Motion #8 - Justering av protokoll, hur fel kan det bli?

På webbsidan http://hotpot.se/hsb-staemma-protokoll-2007.htm har jag gett ett exempel på protokoll som skrivits (av advokatfirman Schumacher & Co) i denna förening år 2007.

Jag visar på dels felen i årsredovisningen och dels på hur dåligt stämmoprotokollet skrivits.

Inte en enda anmärkning på varken årsredovisning eller protokoll har kommit från lekmannarevisorer eller den auktoriserade revisorn, Ernst & Young.

Här nedan har jag kommenterat årsstämman 2007 samt det efterföljande stämmoprotokollet, där jag markerat fel och märkligheter. 143 stycken, exkl. motionerna!
Då har jag ändå varken kommenterat alla märkligheter eller upptäckt alla fel!

Notera också alla felaktigheter i redovisningen av motionerna och deras utfall !
Motionerna och deras utfall har formulerats i enlighet med hur styrelsen önskat, och inte utefter hur det var i verkligheten. Om Du inte bryr dig om din ekonomi så är det så här illa det kommer att fortsätta fungera i föreningen!

JUSTERING AV PROTOKOLL

Inledning

Jag erhöll protokollet för justering måndagen den 12 mars 2007 (två dagar efter att medlemmarna enligt lag ska ha tillgång till det justerade protokollet). Att döma av brevet från advokatfirman Schumacher & Co som skötte stämman så fick styrelsen protokollet den 6:e eller 7:e mars.
Den andra justeraren (som jag tror fick protokollet i den 9:e eller 10 mars) försökte få tag på mig helgen den 10-11 mars men lyckades inte med detta, och kunde inte lämna protokollet i min brevlåda eftersom styrelsen egenmäktigt har valt att låsa ute medlemmarna från andra delar av den fastighet vi äger, än just det hus var och en bor i.

Röstlängd med fullmakter saknades, vilket omöjliggjorde justering. Den 12:e mars, när jag fick protokollet informerade jag styrelsen om att jag erhållit protokollet i felaktig tid och sedan att röstlängd saknades. Eftersom jag inte fick någon respons på detta så ringde jag ordföranden på kvällen den 13:e mars och frågade var röstlängden blivit av. Ordföranden informerade då att röstlängden fortfarande var i advokatfirman Schumachers händer!
Först på kvällen den 14 mars (4 dagar efter att medlemmarna enligt lag ska ha tillgång till det justerade protokollet) var protokollet komplett för att kunna justeras.

Att justerarna inte fått stämmoprotokollet, såväl som röstlängd, i tid är inte bra och ingen förklaring har lämnats till detta.

Det framgår inte i protokollet vilka personer, utöver mötesordförande Clas Schumacher och protokollförare Daniel Roos, som styrelsen hade med sig på stämman till stöd för styrelsen.
Dessa var Lars Svensson (ekonom på HSB), Lennart Öhrström (revisor från Ernst & Young) samt Stellan Håkansson (enl. uppgift till stämman, jurist på HSB).

OBS!
Det är ingen skillnad i lagen för vem en medlem får ta med sig jämfört med vilka en styrelse får ta med sig på en stämma. (HSB tycker annorlunda, men det är bara för att de inte kan lagen).

Att styrelsen tar in utomstående personer (vilket alltså inte är med lag/stadgar överensstämmande) till stämman för sitt personliga stöd är inte acceptabelt när vi medlemmar inte får göra samma sak. Förutom att det bryter mot lagen så gör detta att utgången, inte minst vad gäller motionerna, med stor säkerhet blir annorlunda än vad den hade blivit med en mer jämställd och demokratiskt utförd stämma, som genomförs enligt lag och stadgar.

Styrelsen besvarade inte min fråga före stämman om jag kunde ta med mig en utomstående person, så därför kunde jag inte göra som styrelsen och ta med mig någon. En dylik hantering gör att medlemmarna hamnar i underläge dvs ännu mer än tidigare, genom att det är styrelsen som har tillgång till all information, vilken sedan medlemmarna måste veta hur de ska få fram), och överensstämmer inte med lag/stadgar ur flera synvinklar!

Ingen sluten votering genomfördes på stämman denna gång. På föregående årsstämma genomförde styrelsen & HSB-representanten Bengt Skånhamre en sluten votering som en öppen sådan, och efter detta lagbrott är det nog ingen som bryr sig om att begära en sluten omröstning. Trist för demokratin!

Protokollet från stämman är på 16 sidor, varav 10 sidor handlar om motionerna där samtliga 65 motioner utföll helt enligt hur styrelsen ville ha det (dvs i princip avslag på samtliga).

Min justering av protokollet är på 20 sidor (och skulle förmodligen ha varit längre om det inte varit för tidsbrist pga för sent överlämnat protokoll och röstlängd).

Not. Tyvärr finns det inget i lag eller stadgar som säger hur snabbt ett protokoll ska komma justerarna till del (eller hur lång tid varje justerare ska ha på sig att justera), vilket gör att styrelsen/protokollföraren kan lämna in protokollet till den första justeraren strax före deadline (som i aktuellt fall). På detta sätt ges justerarna (i de fall justerarna vill göra en ordentlig justering) ingen möjlighet att utföra sin uppgift på ett noggrant sätt.

Motsvarande metod används av vissa styrelser för att försvåra revisorernas arbete.

§7 Styrelsens årsredovisning

Sidan 1.

På sidan 1 har styrelsen inte uppgivit vilka de tre lokalerna är som styrelsen hävdar att det finns i föreningen FEL 1. På min fråga om detta svarade styrelsen att en av dessa lokaler var en "bostadsrättslokal" i 7:an.

Antalet närvarande vid föregående årsmöte korrigerades i protokollet, efter min anmärkning (men hur många röstberättigade som fanns på stämman anges ej) FEL 2. Ingen revisor har noterat detta fel.

Sidan 2.

Det står i redovisningen att M.J. varit suppleant under hela verksamhetsåret FEL 3.
Men M.J. flyttade från föreningen 2006-04-01.
Hur mycket som betalats ut till M.J. för hennes korta aktivitet i föreningen framgår ej av årsredovisningen FEL 4.
M.J:s namn stod kvar som suppleant på föreningens anslagstavlor ända fram till en tid efter årsstämman 2007 FEL 5.

Styrelsen kunde inte svara på mina frågor om hur deltagandet på styrelsemötena sett ut (t.ex. hur många av de 15 mötena som varit fulltaliga) eller om någon reserverat sig i någon fråga FEL 6.

På min fråga svarade styrelsen att styrelsen med "15 sammanträden" avsåg "15 styrelsemöten" under verksamhetsåret FEL 7.

Styrelsen har i sin förvaltningsberättelse utelämnat när Ernst & Young tillsattes av styrelsen som revisor (och styrelsen har ej namngivit revisorn) FEL 8. Ska vara från 20/9 2006.

I dagordningen stod det;
"Val av styrelsens förslag till extern revisor (Ernst & Young”) om revisor godkänns av HSB Malmö och HSB:s Riksförbund" FEL 9. Men om denna revisor ska väljas på stämman, hur kan då "Ernst & Young" finnas med i styrelsens förvaltningsberättelse som revisor för föreningen?
Revisorn har alltså valts av styrelsen utan att medlemmarna fått vara delaktiga i detta beslut FEL 10! Vem har gett styrelsen denna rättighet att ensam utse extern revisor?

Dessutom så är förvaltningsberättelsen från 2005-09-01 -- 2006-08-31. Enligt utsago från Lennart Öhrström från Ernst & Young AB så tillsattes han av styrelsen den 20/9 2006.
Dvs efter den period som årsredovisningen avser. Varför uppger då styrelsen att Ernst & Young varit revisor under verksamhetsåret FEL 11? Det är ju bevisligen osanning i årsberättelsen!

Först på stämman informerades medlemmarna om att I.J. i valberedningen flyttat från föreningen FEL 12.
Uppgift saknas i årsredovisningen för när I.J. avsade sig sitt uppdrag (och hon har trots detta fått full ersättning, ev. t.o.m. mer, enligt redovisningen) FEL 13.

"Representanter i HSB Malmö Fullmäktig"
Vem som har varit på vilka stämmor och när, framgår ej.

Sidan 3.

Vicevärd
Medlemmarna kan här se att ordföranden tagit över efter M.J. som vicevärd 2006-04-01.
Men styrelsen har inte före årsredovisningen informerat medlemmarna vem som var vicevärd. Endast ett anonymt telefonnummer har uppgivits på anslagstavlorna för vicevärden FEL 14. Styrelsen tycks medvetet ha försökt hemlighålla för medlemmarna vem som varit vicevärd.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Ombyggnad och underhållsplan
Medlemmarna har inte fått någon information om brandlarm på vindarna FEL 15.
På stämman 2005-02-17 togs beslut av stämman om att skjuta frågan om brandlarm på vindar till nästa stämma ("§ 17 Beslut om brandlarm på vindar. Stämman beslutar att bordlägga frågan till nästa stämma").
Som med många andra motioner så hände sedan ingenting, och frågan om brandlarm togs inte upp på någon stämma efter detta FEL 15b.
Nu har alltså styrelsen kört över medlemmarna och installerat någon form av oredovisat brandlarm utan att medlemmarna fått vara delaktiga FEL 16!
Medlemmarna har inte ens fått reda på vad detta kostat!

Årets löpande underhåll

Jag ställde frågan i hur många lägenheter som radiatorer bytts ut, och hur många radiatorer som det rör sig om. Styrelsen svarar via styrelsens ordförande: "2-3 lägenheter" FEL 17.
Men enligt de uppgifter jag hört så är det avsevärt fler (närmare 30-40 lägenheter).
Medlemmarna fick ingen information om vad detta kostat FEL 17b.
Som skäl till varför radiatorer bytts ut en och en, i stället för att göra en upphandling och byta ut en större mängd, svarade styrelsen att styrelsen först vill fixa en ”fasadrenovering” (utan att styrelsen förklarade detta närmare) FEL 18.

Aktiviteter

Det har alltså bara varit en aktivitet under året FEL 19a.
Någon närmare redovisning om denna aktivitet har styrelsen inte gett (t.ex. vad den kostade och hur många som deltog) FEL 19b.

Årsavgifter

Styrelsen har inte motiverat höjningen av årsavgifterna. Jag frågade om skälet till en sådan rejäl höjning som 7 % av årsavgiften som genomfördes 2006-01-01. Styrelsen svarar att de inte kan svara på detta, anledningen är bara "ökade kostnader" FEL 20.

Det har genomförts minst en höjning om året av årsavgiften sedan 2003, och vi har inte sett en enda besparingsåtgärd genomföras.

Årlig stadgeenlig besiktning

"Montering av brandlarm på vindarna passagesystem (Porttelefon)".
Vad har montering av brandlarm och passagesystem/porttelefon med besiktning att göra?
I besiktningsprotokoll ska fel antecknas, inte framtida åtgärder, som inte ens har med fel att göra FEL 21. Det är dessutom meningslös information i sammanhanget.
Besiktningen gjordes 2005-12-29, långt före passagesystemet FEL 22.
Styrelsen svarar att styrelsen inte tycker det är fel att i besiktningsprotokollet ta upp framtida åtgärder i stället för att anteckna fel som behöver åtgärdas.

Det står här; "I korthet kan följande berättas ur besiktningsprotokollet", och så räknas två luddiga framtida åtgärder upp som inte har med fel/brister att göra FEL 23.
Vilka övriga punkter togs då upp i detta protokoll? Styrelsen kunde inte svara på detta.

Var hela styrelsen och alla revisorer närvarande? Det framgår inte vilka som var närvarande (namn uppges inte på dem som var med på besiktningen) FEL 24.

Har det gjorts någon besiktning under 2006 fram till idag, och vilka anmärkningar finns i så fall där? Styrelsen svarar via ordföranden: "December 2006 har besiktning utförts". Men vad som framkom på denna besiktning fick medlemmarna inte reda på.

Tycker styrelsen det räcker med en besiktning per år (allmän rekommendation är 2 ggr per år)? Styrelsen svarade att reglerna är att en besiktning ska göras om året, och styrelsen tycker att detta räcker.

Jag ser inte att någon person som är kompetent att göra besiktningar av fastigheter varit med på besiktningen! Tycker inte styrelsen att en sådan person borde vara med vid besiktning?
Styrelsen svarade att styrelsen inte tycker att det behöver vara någon för besiktning kompetent person med på besiktningen FEL 25.

Sidan 4

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Ombyggnad och underhållsplan
Här står det; "Närmast kommer avloppsstammarna att spolas".
När gjordes detta senast och när ska det göras nästa gång?
Styrelsen svarade att detta utfördes år 2006 den senaste gången.
Styrelsen svarade också att styrelsen anser att det räcker att spola stammarna vart 5:e år.
Men om det gjordes 2006, och det ska göras vart femte år så är "närmast" alltså så långt fram som år 2011 FEL 26!

Det står; "Tappvattenrör, värmerör och radiatorer att bytas".
Vad menas med denna ytterst luddiga text? Ingen förklaring FEL 27.

Det står sedan; "I samband med detta skall styrelsen undersöka om det är möjligt att sätta upp värmecentraler i varje hus".
Styrelsen hade tydligen inte till stämman undersökt om det går att sätta upp värmecentraler i varje hus för att undvika värmeförluster i kulvertarna, eller vad kostnaden för detta blir.
Styrelsen har inte heller undersökt om det är ekonomiskt lönsamt.
Kommer styrelsen att kalla till extrastämma så att medlemmarna får ta ett beslut om detta?
Styrelsen svarade i ett senare skede något i stil med styrelsen inte är intresserad av att kalla till extrastämma för något som görs i föreningen (mer än om lagen så i klartext kräver detta) FEL 28.

Det står; "Socklarna på husen putsas och målas, omfogning av södergavlarna samt reparation av gamla balkongfästen på södergavlarna är nödvändigt snarast".
Men om detta är "nödvändigt snarast", varför nämndes inte detta i besiktningsprotokollet FEL 29?
Vad menas med "Omfogning av södergavlarna", och vilka kostnader talar vi om här?

Rubriken för denna sektion är "Ombyggnad och underhållsplan". Inget styrelsen nämner hör till ombyggnad, men vilket av det som styrelsen tar upp här ingår i underhållsplanen FEL 30?

Medlemmarna bör snarast få tillgång till underhållsplanen i sin helhet (som i andra föreningar) FEL 31!

Årsavgifter
Precis som den förra höjningen av årsavgiften (och alla höjningar före detta) så har styrelsen inte motiverat höjningen av årsavgiften. Styrelsen har ej heller här något svar utöver "ökade kostnader" FEL 32.

Sidan 5.

Det står här att balanserat resultat "ökar med" 418 678 kr. Denna post är ny i redovisningen.
Jag nämnde att alla nog inte är med på hur detta räknats ut eller vad det innebar, och jag bad därför styrelsen/HSB att förklara. Jag tror inte någon hängde med i den förklaring som gavs av HSB FEL 33.
Hur ska medlemmarna i demokratisk ordning kunna kontrollera uppgifter i årsredovisningen när inte bara underlag saknas utan när även ingen förstår hur siffrorna kommit till?

Även posten "Fond för yttre underhåll ökar med 69 687" kr är ny, och ej heller för denna post finns någon förklaring FEL 34. Samma problemställning här som för föregående post.

Under "Styrelsens slutord" står det;
"Styrelsen vill tacka för det gångna året och kommer framöver att verka för att föreningen skall fortsätta att vara en aktiv förening. Styrelsen önskar för framtiden att fler medlemmar engagerar sig i föreningens aktiviteter och verksamheter".
På vilket sätt menar styrelsen att styrelsen verkat för att föreningen ska "fortsätta vara en aktiv förening" FEL 35?

Styrelsen skriver här att styrelsen önskar att fler medlemmar engagerar sig i föreningen.
Då uppstår osökt frågan varför varje medlem som på något sätt har synpunkter omedelbart trycks ner av styrelsen, och varför styrelsen ignorerar medlemmar med synpunkter/frågor FEL 36?

På vilket sätt anser styrelsen att styrelsen verkat för att engagera fler medlemmar i föreningens aktiviteter? Vilka aktiviteter är dessa (det har ju bara förekommit en, vad jag känner till) FEL 37.
På vilket sätt anser styrelsen att styrelsen verkat för att engagera fler medlemmar i föreningens "verksamheter" FEL 38? Styrelsen har ju uttryckligen sagt att styrelsen inte vill involvera medlemmarna i några av de beslut som tas i föreningen.

Idag är vi i princip bara två stycken kvar i föreningen som engagerar sig.
Styrelsen vill inte ge medlemmarna någon som helst insyn varken i styrelsearbetet eller i föreningen. Styrelsen kan i högsta grad beskrivas som antidemokratisk och det självklara utfallet av detta är att ingen orkar eller vill engagera sig. Det visas inte minst av det svikande antalet medlemmar till stämmorna. För varje stämma så är det allt färre som går på stämmorna. Snart inga kvar. Men det är väl så styrelsen vill ha det, så att styrelsen inte har någon som varken kan ersätta ledamöter eller ifrågasätta styrelsens arbete på något sätt.

Om styrelsen hade velat att fler skulle engagera sig så måste nog styrelsen visa detta i handling.

Sidan 10.

Med "lokal 243" avses biljardhallen, vilket inte framgår av redovisningen FEL 39.

Med "Hyror" avses främst ”Biljardhallen”, samt vissa ”små lokaler” - mattpiskningsrum samt källarlokal i 3b -, enligt styrelsen FEL 40. Jag tror annat ingår här också.

Ingen kunde svara på CA:s fråga om hur stor del som hörde till biljardhallen FEL 41.
L.S. från HSB skulle återkomma om detta.

L.S. utlovade återkomma med information/specifikation om "Övriga intäkter" FEL 42.

L.S. utlovade återkomma med information/specifikation om "Årsavgifter lokaler" FEL 43.

Den information som ännu inte kommit oss till del är av betydelse för justering av protokollet från stämman, och därför måste reservationer lämnas för att det kan finnas fler felaktigheter än de jag tagit upp här.

Sidan 11

Telefonkostnaderna har ökat drastiskt och styrelsen förklarade detta med att styrelsen tecknat ett avtal för mobiltelefonerna som skulle ”minska telefonkostnaderna”, där styrelsen kan ringa obegränsat mot en fast kostnad. Sedan aktuell styrelse tillträtt har kostnaderna för telefoner stigit i höjden. Ordförande förklarade att bara två styrelseledamöter har mobiltelefoner på medlemmarnas bekostnad (jag gissar att det är ordförande och vice ordförande).

1. Elavgift, vad är anledningen till att kostnaden för el ökar så kraftigt från till år?
Är det enbart prishöjningar? Hur ser förbrukningskurvan ut FEL 44? - Styrelsen vet ej.
Har styrelsen vidtagit några åtgärder för att minska denna kostnad och i så fall vad FEL 45?
Vem har styrelsen tecknat avtal med för elen, och för hur långt fram?
Styrelsen har tecknat avtal med Vattenfall enligt HSBs inte särskilt förmånliga avtal FEL 46.

2. Uppvärmningskostnaderna har ökat med 250 000 kr på de senaste 3-4 åren.
Hur förklarar styrelsen detta... det kan inte enbart vara prishöjningar FEL 47?
Hur ser förbrukningskurvan ut FEL 48? - Styrelsen vet ej.
Har styrelsen vidtagit några åtgärder för att minska denna kostnad och i så fall vad FEL 49?

3. Kostnaderna för vattnet har ökat med nästan 100 000 kr de senaste 3-4 åren.
Hur förklarar styrelsen detta, det kan inte enbart vara prishöjningar FEL 50. –Styrelsen vet ej.
Har styrelsen vidtagit några åtgärder för att minska denna kostnad och i så fall vad FEL 51?

4. Kostnaden för renhållning har ökat med ca. 60.000 kr de senaste 3-4 åren.
Hur förklarar styrelsen detta? - Styrelsen svarar att det bara är prishöjningar.
Har styrelsen vidtagit några åtgärder för att minska denna kostnad och i så fall vad FEL 52?

5. Kostnaderna för försäkringar har nästan dubblats under de senaste åren (3-4).
Vem har föreningen tecknat avtal med för försäkringar?
Styrelsen svarar via ordföranden: "IF" (ej via HSB:s avtal).

6. ComHem TV
Avtalet: Kostnad per lgh/månad = 55 kr inkl. moms (i annan förening; 44 kr inkl moms).
Var i tabellen ligger kostnaden för uppgraderingen av ComHem? Hur mycket var denna på (antennförstärkare, antennkabel, etc.) FEL 53?
Hur långt avtal är tecknat med ComHem, fram till när?
Styrelsen har inte undersökt alternativ till ComHem (egna paraboler) FEL 54?
Styrelsen informerade om att styrelsen kasserat det system som föregående styrelse för något år sedan lät installera, och i stället (ännu en gång utan medlemmarnas tillåtelse) lagt in två kanaler (TV4+ SVT24) från ComHem FEL 55.

9. Vilka maskiner är det som reparerats/underhållits FEL 56?

10. Vad är "Fastighetsskötsel grundavtal" som tillkommit i år, med tanke på att vi idag har en egen fastighetsskötare (0 kr förra året)?
HSB svarar via L.S.: Summan har landat på fel rad, de 22.500 kronorna ska i stället ligga på raden under; "Fastighetsskötsel extradebitering", och förklaras med kostnad för semesterersättare FEL 57. Efter mina anmärkningar fördes detta in i protokollet.
Ingen revisor hade noterat detta fel!

12. Städning. Tycker inte styrelsen att 200.000 kr för att torka av trapphusen 2 ggr per vecka (12 timmar per vecka?) kanske är lite väl mycket?
Man kan få en städerska för drygt 200 kr/timme (det är ingen komplicerad städning, det handlar bara om att svabba av golv/trappa). Det skulle i så fall bli grovt räknat drygt 60 000 kr per år om städning sker 1 gång/va. Varför då betala 200 000 kr?
Vad har styrelsen gjort för att minska kostnaderna här?
- Styrelsen svarar att de sagt upp avtalet och tecknat ett nytt avtal FEL 58.
Min undran är då vad det var bra för, när kostnaderna för städningen bara ökade efter detta.
Hur långt sträcker avtalet sig till som styrelsen tecknat?

13. 150 000 kr för trädgårdsskötsel.
Hur ofta är de här varje år? Vad ingår i avtalet?
Vad har styrelsen gjort för att minska kostnaderna här FEL 59?

14. Vad är "Trädgårdsskötsel extra deb." FEL 60?

17. Vad ingår i korttidsinventarier FEL 61?
Styrelsen svarar via ordföranden att det är för en begagnad kopieringsmaskin.
Jag informerar om att kopieringsfunktion finns i den scanner/skrivare som styrelsen har.
Styrelsen svarar att den inte räcker för de stora mängder som styrelsen kopierar.
Ett helt absurt svar med tanke på att medlemmarna inte fått ett enda utskick under hela året. Med tanke på detta så måste det alltså röra sig om privat kopiering för ledamöterna.
Dessutom, om styrelsen tror att utrustningen inte räcker till för kopiering så beror detta på att styrelsen inte är kompetent att hantera utrustningen. Jag vet detta eftersom jag kan utrustningen, tydligen i motsats till styrelsen. Styrelsen har ej heller någonsin bett om hjälp med utrustningen. Detta är bara ett problem av många med att inte ha någon tekniskt kunnig styrelse FEL 62.

18. Vad kostar revisorn från Ernst & Young jämfört med BoRevision?
Styrelsen har ingen aning, men Lennart Öhrström svarar 12 000 kr + moms, dvs 15 000 kr.
Min kommentar; man får tydligen vad man betalar för, med tanke på hur uselt revisionen genomförts i föreningen, enligt vad vi nu kan konstatera FEL 63.

Lennart Öhrström ställde också en retorisk fråga till styrelsen om att det var väl inga problem för honom att svara på hur mycket han kostade föreningen eftersom det hade gjorts en upphandling av styrelsen om extern revisor. Styrelsen höll med.
Jag är spiksäker på att styrelsen inte gjort detta, men det finns två sätt att kontrollera detta.
Antingen så sköter de interna revisorerna sitt uppdrag och kontrollerar detta samt informerar medlemmarna om hur det ligger till, eller så kommer jag (eller någon annan) att kräva på nästa årsstämma bevis för revisorns/styrelsens uppgifter här FEL 64.

Det är illa nog om upphandling inte gjorts, men att föreningens externa revisor (och styrelse) också skulle ljuga om detta för föreningens medlemmar på en årsstämma känns mycket farligt!

19. Drygt 225 000 kr till HSB för den administrativa förvaltningen.
Förra gången avtalet gick ut med HSB så gjordes ingen upphandling av förvaltning, och det lär aldrig ha hänt i föreningens historia.
När går avtalet ut med HSB och kommer styrelsen då att göra en upphandling så som egentligen ska ske enligt lag FEL 65?

20. Vad ingår i "Administrativ förvaltning, utöver avtal" FEL 66?

21. "Konsultarvoden". Vilka konsulter och för vad FEL 67?

24. Löner och ersättningar har ökat med ca 90 000 kr jämfört med fg år (ca. 20% ökning).
Det känns inte rimligt (se även sid. 12; "Förtroendevalda och personalkostnader") FEL 68.

25. Vad är "Uttagsskatt" som tillkom förra året FEL 69?
HSB svarar att om man har fastighetsskötsel i egen regi så tillkommer moms.

26. Vad är det för utbildning som vem har gått FEL 70?
Styrelsen/HSB lovade i sitt svar på motionerna att redovisa vem som gått vilken utbildning, men har ändå inte gjort det i årsredovisningen.
Har någon gått utbildning efter 060831, och i så fall för vad?
Ingen verkar veta något om detta, men till slut svarar den ena revisorn att det är revisorkursen som hon har gått. Efter stämman får jag informationen om att tre ledamöter gått ytterligare två kurser, men dessa kom inte ledamöterna själva ihåg FEL 71.

27. Förra året tillkom posten "Telefon".
Vi betalar nu styrelsen nästan 22.000 kr i telefonkostnader? Fullständigt orimligt FEL 72!
Som om detta inte var nog så har denna kostnad ökat med 20 % förra året!
Det känns helt oacceptabelt! Denna summa har tidigare år legat på några få tusen kronor.
Hur många nallar har styrelsen och vilka har dessa nallar?
Styrelsen svarar att de har två mobiltelefoner i styrelsen + vaktmästarens fasta telefon + vaktmästarens nalle + fastighetskontorets telefon + vicevärd.
Ordföranden har alltså en nalle med ab. som vicevärd och en nalle med ab. som ordförande!
Har rRevisorerna gått igenom samtalslistor för alla telefoner som styrelsen har tillgång till?
Uppenbarligen så har revisorerna inte kontrollerat hur mycket som är privatsamtal FEL 73.
Hur stor del är samtalskostnad mobil och hur stor del är samtalskostnad fast telefoni?
Styrelsen svarar att de ringer 20 samtal per dag. Föga sannolikt, i alla fall inte samtal som hör till föreningen FEL 74! Två personer á 20 samtal per dag, alltså 40 samtal per dag i en inte särskilt stor förening med heltidsanställd vaktmästare. Det är enligt min bestämda mening bara en extra förmån som två personer i styrelsen på eget bevåg skaffat sig FEL 75.

28. Styrelsen hävdar att fastigheten är OVK-besiktigad, godkänd och klar, men varför har vi inget bevis på detta? Det finns inte längre något intyg på anslagstavlorna om att fastigheten är OVK-besiktigad FEL 76.
Revisorerna har inte kontrollerat detta, men styrelsen har efter stämman, och efter mitt påpekande, satt upp någon form av information om OVK-besiktning på anslagstavlorna.

29. Vad ingår i "Förbrukningsmaterial", 5.323 kr FEL 77?

32. Vad ingår i "Kontorsmateriel och trycksaker" FEL 78?

33. Vad är "Serviceavg till branschorg." FEL 79?
HSB svarar att det är för fastighetsskötaren, "Fastigo".

34. Vad är det för "Advokat- och rättegångskostnader" FEL 80?
Styrelsen svarar något ospecificerat om att det är för den till föreningen hörande biljardhallen. Tydligen bortkastade pengar, eftersom det inte har lett till något.

35. "Övriga kostnader" på 50.000 kr FEL 81.
Det står ”kostnader för överlåtelse- och pantförskrivningsavgift, arbetskläder och skyddsmaterial, dröjsmålsränta, personalrepresentation, fritidsverksamhet, mm”.
I svar till motion utlovade styrelsen att "Övriga kostnader" skulle specificeras. Varför höll styrelsen ej detta löfte FEL 82?
Motion 8: "Styrelsen ser det som positivt för medlemmarna att övriga kostnader närmare specificeras i årsredovisningen".

Vad är kostnaden för;
- Dröjsmålsränta. Styrelsen svarar att det är 500 kr för dröjsmålsavg, för skattedekl. i juli 2005 FEL 83.
- Personalrepresentation. Styrelsen svarar att det är 1.100 kr för julgrupper till de av styrelsen speciellt utvalda (ej personal) som hjälpt till efter trädfällning FEL 84. Muta?
- Fritidsverksamhet. Styrelsen svarar att det är kostnader för ljuskedja FEL 85.
L.S. återkommer med vad de resterande drygt 45.000 kronorna är för.
Vad är det för kostnader för överlåtelse- och pantförskrivningsavgifter FEL 86? Det är ju intäkter?

19.398 kr (övriga kostnader enl. fg årsredovisning) i st f 19.438 som nu anges för fg år FEL 87!
Varför har varken interna revisorer eller Ernst & Young anmärkt på en så basal sak som inte borde kunna bli fel FEL 88? Det ger intryck av att ingen revisor egentligen kontrollerat årsredovisningen.
HSB kan inte riktigt lämna någon förklaring till denna diskrepans.

I protokollet står;
"T.W. anförde att ett fel om 40 kr förelåg vid summering av kostnaderna. Stämman beslutade att anteckna felaktigheten och förklarade sig nöjd med styrelsens uppgift om att slutsummorna var korrekta".
Men det är inte sant, jag var inte nöjd med detta FEL 89. Stämman vet fortfarande inte varför det blivit fel, och stämman fick heller ingen förklaring till varför revisorerna missat en så uppenbar sak (som så mycket annat).
Det handlar bara om 40 kr, men då vi inte har underlaget så uppstår naturligtvis frågan hur mycket fel vi hade hittat om vi hade haft tillgång till underlag för alla summor.
När inte revisorerna kontrollerar årsredovisningen, vem gör då detta?

Sidan 12.

1. Styrelsearvode 050901-051231=20.150 + 60.750 = 80.900.
Vad är resterande 700 kr FEL 90?
HSB/Styrelsen kan inte svara vad denna diskrepans beror på.
HSB gissar att styrelsen tog ut 700 kr för lite i föregående års bokslut FEL 91.
Om detta skulle vara sant så stämmer alltså inte årsredovisningen!

I protokollet står att L.S. anförde att fel kan ha uppstått till följd av "felaktiga periodiseringar" FEL 92.
OBS! "FELAKTIG PERIODISERING" är standardsvar på alla avvikelser i redovisningen. Detta är ohållbart. Bara "felaktig periodisering" är inget svar på anmärkningar om fel, och detta uttryck missbrukas för att förklara nästan alla felaktigheter.
Med detta svar så kan ingen kontrollera vad som är rätt eller fel.
Vad har vi revisorer till om de inte ens har kompetens i de matematiska grunderna FEL 93?
Vi kan se att varje år så har det tagits ut mer i arvode än vad som bestämts på stämman.
Om det är fel periodisering så tycker man att det någon gång under de senaste 10 åren borde bli så att summan här är lägre än vad som bestämts på stämman. Men så har aldrig inträffat. I stället kan vi konstatera att styrelsen tagit ut arvoden som ibland t.o.m. är rejält mycket högre än vad som bestämts av stämman FEL 94. Detta är straffbart!

OBS 2. I protokollet står även;
Styrelsen åtog sig att återkomma med en förklaring avseende grunderna för beräkningen av beloppet senast till nästkommande ordinarie årsstämma FEL 95.
Styrelsen ska förklara felaktigheter i årsredovisningen till stämman eller - om så ej är möjligt - till snarast efter stämman (ev. via revisorer). Detta enligt lag!
Vid tiden för denna justering har styrelsen fortfarande inte lämnat någon förklaring.

2. Arvoden valberedning.
Varför 3.500 kr när det ska vara 1.500 x 2 = 3.000 kr maximalt, men egentligen mindre, eftersom en i valberedningen lämnat i förtid FEL 96? Ingen förklaring.
Efter stämman får jag svaret att styrelsen betalat ut för mycket till valberedningen (och valberedningen har inte varit ärlig nog att själva berätta detta) FEL 97. Eftersom styrelsen även här gjort misstaget att betala ut för mycket så är styrelsen skyldig att kräva tillbaka dessa pengar. Så har ej ännu skett FEL 98!

5. Varför 22.950 kr i vicevärdsarvode FEL 99?
OBS! Det finns inget i föregående årsstämmas protokoll om att vicevärden ska ha något arvode överhuvudtaget.
För år 2003-2004 bestämdes dock 18.000 kr per år. Men bara för att det bestämdes ett arvode för 03-04 så innebär det inte med automatik att arvode ska utgå framöver. Sedan 2003 har inget arvode bestämts för vicevärden! Här har styrelsen inte bara tagit ut vicevärdsarvode utan stämmobeslut för detta, styrelsen har dessutom sedan på helt eget bevåg plussat på sina inkomster för detta FEL 100. Som för så mycket annat så har ingen revisor noterat någonting här FEL 101!

Hur mycket av dessa 22.950 kronor har gått till den kortvariga företrädaren till ordföranden FEL 102?

Denna egenmäktigt utförda höjning av styrelsen av det egna arvodet måste nog prövas rättsligt FEL 103!

I protokollet står det för vicevärdsarvodet;
"T.W. anförde att styrelsens beslut om att under verksamhetsåret höja vicevärdens lön med 300 kr per månad står i strid med gällande lagstiftning, då stämman ej givit sitt medgivande till höjningen."
Denna uppgift är felaktig! Det handlar inte om 300 kr per månad som styrelsen själv uppgraderat sitt arvode med. Det handlar om en ökning på runt 30 % FEL 104!!!
Detta dessutom för ett uppdrag som styrelsen inte kan svara på vilka arbetsuppgifter som ingår FEL 105!

6. Övriga ersättningar/arvoden har ökat från 7 000 kr till 26 000 kr FEL 106!!!
Jag vill ha en exakt specifikation krona för krona på vart dessa 26.500 kr har gått, dvs till vem och för vad !
Ingen kunde svara helt på vad denna ökning berodde på, men 23.400 kr av denna summa skulle vara "förlorad arbetsinkomst" FEL 107 (oredovisad FEL 108) för vissa (ingen information om vem FEL 109) ledamöter.

Suppleanter har tilldelats det relativt höga arvodet på 300 kr per bevistat möte.
Arvodet till suppleanter framgår inte av redovisningen! FEL 110
Hur stor är denna kostnad och under vilken post har styrelsen lagt denna summa?
Ingen kunde svara på denna fråga men det noterades i protokollet att L.S. från HSB skulle återkomma med svar. Efter stämman får jag informationen att arvodet till suppleanterna uppgått till 1.800 kronor (dvs de 2 ointresserade suppleanterna har sammanlagt deltagit på 6 styrelsemöten utav 30 möjliga FEL 111) och att denna kostnad bokförts under styrelsearvode (trots att suppleanter inte ingår i styrelsen) FEL 112.

7. Är de sociala avgifterna enbart för vaktmästaren (om ej så är fallet, hur mycket är då för vaktmästaren) FEL 113?
Är det "löneskatt" enbart för vaktmästaren (om ej hur mycket för vaktmästaren) FEL 114?
Inga svar gavs på dessa frågor.

9. Vad är "Premier arbetsmarknadsförsäkring" FEL 115?
HSB svarar att det är ett nytt avtal med Fastigo. Vad detta innebär fick stämman inte reda på FEL 116.

Not! Summan för arvode/löner har enl. redovisningen ökat med ca 90.000 jämfört med fg år!

OBS! Inget av ovanstående eller det som protokollförare Daniel Roos fört in i stämmoprotokollet har uppmärksammats av revisorerna. Varken de två oerfarna och inom området ej insatta interna revisorerna, eller den externa revisorn från Ernst & Young, Lennart Öhrström, har haft en enda anmärkning eller noterat ett enda av alla fel som hittats av medlemmarna FEL 117!

Revisionen har med andra ord inte utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige, så som hävdats av revisorerna i revisorernas årsberättelse FEL 118.ÖVRIGT

I protokollet sidan 2 står att anskaffningsvärdet för värme och ventilation är 3,9 mkr, men C.A. informerade om att detta ska vara 4,3 mkr. L.S. på HSB påstod att differensen på 400.000 kr berodde på "bokföringstekniska åtgärder". Vad menas med detta FEL 119???

L.S. ska översända tidigare års specifikationer för löpande utgifter till mig.

§8 Revisorernas berättelse

Det ska noteras att revisorerna inte hade något att tillföra. Varken de interna eller den externa.
Inga anmärkningar hade gjorts av revisorerna, trots de många fel som upptäcktes av medlemmarna, trots att medlemmarna inte har tillång till underlaget FEL 120.
Frågan är hur många felaktigheter i redovisningen som kunnat hittas om all information funnits tillgänglig?

Alla de fel som nämns i § 7 och i mina anmärkningar är inte allt, men eftersom styrelsen inte ens med stöd av extern revisor och ekonom från HSB kunde svara på allt så gjorde de uteblivna svaren att stämman inte kunde utreda alla ev. felaktigheter FEL 121.

Varken de interna revisorerna eller den externa revisorn från Ernst & Young hade uppmärksammat eller anmärkt på att utbetalade pengar till de interna revisorerna inte stämde överens med den felaktiga uppgiften i protokollet från föregående årsstämma. Ingen kontroll FEL 122!

Ingen av de två justerarna för föregående årsstämmas protokoll eller mötesordförande Bengt Skånhamre (eller andra, t.ex. de som betalar ut arvoden på HSB) har heller noterat att felaktiga uppgifter om revisorernas arvode förts in i stämmoprotokollet FEL 123.

§12 Fråga om arvode...

Trots att styrelsen i svar till min motion utlovat att det i protokoll ej skulle uppges arvoden i form av basbelopp, och jag begärde detta, så står det ändå i protokollet att FEL 124;
- styrelsen ska erhålla 2 prisbasbelopp (80.600 kr år 2007?)
- revisorerna ska erhålla ½ prisbasbelopp, att fördelas mellan varandra (20.150 kr år 2007?)

Dylika fel är oacceptabelt!

Ersättning vid arbete utöver ordinärt styrelsearbete
I protokollet står nu att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå endast mot uppvisande av intyg från arbetsgivare (med angiven summa och tidsperiod), eller om sådant intyg saknas 150 kr per timme inkl. semesterersättning.

Bengt Skånhamre föreslog att stämman skulle ta beslut om vilka uppgifter som styrelsen kunde ta ut extra ersättningar för. Bra förslag, men mötesordförande ignorerade dock Bengt Skånhamres förslag, så stämman fick aldrig ta beslut om detta FEL 125.

Detta ställer extra hårda krav på revisorerna att revisorerna särskilt granskar styrelsernas ersättningar och kräver en noggrann redogörelse för alla aktiviteter som styrelsen tagit ut ersättningar för! Medlemmarna kan bara hoppas att revisorerna till nästa årsstämma utför sitt arbete i motsats till (enligt vad vi kan se svart på vitt) hur de utfört sin revision av årsredovisningen 2005-09-01 -- 2006-08-31.

FRAM TILL NÄSTA ÅRSSTÄMMA SKA INGA ANDRA ARVODEN/ERSÄTTNINGAR UTGÅ, UTÖVER DET SOM FASTSTÄLLTS PÅ STÄMMAN 2007.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stämmoprotokollet så består styrelsen enligt beslut på stämma idag av tre, och endast tre, personer från föreningen FEL 126.

Dvs ordförande ingår inte längre i styrelsen.

§14 Val av revisorer och suppleanter

Vad gäller att stämman skulle utse Ernst & Young som extern revisor så uppstod frågan om stämman hade något val. Först fick stämman beskedet att stämman inte kunde göra annat än att utse den externa revisor som styrelsen beslutat om. I pausen så fick jag beskedet att stämman kunde säga nej FEL 127. Men dels så fanns det då inga alternativ och sedan så var ju Ernst & Young utsedd av styrelsen och verksam i föreningen (utan extrastämma om detta!) sedan den 20/9 2006 FEL 128. Uppgift om detta hade utelämnats från årsredovisningen.

§17 Inkomna motioner

Här står att det inkommit 62 motioner i behörig ordning FEL 129.
Jag får det till att det i stället är 65 motioner.

Det ska understrykas att vi som rösträknare ej skötte rösträkningen, utan detta gjordes av protokollförare Daniel Roos FEL 130.

Det är också viktigt att notera att utav de 11-15 personer som på stämman röstade på motionerna så röstade även Stellan Håkansson från HSB. Han röstade ner i princip samtliga motioner FEL 131!

Noteras ska också att 13-18 personer (inkl. HSB) tog beslut för 240 medlemmar och alla deras sammanboende! Det är alltså runt 6 % av medlemmarna (och bara någon enstaka procent av dem som bor i föreningen) som tog beslut för hela föreningen FEL 132. Demokratiskt?

Det ska också nämnas att styrelsen inte accepterat att en i föreningen boende (ej skriven på bostaden, men gift med den som står för bostaden) skriver motioner FEL 133.

Slutligen är det viktigt att notera att styrelsen för medlemmarnas pengar anlitat HSB:s jurist för att svara på de motioner som medlemmarna lämnat in till styrelsen FEL 134.

I samband med att jag lämnade in mina motioner erbjöd jag styrelsen att diskutera motionerna med mig för att effektivisera hanteringen på stämman. Styrelsen visade inget intresse för detta FEL 135.

VIKTIG INFORMATION

OBS!
Mötesordföranden skapar ett eget regelverk
Det ska tilläggas att mötesordföranden vid ett tillfälle under behandlingen av motionerna skapade egna regler som ej är fastställda i något regelverk. Clas Schumacher hävdade inför stämman att motioner inte kan godkännas till viss del. Det är antingen avslag eller godkännande som gäller, påstod Clas Schumacher FEL 136. Så är det naturligtvis inte. Eftersom stämman trodde att mötesordföranden visste vad han pratade om så finns det anledning att misstänka att motionerna inte behandlades på ett korrekt sätt. Enligt min bestämda uppfattning så hade utgången för flera av motionerna blivit annorlunda om inte Clas Schumacher hade kommit med sitt felaktiga påstående (och om inte HSB hade väglett stämman i att rösta ner alla motioner).

Styrelsen/HSB Malmö klumpar ihop motioner
Ett annat problem med behandlingen av motionerna är att styrelsen/HSB felaktigt slagit ihop ett antal motioner för behandling av mer än en motion åt gången FEL 137.

Mötesordföranden lurar stämman om vilka frågor som får ställas!
Dessutom stoppade mötesordförande regelvidrigt frågor från stämman med som skäl att man bara fick ställa frågor som direkt hade med årets redovisning att göra FEL 138. Detta är mycket anmärkningsvärt, och mötesordförandens restriktioner för vilka frågor medlemmarna får ställa är helt oacceptabelt, och ej förenligt med lag!

Klander
Bara ovanstående punkter är enligt min mening fullt tillräckligt för att lämna in klander mot stämman och få till stånd en ny stämma som utförs enligt regelverket.

Mötesordföranden har synpunkter på motionärs numrering av motioner
Sedan försökte Clas Schumacher hävda att den numrering (dvs ”17-1 till 17-31”) jag gjort av mina motioner inte var korrekt FEL 139. Det finns ingen lag och inga regler som hindrar mig från att numrera motionerna så som jag hade gjort.

Styrelse och mötesordförande tar sig rätten att ha synpunkter på hur motioner skrivs
Styrelsen och Clas Schumacher hade vid flera tillfällen synpunkter på hur jag skriver mina motioner FEL 140. En punkt som inte hör till stämman, och det är inte upp till styrelsen eller mötesordförande att ge mig direktiv om hur jag ska skriva mina motioner.

FULLMAKTER OCH RÖSTLÄNGD

Styrelsen lurar medlemmarna om fullmakt!
Styrelsen har lurat medlemmarna att en fullmakt för stämman behöver "bevittnas av två vittnen", enligt vad det står i de av styrelsen utdelade mallarna för fullmakter FEL 141.
Jag känner till att denna teknik med att lägga till kravet att fullmakter ska bevittnas kan användas styrelser för att (i strid med lagen) sätta demokratin ur spel, men det får inte gå till så här. Vad som däremot skulle ha varit med i fullmakterna var lgh.nr., men detta saknas.

Fel antal närvarande!
Antalet närvarande påstås av styrelsen vara 68 st FEL 142. Jag får det till 66 st. från föreningen + styrelsens 4 utomstående och obehöriga medhjälpare, exkl. den externa mötesordförande och den externa protokollföraren.

Fel antal röstberättigade!
Antalet röstberättigade påstår styrelsen vara 57 stycken FEL 143. Jag får det till 58 st.

Kommentarer till de olika punkterna för motionerna.

1.
Anges ej hur många röster för eller emot denna motion.

4.
Styrelsen/HSB skriver;
"Enligt föreningens stadgar har bostadsrättshavaren underhållsansvaret för brandvarnaren, vilket innebär att medlemmen själv ska se till att brandvarnaren fungerar".
Styrelsen/HSB har fel i att detta står i föreningens stadgar.

Styrelsen/HSB skriver;
"Vicevärden kontrollerar därutöver brandvarnarna vid de tillsyner som sker i samband med avyttring av lägenheter. Vid problem har en medlem också möjlighet att kontakta vaktmästaren". Styrelsen/HSB verkar ha mycket svårt för att bestämma sig vad som egentligen gäller. I första stycket här säger styrelsen/HSB att brandvarnarna är medlemmens ansvar. I andra stycket motsäger styrelsen/HSB sig själv.

7.
Här har styrelsen/HSB slagit ihop motion 5, 13 och 14 trots att vi tidigare konstaterat att det inte är tillåtet för styrelsen att slå ihop motioner.

10 och 11.
Här har styrelsen/HSB slagit ihop motion 8 och 9 från M.H. trots att vi tidigare konstaterat att detta inte är tillåtet för styrelsen att göra. I protokollet är däremot resultatet uppdelat på var sin motion.

15. (se motion #1)
Beslut enligt styrelsens/HSBs förslag;
"För att styrelsen ska kunna arrangera utbildningar måste det bl.a. närmare utrönas vilket intresse som finns bland medlemmarna och på vilket sätt och i vilken omfattning utbildningar skall ske.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ge ut en enkät till medlemmarna och kalla till ett informationsmöte under våren 2007
"
.

16. (se motion #2)
Styrelse och mötesordförande hävdade bestämt att en av stämmorna för ändring av stadgar skulle vara en ordinarie stämma. Jag förklarade att det inte var så. Styrelsen/HSB och advokat Clas Schumacher har fel, precis som jag hävdade på stämman.
Bägge stämmorna inte bara "kan" vara extrastämmor, de bör vara extrastämmor (så att utarbetandet av stadgar ges mer tid och tas mer seriöst av medlemmarna).

Styrelsens/HSBs förslag: Motionen avslås = FEL !!!
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Ett genomarbetat förslag till nya stadgar för föreningen kommer styrelsen att lägga fram för medlemmarna så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta. Därefter kommer styrelsen att kalla till två på varandra följande föreningsstämmor för att antaga stadgarna.

Motionärens förslag till justeringar av stadgarna kommer att beaktas i detta sammanhang
"
.

18. (se motion #4)
Fel rubrik.
Ska vara;
"Motion 4 av T.W. om ”BUDORD” FÖR STYRELSEN"

Anledningen till att jag drog tillbaka punkt 10 (kopiering av styrelseprotokoll), 13 (möjlighet för medlemmar att diskutera beslut som tas av styrelsen), 26 (ej betala fakturor i förskott utan stämmans godkännande) och 29 (”Inte svälja elefanter och sila mygg”) var för att HSB menade att HSB inte kunde acceptera dessa punkter.

21. (se motion #7)
Fel rubrik.
Ska vara;
"Motion 7 av T.W. om definition av vad styrelsen kan besluta om"

Styrelsens/HSBs förslag: Motionen avslås = FEL !!!
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Motionärens förslag till justering av stadgarna kommer att beaktas i samband med att styrelsen utarbetar ett genomarbetat förslag till stadgar och vid föreningsstämmorna för stadgeändring".

22. (se motion #8)
Styrelsens/HSBs förslag ska vara: "Styrelsen ser det som positivt för medlemmarna att övriga kostnader närmare specificeras i årsredovisningen".

23. (se motion #9)
Mötesordförande ställde frågan till HSB:s jurist vad det egentligen är HSB:s jurist svarat på i min motion. HSB:s svar verkar vara mer kopplat till motion 17-2.

25. (se motion #11)
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Styrelsen är väl medveten om sin skyldighet att svara på frågor från medlemmarna om sådant som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman.

Styrelsen har svarat på vilka kurser/utbildningar som förtroendevalda gått och kostnaderna för detta och kommer att redovisa detta även vid kommande ordinarie föreningsstämma
"
.

26. (se motion #12)
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Styrelsen har beslutat att hantera vicevärdsskapet inom styrelsen. Något hinder föreligger inte mot att göra på detta sätt. Styrelsen är medveten om vad som krävs av en vicevärd. Förfaringssättet är därutöver kostnadsbesparande för föreningen.

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att hantera frågan om vicevärd. Något direktiv från föreningsstämman finns där inget behov av.

Styrelseledamöternas uppdrag i styrelsen finns anslagna i trapphusen, där medlemmarna kan ta del av detta. I årsredovisningen framgår också styrelsen under verksamhetsåret
"
.

29. (se motion #15)
Styrelsens/HSBs förslag: Motionen avslås = FEL !!!
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Styrelsen är därmed beredd att utreda frågan närmare.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om införande av kollektiv elmätning inom föreningen. Utredningen skall senast nästa ordinarie föreningsstämma presenteras för medlemmarna
"
.

31. (se motion #17-1)
Ordföranden hävdade här att den aktuella stämman kostat 65.000 kr exkl kostnaden för den hjälp styrelsen/HSB anlitat via advokatfirman Schumacher.

32. (se motion #17-2)
Styrelsen/HSBs skriver; "Styrelsen anser det därmed viktigt att man gör en noggrann utredning av valberedningens uppgifter innan beslut tas, där medlemmarna får framföra sina synpunkter. Styrelsen föreslår därför att en arbetsgrupp tillsätts för att närmare utreda riktlinjerna för valberedningen. Utredningen skall komma att redovisas på kommande föreningsstämma". Motionen avslogs inte i sin helhet, utan motionen blev enligt styrelsens/HSBs förslag.

36. (se motion #17-6)
Här har styrelsen/HSB slagit ihop motion 17-6 och 17-7 trots att vi tidigare konstaterat att detta inte är tillåtet för styrelsen att göra.

37. (se motion #17-8)
Styrelsens/HSBs förslag; "Försäljningsstatistik ska presenteras för medlemmarna".

38. (se motion #17-9)
Styrelsens/HSBs förslag: Motionen avslås = FEL !!!
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Styrelsen arbetar för att föra in en funktion för felanmälan och ett forum på föreningens hemsida och kommer så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta att presentera detta för medlemmarna".

39. (se motion #17-10)
Styrelsens/HSBs förslag: Motionen avslås = FEL !!!
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Styrelsen kommer att ta under övervägande om anslagstavlorna skall förses med glasfönster och lås på grund av att information tas bort från anslagstavlorna utan lov".

40. (se motion #17-11)
Styrelsens/HSBs förslag: Motionen avslås = FEL !!!
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Informationen till medlemmarna sker fortlöpande på anslagstavlorna och på hemsidan. Medlemmarna kan dessutom få information på föreningsstämmor och informationsmöten.

Styrelsen arbetar därutöver för att föra in ett forum på föreningens hemsida, där medlemmarna kan komma till tals. Dessutom kan medlemmarna förutom på föreningsstämman föra fram sina åsikter en gång i månaden genom besök på fastighetskontoret.

Styrelsen är därtill beredd att ta under övervägande om medlemmar önskar information eller vill framföra sina åsikter på annat sätt eller engageras mer i föreningens verksamhet. Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre information, bättre möjlighet att komma till tals och mer engagemang skulle vara
"
.

41. (se motion #17-12)
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Om en medlem har ett specifikt ärende, som skall tas upp på ett styrelsemöte, och vill veta när ärendet skall behandlas, så kommer styrelsen naturligtvis att informera medlemmen".

42. (se motion #17-13)
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Om en medlem har någon fråga, så skall den riktas till styrelsen och inte till enskilda styrelsemedlemmar. Det är styrelsen som svarar på frågor och fattar beslut.

Styrelseledamöternas uppdrag i styrelsen finns därutöver anslagna i trapphusen, där medlemmarna kan ta del av detta. I årsredovisningen framgår också styrelsen under verksamhetsåret
"
.

43. (se motion #17-14)
Styrelsens/HSBs förslag: Motionen avslås = FEL !!!
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Styrelsen kommer att ta under övervägande hur öppettiderna på kontoret och styrelsens tillgänglighet skall se ut under sommaren och informera medlemmarna före sommaren 2007".

50. (se motion #17-21)
Styrelsen/HSB skriver;
"Föreningsstämman beslutade vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 att styrelsen på begäran skall ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna. Styrelsen kommer att verkställa detta beslut. Någon anledning att föra in det beslutet i protokollet för 2007 års ordinarie föreningsstämma finns därför inte. Däremot har styrelsen inget emot att beslutstexten förs in i de nya stadgarna för föreningen".

Styrelsen/HSB ville inte att det skulle föras in i stämmoprotokollet att kopia av stämmoprotokoll lämnas ut till medlemmar på begäran. Stämman kunde inte få någon förklaring till detta.
Efter en hel del diskussion gav styrelsen och HSB till slut med sig, dvs detta skulle föras in i protokollet. Trots detta står det nu inget i protokollet om att styrelsen ska lämna ut stämmoprotokoll till dem som begär det!

51. (se motion #17-22)
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Stämman har vid ordinarie föreningsstämma den 26 februari 2004 beslutat att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en plan för ett tryggare och säkrare boende med motionernas intentioner som vägledande i arbetet. Planen skall redovisas vid kommande stämma.

Styrelsen kommer att verkställa detta beslut så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta. Om medlemmarna har några synpunkter på vad som skall ingå i planen, så får man gärna ta kontakt med styrelsen
"
.

OBS!!! 2004 !!!! FÖR TRE ÅR SEDAN !!!

52. (se motion #17-23)
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Hyrorna från lokalerna framgår av årsredovisningen".

53. (se motion #17-24 här)
Styrelsens/HSBs förslag: Motionen avslås = FEL !!!
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Bättre utnyttjande av fritidslokalen för medlemmarna är styrelsen beredd att ta under övervägande. Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre utnyttjande av fritidslokalen skulle vara.
Styrelsen kommer att tydligt och separat redovisa intäkter och kostnader för fritidslokalen i kommande årsredovisningar, i den mån de går att särskilja från övriga intäkter och kostnader
"
.

55. (se motion #17-25)
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Styrelsen kommer att ta fram förslag på trivselföreskrifter för föreningen. Förslaget skall presenteras för medlemmarna vid nästa ordinarie föreningsstämma".

Styrelsen hävdade att det i den utdelade informationspärmen fanns trivselföreskrifter.
Jag förklarade att dessa fåtal punkter inte hade något med trivselföreskrifter att göra. Jag vet inte var styrelsen kopierat denna information från, men den måste vara mycket gammal, och punkterna överensstämmer inte ens med lag/stadgar.

56. (se motion #17-27)
Styrelsens/HSBs förslag ska vara:
"Stämman beslutade vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 att styrelsen skulle gå ut med en enkät om intresse finns.
Styrelsen kommer att verkställa detta så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta
"
.

59. (se motion #17-30)
Efter många upprepade frågor från mig erkände till slut HSB:s jurist att det inte fanns några juridiska hinder mot ”offentliga protokoll”. Enda hindret är således att styrelsen upplever det besvärligt om medlemmarna skulle få lite insyn i styrelsearbetet.

Varken HSB eller styrelsen kunde svara på min fråga om varför det är ok för andra HSB-föreningar att visa upp sina styrelseprotokoll, medan detta inte låter sig göras i vår förening.

Jag begärde att få se styrelsens protokoll, men på min första förfrågan fick jag svaret att styrelsen med stöd av HSB:s jurister beslutat, mot stämmobeslutet, att medlemmarna inte skulle få se styrelseprotokollen. När jag sedan kontaktade styrelsen (och HSB) med en fråga om anledningen till detta så vägrade styrelsen (och HSB) att svara.

61 och 62. (se motion #18)
Här har styrelsen/HSB slagit ihop motion 18 och 19 trots att vi tidigare konstaterat att det inte är tillåtet för styrelsen att slå ihop motioner.

För motion 19, angående att styrelsen tagit ut minst 54.142 kr för mycket i arvode, så skrev jag bl.a. följande förslag i motionen; "... arvoden i fortsättningen ska redovisas så att medlemmarna kan se hur mycket som betalats ut under en specifik period (i stället för som det fungerar idag, där styrelsen kan ta ut nästan vad som helst, vilket sedan kan döljas genom att allmänt skylla på att det hamnat på någon annan redovisningsperiod), och arvoden ska till medlemmar och i protokoll alltid uttryckas i kr i stället för i basbelopp".

Ändå svarar styrelsen/HSB;
"Skillnader i belopp mellan åren kan uppstå på grund av periodiseringen av kostnaderna".
Men det är ju just det som jag bevisat inte är möjligt !!! Styrelsen har helt enkelt tagit ut stora mängder pengar för mycket i arvoden, vilket nu dessutom bevisats av att HSB/styrelsen inte kan ge någon förklaring till den enormt stora diskrepansen!


Allmän beskrivning om hur denna stämma gick till
http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm

För referenser till motioner, se årsredovisning år 2007.

Jag yrkar att ;
  1. Stämmor ska genomföras enligt regelverk, i motsats till hur det som regel fungerat tidigare (enl. bl.a. vad jag redovisat).

  2. Justerarna måste ta sin uppgift på mer allvar än att släppa igenom fel i stämmoprotokoll så som redovisats här ovan.

    Medlemmarna måste fundera på hur kvaliteten på justeringarna kan säkras.

  3. Protokoll ska skrivas med högre kvalitet, och ett sätt för att försöka uppnå protokoll med i alla fall någon form av kvalitet och verklighetsförankring är att stämmoprotokoll läggs ut på föreningens webbplats.

  4. Revisorer (lekmannarevisorer såväl som den av HSB utsedde revisorn) som inte bryr sig om att kontrollera varken årsredovisning eller stämmoprotokoll, och släpper igenom fel på det sätt som jag redovisat här, ska avsättas med omedelbar verkan och aldrig mer få stämmans förtroende!

  5. En styrelse som begår så här många fel (oavsett hur många av dessa som inte är medvetet) borde ha insikt nog att avgå frivilligt, men om så ej sker måste medlemmarna inse att styrelsen förbrukat allt förtroende och medlemmarna måste se till att något konkret händer.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 8 om justering av protokoll

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen är medveten om att föreningsstämmor ska genomföras i enlighet med regler som gäller för föreningsstämmor. Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning, eller i övrigt strider mot denna lag eller mot stadgarna, så har medlemmar möjlighet att föra talan om att beslutet ska upphävas eller ändras.

Medlemmarna på föreningsstämman beslutar själva vilka justerare som ska väljas. De har då möjlighet att föreslå lämpliga kandidater.

Enligt föreningens stadgar ska det justerade stämmoprotokollet senast tre veckor efter föreningsstämman hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Styrelsen följer denna stadgereglering. Någon anledning att därutöver lägga ut stämmoprotokollet på föreningens webbplats finns inte. Detsamma gäller tidigare stämmoprotokoll, som medlemmarna haft möjlighet att ta del av.

De av föreningen valda revisorerna utses och avsätts av föreningsstämman. Om medlemmar i föreningen är missnöjda med en sådan revisor, så kan denne avsättas på en föreningsstämma kan avsättas av föreningsstämman, om medlemmarna i föreningen är missnöjda med revisorerna. Föreningsstämman kan även därutöver besluta att HSB Riksförbund utser annan auktoriserad eller godkänd revisor. Styrelseledamöter utses och avsätts även av föreningsstämman. Om medlemmar i föreningen är missnöjda med en styrelseledamot, så kan denne avsättas på en förenings-stämma.
För styrelseledamöter gäller att även de kan avsättas av föreningsstämman, om medlemmar i föreningen är missnöjda med dem.
Min kommentar (?): Styrelsens svar här - som enbart är upprepningar av vad styrelsen/HSB skrivit som svar till ett flertal övriga motioner - har inget med motionens yrkanden att göra.

Denna motion var avsedd för att medlemmarna skulle informeras och upplysas om problemen. Detta saboterade styrelsen genom att ta sig friheten att inte dela ut motionen.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.