Motion #51
Fritidslokalen, användning och redovisning
Styrelsen bryter mot lagen

Föreningen har en fritidslokal i 7:an med extremt låg utnyttjandegrad trots att vi lagt ner mycket pengar på denna fritidslokal. Denna lokal måste göras mer tillgänglig för medlemmarna på olika sätt. Styrelsen har under åren inte kommit med något förslag på hur detta ska ske, och stämman har valt att ignorera mina motioner om detta, trots vikten av frågan och trots att alla kan se att styrelsen inte tar tag i detta.

Här följer de motioner jag skrivit om fritidslokalen, 2006 och 2007.


Motion 17-24 - Fritidslokal

Jag föreslår att styrelsen tar fram en plan för bättre utnyttjande av fritidslokalen och att alla ev. inkomster/kostnader för denna lokal redovisas separat och tydligt i årsredovisningen.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-24)
Hur och på vilket sätt fritidslokalen används beror helt på oss själva som medlemmar.

Styrelsen skall försöka undersöka hur lokalens intäkter kan särredovisas i kommande årsredovisningar.
Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: I informationspärmen ska info. om lokalen ingå ang. kostnader och trivselföreskrifter".

Mina kommentarer/frågor till styrelsens svar (17-24) med förslag

Vad blev resultatet av styrelsens undersökning?

"Hur och på vilket sätt"
"Hur och på vilket sätt" (som betyder samma sak) fritidslokalen utnyttjas beror inte alls på oss själva som medlemmar. Som förhoppningsvis alla andra än styrelsen begriper så beror det naturligtvis på förutsättningarna hur fritidslokalen (kan) utnyttjas.
Dvs de förutsättningar som styrelsen tyvärr inte varit kapabel att ta fram.

Redovisning av inkomster från fritidslokalen
Styrelsen skriver att styrelsen ska "undersöka" hur lokalens intäkter ska kunna redovisas för medlemmarna. Hur svårt är detta? Det är bara att skriva in en siffra i årsredovisningen. Är detta för komplicerat för styrelsen? Det är svårt att förstå varför styrelsen behöver göra en utredning i denna maximalt simpla fråga, när - å andra sidan - inga utredningar tycks göras i många riktigt stora frågor.

Jag föreslår att
- styrelsen tar fram en plan för bättre utnyttjande av fritidslokalen och
- att alla inkomster/kostnader för denna lokal redovisas separat och tydligt i årsredovisning.

HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-24
Bättre utnyttjande av fritidslokalen för medlemmarna är styrelsen beredd att ta under övervägande. Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre utnyttjande av fritidslokalen skulle vara.

Styrelsen kommer att tydligt och separat redovisa intäkter och kostnader för fritidslokalen i kommande årsredovisningar, i den mån de går att särskilja från övriga intäkter och kostnader.

Mina kommentarer till HSB Malmös svar 2007 (17-24)

Någon som blev förvånad över att styrelsen inte svarade på mina direkta frågor i motionen? Men då får vi ställa frågorna på stämman i stället (jag hoppas att alla antecknar svaren som ges, för svaren lär inte hamna i styrelsens stämmoprotokoll).

"Bättre utnyttjande av fritidslokalen för medlemmarna är styrelsen beredd att ta under övervägande", skriver styrelsen.
Hur många låter sig luras av denna formulering efter så många gånger som vi kunnat konstatera att detta bara är en bluff av styrelsen, ett sätt att klara sig undan.

"Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre utnyttjande av fritidslokalen skulle vara", skriver styrelsen.
Jo, jag har framfört flera förslag.
Men jag tänkte att även kanske styrelsen kunde prestera något?
Mitt förslag var just att styrelsen för en gångs skull skulle göra något.

"Styrelsen kommer att tydligt och separat redovisa intäkter och kostnader för fritidslokalen i kommande årsredovisningar, i den mån de går att särskilja från övriga intäkter och kostnader", skriver styrelsen.
"I den mån de går att särskilja"? Det är bara att kontera på rätt ställe. Har styrelsen inte lärt sig hur man konterar?

Som alla kan se så redovisade styrelsen i årsredovisningen inte tydligt och separat intäkter och kostnader för fritidslokalen. Styrelsen redovisade faktiskt ingenting alls om fritidslokalen, trots löftet om detta.


Styrelsen har valt att även här bryta mot lagen genom att inte följa stämmobesluten att redovisa intäkter och kostnader. Om dessa inte redovisas framöver så kommer jag att på stämman utkräva detaljerad redovisning, även för tidigare år. Styrelsen orsakar då medvetet medlemmarna problem genom att onödig tid upptas till detta på stämmorna.

Fråga till styrelsen:
Vad har styrelsen för skäl till att styrelsen valde att bryta mot lagen och inte följa två stämmobeslut att redovisa intäkter och kostnader separat i årsredovisningarna?

Har styrelsen stoppat pengarna från fritidslokalen i egen ficka?

2007 tar stämman ett beslut att intäkter från fritidslokalen ska särredovisas. Först efter 3 år och tre motioner om detta med påminnelser, där styrelsen bryter mot lagen - och där revisorerna i vanlig ordning inte bryr sig om dessa lagbrott -, så följer styrelsen stämmans beslut. Om särredovisningen 2010 var en engångsföreteelse vet vi inte och därför måste stämman återigen ta ett beslut om att styrelsen ska fortsätta att följa stämmans beslut i denna fråga.

Från årsredovisningen 2010 kunde vi se att fritidslokalen endast dragit in 300 kr. Vi vet inte vad det kostar att hyra vår lokal som vi betalat för en gång och som vi inte borde fortsätta att betala för (enligt en av mina tidigare motioner). Men vi kan förutsätta att det innebär att fritidslokalen använts maximalt två gånger under redovisningsåret.


Jag yrkar att;
  1. Stämman tar fram en plan för bättre utnyttjande av fritidslokalen.
    Lämpligen genom att en för detta kompetent arbetsgrupp tillsätts för att utreda detta där alla medlemmar ges en möjlighet att ge sina synpunkter, och där resulatet redovisas på en extrastämma till hösten, för beslut av stämman.

  2. Styrelsen ska verka för en bättre utnyttjandegrad av fritidslokalen och varje år redovisa vilka åtgärder som vidtagits för detta.

  3. Alla intäkter/kostnader för fritidslokalen ska redovisas separat och tydligt i årsredovisningen (inkl. till årsstämman 2009, så att medlemmarna slipper ställa frågorna om detta på själva stämman).

    Styrelsen ska även redovisa antalet gånger som fritidslokalen använts.

  4. Medlemmarna ska inte betala något för att utnyttja fritidslokalen!

  5. Styrelsen ska börja följa stämmobeslutet från 2007, enligt protokollet; "Stämman: I informationspärmen ska info. om lokalen ingå ang. kostnader...".
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 51 om fritidslokalen

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen avser att ta upp frågan på ett styrelsemöte och medverka till att en plan tas fram för bättre utnyttjande av fritidslokalen. Något skäl för att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en plan för bättre utnyttjande av lokalen finns därmed inte.
Min kommentar (1): Det lovade styrelsen göra för tre år sedan, och sedan varje år efter det. Fortfarande har inget hänt. Det kan inte finnas en enda medlem som efter dessa tre år tror på styrelsen när styrelsen återigen upprepar att de ska "ta upp frågan på ett styrelsemöte".

Just att styrelsen helt saknar respekt för såväl medlemmarna som lagen - plus saknar kompetens för denna uppgift - gör att en arbetsgrupp måste tillsättas (alternativt att styrelsen byts ut till kompetenta ledamöter som bryr sig om föreningen).

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser att den redovisning av fritidslokalen som finns i styrelsens årsredovisning är tillräckligt utförlig och att man därmed uppfyller de regler om årsredovisningens innehåll som finns i årsredovisningslagen.
Min kommentar (3): Styrelsen har alltså inte själv läst årsredovisningen!
Redovisning av fritidslokalen saknas, därav denna motion.

Styrelsens konstanta upprepningar om att man följer lagen (oavsett om styrelsen gör detta eller ej) är ett rent hån mot medlemmarna. Det är inte vad det handlar om just här!

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Medlemmar i föreningen har möjlighet att ställa frågor på föreningsstämman om fritidslokalen som framgår av styrelsens årsredovisning.
Min kommentar (3): Om inte förr så efter årsstämman 2010 har vi nu otvetydiga bevis på att medlemmarna just saknar denna möjlighet att ställa frågor (styrelsen vägrar svara).

Någon anledning att ytterligare redovisa uppgifter om fritidslokalen i årsredovisningen finns inte.
Min kommentar (3): Nu säger styrelsen både emot sig själv och stämmans beslut som styrelsen inte står över, även om styrelsen tror detta.

En av flera tunga anledningar till att redovisa uppgifter om fritidslokalen är att slippa uppta onödig tid med frågor om detta på stämman.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.