Motion #21 - Redovisning av arvoden
Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt

Medlemmarna måste vara vakna när det gäller de arvoden som tas ut
Efter att jag konstaterat att för mycket arvode tagits ut av styrelsen tidigare år (och att styrelsen saknar intresse av att utreda och informera om detta) samt att ordföranden på eget bevåg höjt sitt eget vicevärdsarvode så finns det all anledning för medlemmarna att hålla särskild koll på de arvoden som utbetalas.

Revisorerna bryr sig inte
Som vi kan konstatera idag så är arvodena inget som varken lekmannarevisorerna eller den auktoriserade revisorn (Ernst & Young) bryr sig om att kontrollera.

Hur kan arvoden kontrolleras?
Den enda möjligheten för medlemmarna att kontrollera arvodena (något som alltså såväl HSB som extern revisor uppenbarligen inte kontrollerar, och de interna revisorerna idag tycks inte inte ens veta hur detta kontrolleras) är om det i årsredovisningen står dels när arvodet utbetalats och för exakt vilken period som arvodet avser, för var och en av de förtroendevalda.

Fullständig redovisning av arvoden till årsstämman 2009
Till nästa årsstämma hoppas jag att dessa uppgifter står i årsredovisningen. I annat fall kommer jag att be om dessa uppgifter på stämman, vilket bara kommer att uppta onödig tid.

OBS!
De arvoden och ersättningar stämman bestämmer gäller från årsstämma till årsstämma.


Jag yrkar att;
 1. I föreningens årsredovisning ska för varje arvode uppges.
  - utbetalningsdatum
  - för vilken period arvodet avser
  - vem arvodet avser (alltså separat redovisning per förtroendevald)
  - hur mycket som utbetalats till var och en (namngivna).

 2. Motsvarande ska göras för övriga ersättningar (telefonersättningar, förlorad arbetsförtjänst, etc).

 3. För mycket uttagna arvoden/ersättningar ska återbetalas, med ränta.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 21 om redovisning av arvoden

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen anser inte att styrelsen har tagit ut för mycket i arvoden.
Min kommentar (?): Som framgår bl.a. av denna motion så har detta ändå skett.

I styrelsens årsredovisning redovisas hur mycket arvoden och ersättningar som belastat räkenskapsåret. Styrelsen ser ingen anledning till att specificera arvoden och ersättningar ytterligare.


Medlemmar har därtill möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma om arvoden och ersättningar. Styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om detta.
Min kommentar (1,2): Denna redovisning är maximalt bristfällig och är också en av anledningarna till att för höga arvoden kunnat tas ut tidigare.

Styrelsen ser ingen anledning till att specificera arvoden och ersättningar, trots att detta är så enkelt att göra, eftersom medlemmarna då för första gången kan se om felaktiga arvoden utbetalats. Är det bättre att onödig tid tas upp på stämman med att ställa frågor om detta, då styrelsen enligt lag är skyldig att svara?


Mot bakgrund av att styrelsen inte tagit ut för mycket i arvode finns det inget skäl att kräva återbetalning.
Styrelsen kommer naturligtvis att återbetala arvoden och ersättningar som felaktigt utbetalas.
Min kommentar (3): Då ser vi bl.a. fram emot att bl.a. vicevärdsarvodet, som styrelsens ordförande rejält höjde till sig själv, återbetalas.

Var det ett styrelsebeslut att höja styrelseordförandens arvode, och när togs detta i så fall?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.