Motion #17 - Trivselföreskrifter

Jag har tidigare motionerat om att styrelsen ska ta fram trivselföreskrifter.
- 2004 (http://hotpot.se/hsb-motion-brf-2004-del2.htm#43)
- 2005 (http://http://hotpot.se/hsb-motion-brf-2005-del2.htm#G)
- 2006 (http://hotpot.se/hsb-motioner-2006.htm#27)
- 2007 (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-26)
Till slut presenterade styrelsen något som var den kanske mest infantila skrivelse jag sett i hela mitt liv.

Är det så här illa?
Om det som styrelsen presterar i övrigt bara är en bråkdel så illa som dessa s.k. "trivselföreskrifter" så befinner sig medlemmarna i denna brf i en mycket besvärlig situation.

Så här skrev jag i min motion #17-26 2007 (med någon anpassning för dagens förhållande);

I den ytterst magra informationspärmen för medlemmarna (innehållande i princip bara några sporadiskt utvalda broschyrer från HSB) så har styrelsen lagt in ett papper med regler som saknar stöd i lag och stadgar, benämnda "Allmänna bestämmelser".
 1. Medlem, som stadigvarande önskar inhysa främmande person i sin lägenhet, har skyldighet att inhämta styrelsens tillstånd härtill
  Kommentar: Inte ens HSB är så okunnig att de tror att det är så det ska fungera! Inget tillstånd från styrelsen behövs!
 2. Itappning och tömning av badvatten samt duschning får icke förekomma mellan kl. 22 och 6
  Kommentar: Ingen styrelse i vårt land har rätt att ställa ett dylikt krav. Alla får naturligtvis duscha och bada precis när de vill på dygnet!
 3. Det är förbjudet att utöva musik, sång eller föra oljud så att grannarna störs.
  Kommentar: Styrelsen tycks inte läsa eller lyssna på media eller hålla sig uppdaterade inom rättsväsendets domslut i bostadsrättsfrågor, för då hade styrelsen kanske vetat lite bättre vad som gäller.
 4. Spikning, borrning och skruvning i betongväggar får icke ske söndagar och helgdagar samt vardagar efter kl. 20 och före 08.00
  Kommentar: Det går tyvärr inte att införa ett förbud för detta på söndagar och helger.
 5. Vid reperationsarbeten i lägenheten, som medför störande oljud bör i förväg vicevärden underrättas
  Kommentar: Varför det? Om det skulle vara någon mening med detta så förutsätter det dessutom att det finns en vicevärd som bryr sig. Det gör det inte.
 6. Allt otillbörlig uppehållande i trappor och entréer är förbjudet
  Kommentar: Vad är "otillbörligt uppehållande"... har vi en viss begränsad tid på oss att ta oss från lägenhet till fastighetens ytterdörr?
 7. Föräldrar uppmanas tillse, att deras barn iaktar ett städat uppförande samt icke företager sig något, som strider mot dessa ordningsföreskrifter eller föreningens stadgar. Barnen skall uppmanas att icke leka eller i onödan uppehålla sig i trappuppgångar, källare eller vindar utan på därför avsedda platser samt att vara aktsamma om planteringar och övriga anläggningar. Bollsparkning inom föreningens områden får icke förekomma!
  Kommentar: Till saken hör att i föreningen med 240 lägenheter finns praktiskt taget inga barn, och de extremt få som någonsin funnits har aldrig varit det minsta problem för någon på något sätt. Styrelsens "allmänna bestämmelser" är tyvärr i stället väldigt effektiv i att skrämma bort alla barnfamiljer så att föreningen alltid kommer att fungera som ett "reserv-servicehus".
 8. Hundar och kattor får icke vistas lösa i trappor och källare eller på gårdsplan och trädgårdsanläggning. Ägaren är ansvarig för att djuren icke för oljud eller förorenar inom föreningens områden
  Kommentar: Det heter "katter" nuförtiden. En tämligen intetsägande trivselföreskrift som skulle kunnat formulerats mycket bättre.
 9. Eventuell omändring av lägenheten får ske. Avsevärd förändring får dock företagas endast efter anmälan till styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem
  Kommentar: "Eventuell omändring"... vad är det för något? Som den initierade kan notera här så har styrelsen ingen som helst kunskap om varken lagar eller stadgar. Dessutom tror jag de flesta "avsevärda" förändringar medför men för andra medlemmar, t.ex. i form av oljud... vad vill styrelsen egentligen ha sagt med denna fullständigt intetsägande formulering? Stadgar och lagar gäller!
 10. Medlem är ansvarig för den skada han eller hans familj genom vårdslöshet förorsakar föreningen
  Kommentar: Jaha? Jag trodde att det i stället var lag och stadgar som gäller.
Styrelsen tycks ha hittat någon uråldrig text från 50 år tillbaka i tiden (med delvis rent hotfulla formuleringar) som styrelsen kopierat rakt upp och ner (utan att varken rätta upp stavfel eller justera till den svenska som gäller i modern tid).

Detta måste vara Sveriges absolut kortaste och sämst formulerade trivselföreskrifter.

Medlemmarna måste ställa krav på styrelsen att prestera något, annars blir det så här illa, utan någon som helst kvalitet.


Jag yrkar att;
 1. Seriöst utformade trivselföreskrifter för medlemmarna tas fram av för uppgiften kompetenta personer, och presenteras skriftligt för alla medlemmar, med möjlighet för varje medlem att ge kommentarer och förslag på förbättringar (vilket bl.a. innebär att styrelsen ska låta kopiera upp exemplar till alla medlemmar).

  Denna arbetsgrupp utses av stämman och arvoderas för uppgiften.
  På en extrastämma till hösten presenteras slutresultatet.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 17 om trivselföreskrifter

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen kommer att ta under övervägande vad motionären framfört om trivselföreskrifterna och ändra reglerna om så behövs. Styrelsen kommer att vid behov och om stämman anser det ändra reglerna.
Någon anledning att ätta en arbetsgrupp för att ta fram nya trivselföreskrifter finns därmed inte.
Min kommentar (1): När en motion återkommit 6 år i rad utan att styrelsen brytt sig så kan det inte finnas någon enda medlem kvar som är så dum att denne verkligen tror att styrelsen nu helt plötsligt skulle göra det som de utlovat fyra gånger tidigare.

Problemet är också att kompetens för att ta fram trivselföreskrifter saknas i styrelsen - vilket vi inte minst kan se från de s.k. trivselföreskrifter som styrelsen tagit fram en gång tidigare.

Om denna styrelse får arbeta med att ta fram trivselföreskrifter så kan det få helt förödande konsekvenser för föreningen, med fortsatta tivselföreskrifter som skapar en helt orimlig boendesituation. Därför måste en kompetent arbetsgrupp tillsättas, fristående från styrelsen, för detta.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.