Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 02:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt

Förvärv av bostadsrätt - Upplåtelse av bostadsrätt

En bostadsrätt kan förvärvas på flera olika sätt. När en lägenhet, bostadslägenhet eller lokal, första gången upplåts med bostadsrätt sker förvärvet genom ett upplåtelseavtal (4 kap Brl). Detta kan i sin tur föregås av ett förhandsavtal (5 kap Brl) som innebär en överenskommelse om en framtida upplåtelse av bostadsrätt, dvs föreningen och den som söker lägenhet utfäster sig att senare upplåta respektive förvärva bostadsrätt.

När någon skall förvärva en bostadsrätt efter själva upplåtelsen kan detta ske genom överlåtelse. Överlåtelse enligt Brl (6 kap Brl) sker genom köp, byte eller gåva.

För både förhandsavtal, upplåtelseavtal och överlåtelseavtal ställer lagstiftaren upp vissa formkrav för att de skall vara giltiga. Alla dessa avtal skall vara upprättade i skriftlig form och därutöver ställs vissa särskilda krav för respektive avtal.

Upplåtelse av bostadsrätt

Upplåtelsen är det ursprungliga avtalet mellan föreningen och den som ska ha bostadsrätten. När bostadsrätten senare överlåts vidare till någon annan är det inte en upplåtelse. Det är enbart en nyproducerad lägenhet (eller en hyreslägenhet i samband med ombildning till bostadsrätt) som kan upplåtas.

För att en bostadsrättsförening ska få upplåta en lägenhet med bostadsrätt krävs att bostadsrättshavaren är medlem i föreningen. Dessutom måste det finnas en registrerad ekonomisk plan.

Exempel på upplåtelseavtal

En upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska göras skriftligt och följande uppgifter måste finnas med i upplåtelseavtalet;
 • Brf - föreningens namn
 • Bostadsrättshavare, namn
 • Fastighet
 • Lägenhet som upplåtits (lägenhetsnr, våningsplan, antal rum, yta i kvm, källar-/vindsförrådsnr).
  Kontrollera lägenhetens yta
  innan underskrift görs!
 • Insats som gäller vid upplåtelsen (och när insatsbeloppet ska erläggas)
 • Avgifter, t ex årsavgift som gäller vid upplåtelsen och upplåtelseavgift, samt när dessa avgifter ska erläggas
 • Andelstal
 • Tillträdesdag
Av avtalet ska kunna härledas vad som ingår i bostadsrättsupplåtelsen, t ex tre rum och kök jämte vissa förrådsutrymmen. Om mark ingår i upplåtelsen ska det också anges.
Vad som ingår i upplåtelsen får särskild betydelse när en lägenhet förändras med anledning av en om- eller tillbyggnad.
Det är viktigt att upplåtelseavtalet noga anger vad som ingår i själva upplåtelsen för att undvika framtida tvister.

Alla parter ska erhålla var sitt underskrivet upplåtelseavtal.

Ett upplåtelseavtal kan vara förenat med villkor och specifikationer, t ex;
 • Lägenheten ska användas för ....
 • Bostadsrättshavaren, som antagits som medlem i bostadsrättsföreningen, har tagit del av bostadsrättsföreningens stadgar och den ekonomiska planen, samt erhållit kopior av dessa.
 • Bostadsrättshavaren har besiktigat lägenheten och är medveten om sin stadgeenliga skyldighet att på egen bekostnad hålla lägenhetens inre samt tillhörande utrymmen som källar- och vindsförråd i gott skick.
 • Årsavgiften, som fastställs av styrelsen i bostadsrättsföreningen, utgår för finansiering av bostadsrättsföreningens löpande utgifter och erläggs månadsvis senast den sista dagen i varje månad.
 • Årsavgiften fördelas efter bostadsrättens gällande andelstal, eller enligt av stämman i behörig ordning beslutad fördelning.
 • Bostadsrättshavaren förbinder sig att inte överlåta bostadsrätten före tillträdesdagen.
 • Om bostadsrättsföreningens fastighetsförvärv återgår eller förfaller upphör detta avtal att gälla. Fullgjorda åtaganden ska därvid ömsesidigt återgå utan ränta.
 • Om detta avtal upphör att gälla enligt denna punkt är varken bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren berättigad till skadestånd.
De villkor och specifikationer som ingår i upplåtelseavtalet måste kontrolleras mycket noga före varje köp av bostadsrätt, och var säker på att du förstår allt!

En bostadsrätt kan också övergå till ny innehavare genom familje- eller associationsrättsligt fång. Bodelning, arv och testamente tillhör de familjerättsliga fången och bolagsskifte eller annat liknande förvärv är associationsrättsliga fång. Alla dessa fång är dock att betrakta som en övergång i Brl. I begreppet övergång ingår även det som normalt betecknas som överlåtelse, alltså köp, byte eller gåva. Man kan förenklat uttryckt säga att övergång är ett vidare begrepp än överlåtelse.

Ge bort bostadsrätt som gåva (utan ersättning)
En bostadsrättshavare kan ge bort sin bostadsrätt som gåva. Finns inga lån på lägenheten är gåvan enkel att genomföra och medför inga skattekonsekvenser. Men om det finns lån på lägenheten som ska tas över så blir överlåtelsen mer komplicerad. Då räknas överlåtelsen som ett s.k. "blandat fång", vilket innebär att den är delvis gåva och delvis försäljning. Försäljningsdelen ska då deklareras och kan innebära att den som ger bort bostadsrätten får betala kapitalvinstskatt.

När man blir ägare till en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna de nya ägarna som medlemmar. Ett gängse krav för att godkännas som medlem är att man ska bo i lägenheten. Om ingen av gåvotagarna har för avsikt att bosätta sig i lägenheten är risken mycket stor att de inte blir godkända som medlemmar. Om bara en av gåvotagarna tänkt bo i lägenheten kan föreningen vägra övriga som delägare.

Den som står som gåvomottagare på kontraktet är den som juridiskt är ägare. Ett sidoavtal mellan gåvotagarna att de egentligen äger bostadsrätten tillsammans är inte bindande och är inget alternativ.

Om det står klart att den som ger bort bostadsrätten inte kommer att flytta tillbaka och det är givarens önskan att föra över lägenhetens värde till gåvotagarna (t.ex. sina barn) kan en lösning vara att gåvotagarna får lägenheten och omedelbart säljer den vidare. Kontakta i så fall styrelsen i bostadsrättsföreningen för godkännande.


Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift är en avgift som tas ut från säljaren eller köparen i samband med att bostadsrätterna överlåts. Avgiften skall kompensera föreningen för de administrativa kostnaderna som uppstår i anledning av en överlåtelse. Överlåtelseavgiften skall i princip motsvara den kostnad som föreningen har för denna administration, det vill säga den kontroll av köparen som föreningen gör i samband med hans ansökan om medlemskap, granskningen att köpeavtalet överensstämmer med stadgarna m.m. Av stadgarna skall framgå efter vilka grunder föreningen får ta ut avgiften. Där har angivits att överlåtelseavgift får tas ut med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Överlåtelseavgift vid annan övergång Även om det i Brl och stadgarna anges beteckningen "överlåtelseavgift" torde avsikten med lagbestämmelsen ha varit att bostadsrättsföreningen även skulle kunna ta ut en avgift vid andra övergångar än köp, byte eller gåva. Föreningen har ju samma kostnader för administrationen även vid bodelning, arvsskifte eller liknande övergångar. Lagbestämmelsen ger dock inget entydigt svar på denna fråga. I normalstadgarna har ett förtydligande införts. Där anges det att överlåtelseavgift får tas ut för arbete vid övergång av bostadsrätt. Genom den regleringen har man försökt ta bort eventuell oklarhet i den delen.

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgift får av bostadsrättshavaren tas ut om detta framgår av stadgarna. Så är fallet i HSB normalstadgar. Pantsättningsavgiften skall motsvara kostnaden för den administration som föreningen har i samband med underrättelse om pantsättning av bostadsrätt. Enligt Brl skall en notering ske i lägenhetsförteckningen att bostadsrätten är pantsatt. Observera dock att en förfrågan från bank eller annat kreditinstitut i samband med omsättning av lån inte är en kostnad för vilken föreningen kan ta ut pantsättningsavgift. Bostadsrättshavaren har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen kostnadsfritt. En förfrågan från bank/kreditinstitut får i de fall anses som en begäran om sådant utdrag på bostadsrättshavarens uppdrag. I stadgarna har pantsättningsavgiften bestämts till högst 1 % av prisbasbeloppet.

Moms
Överlåtelse- och pantsättningsavgift är kostnader som anses ingå som ett led i själva upplåtelsen. Enligt 8 § lagen om mervärdeskatt föreligger det skattefrihet för upplåtelse av bostadsrätt. I enlighet härmed torde inte bostadsrättsföreningen vara skyldig att ta ut moms på överlåtelse- eller pantsättningsavgift. En annan sak är att de bostadsrättsföreningar som köper tjänster från HSB-föreningen avseende bland annat administration av överlåtelser och pantsättningar har att betala moms för de tjänsterna. Det följer av att bostadsrättsföreningen köper en momspliktig tjänst. Denna moms kan inte tas ut av bostadsrättshavaren utan stannar som en kostnad i föreningen.

Förslag överlåtelserutin

1. Om överlåtelseanmälan används skall den endast utgöra arbetsunderlag för styrelsen och kontoret inför en försäljning och medlemsprövning.Styrelsen kan och får inte fatta beslut om medlemskap i bostadsrättsföreningen med bara överlåtelseanmälan som grund. Överlåtelseanmälan skall bara skrivas under av säljaren = anmälaren.

2. Föreningen har möjlighet att utöva tillsyn av det föreningen ansvarar för, bl a stamledningar, radiatorer m m. Om protokoll förs vid tillsynen skall det användas som styrelsens interna arbetsmaterial och inte lämnas ut till köpare och/eller säljare. Tillsynsprotokollet skall inte heller skrivas under av köpare och säljare.

3. Medlemskap i bostadsrättsföreningen söks samtidigt som överlåtelsehandlingen upprättas.

4. Om överlåtelse sker via mäklare bör mäklaren ombesörja att köparen ansöker om medlemskap i HSB-föreningen och betalar insatsen om 500 kr. Alternativt skickar kontoret en avi till köparen.

5. Om överlåtelse inte sker via mäklare upprättas i förekommande fall ett överlåtelseavtal av HSB-kontoret på uppdrag av säljaren och skickas till säljaren som skriver under avtalet och ombesörjer att köparen skriver under samt skickar tillbaka avtalet till kontoret eller bostadsrättsföreningen. I överlåtelseavtalet finns intaget en ansökan om medlemskap för köparen. De HSB-föreningar som tagit fram egna överlåtelseavtal rekommenderas att i avtalen ta in följande friskrivningsklausul. "I avtalet angiven yta har inte mätts upp inför tecknandet av detta avtal. Om i avtalet angiven yta avviker från uppmätt yta medför avvikelsen inte rätt för förvärvaren till återbetalning av erlagd köpeskilling."

6. När överlåtelseavtalet (köpeavtalet) kommit in till bostadsrättsföreningen eller kontoret skall styrelsen snarast, normalt inom en månad, fatta beslut om köparen beviljas medlemskap.

Beslut om att anta köparen som medlem eller avslå medlemsansökan skall protokollföras i styrelseprotokollet.

Om beslutet innebär att köparen antagits som medlem kan underrättelse användas för att informera den nya bostadsrättshavaren om vad som gäller i föreningen.

Ett avslagsbeslut bör meddelas skriftligt med motivering till avslaget. Köparen har möjlighet att "överklaga" styrelsens beslut till hyresnämnden inom en månad från det att han fått beslutet.

Styrelsen har möjlighet att delegera rutinartade medlemskapsärenden till en eller två i styrelsen. Om beslut fattas med stöd av delegation skall det tas in i nästkommande styrelseprotokoll. Observera att styrelsen inte kan ändra ett beslut om att bevilja medlemskap som fattats med stöd av ett delegationsbeslut.

Förslag tillsynsrutin

Tillsyn av föreningens egendom i samband med överlåtelse
I samband med en överlåtelse kan föreningens styrelse, om den tycker att det är lämpligt, utöva tillsyn av det föreningen ansvarar för i lägenheten.
 • Vid tillsynen kan säljare och köpare närvara om de så önskar. Om köparen närvarar skall han/hon underrättas om att det inte är frågan om en oberoende besiktning som kan ligga till grund för bedömning av lägenhetens skick utan endast en tillsyn av de delar föreningen ansvarar för enligt stadgarna
 • Tillsynen utförs av vicevärden eller annan person som styrelsen utsett
 • Vid tillsynen skall besiktigas det föreningen enligt stadgarna ansvarar för, bl a:
  1. Ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler
  2. fönstrens bågar och karm
  3. målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster
  4. radiatorer och vattenarmaturen (ej målning)
  5. de ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordning för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.
 • Vid tillsynen skall föreningen också kontrollera att lägenheten;
  1. inte vanvårdas samt att det
  2. inte finns vattenlednings- eller brandskador, eller att
  3. otillbörliga installationer skett; typ köksfläktar anslutna till självdragsventilation.
 • Tillsynsprotokollet upprättas i 1 ex och redovisas vid nästkommande styrelsemöte. Protokollet är föreningens interna arbetsmaterial. Det skall endast signeras eller undertecknas av den som utfört tillsynen och skall inte lämnas ut till säljare och köpare.
 • Om köparen är närvarande vid tillsynen bör han/hon informeras om följande:
  1. att överlåtelsen är giltig först när styrelsen beviljat köparen medlemskap
  2. att köparen inte får flytta in i lägenheten förrän medlemskap beviljats och han/hon därmed blivit bostadsrättshavare samt att detta gäller oavsett vilken tillträdesdag som bestämts i överlåtelseavtalet
  3. om föreningen planerar eller har beslutat om större underhålls- eller ombyggnadsåtgärder
  4. i förekommande fall bör köparen upplysas om bristfällig fuktspärr i badrummet samt vad som bör iakttas för undvikande av fuktskador.
 • Om säljaren är närvarande vid tillsynen bör han/hon informeras om följande:
  1. att överlåtelsen blir giltig först när köparen beviljas medlemskap i föreningen
  2. att säljaren ansvarar för månadsavgifter m m gentemot föreningen fram till dess köparen blivit medlem i föreningen.
  3. att köparen inte får flytta in i lägenheten innan medlemskap beviljats. Om så sker är det en otillåten andrahandsupplåtelse som kan leda till att nyttjanderätten förverkas.
Tillsynsprotokoll för tillsyn lägenhet
Se Checklista för tillsyn av bostadsrätt


Optionsavtal

Frågan om det går att sluta giltiga optionsavtal om överlåtelse av bostadsrätt, dvs avtal som innebär att "säljaren" lovar att vid ett senare tillfälle och på vissa angivna villkor överlåta bostadsrätten om köparen påfordrar det, är inte reglerat i Brl. Sakfrågan har dock varit föremål för Högsta Domstolens (HD) prövning. HD ansåg att optionsavtal är giltiga under förutsättning att avtalet är upprättat i skriftlig form.

Fråga är om man kan teckna optionsavtal i samband med upplåtelse av bostadsrätt i stället för förhandsavtal och därmed kringgå bestämmelserna om kraven för förhandsavtal. Denna fråga torde besvaras med nej, eftersom lagstiftaren just reglerat frågan om framtida upplåtelse på ett särskilt sätt.

Avtal och kontrakt

Skriv aldrig på något avtal om du inte förstår innehållet. Se till att alla muntliga löften blir nedskrivna och kommer med i ditt avtal. Är du osäker, be att få en kopia och visa den för någon kunnig person innan du undertecknar avtalet.

Överlåtelseavtal
Om du köper en befintlig bostadsrätt upprättas ett avtal med den som bor i lägenheten,
ett överlåtelseavtal. Du övertar rätten att bo i lägenheten. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknas av båda parter. För att få flytta in i lägenheten måste du godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse. Avtalet brukar innehålla en klausul att det gäller under förutsättning att köparen antas som medlem i bostadsrättsföreningen.

Upplåtelseavtal
Köper du en ny bostadsrätt säljs den av bostadsrättsföreningen. Föreningen upplåter lägenheterna med bostadsrätt till köparna. Upplåtelseavtal görs endast första gången en lägenhet säljs. Upplåtelseavtal användas också när en hyresrätt blivit ombildad till bostadsrätt fast lägenheten inte är ny i detta fallet. I Upplåtelseavtalet framgår viktiga uppgifter om lägenheten som till exempel om det ingår uteplats eller likande. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknas av båda parter.

En lägenhet som någon har med hyresrätt får inte upplåtas med bostadsrätt så länge någon hyr lägenheten. En sådan bostadsrättsupplåtelse blir ogiltig. Den här bestämmelsen skyddar de hyresgäster som vill bo kvar med hyresrätt när en hyresfastighet ombildas till bostadsrättsfastighet. Regeln gäller både för bostadslägenheter och för lokaler.


Betalning & Likvidavräkning
Affären avslutas på tillträdesdagen när köpeskillingen erläggs i sin helhet - man gör då en så kallad likvidavräkning, dvs en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Här ska allting antecknas som rör betalningen, t ex om handpenning redan är erlagd, lån som ska lösas och ränta på eventuella lån som tas över från säljaren och som säljaren ska stå för fram till tillträdesdagen. Avräkningen sker oftast i samband med tillträdesdagen.Andra avtal vid nyproduktion

Förhandsavtal tecknas innan bostaden är helt klar. Det innebär att en viss lägenhet reserveras för dig. Du betalar då förskott på insatsen. I regel undertecknas det av både föreningen och dig som köpare. Föhandsavtal är bindande för parterna.

Intresseanmälan, bokningsavtal, eller liknande
Förekommer mellan intresserade köpare och alla som har med själva byggandet av bostadsrätterna att göra. Dessa avtal ger dig ingen formell rätt eller skyldighet att köpa en bostadsrätt. Då bör du istället kräva att få ett förhandsavtal!Vad säger lagen om föreningens rätt att neka medlemskap i bostadsrättsföreningen?

Bostadsrättslag, 2 kap. Allmänna bestämmelser om medlemskap:

Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt

1 § Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel.
I stadgarna får föreskrivas att ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.

2 § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen,
2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller enligt denna lag för inträde i en bostadsrättsförening, eller
3. att villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta sin bostadsrätt.

Bestämmelsen i första stycket 2 hindrar inte att föreningen i sina stadgar förbehåller sig sådan lösningsrätt som avses i 6 kap. 9 §. Lag (1992:505).

3 § Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.
För vissa särskilda fall av övergång gäller 4-7 §§.

4 § En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras inträde i föreningen även om de i 3 § angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.
En kommun eller ett landsting som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får inte vägras inträde i föreningen. Lag (1992:505).

5 § Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make, får maken vägras inträde i föreningen endast om det som villkor för medlemskap i stadgarna föreskrivits att medlemmarna skall tillhöra en viss sammanslutning eller uppfylla liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller villkoret. Detta gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.

6 § Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras inträde i föreningen, om annat inte bestämts i stadgarna. Bestämmelserna i 3 och 5 §§ skall dock gälla om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka sambolagen (2003:376) skall tillämpas. Lag (2003:383).

7 § Den som förvärvat en bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. får inte vägras inträde som medlem av den anledningen att ersättning för bostadsrätten inte beräknats enligt de grunder som anges i stadgarna. Lag (1995:1464).

Rätt till medlemskap vid upplåtelse av bostadsrätt

8 § En bostadsrättsförening som har förvärvat eller avser att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får inte vägra en hyresgäst i huset inträde i föreningen. Detta gäller dock inte om
1. hyresförhållandet avser en lokal och lokalen inte skall upplåtas med bostadsrätt,
2. hyresförhållandet beror av anställning och lägenheten inte skall upp
låtas med bostadsrätt, eller
3. sådana omständigheter föreligger att en bostadsrättsförening enligt 3 eller 4 § kan vägra den som förvärvat bostadsrätt inträde i föreningen.

Föreningen får också efter det att den förvärvat huset vägra en hyresgäst inträde i föreningen, om
1. denne inte var hyresgäst i huset när bostadsrättsföreningen förvärvade det, eller
2. hyresgästen ansökt om medlemskap i föreningen senare än ett år efter föreningens förvärv av huset.

Medlemskap får inte vägras på grund av bestämmelsen i andra stycket 1, om hyresgästen var make eller på något annat sätt närstående till den som innehade hyresrätten när föreningen förvärvade huset och hyresrätten övergått till hyresgästen enligt 12 kap. 33 §, 34 § eller 47 § andra stycket jordabalken. Hyresgästen måste dock ha ansökt om medlemskap inom den tid som anges i andra stycket 2 eller, om det är förmånligare för hyresgästen, senast tre månader efter den dag då hyresrätten övertogs. Lag (1995:1464).

9 § Skall en bostadsrättsförening i annat fall än som avses i 8 § upplåta bostadsrätt till en lägenhet och ansöker någon om medlemskap i föreningen i syfte att erhålla lägenheten är föreningen skyldig att bevilja medlemskap endast om den sökande har tecknat förhandsavtal enligt 5 kap.
Medlemskap enligt första stycket behöver inte beviljas förrän den ekonomiska planen har registrerats enligt 3 kap. och lägenheten står klar för inflyttning. Lag (1993:411).

Rätt till överprövning av frågan om inträde

10 § Den som i annat fall än som sägs i 4 § första stycket förvärvat en bostadsrätt men vägrats inträde i föreningen kan inom en månad från den dag han fick del av beslutet om detta hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Detsamma gäller hyresgäst som avses i 8 § och sådan sökande som sägs i 9 §.
En bestämmelse om ogiltighet av en överlåtelse när medlemskap vägras finns i 6 kap. 5 §.

Exempel från mars 2010;
Citat:
Hovrätten fann (i motsats till hyresnämnden) att bostadsrättsföreningen hade fog för att avslå medlemsansökan när en man inte förvärvat en bostadsrätt i syfte att bosätta sig i lägenheten.

En man ansökte om medlemskap i en bostadsrättsförening (Vasastaden i Stockholm, mars 2009). Han visade upp en överlåtelsehandling från 2001 när han köpt bostadsrätten av den tidigare bostadsrättshavaren (en kvinna som avled hösten 2008) för 325 000 kronor.

Bostadsrättsföreningen avslog mannens ansökan och menade att förvärvet inte skett för bostadsändamål. Köpet hade istället skett i spekulativt syfte.

Hyresnämnden fann att det låga priset inte ensamt kunde bli avgörande för ifall förvärvet skulle bedömas som spekulativt och beviljade mannen medlemskap i föreningen.

Hovrätten beaktar att mannen förvärvade bostadsrätten när han bodde och arbetade i Schweiz, att han aldrig sett lägenheten samt att han skulle få disponera den först när den förre innehavaren avled. Hovrätten finner sammantaget att omständigheterna är sådana att de talar emot att mannens syfte med förvärvet varit att bosätta sig i lägenheten varför bostadsrättsföreningen har haft fog för att motsätta sig hans ansökan om inträde.

Hovrätten ansåg det befogat av bostadsrättsföreningen att avslå medlemsansökan. Med ändring av hyresnämndens beslut avslår därför hovrätten mannens ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen.
Se även bl.a.;
Avtal om överlåtelse av bostadsrätt (i HSBs utformning)


Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa, ansvarsfördelning, upplysnings- och undersökningsplikt - Köpa bostadsrätt, att tänka på. Vilka frågor ska ställas vid köp av bostadsrätt?

Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt - Tips vid köp av bostadsrätt

Sälja bostadsrätt - När jag ska överlåta min lägenhet till någon annan, hur går jag tillväga? Vad ska jag tänka på?
Sälja bostadsrätt - Vad gäller vid försäljning av bostadsrätt och vid överlåtelse bostadsrätt? Hur gör jag?

Överlåtelse- och pantsättningsavgift - Avgifter vid försäljning av bostadsrätt

Överlåtelse, övergång av bostadsrätt - Information om försäljning av bostadsrätt

Överlåtelse, övergång av bostadsrätt - Tips när bostadsrätt ska säljas. Att tänka på när bostadsrätt säljes.

Sälja bostadsrätt utan mäklare - Försäljning av lägenhet, med eller utan mäklare?

Begäran om utdrag ur lägenhetsregistret - Rätt till utdrag om bostadsrätt från föreningens register över lägenheter

Mall - Gåvobrev bostadsrätt utan övertagande av lån - Mall för gåva bostadsrätt utan att ta över lån
Mall - Gåvobrev bostadsrätt med övertagande av lån - Avtalsmall gåva bostadsrätt, där lån övertas av gåvotagaren
Avtalsmall för gåvobrev i utformning av HSB - Gåva bostadsrätt, blankett från HSB
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-14 klockan 05:07.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Överlåtelse, övergång av bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:34
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:33
Överlåtelse av hus i bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:09
Proposition 2008/09:172 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av akti Admin Senaste Nytt 0 2009-03-17 07:18Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare