Motion #59 - Maxbelopp / utgiftstak

Styrelsen kan bränna alla Dina pengar över en natt
Som medlem i en bostadsrättsförening lever du farligt! Det finns nämligen inget uttalat kostnadstak för vad styrelsen kan besluta om. Detta måste i så fall varje förening själv ta ett stämmobeslut om, för att säkra sina pengar. Görs inte detta så kan dina pengar vara borta över en natt (se t.ex. för hur det gick för medlemmarna i Brf Ringen, och alla de problem de än i dag lever med).

Utgiftstak + finanspolicy säkrar ditt boende
Ett utgiftstak är viktigt att sätta i alla föreningar, även i de där ekonomin sköts exemplariskt, men är naturligtvis av särskilt stor vikt i en förening där styrelsen är ovillig till att informera medlemmarna. Vad som helst kan hända, speciellt när det inte finns någon ekonomiskt kunnig i styrelsen. Ett utgiftstak i kombination med en av stämman godkänd finanspolicy är därför av stort värde för medlemmarna och säkrar medlemmarnas investeringar avsevärt.

När det är för sent så är det för sent
När det hänt något allvarligt så är det som regel för sent att göra något åt detta, och därför måste det finnas olika säkerhetsrutiner i föreningen.

Jag har tidigare skrivit en motion om detta, och den följer här nedan.
Motion 6 Maxbelopp / Utgiftstak

Fråga 1 till styrelsen: Som det fungerar idag kan styrelsen spendera obegränsat mycket pengar på i princip vad som helst som styrelsen känner för. Korrekt?
Att detta är möjligt beror på de många brister som finns i stadgar och lagar.

Jag föreslår att det bestäms att i alla frågor där kostnader (utöver löpande fakturor i stil med värmekostnader) kan tänkas överskrida ett belopp av totalt förslagsvis 50.000 kr (inberäknat alla kostnader som kan härröras till den aktuella posten, även framtida underhållskostnader) så måste beslut om detta tas av en av styrelsen arrangerad stämma.

Detta innebär inte på något sätt att styrelsen är fri att spendera pengar på vad som helst under det angivna beloppet, men det innebär att styrelsen nu måste ha medlemmarnas godkännande innan pengar över det här angivna beloppet kan spenderas.

En väl fungerande styrelse låter medlemmarna bli delaktiga i beslut långt under 50.000 kr.

En styrelse som inte ser till medlemmarnas bästa kommer inte att gilla denna motion, och kommer att svara något generellt och irrelevant som "I så fall får vi hålla stämmor varje månad" (vilket naturligtvis inte är sant, eftersom det inte hör till vanligheterna att några större summor läggs ut, och dessutom är det absolut inget som hindrar att man slår ihop beslut om flera utgifter till en stämma... t.ex. alla årets stora utgifter till en enda stämma per år).

Ett extra plus med denna arbetsordning är att styrelsen tvingas tänka igenom vad den gör. Jag hoppas att vår styrelse inser fördelarna med detta, och inte bara ensidigt ser nackdelar.


HSB:s svar åt styrelsen på motion 6
Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och kan i detta uppdrag besluta om åtgärder som rör betydande belopp. Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.

Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (6)

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och kan i detta uppdrag besluta om åtgärder som rör betydande belopp", skriver HSB.
Eller, för att uttrycka det i klartext, styrelsen kan besluta om belopp utan något tak.
Hur bra tycker du att det är? Speciellt med en lekmannastyrelse som inte på något sätt visat att de vet vad de håller på med.

Fråga 2 till styrelsen:
Stämmer det jag hävdar att styrelsen kan besluta om belopp utan något tak som regelverket ser ut idag?

"Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning", skriver HSB.
Det är inte utan att man blir lite mörkrädd när man läser hur låg kunskapen är inom HSB och styrelsen.

Styrelsen får inte ta ifrån stämman dess uppgift som föreningens högsta beslutande organ!

Fråga 3 till styrelsen:
Självklart kan stämman ta ett beslut enligt min motion, eller hur?

Fråga 4 till styrelsen:
Var i lag eller stadgar står det att föreningsstämman inte kan ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning (om det är så HSB/styrelsen vill tolka det att medlemmarna vill säkra sina investeringar genom att sätta ett utgiftstak för styrelsen)?

"Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen", skriver HSB (samma irrelevanta kommentar som i motion 4).
Ja, man skulle önskat att revisorerna sköter sina uppgifter, men ett icke existerande utgiftstak är naturligtvis inget revisorerna kontrollerar och för övrigt har denna kommentar inget med motionen att göra, vad styrelsen än vill lura medlemmarna att tro.

Fråga 5 till styrelsen:
Vad menar HSB/styrelsen att denna kommentar har med min motion att göra?

"Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete", skriver HSB.
Jo, visst har medlemmarna denna rätt! Styrelsen och HSB kanske borde gå en kurs?

Fråga 6 till styrelsen:
Var står det i lag/stadgar att medlemmarna inte har rätt att granska styrelsens arbete?

Ingen framförhållning ger osäkert boende
Vi kan konstatera att det inte finns någon framförhållning i denna förening. Allt tycks i princip hända från dag till dag. Dina pengar måste säkras upp!

Medlem tvingas upprepa motionernas frågor på stämman

Styrelsen kommer som vanligt inte att svara på de frågor jag ställt i denna motion, men på stämman är styrelsen skyldig enligt lag att svara på medlemmarnas frågor, och då tvingas medlemmarna ställa frågorna på stämman i stället. Detta är respektlöst av styrelsen, eftersom onödig tid på stämman kommer att gå åt till att försöka få svar på det som styrelsen vägrar svara på i motionerna.

Jag yrkar att;
  1. Det bestäms att i alla frågor där kostnader (utöver löpande fakturor i stil med värmekostnader) kan tänkas överskrida ett belopp av totalt förslagsvis 50.000 kr (inberäknat alla kostnader som kan härröras till den aktuella posten, även nära framtida drifts- och underhållskostnader) så måste beslut om detta tas av på en av styrelsen kallad stämma.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 59 om maxbelopp/utgiftstak

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att besvara frågor från motionären i sitt svar på motionen.
Min kommentar (?): Styrelsens standardsvar på allt.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.


Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och kan i detta uppdrag besluta om åtgärder som rör betydande belopp. Att ta de flesta kostnader över 50 000 kr till en föreningsstämma försvårar avsevärt styrelsens arbete.
Min kommentar (1): Detta försvårar styrelsens arbete enbart om det med detta medför att styrelsen måste börja planera i förväg de större arbeten som måste göras i föreningen.

Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen.
Min kommentar (?): Tyvärr är denna revision inte vatten värd, och det är inte heller vad motionen handlar om.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.