att vägra lämna ut protokollen enligt det givna löftet.

Justerare ska inte samtidigt vara styrelseledamöter eller vara rädda för att göra justeringar av skrivna protokoll. I och med att styrelsen skriver protokollen så blir det i annat fall bara ett protokoll så som styrelsen vill att protokollet ska se ut, utan krav, och med de fel som styrelsen begår.


Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-4)

Då protokollen i en bostadsrättsförening oftast har formen av beslutsprotokoll, dvs de beslut som fattas tecknas ned i ett särskilt dokument benämnt protokoll, är justeringsmännens uppgift att se till så att texten överensstämmer med beslutsformuleringen.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen i årsredovisningen, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-4) med förslag

Ofullständigt svar !!!

Styrelsen svarar inte på ifall den har för avsikt att i fortsättningen informera på stämmor (samt på föreningens webbplats, i informationspärm, etc) om justeringsmännens uppgifter och ansvar på stämmor. Alltså måste medlemmarna kräva detta. Dvs bl.a. det som jag tagit upp.

Kontroll att allt finns med i protokollet
Styrelsen nämner inget om att en primär uppgift inte bara är att kontrollera om de skrivna besluten överensstämmer med vad som bestämdes på stämman, utan även (inte minst viktigt) att allt finns med. Inget nämns om styrelsens vägran att följa stämmans beslut

Jag föreslår att justeringsmännens uppgifter och riktlinjer enligt vad jag beskrivit här förs in i protokoll, på webbsajt, i informationspärm och på övriga - för detta lämpliga - ställen.


HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-4

Stämmoprotokollet får den utformning som protokollföraren för sin andel anser riktig.

En justerare skall intyga att det som protokollföraren skrivit stämmer överens med vad som faktiskt yttrades och beslutades på föreningsstämman. Justeraren får då antingen godkänna protokollförarens version genom att under "justeras" skriva enbart sitt namn eller vid sin namnteckning ange hur han anser protokollet skall lyda i de delar han är oenig.

Genom denna redovisning anser styrelsen att samtliga medlemmar får kännedom om vad som gäller beträffande uppdraget som justerare och ser ingen anledning att ytterligare informera medlemmarna.


Mina kommentarer till HSB Malmös svar 2007 (17-4)

"Stämmoprotokollet får den utformning som protokollföraren för sin andel anser riktig", skriver styrelsen.
Ja, dvs "Stämmoprotokollet får den utformning som styrelsen för sin andel vill att medlemmarna skulle ha beslutat".

"Genom denna redovisning anser styrelsen att samtliga medlemmar får kännedom om vad som gäller beträffande uppdraget som justerare och ser ingen anledning att ytterligare informera medlemmarna", skriver styrelsen.
Jag detta är styrelsens subjektiva åsikt, men sanningen är motsatsen.


Jag yrkar att;
  • För att få lite kvalitet i justerarnas viktiga uppgift så arvoderas justerarna med ett av stämman fastställt arvode.
  • Stämmoprotokoll läggs ut på föreningens hemsida 3 veckor efter stämman.
  • Justeringsmännens uppgifter och riktlinjer förs in i protokoll, på webbplats, i informationspärm och övriga för detta lämpliga ställen.

    Här ska det även stå att en primär uppgift inte bara är att kontrollera om de skrivna besluten överensstämmer med vad som bestämdes på stämman, utan även (inte minst viktigt) att allt finns med

För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 03:04.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-01-05, 20:56
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Admin skriver:
Vi kan se från protokollet till årsstämman 2005 hur viktigt det är att justerarna sköter sin uppgift. Justerarna hade då inte en enda anmärkning på det av styrelsen skrivna protokollet. Detta trots felaktigheter som att det inte skrevs in i protokollet att dåvarande ordförande utlovade att stämmoprotokoll skulle kopieras till var och en som så uttryckligen bad om detta.

Att justerarna inte anmärkt på denna felaktighet utnyttjades sedan av styrelsen för att vägra lämna ut protokollen enligt det givna löftet.

Fundering:
Men det är ju bara att tala om för styrelsen att protokollet inte gäller utan att det är stämmans beslut som gäller. Detta har ju en stämma redan beslutat. Stämman har ju t.o.m. avslagit en motion att stämmoprotokollet skall gälla som stämmans beslut. Hur kan man då hävda att protokollet förhindrar en sak som beslutades på stämman bara för att det inte står i protokollet, som ju enligt samma stämma inte gäller?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-01-06, 19:01
Skalman Skalman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 9
Standard

Admins inlägg angående justerarens uppgift kan jag till 100% instämma med.

Tyvärr är min situation det omvända. Jag som ledamot vill att det ska protokollföras när negativ information/kritik har delgetts styrelsen (t.ex. medlemmars kritik om hur styrelsen sköter fastigheten) eller när ledamöterna har olika åsikter i en fråga etc. Justeraren (tillika ordföranden) tar helt enkelt saken i egna händer och tar bort all information som den inte tycker om (d.v.s. kritik). Vi är överens om vad som har sagts på mötena men inte om vad som ska protokollföras.

Enligt ordförande så råder det delade meningar om ursprunglig text behöver finnas i protokollet. Enligt mig så bedriver ordföranden ren censurering som inte är applicerbart i en demokrati.

Admin skriver; "Att en justerare inte ska ändra protokoll är så självklart att knappast någon lär ens ha funderat på att lägga in en text om detta i någon lagparagraf".

Nu är det tyvärr så i mitt fall. Tacksam för era råd om hur jag ska hantera situationen!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-01-06, 20:03
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Justerare ska FÖRESLÅ ändringar!

1- Justeraren ska föreslå ändringar om han tycker att sekreteraren har:
- glömt skriva nåt
- redovisat på fel sätt i protokollet
- skrivit nåt som aldrig sades
- mm
alltså felaktigheter.

2- Sen borde sekreteraren kolla justerarens kommentarer, och sen bestämma att ändra protokollet enligt kommentarerna, eller bestämma att inte ändra om han tycker att justeraren har fel.

3- Om sekreteraren har tagit alla justerarens kommentarer, kan han skriva under protokollet. KLART.

4-Om sekreteraren inte har ändrat protokollet men inte exakt som justeraren föreslog, borde han skicka det ändrade protokollet till justeraren igen.
Då är vi tillbaka i punkt 1.


Om det inte går att komma till punkt 3, får man diskutera på nästa möte.

Sånt har jag varit mde om. Min styrelsen vägrade att skriva avvikande meningar när jag var ny i styrelsen. Jag krävde detta och gav mig aldrig. De skulle ge sig eller gå på min lik. De gav sig. Nu är detta accepterat att man kan ha avvikande meningar.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Göra om suppleanter till ledamöter i brf styrelse Piggelin-swe Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2011-09-04 10:15
Balkongrenovering i brf - informationsplikt från styrelsen? Bali Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2011-05-25 19:39
Lyxrenovering - Informationsplikt för styrelsen vid större förändringar sven holt Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2011-04-14 12:14
Höjning av styrlsearvoden, övriga frågor på stämman, etc. roffe Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2009-03-23 10:40
Övriga frågor i dagordningen till årsstämman för brf Myggan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 16 2008-10-10 18:04Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:01.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare