Motion #3 - Val av fullmäktigeledamot

Fullmäktigeledamöterna i brf:en har aldrig verkat för föreningen
Som det fungerat tidigare så har fullmäktigeledamöter utsetts internt inom styrelsen. Eftersom jag nu varit med på fullmäktigesammanträdena under några år så kan jag tyvärr bara konstatera att vår förenings fullmäktige inte tillför något på HSB Malmös stämmor. De har aldrig någonsin representerat föreningen. De yttrar inte ett ord på stämman. De skriver aldrig någon motion. Etc.

Föreningens fullmäktigeledamot röstar mot demokrati
Jag har också noterat att föreningens fullmäktige (Hans-Åke) på HSB Malmös stämma 2008 röstat mot en demokratisk ordning. En fullmäktige som är emot demokrati är självfallet inte bra varken för vår egen förening eller för HSB Malmö i stort.

Jag har tidigare skrivit motioner i denna fråga, enligt följande;
Motion 17-3 - Val till HSB-fullmäktige

På föreningens årsstämma sker val av representanter till HSB-fullmäktige under punkten;
- Val av HSB-fullmäktige

Som regel resulterar denna punkt i följande beslut;
Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att inom sig utse representanter till HSB Malmös fullmäktige.

Många känner nog inte till vad detta innebär, men meningen är att medlemmarna ska välja vem i föreningen de vill ha som ska representera föreningen på de möten som hålls mellan HSB Malmö och representanter från alla HSB bostadsrättsföreningar i Malmö.

Här ska föreningen välja två personer (varav en suppleant) som
- vågar tala för föreningen,
- har förmåga att framföra åsikter,
- är engagerade,
- skriver motioner
- är kunnig i regelverk
- har insikt och kunskap om föreningen och organisationen.

Stämman måste välja fullmäktigeledamot
Självfallet ska man inte med automatik överlåta detta uppdrag till styrelsen. Det är ett beslut som det är extremt viktigt att medlemmarna gemensamt fattar, och i de föreningar där detta görs blir reultatet oftast bättre.

Vem som helst kan vara föreningens fullmäktige
Det är också mycket viktigt att alla förstår att de som väljs här absolut inte på något sätt behöver ingå i styrelsen. Det är bara styrelserna och HSB som försöker få det till att se ut så.

Till och med olämpligt att ledamöter i styrelsen också är fullmäktige
Att fördela "makten" på fler medlemmar skapar flera stora fördelar, t.ex. att kontrollen blir bättre och medlemmarna får bättre möjligheter att påverka. Dessutom gör detta att styrelsen får extra krav på sig att informera medlemmarna om vad som händer och hur styrelsen tänker i olika frågor.

Fullmäktigeledamot måste vidarbefordra information till medlemmarna
Om medlemmarna inte får någon information om vad som händer på dessa fullmäktigemöten så vet medlemmarna heller inte om representanten verkligen talar i föreningens intresse.

Vet du vem som är fullmäktigeledamot och ersättare för denne i brf:en?
I denna förening så vill styrelsen inte ens informera om vem som utsetts som fullmäktige!

Som det är idag vet vi inte ens om de som valts som representanter går till dessa möten!

Jag föreslår därför följande;
 1. Val av representant (inkl. suppleant) till HSB fullmäktige görs av stämman (ej av styrelsen).
 2. Den som väljs kan ingå i styrelsen, men det behöver inte vara så.
 3. Fullständig redovisning till medlemmarna görs, av den som väljs för detta uppdrag, om vad denna representant tagit upp, och allt som sagts och beslutats på de möten som hålls.
  Redovisning till medlemmarna sker via styrelsens webbsajt och via utskick.
 4. Arvode utgår till den som väljs om denna person ej ingår i styrelsen.
 5. Dessa rutiner skrivs in i stadgarna vid nästa uppdatering.
Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för information om allt som berör boendet i en bostadsrätt, men speciellt för vad som gäller avseende HSB-fullmäktige.

Styrelsens svar på denna motion (17-3)
Det står varje årsmöte fritt att välja kandidater som representerar bostadsrättsföreningen till HSB Malmös fullmäktige. Det finns inget som säger att dessa personer skall utgöras av de som sitter i styrelsen även om så skett på senare år.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Not.
Styrelsen förde inte in i protokollet det som bestämdes på stämman, dvs att styrelsen skulle lämna en redovisning från fullmäktigemötena!!!
Dessutom uppfyllde styrelsen ej heller detta beslut!!!


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-3) med förslag

Bra och ärligt svar (även om det är en upprepning av vad jag redan skrivit). Kan dock tillägga att det inte bara fungerat så under "senare år", utan styrelsens ledamöter har haft detta uppdrag under alla år.

Styrelsen kunde i och för sig i sitt svar haft någon åsikt om att medlemmarna ska få information om vad som händer och om vilka beslut som tagits på fullmäktigestämman, enligt vad stämman sedan beslutade.

RESULTAT = NOLL

Efter lite press från flera medlemmar så utlovar styrelsen på stämman att lämna en redovisning från fullmäktigemötena i framtiden.

Så har ej skett!
VARFÖR ???

Jag föreslår att de fem punkter jag föreslagit i min ursprungliga motion beslutas gälla av stämman.

HSB Malmös svar åt styrelsens år 2007 på motion 17-3
Val av fullmäktigeledamöter och suppleanter till HSB Malmös fullmäktigesammanträde kan ske på föreningsstämman eller på ett styrelsemöte.

Till fullmäktige får endast utses medlemmar i föreningen eller någon som utan att vara medlem idag sitter i styrelsen.

Eftersom föreningsstämman valt en styrelse, som företräder föreningen utåt, anser styrelsen det lämpligt att någon i styrelsen, normalt ordföranden eller vice ordföranden, väljs av styrelsen att företräda föreningen på HSB Malmös fullmäktigesammanträde.

Något särskilt arvode utgår inte till den inom styrelsen som deltager på sådant sammanträde.

Enskilda medlemmar i föreningen har därutöver rätt att närvara på HSB Malmös fullmäktigesammanträde, då denna beslutats vara offentlig, och enligt § 22 i HSB Malmös stadgar också rätt att ta del av protokollet tre veckor efter fullmäktigesammanträdet.

Fullmäktigeledamoten rapporterar åter till styrelsen om vad som förevarit på fullmäktigesammanträdet och styrelsen beslutar sedan i sitt uppdrag att sköta föreningens förvaltning vad som är relevant för medlemmarna i föreningen att känna till.

Styrelsen anser därmed inte något behov föreligger att lämna en fullständig redovisning till medlemmarna.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.


Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-3)

"Till fullmäktige får endast utses medlemmar i föreningen eller någon som utan att vara medlem idag sitter i styrelsen".
Som om det inte var illa nog att styrelsen i vår förening inte kan regelverket så visar det sig nu svart på vitt att inte heller HSB Malmö vet vad som gäller. Jag vet inte om HSB Malmös jurist Stellan Håkansson medvetet ljuger för medlemmarna eller om han bara är okunnig, men det är synnerligen allvarligt att medlemmar förs bakom ljuset på detta sätt.
Sanningen är i stället att vem som helst kan utses av stämman. Det finns inga restriktioner!

"Eftersom föreningsstämman valt en styrelse, som företräder föreningen utåt, anser styrelsen det lämpligt att någon i styrelsen, normalt ordföranden eller vice ordföranden, väljs av styrelsen att företräda föreningen på HSB Malmös fullmäktigesammanträde", skriver HSB/styrelsen.
Styrelsen har nu ändrat åsikt och vill behålla denna funktion inom styrelsen.
Men eftersom det bevisligen leder till att
- medlemmarna inte får någon information,
- eller ens informeras om vem som gått på vilken stämma,
- eller får någon som talar för föreningens bästa
så anser jag att bäst är om ingen i styrelsen (i alla fall inte i nuvarande styrelse) innehar denna funktion.

När man ser att något inte fungerar måste man göra något åt det!

"Fullmäktigeledamoten rapporterar åter till styrelsen om vad som förevarit på fullmäktigesammanträdet och styrelsen beslutar sedan i sitt uppdrag att sköta föreningens förvaltning vad som är relevant för medlemmarna i föreningen att känna till", skriver HSB/styrelsen.
Om fullmäktigeledamoten rapporterar något till styrelsen vet vi ingenting om, men vi kan från hur det fungerar i övrigt inom styrelsen ana oss till att detta tyvärr inte är sant.
Som vi kunnat notera så har styrelsen aldrig någonsin ansett att medlemmarna behövt känna till något som tagits upp på fullmäktigesammanträdena.

Styrelsen beslutar vad som är relevant för medlemmarna att känna till?
Ja, då kan vi bara konstatera att det inte finns något överhuvudtaget som denna styrelse anser att det är relevant för medlemmarna att känna till. Medlemmarna har nämligen aldrig någonsin fått ett enda ord redovisat. Sorgligt, men så är det.

"Styrelsen anser därmed inte något behov föreligger att lämna en fullständig redovisning till medlemmarna", skriver styrelsen.
Dvs "Styrelsen anser därmed inte något behov föreligger att lämna någon redovisning överhuvudtaget till medlemmarna".

"Enskilda medlemmar i föreningen har därutöver rätt att närvara på HSB Malmös fullmäktigesammanträde, då denna beslutats vara offentlig, och enligt § 22 i HSB Malmös stadgar också rätt att ta del av protokollet tre veckor efter fullmäktigesammanträdet", skriver styrelsen.
Men så öppen som HSB påstår att den är, är tyvärr inte detta fullmäktigesammanträde.
Vad gäller protokollen är de kanske öppna, dock svårtillgängliga.

"Något särskilt arvode utgår inte till den inom styrelsen som deltager på sådant sammanträde", skriver styrelsen.
Det är sant. Det ingår i det arvode styrelsen har.


Jag yrkar att;
 1. Val av fullmäktigeledamot med ersättare för denne ska ske på stämman, och inte som tidigare, internt inom styrelsen.

 2. Vald fullmäktigeledamot ska skriftligt rapportera från fullmäktigesammanträdena (snarast efter dessa)
  till alla medlemmar i föreningen
  (dvs så som stämman redan tidigare beslutat, även om detta beslut sedan inte följdes av den utsedda fullmäktigeledamoten).

  Redovisningen ska innehålla vilka motioner som skrivits till stämman och hur föreningens fullmäktige röstat på stämman.

 3. Fullmäktigeledamoten arvoderas med 500 kr per stämma som fullmäktige deltager på.

  Detta som morot för att verka i en positiv anda för föreningen och
  för arbetet att skriva rapporten från stämman samt
  för att skriva motioner till HSB Malmö.

 4. Vem som är fullmäktigeledamot och ersättare ska snarast efter att dessa utsetts redovisas för alla medlemmar (så att medlemmarna vet vem de ska vända sig till om de har förslag på frågor att föra fram till HSB-organisationen).

 5. HSB Malmö ska förklara varför de fört medlemmarna bakom ljuset avseende vem som kan väljas som fullmäktigeledamot.
  Jag förväntar mig också att HSB Malmö ber om ursäkt för detta, och att HSB Malmö försöker hålla sig till sanningen i fortsättningen.

  Denna fråga förutsätter jag att HSB-ledamot Bengt Skånhamre för vidare i HSB Malmös organisation och att svar ges omedelbart, samt skriftligt i svaret till denna motion !!!
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 3 om val av fullmäktigeledamot

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

På dagordningen till ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningens stadgar beslutspunkten "Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB" förekomma. Det är alltså föreningsstämman själv som avgör om namngivna personer ska väljas som fullmäktige på föreningsstämman eller om styrelsen utser fullmäktige inom sig. Tidigare föreningsstämmor har beslutat att styrelsen ska utse fullmäktige inom sig. Dessa föreningsstämmor har även förkastat motionärens motion om val av fullmäktige på föreningsstämman.
Då styrelsen är det organ som företräder föreningen utåt finns det ingen anledning att frångå tidigare ordning.

Styrelsen, som företräder föreningen utåt, anser det änndamålsenligt att styrelsen utser fullmäktige inom sig.

Min kommentar (?): Ja, hur val av fullmäktige går till och att föreningsstämman bestämmer hur dessa ska väljas har inte med motionens yrkande att göra. Yrkandet handlar om att fullmäktigeledamoten ska väljas av stämman enligt de skäl som uppgivits i motionen, men som styrelsen inte bemött.

Att styrelsen är det organ som företräder föreningen har inget som helst med yrkandet att stämman väljer fullmäktige att göra. På vilket sätt har det betydelse, enligt styrelsen?


Fullmäktigeledamoten rapporterar till styrelsen om vad som förevarit på fullmäktigesammanträdet, och styrelsen beslutar sedan att informera medlemmarna om något som upptagits på fullmäktigesammanträdet, som särskilt berör medlemmarna i föreningen.
Min kommentar (2): Eftersom styrelsen aldrig med ett ord informerat om något som upptagits på fullmäktigesammanträdet så finns det då alltså inget av värde som tas upp där, och vad ska då föreningen med en fullmäktigeledamot?

Då medlemmarna inte ska tyngas med information som inte särskilt berör dem, finns det ingen anledning att lämna en fullständig redovisning till medlemmarna.
Min kommentar (2): Jag törs garantera att ingen medlem i denna förening känner sig tyngd under någon information, med tanke på att denna är helt obefintlig.

Jag ser inte att det finns något styrelsen framfört som hindrar att medlemmarna får information.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Motionären talar dessutom i egen sak när motioner till HSB Malmös fullmäktigesammanträde tillhörande motionären ska redovisas för medlemmarna.
Min kommentar (?): Vad betyder detta, på vilket sätt talar jag i egen sak och vad har det med motionens yrkanden att göra?

Mot bakgrund av ovanstående finns det inget behov av att särskilt arvodera fullmäktigeledamoten.
Min kommentar (3): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Mot bakgrund av vad rent konkret?


Om medlemmar har förslag på frågor till HSB Malmös fullmäktige-sammanträde, så kan de skriftligen ställas till styrelsen. Styrelsen upplyser på begäran medlemmar om vem som utsetts till fullmäktigeledamot och ersättare.
Min kommentar (4): Vad är det som enligt styrelsen hindrar att alla föreningens medlemmar informeras om vem som är fullmäktigeledamot och ersättare i föreningen?

Den som vill framföra något till huvudorganisationen kanske vill ha denna kontakt med fullmäktigeledamoten, speciellt eftersom styrelsen anser sig inte varken behöva eller vilja svara på medlemmars frågor.


Enligt lag får till fullmäktige utses endast medlemmar i föreningen HSB Malmö eller någon som utan att vara medlem ändå kan väljas till styrelseledamot. Vem som helst kan alltså inte väljas. De som främst kan väljas är medlemmar i föreningen HSB Malmö och, make/maka eller sambo till medlemmar i föreningen, ställföreträdare för medlem eller styrelseledamot eller delägare i juridisk person, som är medlem i föreningen HSB Malmö, t.ex. medlemmar i HSB Malmö.

Min kommentar (5): Detta yrkande dras tillbaka eftersom svar har avgivits.

I HSB Malmös stadgar står följande;
§ 16
Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.
a) Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie stämma en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen. Mandattiden är ett år eller till dess nästa ordinarie stämma hållits.


I föreningslagen stagdas det idag (det kommer att ändras nästa år) följande i 7 kap 12 §;
Till fullmäktig får utses endast medlemmar i föreningen eller någon som utan att vara medlem enligt 6 kap. 4 § andra stycket ändå kan väljas till styrelseledamot.

Alltså räcker det med att den som väljs är medlem i HSB Malmö. Fullmäktigeledamoten behöver inte vara medlem bostadsrättsföreningen för att denna förening ska kunna väljas som fullmäktigeledamot.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.