Motion #25 - Styrelsen ska svara medlemmarna!
Styrelsen bryter mot lagen

Jag har tidigare försökt få stämman att ställa krav på styrelsen att svara medlemmarna, och några av dessa motioner redovisas här nedan.
Motion 17-9
Styrelsen måste svara medlemmarna

Styrelsen vill inte bemöta medlemmarnas synpunkter
Dagens styrelse har uttryckligen sagt att styrelsen inte har för avsikt att kommentera medlemmarnas synpunkter eller svara på medlemmarnas frågor på styrelsens elektroniska anslagstavla, startad 050420. Styrelsen skrev då på denna anslagstavla; "Om det är några frågor som berör era lägenheter så kontaktar man Styrelsen direkt eller besöker oss på de öppettider som finns!".

Något skäl till detta har styrelsen inte velat uppge, men att det skulle ta för mycket tid är i alla fall inget styrelsen kan hävda. Detta inte minst med tanke på hur få som skriver något här. Många tycker förmodligen anslagstavlan är meningslös om styrelsen vägrar komma med svar och synpunkter.

Styrelsen vill inte engagera medlemmarna
En av styrelsens fastställda uppgifter är att engagera medlemmarna. Så har aldrig någonsin tidigare skett i denna förening, men detta kan vara en av flera metoder, och en bra start på att försöka engagera medlemmar och säkra föreningens framtid.

Elektronisk anslagstavla
Det bör finnas en anslagstavla som underhålls av föreningen. Den 8/9 2005 stängde styrelsen ner föreningens elektroniska anslagstavla med följande motivering;
På grund av för mycket personliga påhopp och irrelevanta inlägg känner vi oss tvingade att stänga ner anslagstavlan under en tid för översyn och eventuell omarbetning.
Det var då två medlemmar som inte följde spelets regler. I stället för att styrelsen gav dessa två personer en tillsägelse valde styrelsen att göra det enkelt för sig och stänga anslagstavlan för alla. Detta kan tolkas som att styrelsen föredrar att medlemmarna inte ska kunna uttrycka sina åsikter.

Inom parantes sagt så kan jag nämna att HSB Malmö en tid efter detta också stängde ner sin anslagstavla för medlemmarna, när kritiken blev för stark från medlemmar runt om i Malmö.

Jag föreslår därför;
1. att styrelsen omedelbart startar upp anslagstavlan på föreningens webbsajt (vilket förhoppningsvis styrelsen gjort redan innan denna motion tas upp).

2. att styrelsen hädanefter är skyldig att efter bästa förmåga svara på frågor som ställs på styrelsens elektroniska anslagstavla.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-9)

Till skillnad från motionären måste det ankomma på styrelsen att avgöra vilka frågor som skall besvaras och i vilket forum. Så länge Internet inte är var mans egendom i föreningen kan frågor på detta medium inte besvaras ur ett allmänt intresse. Däremot kan frågor av allmänt intresse lyftas upp och bemötas i en informationsskrift som kommer alla till del.

Enskilda skrivelser till styrelsen besvaras.


Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-9) med förslag

"Till skillnad från motionären"???

Jag förstår inte vad som menas med "till skillnad från motionären"?
Vad vill styrelsen ha sagt med detta?

"Måste ankomma på styrelsen vilka frågor som ska besvaras"???

Nej, så fungerar det inte alls i en förening. Oavsett vad styrelsen tycker eller vill så ska styrelsen ovillkorligen besvara frågor från medlemmarna. Otroligt att en styrelse är så här okunnig!

Sedan ankommer det inte på styrelsen att bestämma något. Stämman bestämmer.
Vill stämman ha en förbättring avseende styrelsens svar till medlemmarnas frågor så är det bara för styrelsen att snällt rätta sig efter detta. Eller avgå, om styrelsen inte anser sig kunna leva upp till grundläggande krav för en styrelse.

Styrelsen motiverar att inte svara på frågor med att alla inte har Internetuppkoppling

"... kan frågor på detta medium inte besvaras ur ett allmänt intresse", skriver styrelsen.
Styrelsen måste förstå att all information som skrivs in på föreningens webbsajt med lätthet kan föras över till annat medium om så önskas.

Att alla inte har tillgång till Internet är inte ett skäl för att inte informera eller svara på frågor. Vi befinner oss på 2000-talet och det är kanske hög tid även för styrelsen att inse detta faktum.

"Enskilda skrivelser till styrelsen besvaras", påstår styrelsen

Detta är ett exempel på varför styrelsen inte kan förvänta sig något som helst förtroende bland medlemmarna. Hur vågar styrelsen ljuga för medlemmarna på ett så flagrant sätt som när styrelsen skriver "Enskilda skrivelser till styrelsen besvaras" ???
Till skillnad från mycket annat så går detta enkelt att bevisa som en ren och skär lögn!

Styrelsen har inte besvarat mina enskilda skrivelser, och vad jag har hört från andra så får de heller inte några svar. Om medlemmarna accepterar lögner som dessa så kommer detta aldrig att bli en fungerande förening !!!

"Informationsskrift som kommer alla till del" ???

Styrelsen nämner i förbifarten att frågor av "allmänt intresse" kan "lyftas upp och bemötas" i en informationsskrift som kommer alla till del. Jag vet inte vad styrelsen avser med "allmänt intresse", men visst är detta en möjlighet. Löpande information i skriftlig form har starkt efterfrågats under många år nu, utan att något hänt på denna front. Dock ska man vara medveten om att denna typ av info inte är av samma värde som ett forum i modern tappning, med interaktivitet (där allt som tas upp i forumet sedan kommer alla till del).

Not. Ingen informationsskrift har delats ut!
Tycker styrelsen att det inte funnits några frågor av "allmänt" intresse?Ej besvarad motion
Styrelsen har inte besvarat min motion.
Styrelsen har inte svarat på;
- varför styrelsen stängt ner anslagstavlan,
- varför anslagstavlan fortfarande är nerstängd, och
- varför styrelsen inte öppnat upp anslagstavlan igen, eller
- om, och i så fall när, styrelsen tänkt öppna upp anslagstavlan.

Styrelsen har inte heller svarat på varför den inte kan göra som i andra föreningar och ha en kontakt med medlemmarna via ett forum.

Jag föreslår att stämman beslutar att de två förslagen i min ursprungliga motion fastställs av stämman som gällande och att styrelsen besvarar ovanstående frågor om den elektroniska anslagstavlan skriftligt inför stämman.

HSB:s svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-9

Styrelsen arbetar för att föra in en funktion för felanmälan och ett forum på föreningens hemsida och kommer så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta att presentera detta för medlemmarna.

Min kommentar till styrelsens svar 2007 (17-9)

Problemet är bara att styrelsens svar inte var ett svar på min motion (återigen).

Till motion 17-11 svarar styrelsen, år 2007;
Styrelsen arbetar därutöver för att föra in ett forum på föreningens hemsida, där medlemmarna kan komma till tals.
Lät du dig luras av styrelsens lögner?
Efter två år har fortfarande styrelsens löfte inte uppfyllts!
Det har nu passerat 2 år sedan styrelsens löfte att ta fram ett forum för medlemmarna, och vid det här laget borde alla förstå att det var en ren och skär lögn från styrelsens sida att styrelsen avsåg låta medlemmarna få ett forum att diskutera i.

Styrelsen lever i tron att det är upp till styrelsen om frågor ska besvaras
Från svaren styrelsen gett så kan alla se att styrelsen anser det vara upp till styrelsen att välja om de ska besvara frågor eller inte, och det är naturligtvis ohållbart. Har medlemmarna frågor till styrelsen så ska de besvaras efter bästa förmåga av styrelsen. Punkt slut!

Inte ens mottagandet av skrivelser bekräftas av styrelsen
Styrelsen bryr sig inte ens om att bekräfta mottagandet av skrivelser.

DU tillåter styrelsen att bete sig så illa som styrelsen gör!
Styrelsen har bl.a. totalvägrat att besvara mina frågor om stambytet. Det är medlemmarna som gett styrelsen frikort att bete sig så illa. Så länge inte stämman sätter ner foten och talar om för styrelsen att nu får det vara nog, så tror styrelsen att det är fritt fram att göra precis som de känner.

Jag yrkar att;
  1. Det fastställs en gång för alla att medlemmarnas frågor ska besvaras.

  2. För alla skrivelser som kommer till styrelsen via mejl ska snarast mottagningsbekräftelse skickas.

  3. Alla frågor via mejl ska snarast besvaras via mejl av styrelsen.

  4. Det forum som utlovades av styrelsen 2007, men där styrelsen valde att bryta mot lagen, ska omedelbart införas.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 25 om att styrelsen ska svara medlemmarna

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Någon skyldighet att på annat sätt besvara medlemmars frågor finns inte.
Min kommentar (1,3): Styrelsens standardsvar på allt.
Det är trist att styrelsen har denna inställning, men just därför är det viktigt att stämman tar ett beslut där medlemmarna uttryckligen har rätt till information.

Styrelsen bryter mot lagen i denna fråga, och kan ställas till svars för detta, eftersom styrelsen bevisligen inte följer sin vårdplikt.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsen bemöter inte yrkande # 2.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.