Motion #69 - Kollektivt bostadsrättstillägg

Till hemförsäkringen bör du teckna ett bostadsrättstillägg, om det inte redan ingår i din hemförsäkring. Bostadsrättstillägget kan ersätta skador på fast egendom som tillhör bostadsrättshavaren och skador på egendom som bostadsrättshavaren är skyldig att underhålla enligt bostadsrättslagen och/eller föreningens stadgar, t.ex.:
- Badrum (yt- och tätskikt). Några bolag ersätter inte yt- och tätskikt om dessa orsakat skadan.
- Badrumsporslin.
- Kök (kyl, frys, spis, fläkt, diskbänk).
- Vattenledningar i lägenheten.
- Övrigt (t ex dörrar, fönster, elledningar).

Bostadsrättstillägget ersätter skador på fast inredning som du själv bekostat eller som tidigare ägare skaffat till bostaden. En del bostadsrättsförsäkringar har ett maxbelopp på 100 000-175 000 kr, beroende på bolag.
Det är viktigt att jämföra villkoren i de olika bolagens bostadsrättsförsäkringar.

Bättre pris och bättre villkor
Föreningen måste överväga, för allas säkerhet, att teckna kollektivt bostadsrättstillägg och då baka in premien i årsavgiften. Förutom att det skapar ett säkrare och tryggare boende för alla så kan det kanske förhandlas fram ett bättre pris på denna premie, och kanske även bättre villkor.

Styrelsen informerar inte medlemmarna om fastighetsförsäkringen
I vissa fastighetsförsäkringar ingår bostadsrättstillägget. Tyvärr har styrelsen valt att inte informera medlemmarna något om fastighetsförsäkringen (vilket oundvikligen skapar ett onödigt otryggt boende för medlemmarna) så vi vet ingenting om vad som gäller för denna.

Styrelsen gör ingen upphandling av fastighetsförsäkringen
Fastighetsförsäkringen i vår förening ligger på runt 100.000 kr om året, och jag tror vi tyvärr kan förutsätta att styrelsen aldrig upphandlat denna försäkring.

Fråga till styrelsen:
När upphandlade styrelsen senast fastighetsförsäkring, vilka bolag gick förfrågningar ut till, vilka premisser gällde i upphandlingen, vilket bolag valdes och varför?

Exempel på kollektivt bostadsrättstillägg
HSB:s fastighetsförsäkring ger sedan 2006 möjlighet till ett gemensamt bostadsrättstillägg.

Trygg-Hansa har en tilläggsförsäkring till fastighetsförsäkringen med avskrivningselimineringsskydd, och jag gissar att det gäller för många försäkringsbolag.
Dock måste bostadsrättstillägget då ha tecknats för samtliga boende!

Avskrivningselimineringsskydd
Under förutsättning att bostadsrättsföreningen, i Trygg-
Hansa, tecknat bostadsrättstillägget för samtliga boende,
täcker försäkringen:
• Om bostadsrättsinnehavare drabbas av ersättningsbar
egendomsskada enligt allmänna försäkringsvillkor
från annan lägenhet/lokal än sin egen och
bostadsrättsinnehavaren inte har någon del i orsaken
till skadan värderas återställandet av innehavarens
fasta installerade egendom utan tillämpning av
åldersavdraget enligt ålderstabell i allmänna villkor.

För lägenhet där skadan startar är åldersavdraget
begränsat till 10 000 kronor.

Skadeexempel
En vattenskada uppstår i lägenhet 1 och sprider sig vidare till lägenhet 2.
Kaklet i lägenhet 1 är 15 år gammalt och i lägenhet 2 är det 13 år gammalt.

Skadereglering
En vanlig försäkring ersätter skadan med avdrag för
åldersavdrag för såväl material som arbete.
För lägenhet 1 är avdraget 25% och för lägenhet 2 är avdraget 15%.
Avskrivningselimineringsskyddet gör att
åldersavdraget för lägenhet 1 är max 10 000 kronor samt
att det för lägenhet 2 ej sker något åldersavdrag.


En nackdel/risk med gemensamt bostadsrättstillägg är att försäkringsbolaget får lite väl stor makt att göra som bolaget känner för, och man kan inte spela ut två parter mot varandra.


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen går snarast ut med en enkätförfrågan till samtliga medlemmar om vilka som har bostadsrättstillägg. Undersökning av fördelar/nackdelar med kollektivt bostadsrättstillägg utreds.
    Resultatet presenteras skriftligt för medlemmarna inom 2 månader, och sedan tas beslut på om bostadsrättstillägg ska tecknas kollektivt.
    Detta beslut tas på en extrastämma till hösten som styrelsen kallar till.

  2. Upphandling ska göras av fastighetsförsäkring, med minst tre olika aktörer och där möjlighet till gemensamt bostadsrättstillägg finns.

  3. Styrelsen ska redovisa ev. tidigare gjorda upphandlingar av fastighetsförsäkringen.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 69 om kollektivt bostadsrättstillägg

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen kommer att titta närmare på om bostadsrättstillägg ska ingå i föreningens fastighetsförsäkring.
Om styrelsen skulle anse att så är fallet, så kommer föreningsstämman att få avgöra saken.
Min kommentar (2): Att styrelsen ska titta närmare på något som styrelsen haft ½ år på sig att undersöka är helt ointressant, mer än att det visar på styrelsens ointresse för medlemmarna och bristande respekt för motioner och motionärer.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Någon anledning att gå ut med en enkätförfrågan och presentera resultat av undersökning om fördelar/nackdelar inom två månader finns därmed inte.
Min kommentar (1): Att styrelsen helt saknar intresse för att involvera delägarna i något av det som vi äger tillsammans torde vara uppenbart för de flesta vid det här laget. Men en dylik enkät är en viktig del av undersökningen. Om inte styrelsen vill göra ett tillfredsställande arbete i sitt uppdrag så måste stämman styra in styrelsen så att inte medlemmarna drabbas av ekonomiska förluster och andra problem.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


I sitt uppdrag är styrelsen skyldig att följa lagar, stadgar och stämmobeslut och är väl medveten om att infordrande av anbud om fastighetsförsäkring i föreningen kräver att minst tre aktörer på marknaden lämnar offerter. När det blir aktuellt att säga upp avtalet om fastighetsförsäkring, kommer styrelsen, om missnöje finns med nuvarande aktör, att infordra anbud från minst tre aktörer på marknaden. Styrelsen kommer att välja den aktör som till ett bra pris är bäst lämpad.
Min kommentar (2): Ovanstående upprepas hela tiden i styrelsens svar på motionerna, och betyder lika lite varje gång.

När går avtalet för fastighetsförsäkring ut och för hur lång tid tecknades detta på?


Styrelsen har, i enlighet med sitt uppdrag, genomfört korrekta upphandlingar av fastighetsförsäkringen.
Revisorna har granskat styrelsens arbete och har inte haft några anmärkningar mot detta.
Någon anledning att redovisa tidigare upphandlingar finns därmed inte.
Min kommentar (3): Det finns all anledning till att styrelsen ska redovisa tidigare upphandlingar, som framgått av mina motioner. Den revision som revisorerna gör av styrelsens arbete är inte vatten värd, vilket inte minst kan konstateras av den mycket stora mängd med frågetecken och rena bekräftade felaktigheter som en vanliga medlemma upptäcker t.o.m. utan tillgång till underlaget.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

OBS!
Jag vill bestämt avråda från att brf:en ens funderar på frågan om kollektivt bostadsrättstillägg (jag har blivit klokare med tiden).
Se forumet om gemensamt bostadsrättstillägg.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.