Motion #94 - Ombud/biträde
Styrelsen begår lagbrott

I vår förening så begår styrelsen en stor mängd lagbrott, och en av de (många) största lagbrotten som styrelsen begår är att styrelsen till sitt stöd plockar in en stor mängd folk till stöd för styrelsen (advokater, externrevisor, ekonomer, jurister och en stor samling övriga HSB-anställda).

I stadgarna står det vem som får närvara på stämmorna, och den samling av medarbetare från HSB Malmös som styrelsen plockar in har ingen laglig rätt att närvara på våra stämmor.
De är utomstående personer!

I vår förenings stadgar som (tyvärr) fullt ut följer HSB:s normalstadgar står vad som gäller;

Ombud och biträde
§ 20
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen
personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt
lag eller genom ombud.
Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet.
Ombud får bara företräda en medlem.
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens
make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon
eller barn får vara biträde eller ombud
.


Alltså;
Endast medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får närvara på föreningens stämma. Ingen annan !!!

Det finns inget regelverk, varken i lag eller stadgar, som ger några som helst undantag för styrelsen i vilka de får ta med sig.


Jag har till HSB Malmö lämnat in följande motion;
MOTION #19.

Ombud/biträde i valfri HSB-brf

Bakgrund:
HSB Malmö, precis som HSB Riksförbund och nästan alla HSB regionföreningar (jag har ställt frågan till alla HSB-föreningar i Sverige och fått svar från i princip alla föreningar), tolkar HSB:s normalstadgar som att en medlem bara får agera ombud/biträde i sin egen förening. Detta är en så otroligt infam tolkning att det är svårt att förstå att någon ens vågar dra ett löjes skimmer över sig själv och organisationen med ett så genomdumt påstående.

Vem som helst med det minsta sunt förnuft begriper naturligtvis att det inte är särskilt stor vits med att agera biträde i sin egen förening.
Det behövs självfallet ingen fullmakt för att få närvara på stämman i sin egen förening!
HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh säger till mig att HSB inte vill att en medlem ska ha möjlighet att t.ex. ta med sig en advokat på en stämma, men det är ju bara ett synnerligen dumt och odemokratiskt argument. Eller hur?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Hur försvarar HSB att en styrelse helt fritt (utan något som helst stöd i varken lag eller stadgar för detta) får ta med sig vem som helst, t.ex. advokater, så som t.ex. styrelsen i min förening gjort, medan medlemmarna ska sakna denna rättighet?

 2. Varför denna gravt allvarliga särbehandling av medlemmar?

 3. Tycker HSB Malmös styrelse att det, med HSB:s märkliga definitioner och tolkningar av stadgar, är bra att medlemmarna i detta avseende är helt rättslösa?

 4. Tycker HSB Malmös styrelse att denna av HSB egenmäktigt satta begränsning av medlemmarnas rättigheter är demokratisk?
Se denna sida för vad som eg. gäller idag; http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm.
Som alla kan se på ovanstående webbsida så har HSB fullt medvetet tagit fram normalstadgar som ska göra att HSB kan göra fria och olika tolkningar för varje situation som uppstår, beroende på vilket som passar HSB bäst för varje tillfälle.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Ser HSB Malmös styrelse något hinder för att en medlem i en HSB-brf deltar som ombud/biträde i en annan HSB-brf, alltså helt bortsett från vad stadgar säger eller inte säger?

 2. I så fall exakt vad?

 3. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att verka för att snarast se till så att det skrivs in i stadgarna (såväl brf-stadgarna som HSB-föreningens stadgar) att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (oavsett region naturligtvis, men i första hand inom samma region)?

 4. Om HSB Malmö vill verka för demokrati, öppenhet och insyn samt följa värderingarna i ETHOS samt HSB:s nya kod för föreningsstyrning så måste det väl vara viktigt för HSB Malmös styrelse att se till så att HSB-medlemmar kan agera ombud och biträden i andra HSB-föreningar än sin egen? Tycker inte HSB Malmös styrelse så?
När HSB Malmös chefsjurist Stellan Håkansson med uppenbart nöjd min lyckas lura medlemmarna i en Malmö-brf att stadgarna säger att man bara får vara biträde i sin egen förening (vilket bevisligen stadgarna inte alls säger!) så är det inte utan att man undrar om HSB lever i tron att medlemmarna är till för HSB i stället för tvärtom.
HSB lyckades den gången (som brukligt är) att sänka demokratin och inskränka enskilda medlemmars rättigheter. HSB fick stämman att tro att reglerna är så odemokratiska att HSB hade rätt att förvisa biträdet (mig) i denna förening. Men nu är det hög tid att visa HSB Malmö vem som bestämmer. Det är inte HSB Malmö, utan det måste i stället vara sunt tänkande medlemmar som inte accepterar att HSB kränker enkilda medlemmarnas rättigheter!

Not.
Medlems- och informationsansvarig på HSB Malmö skriver;
"Det bjuds i denna tid också stunder till eftertanke då vardagen kanske inte rusar iväg lika hektiskt. När man läser det som skrivits i Sydsvenskan artiklar behöver man kanske fundera över om det finns saker att utveckla för att HSB skall uppfattas som den trygga, demokratiska organisation vi är".


Hög tid för HSB Malmö att visa att HSB Malmö står för vad de säger!

HSB Malmös VD skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals (där t.ex. diskussion i forum inte tillåts), hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är?

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Tycker inte HSB Malmös styrelse att HSB Malmö borde föregå med gott exempel?

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (t.o.m. oavsett region), och denna information läggs även ut på HSB Malmös webbplats.
  Detta måste självfallet protokollföras, precis som alla andra beslut.
 2. HSB Malmös styrelse ska aktivt verka för att brf:arna ändrar sina stadgar (även på förbundsnivå, normalstadgarna) så att det även helt klargörs i alla stadgar att ombud/biträde kan fungera i valfri HSB-brf.
  Hur arbetet fortlöper med detta redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.
 3. HSB Malmös styrelse ska (i sitt skriftliga svar på denna motion) svara på alla frågor som ställts i denna motion.
OBS!
HSB Malmös styrelse kommer här att försöka svara något undvikande i stil med att det är upp till varje brf att ändra sina stadgar, men det är inte vad denna motion handlar om. Det handlar om att HSB Malmös styrelse klargör sin inställning och aktivt påverkar brf:ar och styrelser att bli lite mer demokratiska.

Det är naturligtvis orimligt att styrelsen tar med sig precis vem de vill till stämman samtidigt som de stoppar enskilda medlemmar för att göra samma sak.

Det bryter inte bara mot lag och stadgar på ett sätt utan även genom att man bryter mot likhetsprincipen. Alltså ett av de mest solklara lagbrott som överhuvudtaget kan begås.


Jag yrkar att;
 1. Föreningens stadgar ändras omedelbart så att varje medlem får ta med sig ett juridiskt ombud.

 2. Föreningens stadgar ändras omedelbart så att varje medlem får ta med sig ett valfritt biträde.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 94 om ombud/biträde

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Enligt lagen om ekonomiska föreningar får endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem vara medlem eller biträde, om inte annat anges i stadgarna. Enligt § 20 i föreningens stadgar gäller för fysisk person att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.

En utredning pågår som föreslår ändringar i lagen om ekonomiska föreningar när det bl.a. gäller ombud och biträde. Till dess nya regler gäller om ombud och biträde anser styrelsen att det inte finns någon anledning att ändra föreningens stadgar.
Min kommentar (1-2): Ja, utredningen har i princip helt kopierat hur jag beskrivit på min sajt om bostadsrätter att jag vill det ska fungera. Med allra största säkerhet kommer slutresultatet också att bli som jag föreslagit. Det finns ingen anledning att fördröja den förändring som ändå kommer, och därför kan stämman besluta att planera in en stadgeändring enligt mina yrkanden här.

Föreslagen lydelse:
4 § Rätten att anlita ombud får begränsas genom bestämmelser i stadgarna. En medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud.

5 § Ett ombud får inte företräda fler än tre medlemmar, om inte annat har bestämts i stadgarna. I stadgarna får bestämmas att ett ombud får företräda endast en eller två medlemmar.

6 § En medlem eller ett ombud får ha med sig ett biträde vid föreningsstämman.
Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.