EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

Tiggare är turister, säger Lorents Burman, socialdemokratiskt kommunalråd i Skellefteå. Därför har deras barn inte rätt att gå i skola och det är viktigt för kommunerna att betona att tiggarna är på tillfälligt besök.
– Det handlar om att kommunföreträdare vill framhålla att tiggarna inte bor här. En kommun har skyldigheter mot alla sina invånare, skola och vård och omsorg och även pengar till uppehälle om det är en person som inte har någon försörjning. Oftast räknas man som kommuninvånare om man är folkbokförd på en adress i kommunen, men det räknas också att t ex vara asylsökande eller flykting.

Kommunen har heller ingen skyldighet att stå för sjukvård. För detta krävs det blåa EU-kort (Europeiska sjukförsäkringskortet) som tiggare sällan har, och Rumänien har tydligen som policy att inte återbetala något till Sverige.

Red’s kom:
Enligt svensk lagstiftning har alla människor, även EU-medborgare, rättighet att söka asyl i Sverige. Man kan fråga sig hur detta är möjlig i en union. 2014 ansökte ca 200 EU-medborgare asyl i Sverige. Okänt hur många av dessa som verkligen fick asyl, men de torde vara försvinnande få. Fattigdom är i övrigt inget asylskäl.

Notera att jag ofta kallar tiggarna för den mer politiskt korrekta, men tveklöst felaktiga, termen ”EU-migrant”.

Dom med utslag att barn till tiggare saknar rätt till skolgång i Sverige

Har kommunen inte dessa skyldigheter gentemot en EU-migrant som bor i en husvagn, även om EU-migranten stannar länge?
– Nej. Nu har det kommit en dom i skolväsendets överklagningsnämnd som säkert kommer att användas som ett vapen i den här diskussionen.
Det handlar om en tiggarfamilj från Bulgarien som bott i Sverige länge, som söker arbete och går språkkurser med sikte på att stanna här och de ville att deras barn skulle få gå i skolan men kommunen sa nej. När familjen överklagade blev det nej även i högre instans. De ansågs inte vara ”stadigvarande” bosatta i Sverige – och ändå hyr de en lägenhet i Motala som de själva betalar med pengar de tigger ihop.

– Det finns några kommuner i landet som struntar i vem som är bosatt och inte bosatt. De ser istället till alla barns rätt att gå i skolan, oavsett om familjen har rätt att vara i Sverige eller inte. Men det är inte många. I december 2014 frågade Svenska Dagbladet 136 kommuner i landet, och då var det bara 6 som svarade att de erbjuder skola för EU-migranter, som tiggarna kallas med ett finare ord.

Red’s kom:
alla barns rätt att gå i skolan”? Ja, klart att alla barn ska ha rätt att gå i skolan, men denna rättighet kanske inte innebär att all världens barn har en villkorslös rätt att gå i skolan just i Sverige. Det måste ju vara ett ansvar som åligger EU-medborgarens hemland. Om en EU-migrant (oavsett vilket EU-land det handlar om) inte kan försörja sig själv och sina barn så är ju den fria rörligheten förverkad i landet och utvisning måste rimligen ske med omedelbar verkan.

I annat fall riskerar det att bli en kraftigt ökad välfärdsturism med en strid ström av barn som snabbt förs till Sverige, vilket skulle skapa en ohållbar situation för ett land där det redan konstaterats att skolan lämnar mycket att önska.

Frågan är om de 6 kommuner (som man inte vill uppge vilka det är) som låter tiggarnas barn gå i skola bryter mot regelverken när de låter skattebetalarna i kommunen stå för denna kostnad?

Vad säger dessa kommuners revisorer om att kommunens medel använts till skolgång för tiggarnas barn istället för att de som inte kan försörja sig, och saknar rätt att uppehålla sig i landet, tvingas åka tillbaka till sitt hemland?

Enligt 29 kap, 2 §, p. 5 i skollagen ska man räknas som bosatt i landet även om man inte är folkbokförd om man ”vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning”. En märklig formulering (kom till på regeringens initiativ för papperslösa barn). Formuleringen skulle behöva revideras (även om det i förarbetet till lagen klargörs att det avser specifikt papperslösa barn), men tiggarna vistas här endast med stöd av EU’s författning om den fria rörligheten, och de faller därmed inte in under denna punkt.

Givetvis kommer extremisterna att skrika sina slagord, ”diskriminering” och ”antiziganism” åt alla som värnar om Sveriges bästa och inte anser det rimligt att Sverige ska ansvara för skolgång för andra EU-länders barn, där detta helt uppenbart primärt är en EU-fråga, utöver att det är en klart dålig lösning även för barnen om ett annat EU-land övertar ansvar för skolgången. Att denna inställning inte riktas specifikt till något folkslag spelar ingen roll för extremisterna.

Till dessa extremister säger jag;
1. Resonera sakligt om vad regelverket säger.
2. Resonera sakligt om vad som är bäst för barnen.
3. Resonera sakligt om vad som är rimligt och bäst för Sverige.
4. Resonera sakligt om vilka förbättringar som kan göras och hur.
Slagord skapar bara en negativ och ofruktsam stämning.

Kanske det är dags för Sverige att fundera seriöst på ett utträde ur EU?
Sverige kommer snart att tvingas – mot vår vilja – att övergå till Euro som valuta, och Sveriges självbestämmanderätt lär minska allteftersom, till fördel för en handfull – delvis självutnämnda – maktfullkomliga personer i EU och en odemokratisk organisation.

Hur vanligt är det att tiggarnas barn är i Sverige?

I mer än var femte kommun lever i dag hemlösa EU-migranter med barn, enligt en undersökning som SvD gjort, i början på december 2014.
Det är garanterat många fler kommuner än så eftersom 154 av kommunerna inte svarade på undersökningen och bland de som svarat har flera svarat att de inte vet. Dessutom har ett stort antal tiggare tillkommit sedan undersökningen.

Not.
Det är viktigt att förstå att få eller inga av EU-migranterna i Sverige är hemlösa. De har i regel ett hem i sitt hemland, men även ett hem i Sverige, om än spartanskt. Det är viktigt att göra denna åtskillnad jämfört med svenska medborgare som är hemlösa i verkligheten.

Rätten att vistas i Sverige styrs av EU:s regelverk

Har tiggarna rätt att vara i Sverige?
– En tolkningsfråga. Alla EU-medborgare har rätt att resa fritt inom EU, men sen finns det 3-månadersregeln. Under tre månader har man alltid rätt att vara i ett annat EU-land även om man inte har jobb eller pengar eller studerar, men efter 3 månader är det i princip ett krav.

Red’s kom:
Det är faktiskt ingen tolkningsfråga. Regelverket är ovanligt tydligt.

DE TRE FÖRSTA MÅNADERNA
Tiggarna har rätt att under tre månader vistas i Sverige, men endast om de kan försörja sig själva. Detta är helt naturligt, annars skulle vi alla kunna resa runt i alla EU-länder, tre månader i varje land, på respektive lands bekostnad… i en oändlig loop.

Dvs ingen kommun ska behöva bistå med någon form av ekonomisk eller annan hjälp, annat än i en akutsituation följt av en biljett hem omedelbart när detta låter sig göras (normalt max 3-5 dagar efter att EU-migrant ansökt om hjälp).

Det verkar ofta glömmas bort att denna rätt att vistas i ett annat Schengen-land under tre månader är förenad med villkoret att man kan försörja sig själv.

EFTER TRE MÅNADER
Så här säger Schengenreglerna om den fria rörligheten och rätten att vistas i ett annat Schengen-land längre än tre månader, enligt EU-upplysningen:

EU-medborgare har rätt att stanna längre tid än tre månader i ett annat EU-land om hon eller han är där för att:
– arbeta eller driva eget företag
– studera
– leva som pensionär.
EU-medborgare har också rätt att stanna längre än tre månader om hon eller han på annat sätt är självförsörjande.

Dvs, om en EU-migrant (eller dennes barn) efter tre månader behöver stöd i form av boende/natthärbärge, mat, duschmöjlighet, kläder, etc så är rätten att vistas i landet förverkad. Alltså samma krav som för de tre första månaderna.

– Men det är en ganska betydelselös regel, eftersom ingen registrerar när folk passerar gränserna, så det är nästan omöjligt att bevisa att nån varit för länge i ett land och myndigheterna bryr sig inte om att kolla det heller. Så man kan säga att nästan den enda praktiska betydelsen den här 3-månadersregeln har, det är för de kommuner som vill påstå att alla tiggare bara är här tillfälligt. Alltså att de bara är här i 3 månader fast man vet att de är längre. Då slipper man ta ansvar för ”turisterna”.

Red’s kom:
Faktum är att kommunens ansvar inte förändras oavsett om ”tiggarturisterna” stannar längre än tre månader. Kravet att kunna försörja sig själv är detsamma och ”turiststatusen” förblir oförändrad även om tiggarna bryter mot regelverket.

Det faller på sin egen rimlighet att kommunen har bevisbördan för hur länge en EU-migrant vistats i landet. I det fall denna fråga är osäker torde därför tiggare per automatik betraktas som att de passerat tremånadersgränsen, dvs om bevis för något annat saknas.

OBS! EU-upplysningen klargör följande:

Viss kontroll kan förekomma inom Schengen
Även om passkontrollerna är avskaffade måste den som reser inom Schengenområdet kunna visa att hon eller han har rätt att uppehålla sig där vid identitetskontroller.

Schengenreglerna förbjuder regelbunden kontroll av personer som passerar en inre gräns. Polisen kan dock göra tillfälliga insatser om det finns särskilda skäl, till exempel misstankar om att en efterlyst person kommer att passera en gräns.

För att underlätta polisens arbete finns det även en bestämmelse om att den som bor på hotell eller campingplats i ett annat Schengenland ska fylla i ett särskilt registerkort. I samband med registreringen ska man visa upp en giltig ID-handling.

Detta innebär att de EU-migranter som ockuperat mark (privat eller allmän) och inte kan eller vill uppvisa något som bekräftar dennes identitet och/eller där det inte kan bekräftas hur länge personen vistats i landet, därmed kan utvisas ur landet med omedelbar verkan. Polisen är då skyldig att svara för detta.

Håller det i längden att tiggarbarn inte får skolgång?

Kommer det här att hålla i längden, att tiggarnas barn är i Sverige men inte går i skolan?
– Det är ju frågan, i varje fall om det blir så att många familjer från sydöstra Europa stannar här. Då måste något hända. Det blir också konstigt om man tänker på att barn i andra familjer som egentligen inte har rätt att vara här ändå har rätt till skolan, t ex de som håller sig gömda för att slippa utvisas.

Red’s kom:
Det ska understrykas att de kommuner som väljer att låta tiggarnas barn gå i skola på skattebetalarnas bekostnad inte får något bidrag för detta från staten. Det blir helt och hållet skattebetalarna i kommunen som får stå för denna kostnad.

I en undersökning på SR’s sida svarar 90 % Nej på frågan;
Ska kommunerna erbjuda tiggarnas barn plats i skolan?”.
10 % (gissningsvis till minst 9% bestående av Fi/V) vill att tiggarnas barn ska erbjudas skola på skattebetalarnas bekostnad. Ska kommunerna följa medborgarnas vilja, eller sin egen?Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-03-31
Se även bl a;
Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas

Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?


EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn – Daniel Kallós (V)

Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle

Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola

Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Rätt till skolgång i Sverige för EU-migranters barn, Unicef kan inte motivera

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Samtliga 349 riksdagsledamöter ombads via mejl svara på frågorna; ”Vad tycker du om förslaget om att förbjuda tiggeri i Norge?” och ”Borde Sverige införa ett förbud?”.

Färre än 1/3 svarade, 106 ledamöter, varav endast 11 ville förbjuda tiggeriet. Den enda av dessa 11 som inte är sverigedemokrat är den moderata riksdagsledamoten Anders Hansson.

En av dem som är starkt emot ett förbud är den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson.
– Det här är ett socialt problem. Och jag har väldigt svårt för att möta sociala problem med lagstiftning. Var går gränsen mellan någon som inte gör något annat än att skramla med sin bössa och den som står och spelar och tigger. Polisen kanske inte skulle prioritera den här typen av brottslighet högst heller.
Hon menar att det kan bli svårt att genomföra en sådan lagstiftning.

Red’s kom:
Självklart kan man möta sociala problem, som inte primärt är Sveriges sociala problem, med ett tiggeriförbud. Sociala problem bemöts redan på åtskilliga sätt i lagstiftningen, så varför skulle man inte kunna det i just detta fall?

Maria Abrahamsson (M) komplicerar en enkel fråga. Det är givetvis inte alls svårt att genomföra en dylik lagstiftning.

I Danmark har förbud mot tiggeri införts, och hjälporganisationer får inte lov att hjälpa tiggare. Det verkar fungera utmärkt. Danmark har inte fått de slumområden som nu väldigt snabbt byggs upp i Sverige av EU-migranter.
I Norge finns lokala förbud mot tiggeri. Det gick alldeles utmärkt att införa.

Rumänien är ett av många EU-länder som har förbud mot tiggeri, så det är kanske inte konstigt att de fattiga söker sig till Sverige för att göra det som beivras i andra länder.

Vad polisen prioriterar är en helt annan fråga, men man kan inte bygga ett rättssystem efter vad polisen känner för att syssla med.

Det är lite oroväckande om politikerna gör det lätt för sig och bara svarar politiskt korrekt. Sakliga och relevanta skäl för att inte införa tiggeriförbud kanske finns, men har i alla fall inte framförts så här långt av någon.

Ett problem i detta sammanhang är att frågan är lite felställd. Frågan skulle kanske hellre formulerats som;
Borde Sverige införa ett förbud mot tiggeri för medborgare från andra länder?

Resultatet av undersökningen visar hur sorgligt lite initierade politikerna är i problemet samt deras beklagligt bristande engagemang i en så stor och viktig fråga för landet.

Jag instämmer med vad Peter Kadhammar mycket klokt säger i Aftonbladet, 2015-04-01;

Sverige har inte ansvar för andra länders medborgare. Den dag vi säger att vi ansvarar för rumäner upphör medborgarskapet att vara meningsfullt. Det finns inget land som åtar sig att sörja för andra länders medborgare.

Jag tror att ett tiggeri­förbud skulle bidra till frigörelse för romer i Rumänien. Tiggeriet här befäster sociala och kulturella mönster – där. Slanten i tiggarens mugg skänker tillfällig lättnad men förstärker den osynliga fängelsemuren runt henne.

Klicka här för att gå till artikeln i Nyheter24, 2015-03-31

Se även bl a;
Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

Det har varit noll och inga uttalanden om EU-migranter och medföljande problem från såväl EU-parlamentariker som Sveriges S+MP-regering. Nu tar Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (FP) bladet ur mun.

EU-pengar för att lära EU-migranter hur de ska dra nytta av landet

Sverige och EU satsar tillsammans 87 miljoner kronor för att ge bättre hjälp, till exempel hälsofrämjande insatser, till de fattiga EU-medborgare som sökt sig till Sverige för att tigga. Det handlar också om tolk- ­eller översättningshjälp och information om var soppkök och härbärgen finns och förbättrade möjligheter att sköta hälsa och hygien. Informationen handlar också om deras skyldigheter i Sverige.

Red’s kom:
Information om EU-migranternas skyldigheter fyller föga funktion, förutom att den är försumbar i de 87 miljoner kronorna. EU-migranterna är väl medvetna om att de inte får ockupera svensk mark och förorena områden samt strida sinsemellan, men det är tyvärr en naturlig följd av de olovliga bosättningarna.

Minst varannan kommun i Sverige har tiggande EU-migranter

En enkät som nyligen gjordes av Sveriges Kommuner och Landsting visar att var tredje kommun i Sverige har EU-migranter som främst försörjer sig på musicerande eller tiggeri och som sover i tillfälliga läger.

Red’s kom:
Denna undersökning är väldigt inaktuell. Det är högst sannolikt minst varannan kommun som idag har EU-migranter som tigger på gator och torg.

Det skulle vara intressant att veta om det överhuvudtaget finns en enda kommun i Sverige som EU-migranterna ännu inte hittat till. Tipsa i så fall gärna här.

Inaktuell statistik

I Stockholm var de i april 2014 mellan 300–900 personer, enligt uppgifter från Stockholm stad. I Uppsala beräknades de vara omkring 50–100 personer, i Linköping 50 och i Umeå mellan 20 och 40 personer. Därför är det välkommet att Sverige sökt stöd från fonden för EU-bistånd till de sämst ställda.

Red’s kom:
Räknas inte Malmö och Göteborg?
Detta är ett år gammal statistik. Det har skett en omvälvande ökning sedan dess över hela Sverige, eftersom romerna uppfattar Sverige som det kanske mest givmilda landet i EU.

Fler tiggare

Men åtgärderna här på hemmaplan räcker inte för att bekämpa den fattigdom och diskriminering som dessa människor söker sig bort ifrån. Ser man sig omkring på våra gator så ser det ut som att tiggarna ständigt blir fler.

Red’s kom:
För oss som befinner sig i Sverige så inte bara ser det ut så. Vi vet alla att det skett en drastisk ökning av EU-migranter, och antalet bara växer och växer.

Välfärdsmigration en EU-fråga

Frågan är gränsöverskridande och måste därför behandlas på både EU-nivå och nationell nivå. För det är framförallt i EU-migranternas hemländer som det krävs hållbara lösningar. Därför är det dags för Sveriges regering att ta på sig ledartröjan i EU:s ministerråd och verkligen bli den humanitära stormakt vi har rykte om oss att vara. Sverige borde ta initiativet i medlemsrådet för att förmå fler länder att sluta leden och säga att vi inte längre står ut med att se hur illa den romska nationella minoriteten behandlas i exempelvis Rumänien.

Red’s kom:
Det är lite märkligt att lilla Sverige alltid ska vara det land som ska initiera alla besvärliga frågor, emellanåt till stor skada för Sverige, men i detta fall är det givet att Sverige måste börja reagera på ett ohållbart problem som alla politiker tycks sky som elden, där de hellre väljer att låta landet förfalla än att ta ”känsliga” men nödvändiga beslut.

Sanktioner mot Rumänien

Vi måste sätta mer press på och införa sanktioner mot de medlemsländer som inte lever upp till de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter som omfattar alla EU:s över 500 miljoner medborgare.

Red’s kom:
Eller för att uttrycka det mer i klartext; Primärt EU-landet Rumänien.
Hur verkningslöst är EU om EU-politikerna inte ens kan sätta press på Rumänien att ta ansvar för sin befolkning?

Vad har Cecilia Wikström – som är en av de få av oss som har en position med möjlighet att påverka – själv gjort?

Kännbara ekonomiska sanktioner

I dag kan EU påföra kännbara ekonomiska sanktioner mot de medlemsländer som bryter mot den europeiska ekonomiska stabilitetspakten. Ingen ifrågasätter att det kostar pengar att bryta mot den. Men när det gäller det som var grunden till hela det europeiska projektet, nämligen grundläggande värden och värderingar, så kan man bryta mot dessa utan påföljder.

Red’s kom:
Det gör det bara ännu mer märkligt att EU står precis lika handlingsförlamad som Sveriges S+MP-regering.

Granskningskommission för att bevaka att EU-länderna efterlever grundläggande rättigheter

Därför menar jag att EU borde upprätta en rättighetsmekanism som granskar att medlemsländerna efterlever de så kallade Köpenhamnskriterierna samt EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna, som alla medlemsländer är bundna av.

Red’s kom:
Varför det?
Alla vet redan;
1. Rumänien följer inte de grundläggande rättigheterna.
2. Rumänien är det land som skapar störst problem för övriga länder och nu alldeles särskilt för Sverige.
Varför inte börja att nysta där problemen är som störst och allvarligast istället för att förhala processen ännu mer?

Demokrati som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar minoriteter

Dessa kriterier handlar bl a om att landet måste vara en stabil demokrati som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar minoriteter. Problemet är att medlemsländerna är motvilliga till att inrätta en sådan kommission, eftersom de är rädda för att själva bli kritiserade i likartade sociala frågor.

Red’s kom:
Om länderna är rädda för att granskas, hoppa då över detta onödiga steg och gå rakt på kärnproblemet, dvs Rumänien!

Det finns flera EU-fonder för medlemsländerna att söka pengar ur för att förbättra levnadsvillkoren för romerna, men hittills resultaten låter vänta på sig.

Red’s kom:
Det är Rumänien som ska söka dessa pengar, och använda dem.

Romskt sändebud

Därför bör EU skyndsamt införa ett särskilt sändebud för romsk inkludering i varje berört medlemsland som kan ta ett samlat grepp på området och som kan verka för minoriteters integrering, och samtidigt övervaka att de EU-medel som söks verkligen kommer romerna till del och inte försvinner i korruption.

Red’s kom:
Det kan omöjligen ligga på varje EU-land att ta det fulla ansvaret för Rumäniens misskötsel av sina medborgare. Dessutom en vansinnig idé med tanke på att man då bara komplicerar problemen ytterligare och skapar större och nya problem för de redan drabbade romerna.

Därför ska inget romskt sändebud införas någonstans utom i Rumänien. Detta inte minst för att tydligt visa Rumänien var ansvaret ligger.

Sedan är det en annan sak att det kanske inte bara ska vara Sverige som har en ”nationell samordnare för utsatta EU-medborgare”.

Lära oss att människor är lika värda?

Den allra svåraste utmaningen ligger hos oss själva, inom oss. Vi måste verka för en attitydförändring, där vi alla inser att varje människa är lika mycket värd oavsett vem den är eller var den kommer ifrån. Samhället måste göra upp med sina fördomar och erkänna att många romer än i dag är systematiskt förföljda, utpekade och satta på undantag – och det i varje land, även i Sverige. Parallellt med detta är det viktigt att påminna oss om att alla tiggare inte är romer och att alla romer inte är tiggare.

Red’s kom:
Det går alldeles utmärkt att förstå att alla människor är lika mycket värda samt att romerna befinner sig i en tuff situation, utan att för den sakens skull tycka att ett enskilt land måste lösa världsproblemen på egen hand.

Är romerna ”systematiskt förföljda, utpekade och satta på undantag” i Sverige? Det skulle vara intressant att veta hur romerna är systematiskt förföljda och satta på undantag i Sverige. Inte minst med tanke på de förmåner Sverige ger romerna. Men låt oss säga att så är fallet, vems fel är då detta? Kan det vara någon annans än politikernas?

Främlingsfientlighet skapas ofta av politiker, inte minst i Sverige. Det är alltså bland politikerna man måste börja åstadkomma förändringar, om man vill att främlingsfientligheten ska minska.

Vänsterextremisterna kommer alltid att kasta epitet som rasist och fascist över alla som inte vill som dem istället för att resonera sakligt, oavsett hur bra och effektiva förslag som presenteras, men som politiker får man inte låta sig styras i sina beslut av rädsla för detta. Politiker ska primärt arbeta för medborgarnas bästa.

Ett Europa där vissa inte har tillgång till skola, drägliga hus och hälso- och sjukvård och där människor har det så eländigt att de beger sig på en lång resa till den kallaste utposten i Europa brister i sin solidaritet och Europa riskerar att slitas itu.

Red’s kom:
Det är givet att romerna tar sig till det land som är förmånligast för dem. Och enligt dem själva verkar det vara Sverige… som i övrigt inte är nämnvärt kallare än Rumänien, och absolut inte är ”den kallaste utposten i Europa”!

Sveriges regering handlingsförlamad

Sveriges regering borde göra mycket mer på ministerrådets möten för att tvinga Rumänien att ta hand om sina fattigaste och mest utsatta medborgare. EU måste få kraftfulla verktyg för att övervaka alla medborgares grundläggande fri- och rättigheter och medlemsländer som kränker sina medborgare måste ställas till svars med kännbara ekonomiska sanktioner som följd. Tyvärr är det ju så att pengar talar sitt tysta språk, och när inget annat hjälper är det detta som vi nu måste ta till.

Red’s kom:
Jag noterar att ingenstans i sin text tar Cecilia Wikström, som glider undan flera grundläggande frågor (inte minst vård, skola, barn), upp problemet med att de tiggande EU-migranterna bryter mot regelverket för den fria rörligheten, samt att dessa brott sedan understöds av svenska kommuner. Vad ska vi med regelverk till som det är fritt att bryta mot (dessutom bara på ena hållet)?Klicka här för att gå till artikeln i Cecila Wikströms blogg, 2015-03-31

Se även bl a;
Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Antalet tiggare i Västerås har ökat explosionartat. Ingen vet exakt hur många de är. Gruppen är rörlig och det kan skifta väldigt mycket. VLT gjorde en räkning under 2 timmar och fann då 38 tiggande EU-migranter i staden.

I VLT:s undersökning bland stadens invånare tyckte samtliga att situationen är jobbig och efterfrågade åtgärder från politikerna.

Hur ska bosättningar med tiggare och deras barn hanteras?

Stadsmissionen i Västerås tror att det bara är en tidsfråga innan staden kan se läger där tiggarna bosätter sig.
– Vi är konfunderade över att det inte skett än, men vi tror att det bara är en tidsfråga. Den senaste tiden har flera av EU-migranternas bilar blivit vandaliserade, de har blivit bestulna och fått sina saker förstörda. Det kan bli så att de enas och bestämmer sig för en fast boplats. Då kan några vara kvar i lägret medan de andra är ute på stan, säger Jonas Nyberg på Stadsmissionen.

Ett eventuellt läger oroar.
– När det väl sker är frågan hur vi ska agera? Hur ska vi ta tag i det? Framför allt är jag mest bekymrad ur barnperspektivet. De allra flesta vi träffar på berättar kärleksfullt, fast ofta på ett sorgligt vis, om sina barn som de lämnat kvar i hemlandet men vi har också vid vårt uppsökande arbete sett att det emellanåt vistas barn här.

Tiggare hyr ut platser till andra tiggare

Tiggarnas hem – en skruttig bil om de har tur – kan rymma flera personer. För de som har råd, vill säga. Enligt uppgifter hyr de mer ”välbeställda” tiggarna ut en plats för 100 kronor natten.

Tiggare kommer i lastbil

Den senaste tiden har många av EU-migranterna kommit i lastbil – uppemot 30 personer har klämt ihop sig för att så många som möjligt ska få plats.
– Så fort våren kommer vet vi ju att de blir fler.

Organiserade transporter av tiggare – Hövding styr

– Nog tusan är det organiserat på många sätt men om det är människohandel eller annan brottslig verksamhet som ligger bakom är svårt att få svar på. I grupperna som kommer hit finns en hövding, oftast en äldre man som är samordnare. Det är han som styr och fördelar platser och samlar in pengarna.

Tiggeriet alltmer aggressivt

Många upplever att EU-migranterna blivit mer offensiva när de tigger pengar.
– Det har jag också märkt. EU-migranterna har själva sagt att det har blivit svårare att tigga i hop pengar i kommunen. Om det sen beror på att vi har blivit mindre generösa eller om det beror på att konkurrensen har ökat är svårt att sia om.

Fler hör av sig till polisen om ”gåpåig” tiggare och irriterade handlare.

Slagsmål mellan tiggare om platser

– Andra gånger kan det handla om bråk tiggare emellan, tiggare som slåss om platsen de sitter på, säger Jonas Söderberg, ställföreträdande chef för lokalpolisområde Västerås.

Butiksägare rädda

Flera butiker och köpmän som VLT varit i kontakt med vill inget säga. Frågan om tiggarna är känslig.

Ica Maxi på Hälla har haft tiggare utanför butiken de senaste åren.
– Det är en tragisk mänsklig utveckling som samhället måste ta tag i. Vi vet ju att många kunder upplever det som obehagligt, säger handlaren Lennart Holmgren.

Han efterlyser en debatt med politiker och andra företrädare för samhället. En debatt om EU-migranter han gärna själv skulle delta i.Klicka här för att gå till artikeln i VLT, 2015-03-31

Se även bl a;
Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

HSB äger tomten på Södra Skeppsbron i Gävle. År 2017 ska HSB börja bygga bostäder där. Nu måste EU-migranterna som haft sitt hem på Philipsontomten bort eftersom tomten ska hägnas in och saneras till sommaren.

Tomten har varit ett ställe att bo på för EU-migranter under flera års tid, och växer. Högarna med sopor och skräp har växt. Skogsdungen i ena kanten av grusplanen används som latrin. Ett 45-tal människor, inklusive barn, måste nu hitta någonstans att bo. Ett 15-tal EU-migranter tillkom för bara ett par veckor sedan och fler befaras komma snart till bosättningen.

– Vart de ska ta vägen nu vet de väl inte själva. De kommer att försöka hitta en plats där de kan få stå kvar med sina bilar. De kommer väl bara att parkera efter nån gata, skulle jag tro, säger Lasse Wennman, som driver biståndsverksamheten Matakuten.

På onsdag är det tänkt att tomten ska vara sanerad och inhägnad.
– Ja, före påsk måste det ske. Problemet har varit att det inte har gått att prata med dem eftersom de inte förstår engelska. Men nu har vi med hjälp av Lasse Wennman anlitat en tolk och vi hoppas kunna ta det här lugnt och sakligt med dem och förklara varför vi måste göra så här, säger Anders Wallner, vice vd för HSB Södra Norrland.

Han säger att avhysningen, i värsta fall och i sista hand, kan bli ett ärende för polisen.
– Det är ju Kronofogdemyndigheten som driver ärendet, men de begär vid en avhysning handräckning av polisen. Men det är inte helt enkelt det heller eftersom alla kanske inte har personuppgifter.

Red’s kom:
Det ska bli intressant att följa. Ska man lyckas med det i Gävle som man misslyckats med i Malmö?

Jag kan tipsa om något som väldigt få känner till; Kronofogden behöver inte ”personuppgifter”, utan nöjer sig med namn på personerna (egentligen skulle inte ens namn behövas för att en avhysning ska kunna genomföras).Klicka här för att gå till artikeln i GD, 2015-03-30

Se även bl a;
Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Det är en outsinlig ström av insändare och uttalanden i media från Vänsterpartiet och Feministiskt Intitiv om EU-migranter. Idag ännu en. De dominerar media totalt. Det är alltid en handfull Vänsterpartister/Feministiskt Initiativ:ister som står för, eller är delaktiga, i media, och en gemensam nämnare är att de bara upprepar exakt samma luddiga saker hela tiden och aldrig bemöter frågor. Konstruktiva och realistiska lösningar lyser med sin frånvaro.

I dagens insändare skriver Martina Skrak (V) m fl att det är synd om romerna. Ja, självklart är det synd om dem, men vad det handlar om är ifall Sverige verkligen ska stå ensam i EU med att försörja romerna. Eller är det kanske ett problem för Rumänien, där Sverige kan såväl bistå med hjälp som ställa krav (under förutsättning att S+MP-regering någon gång vill börja ta tag i problemen).

Varför kastar dessa V-Fi-personer bort sin och vår tid på obegripliga insändare istället för att sätta press på S+MP-regeringen att i sin tur sätta press på EU?

Martina Skrak m fl skriver;
När de anonyma mobbarna ropar ”Åk hem!” slår landets kommuner ifrån sig med ”Det är inte vårt fel att de är fattiga!”.

Red’s kom:
Det är bara trams. Säg en enda kommun som slagit ifrån sig med denna mening! Det finns inte en endaste!!! Inte ens en enda person i en enda kommun!

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Regeringen tillsätter en samordnare men tillskjuter knappt några pengar. I EU prioriteras åtstramningspolitik och kapitalets rörlighet framför människors liv och hälsa.

Red’s kom:
Istället för allmänt gnäll, berätta hur mycket ni tycker att samordnarens ettåriga projekt ska kosta skattebetalarna!

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Fattigdom går inte att blunda bort eller förbjuda. Fattigdom måste bekämpas.

Red’s kom:
Givetvis, och?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Vi vill att EU ska ta krafttag mot fattigdom och förföljelse genom satsningar på utbildning, sysselsättning och bostäder.

Red’s kom:
Ja, men se då till att sätta press på EU om detta. Inte på Malmöbor/Lundabor.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Vi vill att regeringen inte bara pratar utan också tillskjuter pengar till kommunerna för bland annat bostäder och kontaktcenter.

Red’s kom:
Ja, men sätt då press på regeringen om detta. Inte på Malmöbor/Lundabor.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Men vi vill också ta vårt kommunala ansvar i den akuta situationen.

Red’s kom:
Där kan man diskutera om inte detta kommunala ansvar sedan länge passerat rimlighetens gräns.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Oavsett orsak till situationen har landets lokalpolitiker ett ansvar för att människor inte far illa i deras kommuner. Medborgarskap eller bakgrund spelar ingen roll.

Red’s kom:
Självklart, och detta ansvar har inte tagits när EU-migranterna tillåtits att bryta mot regelverket för den fria rörligheten, där de EU-migranter som måste förlita sig till kommunens (skattebetalarnas) resurser, tillåtits att fortsätta med detta, med som konsekvens att EU-migranterna bara grävs ner djupare sin fattigdom och sitt elände.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Det verkar på många håll finnas en naiv rädsla för att en madrass för mycket i en kommun eller möjlighet till grundläggande hygien skulle få alla EU-migranter att vallfärda dit.

Red’s kom:
Det var en dyr madrass. Bara dagverksamheten i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år (och kommer att öka i takt med EU-migranterna).
Att det ”vallfärdas” till de städer som erbjuder mest finns det konkreta bevis för.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Ju sämre och mer inhuman man kan göra en kommun desto mindre problem får man, tycks vara tankegången.

Red’s kom:
Bara för att inte alla ställer upp på ”allt åt alla”-filosofin utan ekonomisk hänsyn så innebär det inte att någon – varken kommuner eller någon annan – menar att ju mer inhuman desto mindre problem.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Vi vill att utvecklingen vänds och att kommunerna tar sitt ansvar. Ansvar både för den akuta situation många utsatta EU-medborgare befinner sig i men också ett långsiktigt ansvar. Alla människor ska ha möjlighet att försörja sig själva och makt över sina egna liv.

Red’s kom:
Det är bara svammel. Vad är det ni Vänsterpartister vill egentligen?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Socialtjänstlagen måste tolkas extensivt, med humanism och respekt.

Red’s kom:
Socialtjänstlagen, alla övriga svenska lagar, EU-lagar, etc vill Vänsterpartiet ska tolkas ”extensivt” till fördel för andra länders medborgare.
Men är det rimligt?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Alla människor har rätt till att skyddas från väder och vind, rätt till mat och dryck, sanitet och uppvärmningsmöjligheter.

Red’s kom:
Ja, det vore fint. Varför har Vänsterpartiet aldrig haft samma åsikt om t ex de svenska uteliggarna?
Välgörenhet ska vara till stor del frivillig, inte påtvingad i den omfattning som Vänsterpartiet önskar, eftersom det skapar diverse problem.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Därför vill vi se härbärgesplatser, och ett stopp för godtyckliga och konsekvensblinda avhysningar. Nöden går att lindra.

Red’s kom:
Vem tycker Vänsterpartiet ska betala för detta?

Vad tycker Vänsterpartiet ska få mindre pengar för att finansiera försörjningen av alla EU-migranter?

Det har skett sammanlagt 1 avhysning i Malmö (och ingen i Lund, mig veterligen), och Vänsterpartiet tycker att det är för många. Dessutom skedde denna på tok för sena avhysning med full respekt för EU-migranterna och deras situation, samt på bekostnad (med härbärge, förnödenheter och bekvämligheter, biljett hem samt sanering av Pildammsparken) av Malmö stads skattebetalare.

Vänsterpartiet vill i vanlig ordning bara lösa symptomen på problemen, men har inte något endaste förslag på hur man löser själva problemet.

Vad är det som gör att Vänsterpartiet inte kan eller vill förstå vad som är bäst för de fattiga EU-migranterna?
Romerna ska ha stöd, men inte exklusivt av Sverige och av enskilda kommuner. Det fungerar helt enkelt inte i praktiken.

Det finns mängder med andra grupper och enskilda människor i Europa som befinner sig i nöd. Ska Sverige (enskilda kommuner) ensamt svara för dessa miljoner EU-medborgares försörjning också?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Alla människor, oavsett härkomst och sysselsättning, har rätt till trygghet och säkerhet när de vistas inom Sveriges gränser. Därför måste polisen intensifiera arbetet mot hatbrott.

Red’s kom:
Det tycker jag Vänsterpartiet ska framföra till dem det berör, t ex polisen och den tysta S+MP-regeringen.
Lycka till med att få polisen att prioritera något.

Den valkampanj Vänsterpartiet bedriver, i tävlan med Feministiskt Intitativ, känns som den är ute i lite väl god tid (eller för sent).

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Fattigdom ska och kan inte jagas över kommungränserna. Fattigdom måste bekämpas.
Därför borde kommunerna prioritera försörjningsskapande åtgärder som kontakt med Arbetsförmedlingen och information om svensk arbetsrätt.

Red’s kom:
Och alla arbetslösa svenskar, inte minst ungdomar, som ingen regering hittat en lösning på… i kombination med en ”extensiv” invandring där vi ser ett totalt fiasko i integreringen. Ska vi lägga dessa problem åt sidan för att prioritera Rumäniens medborgare?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Hatet som jäser på sociala medier, hoten som blir till verkligt och kännbart våld runt om i landet möter också motstånd.

Red’s kom:
Detta ”hat” är ett problem, men när man som Vänsterpartiet uttrycker sig som extremister utan sans och förnuft är kanske risken stor att detta hat underbyggs?

Insändaren har undertecknats av;
Martina Skrak (V), Kommunalråd, Malmö
Sven-Bertil Persson (V), Ordförande, socialnämnden Lund
Mats Fuchs (V), ledamot i socialnämnden, Helsingborg
Thord Kristiansson, ordförande Solidarisk Mäniskohjälp Engelholm SME
Nita Lorimer, vice ordförande i Hjälp Tiggare i LundKlicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-03-30

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

Dagverksamheten för EU-migranter som Skånes stadsmission (Crossroads) har vid Folkets hus i Malmö kommer att kosta Malmös skattebetalare 1,7 miljoner kr extra för årets sista 6 månader.

Red’s kom:
Avser denna dagverksamhet samtliga EU-medborgare? Så alla tågluffare i EU, och vem som helst, även om man är rik som ett troll, kan få gratis mat, gratis duschmöjlighet, gratis tvättmöjlighet med tvättmedel, etc?

Tre personer är anställda på dagverksamheten som är öppen fyra timmar alla dagar i veckan. De har kunskaper i rumänska. Dessutom har man också aktiviteter på andra tider, som samtal och rådgivning.

Red’s kom:
Men hur kommer då kommunikationen att fungera med t ex romerna (där romernas språk, enligt en rumän i denna blogg, endast är till 30 % rumänska)?

– Här kan EU-medborgarna också få information om sina rättigheter och skyldigheter när de vistas i Sverige. Det kan vara bra att veta att de t ex inte kan få något socialbidrag, säger direktorn på Skånes stadsmission.

Red’s kom:
Förutom att EU-migranterna redan är mycket väl medvetna om detta så kan denna information naturligtvis lika bra eller bättre ges på andra sätt.

Genom Crossroads kan personalen också bidra till att kartlägga vilka EU-medborgarna är, varför de kommer hit, vilka behov de har och deras förhållanden i hemländerna.

Red’s kom:
Hur ska denna kartläggning gå till och utformas samt verifieras?

– Ett par gånger har vi stöttat folk som vill åka tillbaka och saknar ett boende i Rumänien och vi har hjälpt dem som behöver få rätt sjukvård.

Red’s kom:
Stöttat hur? Har Crossroads byggt hus till de hemlösa i Rumänien?

Dagverksamheten finns med i den handlingsplan som sociala resursförvaltningen i Malmö beslutat om;

Daglokal året runt
• Erbjuder möjlighet till att ta hand om mer basala behov, frukost, kläder och dusch.
• Rådgivning kring möjligheten till arbete/försörjning i samarbete med Arbetsförmedlingen
• Stöd i frågor kring hälsa och sjukvård
• Information kring rättigheter och skyldigheter

Se; Handlingsplan för EU-migranter i Malmö

Crossroads vill göra verksamheten permanent för EU-migranter – eller för EU-medborgare?
För en helårsverksamhet kan det handla om cirka 3,5 miljoner kr.

Red’s kom:
Frågan är om Malmö stad rent juridiskt har rätt att lägga ut dessa pengar på välgörenhet, eftersom det i praktiken är ett sätt att gå runt regelverket.

OBS! En förutsättning för att få utnyttja sig av den fria rörligheten i EU är att man ska kunna försörja sig själv!

Sedan tillkommer natthärbärge vid ”extremt” väder, etc.
Det kommer att bli kostnader för åtskilliga miljoner kronor för Malmös skattebetalare att försörja Rumäniens fattiga medborgare.

Vad räknar kommunen med att den sammanlagda kostnaden blir för EU-migranterna? 20-30 miljoner kr år 2015, successivt ökande?

Hur redovisas användningen av dessa bidrag från kommunen till välgörenhetsorganisationer? Är det öppen redovisning?

Permanent natthärbärge för alla i EU

– Vi hoppas på långsiktiga lösningar i Malmö för att täcka behoven för EU-migranterna. Förslaget om att begränsa natthärbärget till tre månader känns inte realistiskt. Det finns alltid någon som är gravid eller sjuk som behöver sova inne, säger direktorn på Skånes stadsmission.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-03-30

Se även bl a

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö


Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Stadsdelsnämndens ordförande i Farsta, Lars Bäck (V), och vice ordförande Lars Jilmstad (M) diskuterar frågan om avhysningar av EU-migranter från deras bosättningar.

Lars Jilmstad (M): Varför görs inget? Det är ett brott mot svensk lag att EU-migranterna slår läger så här. Nu står det till och med i de rödgrönas budget att avhysningar ska undvikas. Socialförvaltningen centralt äger frågan, men jag tycker att majoriteten i stadsdelen borde slå näven i bordet.

Red’s kom:
Det är lätt att delegera ansvar och skuld på någon annan än de som är ytterst ansvariga.

Lars Bäck (V): Lite elakt kan man ju konstatera att förra majoriteten flyttade runt EU-migranterna genom täta avhysningar. De avvisades från ett ställe, men dök snart upp på ett annat.

Red’s kom:
Om EU-migranter bryter mot lagen finns tre alternativ;
a. Utvisning ur landet.
b. Böter (vilket är omöjligt eftersom pengar saknas) eller fängelse (kostar bara samhället pengar att bistå med husrum och mat).
c. Omedelbar åtgärd vid lagbrott, dvs löpande avhysningar tills EU-migranterna tröttnar och åker hem eller vidare.
Vilket av dessa tre möjliga alterntiv är det bästa för alla parter?

Vi försöker hitta en mer långsiktig lösning och avvisar först när det finns ett humant alternativ.

Red’s kom:
Det är så långt från ett humant alternativ som man kan komma att låta tiggarna bo kvar där de inte får istället för att de omedelbart avvisas.

Ett avsevärt mer humant alternativ är att med omedelbar verkan skicka hem dem som olovligen ockuperar mark och som inte kan försörja sig själva, och därmed inte uppfyller kraven för att få vistas i landet.

Om alla vi ”vanliga” medborgare kan se att varken politikernas handlingsförlamning eller trevande försök att lösa delproblem leder till någon som helst förbättring, hur lång tid ska det ta för politikerna att se detta?

Enda långsiktiga lösningen är att arbeta med problemen i respektive hemland (normalt Rumänien), dvs en fråga för regeringen, inte kommunerna.

Jilmstad: Men vi kan ju inte ha två parallella rättssystem. Då sänder man ju ut signalen att det är okej att bosätta sig så här. Lägren blir allt mer permanenta och ökar i omfattning. Som kvinnan här borta som med stort tålamod tvingats se hur de slagit läger precis vid hennes tomt. Det är en sanitär olägenhet och de eldar alldeles intill hennes k-märkta snickeri. Gång på gång har hon påtalat detta. Men det händer ingenting, det är ett hån.

Red’s kom:
Någon som kan opponera mot detta argument?

Bäck: Jag har hissat frågan internt och bett dem titta på det lägret ur brandsynpunkt. Finns det fara för människor runtomkring påpekar vi det för våra centrala politiker.

Red’s kom:
Att bara hissa frågor ”internt” är ingen lösning på något. Endast det som aktivt görs kan tillföra något.

Bäck: Stadsdelsförvaltningen skickar information till socialförvaltningen om var lägren finns. Men det vore fel om jag sa till dem att göra si eller så av den enkla anledningen att jag inte har kompetensen att göra det. Lokalt måste vi överlämna till professionen att göra de bedömningarna. Annars blir det helt fel.

Red’s kom:
Det tycks alltid handla om att skjuta från sig ansvaret på någon annan.
Vem är ”professionen”?

Jilmstad: Det finns ju ett lokalt tryck att de ska avhysas. Det skulle vara oroande om inte de önskemålen följs. Då sviker vi vår roll som politiker.

Red’s kom:
Ja, om svenskars väl och ve alltid kommer i andra hand så får det ett flertal negativa effekter.

Sen förstår jag att det tar tid om avhysningarna ska ske på ett rättssäkert sätt.

Red’s kom:
Nej, det är en usel bortförklaring till att inte agera med omedelbar verkan.
Om någon bosätter sig olagligt kan avhysning enkelt ske med hundraprocentig rättssäkerhet redan en timme senare.

Det skulle vara bra om politiker inte bara värnar om EU-migranters rättssäkerhet, utan att även svenskars rättssäkerhet beaktas.

Bäck: Och efter avhysningarna då? Ska vi sätta ut ordningsvakter som dina partivänner i Stadshuset föreslår?

Red’s kom:
Ja, om det visar sig nödvändigt och politikerna fortsatt inte kan tänka långsiktigt, varför inte?

Jag tycker att det saknas ett humant perspektiv i debatten.

Red’s kom:
Nej, det finns ett överflöd med humana perspektiv i debatten. Men allt kanske inte enbart kan utgå från ”humana perspektiv” (som dessutom är inhumana)?
Tilläggas kan att med ”humant perspektiv” avses att EU-migranterna är stadens skyldighet, och att man ska bortse från regelverken för en viss folkgrupp.

Det finns en slags föreställning om att de här människorna är här frivilligt. Så är det inte, det är en sista desperat utväg.

Red’s kom:
Nej, det är givet att de flesta EU-migranter är här frivilligt. Endast i de fall kriminella ligor tvingat dem till Sverige är de här utan egen vilja.
Visst är det ofta en ”desperat utväg”. Men det är väl inte detta som ensamt ska styra om lagar ska gälla eller inte i Sverige?

Därför tror jag att lösningen är det vi är inne på nu: frivilligorganisationer som tar ett stort ansvar och att Sverige genom EU sätter press på ursprungsländerna.

Red’s kom:
Nej. Bäck har fel;
1. Frivilligorganisationerna i Sverige endast befäster EU-migranternas misär.
2. Ingen är inne på att ”Sverige genom EU sätter press på ursprungsländerna”. Då måste det gå från ord till handling först. Det är i övrigt inte kommunens uppgift, utan landets. Det gäller att veta vem som har ansvar för vad.

Jilmstad: Självklart kan vi inte blockera platser med taggtråd. Men bosättningarna strider mot svensk lagstiftning och det är därför vi efterlyser ordningsvakter eller någon annan åtgärd som gör att avhysningarna ska kunna ske lite snabbare.

Sen håller jag helt med dig om att man på regeringsnivå måste gå ihop med andra länder och sätta press på Rumänien. Vi måste få dem att behandla alla folkgrupper på ett bra sätt. Jag är medveten om att de här människorna är bedrövligt bemötta, men lösningen är inte att låta dem bo olagligt på stadens mark.

Red’s kom:
Resultatet av denna debatt blev plus-minus-noll. Det enda vi fått bekräftat är att ingen vill ta tag i problemen på ett seriöst sätt.
Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-03-30
Se även bl a;
Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Enligt landstingets regler skickas en faktura för vård på en besökande EU-medborgare/EU-migrant direkt hem till den vårdsökandes hemadress, alternativt till det landets socialförsäkringssystem.

Skulden kan krävas in av kronofogden, men kommunerna använder sig aldrig av Kfm för EU-migranter eftersom de inte ser någon möjlighet att Rumänien skulle bry sig om att betala ändå.

I Stockholm har landstinget helt slutat driva in skulderna för EU-migranterna. Detta enligt Arto Moksunen på Stockholms stadsmission.

Arto Moksunen uppger att det kostar Stockholms landsting omkring fyra miljoner kronor varje år i obetalda vårdfakturor från Rumänien.

Red’s kom:
Undrar hur stora vårdfakturorna är för EU-migranter i Malmö och Göteborg?

Hur fungerar det i omvänd riktning? Betalar Sverige vårdfakturor till Rumänien?Klicka här för att gå till artikeln i NSD, 2015-03-30Landstinget i Norrbotten har nu satt upp skyltar på engelska för att utländska medborgare lättare ska hitta till BB. Detta efter att en EU-migrant fött ett barn i en bil när de inte undersökt i förväg var de kunde få vård.

EU-migranten, som saknar EU-kort (ett europeiskt sjukförsäkringskort som ger rätt till ersättning om du blir sjuk eller söker vård inom EU, där ett försäkringsbolag står för kostnaden), har fått en faktura på 32 681 kronor från sjukhuset i Luleå.

Tiggare har i princip aldrig något EU-kort och därför blir det respektive kommuns skattebetalare som får stå för kostnaden för vården av EU-migranter.

Se även bl a;
EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel


SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter

Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?


Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige


Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län

Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

EU-migranter som skulle avhysas i Landskrona har tagit en stuga i besittning utanför staden.

Ägaren till stugan bor utomlands och befinner sig där endast ett par gånger om året.

Boende i närheten är upprörda över att någon olovligen kan ta ett hus i besittning utan att polisen bryr sig.

Flera har kontaktat polisen men polisen menar, enligt närpolischef Anneli Manelli, att de inte kan göra något förrän de fått in en polisanmälan från fastighetsägaren, och polisen har inte för avsikt att försöka nå stugägaren för utredning om brott begåtts.

Red’s kom:
Jag som trodde att polisens uppgift vara att hindra och förebygga brott.
Skulle det vara komplicerat för polisen att kontakta EU-migranterna och i alla fall fråga om de fått tillstånd att vara där och samtidigt undersöka om det finns tecken på inbrott? Lever vi i ett rättssäkert samhälle?

Det finns anledning för alla som har en stuga i Sverige att nu noga bevaka att den inte tas över av EU-migranter.Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2015-03-30SR kompletterar med information:

Huset i Björkvik har stått tomt i flera år och det är bara att kliva rakt in om man vill. Vilket alltså en grupp romska EU-migranter nu gjort utan tillstånd.

Red’s kom:
Även om man är fattig EU-migrant från Rumänien känns det inte försvarbart ur någon synvinkel att flytta in i ett hus bara för att det för tillfället står tomt. Inte i Sverige, inte på 2000-talet.

Kan vi alla lägga beslag på precis vad vi vill, och om ingen hävdat sin äganderätt inom några månader så har ägaren förlorat det man äger? Eller är det ett privilegium endast för EU-migranter från Rumänien?

Om EU-migranterna bor där i några månader, kommer då polisen göra likadant som polisen i Malmö och grundlöst hävda att EU-migranterna fått besittningsrätt till huset. Är det så lagen ska fungera?

Det känns som att äganderätten i Sverige behöver klargöras och definieras.

Peter Johansson, lokalområdeschef hos Polisen i Katrineholm, berättar att det har kommit in en anmälan om huset.
– Det kallas egenmäktigt förfarande att ta sig in i en annans hus. Vi har pratat med anmälaren och jag utgår från att vi ska prata med husägaren sedan. Tyvärr tar det lång tid med våra anmälningar. Egenmäktigt förfarande kanske inte är det brott som ligger överst i högen, säger Peter Johansson.

Red’s kom:
Det låter som polisen nu, efter medias uppmärksamhet, ändrat inställing. Återstår att se om ”jag utgår från att vi ska prata med husägaren sedan” innebär att polisen verkligen kommer att undersöka fallet… någon gång i framtiden.

– På nåt sätt är det bra att det händer sådant här, då dras situationen till sin spets. Då blir det en diskussion om det som händer här, säger en av Björkviksborna.

Red’s kom:
Det är en sak att hjälpa EU-migranterna, det är en helt annan sak att acceptera att EU-migranterna kommer till Sverige och tar sig friheter som inte skulle accepterats om det varit svenskar som gjort likadant. Varför är det en så markant skillnad i acceptansen mellan uteliggare som är svenska medborgare och EU-migranter från Rumänien?

Genom att hela tiden låta EU-migranterna göra lite som de känner för skickar det tydliga signaler om att det lönar sig att strunta i regelverken i Sverige.

Ovanpå allt annat så riskerar denna upprepade flathet från polisen att öka främlingsfientligheten. Det är illa om samhället bidrar med detta.

Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-03-30

Romer ockuperar sommarstuga i Gävle

Det är inte första gången romer tar hus i besittning. Redan 2012 kunde vi läsa i GD om en familj som upptäckte att 8 personer flyttat in i deras sommarstuga.

Polisen ringde upp ägarna till huset och berättade att ett ”kringresande sällskap” hyrt deras hus. När ägarna kom till sommarstugan såg de bilar på gården med utländska nummerskyltar. Romerna hade lagt beslag på kläder och möblerat om huset. De hade dessutom brutit upp låsen på de andra stugorna på tomten, gått igenom saker och krossat flera fönsterrutor.

Det enda polisen gjorde var att identifiera sällskapet och ta deras DNA, sedan släpptes de. Bevis saknades för brott.

Romer ockuperar stuga utanför Märsta

I februari 2015 avhyste Kronofogden EU-migranter som bodde i en skidstuga i Pinbacken utanför Märsta.
EU-migranterna som intog stugan hade under en tid eldat i en kamin som var egeninstallerad. Räddningstjänsten dömde ut stugan i samband med en inspektion.

Romer ockuperar båtar i Norge

I februari 2014 förstörde ett 50-tal romer minst 150 båtar i Norge som de använt som hem. De hade då t o m dragit in ström. Ett stort antal av båtarna nyttjades som lager för stöldgods, t ex silver och plattskärmar.

Brottslighet finns överallt, men med fattigdom ökar som regel denna brottslighet markant. En naturlig konsekvens för att kunna överleva.

Se även bl a;
Förundersökning återupptas av polisen för det av EU-migranter ockuperade huset i Högfors


Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona


Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Fi försöker arrangera städning i Malmös kåkstad

Under söndagen, efter att Feministiskt Initiativ och föreningen Solidaritet med EU-Migranter protesterat framför Stadshuset för ”EU-migranternas rättigheter”, begav de sig till kåkstaden vid Industrigatan i Malmö. Troligen i ett desperat försök att undvika avhysning av EU-migranterna pga den omfattande nedskräpningen.Klicka här för en större bild, 2015-03-29 eu-migranter_kakstad_sopor_2 eu-migranter_kakstad_sopor_3Det står en container i kåkstaden, men avfallet ligger överallt utom just i containern.

Vem är du, vem är jag, levande charader…

När vi steg in i kåkstaden sprang en Fi/V-kvinna efter oss och frågade vem vi var och var vi kom ifrån. Jag frågade vem hon var, men det ville hon inte svara på.

KLicka här för en större bild, 2015-03-29Diskussionens vågor gick emellanåt höga i den romska församlingen.

eu-migranter_kakstad_fi-v-allt_at_alla_2Det var en högljudd stämning med till synes upprörda känslor. En vänlig rom som kunde engelska tolkade för oss och berättade att det handlade om att Solidaritet med EU-Migranter/Fi/V/Allt åt alla ville få EU-migranterna att städa upp på området.

eu-migranter_kakstad_fi-v-allt_at_alla_3Efter en halvtimmes hetsiga diskussioner lyckades Solidaritet med EU-Migranter/Fi/V/Allt åt alla få några kvinnor i lägret att ta på sig plasthandskar.

eu-migranter_kakstad_fi-v-allt_at_alla_4Men diskussionerna fortsatte och motivationen att städa upp efter sig tycktes inte vara särskilt hög.

eu-migranter_kakstad_fi-v-allt_at_alla_5Om det blev någon upprensning av skräp vet vi inte. Efter en timme med till synes fruktlösa diskussioner mellan EU-migranter och Solidaritet med EU-Migranter/Fi/V/Allt åt alla, begav vi oss.

Om alla accepterat att städa upp från start hade det värsta kunnat vara borta redan innan vi lämnade.

Även om det städas upp så är det högst sannolikt att det är nedskräpat igen om några dagar. Dessutom kommer naturligtvis skateboardramp och marken runt skjulen att fortsätta användas som utedass.

Senare på kvällen ryckte brandkåren ut pga ett antal öppna eldar som tänts inom området, bl a för att elda upp diverse skräp.

Vi noterade att fastighetsägarens anslag med hot om avhysning den 2:e april rivits ner sedan igår.

PS.
Vår tolk (som nyligen anlänt från Rumänien) och hans ressällskap bjöds senare på kvällen på mat av min kollega. De var mycket tacksamma eftersom de inte hade några pengar att köpa mat för. Han behöver 700 kr för att laga sin bil så de kan fortsätta sin resa till Norge, om någon vänlig själ har lite pengar över. Skriv en kommentar här om du vill ge ett bidrag så ser vi till att de – Roberto och Alex – får pengarna.

Not.
Vid efterkontroll två dagar senare i kåkstaden var det mesta av skräpet runt containern flyttat till containern. Men fastigheten är fortfarande väldigt skräpig och en extremt osanitär olägenhet.

Se även bl a;

EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

I den ständigt omdiskuterade frågan om man ska ge pengar till EU-migranterna kan man se att välgörenhetsorganisationerna hissar en varningsflagga för att göra detta. De menar att det saboterar deras arbete i Rumänien.

Nu ger dessutom en rom ett tydligt budskap.
Ge inte tiggarna pengar, det permanentar bara situationen. Jag accepterar inte tiggeri. Det är bättre om folk stannar hemma så vi kan förbättra situationen här, säger Josif Calin som är rom och ansvarig för romska frågor i Rumänien inom distriktet Buzau med totalt 180 000 invånare.

Distriktet Aleea Gradinilor satsar varje år 15 000 euro på mat och lärare som ska bistå med läxhjälp efter skolan.
– Vi försöker men det är svårt. Människorna där har andra prioriteringar, förklarar han och menar resorna utomlands för att skaffa pengar.
Gärna till Sverige, där folk är givmilda. I Rumänien är det förbjudet att tigga, dessutom tjänar folk mindre och är därför mindre benägna att ge pengar till tiggare.

Josif Calin är tydlig med att han betraktar sig som en romsk aktivist. Tiggeriet är ett problem för landet.
– Det här är ett problem för staten. Har man det bra hemma åker man inte ut för att tigga. Då stannar man hemma hos sin familj och sina vänner, resonerar han.

Josif Calin, f d socialdemokratisk politiker, säger vidare;
– Allt är inte bra i Rumänien och det finns diskriminering, men inte på myndighetsnivå. Diskriminering finns på personnivå.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-03-28

Red’s kom:
När du möter en EU-migrant som tigger utanför livsmedelsbutiken, ställ dig då frågan om du skänker en slant, hjälper du då tiggaren till utbildning, till arbete, eller till att komma bort från tiggarlägret?

Svaret är;
Nej. Din peng befäster istället bara ett socialt förhållande: du där nere, vi här uppe, och situationen för tiggaren kommer att fortsätta precis som innan.
Det är den bistra verkligheten, oavsett hur mycket extremisterna skriker att det är antiziganism och diskriminering att komma fram till denna sanning.

Utöver att du bidrar till att i praktiken förslava tiggarna så har du ingen möjlighet att veta om du bidrar till utnyttjande av människor om du ger pengar.

Se även bl a;
EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte pengar till tiggare, säger hjälporganisationen Liv och ljus!

Vad blir konsekvensen av att ge pengar till tiggande EU-migranter?


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

FP: Felriktade insatser för EU-migranter leder bara till fler tiggare i Sverige


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

En man blev på lördagskvällen misshandlad i ett bråk vid det läger som EU-migranter etablerat vid korsningen Nobelvägen-Industrigatan, rapporterar SVT.

En EU-migrant i 45-årsåldern fick sårskador. Polisen beskriver händelsen som ett internt bråk mellan boende på den industritomt som EU-migranterna ockuperat.


Har Malmös politiker blod på sina händer?

Feministiskt initiativ, med Katerin Mendez (Fi) i spetsen, arrangerar en manifestation i Malmö där de anklagar Malmös politiker för att ”ha blod på sina händer”.

Red’s kom:
Vad de menar med detta framgår inte.

Det tog förvisso orimligt lång tid innan Malmös politiker kom till skott med beslut om den första avhysningen i Malmö av EU-migranter (Pildammsparken), men att för denna skull anklaga politikerna för att ha blod på sina händer tycker jag är att gå lite väl långt.

Kräver säkra sovplatser för alla utifrån Sverige

Katerin Mendez säger till SVT Sydnytt att Fi kräver ”säkra sovplatser” (utan att vilja specificera vad detta innebär) året runt åt alla tiggare.

Om man samlar alla EU-migranter för att få ”säkra sovplatser”, hur löser det problemen med våld och misshandel mellan EU-migranterna?

Katerin Mendez säger vidare att det är under all kritik hur ”våra myndigheter” (vilka och på vilket sätt?) behandlar EU-migranterna och att det är bristande insatser för att säkerställa EU-migranternas säkerhet (hur?) och ”deras grundläggande mänskliga rättigheter” (vilka?) och ”behov” (vilka?).

Hon hävdar vidare att EU-migranterna blir ”diskriminerade av våra myndigheter” (vilka, på vilket sätt?) och att de ”blir utsatta för utpressning av människor” (vilka?) ”som profiterar” (hur?) ”på deras utsatthet”.

Katerin Mendez hävdar sedan att det finns ”ett hundratal” EU-migranter i Malmö, och säger att hon grundar detta på en kartläggning som gjorts förra året. Att denna undersökning gjordes långt innan boomen av EU-migranter tar hon ingen hänsyn till.

Bränner Malmös politiker EU-migranters läger?

Fi’s banderoller säger också att Malmös politiker är ”direkt ansvariga för lägerbränder”.

Red’s kom:
Hur detta skulle vara möjligt är väldigt svårt att förstå. Jag vet inte vad Fi syftar på men jag tror inte politikerna är ute och sätter fyr på EU-migranternas läger.

Det känns lite som att Feministiskt initativ, vänsterextremistgruppen Allt åt alla och Vänsterpartiet egentligen är samma personer. Det kastas ut märkliga och osakliga anklagelser hej vilt från dessa personer, och motiveringar saknas.

Diskriminering av ”EU-medborgare”?

Ett 30-tal deltagare manifesterar för EU-migranters rättigheter, med anledning av en tidigare misshandel av en EU-migrant i Pildammsparken i Malmö.

Red’s kom:
Specifikt vilka rättigheter, skulle man vilja veta. Men Fi vill som vanligt bara uttrycka sig i allmänna ordalag för att omöjliggöra en saklig argumentation.

Man vill manifestera mot våldet och diskrimineringen av utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Det är naturligtvis otäckt när någon blir misshandlad och att detta nu spridit sig till att även en EU-migrant drabbats, men varför protesterar Feministiskt initiativ aldrig mot allt våld mot alla andra i Malmö, som är avsevärt mer omfattande?

På vilket sätt diskrimineras dessa ospecificerade ”EU-medborgare”? Är det inte istället så att romerna får fler förmåner (t ex stöd för ockupation av mark) än alla andra EU-medborgare? Är det inte de facto så att romerna t o m ges fler rättigheter än svenska medborgare? Det är väl ändå inte Malmöborna som orsakat romernas fattigdom lika lite som den nedsmutsning av staden som tyvärr är konsekvensen av politikernas bristande handlingsförmåga?Klicka här för att gå til artikeln i SVT, 2015-03-29

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22


När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge

Virka grytlappar

Crossroads i Librobäck är en dagverksamhet för EU-migranter med toaletter, duschar, tvättmaskiner och kök. Där ges råd och stöd i myndighetskontakter samt lättare utbildning. Projekt med bl a virkning av grytlappar har påbörjats.
Crossroads drivs av Uppsala stadsmission, med ekonomisk hjälp från Uppsala kommun.

Crossroads dagverksamhet fortsätter till vintern

Crossroads öppnade 7 november 2014 och skulle ha stängt 15 april, men i veckan beslutade socialnämnden att förlänga projektet ett halvår.

Kostnad så här långt för EU-migranter: 1,2 miljoner kr

Uppsala kommun har hittills satsat 1,2 miljoner kronor på Crossroads och härbärget.

Red’s kom:
Hur mycket ligger övriga kostnader på för EU-migranterna, t.ex. för avhysningar och städning efter bosättningar? Dvs pengar som skattebetalarna i kommunen får stå för.

Många av EU-migranterna är analfabeter

På Crossroads försöker man, vid sidan av hjälp med basbehoven, motivera EU-migranterna att hitta alternativ till tiggeri. Ett arbete som kräver mycket tid och resurser.
– Vi tycker ändå att vi kommit en bit. Men vi måste fråga oss vad som är rimligt att uppnå och lägga ambitionsnivån rätt. Många av dem är analfabeter, säger Margaretha S Paras, verksamhetschef på Uppsala stadsmissions dagverksamhet Crossroads i Librobäck för hemlösa EU-migranter.

Not.
Det är viktigt att förstå att få eller inga av EU-migranterna i Sverige är hemlösa. De har i regel ett hem i sitt hemland, men även ett hem i Sverige, om än spartanskt. Det är viktigt att göra denna åtskillnad jämfört med svenska medborgare som är hemlösa i verkligheten.

EU-migranter kommer till staden pga natthärbärget

Baksidan med hjälpen är att det kan uppmuntra människor att komma hit och tigga, konstateras i utvärderingen från natthärbärget. Personer som aldrig tidigare tiggt har kommit hit eftersom de hört att man kan tjäna en hel del pengar och att man får sängplats.

– Vi får inte hjälpa så mycket att vi sänder fel signaler. Vi ska inte ta ifrån dessa personer deras eget personliga ansvar, utan försöka uppmuntra dem att hitta andra vägar än att tigga, säger Eva Moberg, verksamhetsansvarig på Livets Ords natthärbärge i Ulleråker.

Red’s kom:
Livets ord har omsatt tre miljarder kronor. Men var har pengarna tagit vägen? Uppdrag Granskning har ganskat denna obskyra organisation som Uppsala kommun allierar sig med.

Rykten på sociala medier lockar EU-migranter till Uppsala

Det har också gått rykten på bland annat sociala medier bland rumäner om att det finns jobb och bostäder i Uppsala. Vissa har därför blivit mycket besvikna när de kommit hit.

Inte fler platser på natthärbärge

Eva Moberg tycker att Uppsala ska fortsätta erbjuda natthärbärge vintertid. Men att antalet platser inte bör bli fler.
– Vi kan inte erbjuda platser åt alla, det här är bara ett tillfälligt härbärge där det inte är meningen att folk ska bo.

EU-migranter fejkar handikapp

I natthärbärgets rapport konstateras också att det förekommer skenhandikapp. Det finns tiggare som rör sig fritt på härbärget, men på stan utger sig för att ha handikapp.
– De är fattiga och desperata och då vet nöden inga gränser. Men det finns ju de som verkligen är handikappade också, säger Eva Moberg.

Se; Halta och lytta tiggare, eller?

Hoppas på stöd av EU-pengar för information till tiggarna hur de kan få stöd i Sverige

Margaretha S Paras hoppas att Uppsala kan få del av de 90 miljoner kronor som de närmaste fem åren ska satsas på fattiga EU-medborgare i Sverige, pengar som främst kommer från EU.

Se; Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Uppsalas politiker tar sig en funderare

Uppsalas politiker ska diskutera vilken hjälp som Uppsala framöver ska ge, bl a utifrån rapporterna från Crossroads och natthärbärget.Klicka här för att gå till artikeln, 2015-03-28

Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!


Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige !!!

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ska man ge pengar till de EU-migranter som tigger på gator och torg i Sverige? Det är den eviga frågan.

Få vågar öppet ta någon konkret ställning, men välgölrenhetsorganisationerna indikerar att det inte är bra att skänka pengar direkt till tiggarna eftersom det bara befäster deras situation som tiggare och inte löser några problem.

Så här säger en svensk medborgare i en insändare;

Problemet med att ge pengar till tiggare är att det inte löser några som helst problem, utan bara ger ytterligare incitament för denna fruktlösa verksamhet att fortgå och försätter dessa människor i ytterligare självlärd hjälplöshet. Ibland hjälper man kanske människor bäst genom att tvinga dem till att hjälpa sig själva, vilket fullt friska vuxna individer, med samma rättigheter till skola, gratis utbildning och omsorg som vilken annan individ i vilket EU-land som helst, bör vara kapabla till.

De flesta tiggare är rumänska romer, dvs. dit EU bör allokera sina resurser är väl snarare till problemets ursprungskälla; romer i Rumänien. I annat fall behandlar man bara symptomen, och inte problemet.

Jag instämmer. Att behandla symptomen istället för problemen kommer aldrig att leda till någon förbättring för någon part.Klicka här för att gå till artikeln i Skaraborgs Allehanda, 2015-03-28

Se även bl a:
Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Ge inte pengar till tiggare, säger hjälporganisationen Liv och ljus!

Vad blir konsekvensen av att ge pengar till tiggande EU-migranter?


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

FP: Felriktade insatser för EU-migranter leder bara till fler tiggare i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Skjul för EU-migranter på privat tomt i Landskrona ska rivas – handräckning beviljad

På en industritomt vid Österleden i Landskrona finns ett skjul som uppförts av EU-migranter och som består av lastpallar, isolering, skivor och annat löst material. Nu vill Coop riva sju gamla industribyggnader på tomten som fastighetsbolaget Coop fastigheter äger, och samtidigt avhysa EU-migranter som bor i skjulet.

Coop fastigheter har ansökt om och fått beviljat rivningslov för de gamla industribyggnader som står på tomten, för att göra tomten till ett handelsområde med fler butiker.

EU-migranternas skjul har periodvis använts som övernattningsplats. I februari förmodas någon ha försökt sätta eld på skjulet medan det fanns sovande i det.

Handräckning av kronofogden för avhysning

Coop fastigheter begärde i början av mars handräckning av kronofogdemyndigheten, vilket i regel verkställs tillsammans med polisen.

Ansökan om handräckning av kronofogden har beviljats, men för att den ska kunna genomföras måste de som bor där delges beslutet. När delgivningen gjorts kan avhysning ske med kort varsel. Skjulet är oftast tomt – åtminstone dagtid.

Red’s kom:
Handräckning av kfm har alltså beviljats utan att man vet vilka EU-migranterna är som bor där.
Märkligt att olika regler för avhysning gäller. Annat regelverk gäller t ex för industritomten vid Industrigatan i Malmö.

Kommunen erbjuder EU-migranter biljett till Rumänien

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg har tidigare uppgett att den hjälp som kommunen kan erbjuda EU-migranter är en blijett till hemlandet, som i de flesta fall är Rumänien.Klicka här för att gå till artikeln i Lokaltidningen Landskrona, 2015-03-27

Se även bl a:

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?


Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Akutboende

Den rödgröna koalitionen i Haninge planerar för tolv akutsängar för de fattiga EU-migranterna i vår. Åtgärden beslutades i samband med att en avhysningsprocess inletts vid Västerhaninge pendeltågsstation.

Åtgärder som lockar fler tiggare till Sverige

Moderaterna kritiserar åtgärden.
– När kommunen går ut så här och jobbar för garantihjälp eller ytterligare stöd åt EU-migranter så ökar det bara attraktionskraften för människorna att vara i Sverige, säger Michael Fridebäck (M).

EU-migranter trakasseras

Påverkade personer har trakasserat lägret i Västerhaninge flera gånger. Nyligen har någon tänt eld på madrasser där.
Trakasserierna ledde till att EU-migranterna lämnade platsen, berättar Tiberiu Lacatus, romsk aktivist:
– Tio har åkt hem till Rumänien. De andra sex har flyttat in på akuthärbärget i Vårberg de sista nätterna. De vågar inte vara i Västerhaninge längre efter hoten. Jag vet inte om de kommer tillbaka.

Vems fel är trakasserierna?

Moderaterna tillfrågas om deras linje underblåser en stämning som leder till trakasserier av EU-migranter.
– Det är djupt tragiskt om påverkade människor trakasserat lägret, men jag tror inte att vi hetsar på med det vi sagt, säger Michael Fridebäck (M).

Red’s kom:
Det skulle vara fruktansvärt om yttrandefriheten och åsiktsfriheten begränsas av rädsla för att det ska leda till att samvetslösa galningar trakasserar tiggarna. Det innebär i så fall att endast ”politiskt korrekta” beslut skulle kunna tas och att ingen hänsyn tas till lagar & regelverk eller välfärd/ekonomi för Sverige.
Frågan kanske är bättre lämpad till den rödgröna koalitionen som inte kan presentera någon mer långsiktig lösning?
Om de styrande inte visar handlingskraft, och inte vidtar fungerande åtgärder mot uppenbara problem i kommunen, så är risken stor att det får negativa effekter på flera olika sätt.

Moderaterna har fått flera telefonsamtal från Västerhaningebor om situationen. EU-migranter ska ibland ha följt efter barn för att be om pengar, säger Michael Fridebäck (M).

Hjälp till EU-migranter går utöver det kommunala uppdraget

– Vi måste i stället hjälpa till att på riksnivå trycka på, att problemet måste lösas i Rumänien. Att vi nu jobbar för en form av akutplatser med kyrkan i Haninge går utöver det kommunala uppdraget, säger Michael Fridebäck.

Ökad ström av EU-migranter – kan inte slängas ut, säger Centerpartiet

Petri Salonen (C), socialnämndens ordförande och en av de styrande i den rödgröna koalitionen, anser att M har fel.
– Det är en inhuman inställning. Detta handlar om akutinsatser vid väldigt svåra lägen. Vi kommer att se en tillströmning av utsatta EU-medborgare hit. Så ser världen ut. Man kan inte bara säga ”vi slänger ut dem”.
Lokalt undrar jag hur Moderaterna vill lösa frågan om folk fryser och svälter på Haninges gator?Klicka här för att gå til artikeln i Mitti.se, 2015-03-27

Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!


Olagliga läger för EU-migranter

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige !!!


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Ett 50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Ett 50-tal EU-migranter som slagit läger på Sveavägen i Stockholm har avhysts.

För någon månad sedan gjordes en avhysning i området och på Sergels torg.

Polisen får många anmälningar om bosättningar i hela staden

– De hade fått information om avhysningen innan och erbjöds plats på akutboendet i Vårberg, säger Peter Enell, kommunpolis med ansvar för Norrmalm som jkartlägger bosättningar i staden.
Han får in anmälningar om bosättningar hela tiden och läser från en lista över inkomna anmälningar:
– Under Barnhusbron: sovande. På Norrmalmstorg: växande högar med tillhörigheter. Kronobergsparken: sovande kvällar och nätter…

Efter en vecka byggs boplats upp igen

Det brukar ta någon vecka, sedan börjar det byggas upp boplatser igen. Vi måste göra återkommande avhysningar och staden hanterar de här ärendena snabbare. Platser där allmänheten ofta vistas prioriteras, säger Peter Enell, kommunpolis.

Red’s kom:
Det är så här det måste gå till. När EU-migranterna upptäcker att varje gång de bygger upp en olaglig bostättning så visar staden att det inte lönar sig att bryta mot lagen.

När det blir varmare kommer EU-migranterna att öka

Stefan Holmén, kommunpolis, har tagit emot många åsikter från folk som är bekymrade över tiggarna.
– Många tycker att tiggarna är påstridiga. Människor känner sig kränkta men har samtidigt förståelse för tiggarnas situation. Det behöver inte vara en motsättning, säger Stefan Holmén.
– När det blir varmt kommer det många fler, säger han.Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-03-27

Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Beslut taget om att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige !!!

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona


Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning

Två Eu-migranter som misstänkts för misshandel i Östersund för en vecka sedan kommer att åtalas.

Männen ska tillsammans ha sparkat mot huvudet och kroppen på en tredje man.
Den misshandlade mannen fick blånad, sårskador i huvudet och en avslagen tand som följd av misshandeln.

Männen förnekar brott.

En av männen misstänks också för brott mot utlänningslagen.

Åklagaren Märta Warg yrkar på att männen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända hit under 5 år.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-03-27

Se även bl a:
EU-migranter får fängelse men utvisas inte


Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Denna blogg uppmärksammas i Rumänien + Finland

Om bloggen Politik & Partier i Rumänien, ed information om romernas kåkstad i MalmöOvanstående sajt har tydligen kopierat bilder och text om EU-migranter från denna blogg rakt av och placerat på sin startsida.

Rubriken i ”Rumäner i Sverige”;
Tabara tiganeasca în Suedia, mahalaua s-a mutat la Malmö – mizerie, gunoaie infestate, miros puturos, urina, manele, fecale, scandal, urlete, interlopi si curve – pe scurt “shanty town”

Blir med Google-översättning, exakt;
Gypsy Camp i Sverige, flyttade till Malmö förort – smuts, skräp angripna, stinkande lukt, urin, sånger, avföring, skandal, skrikande, jorden och kurva – kort sagt ”kåkstad”

Varför de har valt denna rubrik begriper jag inte. Jag förstår inte syftet, speciellt inte för en sajt som verkar ha syftet att skapa bättre samarbete mellan Rumänien och Sverige (om jag inte har helt fel, svårt med rumänskan).

Var de fått förort från kan man undra. Tiggarnas läger är förlagt till centrala Malmö. En vild gissning är att ”interlopi si curve” betyder skateboardramp (dvs ett av EU-migranternas utedass).

I Finland förfäras man över vad som händer i Sverige, och denna blogg sprids nu även över Finland. Här är ett exempel där man också kopierat bilderna härifrån;

Klicka här för en större bildPuistattavia kuvia maaliskuisesta Malmösta
Tässäkö on Suomenkin tulevaisuus?
Ruotsalaisen kansankodin todellisuus on Malmössa ankea. Antaa kuvien puhua puolestaan.

Google Translate:
Skrämmande bilder i mars-Malmö
Är detta Finlands framtid?
Svenska folkets hem i Malmö i verkligheten är dyster. Dessa bilder talar för sig själva.

På en annan finsk sajt, som också kopierat bilderna, står det;
Oheiset kuvat ovat Malmösta, jossa kerjäiset ovat suuri ongelma. Joka ainoan kaupan edessä istuu kerjäläinen. Kaikki vaihtolavat, joita ei ole naulattu seinään kiini, häviävät varmasti. Ennenkaikkea hygienia, se on katastrofi. Käytännössä tietyt kaupunginosat ovat tippuneet hygieniassa jonnekin intia- osastolle. Kaikki heitetään ympäriinsä, ruuantähteet, roskat, lastenvaipat jne. Roskaa, roskaa ja roskaa. Lisäksi tarpeet hoidetaan minne ne nyt satutaan hoitamaan. Kusta ja paskaa on kaikkialla. Rotat juoksevat ympriinsä ja lokit kirkuvat kuin kaatopaikalla.

Kun näitä kuvia katselee, ei uskoisi puhuttavan kerran niin kauniista ja siististä Malmösta.

Lisää kuvia Malmön kirjeenvaihtajalta https://hotpot.se/politik/bilder-fran-tiggarnas-kakstad-i-malmo-2015-03-21/

Med en (inte helt lyckad) Google-översättning blir det;
Dessa bilder är från Malmö, där tiggeriet är ett stort problem. Som är den enda butiken i fronten sitter en tiggare. Samtliga ersättningsblad, som inte har bekänt på väggen fångenskap, kommer att gå förlorade för säker. Framför allt hygien, är det en katastrof. I praktiken har vissa delar av staden fallit någonstans med Indien hygienavdelningen. Alla är kastas runt, matrester, sopor, barnblöjor mm Skräp, skräp och sopor. Dessutom är de behov uppfylls när de är som händer nu ska behandlas. Piss och skit överallt. Råttor kör ympriinsä och måsar skriker som deponi.

När man tittar på dessa bilder, skulle du inte tro talar om en gång vackra och snyggt Malmö.

Fler bilder på Malmö korrespondent https://hotpot.se/politik/bilder-fran-tiggarnas-kakstad-i-malmo-2015-03-21/

Någon som tycker svenska politiker gör bra reklam för Sverige?

Något särskilt parti som gynnas av politikernas handlingsförlamning och oförmåga att sätta ner foten för att begränsa problemen?

Se även bl a;

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.