Motion #55 - Vad innebär det att vara justerare?

Vi kan varje år se att stämmoprotokollen innehåller mängder med felaktigheter. Även om de kanske är något färre idag pga mina påpekanden så förekommer de fortfarande i nästan varje stämmoprotokoll. I de fall jag själv justerat stämmoprotokollen så har korrigeringer för i alla fall de flesta av felaktigheterna förts in i stämmoprotokollen. När andra justerat stämmoprotokollen så har inga korrigeringar gjorts överhuvudtaget och någonsin, inte ens för de mest uppenbara felaktigheterna.

Felaktiga protokoll är en fara för föreningen!
Det är uppenbart att de som justerar inte förstår sitt uppdrag och/eller inte bryr sig.
Alla måste inse att de felaktiga protokollen (som ofta skrivits av föreningens HSB-ledamot, Bengt Skånhamre) kan ställa till med stor skada för föreningen... och gör så också.

Justerare som bryr sig måste väljas!
Naturligtvis är det heller inget som gagnar föreningen att välja justerare som inte bryr sig om att styrelsen skriver felaktiga protokoll enligt hur styrelsen känner för det och enligt vad som passar styrelsen bäst.

Till och med när styrelsen anlitade advokater för att skriva stämmoprotokoll så innehöll protokollet mängder med felaktigheter. Men så kan man kanske förutsätta att advokaterna dels inte heller tar sitt uppdrag på allvar och dels utformar protokollet efter styrelsens önskemål.

Jag har tidigare i motioner tagit upp problemet med att justerarna inte tar sitt uppdrag på allvar, enligt följande.

Motion 17-4
Information om vad det innebär att vara justerare

Jag föreslår att styrelsen skriftligt och tydligt (via utskick till varje medlem samt information på föreningens hemsida) informerar medlemmarna om allt vad det innebär att väljas som justerare av stämmoprotokoll.

Om inte justerarna antecknar och är vakna på stämman så blir resultatet att justeringen som de gör inte är vatten värd. Justerarna accepterar då bara protokollet, med felaktigheter och brister, så som det skrivits av styrelsen eller styrelsens bundsförvant.

Vi kan se från protokollet till årsstämman 2005 hur viktigt det är att justerarna sköter sin uppgift. Justerarna hade då inte en enda anmärkning på det av styrelsen skrivna protokollet. Detta trots felaktigheter som att det inte skrevs in i protokollet att dåvarande ordförande utlovade att stämmoprotokoll skulle kopieras till var och en som så uttryckligen bad om detta.

Att justerarna inte anmärkt på denna felaktighet utnyttjades sedan av styrelsen för att vägra lämna ut protokollen enligt det givna löftet.

Justerare ska inte samtidigt vara styrelseledamöter eller vara rädda för att göra justeringar av skrivna protokoll. I och med att styrelsen skriver protokollen så blir det i annat fall bara ett protokoll så som styrelsen vill att protokollet ska se ut, utan krav, och med de fel som styrelsen begår.
Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-4)
Då protokollen i en bostadsrättsförening oftast har formen av beslutsprotokoll, dvs de beslut som fattas tecknas ned i ett särskilt dokument benämnt protokoll, är justeringsmännens uppgift att se till så att texten överensstämmer med beslutsformuleringen.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen i årsredovisningen, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-4) med förslag

Ofullständigt svar !!!

Styrelsen svarar inte på ifall den har för avsikt att i fortsättningen informera på stämmor (samt på föreningens webbplats, i informationspärm, etc) om justeringsmännens uppgifter och ansvar på stämmor. Alltså måste medlemmarna kräva detta. Dvs bl.a. det som jag tagit upp.

Kontroll att allt finns med i protokollet
Styrelsen nämner inget om att en primär uppgift inte bara är att kontrollera om de skrivna besluten överensstämmer med vad som bestämdes på stämman, utan även (inte minst viktigt) att allt finns med.

Inget nämns om styrelsens vägran att följa stämmans beslut

Styrelsen undviker att svara på varför den är så rädd för att medlemmarna ska kunna få en kopia av de offentliga protokollen.

Jag föreslår att justeringsmännens uppgifter och riktlinjer enligt vad jag beskrivit här förs in i protokoll, på webbsajt, i informationspärm och på övriga - för detta lämpliga - ställen.

HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-4
Stämmoprotokollet får den utformning som protokollföraren för sin andel anser riktig.

En justerare skall intyga att det som protokollföraren skrivit stämmer överens med vad som faktiskt yttrades och beslutades på föreningsstämman. Justeraren får då antingen godkänna protokollförarens version genom att under "justeras" skriva enbart sitt namn eller vid sin namnteckning ange hur han anser protokollet skall lyda i de delar han är oenig.

Genom denna redovisning anser styrelsen att samtliga medlemmar får kännedom om vad som gäller beträffande uppdraget som justerare och ser ingen anledning att ytterligare informera medlemmarna.

Mina kommentarer till HSB Malmös svar 2007 (17-4)

Styrelsen vill inte svara på frågorna i motionen. Det säger en hel del.

"Stämmoprotokollet får den utformning som protokollföraren för sin andel anser riktig", skriver styrelsen.
Ja, dvs "Stämmoprotokollet får den utformning som styrelsen för sin andel vill att medlemmarna skulle ha beslutat".

"Genom denna redovisning anser styrelsen att samtliga medlemmar får kännedom om vad som gäller beträffande uppdraget som justerare och ser ingen anledning att ytterligare informera medlemmarna", skriver styrelsen.
Detta är styrelsens subjektiva åsikt, men sanningen är motsatsen.


En lösning för att få lite bättre kvalitet på justerarnas uppgift kan vara att justerarna arvoderas. En annan är att stämmoprotokollet läggs ut på föreningens webbplats. När den som skriver protokollet vet att alla har möjlighet att läsa stämmoprotokollet så bör detta dessutom vara något som påverkar protokollskrivaren att prestera lite bättre.

Jag yrkar att;
  1. För att få lite kvalitet i justerarnas viktiga uppgift så arvoderas justerarna med ett av stämman fastställt arvode.

  2. Stämmoprotokoll läggs ut på föreningens hemsida 3 veckor efter stämman.

  3. Justeringsmännens uppgifter och riktlinjer förs in i protokoll, på webbplats, i informationspärm och övriga för detta lämpliga ställen.

    Här ska det även stå att en primär uppgift inte bara är att kontrollera om de skrivna besluten överensstämmer med vad som bestämdes på stämman, utan även (inte minst viktigt) att allt finns med
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 55 om justerare

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen ser ingen anledning att arvodera justerarna för deras arbete. Medlemmarna på föreningsstämman får istället välja lämpliga justerare på föreningsstämman.
Min kommentar (1): Styrelsen bemöter inte motionen och kan inte motivera varför justerarna inte skulle arvoderas. I motionen förklarar jag skälen till detta (en metod för att uppnå bättre justeringar så att felaktigheter som förekommit innan i stämmoprotokollen inte behöver förekomma frekvent).

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen är skyldig att senast tre veckor efter föreningsstämman hos föreningen hålla det justerade stämmoprotokollet tillgängligt för medlemmarna. Därtill är styrelsen i enlighet med stämmobeslut skyldig att på begäran ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna. Någon skyldighet att lägga ut stämmoprotokollet på föreningens hemsida finns däremot inte.
Min kommentar (2): Som alltid lutar sig styrelsen mot vad regelverken säger för att bara behöva göra det som lagen föreskriver, i stället för att verka för föreningens bästa. En styrelse som inte vill göra mer än minsta möjliga är självfallet en stor fara för föreningen.

Nu kommer lagen säkert nästa år att tvinga även styrelsen i denna förening att vara öppnare med bl.a. stämmoprotokollen, men fram till dess är det inget som hindrar att stämman beslutar att styrelsen ska verka för föreningens och medlemmarnas bästa.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Stämmoprotokollet får den utformning som protokollföraren för sin del anser riktig.
Min kommentar (?): Eller så får stämmoprotokollet den utformning som styrelsen vill att det ska se ut för styrelseledamöternas eget personliga bästa. Och det är just detta som måste förhindras, på det enkla och självklara sätt som framstä'lls i yrkandet till denna motion.

En justerare skall intyga att det som protokollföraren skrivit stämmer överens med vad som faktiskt yttrades och beslutades på föreningsstämman. Justeraren får då antingen godkänna protokollförarens version genom att under ”justeras” skriva enbart sitt namn eller vid sin namnteckning ange hur han anser protokollet skall lyda i de delar han är oenig.
Min kommentar (3): Ja, det är ett förslag på hur det ska fungera. Men vad styrelsen/HSB tycker behöver kompletteras.

Genom denna redovisning anser styrelsen att samtliga medlemmar får kännedom om vad som gäller beträffande uppdraget som justerare och ser ingen anledning att ytterligare informera medlemmarna.
Min kommentar (3): Förhoppningsvis begriper alla medlemmar att det inte alls är så som styrelsen/HSB hävdar här att samtliga medlemmar får kännedom om vad som gäller bara för att styrelsen skriver detta i svaret till en motion som inte ens delas ut, utan som bara läses på styrelsens öppettid för läsning av motioner någon timme före stämman.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.