Motion #74 - Redovisning av konferenser

Varje år arrangerar HSB Malmö (minst) en konferens för föreningarna.

Minst 6.000 kr betalar vi i föreningen bara för den styrelsekonferens som hålls i januari 2009, där två styrelseledamöter utsett sig att representera föreningen.

Driften av denna styrelse är inte billig, och vad tycker du att du som delägare får ut av detta?

Får vi dessutom, ovanpå detta, betala för förlorad arbetsförtjänst för en hel dag, för två personer, som roar sig på medlemmarnas bekostnad (även om det just denna gång inte är i ett medelhavsland)?


För 2009 är innehållet i denna konferens den 30/1 - 31/1;
• KL. 08.00 Samling och bussavfärd från Föreningsgatan 15/Bolagsgatan.
• KL. 09.00 Ankomst Åhus Strand - Kaffe med nybakad Åhusbulle.
• KL. 09.30 Konferensen öppnar, presentation av moderator (som är vem?). - Claes Caroli

Min kommentar: På vilket sätt tillför detta något för föreningen?:
• KL. 09.45 Omvärldsorientering "Vad händer i vår värld"? - HSB Riks, Anna Söderlind, analytiker
• KL. 10.30 Bensträckare.

• KL. 10.45
Sveriges framtida ekonomiska förutsättningar? - Konjunkturinstitutet, Sthlm
Hur berör/påverkar de bostadsrättsföreningarna?

Min kommentar: HSB Malmö säljer in sina tjänster:
HSB Malmös finansiella tjänster HSB Malmö, Finansavd.
Vem är vi? Hur jobbar vi?
Vad kan vi erbjuda bostadsrättsföreningarna?

Min kom.: ½ timme frågor. Undrar vilka frågor föreningens annars tysta representanter ställer?
• KL. 12.00 Frågestund - HSB: Anna Söderlind, Michael Carlsson, Johnny Samuelsson.

• KL. 12.30 Tvårätters lunch inkl. öl/vatten + incheckning.

Min kommentar: HSB säljer in sina tjänster, del 2:
• KL. 13.30 Presentation av digitala tjänster. - HSB Malmö kundtjänst - Oliver Curovic
• KL. 13.45
Klimat - Energi - Framtid - HSB Riks, Mia Torpe, Miljöchef.
Vilka beslut har EU fattat?
Hur påverkar det vår bostadsrättsföreningar och medlemmar?
HSB klimatavtal är undertecknat, vad innebär det?
Energi samt miljö och naturvård.

Min kommentar: Ja, hur kan föreningen påverka miljön, och vad kostar det?:
Hur kan din brf påverka klimatet och miljön? - HSB Riks, Emina Pasic, energiexpert
Min kommentar: Vad har denna punkt här att göra?:
Var finns Malmö Kommun? - Kommunalråd Malmö, Anders Rubin

• KL. 14.45 Eftermiddagskaffe med en god kaka.
Min kommentar: Och vad är denna överraskning? En flaska whiskey till alla?:
• KL. 15.10 Överraskning.
• KL. 16.10 Bensträckare.

• KL. 16.30
Min kommentar: Vad tillför detta för föreningen?:
Energideklarationen - HSB Malmö, Fastighetsteknik, Robert Andersson, Fastighetsteknik
Status - Resultat
Vilka likheter/brister har upptäckts i fastigheterna?
Skiljer det sig beroende på byggår?
Hur påverkas bostadsrätter i småhus/parhus/radhus?
Vilken support kan HSB Malmö erbjuda?

Min kommentar: Klimat, igen???:
• KL. 17.40 HSB Malmös Klimat och Energigrupp har ordet - HSB Malmös styrelse, Olle Strand
• KL. 18.00 Avslutning dag 1
• KL. 19.30 Middag och fest - tre rätters supé inkl. öl och vin.

Lördagen den 31 januari, dag 2

• KL. 07.00 Frukostbuffé.
• KL. 08.00 Utcheckning.

• KL. 08.35
Min kommentar: ROT-avdraget är avsett för enskilda medlemmar!:
Vad innebär ROT-avdrag för våra bostadsrättshavare? - HSB-Malmö, Fastighetsteknik
Hur kan man omsätta detta teoretiskt och praktiskt?
Kan bostadsrättsföreningen använda avdraget?

Min kommentar: Och vad är detta förslag, att komma runt regelverket för ROT?:
Vi har en idé/ett förslag!
Vad säger BoRevision? Är detta möjligt? - BoRevision, Tommy Mårtensson, revisor

Vilka EU-direktiv gäller för hissar, gödlampor etcetera? - HSB Malmö, Fastighetsteknik

Min kommentar: Borde man inte veta detta om man sitter i en styrelse?:
Vad krävs enligt stadgarna för att styrelsen ska kunna genomföra större projekt? - HSB Malmö, Josefine/Stellan
Frågestund

• KL. 10.00 Fika
• KL. 10.30
Min kommentar: Flum, HSB Malmö säljer in sina tjänster, del 3:
"Det moderna medlemskapet" HSB Malmös medlemsutskott

Medlemsnytta och finansiering
Min kommentar: Undrar vad föreningens representanter har att tillföra här?:
Workshop

• KL. 12.00 Tre-rätters lunch inkl. öl/vatten

Min kommentar: Ja, varför informerar HSB Malmö inte medlemmarna om detta?:
• KL. 13.00 Vilken är HSB Malmös framtida väg? - Vd - HSB Malmös styrelse
• KL. 13.45 Avslutning.

Pris för konferensen är 2 900 kronor per person, vilket inkluderar buss, boende och helpension.
Jag har lite svårt att se hur något av innehållet (som till stor del t.o.m. handlar om att sälja in HSB:s tjänster) i denna konferens kan tillföra något för medlemmarna i föreningen.
 1. Vilka som i vår brf som är med på den årliga konferensen och andra konfererenser kommer aldrig någonsin medlemmarna till del.

 2. Medlemmarna får heller aldrig någon redovisning från varken vad deltagarna lärt sig eller vad de själva tillfört på konferensen.

 3. Från vad jag sett av innehållet på dessa konferenser under de senaste åren så är det som tagits upp på dessa konferenser aldrig något som varit till nytta för föreningen.

 4. Inget av det som tagits upp på konferenserna har applicerats på vår förening, varken direkt eller indirekt.
Med andra ord är de pengar du betalar för konferenserna helt och hållet kastade i sjön.

Emellanåt arrangerar HSB konferenser i något medelhavsland.
Det innebär ännu större summor av dina pengar som kastas i sjön bara för att vissa utvalda ska roa sig på medlemmarnas bekostnad utan att det tillför föreningen något.

Varför ska vi medlemmar betala för ledamöternas personliga nöjen?

År 2007 så var lekmannarevisorn Doris samt styrelsens sekreterare Tage tillsammans på denna av HSB arrangerade konferens (utan medlemmarnas vetskap).
 1. Såg du någon rapport från Doris och Tage ?

 2. Fick du reda på dagordningen för konferensen?
  Eller när den gick av stapeln?

 3. Fick du ens reda på att denna konferens skulle förekomma så att du kunde vidarebefordra frågor att ta med från delägarna i föreningen?

 4. Vad ingick i denna konferens?

 5. Vad tillförde denna konferens oss medlemmar i föreningen?

Jag yrkar att;
 1. De förtroendevalda som deltar i konferenser ska strax efter konferensen skriftligt redovisa väsentliga fakta för alla medlemmar i föreningen vad som togs upp på konferensen, vad de lärt sig, och vad som kan vara applicerbart på vår egen förening.

 2. De som ev. deltagit i ovan nämnda konferens 2009 ska skriftligt i svaret till denna motion presentera en redovisning från konferensen.

 3. Konferenser (ej kostnadsfria dylika) för förtroendevalda ska årligen godkännas av stämman, med hänsyn till innehållet i konferensen.

 4. Styrelsen ska redogöra för om någon tagit ut ersättning för förlorad arbetsinkomst för fredagen den 30 januari 2009, och i så fall för hur mycket!

 5. En maxsumma ska sättas för konferenser av stämman varje år.

 6. En maxsumma ska sättas för utbildning av stämman varje år.

 7. Det fastställs vem som ska kunna gå på konferenser på medlemmarnas bekostnad.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 74 om redovisning av konferenser

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att besvara frågor från motionären i sitt svar på motionen.
Min kommentar (3-7): Detta är ett stående svar från styrelsen på motionerna, och det är trist att styrelsen har denna inställning eftersom det oundvikligen får stora negativa konsekvenser för alla medlemmar.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt. Styrelsen svarar för föreningens förvaltning. I detta uppdrag ingår att styrelsen kan delta på konferenser för att bl.a. förkovra sig, få information som kan appliceras på den egna föreningen och bilda nätverk.
Min kommentar (3-7): Ja, fast nu var det inte detta som motionenen handlade om i sin helhet. Fråga till styrelsen: Kan styrelsen ge några exempel på vad styrelsen lärt sig på de konferenser som sedan applicerats på föreningen (och som inte precis lika gärna skulle kunna gjorts genom att t.ex. fråga mig)?

Att föreningsstämman ska godkänna om styrelseledamöter får gå på konferenser, och i så fall vem, samt sätta maxbelopp för konferenser och utbildningar skulle avsevärt försvåra styrelsens arbete.
Min kommentar (3-7): På vilket sätt skulle det försvåra styrelsens arbete att medlemmarna garanterades att inte alltför stora summor spenderades på konferenser och utbildningar?

Styrelsen antar varje år en budget, där styrelsen fastställer ett belopp för utbildningar och konferenser. Denna budget följs av styrelsen.
Min kommentar (3-7): Men det är ju jättebra, då är det enkelt att redogöra för denna budget i årsredovisningen, så slipper denna fråga ställas på varje årsstämma!
Vad är styrelsens budget för konferenser i år och nästa år?
Vad är styrelsens budget för utbildning i år och nästa år?


Styrelsen anser att man fortlöpande håller medlemmar informerade om sådant som kan vara av betydelse för medlemmarna. Någon anledning att ytterligare redovisa från konferenser finns därmed inte.
Min kommentar (3-7): Med tanke på att informationen från styrelsen är fullständigt obefintlig, och som enkelt kan konstateras av varje medlem i föreningen, så är detta påstående ytterst märkligt. Det innebär ju att styrelsen i så fall anser att det inte finns något överhuvudtaget som styrelsen tycker är av betydelse för delägarna i föreningen.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Min kommentar (1-2): Styrelsen har inte ens brytt sig om att bemöta de viktigaste yrkandena i denna motion; #1-2.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.