Motion #77 - Medlemsenkät om information

Varför information?
Det kan knappast ha undgått någon att styrelsens information till medlemmarna lämnar mycket övrigt att önska. Information är extremt viktigt, inte minst för att det är den bästa metoden att höja engagemanget i föreningen.

Total informationsbrist - Varför bryr sig ingen?
Att engagemanget bland medlemmarna för sin egen ekonomiska situation är så extremt lågt beror säkert till stor del just på den närmast totala bristen på information från styrelsen.

När styrelsen bryter mot sitt eget regelverk måste medlemmarna reagera!
Precis som styrelsen själv skriver på föreningens webbplats så har medlemmarna rätt till löpande information från styrelsen. När styrelsen inte självmant följer sina egna riktlinjer så måste medlemmarna börja ställa krav!

HSB Malmös styrelse - ingen info !
Styrelsens ordförande försökte till HSB Malmös årsstämma 2008 komma in i HSB Malmös styrelse. Jag förstår att Kjell nominerat Hans-Åke till detta. Nu togs denna nominering inte ens upp av HSB Malmös valberedning, men detta är ju ett bra exempel på något som det skulle vara intressant för medlemmarna att informeras om av styrelsen.

Med tanke på hur styrelsearbetet sköts i denna förening och hur låg kunskapen bevisligen är om styrelsearbetet så anser jag personligen att det inte precis skulle gagnat organisationen om denna förenings styrelseordförande valts in. Vi har sett att andra halkat in på ett bananskal (man väljs tyvärr inte pga sin kompetens, utan enbart för att man helt enkelt ställer upp), så det skulle rent teoretiskt kunna ha hänt, även om nu denna förenings styrelsearbete torde vara mer känt i HSB-organisationen än någon annan förening.


Jag yrkar att;
 1. En från styrelsen fristående arbetsgrupp ska gå ut med en enkät till alla medlemmar med förfrågan om ifall de upplever informationen från styrelsen som tillfredsställande eller om de vill ha mer information.

  Samt med ett antal tillhörande frågor som är lämpliga att ställa i ämnet för att få en bättre inblick i hur medlemmarna vill ha det (t.ex. om man som enskild medlem några gånger under året vill kunna föra fram sina synpunkter till alla övriga medlemmar i föreningen).

  Arbetsgruppen sammanställer undersökningen och presenterar den skriftligt för alla medlemmar, via ett utskick som styrelsen kopierar upp.

  På en extrastämma till hösten som styrelsen kallar till så behandlas sedan denna fråga, och beslut tas om hur informationen ska kunna förbättras med ledning av resultatet från enkäten.

 2. Styrelsen ska svara på frågorna;
  Tycker styrelsen att styrelsen skött informationen till medlemmarna bra, eller på vilka olika sätt tycker styrelsen att informationen kunde varit bättre?

  Exakt på vilka sätt vill styrelsen rent konkret förbättra informationen till medlemmarna?
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar via HSB på motsvarande motion 2009 (som ej kom medlemmarna till del):
Motion nr 38 om plan för bättre information och engagemang, nr 77 om medlemsenkät om information, nr 81 om kommunikation, dialog och samverkan och nr 96 om löpande uppdaterad informationspärm

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen anser att man fortlöpande håller medlemmar informerade om sådant som kan vara av betydelse för medlemmarna. Information ges bl.a. på föreningsstämmor, informationsmöten och på anslagstavlor. På dessa sätt verkar styrelsen också för kommunikation och dialog med medlemmarna. Något skäl för att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en plan för bättre information och mer engagemang eller för att gå ut med en enkät finns därmed inte. Inte heller finns det någon anledning att dela ut medlemsinformation.
Min kommentar (1): Väldigt många svar från styrelsen/HSB återkommer till motionerna... oavsett om de är relevanta för motionen eller ej. Här har vi ett sådant exempel där styrelsens/HSBs svar bara är en rak kopia av svar som givits på åtskilliga andra motioner (utöver de som redan nämnts i styrelsens/HSBs rubrik här), utan relevans för yrkandet.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Min kommentar (2): Styrelsen har underlåtit att bemöta yrkande # 2.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.


Styrelsen kommer att se till att informationspärmen uppdateras kontinuerligt.
Min kommentar (?): Som vi alla kan konstatera så sker ingen uppdatering av informationspärmen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.