Motion #6 - Kvalificerad styrelseordförande

Vad krävs av en styrelseordförande?
Styrelseordföranden i en förening har en viktig roll. Denna person måste vara ekonomiskt kunnig och förtroendeingivande i sitt uppdrag i föreningen. En styrelseordförande måste ha social kompetens och vara öppen i sitt agerande. Framför allt måste styrelseordföranden verka för medlemmarnas bästa, lyssna på medlemmarna och vara flexibel, med en positiv attityd till medlemmarna. Så har det kanske inte direkt fungerat i denna förening.

Informationsmörker
Medlemmarna i föreningen befinner sig i ett totalt informationsmörker.
Inte ens i ett stambytesprojekt, som är det största arbete som denna förening genomgått i historien, har medlemmarna varken före arbetet eller under arbetets gång informerats på ett tillfredsställande sätt. Det har t.o.m. inte ens med ett enda ord informerats hur stambytet avlöper. Hur kan medlemmarna stillatigande acceptera detta?

Bryr Du dig inte om att Dina surt förvärvade pengar rinner iväg till ingen nytta?

Styrelsen ska tjäna medlemmarna
I en förening ska medlemmarna involveras i det som händer och sker i föreningen. Medlemmarna ska göras delaktiga i alla beslut.

medlemmarna bestämmer över styrelsen
En styrelse i en brf bestämmer inte över medlemmarna. Det är medlemmarna som bestämmer över styrelsen och en styrelse har bara att utföra det som medlemmarna vill att styrelsen ska utföra. Man skulle kunna uttrycka det som att styrelsen är medlemmarnas tjänare.

Styrelsen utnyttjar föreningens brist på sammanhållning
Styrelsen utnyttjar att det inte finns någon sammanhållning i föreningen och att medlemmarna inte förstår att de ska ställa konkreta krav på styrelsen.

Ingen skriftlig information
Styrelsen i denna förening tycks till varje pris vilja undvika skriftlig information som berättar såväl vad som har gjorts, vad som görs och vad som kommer att göras. Det kan inte tolkas på annat sätt än att styrelsen är rädd för att om medlemmarna känner till något så skulle medlemmarna också kunna upptäcka i alla fall en del av de fel som styrelsen begår. En så maktfullkomlig styrelse kan tyvärr inte göra annat än att skada föreningen.

Ingen medlemskontroll
Som ett av väldigt många exempel kan nämnas att medlemmarna inte får reda på vad som ska göras i deras lägenheter. I och med att medlemmarna inte vet vad styrelsen beställt i lägenheterna så finns ingen medlemskontroll där medlemmarna själva kan kontrollera att arbetet utförs enligt de direktiv som givits.

Bristande kompetens innebär att du som medlem får betala för detta

Det är inte hållbart att medlemmarna på en mängd olika sätt drabbas av onödiga kostnader pga bristande kompetens i styrelsen. Det blir ofrånkomligen mycket dyrt för Dig som medlem.

Felaktiga årsredovisningar varje år
De svårlästa årsredovisningarna är fulla av fel varje år, vilket onekligen gör att man undrar om det finns någon i styrelsen som ens klarar av att läsa den årsredovisning som HSB gör åt dem. Allt styrelsen gör är att skriva några ord i den första delen av årsredovisningen. Alltså den ofta ganska rejält felstavade delen. Antingen är styrelsen inte läskunnig eller så är styrelsen så fullständigt nonchalant mot medlemmarna att styrelsen inte bryr sig det minsta om ifall årsredovisningen innehåller en massa fel som gör årsredovisningen om möjligt ännu mer svårkontrollerad för medlemmarna än vad den normalt är.

Styrelsens ledamöter tar sig friheter: egen höjning av arvode + mobiltelefoner
Vi har sett det ena exemplet efter det andra på hur ledamöter tar sig friheter med stöd av resten av styrelsen. T.ex. att ordföranden på eget bevåg, och i strid med såväl regelverk som allt som har med moral att göra, höjde sitt eget vicevärdsarvode (jag har dessutom skrivit motioner om hur styrelsen i övrigt tidigare tagit ut mer i arvode än vad stämman fastställt).

Att styrelsens ordförande tillsammans med viceordförande sedan skaffar sig extremt dyra mobiltelefoner på medlemmarnas bekostnad, där medlemmarna får betala dyrt för deras privata samtal är också något jag skulle beskriva som synnerligen oetiskt. Dessutom har jag bara fått som svar att kontakta någon annan de få gånger jag kommit fram på deras mobiltelefoner som Du och jag betalar för (och dessutom betalar dyrt för att ringa till).

Resursslöseri - flera kopiatorer
Att styrelsen köper in en kopiator (och försöker dölja detta) trots att styrelsen redan har en avancerad kopiator i den kombinerade skrivare-scanner-kopiatorn visar på ett synnerligen dåligt sinne för ekonomi (alternativt att denna nyinköpta kopiator var för personligt bruk). Vad kopiatorn kostat i inköp är ointressant. Driften är den dyra delen. Om det är så illa att det inte finns någon tekniskt kunnig i styrelsen så är det styrelsens förbannade skyldighet att be någon medlem om hjälp, i stället för att bara fritt spendera medlemmarnas pengar.

Styrelsen motiverade sitt köp av en extra kopiator med att det kopierades så mycket. Jaha, hur mycket av dessa kopior har du som medlem fått, med tanke på att informationen från styrelsen är i praktiken noll? Vad behövs det två kopiatorer för? Har ledamöterna så mycket de behöver kopiera privat att det inte ens räcker med en modern högproducerande kopiator?

Ribban måste sättas !
Medlemmarna måste sätta ribban så att styrelsen inte tror att styrelsen kan bete sig hur illa som helst mot medlemmarna. Att sitta i en styrelse innebär inte att man bara själv ska skaffa sig personliga fördelar och att man bara gör det som man tycker är bäst för en själv.

Delat ansvar i styrelsen
Det är också viktigt att känna till att hela styrelsen är delaktig i de dåliga beslut som tas.
Alla ledamöter i styrelsen har ett gemensamt ansvar för att att styrelsen arbetar på bästa sätt för medlemmarna, såväl ekonomiskt som på andra sätt. När detta inte sker så måste en ledamot som inte ställer upp på detta ta sitt ansvar och reservera sig mot dåliga beslut och, om det är allvarligare fel som begås eller om fel upprepas, ta avstånd från detta och visa föreningen detta genom att avgå från sin post.

Endast styrelseordförande får svara = inga svar !
Det hävdas att styrelsen tagit ett beslut att det bara är styrelseordföranden som får svara på frågor från medlemmarna. Detta är en sorglig maktkoncentration i styrelsen som är helt oförsvarbar. När sedan denna styrelseordförande vägrar att svara på de frågor som ställs till honom så har denna ordförande naturligtvis helt förverkat sin rätt att sitta i styrelsen. Medlemmarna måste då agera och se till så att föreningen får en styrelseordförande som inte skadar föreningen.

Extern styrelseordförande
Jag har förslag på en extern styrelseordförande som är oerhört kunnig med lång erfarenhet bakom sig, och jag vill därför föreslå stämman att välja in honom som styrelseordförande i föreningen.

Den relativt lilla extrakostnad det innebär att ta in en extern styrelseordförande uppvägs mångfaldigt av de pengar föreningen sparar på att styrelsearbetet genomförs på ett korrekt och kvalificerat sätt.


Jag yrkar att;
  1. En kvalificerad och ekonomiskt kunnig extern styrelseordförande som kan styra upp verksamheten i föreningen och leda in föreningen och ledamöter på rätt väg i styrelsearbetet väljs.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 6 om kvalificerad styrelseordförande

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Att föreningsstämman beslutar att utse en kvalificerad och ekonomiskt kunnig, extern styrelseordförande strider mot föreningens stadgar. Enligt stadgarna utser styrelsen inom sig ordförande. Föreningsstämman kan därmed inte utan stadgeändring fatta ett sådant beslut.
Min kommentar (1): Strider det mot stadgarna att ha en kvalificerad och ekonomiskt kunnig ordförande?

HSB och styrelsen får nog sätta sig in lite bättre i stadgarna.
I stadgarna står det;
Konstituering och firmateckning
§ 27
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen utser också organisatör för studie- och fritidsverksamheten inom föreningen.
Styrelsen utser fyra personer, varav minst två styrelseledamöter,
att två tillsammans teckna föreningens firma.


Det innebär inte att föreningen inte kan välja en extern styrelseordförande även med dagens dåliga stadgar. Det innebär bara att styrelseledamöterna väljer den externa ledamoten som styrelseordförande.

Detta är naturligtvis en av de första stadgeparagraferna från HSBs normalstadgar som ska ändras, för någon sådan styrning i stadgarna hör enbart hemma i diktaturer!

TILLÄGGSFÖRSLAG: Formuleringen "Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare" tas bort från stadgarna.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.