Motion #56 - Energistatistik för föreningen
Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten

Statistik efterfrågas
Jag har under ett antal år försökt få styrelsen att föra statistik över energiförbrukning / driftskostnader, eftersom detta är en mycket viktig del av styrelsens uppgifter.
Tyvärr har mina försök att få styrelsen till att göra detta varit fruktlösa.

Mina tidigare motioner i denna fråga följer här nedan.
Motion 17-7 - Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten

Eftersom jag själv tidigare ingått i styrelsen så har jag noterat att ingen styrelse utfört de för en styrelse grundläggande uppgifter att hålla koll på de största utgifterna. Som för fjärrvärme, el och vatten.

De medlemmar som var på årsmötet 2005 kunde konstatera, från styrelsens oförmåga att svara på de felaktiga siffrorna i årsredovisningen, att fram till detta årsmöte så hade ingen styrelse analyserat dessa kostnader närmare.

En styrelse påstod att den hade koll på dessa värden/siffror. Ironiskt nog så var detta samma styrelse som sedan alla kunde konstatera från årsredovisningen 2005 att de inte hade en aning om dessa kostnader.

Det känns lite skrämmande att man ska behöva skriva en motion om att styrelsen ska utföra sina arbetsuppgifter, men eftersom det inte verkar finnas något annat sätt så vill jag här föreslå följande;

Styrelsen ska löpande hålla koll på kostnaderna för fjärrvärme, el och vatten.

Dessa siffror presenteras löpande på föreningens hemsida (med start från ett antal år tillbaka) så att alla medlemmar kan se utvecklingen för förbrukning och kostnader.

Siffrorna ska vara utlagda för alla medlemmar senast tre månader efter årsmötet.

Om dagens styrelse utfört sina uppgifter så ska styrelsen redan i god tid innan denna stämma delgivit medlemmarna detaljerad information om förbrukningen under de senaste åren i vår förening.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-7)
Styrelsen arbetar med att kontinuerligt följa upp de kostnader som kommer styrelsen till del.

Det är tråkigt att motionären som själv suttit i styrelsen endast kunnat konstatera att såväl under motionärens tid i styrelsen som senare har ingen kontroll utförts.

Antingen har medlemmarna förtroende för den styrelse som är vald i annat fall skall den bytas ut.

Denna styrelse arbetar med att finna lösningar för att på ett konstruktivt sätt kontrollera de konsumtionsräkningar som kommer föreningen till del.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-7) med förslag

Styrelsen försöker på ett barnsligt sätt anmärka på att jag personligen inte tagit fram statistik på förbrukning under min tid i styrelsen. Detta är ett lågvattenmärke för en styrelse. Jag har ingen anledning att försvara mig, men jag satt då tre månader i en icke-fungerande styrelse med 5 ledamöter där vi bara var två stycken som var engagerade i styrelsearbetet. Dock kan jag nämna att jag på egen hand påbörjade just detta arbete med statistik.

"Styrelsen arbetar med att kontinuerligt följa upp de kostnader..."?

Ja vi får höra ännu en gång att styrelsen arbetar med att följa upp kostnaderna, men vi ser aldrig några bevis - eller ens indikationer - på detta. Medlemmarna har bevisligen ljugits för under ett flertal tillfällen tidigare, så varför ska medlemmarna tro att styrelsen verkligen presterar något här? Som alla ser så kan styrelsen inte ens ge ett enda konkret exempel på att vad de säger skulle vara sant.

Bara för att man är medlem i en brf, måste man då vara godtrogen?
Det finns inget som dagens styrelse sagt eller skrivit (inte ens i årsredovisningen) som indikerar att styrelsen har den minsta koll på kostnaderna.

Styrelsen är ovillig till att presentera statistik
Man kan tyvärr bara konstatera från styrelsens uteblivna svar att styrelsen inte har för avsikt att presentera någon förbrukningsstatistik för medlemmarna.

Om det nu hade varit sant att styrelsen följer upp kostnaderna, vad är i så fall hindret för att styrelsen presenterar siffrorna för medlemmarna?
Om materialet redan finns, så som styrelsen här hävdar (utan att kunna precisera något överhuvudtaget som talar för att det skulle vara sant), borde detta vara något som tar mindre än en minut att ordna!

Konstruktiv kontroll?

Styrelsen skriver; "Denna styrelse arbetar med att finna lösningar för att på ett konstruktivt sätt kontrollera de konsumtionsräkningar som kommer föreningen till del".

Fråga till styrelsen;
Så vilka olika lösningar har styrelsen då kommit fram till efter dessa år för att på ett konstruktivt sätt kontrollera föreningens konsumtionsräkningar?

Förtroende för styrelsen?
Varför ska medlemmarna ha förtroende för styrelsen?

Om man är maktfullkomlig så är det naturligtvis lätt att komma med ett så dumt påstående som att medlemmarna har möjlighet att byta ut styrelsen på den årliga stämman, i stället för att styrelsen gör ett bra arbete, och visar detta.

Ett förtroende är något man förtjänar
Ledamöterna i styrelsen har inte valts pga sin kompetens, utan för att de var de enda som ställde upp. Detta är knappast någon hemlighet. Vill styrelsen ha ett förtroende så får nog styrelsen anstränga sig lite för att förtjäna detta.

Jag föreslår följande;
Styrelsen ska löpande hålla koll på kostnaderna för fjärrvärme, el och vatten.

Dessa siffror presenteras löpande på styrelsens webbsajt (med start från ett antal år tillbaka) så att alla medlemmar kan se utvecklingen för förbrukning och kostnader.

Siffrorna ska vara utlagda för alla medlemmar senast tre månader efter årsmötet.

HSB:s svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-6 & 17-7
Styrelsen svarar för föreningens förvaltning. I detta uppdrag ingår att se till att årsavgifterna täcker kostnaderna för föreningens löpande verksamhet. Styrelsen skall därvid arbeta för att föreningens ekonomi hålls i balans, men också att kostnaderna för den löpande förvaltningen hålls nere, så att årsavgifterna inte blir så höga att bostadsrättspriserna faller.

Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla.

Styrelsens arbete granskas därutöver av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen.

Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.

Medlemmarna har på föreningsstämman möjligheter att ställa frågor om kostnaderna i årsredovisningen och om förhållanden som inverkar på bedömningen av årsredovisningen och föreningens ställning i övrigt.

Därtill kan nämnas att beslut om att installera låssystem med porttelefon har fattats av närvarande medlemmar på etxra föreningsstämman den 11 oktober 2005.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-7)

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning", skriver styrelsen.
Jaha? Vad har det med motionen att göra? Och HSB svarar för styrelsen!

"I detta uppdrag ingår att se till att årsavgifterna täcker kostnaderna för föreningens löpande verksamhet", skriver styrelsen.
Som vi kan se från årsredovisningarna (underskott) så har styrelsen rejält misslyckats med denna grundläggande uppgift.

"Styrelsen skall därvid arbeta för att föreningens ekonomi hålls i balans, men också att kostnaderna för den löpande förvaltningen hålls nere, så att årsavgifterna inte blir så höga att bostadsrättspriserna faller", skriver styrelsen.
Som vi kan se från bl.a. årsredovisningarna så är detta ännu fler uppgifter som styrelsen rejält har misslyckats med.

"Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla", skriver styrelsen.
NEJ, så är det alls icke !!! Inget kan vara mer fel !!!

"Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning", skriver styrelsen.
Jo, det kan föreningsstämman naturligtvis visst göra, om stämman så önskar!
Däremot får styrelsen aldrig ta ifrån stämman dess uppgift som föreningens högsta beslutande organ!

"Styrelsens arbete granskas därutöver av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen", skriver styrelsen.
Styrelsen/HSB ljuger här öppet om att det som motionen tar upp granskas av föreningens revisorer. Alla måste vara införstådda med att detta är inget annat än en ren och skär lögn!

"Medlemmarna har på föreningsstämman möjligheter att ställa frågor om kostnaderna i årsredovisningen och om förhållanden som inverkar på bedömningen av årsredovisningen och föreningens ställning i övrigt", skriver styrelsen.
Denna möjlighet finns, men bara till viss del. Dessutom hjälper inte frågor om medlemmarna inte får svar, enligt hur det normalt fungerar i denna förening. Men svaret här är bara en massa blaj av HSB/styrelsen som inte har något med motionens energistatistik att göra.

"Därtill kan nämnas att beslut om att installera låssystem med porttelefon har fattats av närvarande medlemmar på etxra föreningsstämman den 11 oktober 2005", skriver styrelsen.
Och detta har att göra med vad?


Motion 12 (2008)
Energistatistik för föreningen

Vi har kunnat notera att dagens styrelse är duktig på att generera ökade kostnader för medlemmarna, men medlemmarna i föreningen har aldrig - varken från denna styrelse eller tidigare styrelser - sett någon ansträngning eller försök till något som lett till kostnadsbesparingar för medlemmarna.

Jag har några gånger motionerat om att styrelsen skulle ta fram energistatistik, så som görs i andra föreningar. Svaren från styrelsen har som vanligt varit luddiga och det har hävdats att dylik statistik funnits. Naturligtvis finns denna statistik inte alls, och har heller aldrig funnits. Det är bara ett rent påhitt från styrelsen.
Nu har det emellertid införts lagar som kommer tvinga styrelsen att ta fram denna statistik, vare sig de vill eller inte (i alla fall om styrelsen avser att följa lagarna, vilket vi inte vet). Kostnaden för detta är okänt för medlemmarna eftersom styrelsen inte vill informera.

Förslag:
Styrelsen tar fram denna statistik i god tid innan lagen säger att denna senast måste tas fram.
Statistiken ska vara från 2002 och framåt.
Denna statistik presenteras för medlemmarna på föreningens hemsida (äv. i pdf-format).
Styrelsen ska tydligt redovisa kostnaden för att ta fram denna statistik.


Jag är ganska säker på att vad som då kommer att synas är att det som gjorts i denna förening (inkl. "energibesparande" åtgärder) lett till en märkbart ökad energiförbrukning och därmed kraftigt ökade kostnader för medlemmarna.

Styrelsens svar år 2007 på denna motion (12)
Styrelsen har beslutat att energideklarera fastigheterna under hösten 2008 och därför samlar man in olika resultat (man är inte beredd att redovisa detta ännu) så denna skrivelsen kommer inte att besvaras.

Styrelsen bryter (i vanlig ordning) löftet som gavs 2005/2006
Trots att styrelsen 2005/2006 förklarar att de kommer att följa min motion och kontinuerligt följa upp driftskostnaderna så kan man se i svaret från styrelsen nästa år att så ändå inte har skett. Inte ens året efter detta (2008) har styrelsen börjat göra denna självklara uppgift för en styrelse, som alla kan se från styrelsens svar ovan.

Vem är det egentligen som beslutat om energideklaration?
Jag vill påpeka att det styrelsen skriver i sitt svar 2008 är felaktigt. Det är inte styrelsen som beslutat detta, utan det är nu tvingande att energideklarera fastigheterna. Hade styrelsen gjort detta enligt mina tidigare motioner så hade detta arbete nu underlättats.

Men eftersom föreningen nu är tvingad att energideklarera fastigheten under 2008 så ska medlemmarna informeras om resultatet!

Fråga till styrelsen:
Vad blev resultatet av den energideklaration som styrelsen utlovade skulle göras till hösten 2008, vad blev kostnaden för detta och varför har resultatet inte presenterats för medlemmarna?
Jag gissar att styrelsen som vanligt inte presterat något.


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska löpande hålla koll på och föra statistik över kostnaderna för fjärrvärme, el och vatten.

  2. Dessa siffror presenteras löpande på föreningens hemsida (med start från ett antal år tillbaka) så att alla medlemmar kan se utvecklingen för förbrukning och kostnader.

    Energistatistik ska presenteras från minst 2002 och framåt.

  3. Driftskostnaderna med statistik ska redovisas i årsredovisningarna.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 56 om energistatistik

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen arbetar fortlöpande med att hålla nere kostnaderna för driften av föreningen.
Min kommentar (1): Och ändå har medlemmarna aldrig i något läge sett ett enda tecken på att detta skulle vara sant. Tvärtom så gör driftskostnaderna inget annat än stiger avsevärt för varje år, och mer än vad som kan ansees motiverat med ev. prisökningar.Vilka driftskostnader menar då styrelsen att styrelsen lyckats minska?


Någon anledning för styrelsen att föra energistatistik som presenteras löpande på föreningens hemsida föreligger inte.
Min kommentar (2): För att... ?

Medlemmarna har på föreningsstämman möjligheter att ställa frågor om kostnaderna i årsredovisningen och om förhållanden som inverkar på bedömningen av årsredovisningen och föreningens ställning i övrigt.


Styrelsen anser att den redovisning av driftskostnaderna som finns i styrelsens årsredovisning är tillräckligt utförlig och att man därmed uppfyller de regler om årsredovisningens innehåll som finns i årsredovisningslagen.
Mot bakgrund av ovanstående finns där inte skäl för att redovisa driftskostnaderna med statistik i årsredovisningen.
Min kommentar (3): För att slippa uppta onödig tid på stämmor med frågor om energikostnaderna pga en bristfällig redovisning så är det viktigt att stämman bifaller denna motion.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.