Motion #46 - Mål för verksamheten

Målformulering nödvändig för att strukturera upp verksamheten
För att styrelsen ska vara säker på att den arbetar mot rätt mål måste en målformulering tas fram av delägarna, och styrelsen måste sedan förankra dessa mål bland delägarna.

Så görs bl.a. i alla certifierade föreningar, och det finns inget som helst hinder för att även ej certifierade föreningar kan göra en så här enkel åtgärd som har så stora positiva effekter.

Fråga till styrelsen:
Om ni fick bestämma, vilka fem till tio mål tycker ni att föreningen ska ha?


Jag yrkar att;
  1. Föreningens stämma (inte styrelsen) ska formulera minst fem mål. Målen ska vara tidsbestämda.

  2. På varje årsstämma går stämman igenom dessa mål och gör en bedömning över hur mycket som uppnåtts och i vilken grad, tillsammans med ev. justeringar/tillägg av mål.

  3. En boendeenkät om detta delas ut där alla själva får föreslå vilka mål föreningen ska ha och dessa presenteras sedan på en extrastämma till hösten då beslut tas om vilka mål som ska gälla.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 46 om mål för verksamheten och nr 44 om utökad stämmodagordning

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Enligt § 1 i föreningens stadgar har föreningen till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt, för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.
Min kommentar (1): Denna kopiering från stadgarna understryker bara behovet av yrkandet i denna motion.

Motionären har inte gett något förslag på mål som ska formuleras.
Min kommentar (1): Det är vad motionen handlar om. Oavsett vilka målformuleringar jag hade tagit fram så är det inget som hade passat styrelsen (eftersom varje mål medför att krav ställs på styrelsen, och krav på styrelsen saknas helt idag... och så vill styrelsen att det ska förbli).

Notera att styrelsen inte svarade på min fråga;
Om ni fick bestämma, vilka fem till tio mål tycker ni att föreningen ska ha?


Styrelsen anser sig leva upp till de mål som finns i föreningen.
Min kommentar (1): Ja, det är naturligtvis alltid lätt att ha positiv inställning till sitt eget arbete, och speciellt när det inte finns några särskilt konkreta eller meningsfulla mål att leva upp till. Det finns inga mål, utöver de generella formuleringarna i stadgarna som gäller alla föreningar (och som styrelsen bryter mot rejält i samtliga fall på åtskilliga sätt), så hur kan styrelsen anse sig leva upp till något som inte finns?

Någon anledning för föreningsstämman att formulera mål eller att gå igenom uppsatta mål föreligger inte. Mot bakgrund av ovanstående finns inget behov av en boendeenkät. Inte heller finns skäl att utöka dagordningen med godkännande av mål för verksamheten och av styrelsens planering.
Min kommentar (2-3): Motionen tillsammans med styrelsens svar visar på motsatsen.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.