Motion #5 - Utbyte av stämmoordförande

Styrelsen advokat mot medlemmarna som stämmoordförande - jäv & oetiskt!
Till styrelsens stöd mot medlemmarna tar styrelsen med sig advokater på föreningens stämmor. Det är naturligtvis en uppenbar jävsituation, förutom att det är högst oetiskt, att samma advokat som styrelsen anlitar mot medlemmarna också sitter som stämmoordförande på föreningens stämmor.

Mötesordföranden arbetar för styrelsen mot medlemmarna och mot föreningen
Vi har på stämma efter stämma som advokat Mats Engstrand suttit stämmoordförande i föreningen sett att han på ett pinsamt uppenbart sätt alltid tar parti för sin uppdragsgivare, styrelsen, i varje fråga. Inte minst när han vill klumpa ihop motioner, vilket han borde känna till inte är förenligt med lagen, förutom att det är ett högst oetiskt och klandervärt beteende.

Styrelsens och HSB Malmös advokat även mötesordförande på HSB Malmös stämmor
Mats Engstrand, som också är HSB Malmös advokat, satt som stämmoordförande även på HSB Malmös senaste stämma. Där fanns det endast två motioner att behandla. Den motion som bara bestod av ett par rader lyckades Mats Engstrand inte få stämman att ta rätt beslut om. I stället för att stämman tog beslut om yrkandet i motionen så beslutade stämman om något helt annat. Helt enkelt ett lagbrott (motioners yrkanden måste enligt lag tas beslut om på stämman) som ledde till att även HSB Malmös styrelse fick sin vilja igenom.
Mats Engstrand är tyvärr mycket starkt partisk till styrelsens fördel och kan därför orimligen sitta som stämmoordförande i föreningen.

Styrelsen gör allt för att behålla en partisk mötesordförande, till föreningens nackdel
Styrelsen kommer naturligtvis med näbbar och klor att kämpa för att behålla en partisk stämmoordförande till styrelsens fördel, men medlemmarna måste förstå att det bara drabbar föreningen på olika sätt, och därför inte kan tillåtas. Stämman är i denna förening delägarnas enda tillfälle på året då vi har en möjlighet att påverka, och stämman kan inte tilllåta styrelsen att sabotera detta tillfälle för såväl stämman som för de medlemmar som inte förstår att de måste gå på föreningens stämmor.

Vill styrelsen diskutera motioner med motionär... eller är det inte i styrelsens intresse?
Det är min förhoppning att styrelsen vill diskutera denna motion med mig (precis som mina övriga motioner) innan stämman, men av erfarenhet så vet jag att detta tyvärr är det sista som styrelsen vill. Jag skulle också vilja ha en diskussion med advokat Mats Engstrand om detta, inte minst eftersom jag vill fråga honom om han själv ser det som moraliskt rätt att han åtar sig uppdrag som stämmoordförande i samma förening där han anlitas av styrelsen för att ta styrelsen i försvar mot medlemmarna.

Jag har tidigare skrivit motioner i denna fråga, enligt följande;
Motion 17-1 - Oberoende mötesordförande

Jag föreslår att styrelsen - för föreningens bästa - i fortsättningen erbjuder en neutral mötesordförande för framtida stämmor.

I denna förening (som i säkert många andra föreningar) är kunskapen inte särskilt hög om hur stämmor ska genomföras och vad som är rätt respektive fel att göra på en stämma.
Alla måste dock förstå att vi kan inte ha en mötesordförande som är "part i målet" (del av styrelsen/HSB) och med den primära uppgiften att tillvarata HSB:s och/eller styrelsens egna intressen (i stället för medlemmarnas).

Jag minns inte hur mycket vi betalar i arvode till mötesordföranden (det redovisas inte för medlemmarna eller framgår av årsredovisningen), men det ligger uppskattningsvis på 1.000 kr. Det känns lite märkligt att betala HSB för detta subjektiva arbete.

Naturligtvis ska medlemmarna alltid informeras om vilket arvode som utgår till mötesordföranden.

Det är förvisso fritt upp till var och en att ta med vem man vill till stämman och föreslå som mötesordförande. Det finns de som ställer upp på detta gratis och det finns de som har detta som hobby mot ett mindre arvode. Men det kräver att någon medlem tar ett dylikt initiativ att hitta en mötesordförande.

Om styrelsen får bestämma så kommer det naturligtvis att bli en mötesordförande från HSB som arbetar enbart i HSB:s och styrelsens intresse. Naturligtvis så kommer HSB/styrelsen att hävda att en ordföranden från HSB är neutral. Vad annat kan de säga? Men förhoppningsvis förstår alla att det inte fungerar så i praktiken, vilket alla kan notera på stämma efter stämma.

Sammanfattningsvis går min motion ut på följande;
1. Styrelsen ska vid varje stämma (eller åtminstone till varje årsstämma) erbjuda medlemmarna en neutral mötesordförande (som ej arbetar på eller för HSB), eller på annat sätt är knuten till HSB eller till styrelsen.

2. Styrelsen ska varje gång tydligt redogöra för vilket arvode mötesordförande får, och denna summa ska fastställas i förväg så att om någon medlem vill ta med en extern person till stämman som förslag till mötesordförande så ska dessa medlemmar kunna informera denna person vilket arvode som gäller.


Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-1)
Styrelsen vill ge följande svar till motionen.

Medlemmarna har sin fulla rätt att välja mötesordförande vid varje stämma som arrangeras i bostadsrättsföreningen. I de flesta fall brukar HSBs ledamot väljas till detta uppdrag.

Däremot blir det svårt att bjuda in personer i förväg, som dessutom inte är medlemmar i föreningen, då det inte framgår klart om de kommer att bli valda. Ett beslut som ytterst medlemmarna äger i sin hand.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad och kan i sammanhanget berätta att bostadsrättsföreningen inte har haft någon kostnad för mötesordföranden.

Eventuellt arvode till HSBs ledamöter betalas av HSB och inte av bostadsrättsföreningen.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-1) med förslag

HSB-ledamoten brukar väljas?

Har någon i styrelsen varit på en stämma tidigare? Det är definitivt inte HSB-ledamoten som brukar väljas som mötesordförande på årsstämmorna i vår förening, vilket styrelsen nu vill göra gällande. Det är ofta en av HSB-ledamoten utsedd person som arbetar på HSB. Det är också det enda som erbjuds av styrelsen (så medlemmarna har i praktiken inget val).

Man kunde ana redan årsstämman 2006 att styrelsen med denna formulering, i förtäckta ordalag, nu ville förbereda medlemmarna på att styrelsen i fortsättningen vill utse sig själv som mötesordförande (den enda som kan bli mindre neutral än dem vi brukar ha som mötesordförande från HSB är just HSB-ledamoten).

(Not. Precis så blev det. För första gången blev det HSB-ledamoten (= styrelseledamoten) som valdes som mötesordförande.)

Svårt att bjuda in personer?

Sedan kan man undra varför styrelsen skriver vad den skriver. Det hade räckt med den första meningen (dvs upprepningen av vad jag skrivit i min motion), i kombination med ett svar på det som motionen egentligen handlar om. Av vilken anledning vill styrelsen få medlemmarna att tro att det blir svårt att bjuda in personer i förväg?

Är det extra svårt att bjuda in personer som "dessutom" (utöver vad?) inte är medlemmar?
De som varit på en stämma någon gång vet att de från HSB eller de HSB/styrelsen bjuder in inte heller är medlemmar, men där gäller tydligen andra regler, enligt styrelsen (men notera att det bara är styrelsens felaktiga uppfattning). Kan det möjligen vara för att försöka påverka medlemmarna så att styrelsen även i fortsättningen kan styra stämmorna helt med sin egen subjektiva mötesordförande?

Ej svar på motionen

Styrelsen vill inte svara på min önskan om att styrelsen ska erbjuda medlemmarna en neutral mötesordförande. Även om styrelsen inte skriver det i ord så är det helt klart att andemeningen är att styrelsen inte tänker göra något för att stämman ska få en neutral mötesordförande. Dvs inte med mindre än att medlemmarna förstår att de måste ställa detta krav, varvid styrelsen måste följa stämmans beslut.

Jag föreslår att det bestäms att alternativ och neutral mötesordförande ska kunna väljas på stämman, och att styrelsen klargör och protokollför att vilken intern eller extern person som helst kan väljas som mötesordförande, eftersom det är detta som gäller, och inget annat!

HSB Malmös svar åt styrelsens år 2007 på motion 17-1
Ordförande vid föreningsstämma utses av stämman. Det är alltså de närvarande röstberättigade medlemmarna på föreningsstämman som väljer den stämmoordförande man vill ha och denne behöver inte vara medlem i föreningen.

Den som öppnar föreningsstämman har uppgiften att anmoda föreningsmedlemmarna att välja en stämmoordförande, som skall vara opartisk. För att till fullo bevara denna opartiskhet är det bästa om initiativet till en neutral stämmoordförande, som enligt motionärens önskemål skall vara obunden av HSB eller styrelsen, kommer från medlemmarna själva.

Arvodet till stämmoordförande kan inte fastställas i förväg då man inte vet hur mycket arbete som måste läggas ned.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Fråga till styrelsen:
När nu föreningen inte längre utnyttjar HSB:s tjänster som mötesordförande, hur mycket avdrag har detta lett till avseende det som föreningen betalar till HSB?


Jag yrkar att;
  1. Advokat Mats Engstrand, eller annan advokat som styrelsen har anlitat (eller har för avsikt att anlita) mot någon medlem får aldrig sitta som mötesordförande på föreningens stämmor (jävsituation).

  2. En så obejktiv/opartisk mötesordförande som möjligt (ej knuten till HSB eller styrelsen) ska föreslås av stytrelsen till föreningens stämmor.

  3. Kostnadstak för kostnaden av stämmoordförande per stämma sätts.

  4. Innan mötesordförande väljs av stämman ska stämman informeras om kostnaden för denna (timkostnad).

  5. Styrelsen skriver; "Däremot blir det svårt att bjuda in personer i förväg, som dessutom inte är medlemmar i föreningen, då det inte framgår klart om de kommer att bli valda. Ett beslut som ytterst medlemmarna äger i sin hand". Detta är ett problem och det måste lösas på något sätt! Bl.a. genom punkt 3 här ovan.

    En för uppgiften kvalificerad arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts av stämman för att ta fram rutiner för detta, som sedan presenteras på en höststämma för beslut.

  6. Kostnaden för mötesordförande per stämma ska klart framgå av årsredovisningen (precis som övriga stämmokostnader).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 5 om utbyte av stämmoordförande

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Val av ordförande vid föreningsstämma utses av de närvarande röstberättigade medlemmarna på föreningsstämman, och denne behöver inte vara medlem i föreningen.

Styrelsen har vid ett flertal föreningsstämmor föreslagit advokat Mats Engstrand som stämmoordförande och de röstberättigade medlemmarna har beslutat i enlighet med förslaget. Någon anledning att förhindra advokater att agera stämmoordförande i föreningen finns därmed inte.
Det finns inget lagligt hinder mot att som stämmoordförande välja en advokat, som anlitats av styrelsen mot en medlem.
Eftersom det är medlemmarna som beslutar vem som ska väljas som stämmoordförande, så har de alla möjligheter att välja en stämmoordförande som de har förtroende för.
Min kommentar (1): Om styrelsen läser yrkandet så står det inte i yrkandet att advokater inte ska kunna agera stämmoordförande. Det står;
Advokat som styrelsen anlitat mot någon medlem i något sammanhang får inte föreslås som stämmoordförande.


Om motionären, eller någon annan medlem i föreningen, önskar en neutral och opartisk stämmoordförande, som inte är knuten till varken HSB eller styrelsen, så får medlemmen föreslå en sådan person. Någon behov av att förenings-stämman därutöver beslutar i saken finns inte.

Min kommentar (2): Dagens system omöjliggör detta. Ska medlemmen som tar med sig en extern stämmoordförande själv stå för kostnaden om den han anlitat inte väljs så saknas helt förutsättningar för medlemmarna att komma med egna förslag på stämmoordförande.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Arvode till stämmoordförande kan inte bestämmas i förväg, då man inte vet hur mycket arbete som måste läggas ned.
Stämman kan därför inte informeras om kostnaden före valet av stämmoordförande
Min kommentar (4): Som var och en förhoppningsvis begriper så är vad styrelsen, via HSB, säger här helt fel.

Det går alldeles utmärkt att i samband med val av stämmoordförande redogöra i förväg för hur kostnadsbilden ser ut för respektive stämmoordförande. Att slutsumman kanske inte exakt kan specificeras är en helt annan sak.


Mot bakgrund av ovanstående finns det ingen grund för att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram rutiner för stämmoordförande.
Min kommentar (5): Mot bakgrund från dels exakt vad det står i yrkandet så är det av kritisk betydelse att en arbetsgrupp tillsätts just för detta. Mot bakgrund av vad styrelsen skrivit understryks vikten av detta.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


De kostnader som föreningen haft för stämmoordförande framgår av styrelsens årsredovisning.
Min kommentar (6): Ja, de två senaste åren har detta gjorts efter anmärkning från mig. Men eftersom styrelsen på annat ställe sagt att de inte vill göra detta måste stämman ta beslut om att detta ska fortsätta göras, så att styrelsen inte ändrar sig efter eget behag som annars.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen. Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt. Det saknas grund för ytterligare specifikation.

Min kommentar (?): Vad är ovanstående svar till?
Det är bara utfyllnad i syfte att komplicera för läsarna!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.