Motion #24
Plan för bättre information och engagemang

Ingen information från styrelsen
Som alla och envar kan konstatera så är informationen från styrelsen i denna förening i princip lika med noll. För en del är detta ok. Den medlem som inte är intresserad av sin egen ekonomi är heller inte intresserad av hur styrelsen använder medlemmens pengar. De får skylla sig själva. Men jag accepterar inte detta, och kommer heller aldrig att göra det.

Jag har tidigare skrivit motioner i ämnet och en sekvens av dessa redovisas här.
Motion 17-11
Plan för bättre information & mer engagemang

Medlemmarna får ofta höra från styrelsen att om vi valt en styrelse så behöver denna styrelse inte involvera medlemmarna på något sätt.

Detta sätt att resonera är ytterst oroväckande, inte minst med tanke på att det strider mot vad HSB själv klart och tydligt förespråkar.

HSB-ledamoten tillför inget!
Hur en HSB-ledamot kan sitta i vår styrelse och ha denna extremt odemokratiska inställning är svårt att förstå. Denna maktfullkomlighet är inget som på något sätt gagnar föreningen.

Varför måste delägarna involveras i föreningen?
Medlemmarna måste vara medvetna om att vi förmodligen aldrig kommer att få en styrelse som har all den kompetens som egentligen behövs för att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening. Det är därför mycket viktigt att medlemmarna involveras och att styrelsen drar nytta av medlemmarnas kompetens.

Jag föreslår att styrelsen snarast tar fram en plan för;
a) bättre information till medlemmarna
b) hur medlemmarna ska ges bättre möjlighet att komma till tals
c) hur styrelsen ska engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö.

De som inte bryr sig kan inte tillåtas hindra de som bryr sig
Att många medlemmar är ointresserade av föreningsarbetet är nog uppenbart för alla.
De som inte bryr sig om information, delaktighet eller sin ekonomi kan fortsätta i samma anda, men även dessa medlemmar måste förstå betydelsen av att den minoritet som är intresserad av information och delaktighet får detta.

Jag kan därför bara hoppas att den majoritet som tyvärr är oengagerad röstar för att det fåtal som vill engagera sig ges denna möjlighet.
Den som röstar mot denna motion röstar mot sitt eget bästa.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-11)

Styrelsen anser att informationen till medlemmarna bör räcka via anslagstavlorna och hemsidan, samt under en gång i månaden då kontoret är öppet.

Det är svårt att engagera medlemmar som inte är intresserade. Styrelsen tar gärna emot förslag om hur engagemanget ska kunna förbättras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-11) med förslag

Vi kan konstatera att styrelsen tycker att styrelsen inte ska ha några som helst krav på sig att informera. Men medlemmarna måste ställa krav på styrelsen, annars kommer situationen aldrig förbättras i föreningen där medlemmarna ofta är mer eller mindre oinformerade om vad som händer och vad som är på gång.

T.ex. Com Hem-installationen (med "tre hål i väggen"), som absolut inte under några omständigheter ligger inom styrelsens befogenhet, men som styrelsen ändå dristat sig till att belasta medlemmarna med kostnadsmässigt, utan att medlemmarna fick något att säga till om, och utan att ens någon diskussion om detta förekom. Medlemmarna fick inte ens information om varför denna uppgradering gjordes.

Anslagstavla i källaren
Styrelsen vet att alla medlemmar inte kan springa ner var och varannan dag för att se om styrelsen satt upp någon information på den lilla anslagstavlan i källaren (vilket sällan händer). Detta lilla trick av styrelsen kan medlemmarna inte bara acceptera rakt av.
Dessutom sitter informationen uppe endast en begränsad tid, och informationen på anslagstavlan överensstämmer inte alltid med informationen på föreningens (numera "styrelsens") ouppdaterade webbplats.

Medlemmarna måste ställa krav på styrelsen
Även om styrelsen inte vill ta fram en plan för bättre information så är det viktigt att medlemmarna ställer detta krav på styrelsen.

Projektgrupp
Gärna i en projektgrupp, där några medlemmar ingår som får sitta med i projektgruppen för att framföra medlemmarnas önskemål i frågan för den plan som tas fram av styrelsen och som sedan måste godkännas av medlemmarna.

Förslag för bättre engagemang?
Styrelsen skriver i sitt svar till denna motion att styrelsen gärna tar emot förslag om hur engagemanget ska förbättras. Detta är återigen så absurt att det nästan blir komiskt.

Här skriver jag motioner (se även många motioner under tidigare år) där jag pekar på att bättre information är det kanske viktigaste sättet att engagera medlemmarna och där jag ger en mängd olika förslag. Styrelsen avfärdar detta och säger sedan att styrelsen gärna tar emot förslag på hur engagemanget ska kunna förbättras.

Jag föreslår följande;
Styrelsen tar snarast (företrädesvis före årsstämman 2007) fram en plan för;
  1. bättre information till medlemmarna
  2. hur medlemmarna ska ges bättre möjlighet att komma till tals
  3. hur styrelsen ska engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö.
Som vägledning för detta arbete kan såväl styrelse som medlemmar använda sig av webbsidan http://hotpot.se/hsb-boende.htm med tillhörande sidor.

Resultatet av styrelsens arbete i denna fråga redovisas på en extrastämma inom tre månader (det är nödvändigt med en tidsgräns, annars vet vi av erfarenhet att det inte blir något resultat), och under denna tid kommer medlemmarna med förslag som läggs in i det förslag som styrelsen sedan redovisar på extrastämman, då beslut tas om hur planen ska vara utformad.

Senast tre veckor före extrastämman delas det kompletta resultatet av arbetet ut till samtliga medlemmar.

HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-11

Styrelsen är väl medveten om att man fortlöpande skall hålla medlemmarna informerade om sådant som kan vara av betydelse för medlemmarna.

Informationen till medlemmarna sker fortlöpande på anslagstavlorna och på hemsidan. Medlemmarna kan dessutom få information på föreningsstämmor och informationsmöten.

Styrelsen arbetar därutöver för att föra in ett forum på föreningens hemsida, där medlemmarna kan komma till tals. Dessutom kan medlemmarna förutom på föreningsstämman föra fram sina åsikter en gång i månaden genom besök på fastighetskontoret.

Beslut som inte rör styrelsens förvaltning utan innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, där medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka och få information. Styrelsen ser det därvid som viktigt att medlemmarna då engagerar sig och utnyttjar sin möjlighet att rösta på föreningssstämman.

Styrelsen är därtill beredd att ta under övervägande om medlemmar önskar information eller vill framföra sina åsikter på annat sätt eller engageras mer i föreningens verksamhet. Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre information, bättre möjlighet att komma till tals och mer engagemang skulle vara.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-11)

"Styrelsen är väl medveten om att man fortlöpande skall hålla medlemmarna informerade om sådant som kan vara av betydelse för medlemmarna", skriver styrelsen.
Trots att styrelsen enligt egen utsago alltså är så väl medveten om att medlemmarna ska informeras så informerar styrelsen ändå inte medlemmarna!

"Informationen till medlemmarna sker fortlöpande på anslagstavlorna och på hemsidan", skriver styrelsen.
Så säger styrelsen trots att jag i motionen redovisat problemen med detta.

Hur menar styrelsen att informationen på hemsidan uppdateras löpande när det går år mellan uppdateringarna?

Och informationen på anslagstavlorna om bingo och annat är närmast att beskriva som ett skämt

"Medlemmarna kan dessutom få information på föreningsstämmor och informationsmöten", skriver styrelsen.
Ja, det duggar verkligen tätt med informationsmöten i föreningen. Att vi kan få information på föreningsstämmor är inte samma som att vi får det.

Sedan vill vi ha information i förväg, inte som brukligt är, i efterskott (om överhuvudtaget).

"Styrelsen arbetar därutöver för att föra in ett forum på föreningens hemsida, där medlemmarna kan komma till tals", skriver styrelsen.
Tydligen en långsam process.
Hur många år ska det ta styrelsen att ordna något som kan fixas på någon minut?

"Dessutom kan medlemmarna förutom på föreningsstämman föra fram sina åsikter en gång i månaden genom besök på fastighetskontoret", skriver styrelsen.
Denna tid passar inte alla, plus andra nackdelar.

"Beslut som inte rör styrelsens förvaltning utan innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, där medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka och få information", skriver styrelsen.
Samt beslut som rör styrelsens förvaltning, även om inte styrelsen (och tydligen inte heller HSB) känner till denna elementära sak om föreningar.
Vi medlemmar har verkligen inte fått vara delaktiga i många beslut i denna förening.

"Styrelsen ser det därvid som viktigt att medlemmarna då engagerar sig och utnyttjar sin möjlighet att rösta på föreningssstämman", skriver styrelsen.
Ja, det märks hur viktigt styrelsen tycker detta är när styrelsen förlägger stämman till klockan 09.00 en lördag morgon.

Vem tror HSB/styrelsen att de kan lura. Vi kan alla se att styrelsen inte lägger två strån i kors för att engagera medlemmarna. Det blir bara löjligt när HSB/styrelsen skriver att de ser det som viktigt att medlemmarna engagerar sig. Styrelsen vill inte ha något engagemang. Styrelsen vill ha total kontroll själv, som alla kan se!

"Styrelsen är därtill beredd att ta under övervägande om medlemmar önskar information eller vill framföra sina åsikter på annat sätt eller engageras mer i föreningens verksamhet", skriver styrelsen.
Vad "beredd att ta under övervägande" innebär vet vi idag. Inget kommer att hända!

"Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre information, bättre möjlighet att komma till tals och mer engagemang skulle vara", skriver styrelsen.
Om styrelsen bemödat sig med att läsa mina motioner så hade styrelsen kunnat notera att det är just vad motionären har gjort.
Men styrelseledamöterna, som i motsats till mig erhåller ett arvode för detta (ett väl tilltaget sådant, dessutom), kan tydligen inte komma med ett enda förslag själva.


Maktfullkomlig styrelse
Den senaste tidens händelser med stambytet, och allt som hör därtill, visar hur allvarlig situationen är, och att det är oacceptabelt att styrelsen beter sig så här maktfullkomligt där styrelsen inte ens bryr sig att informera medlemmarna under föreningens största underhållsåtgärd genom tiderna.

Föreningens hemsida nerlagd - ingen information om detta!
Styrelsen har till och med lagt ner informationen på föreningens hemsida sedan flera år tillbaka. Det får negativa effekter för alla medlemmar i föreningen!


Jag yrkar att;

En arbetsgrupp (arvoderad?) bestående av medlemmar som inte ingår i dagens styrelse, tillsätts av stämman som snarast tar fram en plan för;
  1. bättre information till medlemmarna,
  2. hur medlemmarna ska ges bättre möjlighet att komma till tals,
  3. hur styrelsen ska engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö.
Alla medlemmar ska ges möjlighet att lämna sina synpunkter på denna plan och arbetsgruppens färdiga resultat presenteras på en extrastämma som styrelsen kallar till under hösten, då beslut också tas.

lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar via HSB på motsvarande motion 2009 (som ej kom medlemmarna till del):
Motion nr 24 om plan för bättre information och engagemang, nr 58 om medlemsenkät om information, nr 81 om kommunikation, dialog och samverkan och nr 74 om löpande uppdaterad informationspärm

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen anser att man fortlöpande håller medlemmar informerade om sådant som kan vara av betydelse för medlemmarna. Information ges bl.a. på föreningsstämmor, informationsmöten och på anslagstavlor. På dessa sätt verkar styrelsen också för kommunikation och dialog med medlemmarna.
Min kommentar (?): Styrelsens svar här kan inte beskrivas på annat sätt än som ett skämt. Det kan inte finnas en enda medlem i denna förening som inte norterat att informationen från styrelsen är helt obefintlig.

Styrelsen säger här rakt ut att styrelsen inte anser att det finns i princip något alls som medemmarna behöver veta (utom när det gäller vissa få rena klagomål på saker som sopor).


Något skäl för att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en plan för bättre information och mer engagemang eller för att gå ut med en enkät finns därmed inte. Inte heller finns det någon anledning att dela ut medlemsinformation.
Min kommentar (?): Det blr lite tjatigt när styrelsen i nästan varje svar hävdar att det inte finns någon anledning till att delägarna i föreningen får information om det som vi alla äger och berörs av.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.


Styrelsen kommer att se till att informationspärmen uppdateras kontinuerligt.
Min kommentar: Och så skedde i vanlig ordning inte!

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.