Motion #7 - Revisorer

Varför revisorer?
Att föreningen har interna revisorer är för att dessa lekmannarevisorer löpande under året ska kontrollera styrelsens arbete, inte bara för att granska årsredovisningen.
När kompetens saknas i styrelsen har revisorerna en särskilt viktig funktion.

Varför gör revisorerna ingenting?
Vi har under de senaste åren sett hur revisorerna inte tycks kontrollera något överhuvudtaget. Detta torde vara en konsekvens av att medlemmarna inte förstår att de måste ställa konkreta krav på revisorerna.

Alla kan se att revisorerna bevisligen inte tillför något
Dessutom innehåller årsredovisningarna mängder med felaktigheter, som revisorer (precis som styrelsen) borde upptäcka om de ens bara ögnat igenom redovisningen, och om de bara haft de mest grundläggande matematiska kunskaperna. Trots detta har revisorena inte kommit med en enda liten anmärkning! Vi vet således därför med säkerhet att ingen kontroll sker genom revisorerna.

Varför betala för ingenting?
Varför ska vi medlemmar betala för revisorer som inte tar sin uppgift på det minsta allvar?
Du betalar årligen en summa till revisorerna, trots att de inte tillför något för föreningen.

Det gagnar inte föreningen att medlemmar åtar sig uppdrag inom föreningen enbart för att tjäna sig en extra hacka, och utan att de sedan bryr sig om att prestera något.

Kompetenta revisorer är livsavgörande för föreningen
Det är extremt viktigt att föreningen har kompetenta revisorer.

Den externa revisorn - Ernst & Young - kontrollerar heller inte föreningens redovisning
Föreningen måste vara medveten om att den kontroll som utförs av den externa revisorn (Ernst & Young, Lennart Öhrström) är långt ifrån tillräcklig. Som vi alla kan se (även från HSB Malmös redovisningar) så brister revisionen allvarligt, och de ev. fel som denna revisor rapporterar kommer aldrig till medlemmarnas kännedom, och således kan medlemmarna inte ens vidtaga åtgärder med stöd av de fel som då denna revisor ev. upptäcker.

Lekmannarevisorernas arvode högre än den auktoriserade revisorns
Att de interna revisorernas arvode är högre än arvodet till Ernst & Young säger väl också en hel del om hur galet det blivit i denna brf. Är det någon som kan förstå hur de interna revisorerna - som dessutom så tydligt visat att de inte presterar något överhuvudtaget - kan ha ett högre arvode än den auktoriserade revisorn? Hur går det ihop?

Revisor som justerare
En av dagens två revisorer ställde t.o.m. upp som justerare på uppdrag av styrelsen. Hur kan en revisor inte ens förstå en så gundläggande sak som att detta inte låter sig göras?

Revisorer ska inte gå styrelsens ärenden
En förening ska inte ha revisorer som går styrelsens ärenden. Det bästa för föreningen är om de stämmovalda revisorerna är styrelsens motpart! Då ökar säkerheten för Dig drastiskt!

Det som styrelsen tycker är bra för egen del är dock inte bra för Dig
För styrelsen är det naturligtvis praktiskt att ha revisorer som inte ifrågasätter något och som inte anmärker på något och som inte bryr sig. Men för medlemmarna är detta mindre bra. Vi riskerar alla att få betala dyrt för detta.

Lekmannarevisorer ersätts med extern revisor?
Medlemmarna måste fundera allvarligt på om ifall extern kompetens ska utnyttjas för stämmovalda revisorer. Föreningen måste ha föreningsrevisorer som behärskar revision i alla fall till viss del, och de måste bry sig om att kontrollera räkenskaperna samt styrelsen och den löpande verksamheten.


Till årsstämman 2008 skrev jag en motion rörande detta som löd;

Motion 11

Val av kompetenta revisorer

Här nedan följer ett litet utdrag från min justering av det protokoll som skrevs för årsstämman i februari 2007.

Särskilt viktigt att notera är att varken den externa revisorn (Peter Sjöberg, Lennart Öhrström från Ernst & Young) eller de två i föreningen interna revisorerna (Doris Thulin. och Jonas Gustavsson) hade uppmärksammat ett enda fel i årsredovisningen.
T.ex. följande 20 punkter;
 1. Felaktig siffra för antalet närvarande på föregående årsstämma.

 2. En suppleant som flyttade från föreningen 2006-04-01 uppgavs i redovisningen ha varit suppleant fram till 2006-08-31 (denna suppleant uppgavs på föreningens anslagstavlor vara suppleant ända fram till mars 2007).

 3. Styrelsen har i sin förvaltningsberättelse utelämnat när Ernst & Young tillsattes av styrelsen som revisor. Styrelsen har ej heller namngivit revisorn.

 4. Medlemmarna skulle välja extern revisor på årsstämman trots att styrelsen redan valt denna revisor 2006-09-20. De interna revisorerna har inte reagerat på detta heller. Medlemmarnas val var bara endast ett spel för galleriet och helt odemokratiskt.

 5. Styrelsen har uppgivit att Ernst & Young varit revisor under hela verksamhetsåret, trots att denna revisor tillsattes av styrelsen (utan medlemmarnas kännedom) först tre veckor efter verksamhetsårets slut.

 6. Ingen information har gått ut till medlemmarna vem som varit vicevärd under verksamhetsåret.

 7. Protokollet från den årliga stadgeenliga besiktningen innehöll endast två punkter, och dessa hörde inte ens till besiktningen.

 8. Nya poster har kommit till i årsredovisningen utan förklaring om vad dessa poster innebär.

 9. Åtskilliga utgiftsposter, t.ex. elavgifter, uppvärmningskostnader, vatten, renhållning, försäkringar, har stigit kraftigt utan att revisorerna hade en aning om vad dessa kostnadsökningar beror på.

 10. Den externa revisorn (Lennart Öhrström från Ernst & Young) försökte med stöd av styrelsen lura medlemmarna om att det gjorts en upphandling av revisor.

 11. Löner och ersättningar hade ökat med ca 20% jämfört med föregående år, utan att någon kunde förklara varför.

 12. Medlemmarna betalar 22.000 kr i telefonkostnader (att jämföra med den nivå den legat på före dagens styrelse, som varit ett par tusen kronor).
  Revisorerna har inte kontrollerat telefonlistor eller vad dessa kostnader beror på.


 13. Felaktig summa har uppgivits för posten "Övriga kostnader" (drift) för föregående år, utan att revisorerna noterat detta.

 14. Summan för styrelsearvodet låg på 700 kr över den summa som fastställts av stämman. Ingen kunde ens på stämman förklara anledningen till detta. Tidigare år har styrelsen tagit ut åtskilliga tusentals kronor mer än vad stämman fastställt, utan att någon reagerat.

 15. Styrelsen har betalat ut för mycket till valberedningen, men ingen hade ens noterat något som var så extremt enkelt att upptäcka om man bara hade lagt någon minut på att skumma igenom årsredovisningen.

 16. Styrelsen höjer sina egna arvoden! Ordföranden har av styrelsen utsetts även till vicevärd, och sedan har styrelsen på eget bevåg höjt vicevärdens arvode med 30%.
  Ingen revisor har noterat ens denna uppenbara felaktighet.
  Styrelsens ordförande måste naturligtvis bli återbetalningsskyldig för detta!!!

 17. Övriga ersättningar/arvoden ökade på ett år med nästan 400 %. Styrelsen hade helt plötsligt fått en oförklarlig mängd timmar för "förlorad arbetsinkomst". Ingen revisor har ifrågasatt detta eller kontrollerat detta.

 18. En diskrepans på 400.000 kr i anskaffningsvärde för värme och ventilation förklarades med "bokföringstekniska åtgärder".
  Ingen revisor visste vad detta handlade om.

 19. I protokollet från föregående årsbelopp uppgavs felaktigt att de två revisorerna skulle dela på ett basbelopp, trots att stämman bestämt att de skulle dela på ½ basbelopp. Rätt summa pengar tycks ha utbetalats till revisorerna, men ingen revisor har noterat detta fel.

 20. Av alla de frågor jag hade på årsredovisningen så tycktes inte en enda av de tre revisorerna ha en aning om vad det handlade om. Inte i en enda fråga kunde revisorerna ge någon information. Det är alltså dessa personer, som inte ens vet vad de kontrollerar, som ska ansvara för att årsredovisningen är korrekt.
Alla ovanstående fel gick att upptäcka bara genom en mycket enkel okulärbesiktning av redovisning och protokoll. Hade vi haft tillgång till allt material så är det högst sannolikt att vi hittat inte bara många fler fel, utan även mycket allvarligare fel.

Med så många uppenbara fel så är det precis lika uppenbart att revisorerna inte utfört den minsta revision av föreningen. De kan inte ha kontrollerat en enda sak i årsredovisningen.

Trots alla personer som är involverade i detta så har varken;
- Styrelse
- HSB-representanten, Bengt Skånhamre (dessutom anställd på HSB Malmö)
- De två interna revisorerna; Doris Thulin (bor ej i föreningen) och Jonas Gustavsson.
- Den externa revisorn (Lennart Öhrström från Ernst & Young)
- Ekonomerna på HSB
- Någon annan medlem
upptäckt ett enda av alla de fel som två medlemmar i föreningen hittat. Som alla säkert förstår så är det då ganska sannolikt att det kan finnas ännu ett antal fel i redovisningen som man (och i "man" inräknas inte föreningens uppenbart inkompetenta revisorer) hade kunnat upptäcka om underlaget för redovisningen varit tillgängligt för kontroll.

Enligt lagen ska den som utses som revisor vara kvalificerad för sin uppgift. Det finns inga separata regler för den som valts som revisor internt i föreningen och den som HSB utsett till föreningen. De har exakt samma skyldigheter!

I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det t.ex.;
Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Att en revisor ev. har tillräcklig kunskap för sina uppgifter väger alltså inte upp att en annan revisor inte kan något om uppgifterna. Och att HSB har kurser för revisorer (som HSB tjänar pengar på av föreningarna och naturligtvis vill sälja till så många som möjligt) är ointressant om personen ifråga saknar kompetens och erfarenhet av redovisning och revision.

Frågor till HSB-representanten Bengt Skånhamre:
 1. Vet du om att lagen inte gör någon åtskillnad - varken ansvarsmässigt eller uppgiftsmässigt - mellan revisorerna (i vårt fall Ernst & Young och de i föreningen två valda revisorerna)?
 2. Om du känner till detta, varför styrde du då stämman i riktning att välja en medlem som inte är kvalificerad för uppgiften (enligt egen utsago) - helt i strid med vad lagen säger -, i stället för att informera om vad som egentligen gäller?
 3. Om du inte känner till detta, tycker du inte att detta är en grundläggande sak för dig som HSB-ledamot att känna till?
Fråga till styrelsen:
 • Om inte detta fel på stämman åtgärdas senast omedelbart efter att denna motion kommit in till styrelsen (dvs via en extrastämma) så är frågan varför styrelsen (vars ansvar detta ligger på) inte gjort något, när jag nu informerat om detta brott mot lagen?
I vår förening har en revisor valts som själv klart och tydligt uttalat på stämman att hon inte kan något om det som en revisor gör. Medlemmarna i föreningen har heller aldrig sett något tecken på att de som nu valts till revisorer kan något om revision. Vi vet faktiskt inte om de ens har kunskap att läsa en årsredovisning.

Oavsett vad HSB/HSB-representanten vill göra gällande så är alltså det val av revisorer som gjorts ej förenligt med lagen. Eller hur?

HSB-representanten - då mötesordförande på stämman - talade mycket för att medlemmarna skulle välja de nu valda revisorerna. Det är då viktigt att känna till att det inte precis är en nackdel för styrelsen - i vilken HSB-representanten själv ingår - att ha revisorer som kan så lite som möjligt om revision och årsredovisning. Är dessa revisorer dessutom helt okritiska till styrelsen så är det ännu bättre för styrelsen.

Mötesordföranden (dvs HSB-representanten) begår alltså enligt min mening själv ett brott eftersom han som mötesordförande och styrelseledamot i en solklar jävsituation försöker styra medlemmarna i en viss riktning i val av revisor.

Om inte föreningens interna revisorer självmant redogör för hur de bedrivit sin verksamhet under året och vilka punkter de anmärkt på så är det viktigt att medlemmarna ställer frågor om bl.a. detta till dessa revisorer. Medlemmarna måste ställa frågor till dessa revisorer om de olika punkter i årsredovisningen som är oklara.

Styrelsen (mötesordföranden) kommer förmodligen att försöka avstyra frågor från medlemmarna till de interna revisorerna, men då vill jag redan nu berätta att detta inte är lagenligt och naturligtvis inte acceptabelt.

Om de interna revisorerna väljer att inte komma på stämman måste stämman skjutas fram! De interna revisorerna måste vara närvarande för att stämman ska bli giltig.

Jag föreslår härmed att;
 • Antingen väljs revisorer inom föreningen med kompetens för att klara denna uppgift, eller så väljs externa oberoende revisorer med kompetens inom området.

HSB Malmös svar åt styrelsen på motion 11

Följande svarade HSB på motsvarande motion föregående år;
Valberedningen skall enligt föreningens stadgar föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val ska förrättas vid föreningsstämma.

Valberedningen är stämmans och medlemmarnas organ och skall vara fristående från styrelsen. Styrelsen skall därför inte lägga sig i valberedningens arbete, men utgår ifrån att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till revisorsuppdrag känner till de regler som gäller för revisorer.

Val av revisorer sker på föreningsstämman. Oaktat valberedningens förslag på revisorer är det medlemmarna själva som väljer de revisorer man vill ha i föreningen

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (11)

Någon som blev förvånad över att styrelsen inte svarade på mina direkta frågor i motionen? Men då får vi ställa frågorna på stämman i stället (hoppas att alla antecknar svaren som ges, för svaren lär inte hamna i det stämmoprotokoll som styrelsen författar).

"...men utgår ifrån att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till revisorsuppdrag känner till de regler som gäller för revisorer", skriver HSB.
Då uppstår osökt frågan om styrelsen verkligen är så blåögd att styrelsen utgår från att valberedningen känner till de regler som gäller för revisorer - och kan påverka detta på något sätt -, eller om kanske styrelsen bara är glad över att revisorer utan kunskap väljs in?


Styrelsens svar på denna motion 2008 var;
"Då dessa har blivit valda av medlemmarna så har allt gått rätt till därför avslås skrivelsen".
Hur kan du som medlem acceptera ett sådant svar från styrelsen?

Motionen handlar inte om i fall det gått rätt till. Det handlar i stället om att medlemmarna måste förstå vikten av att det finns kompetenta revisorer i föreningen som vet vad de håller på med och som tar sitt uppdrag på allvar!

När styrelsen kommer undan med dylika svar utan att Du reagerar så kommer självfallet samma låga nivå att fortsätta hållas av styrelsen. Du ger styrelsen ditt tysta medgivande att fortsätta missbruka dina pengar.Frågor till revisorerna:
1. Exakt vad har ni, som revisorer, anmärkt på sedan föregående årsstämma avseende årsredovisning, styrelsen eller föreningens verksamhet i övrigt?

2. Vilket av det ni anmärkt på har sedan åtgärdats, och hur?Jag yrkar att;
 1. Val av för uppgiften kompetenta revisorer görs.

 2. Beslut tas om att föreningen ska ersätta de interna revisorerna med en extern revisor som har kompetens inom området och som har ett uttalat uppdrag att löpande under året kontrollera styrelsen och dess verksamhet (t.ex. att upphandlingar sker på ett korrekt sätt).

 3. Beslut tas om att ej arvodera den av HSB utsedde revisorn.
  I stadgarna står det att en revisor utses av HSB Riksförbund. Men det står inget om att föreningen måste betala något för denna revisor. Jag anser inte att denna revisor är värd något arvode och att föreningen därför kan besluta att inget arvode ska utbetalas till denna revisor.

  Pengarna för den av HSB utsedde revisorn kan vi utnyttja för att i stället få en kvalificerad revisor i föreningen.

 4. Arvode för revisorer ska vara efter kompetens & engagemang.
  Att revisorerna i föreningen idag har ett så högt arvode utan att prestera något är orimligt. Med dagens prestation och kompetens för uppdraget kan revisorerna få mellan 0 kr och 1.000 kr.
  Med viljan, engagemanget och kompetensen kan sedan arvodet öka.

 5. Samtliga fel som revisorerna anmärkt på under året ska varje år redovisas i årsredovisningen.

 6. Samtliga fel i årsredovisningen som uppmärksammas på stämman ska noteras i gällande stämmoprotokoll.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens/HSBs svar:
Motion nr 7 om revisorer

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Val av revisorer sker på föreningsstämman. Enligt föreningens stadgar ska revisorerna till antalet vara minst två och högst tre, samt högst en suppleant. Valberedningen ska föreslå kandidater till revisorsuppdraget, som även kan vara externa revisorer. De ska därvid föreslå revisorer som har den insikt i, och erfarenhet av, redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. Utifrån valberedningens förslag väljer medlemmarna sedan revisor.
Föreningsstämman kan även besluta att HSB Riksförbund utser annan auktoriserad eller godkänd revisor.
Min kommentar (1): Vad har detta med motionen att göra?

Denna motion var avsedd för att medlemmarna skulle informeras och upplysas om problemen. Detta saboterade styrelsen genom att ta sig friheten att inte dela ut motionen.


Min kommentar (2): Styrelsen bemöter inte yrkande # 2.

I och med att en av HSB Riksförbund utsedd revisor har ett revisionsuppdrag i föreningen, så följer det att denne har rätt att få betalt för sitt arbete, även om det inte uttryckligen står det.
Någon grund för att inte ge den av HSB Riksförbund utsedde revisorn betalt finns inte.
Min kommentar (3): Det är HSBs tolkning. Men det är den som betalar som bestämmer. Och så länge ingen kan se att den externa revisorn tillför något så finns det ingen anledning att betala denna externa revisor.

Jag vill ha en redogörelse för exakt vad den externa revisorn gjort under året!

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Medlemmarna på föreningsstämman beslutar om arvode för revisorer. Det står därmed medlemmarna fritt att bestämma storleken på revisorsarvodet.
Min kommentar (4): Därav denna motion, som skulle delats ut så att medlemmarna fick en chans att sätta sig in i detta problem och därmed ta rätt beslut på stämman. Detta saboterade styrelsen genom att inte dela ut motionerna.

I svaret på en annan motion tar sig styrelsen dessutom friheten att ge sin åsikt på revisorernas alltför höga arvode, där styrelsen anser att arvodet inte ska sänkas. Det är skrämmande när en styrelse framför åsikter om arvodet på dem som de blir granskade av!


Enligt föreningens stadgar ska styrelsen avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar. Styrelsens förklaring till av revisorerna gjorda anmärkningar ska hållas tillgänglig för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken den ska behandlas. Styrelsen har för avsikt att följa denna stadgeregel.
Någon anledning att ytterligare redovisa anmärkningar i årsredovisningen finns inte.
Min kommentar (5): Inget i styrelsens svar på denna motion motsäger yrkande # 5.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.