Motion #58 - Finanspolicy

I tidningen HSB Uppdraget (HSB:s bästa tidning som tyvärr bara kommer vissa till del, där många hemligheter och problem avslöjas med många nyttiga och värdefulla tips) så föreslår man att föreningen ska ha en finanspolicy.

Eftersom detta är viktig information så kommer jag här att kort referera denna artikel.

Man tar bl.a. upp att finansoron och konjunkturavmattningen kan få konsekvenser för medlemmarnas betalningsförmåga.

Risker med likvida medel
Det finns risker med hanteringen av bostadsrättsföreningens likvida medel.
HSB Uppdraget skriver att en del av föreningens likvida medel är det som måste finnas tillgängligt för att klara betalningsflödet. Månadsavgifterna och hyror är inflödet. Utflödet är betalningar av räntor, amorteringar, drift och underhåll, löner, arvoden, etc.

För betalflödet är det alltså viktigt att det finns tillräckligt med disponibla medel för att inte få ett underskott (straffräntan kan vara hög).

Likviditet
Likviditet innebär att kortfristiga fordringar (fordringar som beräknas inflyta inom 1 år) jämförs med kortfristiga skulder (skulder som ska betalas inom 1 år).
Så länge fordringarna överstiger skulderna har man balans i likviditeten.

En förening som har likvida medel i form av "Fond för yttre underhåll" och/eller balanserade överskott kan benämnas "överskottslikviditet". I sådana fall bör styrelsen diskutera om det finns anledning att amortera på befintliga lån för att sedan göra en nyupplåning när mer kostsamma periodiska underhållsåtgärder ska utföras. Ett alternativ är att placera medel på bättre förräntning än på s.k. transaktionskonto.

Strategiskt tänkande
Beroende på föreningens ekonomiska ställning kan det vara strategiskt riktigt att behålla egen likviditet i stället för att amortera på befintliga lån. Därigenom styr man själv över det som måste genomföras, och är inte beroende av villkor för utlåning.

Det är svårt att få lika hög ränta på placeringar som på det man får betala till banken för upplåning. Då får man se mellanskillnaden som en "försäkringskostnad" för säkerheten att ha tillgång till egna likvida medel och att vara oberoende banken vid behov av upplåning.

Lockande förräntning
Eftersom det är medlemmarnas pengar som hanteras så rekommenderar HSB att styrelser inte ska göra placeringar som kan äventyra kapitalet (jmfr Brf Ringen). Man kan därför inte bara ha som utgångspunkt att man ska få maximal förräntning på medlemmarnas pengar.

Ett förväntat värde kan snabbt förvandlas till att kapitalet är urholkat

Finanspolicy
En fastställd finanspolicy i föreningen underlättar styrelsens beslut om hantering av upplåning och likvida medel.

Det väsentliga här är att ha enkla regler för upplåning avseende bindningstider och eller andra villkor för fastighetsfinansieringen.

I finanspolicyn kan det framgå vilka alternativ styrelsen har när det gäller hanteringen av föreningens likvida medel.


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen tar fram en finanspolicy för föreningen och presenterar denna för på en extastämma till hösten då stämman tar beslut om denna.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 58 om finanspolicy

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen anser att man hanterar upplåning och likvida medel på ett korrekt sätt och utifrån föreningsmedlemmarnas bästa och följer de regler som gäller för sådan verksamhet. Någon anledning för styrelsen att ta fram en finanspolicy finns inte.
Min kommentar (?): Det lär inte finnas någon enda medlem som tror att styrelsen skulle ha någon annan åsikt om sitt eget arbete än att det skulle vara bra. Är det någon som hört styrelsen säga om sig själva att de gör ett dåligt arbete?
Vad styrelsen tycker om sitt eget arbete saknar naturligtvis helt relevans. Här handlar det om att styra upp styrelsens arbete och säkra medlemmarnas investeringar.

Dvs på det sätt som HSB anser att andra föreningar ska göra, men där denna förening, enligt HSB, skulle vara ett undantag.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.