Redogörelse av föreningens årsstämma 2007

Här nedan kommer ett utdrag från hur det kan gå till på en bostadsrättsförenings årsstämma (ledd/styrd av HSB).

Inledning

Styrelsen hade förlagt stämman till kl. 09.00 en lördag morgon (den 17:e februari).
Styrelsen ville inte sätta upp påminnelser om stämman i trapphusen.

52 röstberättigade medlemmar (inkl. styrelse, suppleanter och revisorer) utav 240 medlemmar dök upp på stämman, och fem fullmakter fanns (varav en från HSB Malmö). Det kanske lägsta deltagarantalet under de senaste 20 åren.

Anledningen till att så få medlemmar hittade till årsmötet är att alla med lite sunt förnuft slutat gå på årsstämmor eftersom de inte ser att det är det minsta möjligt för medlemmarna att påverka något, och det går inte att få svar på frågor från styrelsen. Medelåldern för de medlemmar som går på stämman är extremt hög och de flesta droppade av från stämman ganska fort. Efter att halva tiden passerat var det färre än hälften kvar på stämman.

Jag var praktiskt taget helt ensam om att ställa frågor på årsredovisningen.

Det verkade som att nästan ingen varken läst årsredovisningen eller motionerna.

Trots att det i princip bara var jag av medlemmarna som hade några frågor eller kommentarer på årsredovisningen så varade stämman i 8 ½ timme (med tre fikapauser). Kan mycket väl vara svenskt rekord i hur länge en stämma har pågått. Styrelsen vägrade att ajournera stämman, vilket hade varit det enda rätta om det varit en stämma i en förening med normalt tänkande människor.

Styrelsen hade, utöver HSB-representanten, tagit med sig ett batteri av folk till stämman (utan att ens informera om detta i förväg... som vanligt);
  1. Revisor Lennart Öhrström från Ernst & Young AB.
  2. Lars Svensson, ekonom HSB (lämnat BoRevision).
  3. Stellan Håkansson, jurist från HSB Malmö, påstods ha "hjälpt till med årsredovisningen", men sanningen visade sig i stället vara att han skrivit svaren på alla till styrelsen inlämnade motioner (värt att notera är att vem som helst kan kalla sig jurist, även t.ex. jag).
  4. Daniel Roos, protokollförare, gissningsvis från advokatfirman Schumacher & Co.
  5. Clas Schumacher, mötesordförande, från advokatfirman Schumacher & Co i Helsingborg (vad jag kan uttolka, ett enmansföretag).

Spelet förlorat från start

Som var och en förstår så har en ensam medlem inte mycket att sätta upp emot 6 externa personer med var sitt specialområde, styrelse och suppleanter på 6 personer, interna revisorer på 2 personer, aspiranter på förtroendeposter på ca. 5 personer, styrelsens närmast allierade på ett tiotal personer. Totalt ett 30-tal personer (på en stämma med bara 52 röstberättigade). Speciellt hopplöst med tanke på att alla någorlunda sunt tänkande medlemmar antingen flyttat från föreningen eller har gett upp helt och inte ens bryr sig att komma till stämmorna. Men jag kan nog redan nu utlova att på nästa stämma så kommer jag inte vara fullt lika beskedlig som tidigare. Från och med nu kommer jag inte att acceptera de regelbrott som sker på stämma efter stämma.

14 % av medlemmarna flydde fältet förra året (dvs flyttade från föreningen), och varken styrelsen eller resterande medlemmar förstår tyvärr att styrelsens agerande gör att intelligensen, kompetensen och det sunda förnuftet kommer att urholkas i föreningen, och att denna förening riskerar att gå i graven om medlemmarna stillatigande accepterar att en styrelse beter sig så illa som den inkompetenta styrelsen gör i min förening.

Medlemmarna (de som nu är kvar) förstår inte ens en så enkel sak som att vi alla betalar stora summor varje år pga styrelsens inkompetens, och stora höjningar av årsavgiften är att vänta, utöver de stora höjningar som vi redan haft varje år (minst en gång om året) de senaste 5 åren.

Val av extern revisor - spel för galleriet

Punkt nummer 14 i dagordningen var "Val av revisorer och suppleanter, val av styrelsens förslag till extern revisor (Ernst & Young) om revisor godkänns av HSB Malmö och HSB Riksförbund. Jag ställde frågan om vi hade några alternativ. HSB:s jurist försökte slingra sig i det längsta. Han ville inte rakt ut säga att punkten om val av ny revisor egentligen bara var en formell fråga. Efter pausen kom han dock fram til mig och sa att medlemmarna kunde välja någon annan, men då visste han att detta ändå inte skulle eller kunde ske.

Ny revisor (Ernst & Young) i föreningen på styrelsens sida gentemot medlemmarna.

Jag ställde frågan till styrelsen via mötesordföranden hur mycket Ernst & Young skulle kosta föreningen. Styrelsen ville först inte svara på detta, men jag sa att om stämman ska kunna ta ett beslut i frågan om revisor så måste vi ju veta vad kommer att kosta föreningen.
- Den nya revisorn kommer att kosta mycket mer än idag, svarade då ordförande.
- Hur mycket mer, frågade jag.
- Jag vet inte, men mycket, mycket mer än idag, svarade ordföranden.
- Ja, men vad innebär det i rena pengar, 100.000 kr, frågade jag.
Jag hade redan förstått att styrelsen inte hade en susning om vad kostnaden skulle bli, men jag ville inte släppa varenda fråga bara för att styrelsen inte vet vad de håller på med. En pinsam tystnad uppstod när styrelsen, HSB:s jurist och mötesordföranden förstod att jag inte tänkte ge mig i denna fråga. Nu kommer det fantastiska i denna lilla berättelse. Revisorn från Ernst & Young reste sig upp och sa den häpnadsväckande meningen;
- "Det är väl anbud, så det är väl ingen hemlighet"?
En idiot begriper att styrelsen inte alls tagit in något anbud, men det fantastiska är att den externa revisorn från Ernst & Young, utsedd av HSB:s Riksförbund, men i praktiken av HSB Malmö, försöker leda frågan, och få stämman till att tro att det skulle ha utförts ett anbudsförfarande här.

Dessutom blev det dubbelt fel eftersom styrelsen svarade ja på att det skulle ha tagits in anbud och jag därmed fick svar från Ernst & Young på min fråga, trots att styrelsen hårdnackat förklarat att styrelsen aldrig kommer att avslöja något för medlemmarna om de anbud som tas in.

Revisorn från Ernst & Young informerar då stämman att kostnaden för honom ligger på ca. 12.000 kr/år. Detta kan jämföras med de 15.000 kr som Bo-Revision kostat föreningen enligt årsredovisningen 2005-2006. Ernst & Young blir alltså 3.000 kr billigare (om revisorn var sanningsenlig) än det katastrofalt dåliga alternativet BoRevision.

Styrelsens ordföranden försökte lura medlemmarna att de 12.000 kronorna för Ernst & Young skulle vara mycket, mycket dyrare än de 15.000 kronorna för BoRevision. Underförstått att det var mitt fel att kostnaderna kraftigt ökade eftersom jag ställer så svåra frågor att styrelsen måste anlita en dyrare revisor.

Om vi bara får arbetsro...

Gång på gång upprepade styrelsens ordföranden; "Om vi bara får arbetsro..." så ska vi göra än det ena och än det andra.
Vad menas? Hur kan en styrelse utan någon som helst insyn i styrelsen, och utan att styrelsen har praktiskt taget någon kontakt alls med medlemmarna, och som praktiskt taget aldrig besvarar någon skrivelse från medlemmarna, och som aldrig gör något annat än vad styrelsen själv vill göra, ha något annat än arbetsro? Styrelsen har ju t.o.m. överlåtit till HSB:s jurister att besvara mina motioner.

Styrelsens ordförande och en annan ledamot i styrelsen tog varje tillfälle i akt att försöka få medlemmarna att tro att det är jag som orsakar problem i föreningen för att jag ställer frågor och avslöjar fel i årsredovisningarna. Detta år var antalet fel dock i mindre omfattning än tidigare, och inte så fullt uppenbara hot och falska anklagelser förekom på stämman som under tidigare år.

Ändring av stadgar

I HSB:s nya normalstadgar står i § 57 under "Särskilda regler för giltigt beslut" att;
"Beslut om ändring av dessa stadgar, i de fall nya stadgarna överensstämmer med av HSB Riksförbund rekommenderade normalstadgar för bostadsrättsförening för giltigheten" så krävs godkännande av styrelsen för HSB.

HSB har alltså tagit sig rätten att villkorslöst kunna styra hur stadgar ska formuleras.

Sedan finns ett tillägg i §57:
"Beslut om ändring av stadgar skall godkännas även av HSB Riksförbund i de fall de nya stadgarna inte överensstämmer med av HSB Riksförbund rekommenderade normalstadgar för bostadsrättsförening".

Dvs om den minsta ändring görs av normalstadgarna så måste även HSB Riksförbund ge sitt godkännande.

Man kan bara hoppas att många föreningar gör ändringar i sina stadgar så att HSB får lite att fundera på.

Kompletteringar, justeringar och förtydliganden får ej göras på stämma?

Advokatfirman som höll stämman kunde tydligen inte regelverket fullt ut. De hävdade att kompletteringar av motioner inte får göras på stämman, men visst får kompletteringar, förtydligande och justeringar göras av motioner på årsstämman.

Om medlemmens rättigheter förvägras medlemmen på detta sätt, där mötesordförande tar ifrån medlemmen dennes grundläggande rättigheter så kan man göra en polisanmälan och kräva att stämman görs om.

Grundläggande allvarligt fel i stämmoprotokoll
Ingen revision görs av årsredovisning/styrelser

Föreningens interna revisorer tilldelades på stämman 2006 ½ basbelopp att dela på sinsemellan. På årsstämman 2007 informerar mötesordföranden stämman att det i stämmoprotokollet för föregående år står att de interna revisorerna skulle få ½ basbelopp var.
I stämmoprotokollet står "½ prisbasbelopp per revisor". Men ska i stället vara "att dela på".
Rätt summa (½ prisbasbelopp) har utbetalats till revisorerna, men ingen har anmärkt på att denna summa står i konflikt med vad som felaktigt angivits i stämmoprotokollet (vilket visar att det inte finns någon som helst kontrollfunktion för utbetalningar).
- Styrelsen med protokollförare från styrelsen har alltså skrivit fel i protokollet.
- De två justerarna av protokollet hade inte en enda anmärkning på protokollet.
- Ekonomerna på HSB har inte noterat eller anmärkt på detta.
- Ingen av de två interna "revisorerna" har noterat eller anmärkt på detta.
- Den externa revisorn från Ernst & Young har inte noterat eller anmärkt på detta.
Kan det överhuvudtaget finnas tydligare bevis på att ingen revision görs i praktiken av föreningar och styrelsers verksamhet?

Trots alla kontrollfunktioner som finns av årsredovisningen och styrelsens verksamhet så noteras inte från något håll ett så grundläggande och allvarligt fel !

Om inte ens dylika lätthittade fel hittas i årsredovisning uppmärksammas så måste även den mest oinsatta personen inse att det i praktiken inte finns någon kontroll av styrelsens arbete!

Styrelsen bryter mot §20 i stadgarna

Enligt paragraf 20 i stadgarna (se Regler för vilka som får närvara på stämma) så fick följande närvara på stämman;
  • HSB-representanten (behöver vad jag förstår ej fullmakt eftersom han ingår i styrelsen, men jag har inte lyckats hitta några klara regler för om HSB-representanten får närvara på stämma)
  • HSB:s jurist med fullmakt från HSB Malmö.
Vad gäller HSB:s jurist är jag lite osäker med tanke på att fullmakt endast kan ges till annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn. HSB:s jurist är faktiskt inget av detta.

Vad gäller om mötesordförande får vara extern så påstod Clas Schumacher att så var fallet och hänvisade till en författare som heter "Mallmén", 6 kap, 8 §.
Clas Schumacher kunde inte hänvisa till varken lag eller stadgar.
Eftersom jag inte vet vad det är för bok kan jag inte kontrollera vad som står i denna bok, och Clas Schumacher ville/kunde inte förklara vad som stod där.

Vad sedan gäller övriga extrna personer (utan fullmakt);
  • Revisor Lennart Öhrström från Ernst & Young
  • Lars Svensson, ekonom HSB (lämnat BoRevision)
  • Stellan Håkansson, jurist HSB Malmö samt "medlemsrådgivare" (och HSB-ledamot i Brf Lessö, Malmö - se Sydsvenskan 2006-12-14, där han och bostadsrättsföreningen förlorade ett mål)
så är ingen av dessa tre varken annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn.
Ingen av dessa hade ens fullmakt.

Alltså har regelverket ej följts, och klander mot stämma kan lämnas in.

75.000 kr eller mer för stämma!

Styrelsen (ordföranden) försökte i förtäckta ordalag belasta mig med att vår årsstämma hade kostat 65.000 kr exkl. kostnaden för advokatfirman Schumacher & Co (som styrelsen inte ens visste vad de kostade, styrelsen hade bara anlitat dem till vilket pris som helst) mot normalt 5.000-10.000 kr för en stämma. Jag replikerade med "ja, demokrati kostar", men jag insåg direkt att vad jag sa var fel. Det är ju styrelsen som lagt ner stora summor på att försöka tysta/hantera mig, och det har inget med demokrati att göra. Skrämmande att styrelsen med stöd av HSB kastar bort runt 75.000 kr extra av medlemmarnas pengar bara på att försöka trycka ner enskilda medlemmar, i stället för att välja att vara öppna och ärliga.

Naturligtvis biter sig styrelsen fast vid sina poster. Det finns inte en tanke på att ställa sin plats till förfogande hur mycket kritik styrelsen än utsätts för. Var och en kan ju fundera på varför.

Fel om att ordinarie stämma behövs för stadgeändring

Advokatfirman och HSB hävdade att det i lag står att ändring av stadgar måste ske på två varandra följande stämmor varav en stämma måste vara ett ordinarie årsmöte.

Jag förklarade för stämman att detta inte var korrekt men jag hade inte lag och stadgar med mig på stämman så jag kunde inte bevisa att det var lögn. Mötesordförande Clas Schumacher sa "Det står här att en stämma måste vara en ordinarie årsstämma", medan han pekade på något häfte eller bok, och därmed omöjliggjorde han ett ifrågasättande av att en ordinarie årsstämma krävdes.

När jag nu kontrollerat vad som gäller så hittar jag inget om att en stämma måste vara en ordinarie årsstämma, utan det visade sig att jag hade rätt. Dessutom kan jag se att alla de föreningar som jag hittat, och som ändrat sina stadgar sedan 2003, samtliga har gjort detta på två extrastämmor.

I Bostadsrättslagen 9 kap 23 § står det under rubriken "Ändring av stadgar";
"Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet".

Jag kan inte se att det finns något krav där om att en av stämmorna måste vara ordinarie årsstämma!Valberedning ej med på stämman

På årsstämman får medlemmarna reda på att en i valberedningen flyttat från föreningen, och den andra personen i valberedningen var sjuk. Men styrelsen hade fått ett "förseglat" kuvert med namn som valberedningen tagit fram. Det finns inga som helst skäl för en valberedning att hemlighålla namn på personer som är intresserade av att ställa upp på förtroendepsoter. Denna hantering av valberedningen är absurd!

På anslagstavlorna i alla trapphus har styrelsen fortfarande efter stämman namnen på de som tidigare ingick i valberedningen, till och med den som flyttat ifrån föreningen sedan lång tid tillbaka.

Hemlig vicevärd

På anslagstavlorna i trappuppgångarna finns endast ett telefonnummer och inget namn på vem som är vicevärd. Styrelsen tillsatte efter föregående års årsstämma en suppleant som vicevärd. Hon hade ingen som helst kompetens eller förutsättningar för detta. Två månader senare flyttade hon från föreningen.

Då utser styrelsen styrelsens ordförande som vicevärd, men vill inte avslöja vem som är vicevärd. Lång tid efter att styrelsens ordförande utsett sig själv som vicevärd så ändras informationen på anslagstavlorna så att namnet på den som var vicevärd under två månader tas bort, och i stället ersätts denna information med endast ett telefonnummer.

Först i årsredovisningen som delas ut strax före stämman informeras medlemmarna om vem som har varit vicevärd sedan föregående årsstämma.

4 medlemmar väljs till valberedning

Att ha en valberedning är viktigt, men att välja fyra personer till en valberedning där var och en ska få 1.500 kr, utan att ställa det minsta krav på vad valberedningen ska göra eller hur den ska arbeta är rent ut sagt löjligt. Men det var precis vad som hände. Samtliga röstade emot mitt förslag att det skulle finnas några direktiv för valberedningen (i vilken jag själv valts in). Alla fyra skulle få 1.500 kr utan det minsta krav på motprestation (alltså med samma villkor som för styrelsen).Styrelsen missbrukar medlemmarnas förtroende
Styrelsen ger sig extra förmåner som mobiltelefoner

I årsredovisningen framgår att styrelsens telefonkostnader uppgår till nästan 22.000 kr. Detta är för två mobiltelefoner, styrelserummets telefon och vaktmästarens telefon. Två personer i styrelsen (som jag förmodar är ordförande och vice ordförande) har skaffat nya mobiltelefoner till sig själv och har sedan tecknat ett dyrt avtal där de kan ringa hur mycket som helst mot en fast avgift. Styrelsen och vaktmästaren använder självklart dessa två mobiltelefoner för privatsamtal, och med all säkerhet är nästan alla samtal av privat natur. Ingen kontrollerar telefonlistor för dessa telefoner. På stämman säger ordförande att vi medlemmar inte kan ana hur många samtal det är. Jag har själv suttit i styrelsen och kan säga att de samtal ledamöterna behövde ringa varje månad var näst intill försumbart.

Kostnaden för telefonsamtal föregående år låg på drygt 17.000 kr vilket redan det är cirka tre gånger så mycket som kostnaden för telefon legat på tidigare.

Styrelsen förklarade på stämman ökningen på 4.000 kr jämfört med föregående år för telefoni med att styrelsen tecknat ett avtal med fast pris för att sänka telefonikostnaden. Men en ökning med 4.000 kr är väl ingen sänkning av kostnaden? Medlemmarna är så otroligt lättlurade att de går på denna bluff!

Varför skulle telefonsamtalen öka så lavinartat bara för att en ny styrelse tagit över?
Det kommer enligt styrelsen ungf. 0-2 medlemmar till styrelsens öppettid en gång i månaden. Vad skulle det vara som alla medlemmar måste bli uppringda för hela tiden?

Vem som helst begriper att ordförande och vice ordförande försett sig med en skattefri förmån på medlemmarnas bekostnad.

Styrelsen tilldelar sig själv arvoden

I årsredovisningen framgår att styrelsens på eget bevåg tilldelat en ökning från 18.000 kr till styrelsens ordförande för hans lilla extra uppdrag som vicevärd till ca. 23.000 kr, och sedan utnyttjade mötesordföranden, HSB och styrelsen den dåliga formuleringen i stämmoprotokollen för att kunna göra fria tolkningar till att styrelsen kan sätta sina egna arvoden (helt i strid med regelverket).

Dessutom så framkom det efter mina besvärliga frågor att styrelsen utnyttjar sin position för att fritt tilldela sig själv arvoden för påstådda, ospecificerade arbeten i föreningen som hör till vaktmästaren eller till externa företag.

HSB-representanten Bengt Skånhamre hade där faktiskt ett bra förslag, och det var att stämman skulle bestämma exakt för vad styrelsen kunde ta ut arvoden för... men Skånhamres förslag bara rann ut i sanden.

Presenter till av styrelsen utvalda i föreningen

Styrelsen bryter tydligt mot lagen om likabehandling när styrelsen delar ut presenter till av styrelsen utvalda medlemmar i föreningen. Styrelsen förklarade detta med att dessa personer hjälpt till med att plocka undan efter träd som fällts i föreningen. Problemet är att ingen annan i föreningen har fått någon förfrågan om att hjälpa till med att röja. En uppgift som för övrigt borde ha skötts av vaktmästaren utan något särskilt extra arvode.

Styrelsen är spendersam med mina och andra medlemmars pengar, speciellt när det gäller arvoden till sig själv och presenter till de få utvalda i föreningen som styrelsen vill ha på sin sida på stämmor.

HSB / Styrelsen vill inte ta med medlemmars förslag till stadgeändringar

När jag frågade styrelsen/HSB om de hade för avsikt att ta med mina förslag till stadgeändringar inför kommande stämmor om ändringar av stadgar så svarade HSB:s jurist att det fanns punkter i mina förslag som HSB inte accepterade.
Jag svarade då att det är ok, då kan styrelsen/HSB bara ta med mina stadgeändringar med kommentarer från styrelsen/HSB på dessa punkter varför styrelsen/HSB anser att mina förslag inte kan läggas in i stadgarna.
Detta tyckte styrelsen/HSB inte var nödvändigt.

Styrelsen vill inte göra medlemmarna delaktiga i åtgärder för 15-30 mkr

När frågan om stambyte kom upp på stämman så frågade jag om styrelsen hade för avsikt att involvera medlemmarna i detta stambyte med medföljande kostnader överstigande allt annat i föreningens historia. Styrelsen svarade via ordföranden att styrelsen inte tänkte hålla någon stämma om detta eftersom detta är en fråga för styrelsen, och styrelsen skulle anlita konsulter.

Kan något bli mer ofattbart?
Styrelsen anser att medlemmarna inte har rätt att vara delaktiga i föreningens största åtgärd sedan föreningen byggdes, och att medlemmarna inte ska ha rätt att säga vad de tycker, samt att medlemmarna inte ska vara delaktiga i vilket alternativ som väljs för detta stambyte trots att detta stambyte kommer att resultera i avgiftshöjningar av större mått än någonsin tidigare (framförallt beroende på styrelsens inkompetens bl.a. när det gäller framförhållning).

Denna förening har ganska nyligen upplevt rena skräckscenariot i samband med ventilationsarbetet som kostat medlemmarna stora summor i onödiga kostnader och flera år av lidande i kyla och kalldrag, och nu ska styrelsen dra igång ännu ett projekt, som är betydligt större, där styrelsen ännu en gång utsätter medlemmarna för stora problem.

Vad är det som gör att denna styrelse tror att den vet mer och kan mer än samtliga 240 medlemmar tillsammans?

Vad är det som gör att denna styrelse tror att den har rätt att inte låta medlemmarna ha synpunkter på hur arbeten som påverkar medlemmarna på ett antal olika sätt ska genomföras?


Bra motioner, sa mötesordföranden - stämman tyst

Tre gånger sa mötesordförande till stämman att många av mina motioner var väldigt bra och att det var bra att det nu kom en diskussion om de frågor jag tog upp. Efter varje gång han sa detta var det knäpptyst i lokalen. Han menade säkert väl men efter tredje gången kunde jag inte låta bli att säga att någon diskussion fanns det definitivt inte och det fanns ingen på stämman som förstod sitt eget bästa.

I princip inte en enda medlem hade en enda synpunkt att komma med på någon av de 66 motionerna (varav 49 motioner från mig). Jag frågade mötesordförande om han hade hört någon diskussion på stämman. Medlemmarna bara satt som zombier och röstade med automatik på styrelsen. Jag kunde till och med höra från bakom mig att de förvirrat diskuterade vilken motion de röstade på. De röstade nej på alla motioner. Vad spelade det då för roll vilken motion det var som de röstade nej till?


HSB hade lagt upp motionerna på ett smart sätt i årsredovisningen så att styrelsens svar på motionerna låg samlade först, och på slutet kom medlemmarnas motioner. Naturligtvis var det inte en enda medlem som hann med att bläddra mellan svar och motion.

Grattis till de interna revisorerna...

Grattis till de interna revisorerna som lyckats bli valda till revisorer utan kompetens för sina uppgifter och därmed belastar medlemmarna med ett halvt basbelopp utan att medlemmarna får ut något av de pengar de lagt ut här

Det framgick med all önskvärd tydlighet från alla de fel och märkligheter i årsredovisningen för 2005-2006 att ingen professionell revision gjorts av årsredovisningen och styrelsens verksamhet.

Grattis till den externa revisorn...

Grattis till den externa revisorn som lyckas behålla sitt uppdrag som revisor trots alla grundläggande fel som fanns i årsredovisningen för 2005-2006 (t.ex. felaktigt arvode till revisorerna, av styrelsen höjda arvoden till sig själv, etc.).

Det framgick med all önskvärd tydlighet från alla de fel och märkligheter i årsredovisningen för 2005-2006 att ingen professionell revision gjorts av årsredovisningen och styrelsens verksamhet.

Grattis till styrelsen...

Grattis till styrelsen som lyckades med alla sina trick på årsstämman för att får medlemmarna att blint acceptera alla fel som styrelsen begått, inkl. att styrelsen gett sig egna arvoden i form av förhöjt vicevärdsarvode, skattefria gratis telefonsamtal som står föreningen dyrt, arvoden för uppdrag som inte hör till styrelsen, etc.

Grattis till alla ledamöter som lyckas klamra sig fast vid sina poster i styrelsen

Grattis till styrelsen som lyckas ta bort allt som på det minsta sätt hör till demokrati i en brf.

Grattis till styrelsen som lyckas ta ut ett av Sveriges högsta arvoden utan att prestera något nämnvärt för detta. Inga besparingsåtgärder och dyra omkostnader.

Grattis till styrelsen som lyckats se till så att ingen medlem med det minsta intelligens bakom pannbenet engagerar sig i denna förening, och att styrelsen skrämmer bort alla från att flytta från denna till förening (14 % av bostadsrättshavarna under 2005-2006) och för att styrelsen på ett markant sätt lyckas sänka värdet på våra bostadsrätter.

Grattis till justerarna...

Grattis till justerarna av årsredovisningen för 2005-2006 (och tidigare) som lyckats komma undan med att de inte rättat upp en enda av alla de felaktigheter som funnits i styrelsens stämmoprotokoll (t.ex. att justerarna inte ens rättat upp en så grundläggande sak som felaktigt arvode till revisorerna).

Grattis till valberedningen...

Grattis till valberedningen (inkl. den valberedning som jag själv ingår i nu) som lyckats erhålla 1.500 kr per person utan några som helst krav på prestation eller direktiv för hur arbetet ska bedrivas.

Bostadsrättssekt

Det är som en sekt. Om mötesordförande hade sagt att styrelsen kom med en proposition om att bomba Norge, så hade alla resterande 16 medlemmar på stämman röstat för styrelsens förslag.

Av alla de medlemmar som röstade ner samtliga 65 motioner så var det bara en enda person som hade någon liten åsikt om en eller två motioner. Samtliga övriga medlemmar satt bara tysta och hade inte en enda kommentar, synpunkt eller fråga. Det enda livstecknet från dem var när de sträckte upp handen för att rösta ner varje motion.

Revisorer

Stämman valde två revisorer där i alla fall en av dessa själv tidigare har erkänt att hon inte har den minsta kunskap eller kompetens inom området.

Att hon inte har någon insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden bryter mot lagen.
I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det;
"Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande".
Att som vår interna "revisor" ha ingen insikt i eller erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden uppfyller alltså inte de lagstadgade kraven. Jag är rätt säker på att hon inte ens klarar av att tolka de enklaste delarna av en årsredovisning.

På årsstämman 2007 ändrade sig denna interna "revisor" plötsligt och hävdade att hon nu hade 10 års erfarenhet av detta. Knappast särskilt troligt... hur skulle hon kunna ha fått dessa 10 år av erfarenhet av ekonomi/redovisning sedan förra året?

Ovanliga rutiner

Mötesordföranden inledde stämman med att säga att han annars aldrig låter någon från styrelsen sitta bredvid honom på podiet. Men vad var det för speciellt med denna gång eftersom styrelsens ordförande fick sitta bredvid honom?

Bara tillåtet att ställa frågor på årets redovisning?

Mötesordförande hävdade felaktigt att medlemmarna bara har rätt att ställa frågor på årets redovisning. Men denna restriktion finns varken i lag eller stadgar. Det är i stället så att man har rätt att ställa frågor på vad som helst som rör föreningen. Mötesordförande lurade medlemmarna!


Tipsa en vän


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Skriv till media ! NU !!!Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Startsidan för dessa sidor om bostadsrättsföreningar Huvudsida
  HSB stadgar för bostadsrätt - Det är allas ansvar att stadgarna innehåller allt av vikt för föreningen HSB:s normalstadgar
      - enbart för att skydda HSB och styrelse?
  Om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, eller vägra styrelsen ansvarsfrihet Vad innebär det att inte bevilja
       styrelsen ansvarsfrihet?
  Mall för stadgar i en brf Sveriges bästa brf-stadgar   HSB - Vad kan HSB om juridik? Vad får styrelsen besluta om?
  Förslag på förändringar av föreningslagen och bostadsrättslagen NY FÖRENINGSLAG!   HSB - vilken arbetsordning gäller för styrelsen? Arbetsordning för styrelse
  HSB - Lagar, föreskrifter och regler för boende i bostadsrättsförening Länkar till lagar och föreskrifter   HSB - Förslag på vad styrelsens ledamöter måste arbeta utifrån Budord för styrelsen
  Hur gör du för att gå ur HSB trots att du bor i en HSB-brf? Utträde ur HSB   HSB - kompetens i styrelsen Vilken kompetens behövs i en styrelse?
  Exempel på en anmälan till hyresnämnden i anledning av en av styrelsen felaktigt genomförd stambytesrenovering Anmälan till hyresnämnden   Om valberedningen och dess uppgifter Valberedningen
  ad gäller vid uthyrning i andra hand? Andrahandsuthyrning   Tips och rekommendationer för hur man formulerar en motion till stämman Hur skriver man en motion?
  Vad gäller vid försäljning/överlåtelse av bostadsrätt? Rutiner vid försäljning. Köpa/sälja. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift Överlåtelse av bostadsrätt   HSB - Exempel på motioner till en årsstämma Exempel på motioner till ett årsmöte
  Vad gäller vid försäljning/överlåtelse av bostadsrätt? Rutiner vid försäljning. Köpa/sälja. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift Försäljning av bostadsrätt   Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 Motioner HSB 2009
  HSB - Vad gäller avseende vattenskada i brf? Vad gäller avseende vattenledningsskada?   Länkar till alla dokument för HSB Malmös årsstämma 2009 HSB Malmös årsstämma 2009
  Begäran om utdrag ur lägenhetsregister för bostadsrättsförening - Mall. Viktig information att begära innan köp av bostadsrätt!!! Lag (2006:378) om lägenhetsregister Utdrag ur lägenhetsregister   Klander av HSB Malmös årsstämma 2008, del 2a Klander HSB årsstämma 2008
  HSB - Vem ska underhålla bostadsrätten? - Vad ansvarar medlemmarna för i sin bostadsrätt och vad ansvarar styrelsen för i föreningen? Vem ansvarar för vad?   HSB - information till medlemmarna Information till medlemmarna
  HSB - Vad gäller avseende parkeringsplats till bostadsrätt i en bostadsrättsförening? Vad gäller avseende p-plats?   Offertförfrågan för badrumsrenovering, tips med exempel på hur en offertförfrågan kan utformas för att få bästa möjliga svar Offert badrumsrenovering
  Vem får delta och rösta på föreningens stämma? En djupgående analys av regelverket Vem får närvara på stämman?   Information från HSB om certifiering av bostadsrätter Certifiering av bostadsrätt
  Hur många går på föreningens stämmor? En sammanställning över närvaron på stämmor i brf:ar inom HSB Malmö Stämma, närvarostatistik   Länkar till HSB, Riksbyggens, SBC:s samt privata bostadsrättsföreningar Länkar till bostadsrättsföreningar
  Hur tolkar man en årsredovisning på bästa sätt/enklast? Förklaringar till balansräkning och resultaträkning, etc Tolka en årsredovisning   Exempel på en anmälan till hyresnämnden i anledning av en av styrelsen felaktigt genomförd stambytesrenovering SDS om bostadsrätter
  Arvoden och ersättningar för alla styrelser i bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö (förlorad arbetsförtjänst, bilersättning, telefonersättning, etc). Med rekommendation på arvodesnivå Arvode brf-styrelse - Per lgh   Att bo i bostadsrätt är inte som att bo i eget hus. Man får inte alls bestämma allt själv, tvärtom. Bostadsformen kräver samarbete, smidighet, tolerans och en bra styrelse. 15/3-2005 DN Bostad - Håll koll på styrelsen
  Ersättningar till styrelse och VD i HSB Malmö samt jämförelse med andra HSB-regioner i Sverige Arvode HSB Malmö   Hellre ett möte för mycket än ett för lite. Arbetsgrupper i huset som tar ansvar för gård, städning, hissinstallation och försäljning av lediga lägenheter. Stort och smått måste diskuteras, ansvaret delas, annars kan medlemmarna känna sig överkörda. 23/2-2005 DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
  HSB - Vicevärdens uppgifter Vicevärdens uppgifter   Syna föreningen - före bostadsköpet och Styrelsen bestämmer om protokoll ska lämnas ut. SVD 2004-06-10 SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
  Information om BoRevision BoRevision - en fara för din förening   HSB - Föreningar lämnar HSB och andra tar ut pengar från HSB - Läs Sydsvenskans artikel om detta SDS - Föreningar tar ut pengar från HSB
  Om värme och ventilation i bostadsrätt Värme och ventilation   Information om hur HSB lurade medlemmarna på 50 miljoner kronor HSB Malmö skandalen
  HSB - Varning från en förenings styrelse där enskilda medlemmar kränks Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB och Riksbyggen Frågor till HSB/Riksbyggen
  HSB - Utskick från en förenings styrelse där enskilda medlemmar kränks Ett styrelseutskick   Motion inlämnad till 32 regionkontor, och HSB:s respons på detta Hur HSB i Sverige svarar på frågor
HSB om vad det innebär att bo i en bostadsrätt Om boendet i en brf
Allt om Riksbyggen Riksbyggen
Se länkar ovan       


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11