Motion #57 - Besparingsplan

När har styrelsen någonsin gjort direkta eller konkreta besparande åtgärder?
Det görs en hel del i denna förening som kostar pengar, men medlemmarna ser sällan eller aldrig något som görs för att spara pengar. Styrelsen vill heller inte redovisa några förslag på kommande besparingsåtgärder.

Naturligtvis måste fastigheten underhållas, men bara för detta så finns det inga hinder för att styrelsen med en långsiktig planering även kan vidtaga åtgärder, med stämmans stöd, som gör att föreningen sparar pengar. Inte minst när det gäller de största utgifterna för föreningen, t.ex.;
- värmekostnader,
- vattenkostnader,
- lån och
- ekonomisk förvaltning.

Det finns en anledning till mina många motioner. Om styrelsen skött sina uppgifter på ett bättre sätt så hade de inte behövts, men framförallt så tänker jag inte stillatigande sitta och se styrelsen kasta mina pengar i sjön, på det sätt som styrelsen tyvärr gör!

Här nedan följer några motioner som jag skrivit i denna fråga tidigare.
Motion 17-6 - Besparingsplan

Vilken styrelse som helst kan spendera pengar, men frågan är vad som görs för att spara pengar?

När styrelsen på extrastämman den 11/10 2005 aviserade ännu en av många avgiftshöjningar så reagerade medlemmarna. Men som medlem borde man förstå inte bara att löpande investeringar är nödvändiga, utan även att det är mycket viktigt att styrelsen är kapabel att hålla styr på kostnaderna.

Medlemmarna har till dags dato inte sett något tecken på att någon styrelse haft koll på utgifterna. Gång på gång har entreprenörer anlitats utan att upphandlingar har gjorts på det sätt som det ska göras enligt regelverket (t.ex. anbudsförfrågan med minst tre, gärna många fler parter). Vi har även sett i årsredovisningar att vissa kostnader stigit på ett helt osannolikt sätt (t.ex. värmekostnader). Detta utan att någon reagerar. Den som då tror annat än att kostnaderna kommer att fortsätta stiga i höjden måste vara väldigt okunnig. Naturligtvis kommer avgiftshöjningarna att fortsätta! När man sedan ovanpå allt annat ska installera ett nytt låssystem kastar vi hundratusentals kronor av våra pengar i sjön, dvs av de investeringar vi två år tidigare gjort i nya låssystem. Inte särskilt ekonomiskt, och vad vinner vi egentligen på detta usla utnyttjandet av våra resurser, kan man undra?

Vi har aldrig haft en styrelse som visat för medlemmarna att den haft kapacitet att hålla styr på kostnaderna. Detta skapar en stor osäkerhet i föreningen och leder till negativa effekter för medlemmarna rent ekonomiskt. På flera olika sätt!

Jag föreslår därför att styrelsen löpande ska skriftligt redovisa för alla medlemmar vilka åtgärder styrelsen vidtager, och kommer att vidtaga framöver (på specificerad tid) för att spara pengar.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-6)
Medlemmarna får varje år en utförlig redovisning över intäkter och kostnader i årsredovisningen. Därutöver har styrelsen vid ett antal tillfällen såväl muntligen som skriftligen informerat om olika engagemang i föreningen som renderar kostnader.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-6) med förslag

Goddag yxskaft! Vad har detta svar med min motion om besparingar att göra?

Enbart kostnadsökningar (som styrelsen ej kunnat redogöra för) !

Styrelsen refererar till årsredovisningen som svar på denna motion. Om styrelsen inte kan precisera något styrelsen gör för att minska kostnaderna tror jag alla begriper att styrelsen inte lägger någon energi alls inom detta område. Årsredovisningen - där vi kan se att i princip alla kostnader har stigit, vissa onaturligt mycket - bekräftar detta.

"Informerat om olika engagemang"?

Sedan kan man tillägga att styrelsen förvisso informerat skriftligen (enbart på den anslagstavla som är dold i källaren och som enbart vissa medlemmar ser) om vissa kostnader (dvs om de beslut som styrelsen tagit tidigare), men enbart i efterskott, dvs efter att beslut tagits (och arbete beställts)!

Jag föreslår att styrelsen löpande ska skriftligt redovisa för alla medlemmar vilka åtgärder styrelsen vidtager, och kommer att vidtaga framöver (på specificerad tid) för att spara pengar.


HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-6
Styrelsen svarar för föreningens förvaltning. I detta uppdrag ingår att se till att årsavgifterna täcker kostnaderna för föreningens löpande verksamhet. Styrelsen skall därvid arbeta för att föreningens ekonomi hålls i balans, men också att kostnaderna för den löpande förvaltningen hålls nere, så att årsavgifterna inte blir så höga att bostadsrättspriserna faller.

Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla.

Styrelsens arbete granskas därutöver av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen.

Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.

Medlemmarna har på föreningsstämman möjligheter att ställa frågor om kostnaderna i årsredovisningen och om förhållanden som inverkar på bedömningen av årsredovisningen och föreningens ställning i övrigt.

Därtill kan nämnas att beslut om att installera låssystem med porttelefon har fattats av närvarande medlemmar på extra föreningsstämman den 11 oktober 2005.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.

Mina kommentarer till HSB Malmös svar 2007 (17-6)

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning", skriver styrelsen.
Jaha? Detta har inte det minsta med motionen att göra!

"I detta uppdrag ingår att se till att årsavgifterna täcker kostnaderna för föreningens löpande verksamhet", skriver styrelsen.
Som vi kan se från årsredovisningarna (underskott) så har styrelsen rejält misslyckats med denna grundläggande uppgift.

"Styrelsen skall därvid arbeta för att föreningens ekonomi hålls i balans, men också att kostnaderna för den löpande förvaltningen hålls nere, så att årsavgifterna inte blir så höga att bostadsrättspriserna faller", skriver styrelsen.
Som vi kan se från årsredovisningarna så är detta ännu fler uppgifter som styrelsen rejält har misslyckats med.

"Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla", skriver styrelsen.
NEJ, det är verkligen inte en angelägenhet för enbart styrelsen! Inget kan vara mer fel !!!

"Styrelsens arbete granskas därutöver av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen", skriver styrelsen.
Styrelsen/HSB ljuger här öppet om att det som motionen tar upp granskas av föreningens revisorer.

"Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning", skriver styrelsen.
Jo, det kan föreningsstämman göra!
Däremot får styrelsen inte ta ifrån stämman dess uppgift som föreningens högsta beslutande organ!

"Medlemmarna har på föreningsstämman möjligheter att ställa frågor om kostnaderna i årsredovisningen och om förhållanden som inverkar på bedömningen av årsredovisningen och föreningens ställning i övrigt", skriver styrelsen.
Denna möjlighet finns, men bara till viss del. Dessutom hjälper inte frågor om medlemmarna inte får svar, enligt hur det normalt fungerar i denna förening. Men det är bara en massa blaj av HSB/styrelsen som inte har något med motionens besparingsplan att göra.

"Därtill kan nämnas att beslut om att installera låssystem med porttelefon har fattats av närvarande medlemmar på etxra föreningsstämman den 11 oktober 2005", skriver styrelsen.
Och detta har att göra med vad? Är det en besparingsåtgärd?


Medlemskontroll!
Styrelsen spenderar glatt Dina pengar, men det kan inte fortsätta på detta vis, eftersom det oundvikligen kommer att leda till ännu fler kraftiga höjningar av månadsavgiften.

Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska löpande och skriftligt redovisa för alla medlemmar vilka åtgärder styrelsen vidtager, och kommer att vidtaga framöver (på specificerad tid) för att spara pengar för föreningen.
    Detta görs lämpligen i årsredovisning samt på föreningens hemsida.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 57 om besparingsplan

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen arbetar fortlöpande med att se över kostnaderna i föreningen, så att föreningen kan spara pengar.
Min kommentar (1): Detta svarar styrelsen alltid på många motioner, varje gång utan att kunna ge ett enda litet konkret exempel. Svaret förpliktigar inte till något och styrelsen kommer heller inte att vidtaga några åtgärder.

Vilka kostnader (och i så fall hur) har styrelsen sänkt avseende;
- Uppvärmning
- El
- Fastighetsskötsel
- Stämmokostnader
- Trädgårdsskötsel
- Juridiska åtgärder och advokatkostnader
- Telefonkostnader
- Bevakningskostnader
- Containerhyra
- OVK
- Data/hemsida
-
Styrelsen anser att den redovisning av intäkter och kostnader som finns i styrelsens årsredovisning är tillräckligt utförlig för att medlemmarna ska se vilka åtgärder styrelsen gjort för att spara pengar.
Någon anledning för styrelsen att därutöver skriftligen redovisa besparande åtgärder föreligger inte vare sig i årsredovisning eller på föreningens hemsida.
Min kommentar (1): Det är trist att styrelsen inte kan se fördelarna i något så uppenbart.
En av fördelarna är att slippa uppta onödig tid med frågor om detta på årsstämman.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.