Motion #53 - Anbud administration/förvaltning

Att döma av hur det ser ut så gör styrelsen det lätt för sig i många lägen, i stället för att värna om medlemmarnas ekonomiska intresse, så som styrelsen är skyldig till enligt lag.

Ingen upphandling ger en högre kostnad för Dig
Jag skulle gissa att styrelsen aldrig någonsin upphandlat föreningens ekonomiska förvaltning, utan styrelsen har bara per automatik låtit HSB sköta denna. En naturlig konsekvens av detta är att vi får betala ett överpris.

Styrelsen byter tjänster med HSB på din bekostnad
Denna intima koppling mellan styrelse och HSB gör också att HSB Malmö alltid skyddar styrelsen i alla lägen, i stället för att se till medlemmarnas bästa.

Här nedan följer motioner som jag tidigare skrivit om detta.
Motion 17-16
Anbud administration/förvaltning

Styrelsen är skyldig att ta in anbud från olika aktörer avseende det som utförs i föreningen.

Styrelserna i föreningen har brutit mot detta oräkneliga gånger.

Inte minst när det gäller administrationen (som med automatik överlåtits till HSB).

Det ska självfallet inte behövas motioner för att få en styrelse att utföra sina skyldigheter, men så länge styrelsen inte följer regler och lagar så är motioner enda sättet att få styrelsen att fullgöra sina plikter. Det förutsätter att Du stöder motionerna!

Jag föreslår därför här att styrelsen ska ta in offerter från minst 4 aktörer när det gäller administration/förvaltning.

Detta ska naturligtvis ske i frånvaro av HSB-representanten (som inte ens får närvara vid diskussionen om detta i styrelsen).

Jag, lika lite som någon annan i föreningen, har ingen vetskap om styrelsen besitter kompetensen att begära in anbud, så därför föreslår jag också jag att styrelsen lägger ut detta uppdrag på någon extern och neutral part, med dokumenterad kompetens för detta.

I det slutgiltiga valet måste stor vikt fästas vid att en extern och neutral part skriver årsredovisningen.

Resultatet ska redovisas för medlemmarna med motiveringar för varför den som valts, valdes.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-16)
Styrelsen arbetar efter det regelverk som gäller och när frågan om nytt förvaltningsavtal blir aktuell kommer anbud att infordras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-16) med förslag

"Styrelsen arbetar efter det regelverk som finns"

Jaha, om styrelsen arbetar efter det regelverk som finns, varför redogör styrelsen då inte för medlemmarna hur styrelsen anser att detta regelverk ser ut?

Hur menar styrelsen att detta regelverk ser ut?

När blir frågan om nytt förvaltningsavtal aktuellt och hur kommer styrelsen då att begära in anbud?

Det finns inget som tyder på att styrelsen känner till hur detta regelverk är utformat, så det skulle nog vara intressant för medlemmarna att få bekräftat (?) att styrelsen känner till detta.

Menar styrelsen att om en styrelse arbetar efter det regelverk som gäller så kan inte stämman komplettera detta regelverk?

Regelverket har aldrig följts tidigare

Vi vet bevisligen att reglerna inte följts av tidigare styrelser, så vilka garantier har medlemmarna att reglerna nu plötsligt skulle följas för första gången? Varför ska vi bara år efter år blint lita på vad styrelsen säger, utan att styrelsen har några krav på sig att visa att den verkligen gör vad den ska? Gissa varför det aldrig blir några förbättringar!

Styrelsen svarar ej på motionen

Styrelsen vill inte svara medlemmarna på om styrelsen är beredd att informera medlemmarna om de anbud som tas in. Om man läser mellan raderna framgår att styrelsen inte vill lämna ut denna information. En fråga som då uppstår är; VARFÖR?

Jag förutsätter att styrelsen besvarar de här ovan ställda frågorna avseende "Anbud administration/förvaltning".


HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-16
Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och kan i detta uppdrag teckna och säga upp avtal om administrativ förvaltning.

I sitt uppdrag är styrelsen skyldig att följa lagar, stadgar och stämmobeslut och är väl medveten om att infordrande av anbud om administrativ förvaltning i föreningen kräver att minst tre aktörer på marknaden lämnar offerter.

När det blir aktuellt att säga upp det administrativa förvaltningsavtalet med HSB Malmö, kommer styrelsen att infordra anbud från minst tre aktörer på marknaden.

Styrelsens sätt att arbeta är en angelägenhet som styrelsen själv har att behandla och vid infordrande av anbud kommer styrelsen att ta ställning till om extern hjälp erfordras.

HSB-ledamoten är jävig att delta i överläggningar och beslut om det administrativa förvaltningsavtalet med HSB Malmö.

Medlemmarna kommer att informeras om föreningen byter aktör för administrativ förvaltning.

Styrelsen anser sig därutöver inte skyldig att motivera valet av aktör för medlemmarna.

Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen.

Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete.


Mina kommentarer till HSB Malmös svar 2007 (17-16)

"Styrelsens sätt att arbeta är en angelägenhet som styrelsen själv har att behandla och vid infordrande av anbud kommer styrelsen att ta ställning till om extern hjälp erfordras", skriver styrelsen.
Formuleringen i detta svar återkommer i motion efter motion. Det är lika fel varje gång, och blir inte mer rätt bara för att det upprepas hela tiden.

"Styrelsen anser sig därutöver inte skyldig att motivera valet av aktör för medlemmarna", skriver styrelsen.
Nej, det har vi fått klart för oss för länge sedan att styrelsen tycker. Men medlemmarna kan - och ska - vara av annan åsikt, och då har styrelsen bara att rätta sig efter stämman.

"Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete", skriver styrelsen.
Fel... och fel! Revisorerna gör tyvärr ingenting! Och medlemmarna inte bara har rätt att granska styrelsens arbete, det är medlemmarnas skyldighet (särskilt när nu revisorerna inte gör detta)!


Styrelsen kommer att försöka klara sig undan att besvara alla frågor
De frågor ovan och nedan som styrelsen försöker komma undan att besvara i styrelsens svar på motionen kommer jag att ställa på stämman då styrelsen enligt lag är skyldig att svara på dessa frågor.
Om styrelsen tvingar medlemmarna att lägga helt onödig tid på att få frågorna besvarade på stämman så är detta ytterst respektlöst mot medlemmarna, och bara ett trick för styrelsen att försöka komma undan sitt ansvar.

Viktigt att medlemmarna har kontroll över att anbud sker korrekt
Styrelsen påstod att de gått ut med en anbudsförfrågan i samband med stambytet. Att döma av resultatet där en valde att inte svara och en annan givit något svar som styrelsen diffust påstod att det var något fel på så gjordes upphandligen felaktigt. Detta är tyvärr inget som revisorerna bryr sig om att kontrollera, trots att det är deras skyldighet, och för övrigt lär de heller inte ha någon kompetens för en dylik kontroll. Alltså måste alla anbudsförfrågningar som styrelsen gör redovisas för medlemmarna. Detta för allas säkerhet.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska redovisa den senaste upphandling som styrelsen gjort av ekonomisk förvaltning;
  1. Vilka gick offertförfråga ut till och exakt när?
  2. Vem utformade offertförfrågan?
  3. Hur gick upphandlingen till?
  4. Vilka svar kom in från vem och till vilka priser?
  5. Vad var det som gjorde att styrelsen beslutade sig för den som styrelsen beslutade sig för (läs: HSB Malmö)?

  Styrelsen lär i vanlig ordning inte besvara dessa frågor, men det innebär bara att medlemmarna tvingas att utkräva ett detaljerade svar på stämman. Styrelsen belastar därmed stämman med onödig tid, och enbart i syfte att försöka skydda sig själv.

 2. Styrelsen ska ta in offerter från minst 4 aktörer när det gäller administration/förvaltning.

 3. Detta ska naturligtvis ske i frånvaro av HSB-representanten (som inte ens får närvara vid diskussionen om detta i styrelsen).

 4. Styrelsen lägger ut detta uppdrag på någon extern och neutral part, med dokumenterad kompetens för detta.

 5. I det slutgiltiga valet måste stor vikt fästas vid att en extern och neutral part skriver årsredovisningen.

 6. Resultatet ska redovisas snarast skriftligt för medlemmarna med motiveringar för varför den som valts, valdes.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):

Motion nr 53 om anbud administration/förvaltning

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att besvara frågor från motionären i sitt svar på motionen.

Min kommentar (?): Styrelsens standardsvar på allt.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och kan i detta uppdrag teckna och säga upp avtal om administrativ förvaltning.

I sitt uppdrag är styrelsen skyldig att följa lagar, stadgar och stämmobeslut och är väl medveten om att infordrande av anbud om administrativ förvaltning i föreningen kräver att minst tre aktörer på marknaden lämnar offerter.
Min kommentar (?): På vilket sätt har ovanstående med motionens yrkanden att göra?

När det blir aktuellt att säga upp det administrativa förvaltningsavtalet med HSB Malmö, kommer styrelsen, om missnöje finns med nuvarande aktör, att infordra anbud från minst tre aktörer på marknaden. Styrelsen kommer att välja den aktör som är bäst lämpad till ett bra pris.
Min kommentar (1-2): Styrelsen visar här dels att styrelsen inte vet hur upphandling ska gå till och dels att styrelsen begått fel under tidigare år! Anbud ska infordras varje gång ett avtal går ut, inte bara om "missnöje" finns. Detta för att få det bästa avtalet till det bästa priset. Att vi har så väldigt höga kostnader i föreningen beror til stor del på att styrelsen misskött denna viktiga bit!

HSB-ledamoten är jävig att delta i överläggningar och beslut om det administrativa förvaltningsavtalet med HSB Malmö.
Min kommentar (3): Då är det väl inget problem att föra in detta i ett regelverk så att det finns någon form av medlemskontroll och säkerhet inför framtiden för medlemmarna?

Medlemmarna kommer att informeras om föreningen byter aktör för administrativ förvaltning. Någon anledning för styrelsen att därutöver skriftligt redovisa resultatet för medlemmarna med motiveringar om valet finns inte.
Min kommentar (1-2): Hur kommer medlemmarna att informeras?
När kommer medlemmarna att informeras?

En bra anledning till att redovisa resultatet är för att engagera medlemmar och för att det ska finnas i alla fall någon lityen form av medlemskontroll, så som det fungerar i alla bättre föreningar.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.