Motion #54 - Olika bevakningsområden

Jag har tidigare föreslagit att styrelsen ska göra som i många andra föreningar och strukturera styrelsearbetet genom att dela in arbetsuppgifterna i olika bevakningsområden. Styrelsen har lovat göra detta, men då medlemmarna inte informerats om resultatet så finns det all anledning att tro att ingenting gjorts.

Här nedan följer mina tidigare motioner i ämnet.
Motion 17-13 - Olika bevakningsområden

Jag föreslår att styrelsen delar upp sina uppgifter i olika bevakningsområden och informerar medlemmarna om detta, så att medlemmarna vet vad de olika ledamöterna sysslar med, och vem man ska vända sig till i första hand i olika frågor, och vem som kan vad.

"Bevakningsområden" kan t.ex. vara;
- Försäkringar
- Ekonomi
- Fakturor
- Avtal och förhandlingar
- Fastigheter och underhållsplan
- Information - generellt
- Information - anslagstavlor
- Information - styrelsens webbsidor
- Information för nyinflyttade
- Juridik
- Miljö
- El och ventilation
- Bredband och data
- Parkering
- Uthyrning / festlokal
- Nycklar
- Gård & trädgård
- Städning
- Vaktmästare
- Fritids- och studieverksamhet (???)
... bara som några förslag.

I andra föreningar berättar styrelsen vem som gör vad, och vem som är bra på vad, så varför skulle det inte kunna fungera lika effektivt i denna förening?

Här kommer kanske styrelsen att svara något i stil med att medlemmarna inte ska lägga sig i hur styrelsen arbetar. Jag hoppas dock att medlemmarna förstår att det inte handlar om detta, utan det handlar om hur vi ska få en väl fungerande förening med demokratiskt tänkande och engagerade medlemmar.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-13)
Styrelsen kommer efter konstituerande möte att titta över ansvarsområdena för att se hur de kan fördelas.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-13) med förslag

Jaha, och vad blev resultatet?

Det är kul att jag kunnat väcka en idé hos styrelsen, även om jag tycker att styrelsen kunde gjort detta i ett tidigare skede. När en styrelse konstituerar sig bör detta självklart vara en av de första bitarna man tar tag i, om man ska kunna fungera som styrelse.

Styrelsen nämner inte ett ord om att medlemmarna ska informeras om vad styrelsen kommer fram till när den väl en gång i framtiden kanske ser över ansvarsområdena. Vill styrelsen inte att medlemmarna ska få reda på vem som ansvarar för vad, eller vad menar styrelsen?

Jag föreslår återigen att styrelsen delar upp sina uppgifter i olika bevakningsområden och informerar medlemmarna om detta, så att medlemmarna vet vad de olika ledamöterna sysslar med, och vem man ska vända sig till i första hand i olika frågor, och vem som kan vad.
Medlemmarna ska snarast informeras om resultatet!


HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-13
Styrelsens sätt att arbeta med att dela upp ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna är en angelägenhet som styrelsen själv har att behandla för att styrelsearbetet skall kunna fungera på ett smidigt och tillfredsställande sätt.

Om en medlem har någon fråga, så skall den riktas till styrelsen och inte till enskilda styrelsemedlemmar. Det är styrelsen som svarar på frågor och fattar beslut.

Styrelseledamöternas uppdrag i styrelsen finns därutöver anslagna i trapphusen, där medlemmarna kan ta del av detta. I årsredovisningen framgår också styrelsen under verksamhetsåret.

Styrelsen ser i övrigt ingen anledning att informera medlemmarna om styrelseledamöters ansvarsområden inom styrelsen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB Malmös svar 2007 (17-13)

"Styrelsens sätt att arbeta med att dela upp ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna är en angelägenhet som styrelsen själv har att behandla för att styrelsearbetet skall kunna fungera på ett smidigt och tillfredsställande sätt", skriver styrelsen.
Ja, det är styrelsens åsikt. Men om medlemmarna är av annan åsikt så är det medlemmarnas åsikt som gäller.

För styrelsens ledamöter handlar det bara om att kunna gömma sig bakom de andra i styrelsen. Alla ska vara så anonyma som möjligt så att medlemmarna inte ska kunna se att någon viss ledamot inte hör hemma i styrelsen.

"Om en medlem har någon fråga, så skall den riktas till styrelsen och inte till enskilda styrelsemedlemmar", skriver styrelsen.
Ja, så kanske det kan fungera (om stämman tycker så), men det är väl inget hinder för att medlemmarna vet vem som är bra på vad i styrelsen?

"Det är styrelsen som svarar på frågor och fattar beslut", skriver styrelsen.
Mjae, kanske inte. Det är ledamöterna som svarar på frågor och fattar beslut.

"Styrelseledamöternas uppdrag i styrelsen finns därutöver anslagna i trapphusen", skriver styrelsen.
Det har inget som helst med denna motion att göra.

"Styrelsen ser i övrigt ingen anledning att informera medlemmarna om styrelseledamöters ansvarsområden inom styrelsen", skriver styrelsen.
Nej, varför ska medlemmarna ha någon information överhuvudtaget?


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska skriftligen besvara frågan om vad resultatet blev enligt styrelsens svar 2006 där styrelsen skrev att de skulle "titta över ansvarsområdena för att se hur de kan fördelas".

  2. Styrelsen ska dela upp sina uppgifter i olika bevakningsområden och skriftligen informera medlemmarna om detta, så att medlemmarna vet vad de olika ledamöterna sysslar med, och vem som kan vad.
    Medlemmarna ska snarast informeras om resultatet!
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 54 om olika bevakningsområden

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att besvara frågor av motionären i sitt svar på motionen.
Min kommentar (?): Styrelsens standardsvar. Styrelsen anser sig bara vara skyldig att göra som allra mest det som står i klartext i lagen (ofta gör dock styrelsen inte ens detta).

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Styrelsens sätt att arbeta med att dela upp ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna är en angelägenhet som styrelsen själv har att behandla för att styrelsearbetet skall kunna fungera på ett smidigt och tillfredsställande sätt.
Min kommentar (2): Detta är styrelsens rent ut sagt oförskämda sätt att svara på många motioner. Men verkligheten är sådan att det är stämman som bestämmer, inte styrelsen.

Styrelsearbetet fungerar på allt utom ett "smidigt och tillfredsställande sätt" och då måste stämman ta tag i detta!

Vad är svaret på yrkande #1 här?


Ärenden från medlemmar ska ställas till styrelsen som helhet och inte till enskilda styrelseledamöter.
Min kommentar (?): På vilket sätt har detta med motionens yrkanden att göra?

Styrelsen ser i övrigt ingen anledning att informera medlemmarna om styrelseledamöters ansvarsområden inom styrelsen.
Min kommentar (2): Återigen ser vi ett av de oändligt många exemplen på hur styrelsen anser att medlemmarna inte ska få någon information om något.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.