Motion #2 - Anlitande av advokat

Styrelsen kommunicerar med medlemmar via advokat
När föreningens styrelse får frågor från medlemmarna så väljer styrelsen att anlita en advokat mot medlemmarna i stället för att svara på frågorna.

Styrelsen vägrar t.o.m. berätta varför advokat anlitats eller vad advokatens uppdrag är
I mitt specifika fall så vill styrelsen inte ens förklara varför styrelsen anlitat en advokat, eller vad advokatens uppdrag är.

DU betalar för styrelsens oförmåga att kommunicera
Det blir medlemmarna som får betala denna advokat, inkl. den medlem som styrelsen anlitar advokaten mot.

Rutiner måste tas fram så att styrelsen inte kan slösa bort Dina pengar hur som helst
Knappast rimligt förfarande av styrelsen, och därför måste rutiner tas fram för detta så att en styrelse inte kan slösa bort medlemmarnas pengar hur som helst.

DU har personligen betalat 1.000 kr extra enbart för styrelsens försvar under 3 stämmor
Varje medlem i föreningen har t.ex. tvingats betala ungf. 1.000 kr ur egen ficka enbart för de tre stämmor där styrelsen anlitat advokater för styrelsens personliga försvar samt HSB, också för styrelsens personliga försvar och för att svara på motioner åt styrelsen (vilket är styrelsens uppgift, inte HSB:s).

Hur rimligt är det att vi delägare ska betala för något som inte gagnar föreningen det minsta utan som enbart är för styrelsens personliga försvar?

Jag yrkar att ;
  1. Alla uppdrag som styrelsen anlitat en advokat för under 2008 (-2009) ska specificeras och förklaras skriftligt av styrelsen, med samtliga kostnader för advokaten (per anlitat uppdrag).
    Detta ska göras även till varje årsstämma i framtiden.

  2. Styrelsen får aldrig anlita en advokat mot en medlem utan att först informera medlemmen skriftligt om dels att styrelsen har för avsikt att göra detta och dels exakt hur detta uppdrag till advokaten kommer att formuleras.

  3. En arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts för att snarast ta fram ett regelverk för de fall styrelsen ska kunna anlita en advokat.

    Resultatet delas ut skriftligt till alla medlemmar och beslutas om på en kommande höststämma som styrelsen kallar till.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 2 om anlitande av advokat

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

De kostnader som föreningen haft för att anlita advokat framgår av styrelsens årsredovisning.
Min kommentar (1): Som framgår av såväl denna motion som årsredovisning så framgår inte de kostnader föreningen haft för advokat och juridiska åtgärder. Vad är det som gör att styrelsen tycker det är bättre att onödig tid upptas på stämmorna med att ställa frågor om detta, som inverkar på stämmans bedömning av styrelsen?

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma. Styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen. Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Det saknas grund för ytterligare specifikation.
Min kommentar (?): Vad menas med att det saknas grund för ytterligare specifikation?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen måste ha möjligheter att vid t.ex. tvister med medlemmar anlita en advokat utan att behöva informera medlemmarna om vad detta uppdrag innebär.
En advokat kan ju i sitt uppdrag få speciella direktiv av styrelsen, som det inte är tänkt att medlemmarna ska få del av.
Min kommentar (2): Det styrelsen tar upp hindrar inte på något sätt att en medlem informeras om att en advokat kommer att anlitas i frågan. Styrelsen behöver naturligtvis inte beskriva advokatens uppdrag i detalj. Det räcker med en övergripande beskrivning. Har det gått så långt som att advokat anlitas mot en delägare i föreningen - oavsett orsaken till detta - så är det rent oärligt och moraliskt oetiskt att inte informera medlemmen om detta.

Styrelsen har i sin förvaltning av föreningen rätt att anlita experter inom en mängd områden, däribland advokater, utan att detta regleras i särskilt regelverk.
Det saknas därför grund för att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett regelverk om de fall då styrelsen ska kunna anlita en advokat. 

Min kommentar (3): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Just eftersom advokatkostnaderna skjuitit i höjden i föreningen så måste detta styras upp av medlemmarna.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.