Motion #79 - Balkonginglasningstillstånd
Styrelsen bryter mot lagen

Jag har sedan 2003 försökt få svar från styrelsen om vad som gäller avseende balkonginglasning.

Frågor till styrelsen:
Finns det ett kollektivt bygglov idag?

Jag funderar på att nu utnyttja ROT-avdraget och vill veta om det bara är att glasa in balkongen eller om det är något speciellt jag behöver tänka på?

Det har passerat cirka 6 år, och jag har (trots påminnelser, bl.a. i motioner) fortfarande inte fått något svar från styrelsen.

Motionen om balkonginglasning såg ut som enligt nedan.


BALKONGINGLASNINGSTILLSTÅND - Motion 26, 2004

Eftersom vi i dagsläget inte längre har ett generellt tillstånd för balkonginglasning i föreningen vill jag föreslå att styrelsen vidtager de åtgärder som behövs för att få detta tillstånd.

Styrelsen har övergripande beskrivit hur man numera måste gå tillväga för att glasa in sin balkong. Detta låter i mina öron som en otroligt omständig och byråkratisk procedur.
Gissningsvis är detta dessutom förenat med en onödig extrakostnad för var och en !!!

Det är inte rimligt att var och en som glasar in balkonger idag måste betala en avgift för detta när tidigare inglasningar ej kostat något för tillståndet.

Jag föreslår därför att föreningen lägger upp de ca 20.000 kronor (enligt min uppskattning) som det kostar i engångskostnad för ett nytt tillstånd, dvs för att göra nya ritningar (som vi säkert behöver ha ändå).

Styrelsen måste i allra möjligaste mån underlätta värdehöjande åtgärder på fastigheterna.

Ett generellt bygglov för balkonginglasning innebär heller inte någon risk på något sätt.
Det blir ju i och med detta inte fritt fram att göra vad man vill, utan det måste fortfarande utföras på ett korrekt sätt enligt givna regler.


Styrelsens svar på ovanstående motion blev;
"Stämman beslutar att motionerna anses vara besvarade"
med följande text;
"Styrelsen delar motionärens uppfattning att det vore bra med ett kollektivt bygglov för balkonginglasningar. Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheterna till ett sådant samt kostnaderna för detsamma".


Min kommentar:
Ja, det var liksom meningen att styrelsen skulle ha gjort det till årsmötet 2004. Det är därför styrelsen har tre månader på sig att bereda motioner innan årsmötet.

Efter att styrelsen utlovat att undersöka möjligheter till ett kollektivt bygglov och kostnaderna för detta så hände ingenting. Fem år har passerat och vi har ännu inte sett något resultat!

Övrigt:
"Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheterna till ett sådant samt kostnaderna för detsamma", skriver styrelsen.
Hade det inte varit bättre om styrelsen undersökt detta innan beslut skulle tas i frågan?
För då hade vi ju kunnat ta ett beslut på årsmötet 2004, så som det ju egentligen är meningen att man ska göra på stämmorna.
Nu håller vi på precis som vi gjort alla tidigare år, där vi inte kunnat ta beslut för att styrelsen inte gjort den utredning som behövs för att medlemmarna ska kunna ta ställning till de olika frågorna.

Förslag:
Denna punkt tas upp igen där styrelsen får i uppgift att inom en given tidsram ha utrett detta och presenterat kostnader och alla parametrar runt detta (om styrelsen inte skött sitt uppdrag och gjort detta innan årsmötet... vilket skulle vara gjort till årsmötet 2004).

Frågor till styrelsen:
- Vad är statusen för det kollektiva bygglovet avseende balkonginglasning som styrelsen utlovat att utreda?
- Vad är kostnaderna förenade med detta?


Jag yrkar att;
  1. Frågan om balkonginglasning, kollektivt bygglov och kostnader ska utredas av styrelsen och snarast (senast inom 2 månader, om detta inte är gjort innan stämman, vilket man bara kan hoppas) skriftligt redovisa resultatet för medlemmarna.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 2D om frågor till styrelsen och nr 79 om balkonginglasningstillstånd

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

En motion ska röra ett ärende, som kan bli föremål för stämman. Frågor till, eller begäran om upplysning från, styrelsen är inte några ärenden. Med anledning därav har styrelsen ingen skyldighet att besvara frågor av motionären i sitt svar på motionen. Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma. Styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen. Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Om valberedningens sammankallande begär en lista över nyinflyttade, så kommer styrelsen att lämna en sådan till valberedningen. Då valberedningen är  föreningsstämmans organ och ska vara fristående från styrelsen, så ser styrelsen ingen anledning att kopiera valberedningsinformation till medlemmarna. Om valberedningen behöver resurser för kopiering, så får de vända sig till föreningsstämman.

Styrelsen följer de kallelseregler som gäller för ordinarie föreningsstämma och har ingen möjlighet att senast tre månader före ordinarie föreningsstämma informera valberedningen om stämmotiden.

Styrelsen och föreningsvalda revisorer ställer upp på att intervjuas av valberedningen om det kan leda till ett produktivt resultat. Någon anledning att därutöver tvinga styrelseledamöter och föreningsvalda revisorer att ställa upp på intervju finns inte.

Styrelsen har inte för avsikt att i nuläget glasa in samtliga balkonger och söka bygglov för detta. I samband med kommande fasadrenovering kommer styrelsen att undersöka saken närmare. Styrelsen anser att föreningsstämman får svårt att besluta om tillstånd till balkonginglasning utan att närmare känna till förutsättningarna, däribland kostnaderna. Ett sådant beslut med kvalificerad majoritet måste i så fall godkännas av hyresnämnden.
Min kommentar (79): Fråga till styrelsen; hur många balkonginglasningar har gjorts utan bygglov?

Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för mig?
hotpot.se/forum


Styrelsen är medveten om sitt ansvar för beslut tagna vid förvaltningen av föreningen. Någon anledning att besluta att styrelsen ska ta sitt ansvar för anlitad entreprenör finns därmed inte. Styrelsen har ingen skyldighet att lämna ut offerter till medlemmarna, så att föreningens affärsförhållanden blir kända.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman i den del som rör frågor till styrelsen i motion nr 2D i första hand avvisar motionen och i andra hand avslår motionen och i övrigt avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.