Bevis för att Luleå kommun försöker dölja gratis boende till EU-migranter

Nedanstående är den utredning som ligger till grund för Luleå kommuns beslut att förse EU-migranter med permanent gratis boende.
Se: Permanent året-runt-härbärge för EU-migranter i Luleå, 2 miljoner kr/år – i strid med lagen

Kommunen försöker ge sken av att satsningen riktar sig enbart mot hemlösa, men det finns mycket som bevisar bortom allt rimligt tvivel att så ej är fallet. Inte minst det faktum att medan man på flera ställen resonerat kring antalet EU-migranter i kommunen så finns det inte ens en antydan av intresse för hur många hemlösa det eventuellt skulle kunna finnas i kommunen.
Ovanpå detta så slinker orden på ett flertal ställen där man ser att det bara handlar om EU-migranter.

Praktiskt taget inget av relevans för frågan har utretts av arbetsgruppen som hade till uppgift att ta fram ett förslag till ”hantering av frågan”.

Arbetsgruppen har heller inte tagit hänsyn till något av det som regeringen och den nationella samordnaren rekommenderat så här långt.

Problemformulering, liksom målformulering, saknas helt – och konsekvensanalysen är inte vatten värd – i den kraftigt undermåliga rapporten som följer här;

Annika Klefsjö 2015-08-24

Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa. Samverkan mellan Luleå kommun, kyrkan och ideella organisationer

Red’s kom:
Som framgår av nedanstående text är emellertid denna ”permanenta verksamhet” inte alls riktad till hemlösa utan till EU-migranter.

Uppdrag
Kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) har tagit beslut om att:

• Kommunen måste samordna sig i frågan. Samverkan måste också ske med NLL och Polisen.

• Socialchef Mikael Lekfalk ansvarar för att en gemensam arbetsgrupp bildas med representanter från berörda förvaltningar, socialförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

• Arbetsgruppen ska lämna ett förslag till hantering av frågan den 1 september.

Red’s kom:
Alltså nedanstående förslag som behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 september (”Beslutsunderlag 2015-09-15”), där endast moderaterna sa nej till förslaget;
Gratis permanent boende för EU-migranter i Luleå – Kommunen lurar medborgarna med bulvan!

• Arbetsgruppen utgår från och tar lärdom av Umeå kommun samt den kunskapsöversikt som upprättats av tidigare verksamhetschef Gerd Bergman.

Red’s kom:
Om man jämför vad som står här med hur det fungerat i Umeå så verkar Luleå kommun inte dragit lärdom av något överhuvudtaget från Umeå kommun (eller någon annan kommun).

Arbetsgrupp
Annika Klefsjö är sammankallande och samordnare i gruppen och nedan framgår vilka representanter som ingår i arbetsgruppen:
• Joel Domeij, miljöinspektör vid miljö- och byggnadsförvaltningen
• Petra Wennberg, sektionschef vid stadsbyggnadsförvaltningen
• Carin Johansson, sektionschef vid socialförvaltningen
• Åsa Hällström från NLL
• Patrik Hellberg från Polisen
• Fredrik Winneborn, kommunikatör vid socialförvaltningen

Erfarenheter lokalt i Luleå
• Informationsblad om EU-medborgares rättigheter och skyldigheter har tryckts upp på tre olika språk samt delats ut. Informationen finns även på Luleå kommuns webbtjänst.

• Under hösten/vintern år 2014 ordnades en ”tak över huvudet” lösning för tillfälligt besökande EU-medborgare som stängdes 30 april 2015. I lokalen fick max 22 personer vistas. Ett vaktbolag öppnade och stängde lokalen. Signaler skickades om att det vistades fler personer än 22 stycken i lokalen, detta har inte kunnat styrkas.

Nedskräpning, konflikter och hot mellan EU-migranter
Klagomål inkom från allmänheten om nedskräpning och att konflikter och hot förekom mellan enskilda EU-medborgare. Med anledning av det upprättades regler för att vistas i lokalen, vilka gavs till EU-medborgarna som vistades i den. Information gavs även om vart de kunde vända sig, om de var utsatta för hot och liknande.

• Ett fåtal enskilda EU-medborgare ansökte och beviljades pengar till en hemresa.

Red’s kom:
Notera att arbetsgruppen inte vill uppge hur många som fick en gratis hemresa på skattebetalarnas bekostnad (utan något stöd i lagen för detta).

• Möten med kyrkan och dess olika församlingar har genomförts och pågår i syfte att engagera ideella krafter som i samverkan med kommunen skulle kunna driva en permanent verksamhet för hemlösa.

Red’s kom:
Särskilt Svenska kyrkan är mycket aktiv i att försöka suga åt sig så mycket bidrag som möjligt från Sveriges kommuner, med EU-migranter som förevändning.

• Kyrkan serverar frukost varje dag i veckan och få använde den möjligheten.

Förslag på lokal nivå för Luleå:
Utifrån andra kommuners erfarenheter så är en framgångsfaktor, samverkan mellan kommunen och ideella föreningar eller kyrkan.

Red’s kom:
Framgångsfaktor”? För vad? För att bibehålla EU-migranternas utsatthet?

I vissa kommuner står kommunen för kostnaderna för lokal och delar av eller samtlig personal. I andra kommuner drivs verksamheter helt av ideella föreningar.

Red’s kom:
Kommunen står för kostnaderna i bägge fallen! I strid med lagen!

Svenska kyrkans krav på kommunen
I Luleå är kyrkan och dess församlingar intresserade av att starta och driva ett härbärge i samverkan med kommunen. Nedan framgår kyrkans önskemål och krav för att det ska vara möjligt:

1. Permanent verksamhet riktad till alla hemlösa som är öppet året om och med ett max 16 platser, där platserna riktas till aktuell målgrupp och till andra som tillfälligt saknar bostad och som i många fall erbjuds plats på vandrarhem. (Likt Vinternatt i Stockholm).

Red’s kom:
aktuell målgrupp” är alltså en omskrivning för icke hemlösa EU-migranter.
andra som tillfälligt saknar bostad” avser alltså ett okänt antal (kan vara noll) hemlösa, primärt svenska. I arbetsgruppens rapport framgår inget antal på dessa, eller ens en uppskattning eller gissning i någon form!

Vid den verksamheten betraktas en övernattning som en akut insats.

Red’s kom:
Vad betyder det? En natts övernattning räknas som ”akut insats”? Och detta har betydelse för vad?

Kyrkan vill däremot inte att verksamheten riktas till medborgare med missbruksproblematik, med anledning av att RIA-center redan gör det.

Red’s kom:
Svenska kyrkan är inte intresserad av att hjälpa svenska medborgare med drogproblem.
OBS! RIA-center riktar sig också till EU-migranter, och har precis som Svenska kyrkan/Luleå kommun försökt dölja detta.

2. Verksamheten finns och drivs i en lokal nära kyrkans befintliga lokaler, församlingslokal eller kyrka. Det är en förutsättning för att de ska klara av uppdraget bemanningsmässigt. Önskemål finns om en lokal i centrala Luleå eller på Örnäset.

3. Kommunen står för lokal och personalkostnader. (Likt strukturen på RIA med föreståndare och personal.)

Red’s kom:
Svenska kyrkan bedriver som synes ingen ideell verksamhet! För Svenska kyrkan är EU-migranterna bara en inkomstkälla!

Kostnadskalkyl
Utifrån ovan ställda krav och förutsättningar från kyrkan, att Luleå kommun ska bidra till kostnader för lokal och personal, så beräknas kostnaderna uppgå till 2 miljoner/år.

Red’s kom:
KOSTNADSKALKYL SAKNAS
Ovanstående har man kommit fram till helt utan att presentera en budget, vilket alltid annars är ett krav. Alltså utom när det gäller EU-migranter.

Det minsta man borde begära är en specifikation på lokalkostnader och personalkostnader (tillsammans med antalet anställda och vilka arbetsuppgifterna är per person).

Ett likvärdigt exempel på verksamhet som Luleå Kommun i dag ger bidrag till är RIA-center som har 8 platser, som får ungefär 1,5 miljoner kronor per år för att driva sin verksamhet. Det samma gäller för Kvinnojouren. Pengarna används till lokal- och driftskostnader samt för ett antal anställda.

Red’s kom:
Detta är patetiska jämförelser som inte säger något överhuvudtaget!

Skillnaden mellan Svenska kyrkan och RIA-center är inte minst att RIA-center har utbildad personal (men eftersom bägge har en religiös ledning kan man ana att det också handlar om att sprida religiösa budskap).

Vad menas med ”Det samma gäller för Kvinnojouren”? Får de också en 1,5 miljon kronor? För vad? Här jämför man med något helt okänt.

Ett antal anställda”? Det var ju konkret specificerat.

Konsekvensanalys av ovan förslag
• Genom samverkan med ideella föreningar och kyrkan säkerställer vi vårt ansvar i Sverige som en del i EU, att mänskliga rättigheter följs och att vi tar ansvar för dem lokalt i Luleå.

Red’s kom:
• På vilket sätt säkerställs att Sveriges ”ansvar” tas, och vad är detta ansvar, enligt arbetsgruppen?
• Vilka ”mänskliga rättigheter” är det som inte följs om Luleå inte skulle förse EU-migranter med gratis boende, i strid med kommunallagen?
• Vilket ansvar menar utredningen att kommunen har för EU-migranter?

Kyrkan omfattas inte av samma lagstiftningskrav och begränsningar som kommunen och andra myndigheter gör, vilket medför att ingen riskerar att bryta mot lagstiftningen.

Red’s kom:
Med ovanstående mening klargörs att kommunen inte vill att det ska synas så tydligt utåt att kommunen bryter mot lagen.

Här menar arbetsgruppen att om kommunen nyttjar Svenska kyrkan som bulvan så skulle kommunen komma undan regelverket i kommunallagen.
Det säger sig själv att så ej är fallet. Oavsett om kommunen använder skattemedel olagligt eller ger en bulvan skattemedel, som kommunen inte får använda för samma syfte enligt lag, så är det ett lagbrott.

Notera också att ingenstans i utredningen utreds kommunens rättigheter i hur skattemedel får nyttjas. Det beaktas inte eftersom man vet att resultatet då skulle bli att kommunens medel inte får användas för EU-migranter.

• Förslaget säkerställer att det finns personal på plats som kan stötta och hjälpa EU-medborgarna på olika sätt.

Red’s kom:
Det framgår inte vilket förslag som säkerställer att personal finns på plats för att ”stötta och hjälpa” EU-migranter. Det har inte ens specificerats vilken kompetens personalen ska ha eller vad deras uppgifter är! Eller arbetstider… eller något annat av vikt i sammanhanget.

Här gjorde den starkt subjektiva arbetsgruppen misstaget att ännu en gång bekräfta att det handlar om EU-migranter (som de kallar ”EU-medborgare”) och inte någon annan.

En fysisk lokal ger dem även möjlighet att tvätta sig, gå på toaletten, eventuellt att tvätta kläder och att tillaga mat eller serveras mat. De ges möjlighet att sova inomhus i värme och på madrasser.

Red’s kom:
Inget har nämnts om mat tidigare eller varför kommunens skattebetalare ska föda andra EU-medborgare, eller hur stor budgeten är för matkostnader.

• En hög ambitionsnivå på lokal nivå (pull faktorer) kan stimulera till att fler söker sig till Luleå. Det i sin tur kan bidra till att alla inte kan erbjudas tak över huvudet.

Red’s kom:
Här framgår det att arbetsgruppen förstår att om man erbjuder en viss grupp av människor särskilda förmåner så kommer fler från samma grupp att vilja dra nytta av detta.

Men ingen – varken kommunen eller Svenska kyrkan – bryr sig det minsta om den 17:e EU-migranten, eller därefter kommande EU-migranter. De får klara sig bäst de vill, enligt hur även S+MP-regeringen resonerar.

Om verksamheten löpande behöver anpassas efter ett växande behov, kommer även kostnader för det att öka. Vi får en spiraleffekt där ett tydligt avvägande gällande gräns behöver göras. Det scenariot kommer att vara aktuellt så länge hemländerna inte lyckats få till en god situation för sina medborgare (push faktorer).

Red’s kom:
Dvs för all framtid eftersom fattiga alltid kommer att finnas i alla länder. Så som det även finns i Sverige… i alltmer ökande takt.

Återigen gör arbetsgruppen misstaget att avslöja att det gratis boende – tillsammans med övriga förmåner – som man vill få igenom endast är till för EU-migranter.

Utifrån det finns ett behov av att ha med den utvecklingen i kommunens strategiska planering, avvägningar och beslutstagande.

Red’s kom:
Hur då?

Man kan inte utesluta en av de viktigaste faktorerna i en utredning bara eftersom svaren där skulle visa att hela förslaget är ett feltänk.

• Att erbjuda övernattningsmöjlighet för ett begränsat antal löser eventuellt inte problemet för samtliga EU-medborgare i Luleå, beroende på hur många som kommer och vistas här.

Red’s kom:
Löser inte vilket problem???
Notera att det saknas problemdefinition i utredningen.

Ännu en gång gör utredningen misstaget att bekräfta att det endast handlar om EU-migranter och inte om hemlösa överhuvudtaget.

Vi föreslår att information ges till de som inte får plats att de kan ansöka om ekonomiskt stöd för en resa till ambassaden, via Socialförvaltningen.

Red’s kom:
Något sådant stöd får inte ges, och om Socialförvaltningen ändå gör det kan jag utlova mycket starka reaktioner från Stockholm på detta!
Se: Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm

Det finns få saker som ambassaderna kan eller vill göra för romerna, och det ambassaderna kan göra det görs bäst via telefon.

En del kommuner har valt att enbart bevilja en resa per person, medan andra har valt att bevilja max två stycken för eventuella undantag vid sjukdom och liknande.

Red’s kom:
Nej! Det lär inte finnas en enda kommun idag som gör om misstaget som Eskilstuna kommun gjorde!

Kommunerna har gett information om ovan till berörda vid tillfället som de beviljats ersättning för en resa.

Red’s kom:
Nej, knappast troligt, eftersom ingen kommun beviljar gratisresor till Stockholm för EU-migranter.

Vi föreslår även att billagaste och mest miljövänliga färdsättet erbjuds.

Red’s kom:
Det är bara tramsigt att försöka ta bort fokus på detta sätt från problemen och felaktigheterna i rapporten.

Om det blir aktuellt att avhysa personer föreslår vi ovan, om ansökan om ekonomisk ersättning för resa till ambassaden, i första hand.

Red’s kom:
Det är uppenbart okunniga personer som ingått i denna arbetsgrupp.

Om det inte löser situationen ska personer hänvisas till annan lämplig fysisk geografisk plats där de får vistas och där vi på annat sätt kan ordna för exempelvis bajamajor. En risk och konsekvensanalys ska genomföras när det är aktuellt.

Red’s kom:
Detta är en mycket stor fråga av olika anledningar, men ändå utreds inte ett enda av alla tillhörande problem med detta okunniga förslag. Ett problem är t ex att även detta är i strid med kommunallagen. En lag som kommunen inte verkar känna till.

• En verksamhet som riktar sig till alla, inte enbart till tillfälligt besökande EU-medborgare, med behov av tak över huvudet bidrar till att ingen målgrupp förfördelas eller diskrimineras.

Red’s kom:
Till alla? Med detta resonemang kan alla som bor i Sverige – och världen – åka till Luleå och bo gratis. Varför betala för ett vandrarhem när man kan få boende med mat och allt på Luleå skattebetalares bekostnad?

Red’s kom:
Återigen gör Luleå kommun misstaget att avslöja att processen enbart handlar om EU-migranter och inte om hemlösa.

• Genom en god samverkan får vi även en samlad kompetens lokalt i frågan och områdets utveckling.

Red’s kom:
Blaha.

Kommunikationsplan
En kommunikationsplan tas fram tillsammans med berörda samverkanspartners, Polisen, Landstinget, berörda förvaltningar inom Luleå kommun och kyrkan (när det är klart). Vi använder www.Lulea.se som huvudkanal för information till våra medborgare.

Red’s kom:
Ja, det är säker många av Luleås EU-tiggare som är inne på kommunens webbplats för att dagligen uppdatera sig… eller kanske inte?

Vi synkar informationsgivning även internt inom respektive myndighet. Målet är att förse både medborgare och medarbetare med bra och tydlig information.

Red’s kom:
Som framgår av detta specifika fall är Luleå kommuns information så långt från bra och tydlig som något kan vara.

Informationsfoldrarna uppdateras så att vi har en samlad information från samtliga myndigheter. Foldrarna ska finnas tillgängliga hos alla myndigheter och på deras hemsidor, på www.lulea.se och i den verksamhet som är föreslaget att upprättas i samverkan med kyrkan.

Red’s kom:
Istället för att svamla om att informationsfoldrar ska uppdateras och var de ska finnas måste det väl vara avsevärt mer meningsfullt att klargöra vad som ska uppdateras med vad?

Kommunikatörerna från respektive myndighet får i uppdrag att ta fram en gemensam kommunikationsplan.

Nuläges beskrivning (augusti/september 2015)
I nuläget erbjuds inget ”tak över huvudet” lösning. Det innebär att besökande EU-medborgare bor i sina bilar eller på andra sätt på olika fysiska platser i Luleå.

Red’s kom:
Återigen gör Luleå kommun misstaget att avslöja att processen enbart handlar om EU-migranter och inte om hemlösa.

Lokal
Stadsbyggnadsförvaltningen har möjlighet att hitta en centralt belägen lokal alternativt på Örnäset, om de ges möjlighet att hyra in en sådan.

Fyra olika perspektiv och nivåer samt avgränsning
Arbetet med utsatta EU/ESS-medborgare sker utifrån fyra perspektiv och nivåer:

I aktuellt uppdraget kommer fokus att riktas till den lokala nivån och då för Luleå.

Juridiska aspekter gällande utsatta EU-medborgare

————-

Bakgrund
Luleå har sedan två år tillbaka fått en förändrad stadsbild på så sätt att vi nu ser flera tillfälligt besökande EU-medborgare, sittande och tiggande1 utanför stadens butiker. En del säljer tidningar eller spelar musik, i hopp om att få pengar från passerande Lulebor och andra. Huvudskälet till denna förändring är att vissa länder inom EU inte klarat av att skapa drägliga levnadsvillkor för sina medborgare. En grupp som är särskilt utsatta är personer med romsk bakgrund.

1.
I forskningslitteratur ses tiggeri som en vädjan eller en bön om en gåva, ofta en mindre summa pengar, av någon annan person för sig eller sin familj behov av mat, kläder, logi eller läkarvård. Beteendet tiggeri kan klassificeras som antingen passivt eller aktivt. Det passiva tiggeriet är inte påträngande eller hotande och ofta inte heller verbalt. Tiggaren håller fram sin hand eller sitter ner med en mugg framför sig med ett plakat som talar om vad pengarna behövs till. Det aktiva tiggeriet innebär att tiggarna tar direktkontakt med eventuella givare genom att följa efter dem på gatorna, blockerar deras väg eller tar kontakt med människor på tunnelbanor och andra kommunikationsmedel. Gränserna mellan passivt och aggressivt tiggande är flytande och det hotfulla och mer störande och aggressivt tiggeriet är i de flesta fall inte tillåtet enligt de brottslagstiftningar som redan finns. Tiggeri i sig är inte förbjudet i Sverige.

Människor inom hela EU använder rätten till fri rörlighet2 och söker sig till oss och andra länder samt städer, i hopp om att få ihop pengar som ska förbättra deras och barnens situation i hemlandet. Många av dem som kommer till oss är fattiga, arbetslösa och saknar utbildning. Många av dem är föräldrar och lämnar kvar sina barn i hemlandet, under tiden de vistas här.

2.
Den fria rörligheten för personer är en grundprincip som garanteras av EU. Varje unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har rätt att röra sig, bo, studera, arbeta, etablera sig eller tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat utan att diskrimineras på grund av sin nationalitet.
EU:s politik, bland annat avseende de sociala trygghetssystemen, syftar till att göra det lätt och smidigt att röra sig och vara verksam inom EU:s område.

Det är emellertid inte meningen att man ska utnyttja denna rätt till rörlighet helt utan begränsningar. Av det s.k. rörlighetsdirektivet (2004/38/EG) framgår under vilka förutsättningar en unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i en annan medlemsstat.

Rörlighetsdirektivet har implementerats i den svenska utlänningslagen, där begreppet uppehållsrätt reserverats för rätten att vistas i Sverige längre än tre månader utan uppehållstillstånd.
För vistelse i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig med giltigt pass eller annan id-handling. En EU-medborgare kan dock enligt 8 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) avvisas från Sverige under de tre första månaderna efter inresa om han eller hon visar sig utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen.

För att få uppehållsrätt inom en annan medlemsstats territorium under längre tid än tre månader ska personen antingen vara anställd, egenföretagare, arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning, studerande med heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning eller enbart vistas i den mottagande medlemsstaten men ha en heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.
EU-rätten kan inte åberopas i samband med missbruk eller bedrägeri, ett s.k. svart arbete kan därför inte ligga till grund för uppehållsrätt.

Rätten till fri rörlighet har på senare år använts av de nyaste medlemmarnas, Bulgarien och Rumäniens, medborgare. De som har kommit hit tycks inte ha haft som huvudsyfte att söka arbete alternativt ha en verklig möjlighet att få ett arbete, utan försörjer sig genom att tigga. Det innebär att deras rätt att uppehålla sig i Sverige sträcker sig till högst tre månader.
Beslut om avvisning fattas av Migrationsverket eller Polismyndigheten. Beslut om utvisning fattas av Migrationsverket.

De tillfälligt besökande EU-medborgarna har ökat till antal i hela Sverige.
Flera kommuner har tillsammans med olika ideella föreningar, på olika sätt, valt att lösa situationen, tillfälligt eller långsiktigt. Regeringen har också utsett en nationell samordnare, Martin Valfridsson, som ska skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan aktörer som möter socialt utsatta EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och landsting och organisationer. En sammanställning av hans arbete ska presenteras i februari 2016. Sveriges kommuner och landsting bjöd in ett antal kommuner den 31 augusti 2015, där representanter från Luleå kommun deltog. Syftet med mötet var att diskutera aktuella frågor samt utifrån det skicka medskick till den nationella samordnaren.

Europeiska forskare har försökt att beskriva orsakerna och bakgrunden till dagens romska mobilitet inom EU genom push och pull faktorer som framgår nedan:

Push faktorer:
• Fattigdom
• Diskriminering
• Bristande rättigheter i hemländerna
Pull faktorer:
• En mer överseende och accepterande hållning till tiggeri
• Tillgången till frivilligorganisationer som kan lämna akut hjälp till behövande i mottagarländerna
• Föreställningar om en bättre arbetsmarknad i Norden

Forskarna betonar vikten av att i första hand vidta och undanröja olika push faktorer. Vidare att pull faktorer kan påverkas utan att de görs inskränkningar i den fria rörligheten och utan att olika EU-länder bollar problemen mellan sig.

Red’s kom:
Ovanstående stycke med hänvisning till onämnda ”forskare” och ett påstått forskningsresultat kan helt uppenbart bortses från. Det saknar relevans här av ett flertal naturliga anledningar.

Om du vill läsa orginaldokumenten:
Luleå kommuns webbplats: Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa

Kommunledningsförvaltningens yttrande om verksamhet riktad till hemlösa

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Gratis permanent boende för EU-migranter i Luleå – Kommunen lurar medborgarna med bulvan!

Jag har tidigare (2015-09-28) tagit upp en sensationell nyhet;
Permanent året-runt-härbärge för EU-migranter i Luleå, 2 miljoner kr/år – i strid med lagen

Detta är en otrolig historia som borde varit på löpsedlarna för all media i Sverige… men verkar mer eller mindre ha gått alla helt förbi.

En sak som förstärker galenskaperna i Luleå kommun är att Uppdrag Granskning bara dagar innan Luleå kommuns beslut tog upp det stora misstag Göteborg gjorde när de erbjöd gratis boende till EU-migranter. I TV-programmet fick kommunalrådet Dario Espiga (S) stå med rosa kinder och svansen mellan benen och erkänna (på dålig svenska) att det var ett jättemisstag av kommunen att göra som det socialdemokratiska styret gjorde 2008 när EU-migranterna fick boende på skattebetalarnas bekostnad.
Se: EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Trots denna varning i Uppdrag Granskning går nu Luleå kommun ut och gör exakt samma sak! Luleå kommun avser att slänga 2 miljoner kronor/år i sjön genom att förse upp till 15-16 EU-migranter med gratis boende. Utan det minsta krav på motprestation och utan någon långsiktig plan överhuvudtaget!

Det handlar för komunen endast om att hålla EU-migranterna i ett fortsatt bidragsberoende.

Dessutom utan hänsyn till att detta beslut av kommunen är solklart i strid med kommunallagen.

Men trots att denna historia med Luleå kommun är så sensationell – utan den folkstorm som borde vara det naturliga resultatet – så blir det t o m ännu värre om man granskar beslutet och underliggande material (se nedan).

EU-MIGRANTER BLIR HEMLÖSA

Till att börja med så framgår det av materialet från kommunen att Luleå kommun är medveten om att deras beslut om boende till EU-migranter strider mot lagen. Men de har en ”fix” till detta.

Luleå kommun byter helt enkelt ut ordet ”EU-migrant” till ”hemlös”, trots att åtgärden skriftligen i övrigt endast riktar sig till EU-migranter.

Luleå kommun tror att man på detta sätt kan kringgå lagen. Det kan kommunen inte, men det verkar som att de på detta sätt i alla fall lyckas undvika den mediauppståndelse som tokigheterna förtjänar.

BULVAN

När man tror att det inte kan bli värre än så här, så blir det ännu värre.

Eftersom Luleå kommun är medveten om att de skulle bryta mot lagen om kommunen avsätter pengar för ett annat lands medborgare – det skulle strida mot kommunallagen – har kommunen en ”fix” även för detta.

Man har lärt sig av andra kommuner – som så här långt kommit undan med det (förutom Säffle) – och använder sig helt enkelt av Svenska kyrkan som bulvan.

Beslutsunderlaget från Luleå kommun följer här

BESLUTSUNDERLAG 2015-09-15

Kommunledningsförvaltningens yttrande om verksamhet riktad till hemlösa

Red’s kom:
Dvs i verkligheten riktad till EU-migranter, men här medvetet formulerat som ”hemlösa” för att kommunen tror att de kan kringgå lagen på detta sätt.

Att EU-migranterna inte ens är hemlösa bryr sig Luleå kommun inte om, lika lite som att kommunen bryr sig om att de medvetet försöker lura medborgarna – och revisorerna.

Ärendenr 2015/1171-70

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. inrätta verksamhet riktad till hemlösa enligt arbetsgruppens förslag

Red’s kom:
Dvs till EU-migranter, men medvetet formulerat som ”hemlösa”.

2. verksamheten inryms under socialnämndens ansvarsområde

3. beslut om finansiering för år 2016 och framåt hänskjuts till arbetet med Strategisk plan och budget 2016-2018

4. ev underskott i verksamheten år 2015 behandlas i samband med ärendet om resultatutjämning av 2015 års över/underskott

5. utvärdering av verksamheten genomförs i maj 2016 som underlag inför beslut om ev fortsättning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-09 § 76 att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning angående ”Stadsmission Luleå”.
Dessförinnan hade socialchefen informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om läget med EU-migranter i Luleå.

Kommundirektören har i samråd med
– chefen för socialförvaltningen,
– chefen för dåvarande tekniska förvaltningen och
– räddningstjänsten
berett ärendet och beslutat att kommunen måste samverka internt men även externt med exempelvis
– polismyndigheten,
– kyrkan och
– Norrbottens läns landsting.

En arbetsgrupp tillsattes med representanter från berörda förvaltningar;
– socialförvaltningen,
– miljö- och byggnadsförvaltningen samt
– stadsbyggnadsförvaltningen.

Arbetsgruppens förslag innebär i korthet att
• Verksamhet riktad till alla hemlösa som är öppen året om inrättas med max 16 platser

Red’s kom:
Med ”alla hemlösa” avses alltså inte alla hemlösa – vilket framgår svart på vitt – av ett annat dokument som jag kommer att redovisa senare.
Kommunen har nämligen dels
– på kyrkans begäran exkluderat missbrukare
– uttryckligen bytt ut beteckning på ”EU-migranter” som tigger i sverige till ”hemlösa” för att – lika uttryckligt – försöka kringgå lagen.

• Luleå kommun tecknar ett samverkansavtal med Luleå stift
• Luleå kommun bekostar verksamhetslokal och ger ett verksamhetsbidrag till Luleå stift

Red’s kom:
Svenska kyrkan och dess församlingar är alltså det organ som Luleå kommun valt ska agera bulvan, bara för att kommunens lagbrott inte ska framgå så tydligt.

• Kostnader för lokal och personal beräknas uppgå till 2 mkr/år

Red’s kom:
Dvs på en kostnad från 11.100 kr/månad för varje EU-migrant enbart för boende! Där redan den första kronan är lagstridig.

• Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillhandahålla lämplig lokal för ändamålet

Kommunledningsförvaltningens kansli har samrått med ekonomikontoret och föreslår att verksamhet för hemlösa inrättas enligt arbetsgruppens förslag, med socialnämnden som ansvarig nämnd.

Red’s kom:
Återigen använder sig Luleå kommun av ordet ”hemlösa”, medan det i kommunens andra dokument tydligt – svart på vitt – framgår att ”hemlösa” bara är en omskrivning av ”EU-migranter”, dvs tiggare från andra EU-länder i form av romer.

Finansiering av verksamheten beaktas i samband med beslut om strategisk plan och budget 2016-2018. Ev underskott i verksamheten år 2015 behandlas i samband med ärendet om resultatutjämning av 2015 års över/underskott. Om fullmäktige beslutar inrätta verksamheten enligt arbetsgruppens förslag görs uppföljning i maj 2016 som underlag för beslut om eventuell fortsättning.

Beslutsunderlag
• Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa – samverkan mellan Luleå kommun, Luleå stift och ideella organisationer, 2015-08-24
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09 § 76
• Statusrapport EU-migranter i Luleå

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå stift, Norrbottens läns landsting, ekonomikontoret

Strax kommer underlaget (”Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa – samverkan mellan Luleå kommun, Luleå stift och ideella organisationer, 2015-08-24”) att läggas ut, där alla oegentligheter förtydligas.

OBS! SPRID VIDARE!!!

Sprid dessa galenskaper vidare så att någon medborgare i Luleå begär laglighetsprövning av beslutet för att få stopp på lagvidriga beslut av denna typ i kommuner.
Alltfler kommuner – främst vänsterstyrda – tror sig kunna komma undan med lagbrott!
Därför har sällan någon information varit viktigare att sprida än denna om Luleå kommun!!!

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som Luleå kommun vill genomföra, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter (även om det är via en bulvan) så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter


Se även bl a;
Bevis för att Luleå kommun försöker dölja gratis boende till EU-migranter


Säffle kommun ger 120 000 kr till bulvan för boende till EU-migranter – Protester!

SD begär laglighetsprövning av Säffles beslut om gratis boende för EU-migranter

Media vaknat om laglighetsprövning av Säffles boende för EU-migranter


Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan

Lagbrott av EU-migranter ska leda till böter i Östersund


Pingstkyrkan i Malmö planerar härbärge för Malmös EU-migranter – på skattebetalarnas bekostnad!


Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger

EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

Karlstad försöker kringgå lagen i sitt stöd till EU-migranter – gratis camping

Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!


Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare


Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter


Örnsköldsvik planerar gratis boende och skola specifikt för romer


Kyrkhjälpen vill finansiera EU-migranters boende med hjälp av Vetlanda kommun


Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet


Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter


Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år


Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året


S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen


Vänsterpartiet vill ha fler tiggare till Sundbyberg genom gratis bostäder till EU-migranter – Moderaterna saknar förslag


Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige


Regionstyrelsen Gotland ger Röda Korset 210 000 kr för att finansiera EU-migranters tiggeri


Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle


KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar


Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter


Ohållbart med tiggarläger


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona


Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

Ingen tycker att det är bra. Flera hundra människor lever i misär på en ödetomt mitt i Malmö. Ändå står skjulen, tälten och husvagnarna kvar medan sopbergen växer.

Alla inser det orimliga med förslummade kåkstäder i välfärdsstaten. Även EU-migranterna själva – ofta romer som lever på att tigga – hade ju hellre bott under drägliga sanitära förhållanden, eller med sina barn hemma i Rumänien.

Politiker och tjänstemän säger med en mun: Det är inte hållbart i längden.

Polisområdeschef utlovar att EU-migranter i kåkstaden kommer att identifieras

Men nu har polisen en plan:
– Förundersökningen om olaga intrång ska fullföljas. Vi kommer att gå in i lägret och identifiera de misstänkta, säger biträdande polisområdeschef Mats Karlsson.

Polisområdeschefen lovar att polisen nu ska agera

I polishuset har en förundersökning puttrat sen i mars. Då anmälde markägaren EU-migranterna för olaga intrång.
– Vi kommer att agera, försäkrar nu polisområdeschef Mats Karlsson.

Red’s kom:
Polisanmälan om egenmäktigt förfarande lämnades in till polisen för sex månader sedan;
Se: Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden 2015-04-01
Sedan dess har polisen inte lyft ett finger i detta ärende. Men efter en folkstorm i Sverige – med kritiska röster från alla håll – tvingas nu polisområdeschefen agera.

Polisområdeschefen lovar att förundersökningen kommer att ”slutföras”

HD skriver;
Efter polisanmälan i mars har en förundersökning inletts och inom ramen för den kommer de boende att identifieras och förhöras.
– Vi kommer att slutföra denna förundersökning, säger Mats Karlsson.

Polisområdeschefen skyller förhalningen på sprängningar & flyktingar

HD skriver;
Polisutredningen har dragit ut på tiden på grund av ett ansträngt läge till följd de många sprängningarna i Malmö i somras, uppger biträdande polisområdeschef Mats Karlsson.

Red’s kom:
Usla ursäkter. Så mycket energi har inte lagts på sprängningarna i Malmö. Vad sedan gäller flyktingarna så började de komma för ett par veckor sedan, och polisens roll där har varit minimal. Polisen har endast haft någon som stått och tittat på när flyktingarna anlänt med tågen.

Fler usla bortförklaringar

HD skriver;
Lägret i Malmö, som troligen är det största i Sverige, är lite av ett specialfall menar Mats Karlsson. Detta eftersom markägaren dröjde mer än ett halvår med att polisanmäla olaga intrång. Så länge en sådan polisanmälan från ägaren saknades hade polisen inte lagstöd för att identifiera personerna i lägret – varken för Kronofogdemyndighetens eller miljöförvaltningens räkning.

Red’s kom:
Vid vilken tidpunkt som markägaren polisanmält markockupanterna saknar relevans för frågan. Det anmärkningsvärda här är att det tar över 6 månader för polisen att reagera och då först efter att problemen uppmärksammats i Uppdrag Granskning.

Inga frågetecken kring polisens rätt att identifiera personer inom ramen för en förundersökning

SR skriver;
Polisen säger att de kommer ingripa mot lägret, men inom ramen för den utredning som pågår med anledning av att markägaren anmält lägret som olaga intrång. Andra brott i Malmö har tagit polisens resurser och därför har man inte hunnit arbeta med fallet under sommaren, enligt Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.
– Där finns inga frågetecken kring vår rättighet att identifiera personer inom ramen för en förundersökning.

Red’s kom:
Den svenska sommaren varar inte under 6 månader!

– Det som har varit frågetecken, har varit om polisen får identifiera åt en annan myndighet och lämna över dem, säger Mats Karlsson.
Och det vet du att ni inte får helt enkelt?
– Det är det man har kommit fram i rättsutredningar, att om inte vi har laga stöd att identifiera, så kan vi inte gå in och göra det åt någon annan.

Red’s kom:
Dessa påstådda ”rättsutredningar” skulle man vilja se… men det kommer vi naturligtvis aldrig att få.

Polisområdeschefen kan inte uppge grund till varför polis inte kan identifiera personer åt andra myndigheter utan enbart åt privatpersoner

När kommunen tidigare begärde hjälp av polisen med att identifiera EU-migranterna sade han nej. Polisen får inte identifiera personer åt en annan myndighet.

Red’s kom:
Polisområdeschefen kan inte uppge något skäl till varför polis inte kan identifiera personer åt andra myndigheter utan enbart åt privatpersoner. Mats Karlssons påstående att polisen saknar möjlighet att identifiera EU-migranter åt någon myndighet saknar naturligtvis grund i regelverken. Det är bara ”hitte-på” för att försöka klara sig ur situationen. Media gör det lätt för Mats Karlsson genom att inte ifrågasätta hans påstående.

Polisen identifierar EU-migranter åt kommuner över hela Sverige, varför skulle just Malmö lyda under ett annat regelverk?

Kommun och kronofogde kan begära ut de identifierade EU-migranternas personuppgifter

Men om den gäller en förundersökning om brott har man rätt att göra det ”åt sig själv”.
– Sen kan ju kommunen och kronofogden begära ut uppgifterna hos oss, förklarar Mats Karlsson.

Identifiering av brottslingar komplext?

SR skriver;
Kan du förstå att folk är kritiska till att det har pågått framför ögonen på er utan att ni inte har gjort något åt det?
– Jag kan förstå att medborgarna tycker det är konstigt, men har man inte då hela bilden klar för sig, när anmälan kom in och polisens rättigheter att agera på privat mark innan och så vidare. Jag tror att om man får del av de här olika delarna så kan få en större förståelse för hur komplext det är, säger Mats Karlsson.

Red’s kom:
Ge oss då del av det som visar att Mats Karlsson har rätt. Fram till dess, låt oss tvivla. Starkt!!!

Polisområdeschefen vill inte ge ett tidsperspektiv på när identifieringen kommer att utföras av polisen

Det finns alltså en plan. När den sätts i verket är dock oklart.

SR skriver;
Polisen siktar på att göra en identifiering av de som bor i lägret innan årets slut.

Red’s kom:
Om Mats Karlsson varit smart skulle han istället sagt att identifieringen kommer att ske inom loppet av några veckor, för att på detta sätt försöka undvika JO-anmälningarna mot honom.

Se: Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

SDS skriver;
– Målet är att vi ska kunna slutföra förundersökningen innan årsskiftet, säger Mats Karlsson.

Kommer lägret att upplösas och tömmas?
– Det blir en konsekvens av att polis fullföljer förundersökningen. Om vi identifierar någon som brottsmisstänkt så kan vi inte låta den personen fortsätta sin brottsliga gärning.

Red’s kom:
Det var en intressant synpunkt. Polisen kan utan problem tillåta att brott pågår under 7-8 månader efter anmälan, men när polisen väl får tummarna loss så kommer de se till så att EU-migranterna avhyses. Det låter som att det då blir utan kronofogde, samt utan kostnad för någon privatperson (alltså så som det skulle gått till från början).

Mats Karlsson betonar att alla som vistas på platsen inte nödvändigtvis är brottsmisstänkta.
– Man kan inte säga att alla per automatik är misstänkta. Någon kan precis ha gått in där. Det måste redas ut i förundersökningen, säger han.

Red’s kom:
Hur länge ska man ha vistats där för att vara brottsmisstänkt och hur skulle något sådant vara möjligt att redas ut av polisen? Det spelar väl ingen roll om någon gått in för 10 sekunder sedan? Den som befinner sig innanför stängslet när polisen kommer dit är brottsmisstänkt.

Det inkluderar vänsterextremisterna.

Frågan är vilket straff EU-migranter och vänsterextremister kommer att få för sitt lagbrott?
Klicka här för att gå till HD, 2015-09-28
Se även bl a;
Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige


Malmö stad handlingsförlamad i frågor om EU-migranter, många upprörda

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter


Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad


Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Malmö stad kan inte gå in och tömma EU-migranternas läger vid Industrigatan, enligt en dom från mark- och miljödomstolen som kom på tisdagen.
Kommunen kontrade snabbt med beskedet att man tänker överklaga också det här beslutet.

Turerna kring lägret har varit många och än är det inte klart vad som kommer att hända med människorna som bor där.

Gina har bott i kåkstaden under 4 månader

En av dem är Gina. Hon kommer från Rumänien och har bott i lägret till och från under fyra månader.

Red’s kom:
Det är sällsynt att EU-migranter erkänner att de varit i Sverige längre än de får, men å andra sidan borde de flesta vid det här laget veta att rättsväsendet nästan helt struntar i att upprätthålla lagen för EU-migranter.

Eftersom EU’s fria rörlighet heller inte klargjort att en ny tremånadersperiod inte kan påbörjas bara för att man sätter en fot utanför landets gräns så har Sverige ett stort problem bara genom detta.

Gina kom från Norge till Sverige för att tigga och har tiggt på gatorna de senaste 10 åren

– Jag kommer hit för att tigga, eller för att jobba om jag kan. När jag har fått ihop lite pengar åker jag hem till mina tre söner, och sedan kommer jag tillbaka hit för att tjäna lite till, säger hon.

Red’s kom:
Gina har aldrig jobbat i sitt liv. Det verkar som att Sydsvenskan inte känner till vem det är de intervjuar. Hon heter Gina Ionescu och här är hennes historia; EU-tiggare flyttade från park i Oslo till Malmös kåkstad, tiggt 1 år i Sverige – Bilder

När jag hälsade på i kåkstaden i början av sommaren tror jag att det var Gina Ionescu som jag såg skymta förbi vid den husvagn hon fått, och då var hon höggravid, vilket i så fall (om jag inte tog fel på migrant) innebär att hon nu har fyra barn (8, 7, 2 år och ca 3 månader gamla).

För mig är det obegripligt att man sätter barn till världen på detta sätt när man vet att man saknar möjlighet att försörja dem. Men det tycks inte bekymra romer på något sätt. Det verkar som att de kallt räknar med att det alltid är någon annan som kommer att försörja dem (vilket inte inkluderar papporna till barnen).

Gina berättar att det är okej att bo i lägret. Där känner hon sig åtminstone trygg och hon är glad att hon kommer att kunna bo kvar där ett tag till.

Tiggarna i kåkstaden gör inget dåligt?

– Vi gör ingenting dåligt här, vi skadar ingen. Vi bara äter, sover och lever.

Red’s kom:
Har vi hört det förut? Men idag vet vi alla att sanningen är en annan.
Se: Varför provocerar EU-migranter?

Det är häpnadsväckande att de hela tiden säger att de inte gör något dåligt samtidigt som de bl a bryter mot svensk lag genom att ockupera svensk mark. Ingen av EU-migranterna verkar ha den minsta förståelse för de problem de ställer till med och vad den fullt naturliga reaktionen blir på detta bland medborgarna i Sverige.

Om jag inte får bo här…

– Om jag inte kunde bo här, var skulle jag bo då? På gatan? Där skulle jag till exempel riskera att råka ut för människor som har tagit droger eller som är rasister. Människor som vill skada mig, kanske till och med slå ihjäl mig.

Red’s kom:
Har vi hört även detta förut? Men om man inte följer lagen i Sverige måste man nog vara beredd att ta konsekvenserna.
Istället för att försöka sätta press på Sverige att försörja dem kanske det är lämpligare att rikta denna press på sitt eget hemland, som har ansvaret för sin befolkning och dessutom har pengar avsatta för detta; Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Det handlar aldrig om vad de kan göra för någon annan (eller ens om vad de kan göra för varandra) utan bara om vad andra ska göra för dem.

Förbipasserande tycker att de ska åka hem

Ofta dyker det upp personer som står utanför lägret och skriker genom stängslet på dem som bor där, säger Gina.
– De kommer på nätterna, oftast på helgerna. De säger att vi ska åka tillbaka till Rumänien, men de förstår inte att vi inte kan tjäna pengar och hjälpa våra familjer om vi är kvar där.

Gina Ionescu ser inte vad som händer i Rumänien så länge hon tigger i Sverige

Hon tror att den rumänska regeringen aldrig kommer att ändra sitt förhållningssätt till romerna, så att de kan gå i skolan och få ett jobb och slippa ge sig ut i Europa för att tigga.

Red’s kom:
Det är för att hon inte vet vad som händer i sitt hemland, där hon varit väldigt lite under de senaste tio åren som hon tiggt i Norge och Sverige.

Sedan handlar det inte enbart om att andra ska förändra sig. Romerna måste nog inse att även de kanske måste bidra lite själva till förändringar och anpassa sig samt börja ta ansvar för sina liv.

– I Rumänien har man redan bestämt sig för vad man tycker om oss.

Red’s kom:
Det är därför upp till romerna att visa sin bästa sida. Att bete sig respektlöst i Sverige bidrar inte till någon attitydförändring, varken i hemlandet eller i Sverige.

Hotar att ställa till med problem om de inte får som de vill

Vad händer om ni inte får bo kvar i det här lägret?
– Då har vi sagt att vi flyttar in till centrum. Vi kommer att fylla många av Malmös gator, och folk kommer att se att vi finns.

Red’s kom:
Detta är ännu ett exempel på en attityd som ingen uppskattar. Romer har ingen rätt att ställa krav på Sverige, och de måste nog lära sig förstå detta istället för att se det som självklart att Sverige ska försörja dem.

Se även: EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

EU-migranter förstår inte varför svenskar upprörs över EU-migranternas respektlöshet

Gina vet att det är många som är arga över att migranterna bor på tomten. Hon har t ex hört talas om Uppdrag gransknings program från lägret och förstått att många blivit upprörda över vad de sett, framförallt över nedskräpningen.

Red’s kom:
Frågan är om hon förstår varför det upprör när de beter sig så respektlöst? Det finns sorgligt nog inget som tyder på att att de inser detta.

– Jag är kvinnan som säger att ”vi är inga zigenare, vi är romer från Rumänien”.Gina Ionescu - We are not gypsies, we are roman... from Roma
Red’s kom:
Det är synonymer, men det är vänsterextremister som tutat i romer att den ena synonymen inte ska användas längre. Just i Sverige. I t ex England är det ordet ”Gypsy” man använder. Det är korrekt engelska (precis som att zigenare är fullt korrekt svenska) och ingen reagerar det minsta på detta.

Är svenskar som romer?

– Jag är stolt över den jag är, jag kan hur som helst inte göra någonting åt det. Våra ansikten ser kanske olika ut, mitt och svenskarnas, men inuti är vi likadana.

Red’s kom:
Njae, tvärtom. Vi är faktiskt alla olika, inte minst till sätt och beteende. Och vi är stolta över olika saker.

Ogillar att deras respektlösa beteende visas

Några av migranterna är kritiska till att Uppdrag granskning fokuserade och filmade så mycket på de sopor som legat i och runt lägret.
– De filmade soporna och oss, de hade kunnat visa så mycket mer. För dem är det kanske vi som är soporna.

Red’s kom:
Återigen ser vi ett exempel på hur oförstående de är inför svenskarnas reaktion på deras uppenbart bristande respekt.

Soporna ska och kan inte döljas. Inget blir bättre av att försöka dölja hur verkligheten ser ut… så som Sveriges starkt vänsterstyrda media annars gör ganska effektivt. De beslut kommun och stat tar måste utgå från sanningen, inte från den förljugna verklighet som media ofta försöker föra fram.

Om EU-migranterna i kåkstaden inte vill att deras sopor ska visas i media, varför tar de inte 2-3 steg till när de slänger sina sopor så att det landar i containern istället för utanför?

EU-migrantlägret
För drygt ett år sedan började EU-migranter att bo på tomten vid Industrigatan.
Markägaren gjorde en polisanmälan om olaga intrång i mars i år och en förundersökning har inletts.
Miljöförvaltningen fattade i april beslut om att förbjuda boende på tomten. Men det beslutet upphävdes av länsstyrelsen, eftersom det inte riktades mot några namngivna personer. Miljöförvaltningen överklagade till mark- och miljödomstolen, som nu avslagit överklagandet.
Se: Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad
och;
Mark- och miljödomstolens domskäl för att EU-migranter som ockuperar svensk mark inte kan avhysas
Gina Ionescu. Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-09-29
Se även bl a;
Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Uppdrag Granskning granskar Malmös kåkstad

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Allt fler privatpersoner vill hjälpa Malmös bostadslösa EU-migranter.

Red’s kom:
Det finns absolut ingenting som tyder på detta!
1. EU-migranter är inte ”bostadslösa”. De har ett boende i sitt hemland och dessutom en olaglig semesterbostad i Sverige.
2. Det är hela tiden samma aktivistgrupper som försöker sabotera för såväl EU-migranterna själva som för kommunen, dess medborgare och landet.
3. Ingen ”privatperson” har så här långt bistått någon av Malmös EU-migranter med hjälp. Vänsteraktivister gör tyvärr inget annat än att förvärra situationen för redan tidigare utsatta EU-migranter.

Vänsteraktivisterna har redan skadat EU-migranterna mycket nog. Det är hög tid att de övriga 99 procenten av Sveriges befolkning sätter stopp för detta och ser till EU-migranter inte fortsätter att utsättas för alla de problem som vänsteraktivisterna skapar för dem, innan det tar en ände i förskräckelse.

Nu bygger frivilliga bättre bostäder i tältlägret inför vintern.

Red’s kom:
Varför envisas SR med att kalla kåkstaden för ”tältläger” när det i princip inte finns något tält alls bland byggnaderna?

Om något ska byggas, varför kan EU-migranterna inte göra det själva?

Solidaritet med EU-migranter påstår sig sjudubblats på två månader

På två månader har gruppen ”Solidaritet med EU-migranter” växt från ett 20-tal medlemmar till närmare 150.

Red’s kom:
Om detta vet vi ingenting. Det finns inte ens en medlemsförteckning. Man kan inte – som SR – alltid utgå från att vänsterextremister är sanningsenliga.

Dessutom är det samma aktivister som är med i olika grupper (Solidaritet med EU-migranter, Allt åt alla, Fi, MP, V, etc). Att samma person är med i många olika aktivistgrupper gör inte dem fler. De är fortfarande en försumbar andel av Sveriges befolkning.

Solidaritet med EU-migranter bygger tält till EU-migranter?

De gör allt från att bygga bättre tält till att hålla vakt på nätterna för att förhindra nya brandattentat.

Red’s kom:
Vänsteraktivisterna ”bygger” inga tält.

Nya brandattentat”? För att kunna använda ordet ”nya” måste det ha hänt i alla fall en gång tidigare… vilket det inte har.

Oro inför vintern?

– Det finns en stor oro i lägret inför vintern, säger Somaya Al Sad, en av gruppmedlemmarna.

Red’s kom:
För vad? Vi får förutsätta att fram till dess kommer de antingen vara avhysta, utvisade pga deras brott mot EU’s fria rörlighet eller frivilligt själva åkt hem.

Antalet ockuperande tiggare minskat till 50 stycken över en natt?

När Somya Al Sad från nätverket ”Solidaritet med EU-migranter” kommer in i lägret på en ödetomt utmed Nobelvägen hälsar många igenkännande. Hon har tidigare mött de flesta av de omkring 50 rumänska EU-medborgare som bor där just nu.

Red’s kom:
Är detta ett skämt? 50 ”rumänska EU-medborgare”? Vem försöker SR lura? Vi vet att kåkstaden växt den senaste tiden från 200 till en okänd siffra som av vissa uppges vara ca 400 st. Andra uppger som minst 250. Att döma av det mycket stora antalet bilar i kåkstaden är det troligt att det finns som minst 350 EU-migranter i lägret.

Solidaritet med EU-migranter tillförde 170 extra lastpallar under måndagen

Under måndagen hämtade gruppen ”Solidaritet med EU-migranter” 170 lastpallar som ska användas för att förbättra lägerbostäderna.

Red’s kom:
Det är märkligt att fastighetsägaren inte åtalar vänsteraktivisterna för den rätt de tar sig på denna privata mark.

Kan inte EU-migranterna själva hämta lastpallar längre?EU-migranter, läger i Malmö vid Industrigatan-Nobelvägen. Klicka här för en större bild

Tobias Lohse visar hur man med hjälp av pallarna kan få upp tälten från den kalla leriga marken och också bygga provisoriska väggar.

Red’s kom:
Finns det verkligen ingen av de upp till 400 EU-migranterna som har kunskap om så elementära saker? Har ingen av EU-migranterna själva uppfört de byggnader de sover i?

– Så att tälten får ett ”hus” omkring sig, förklarar han.

Red’s kom:
Vilka tält?
Ett hus omkring sig? De flesta skjul har andra skjul ”vägg i vägg”, där finns inte utrymme för mer.

Sanningen om el, vatten och toaletter

Trots lastpallarna är nöden skriande i lägret. Där finns ingen el, inget vatten och inga toaletter.

Red’s kom:
Är det inte bättre att hålla sig till sanningen?
• Vatten finns, men de måste göra som de ofta gör i sin bostad i hemlandet och hämta vatten. Varför är det så mycket besvärligare att göra detta i Sverige?
• Bajamajor finns, men eftersom ingen vill städa dessa så gör EU-migranterna som tidigare och uträttar sina behov utanför skjulen.
Se: EU-migranter i Malmös kåkstad kräver att någon ska städa åt dem
och;
EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

När vänsteraktivister talar om EU-migranter så beskriver de EU-migranterna som helt oförmögna att kunna göra någonting överhuvudaget på egen hand. De verkar vara lika apatiska i kåkstaden som de är utanför butikerna där de tigger.

Många äldre EU-migranter hittar bara mellan tiggarplats och kåkstad

– De yngre vågar sig kanske ner på stan för att hitta en riktig toalett. Men många av de äldre hittar inte alls, de kan bara vägen mellan lägret och platsen där de tigger om dagarna.

Red’s kom:
När det nu finns upp till 400 EU-migranter, kan de inte hjälpa varandra? Finns ingen sammanhållning alls?
Om EU-migranterna inte vill hjälpa varandra, kan i så fall inte vänsteraktivisterna hjälpa dem med något så oerhört enkelt som att hitta till en toalett?

– Och dessutom är de ständigt rädda för attentat.

Red’s kom:
Vad menar Somya Al Sad det har att göra med att hitta till en toalett? EU-migranterna saknar förmåga att på egen hand hitta dit de vill för att de är rädda för attentat? Låter som en ganska krystad bortförklaring.

Solidaritet med EU-migranter ska köpa många fler presenningar samt skaffa filtar, kläder och ved

Gruppen ska också köpa många fler presenningar, skaffa fler filtar, varma kläder och ved.

Red’s kom:
Allt för att fortsatt befästa tiggarnas utsatthet. Solidaritet med EU-migranter förstår inte att de gör tiggarna en björntjänst.

Man får förutsätta att de pengar som vänsteraktivisterna lägger ut på EU-migranterna inte så mycket kommer från ”insamligar” utan snarare i grunden är skattemedel som missbrukas.

Solidaritet med EU-migranter hjälper EU-migranter få gratis vård

De följer också med tältinvånarna till besök hos myndigheter och läkare.
– Många är sjuka, här finns allt från sårskador till infektioner. Men de flesta vet inte att de kan få läkarhjälp.

Red’s kom:
Ja, det finns nog en hel del smittosamma sjukdomar som de riskerar sprida.
Se bl a: Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Men de har i alla fall förmånen att få gratis sjukvård vilket inte är alla förunnat bland svenska medborgare. Andra turister får betala för detta om de behöver vård.

Det är kanske inte så troligt att de flesta inte vet att de får gratis sjukvård. EU-migranterna verkar vara mycket väl insatta i vilka förmåner de kan få och hur de kan dra nytta av den svenska välfärden på bästa och mesta sätt.

Ordet ”tältinvånarna” har jag aldrig hört innan.

Försämrad psykisk hälsa

Även lägerinvånarnas psykiska hälsa blir allt sämre för varje dag, berättar Somaya Al Sad.

Red’s kom:
Somaya Al Sad vill gärna att vi ska tycka synd om de romer som tar sig rätten att ockupera svensk mark och som visar väldigt liten eller ingen respekt för varken landet, medborgarna eller regelverken. Visst har säkert en del av dem tufft, men den bistra verkligheten är ändå att det inte är kommunens ansvar att försörja EU-migranter.

När vänsterextremisterna bistår EU-migranterna att leva i den utsatthet de lever i så är det också effekterna av detta som dessa vänsterextremister måste ha på sitt samvete.

– Jag ser hur de mår allt sämre för varje vecka.

– Många oroar sig mycket för vintern, hur de ska överleva. Och sen finns oron för familjen hemma i Rumänien, för barnen. Hur ska de klara vintern?

Red’s kom:
Därav att det är viktigt att de fortast möjligt avhyses.

Brandfarliga eldstäder och kaminer i EU-migranternas träskjul

En äldre man kommer fram och visar sin brännskadade fot. Han låg och sov i sin sovsäck mitt i natten när den nedre delen av täcket plötsligt började brinna. Innan han lyckades kravla sig ut ur tältet hade foten skadats och nu haltar han fram, sårig, öm och svullen.

För tolken har han berättat att någon eller några tände eld på det som låg närmast tältöppningen, nämligen hans fötter i sovsäcken.

Red’s kom:
Eller så kanske sanningen istället är att det är en av de mycket brandfarliga hembyggda kaminerna som startade en brand?

– I branden förlorade han också allt han jobbat ihop i Sverige, berättar Somya Al Sad. Kvar finns bara sönderbrända madrasserna.

Red’s kom:
Vad EU-migranter, vänsterextremister och deras tolk säger måste man nog ta med en väldigt, väldigt stor nypa salt. Även om SR inte gör detta.

En stor fråga här är hur de kunnat släcka branden och varför inte en större del av kåkstaden brann ner? De flesta byggena är ju bara centimeter från varandra. Brandrisken är enorm med alla hembyggda kaminer – cementklumpar eller lösa tegelstenar med ett plåtrör ut genom trät – i skjulen. De skulle inte accepterats en dag av myndigheterna om det inte handlat om EU-migranter.

De öppna eldarna utanför, precis intill byggena, är också en oerhört stor brandrisk. Bara för att det handlar om EU-migranter så vågar Räddningstjänsten Syd inte ta tag i detta problem.

Om det sker en allvarlig olycka där pga av dessa uppenbara bandrisker är det inte bara myndigheterna som ska skuldbeläggas. Vänsteraktivisterna har då också en mycket stor skuld i detta.

Solidaritet med EU-migranter nattvakt i kåkstaden

Efter att sovsäcken började brinna förra veckan håller gruppen ”Solidaritet med EU-migranter” vakt om nätterna i lägret.

– Jag gillar inte alls tanken på ett medborgargarde, men så länge inte polisen har någon extra bevakning på lägret så känns det nödvändigt att vi hjälper till, säger Tobias Lohse.

Red’s kom:
Polisen har bevakning på kåkstaden i Malmö, men man kanske inte kan begära att polisens resurser ska användas till 24-timmar-om-dygnet bevakning av en olaglig bosättning. Någonstans måste det finnas en gräns för de resurser samhället lägger på EU-migranterna, där Malmös EU-migranter kostat samhället åtskilliga tiotals miljoner kronor redan.
Se: Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015
Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-28
Se även bl a;
Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Solidaritet med EU-migranter lyckas inte få med sig EU-tiggare till möte i stadshuset

Solidaritet med EU-migranter: ”Sluta köra runt fattiga människor”


EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Respons på Allt åt allas skrivelse som de påstod var från EU-migranter i Malmö


EU-migranter från kåkstaden i Malmö bjuds in av MP för diskussion om byggplaner nästa år

EU-migranter och vänsteraktivister lyssnade på V och Fi vid möte i Malmös kåkstad


Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö


Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter


Förslag på åtgärder för Rumänien i stället för ­missriktad svensk solidaritet till EU-migranter

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel

Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis


Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Fi försöker arrangera städning i Malmös kåkstad

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Medborgare tog lagen i egna händer – jämnade EU-migranters läger med marken

Flera privatpersoner uppmärksammade i helgen att tiggande EU-migranter slagit läger i skogspartiet vid Kustvägen söder om Häljarp, några tiotal meter in i Kävlinge kommun.

”Besök dem”, tyckte någon av dem som uppmärksammade tidningen om att EU-migranterna börjat bygga skjul eller hyddor på platsen.

Men när tidningen kommer dit på måndagsförmiddagen har någon kommit före.

Vid infarten till den lilla grusvägen är en stor jordhög upplagd för hindra infart. Av hjulspåren att döma är det ett större arbetsfordon som använts.

Ett tiotal meter in bland träden finns resterna av det som varit ett mindre läger — bräder och lastpallar huller om buller — och hjulspår. Några plastpåsar hänger i träden. Och så en kvarlämnad pappskylt med en handskriven vädjan: ”Jag tar tacksamt emot er hjälp”.

Vi träffar på en man i närheten. Han är ute med sin hund och säger att tiggarna kom dit i helgen.
– Men de försvann lika snabbt, säger han.

En person vi senare pratar med berättar att han filmat när EU-migranterna i helgen slog upp sitt läger, men inte heller han säger sig känna till vem som rev.

Red’s kom:
Snabbare än så här har nog aldrig EU-tiggares olagliga läger försvunnit!

Med tanke på att vi nu lärt oss att det är så gott som omöjligt att avhysa EU-migranter som tar sig rätten att ockupera svensk mark så är det kanske inte så konstigt att medborgare tar lagen i egna händer. Det är ju också vad som varnats för i bl a Uppdrag Granskning.

Det finns anledning att tro att fler läger kommer att rivas på liknande sätt framöver, så länge S+MP-regeringen inte ser till att visa lite handlingskraft mot dessa olagliga bosättningar. Vi får bara innerligt hoppas att ingen kommer till skada i samband med detta.Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2015-09-28
Se även bl a;
Mark- och miljödomstolens domskäl för att EU-migranter som ockuperar svensk mark inte kan avhysas


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Mark- och miljödomstolens domskäl för att EU-migranter som ockuperar svensk mark inte kan avhysas

Här följer den dom som Mark- och miljödomsolen i Växjö kom fram till avseende Malmö miljöförvaltnings boendeförbud på den privata mark som EU-migranter sedan drygt ett år ockuperat vid Industrigatan-Nobelvägen i Malmö:
Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM M 2516-15
Mark- och miljödomstolen

BAKGRUND
Miljöförvaltningen i Malmö stad (miljöförvaltningen) beslutade den 23 april 2015
på delegation från Miljönämnden i Malmö stad (nämnden) att förbjuda vissa icke
namngivna personer att på fastigheten Brännaren 19 att
1. ställa upp eller förvara tält, byggnader, husvagnar och andra anordningar för boende och uppehälle,
2. bo och övernatta,
3. sprida och lagra skräp och sopor,
4. göra toalettbehov på mark och anläggning, samt att
5. elda med fast bränsle.

Förbudet skulle enligt beslutet börja gälla den 27 april 2015 kl. 10.00 då personerna som befann sig på fastigheten Brännaren 19 senast skulle lämna denna och ta med sig alla sina ägodelar.

Caldararu Gheorghe överklagade miljöförvaltningens beslut till Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) som i beslut den 17 juni 2015 upphävde miljöförvaltningens beslut.

Nämnden har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.
Nämnden har i första hand yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och fastställa nämndens beslut.

I andra hand har nämnden yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och visa ärendet åter till länsstyrelsen för prövning i sak.

Nämnden har till stöd för sin talan huvudsakligen anfört följande.

Miljöförvaltningens beslut ska anses uppfylla de formella förutsättningarna.
Beslutet har i detta fall meddelats de berörda på Brännaren 19 muntligen.

Red’s kom:
De berörda” har också meddelats skriftligen!

Att de ansett sig berörda framgår av att Caldararu Gheorghe har överklagat beslutet.

Red’s kom:
Mark- och miljödomstolen menar alltså att man ska utgå från ett namn på en person som det inte finns det minsta tecken på att denna person ens existerar i verkligheten.

Än mindre än att fler än en person ”ansett sig berörd”.

Om jag överklagar ett beslut under namnet Kalle Anka utan några som helst kontaktvägar så är inte bara ”Kalle Anka” berörd utan även samtliga övriga som vistas på det område Kalle Anka påstår sig vistas?

Adressaterna måste därför anses tillräckligt bestämda.

Beslutet är inte att anse som en generell föreskrift eftersom det gäller endast dem som nu vistas på Brännaren 19 och som har meddelats beslutet.

Myndigheter har, enligt förvaltningslagen, möjlighet att avgöra på vilket sätt underrättelse om beslut ska ske och det finns inte något krav på att adressater måste vara namngivna när det gäller förbud som inte är förenade med vite.

Det framgår inte av förarbetena, som länsstyrelsen gör gällande, att adressaterna för ett föreläggande eller förbud måste vara individuellt bestämda. Eftersom miljöförvaltningens beslut har meddelats med stöd av miljöbalken, och inte miljöskyddslagen vars förarbeten länsstyrelsen utgått ifrån i sitt beslut, saknar länsstyrelsens upphävande grund.

Ett hyresavtal upphör att gälla när en myndighet meddelar förbud mot att använda ett utrymme för ändamålet. Det krävs alltså inte, för att hyresavtalet ska upphöra automatiskt enligt hyreslagen, att första- andra- eller tredjehandshyresgäster ska anges med namn när ett miljöbalksförbud meddelas mot boende.

Red’s kom:
Not. Det existerar ingen ”hyresgäst” bland de EU-migranter som ockuperat privat mark i Malmö.

Besittningsrätten upphör i och med att förbudet meddelats fastighetsägaren eller hyresvärden och om hyresgästen inte flyttar frivilligt kan fastighetsägaren eller hyresvärden ansöka hos kronofogdemyndigheten om avhysning. Om avhysning inte sker kan miljötillsynsmyndigheten med stöd av miljöbalken rikta ett föreläggande direkt mot hyresgästen och förbjuda boendet eller förelägga om avflyttning.

Red’s kom:
Not. Ingen av EU-migranterna innehar någon form av besittningsrätt.

Endast om beslutet är förenat med vite krävs att personen är namngiven för att beslutet ska kunna verkställas på dennes bekostnad. Okända personer som uppehåller sig någonstans utan kontrakt kan inte anses ha mer rätt än de som är innehavare av hyreskontrakt, vilket innebär att ett beslut utan namngivna adressater även i detta fall måste godtas.

Nämnden anför huvudsakligen följande vad gäller miljöförvaltningens beslut i sak.
Den kommunala miljöförvaltningen ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt alla byggnader som innehåller bostäder och tillhörande utrymmen, vilket även gäller fritidsbostäder och hem som utnyttjas av den ansvarige själv.

Sedan lång tid har miljöförvaltningen alltså, enligt vad som framgår av hälsoskyddsstagdan från år 1958, skyldighet att bedriva återkommande bostadsbesiktningar i syfte att undanröja sanitär olägenhet och att prioritera denna tillsyn.

DOMSKÄL
Av handlingarna framgår tydligt att miljönämnden i och för sig haft anledning att ingripa mot de svåra sanitära missförhållandena som råder på platsen.

Såsom länsstyrelsen har konstaterat i sitt beslut måste emellertid ett föreläggande eller förbud precisera adressaterna för att vara gällande.

Red’s kom:
På vilken juridisk grund?
Varför måste adressaterna preciseras för att ett föreläggande eller förbud ska vara gällande?

I detta fall är förbudet riktat mot enskilda boende inom området och dessa sägs muntligen ha fått beslutet riktat till sig. Vilka dessa är finns ingen uppgift om.

Red’s kom:
De är inte ”boende”. De är ockupanter.

De har dessutom fått beslutet skriftligt, vilket framgår av handlingarna om Mark- och miljödomstolen bemödat sig med att läsa dessa.

Förbudet, som det är utformat och handlagt, är omöjligt att verkställa och det har därför varit riktigt av länsstyrelsen att upphäva det.

Red’s kom:
Denna typ av infantil retorik är ett skämt. Det är en retorik som kan definieras som cirkelargumentation och ev. anpassning av definition, men skulle även kunna stämma in på följande ”retoriktrick”/feltänk;
• Avledning, irrelevanta argument
• Genetiskt argumentationsfel
• Förvirra/Förbrylla
• Försummande av undantag

Så här amatörmässigt får inte en domstol resonera – helt utan referenser till regelverk, där domstolen enbart utgår från personligt tyckande – om det ska finnas den minsta rättssäkerhet i Sverige!

Man skulle kunnat plocka in nästan vem som helst från gatan för att döma i frågan och de hade gjort ett bättre arbete!

Huruvida den som överklagat nämndens beslut till länsstyrelsen varit/sett sig som adressat för förbudet och därmed haft rätt att föra talan i ärendet kan i och för sig ifrågasättas och borde möjligen ha utretts närmare av länsstyrelsen.

Red’s kom:
Det är frapperande att Mark- och miljödomstolen konstaterar det uppenbara, dvs att det inte finns något som talar för att det ens existerar en motpart i ”Caldararu Gheorghe”, och att länsstyrelsen borde ha utrett detta, samtidigt som man inte tycker det spelar någon roll att det kanske inte ens finns en motpart.

Det hade aldrig accepterats av någon domstol i Sverige om det gällt någon annan än EU-migranter.

Med tanke på de grundläggande bristerna i förbudet skulle å andra sidan det beslutet ändå inte ha kunnat verkställas och det finns mot den bakgrunden ingen anledning att ändra länsstyrelsens beslut.

Red’s kom:
Problemet är att det finns inga som helstgrundläggande brister” i förbudet, och varken länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen har kunnat peka på någon juridisk grund för sina högst personliga åsikter.

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och tekniska rådet Bertil Varenius.

Domen (pdf)

Se även;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Permanent året-runt-härbärge för EU-migranter i Luleå, 2 miljoner kr/år – i strid med lagen

Luleå kommun vill tillsammans med svenska kyrkan öppna ett härbärge för hemlösa.
Vi ser ett ökat behov bland hemlösa, säger socialchef Mikael Lekfalk, som utrett frågan sedan i februari.

Red’s kom:
EU-migranter är emellertid inte hemlösa. De är turister som saknar laglig rätt att överhuvudtaget vistas i Sverige om de inte kan försörja sig på egen hand. Dvs EU’s fria rörlighet gäller inte för dem som inte kan bekosta boende för sig själva.

Endast Moderaterna emot försörjning av EU-migranter

På måndagen presenterades upplägget för kommunstyrelsens arbetsutskott. En majoritet sade ja till förslaget, medan moderaterna är emot.

Det var under vintern 2014/15 som Luleå kommun vidtog akuta åtgärder för att hjälpa EU-migranter i deras utsatta position. Två tillfälliga boenden upprättades i Svartöstaden respektive Gammelstad.

Nu kommer ett förslag om ett permanent härbärge.
– Vi har hittat en lösning i sambete med ideella organisationer, främst svenska kyrkan. Vi har ingen lokal klar, men det arbetet kommer att intensifieras efter att politikerna gett klartecken, förklarar Mikael Lekfalk.

Året-runt boende för 16 EU-migranter

Härbärget ska innehålla 16 platser. Det ska vara öppet året runt och kommer att drivas med hjälp av ideella krafter.

Red’s kom:
Ideella krafterpå skattebetalarnas bekostnad.

Skattemedel finansierar lokaler och personal: 2 miljoner kr/år

Luleå kommun förbinder sig att betala för lokaler och personal. Satsningen beräknas att kosta två miljoner kronor per år.

Red’s kom:
De reella samhällskostnaderna kommer givetvis att bli avsevärt högre än dessa 2 miljoner kronor, om beslutet genomförs.

Boende för ”hemlösa” trots att EU-migranter inte är hemlösa

Tanken är att boendet ska vara öppet för hemlösa, men inte för personer med missbruksproblem som har andra härbärgen att vända sig till.

Svenska kyrkan ställer krav: Härbärge i centrala Luleå

Svenska kyrkan har begärt att härbärget ska placeras i anslutning till deras övriga verksamhet, vilket innebär att det tidigare boendet i Gammelstad inte kommer i fråga. I dagsläget ser härbärget ut att hamna i antingen Luleå centrum eller på bostadsområdet Örnäset.

Start 2016-01-01 eller tidigare

– Vi hoppas att öppna redan den första januari, men det kan bli tidigare om kylan sätter in, förklarar Mikael Lekfalk.

EFS-kyrkan stödjer förslag på boende för EU-migranter som finansieras med skattemedel

Josh Armfield från EFS-kyrkan uttrycker glädje över förslaget.
– Det är bra att något görs så att vi slipper uppleva samma kris som förra vintern. Det är bra att Luleå har en plan och är förberedd när kylan kommer.

Red’s kom:
Precis som Svenska kyrkan så verkar EFS-kyrkan (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) fiska efter bidrag så att de kan sysselsätta och försörja sig själva. Det är väldigt många kyrkor i Sverige som med EU-migranterna ser en möjlighet att få extra tillskott av skattemedel.

15 EU-migranter i Luleå idag som sover i bilar

Enligt Armfield finns det i dag ett 15-tal EU-migranter i Luleå som övernattar i sina bilar.

Red’s kom:
Så ett härbärge för dessa 15 EU-migranter ska kosta skattebetalarna drygt 133 000 kr per rom och år! Bara för själva boendet! Är detta seriöst?

2015-10-13 ska kommunstyrelsen ta beslut

Den 13 oktober kommer frågan att dyka upp på kommunstyrelsens bord.

Luleå inväntar INTE nationella riktlinjer

Luleå kommun inväntar också de nationella riktlinjer för utsatta EU-medborgare som kommer efter nyår av regeringens samordnare Martin Valfridsson.

Red’s kom:
Luleå inväntar inga riktlinjer. Gratis boende för andra länders medborgare införs innan dessa riktlinjer färdigställts.

Ej heller tar Luleå hänsyn till de signaler som redan givits av den nationella samordnaren och S+MP-regeringen (Åsa Regnér) som redan gått ut med – om än inte i de starka ordalag som borde vara fallet – att de planer Luleå har inte är hur Sverige ska agera eftersom det enbart fördjupar problemen för alla parter.

Att en kommun på detta sätt erbjuder boende utan kostnad för EU-migranter strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen.

En kommun får inte använda skattemedel för att idka välgörenhet för andra länders medborgare.

I det fall kommunstyrelsen i Luleå begår felet att besluta om boende för EU-migranter så är det viktigt att invånare i Luleå snabbt begär en laglighetsprövning av beslutet för att på detta sätt upphäva detsamma.

– Jag förväntar mig att det kommer att innehålla direktiv och vägledning för Sveriges kommuner. Den är aviserat att presenteras i februari och efter den får vi ta ställning om det påverkar vår verksamhet, säger Mikael Lekfalk

Red’s kom:
Så först tar Luleå ett beslut och sedan väntar man en månad efter starten och ser om man gjorde rätt!

I det fall politikerna drar igång detta projekt rekommenderar jag att samtliga som står bakom beslutet åtalas;
Yvonne Stålnacke (S), ordf.
Maritha Meethz (S)
Niklas Nordström (S), v ordf.
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Omar Jacobsson (S)
Lenita Ericson (S)
Carina Sammeli (S)
Daniel Smirat (S)
Göran Öhman (S)
Jan Nyberg (MP)
Nina Berggård (V)
Thomas Olofsson (FP)
Anette Asplund (KD)


Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09:

§ 76
EU-migranter i Luleå
Ärendenr 2015/3-00

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning angående ”Stadsmission Luleå”.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Socialchefen fick på senhösten uppdraget av kommundirektören att i samverkan med andra berörda aktörer hitta en tillfällig övernattslösning för EU-migranter i Luleå kommun.
Uppdraget har samordnats av Gerd Bergman, verksamhetschef Individ och familj.
Uppdraget består av två delar, dels att finna lämplig lokal, dels att engagera ideell kraft som svarar för ett innehåll såsom öppning och låsning av lokalen samt att upprättade regler för användandet av lokalen följs.

Den fria rörligheten för personer är en grundprincip som garanteras av EU.
Varje EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige under tre månader.
Enda kravet är att man ska kunna legitimera sig.

Red’s kom:
Nej, det är inte det enda kravet. Det viktigaste kravet för att tillåtas dra nytta av EU’s fria rörlighet är att man ska kunna försörja sig själv.

Enligt svensk lag är det heller inte olagligt att tigga.

Red’s kom:
Nej, det är inte vad som står i lagen. Det är avhängigt hur man tigger och vad kommunens ordningsstadgar säger.

Kommunens ansvar för personer som ingår i aktuell målgrupp består av akuta insatser för att undvika nöd.
Exempel på akut insats är medel för resa till ambassaden i Stockholm, pengar till mat eller härbärge.
Socialtjänsten har ett särskilt lagstyrt ansvar för barn.

De flesta EU-stater har en mycket restriktiv hållning i frågan, flera stater har också förbjudit tiggeri i lag.
Tyskland och Sverige har ett öppnare förhållningssätt, vilket innebär att fler EU-migranter är att vänta i dessa två länder.

Red’s kom:
Nej, Tysklands förhålllningssätt är mer strikt än Sveriges, så om inget drastiskt händer så blir Sverige snart ensamt land att ta emot en stor andel av EU’s 125 miljoner fattiga.

Olika förslag till lösningar för tillfällig övernattning för EU:s medborgare som kommit till Luleå har diskuterats.
En tidigare gruppbostad som socialförvaltningen hyr och som idag står tom, en lägenhet i Svartöstan i ett flerfamiljshus samt en lokal i Gammelstad.
Ingen av dessa alternativ har bedömts på lång sikt svara mot de behov som denna form av verksamhet har.

I arbetet med detta har diskussioner förts om ett samlat grepp kring ideellt engagemang för utsatta och hemlösa personer.
Det skulle kunna vara en långsiktigt hållbar lösning med ett samarbete mellan olika aktörer i samhället och tillsammans med andra kommunala förvaltningar.
Andra kommuner har tagit fram sådana alternativ som visat sig lyckosamma.

Red’s kom:
Nej, det finns ingen sådan kommun.

Arbetsnamnet för ett sådant utvecklingsarbete är ”Stadsmission Luleå”.

Arbetsutskottet har 2015-01-19 § 4 beslutat bifalla socialförvaltningens förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå arbetsutskottets förslag.

Anette Asplund (KD), Bertil Bartholdson (V), Lenita Ericson (S), Margareta Bladfors Eriksson (S), Thomas Olofsson (FP), Lenita Ericson (S), Carina Sammeli (S), ordföranden (S) och Jan Nyberg (MP) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Josefssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Statusrapport EU-migranter i Luleå (bilaga)
Arbetsutskottets protokoll § 4, 2015-01-19

Beslutet skickas till Socialnämnden

Klicka här för att gå till artikeln i Kuriren, 2015-09-28
Se även bl a;
Gratis permanent boende för EU-migranter i Luleå – Kommunen lurar medborgarna med bulvan!

Bevis för att Luleå kommun försöker dölja gratis boende till EU-migranter


Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Kåkstaden vid Industrigatan-Nobelvägen i Malmö, där flera hundra Eu-migranter bor, får vara kvar, enligt beslut av Mark- och miljödomstolen i Växjö.
Se: Mark- och miljödomstolens domskäl för att EU-migranter som ockuperar svensk mark inte kan avhysas

Miljöförvaltningen i Malmö kommer att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Miljöförvaltningen i Malmö har tidigare velat få bort det omstridda tältlägret med hänvisning till hälsorisker för migranterna i lägret och boende i området.

Red’s kom:
SR måste lära sig att Malmös kåkstad – där uppemot 400 EU-migranter bor i skjul, husvagnar, bilar och något enstaka tält – inte är ett ”tälttläger”!

Länsstyrelsen upphävde beslutet som sedan överklagades av  Miljöförvaltningen till Mark- och miljödomstolen i Växjö.
Red’s kom:
Se: Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad
och;
Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö

Men denna överklagan avslås nu alltså av Mark- och miljödomstolen som beslutar att tältlägret får vara kvar.

Miljöförvaltningen i Malmö har velat få bort det omstridda tältlägret och har fört fram att lägret innebär hälsorisker både för de som bor där och de som bor runtomkring.

I våras meddelade man om boendeförbud genom skyltar vid lägret och muntligen till flera personer som bor på platsen. Men man kunde inte redovisa namn eller personnummer på dem det gällde.

Red’s kom:
Kronofogden begär inte personnummer (av uppenbara skäl)!

Att det inte fanns några adressater som man vände sig till var skälet till att Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut, men miljöförvaltningen överklagade till Mark- och miljödomstolen som precis som Länsstyrelsen säger att det inte går att avvisa dem som bor där om man inte vet vilka de är.

Red’s kom:
Domslutet är absurt, men utöver detta så har Mark- och miljödomstolen tydligen inte uppmärksammat – eller tagit notis om – att överklagandet av Miljöförvaltningens beslut endast avsåg en enda person (en person som till råga på allt förmodligen är fiktiv och inte ens befinner sig i lägret). Därmed kan alla övriga EU-migranter avhysas oavsett om Miljöförvaltningens beslut är rätt eller ej och oavsett vad Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen tycker.

Mark- och miljömdomstolen tar ingen hänsyn till de sanitära missförhållandena i Malmös kåkstad

Enligt Miljöförvaltningen var beslutet väntat men man ser det ändå som ett erkännande att Mark- och miljödomstolen i sin dom skriver att ”Miljönämnden i och för sig haft anledning att ingripa mot de svåra sanitära missförhållandena som råder på platsen”.
– Själva sakfrågan tycker de inte att det är några problem med, för det finns ju jättestora sanitära förhållanden som inte riktigt är som de ska, säger Rima Dauod, enhetschef för enheten mark och vatten på Miljöförvaltningen i Malmö.

Ni har uppenbarligen inte kunnat identifiera de personerna på tomten innan ni gav beslutet. Hur ska ni lyckas med det nu då, om ni ska gå vidare?
– Exakt hur vi går tillväga kan jag inte svara på just nu. Vi får diskutera det här på Miljöförvaltningen.

Red’s kom:
Här finns det framförallt fyra viktiga saker att tänka på;

  1. Vad är det som säger att identifiering av de som ska avhysas överhuvudtaget kan krävas av kronofogden?
  2. Kommer Malmöpolisens arbetsvägran att fortsätta – där de inte vill utföra den av kronofogden önskade identifieringen – utan att någon högre instans (Polismyndigheten, f.d. RPS) ingriper och klargör för Malmöpolisen att de måste utföra sina arbetsuppgifter?
    Se: Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag att identifiera EU-migranter
  3. Kommer JO-anmälningarna av Malmöpolisens vägran att identifiera markockupanter som är romer att ge resultat?
  4. Varför låter inte Malmö stad avhysa samtliga EU-migranter i Malmös kåkstad som inte heter ”Căldăraru Gheorghe”? Miljöförvaltningens avhysningsbeslut har ju vunnit laga kraft för alla utom den påstådda person (”Căldăraru Gheorghe”) som står för överklagandet av Miljöförvaltningens beslut.

Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-09-28
Se även bl a;
Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1


Malmö stad handlingsförlamad i frågor om EU-migranter, många upprörda

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter


Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015


EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter i Malmös kåkstad kräver att någon ska städa åt dem

Uppdrag gransknings program om migrantlägret i Malmö har väckt mycket reaktioner om de sanitära förhållandena.

SVT-reportaget berättar om brist på toaletter och sophämtning, hur det ligger sopor och avföring i området vid Industrigatan. Det här trots att ideella krafter försökt hjälpa till genom att ställa dit containrar och några bajamajor.

En av de boende säger i reportaget att toaletterna aldrig töms. På reporterns fråga om varför de inte själva städar toaletterna svarar mannen att det beror på att det inte finns tillgång till vatten och rengöringsmedel.

Red’s kom:
Dialog från Uppdrag Granskning om bajamajorna i lägret:
Rado: They came all the people said that we are we dont clean after us . They bring two or three toilets here but they never clean this toilets
Rado: You can not make your own necessity here if they dont come and clean not to clean but to take that necessities from there
Reporter: Why dont you clean it by yourself?
Rado: With what?
Reporter: Soap!
Rado: Do you see here any water? If I want to drink water i need to go a kilometre to the statoil gas station and clean. How can you clean if you dont have water?

Klicka här för större bildI EU-migranternas kåkstad finns två bajamajor

Klicka här för en större bildDessa bajamajor används inte eftersom ingen städar åt EU-migranterna

Klicka här för en större bildIstället uträttar EU-migranterna sina behov precis utanför de byggnader de uppfört

Gruppen Solidaritet med EU-migranter vill inte ställa upp på intervju

Det är Solidaritetsgruppen som står bakom initiativet att ställa dit toaletter och containrar. Men gruppen vill inte ställa upp på en intervju med SVT Nyheter Skåne. I stället hänvisar de till ett uttalande där de skriver att toaletterna ställdes dit efter att de boende bett om hjälp.

Tömning av två bajamajor – för upp till 400 personer – en gång/vecka

Aktivisterna har ingått ett avtal med VA Syd om tömning.
Toaletterna töms en gång i veckan, vilket är vad lägret och vår ekonomi i dagsläget tillåter. Själva städningen av toaletterna har vi kommit överens om att lägret själv ska utföra”, skriver gruppen.

Red’s kom:
EU-migranterna tycker själva inte att de ska behöva betala för något, varken bajamajor, container eller tömning av dessa.

Avtal saknas för tömning av container

Det är oklart vad som gäller för containrarna. Enligt VA Syd finns inget avtal för tömning av dessa.

Klicka här för en större bild
Allt skräp slängs – i bästa fall – av EU-migranterna runt containern
Klicka här för en större bild
När Uppdrag Granskning kom dit uppstod plötsligt en febril aktivitet vid containern i ett futilt försök att försöka dölja hur illa de beter sig

Red’s kom:
Det har bara hänt en gång tidigare att EU-migranterna utfört någon form av städning i Malmös kåkstad och då var det gruppen Solidaritet med EU-migranter som kämpade mycket hårt och länge för att försöka övertyga i alla fall några i kåkstaden att slänga sopor i containern;
Solidaritet med EU-migranter försöker arrangera städning i Malmös kåkstad

Det är som att det ligger i romers natur att inte hålla rent efter sig och att de tycker att det är Sveriges ansvar att städa efter dem, precis som man ser i samtliga EU-migranters läger över hela Sverige. Det kan ju knappast vara en ”tillfällighet” när det ser lika illa ut överallt.

Oklart om föreningsbidrag används för container och bajamajor till EU-migranter

I dagarna startade gruppen en pengainsamling som ska gå till toalett- och containertömning.

Red’s kom:
Men om bajamajorna ska utnyttjas måste det startas en insamling för att anställa en städerska åt EU-migranterna också.

Sedan måste någon hyras in för att flytta EU-migranternas skräp till containern, eftersom de inte vill göra detta själva.

Eftersom det inte finns någon insyn i hur vänsteraktivisterna i Solidaritet för EU-migranter/Allt åt alla använder sina föreningspengar är det oklart om en del av det föreningsbidrag de får (skattemedel) används för att finansiera container och bajamajor.

Solidaritet med EU-migranter tror inte det är så många som 400 som bor i Malmös kåkstad

Solidaritetsgruppen menar att uppgifterna i reportaget om att 400 personer skulle bo i lägret är felaktiga, ”det har aldrig bott mer än 150 personer samtidigt. Vi vet detta eftersom vi går från hus till hus varje vecka”.

Red’s kom:
Hur många som bor där ”samtidigt” vet ingen, definitivt inte heller Solidaritet med EU-migranter. Men det kan säkert stämma att det bara är 150 personer inne i lägret just när solidaritetsgruppen ”går sin rond” dagtid en gång/vecka.

På natten kan man kan se att tiggarna har runt 50 bilar ståendes i kåkstaden. Det skulle kunna vara logiskt att det går i snitt 8 EU-migranter på varje fordon, och då är 400 personer inte en orimlig siffra på något sätt.

Det kan i detta sammanhang noteras att flertalet av tiggarnas bilar är ganska exklusiva, många av dessa bilar är i prisklass över 80.000 – 100.000 kr, vissa betydligt dyrare än så.

Länsstyrelsen godkände inte Miljöförvaltningens planerade avhysning

Miljöförvaltningen har försökt avhysa EU-migranterna just på grund av hygienskäl. Men beslutet överklagades av Solidarietetsgruppen, som fick rätt hos länsstyrelsen.

Red’s kom:
Det var inte Solidaritet med EU-migranter som överklagade Miljöförvaltningens beslut. Det var aktivisten Frederick Batzler (Centrum för sociala rättigheter) som överklagade för en till synes fiktiv persons räkning.
Se; Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö
och;
Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Det var inte så att Länsstyrelsen gav Frederick Batzler rätt i sak. I princip varje mening i det väldigt långa överklagandet från honom var felaktigt. Men Länsstyrelsen bortsåg från alla relevanta delar och ansåg – utan att ens kunna precisera någon grund för detta – att identifiering krävs innan avhysning. Länsstyrelsen ansåg tydligen bara rent allmänt att eftersom det handlade om just EU-migranter så krävdes en identifiering av alla som skulle avhysas. Då polisen vägrar utföra denna uppgift av personliga skäl så ogiltigförklarades själva avhysningsbeslutet bara av denna märkliga anledning.
Se: Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad

OBS! Faktum är att efter Länsstyrelsens beslut står det fritt för Malmö stad att avhysa EU-migranterna eftersom Länsstyrelsens beslut endast avsåg en person (som säkert inte ens existerar i verkligheten)! Malmö stad har dock av okänd anledning inte gjort detta.

Malmö stad har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen och väntar just nu på domen.

Red’s kom:
Se: Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö

Kommunjurist ogillar aktivisternas agerande att ställa upp bajamajor och container på annans privata mark

Malmö stads kommunjurist Andrea Hjärne Dalhammar vid miljöförvaltningen har förståelse för att aktivisterna vill hjälpa EU-migranterna genom att ställa dit containrar och toaletter. Men hon är samtidigt kritisk till initiativet att göra det på privat mark.

Aktivister i Solidaritet för EU-migranter begår brott

– Initiativet tar de för att hjälpa till och ordna upp i lägret men det är ingen hållbar lösning. Att göra det på mark där markägaren är emot det är väldigt allvarligt, säger Andrea Hjärne Dalhammar.

Red’s kom:
Precis som EU-migranterna bryter nu aktivisterna mot lagen. Varför åtalas inte dessa aktivister för denna uppenbart brottsliga handling? Det är ju inga problem med att identifiera dessa personer i alla fall.

På samma sätt är VA Syd och det företag som ställt containern där delaktiga i en brottslig handling när de ställer ut en container på uppdrag av någon som inte har behörighet till detta för fastigheten. Varför åtalas inte dessa företag?

Vad skulle Åsa Regnér och Anders Ygeman tycka om någon beställde containrar och bajamajor som ställdes upp på deras mark?

Aktivister skapar mer problem för alla parter

Hon har själv nära anhöriga som jobbar i katastrofområden, och gör en jämförelse med biståndsarbete där man går ut och bygger upp något, för att sedan lämna över ansvaret till de boende.
– När man agerar så här så tror jag man måste tänka ”Vad gör vi imorgon, vad gör vi nästa år, hur hanterar vi det här långsiktigt”. Ett stort problem när man försöker hjälpa människor, och man ger t ex toaletter, är att man inte funderar på hur det här kommer att skötas och fungera långsiktigt.

Hälsorisker och stora sanitära problem i kåkstaden

Hon ser hälsofaror både för de som bor i lägret och för omgivningen, risker som blir större i takt med att lägret växer.

– Vi har kraftig rök från uppvärmning och matlagning där verksamhetsutövare och boende runt omkring, bland annat astmatiker, klagar. Det innebär en kraftig brandrisk att man eldar ute och även inne i husvagnar. Att det inte finns toaletter och att sopor hanteras öppet är också en risk. Vi har också fått rapporter om råttor. Allt det här innebär en stor sanitär risk som blir större ju större lägret blir.

Red’s kom:
Dessutom är marken som dessa romer bor på förorenad och giftig. Sverige -men alldeles särskilt vänsteraktivisterna (Solidaritet med EU-migranter/Allt åt alla) – utsätter alltså dessa människor för olika hälsorisker.

EU-migranter är inte en kommunal fråga

Kommunjuristen menar att frågan måste bli en statlig angelägenhet eftersom lagstiftningen inte är anpassad på ett sätt så att kommunerna kan hantera situationen på ett bra sätt.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-25
Se även bl a;
Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö

Länsstyrelsen fastställer fastighetsägarens skyldighet att städa upp efter EU-migranter i Malmös kåkstad


Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö


EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

EU-migranter i Malmös kåkstad vill inte åka hem – ställer krav på kommunen

Respons på Allt åt allas skrivelse som de påstod var från EU-migranter i Malmö


Malmö stad handlingsförlamad i frågor om EU-migranter, många upprörda

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015


EU migranter – Bilder du inte får se i media


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Ja, ovanstående rubrik hade väl varit en för svenska folket befriande åsikt från politiker, där Anders Ygeman rutit till över polisens handfallenhet och rädsla för att beivra brott bara för att det handlar om romer. Men tyvärr, riktigt så kraftfullt uttrycker sig inte Anders Ygeman. Är Anders Ygeman i alla fall kritisk till att polisen inte vågar ta tag i de brott som EU-migranter begår? Döm själv av nedanstående intervju i SR;

Onsdagens Uppdrag Granskning ”När samhället tittar bort” har väckt starka reaktioner: Sommarstugeägare som får se EU-migranter flytta in i deras hus utan att polisen agerar. Och kåkstaden i centrala Malmö där hundratals EU-migranter helt enkelt har bosatt sig på privat mark utan att polisen agerar. Varför går det inte att göra något? Hör Anders Ygeman, inrikesminister med ansvar för bland annat polisen – om hans syn på att polisen står och tittar på när EU-migranter bryter mot lagen – och Tomas Tobé, partisekreterare för Moderaterna i en debatt.

Varför gör polisen inget åt de lagbrott EU-migranter begår?

Journalist: Myndigheterna står som handfallna inför uppenbara lagbrott, varför görs ingenting?

Anders Ygeman: Jag tror tyvärr det funnits en flathet i Sverige mot den här typen av brottslighet. Lag och ordning ska gälla i Sverige och man borde agerat betydligt tidigare mot den här brottsligheten.

Anders Ygeman tror han har en annan läggning än Åsa Regnér

Journalist: Igår hörde vi din ministerkollega Åsa Regnér var lite ovillig att svara på den frågan vad man skulle göra i Malmö. Det låter som att du är tydligare.

Red’s kom:
Se: Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige

Anders Ygeman: Vi har kanske lite olika läggning men jag är väldigt tydlig med att lagar och regler ska följas i Sverige. Vi kan inte ha illegala bosättningar med dåliga sanitetsförhållanden, dåligt brandskydd och absolut inte på annans mark.

Red’s kom:
Är det någon som sagt att lagar och regler inte ska följas?

Frågan är istället hur lagbrott ska beivras och varför polisen inte gör detta!

Som vi kan se vidare här nedan så är Anders Ygeman allt annat än tydlig i samtliga frågor av relevans.

Hur löser Malmö problemen med EU-migranterna?

Journalist: Så vad ska de göra i Malmö då under den situation som nu råder?

Anders Ygeman: Man håller ju på med en rättsprövning. Man hade ett utslag som blev överklagat. Men det kommer ju att sluta med att det här lägret avhyses och upplösas.

Journalist: Om hur lång tid?

Anders Ygeman: Jag vet inte exakt hur lång tid det tar, men jag tror det kommer att hända i närtid.

Red’s kom: ”Närtid”?

Se: Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Journalist: Var är det de måste vänta på?

Anders Ygeman: Det är ett domstolsutslag. Men man hade kunnat agera tidigare. Man hade kunnat använda egenmäktigt förfarande som finns i lagstiftningen när det här höll på att etableras. Men när det väl har blivit etablerat då har vi en dålig lagstiftning i Sverige som gör det svårt att avhysa någon från privat mark.
Därför vill regeringen ändra på det och vi kommer snart att tillsätta en utredning för att ta fram den lagstiftning som krävs för att det ska bli enklare att avhysa någon från privat mark.

Red’s kom:
Denna utredning har S+MP-regeringen förhalat under 6 månader. Se nedan.

Vad ska de göra som får sin bostad ockuperad av EU-migranter?

Journalist: Det förekommer ju också ett exempel i Uppdrag Granskning med ett pensionärspar som var bosatta utomlands och som fått sin sommarstuga ockuperad kan man nästan säga, någon hade flyttat in, möjligen i god tro men likväl de bodde där i en annans hus. Vad har du för råd att ge till det där pensionärsparet, vad ska de göra?

Anders Ygeman: Ja till pensionärsparet hoppas jag att det svenska rättssamhället kommer att leva upp till det.

Red’s kom:
Men frågan var inte vad Anders Ygeman hoppas på utan vad medborgare ska göra om ens bostad ockuperas av EU-migranter, och äganderätten därmed sätts ur spel.

Se även: EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Anders Ygeman: Jag är inte jurist och jag ska inte tolka det, men för mig är det ett solklart fall av egenmäktigt förfarande om man flyttar in i en annans hus. Då ska man givetvis avhysas från det huset.

Red’s kom:
Vad Anders Ygeman tycker är ointressant när polis och kronofogde vägrar att avhysa husockupanter och regeringen inte vågar tillrättavisa polisen för deras bristfälliga agerande.

Journalist: Även om det inte går att identifiera, för det var ju det man hänvisade till att det var svårt att identifiera vilka det var?

Red’s kom:
Nej, det är ett annat problem. Problemet i fallet med kåkstaden är istället Malmöpolisens arbetsvägran. Vad gäller den ockuperade stugan i Högfors i Ljusnarsberg så var problemet att polis och kronofogde inte brydde sig överhuvudtaget.
Se: Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Anders Ygeman: Det är väl alldeles självklart att de inte är i sitt eget hus i alla fall.

Red’s kom:
Men problemet är att polisen inte tycker det är lika självklart som alla vi andra tycker.

Anders Ygeman säger att polisen är rädd för att beivra just EU-migranters brott

Journalist: Men vad du säger här det är alltså att det finns lagar, men de används inte

Anders Ygeman: Det finns ibland fall i rättstillämpningen där man från rättssamhällets sida är lite orolig och kanske försöker ha både hängslen och livrem.

Anders Ygeman: Jag är ju mer orolig för att lagar och regler inte följs och att man faktiskt låter den här brottsligheten fortgå. Och jag önskar väl att vi klarar att agera klart och tydligt så att lagar och regler upprätthålls oavsett vem som är gärningsman.

Journalist: Vad är det man är så väldigt orolig för då?

Anders Ygeman: Man kanske är orolig för att göra fel. Man kanske är orolig för hur reaktionerna ska bli. Jag tror säkert det kommer att bli en del reaktioner i Malmö när de här avhysningarna kommer att ske.

Red’s kom:
Ja, Solidaritet med EU-migranter/Allt åt alla har ju redan flera gånger aviserat att de kommer att störa upprätthållandet av lag och ordning när EU-migranterna i Malmö avhyses från sin olagliga bosättning. Även mot vänsterextremisterna måste polisen agera med kraft för att visa att samhället inte accepterar dylikt beteende. Men inte ens detta vågar någon politiker understryka.

Journalist: Det är känsligt att gå in och flytta bort folk helt enkelt, och då undviker man det?

Anders Ygeman: Ja, och samtidigt är det ju människor som är utsatta, människor som har en svår social situation. Det är klart att det är jobbigt att ta den typen av beslut.

Red’s kom:
När polisen tycker det är ”jobbigt” att upprätthålla lag och ordning och därigenom skapar omfattande problem för samhället kanske de ska sägas upp från sina tjänster?

Vad säger Polismyndigheten (f.d. Rikspolisstyrelsen) om detta?

Tomas Tobé (M) menar att Anders Ygeman måste klargöra hur polisen ska agera mot EU-migranter

Journalist: Tomas Tobé, partisekreterare Moderaterna, du hör, det finns lagar, men myndigheterna är för rädda att ta itu med det helt enkelt.

Tomas Tobé: Ja, men det här är ju en helt ohållbar situation. Jag menar om vi börjar det här fallet nu med att det verkar finnas en osäkerhet hos polisen kring befogenheterna då är det ju ytterst regeringen och ansvarigt statsråd och det är ju just i det här fallet Anders Ygeman som i sådana fall ska klargöra hur en myndighet ska kunna agera ändamålsenligt. Det är klart att det är helt orimligt att människor kan flytta in i andra människors boenden och polisen står och tittar på. Så kan det alltså inte fortsätta utan där krävs det ju då att man agerar.

Red’s kom:
Orden ”ohållbart” och ”orimligt” är alltför slitna ord i sammanhanget.

Journalist: Så vad tycker du att Anders Ygeman och regeringen ska göra nu?

Tomas Tobé: Men i det här fallet så kan vi ju konstatera att det verkar finnas en osäkerhet och de poliser jag varit i kontakt med idag där gör man ju olika tolkningar och då menar man ju att nu behövs det i sådana fall klargöranden för att den här myndigheten, i det här fallet polisen, ska kunna agera ändamålsenligt.

Journalist: Så det är ett klargörande som skulle komma från Anders Ygeman, menar du?

Tomas Tobé: Ja, men det är ju helt orimligt att vi bara skulle stå och titta på i den här situationen utan det är ju klart att nu krävs det ett agerande. Och det gäller ju även avhysningsfrågan.

Och nu blir det pajkastning…

Tomas Tobé: Moderaterna presenterade förslag för fem månader sedan om att man behöver gå fram med förslag för att göra det lättare för kommuner och privata markägare. Regeringen sa från början att man inte ville detta, sedan ville man detta. Det är alldeles utmärkt. Man sa då att man behövde utreda detta. Det har jag också respekt för, men Anders Ygeman, Morgan Johansson och regeringen har ju inte tillsatt någon utredning.

Moderaterna har haft tillgång till förslag på direktiv i flera veckor

Anders Ygeman: Man kanske inte ska göra sig dummare än vad man är. Du har ju haft de här direktiven och tittat på dem i flera veckor nu. Och det är ju ett av skälen att vi inte tillsatt den att ni har velat lite fram och tillbaka om ni vill vara med på dem eller inte.

Anders Ygeman: Men vi har samma uppfattning. Det här är oacceptabelt. Det ska ändras på. Det ska ageras.

Anders Ygeman: Vi har ju haft en tid i det här landet, åtta år, med borgerlig regering. Då hade ni haft gott om tid att ändra på den här lagstiftningen vilket ni inte har gjort. Nu gör vi de ändringar som krävs.

Red’s kom:
Problemet har inte funnits tidigare. S+MP-regeringen har inte gjort några av de ändringar som krävs och inte tagit ansvar på något annat sätt heller överhuvudtaget!

Vad är Anders Ygemans budskap till polisen?

Journalist: Ditt budskap till svensk polis? Bara för att få det väldigt tydligt på bordet, det var ju det som efterfrågades av Tomas Tobé här.

Anders Ygeman: Ja, nu ska vi säga att vi har inte den ordningen i Sverige att det är regeringen som stiftar lagar utan det är faktiskt riksdagen som stiftar lagar och polisen som efterlever dem.

Red’s kom:
Nej, det är folket som ska ”efterleva” lagar och förordningar. Polisen ska upprätthålla lag och ordning.

Men nu var det inte frågan, utan det handlade om att en regering måste skicka tydliga signaler till rättsväsendet i att de inte kan fortsätta låta EU-migranter stå utanför regelverken.

Anders Ygeman: Men mitt besked är tydligt. Svenska lagar och regler ska gälla. Det finns lagstiftning om egenmäktigt förfarande som är tillämpliga i den här typen av fall och man ska agera mot den här typen av brottslighet.

Red’s kom:
Varför ska regeringen då tillsätta en utredning för att ändra lagstiftningen?

Journalist: Tomas Tobé, det var väl tydligt?

Red’s kom:
Skämtar journalisten? Vad är det för tydligt med att lagar och regler ska gälla och att egenmäktigt förfarande är tillämpligt när polisen ändå inte bryr sig?

Tomas Tobé: Ja, jag hoppas också att vi får ett agerande nu. Sedan är det viktigt att vi nu får ett antal skärpningar nu på plats. Dels handlar det ju om avhysningarna.

Kriminalisera organiserat tiggeri

Tomas Tobé: Men det handlar också om en annan utredning som är viktig. Det handlar ju också om att vi behöver ju kriminalisera organiserandet av tiggeriet.

Tomas Tobé: Det finns ett antal kriminella människor som utnyttjar väldigt utsatta människor. Även där är det viktigt att vi nu kommer fram. Jag tror att det är viktigt att vi måste nu hävda lag och ordning i Sverige och få ordning på detta.

Är det Anders Ygeman eller polisen som ska agera?

Journalist: Men agerande sa du. Det är ju inte Anders Ygeman väl som ska agera, utan det är ju myndigheterna då som ska implementera eller som ska tillämpa svensk lag väl, eller?

Tomas Tobé: Å ena sidan ja. Jag tror absolut det i det här fallet med det stackars pensionärsparet som har fått ett hus övertaget.

Tomas Tobé: Men däremot när det gäller kommuner och privata markägares möjligheter till avhysning, där är dagens modell helt orimlig. Och det har ju även regeringen bekräftat att man tycker. Det tycker jag är bra. Det är bara att så snabbt som möjligt tillsätta utredningen, se till att få lagstiftningen över till riksdagen och då kommer moderaterna se till att det här blir verklighet.

Red’s kom:
Det är inte Moderaterna som ser till att vad det nu är blir verklighet.
Se: Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

Tomas Tobé vill inte prata om att Moderaterna haft förslagen på direktiv i flera veckor

Journalist: Men det lät som att ni satt och fingrade på direktiven och inte var säkra på om ni ville gå med på dem. Stämmer det?

Tomas Tobé: Moderaterna har varit tydliga redan för fem månader sedan med vad vi politiskt tycker och det är alltså upp till en regering att presentera förslag.

Journalist: Du skrattar Anders Ygeman, vad är det som…

Anders Ygeman: Nä, men eftersom Tobé rundade frågan, det var därför jag skrattade.

Red’s kom:
Ja, det gjorde Tomas Tobé verkligen. Precis som Anders Ygeman gjort hela tiden.

Anders Ygeman vill enas med Tobé i vad alla är överens om sedan länge

Anders Ygeman: Men vi kan väl förenas i det vi är överens om. Lagar och regler ska gälla i Sverige. Det finns allvarliga luckor i den lagstiftning vi har nu när det gäller möjligheten att avhysa från privat mark.

Anders Ygeman: Det finns också tillämpningsproblem i det vi kallar människohandellagstiftning. Det finns för höga krav för att man ska kunna få fällande domar där när människor utnyttjas som är i en utsatt situation. De ändringar kommer vi att göra och gå fram med.

Om EU-migranter avhyses flyttar de bara till ny olaglig plats

Journalist: Men även om polisen nu börjar avhysa EU-migranter från privat mark så löser det väl inte några problem ändå för vi har sett det tidigare, då uppstår det en ny bosättning någon annanstans.

Red’s kom:
Om samhället skickar rätt signaler istället för som det fungerat tidigare så kommer dessa signaler att ge effekt. Så länge signalerna till EU-migranterna är att om de överhuvudtaget avhyses från sin olagliga bosättning så kommer det att ta lång tid, då kommer dessa romer att dra nytta av detta på bekostnad av samhället.

S+MP-regeringens obskyra avtal som inte tillför något för Sverige och inte löser problemen här

Anders Ygeman: Den långsiktiga lösningen på problemet med utsatta EU-medborgare, den finns naturligtvis i de utsatta EU-medborgarnas hemländer. Rumänien och Bulgarien måste ta ansvar för sina egna medborgare. Svensk regeringen har nu skrivit avtal med den rumänska regeringen om hjälp och stöd

Red’s kom:
Nej, något sådant avtal finns inte med Rumänien, och det kan alla se utifrån det s k samarbetsavtalet.

Anders Ygeman: Vi ska gå vidare och göra ett motsvarande avtal, hoppas vi, med den bulgariska regeringen och på det sättet kunna hjälpa de här utsatta människorna.

Red’s kom:
Ännu ett bluffavtal för att försöka föra svenska medborgare bakom ljuset.

Anders Ygeman: Det gäller bostad. Det gäller jobb. Det gäller utbildning.

Red’s kom:
Sverige ska inte enskilt stå för rumäniens kostnader för bostad, jobb och utbildning av romer!

Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Anders Ygeman: Och de är ju tyvärr en diskriminerad och väldigt utsatt grupp.

Red’s kom:
Precis som 120 miljoner andra EU-medborgare, men som ingen bryr sig om eftersom de inte tigger på Sveriges gator och torg.

Var ska de som avhyses ta vägen?

Journalist: Men om man tar lägret i Malmö, om man nu avhyser dem då är det 400 personer som står där. De behöver någonstans att bo. Var ska de ta vägen?

Anders Ygeman: En del av de människorna hoppas jag att socialtjänsten ska kunna hjälpa.

Red’s kom:
Det får emellertid socialtjänsten inte göra eftersom det inte ingår i det kommunala uppdraget och skattebetalarna ska inte stå för en dylik kostnad.

Varför vågar Anders Ygeman inte tyldigt säga som det är;
Det är deras hemländers – Rumäniens och Bugarien – problem. Inte Sveriges!

Anders Ygeman: Andra delar av dem får hitta andra lösningar.

Red’s kom:
Som vad?

Anders Ygeman: Ytterst så är det ju den rumänska och den bulgariska regeringen som måste ta ett ansvar för sina medborgare.

Red’s kom:
Skippa ”ytterst”. Det är bara hemlandets regerings ansvar, ev. i kombination med EU. Men Sverige har noll och inget enskilt ansvar för andra EU-medborgares välfärd.

Anders Ygeman: Vi kan inte tillåta att privat mark ockuperas.

Journalist: Fast det sättet att svara på påminner lite om flyktingsituationen. Man säger att andra länder måste också ta ansvar. Men om nu Rumänien och Bulgarien inte tar det ansvaret…

Anders Ygeman: Men du kan inte jämföra Rumänien och Bulgarien, som är två EU-länder, med kriget i Syrien…

Journalist: Det gjorde jag inte. Jag menar att det är samma retorik, att man säger att det är andra som måste ta ansvar. Men om de inte gör det…

Red’s kom:
Om hemländerna inte tar ansvar för sina medborgare så är det fortfarande inte så att Sverige ska överta detta ansvar. Vi har i så fall en EU-organisation för detta.

Anders Ygeman tycker att det är Sveriges ansvar att ge romer hjälp, jobb, bostäder och utbildning

Anders Ygeman: Men vi är ju beredda att hjälpa de här länderna. Vi har skrivit avtal med Rumänien.

Red’s kom:
Nej. Se bl a;
Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Förslag på åtgärder för Rumänien i stället för ­missriktad svensk solidaritet till EU-migranter

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter

Anders Ygeman: Vi ska och hoppas kunna skriva avtal med Bulgarien.

Red’s kom:
Se: Åsa Regnér vill ha avtal om rökridå med Bulgarien

Anders Ygeman: För att kunna hjälpa de här människorna. För att kunna ge dem utbildning. För att kunna ge dem bostäder och arbetstillfällen.

Anders Ygeman: Det är ju ingen lösning för utsatta EU-medborgare att tigga på Stockholms eller Malmös gator.

Löser avhysning av EU-migranter inte ”problemet”?

Journalist: Tomas Tobé, vad säger du? Det här löser väl inte problemet att börja avhysa människor från deras tillfälliga bosättningar?

Tomas Tobé: Nej, det är klart att det löser inte situationen att det hjälper människor ur fattigdom. Det ska man ju vara öppen med. Men vi måste ju bestämma oss för att göra flera saker samtidigt. Nummer ett, måste vi få ordning och reda, lag ska gälla och den behöver skärpas i några delar. Sedan ska vi absolut också agera när det gäller både Rumänien och Bulgarien.
Jag stöder ju grunden att regeringen har tagit initiativ, att man också fått ett antal avtal på plats. Det tycker jag är väldigt bra.

Red’s kom:
Tomas Tobé har inte förstånd att kritisera detta enda bluffavtal (som kan bli två), eller är det ren feghet av honom att inte ta upp detta?

Tomas Tobé tycker att Sverige ska införa sanktioner mot Rumänien och Bulgarien

Tomas Tobé: Jag tycker också att vi ska vara öppen för att vi ska vara beredda att väcka sanktioner. Om det är som så att vi ser att de här regeringarnas agerande, för det finns mycket historier som talar för att deras agerande inte är tillräckligt, då ska vi också vara beredda att väcka sanktioner. Det skulle i så fall kunna få en reell effekt att man faktiskt tar ansvar för dessa utsatta människor.

Red’s kom:
Är Tomas Tobé helt galen? Sverige ska inte alls införa några sanktioner mot Rumänien eller Bulgarien. Det är en EU-fråga att göra något sådant, och inget enskilt land ska göra detta. Under inga omständigheter Sverige som då ensam får ta den ekonomiska smällen av detta!!!

Hur kan Sverige stävja EU-migranternas brott mot den fria rörligheten?

Journalist: Måste inte Sverige på något sätt ändå bestämma sig i den stora frågan om fattiga människor från andra EU-länder ska ha rätt att vistas här i månad efter månad efter månad utan att ha vare sig någonstans att bo eller något jobb att gå till?

Anders Ygeman: Det är inte Sverige som ska bestämma sig i den frågan.

Red’s kom:
Jo, det är i allra högsta grad något som Sverige ska ta beslut om. Inget annat land tar beslut om detta för oss. Det är bara att exekvera utvisningar med den fria rörlighetens grundkrav som skäl för utvisning. Rätt signaler måste skickas av Sverige.

Se: Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare
och;
Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Anders Ygeman: Det finns ju EU-regler. De har ju rätt att komma till Sverige eller ett annat EU-land i tre månader för att söka arbete.

Red’s kom:
Varför ljuger Anders Ygeman så flagrant – precis som Åsa Regnér? Har de inga som helst skrupler?
Vi vet alla att EU-migranter kommer för att tigga, inte för att söka arbete, så vem tror Anders Ygeman att han lurar?

Kan de inte försörja sig på egen hand måste de utvisas.
Steg 1 i denna process är att omedelbart återinföra krav för utlänningar att ha id-kort, så som alla andra EU-länder har.

Bevisbördan ligger på EU-migranterna!

Journalist: Jo, men de stannar ju oftast längre än så.

Anders Ygeman: Och där måste vi i så fall hitta något verktyg för att kunna kontrollera hur länge man är här.

Red’s kom:
Det ”verktyget” har alltid funnits. Kan EU-migranter inte bevisa att de varit här kortare tid än tre månader ska de utvisas.

Vad som istället krävs är att regelverk införs så att det fastställs att man måste vistas utanför landet en viss tid efter tillåten tid innan man får dra nytta av den fria rörligheten för aktuellt land igen.

Anders Ygeman: Vi har ju valt att i Sverige inte ha någon anmälningsplikt. Vi har bejakat den fria rörligheten för att människor ska kunna komma hit och turista eller arbeta i Sverige.

Red’s kom:
Vilket alltså tiggarna inte befinner sig i Sverige för. De är här för att tigga och bli försörjda av svenska skattebetalare, inte för att turista och ytterst sällan för att söka arbete.

Har vi blivit klokare efter denna 15 minuter långa intervju med Anders Ygeman och Tomas Tobé? Nej, Anders Ygeman har i och för sig i förtäckta ordalag kritiserat Malmöpolisen och uppmanat dem att börja upprätthålla lag och ordning mot EU-migranter, men vi vet inte något mer i någon relevant sakfråga än innan intervjun.Klicka här för att gå till debatten i SR, 2015-09-25
Se även bl a;
Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Pingstkyrkan planerar härbärge för Malmös EU-migranter – på skattebetalarnas bekostnad!

Stadionmässan kan bli härbärge för EU-migranter i vinter. Det är Pingstkyrkan i Malmö som erbjuder sig att driva härbärget åt Malmö stad.

140 volontärer krävs för ett härbärge med upp till 40 EU-migranter

I torsdags bjöd Pingstkyrkan in till volontärträff för att se hur stort intresset är för att arbeta på härbärget. Omkring 50 personer dök upp på mötet, både församlingsmedlemmar och företrädare för andra trossamfund.

Cirka 30 personer skrev upp sig på volontärlistan.
– Det kommer definitivt inte räcka, om vi ska få alla saker på plats så kommer vi behöva lägga i en växel till, säger Andreas Wessman, pastor och föreståndare för Malmös pingstförsamling Europaporten.

Omkring 140 volontärer kommer att behövas för att driva härbärget för 40 personer, menar Andreas Wessman.

Malmö stad vill använda Pingstkyrkan som bulvan

Det är Malmö stad som har vänt sig till Pingstkyrkan för att se vilka möjligheter som finns för församlingen att driva härbärget vintertid.

Red’s kom:
Vem på Malmö stad är det som vänt sig till Pingstkyrkan? Vilken avdelning?

Natthärbärge för EU-migranter 1/12 – 28/2

Det handlar om ett natthärbärge som ska hålla öppet mellan den 1 december och 28 februari.

Red’s kom:
Malmö kommun vill alltså ha ett permanent härbärge som ska vara öppet för EU-migranter under tre månader.

Vad kostnaden skulle bli för Malmös skattebetalare vet vi inte, men till SDS säger Andreas Wessman;
Någon gång nästa vecka ska jag presentera vårt budgetförslag för kommunen.

Viktigt att känna till här är att ett dylikt boende för EU-migranter strider mot kommunallagen och det därför är viktigt att de som bor i kommunen begär en laglighetsprövning av beslutet så fort detta tas.

Bygglov krävs för mässhallen vid Stadionmässan

Innan härbärget kan bli verklighet krävs bland annat ett tillfälligt bygglov för boendet, som planeras i stora mässhallen vid Stadionmässan.

Red’s kom:
Detta bygglov kan överklagas av dem som bor i närområdet.

Den olagliga kåkstaden vid Industrigatan är hur de bor i hemlandet

Andreas Wessman berättar att Pingstkyrkan möter romska grupper både i Sverige och Rumänien, och att levnadsförhållandena ofta ser liknande ut i båda länder.
– Det är vare sig bättre eller sämre på Industrigatan, det är sådana förhållanden många lever under, här som där.

Många tiggare vill stanna permanent i Sverige

Många som kommer hit har en önskan om att etablera sig här långsiktigt, säger Andreas Wessman.

Oklart om romer från Rumänien eller Bulgarien ska få bo i Pingstkyrkans härbärge

Det är fortfarande oklart vilka grupper som ska få tillfälligt boende på vinterhärbärget. Förra året var det Malmö stad som avgjorde vilka som fick bo hos församlingen.
– Jag hoppas på ett liknande samarbete i år, säger Andreas Wessman.


Akuthärbärge förra vintern nyttjades bara en gång

Förra året hade pingstförsamlingen en överenskommelse med Malmö stad om ett akuthärbärge som tog emot människor vid extrem kyla.
– Nu blev det en mild vinter och enda gången vi tog emot migranter var när en grupp blev attackerad i Pildammsparken.

Red’s kom:
Det var alltså i samband med att EU-migranter avhystes av kommunen från Pildammsparken i Malmö och EU-migranter sov i Europaporten totalt tre nätter.
Se: Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö
och;
Beslut taget om att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö
och;
Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Nattlokal i Sofielunds Folkes hus
Dessutom hade Malmö bl a en nattlokal i Sofielunds Folkets Hus som var öppet fram till 2015-02-22.

Se: Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

Se även: Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 200 tiggareKlicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-25
Se även bl a;
Malmö stad handlingsförlamad i frågor om EU-migranter, många upprörda


EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

EU-migranter i Malmös kåkstad vill inte åka hem – ställer krav på kommunen


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Folkpartiet Malmö vill lägga 5 miljoner kr/år på gratis boende för EU-migranter


Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Reaktionerna strömmade in när Malmö kommun och polisen chattade om migrantlägret vid Nobelvägen efter tv-programmet Uppdrag granskning.

Kostnad för EU-migranter i Malmö: Minst 1,3 miljoner kr under 9 månader

I chatten svarar Carina Nilsson på vilka sociala insatser som Malmö stad gjort.
Bland annat
– frukostservering och
– löpande rådgivning i hur man söker arbete på Crossroads,
– en tjänst som samordnare..,
– vinterhärbärge med 40 platser,
– evakueringslokaler vid extremväder och
– avhysningar samt
– utbyte med Rumänien.
Hittills i år har arbetet kostat ca 1,3 miljoner kronor.

Red’s kom:
Det har säkert kostat mycket mer, inte minst i den tid som problemen med EU-migranter tagit från andra viktiga uppgifter, samt en mängd andra dolda kostnader. Räknar man in alla samhällskostnader (inkl för privatpersoner) så har bara Malmös EU-migranter säkert kostat tiotals miljoner kronor.

Malmö stad har tidigare avslöjat en del av kostnaderna där bara dagverksamheten för EU-migranter – som Skånes stadsmission (Crossroads) hade i Folkets hus – kostade Malmös skattebetalare 1,7 miljoner kr extra. Se; Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

Se även: Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 200 tiggare

Frågan är hur mycket Malmö stad betalat enbart för EU-migranternas hemresor? Detta verkar Malmö stad vilja hemlighålla.
Lagstöd saknas för en kommun att stå för denna kostnad.

Kommunen saknar planering

Men just nu förbereder kommunen inga konkreta åtgärder.

Kommunen avser förse EU-migranter med olagligt boende på skattebetalarnas bekostnad

Rent konkret letar sociala resursnämnden i Malmö efter lokaler för ett härbärge.
Pingstkyrkan hoppas kunna inrätta ett natthärbärge, men de behöver få ett bygglov, ett godkännande för det, säger chefen Annelie Larsson.
– Vi tittar också på andra lokaler, men just nu behövs de alla för de ensamkommande flyktingbarnen som kommer till Malmö.

Red’s kom:
Att erbjuda boende för EU-migranter ligger inte inom kommunens kompetens, och om Malmö stad avser att ännu en gång bryta mot lagen i detta avseende är det viktigt att det görs en laglighetsprövning av beslutet.

Se: Pingstkyrkan planerar härbärge för Malmös EU-migranter – på skattebetalarnas bekostnad!

Carina Nilsson delar ut politiskt material

Kommunalrådet Carina Nilsson (S) delade ut politiskt material på Gustav Adolfs torg under torsdagen.
– Många ville prata om tv-programmet och var förfärade över att folk bor under sådana förhållanden.

Avvaktar beslut från Mark- och miljödomstolen

Överklagandet av miljöförvaltningens beslut att utrymma tomten för att skräpet och eldningsröken kan klassas som sanitär olägenhet väntar på avgörande i mark- och miljödomstolen. Det kan komma under hösten.

Red’s kom:
Se: Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Avvaktar nationella riktlinjer

Malmö stad avvaktar nationella riktlinjer för hur kommunerna ska agera kring fattiga EU-migranter och olovliga bosättningar. Den nationella samordnaren Martin Valfridsson ska presentera en rapport i februari 2016.

Red’s kom:
Riktlinjer för vad? Varför kan kommunen inte agera utan riktlinjer? Att invänta dessa är ju bara att förlänga och utöka problemen i onödan för alla parter.

Utredning om avhysning saknas

Samtidigt snabbutreds frågan om avhysning för att få till en annan lagstiftning.

Red’s kom:
Nej, det finns alls icke någon utredning om avhysning, än mindre en ”snabbutredning”!
Se: Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

Polisen har 6 månader efter polisanmälan inte gjort något överhuvudtaget

Många av frågorna handlade om varför polisen inte kan hjälpa till med identifiering av de boende i lägret, så att kronofogden kan utföra en vräkning.

Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö, svarade att polisen inte får identifiera personer åt andra myndigheter.
Däremot kommer vi att identifiera eventuella misstänkta inom ramen för den förundersökning som pågår”.
Han syftar på utredningen som inletts sedan fastighetsägaren Granen anmält de boende i lägret för olaga intrång och egenmäktigt förfarande.

Red’s kom:
Det har passerat ett halvt år sedan dess. Polisen har inte lyft ett finger under denna tid!
Se: Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden (2015-04-01)

Polisen kommer med irrelevanta bortförklaringar

Mats Karlsson svarade också på frågan om varför polisen inte agerade direkt när den olovliga bosättningen etablerades för ungefär ett år sedan:
De boende har inte någon besittningsrätt till marken. Anledningen till att man inte agerade omgående är bland annat att polisanmälan inte kom förrän efter sex månader och polisen kan inte agera på egen hand innan dess.

Red’s kom:
Det är bra att Mats Karlsson till slut lärt sig att EU-migranterna inte har besittningsrätt till marken, men han måste nog lära sig lite mer om vad lagen säger. För det första kan polisen alldeles utmärkt agera på egen hand (det finns givetvis fullt lagstöd för detta). För det andra så lämnades polisanmälan in 2015-04-01. Det har nu gått sex månader (!!!) sedan dess, och polisen har fortfarande inte fått tummarna loss i en fråga som enkelt skulle kunnat lösas inom några dagar om bara viljan hade funnits!
Se: Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag att identifiera EU-migranter
Varför finns det ingen media som frågar varför Malmöpolisen förhalat frågan i ett halvt år, samt hur länge till polisen avser att förhala frågan?Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2015-09-24
Se även bl a;
Folkpartiet Malmö vill lägga 5 miljoner kr/år på gratis boende för EU-migranter


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


Regeringen understödjer EU-migranter i att bygga upp en slum i Sverige, menar Beatrice Ask


EU-migranter som ockuperat mark: 102 anmälningar till Kronofogden 2015, 32 avhysningar


Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige

Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Malmö stad handlingsförlamad i frågor om EU-migranter, många upprörda

Efter Uppdrag Gransknings program i SVT om EU-migranternas kåkstad på ockuperad mark i Malmö, blev politiker och tjänstemän överösta med frågor om vad man gör åt situationen.

Kåkstaden på Industrigatan i Malmö är hem åt närmare 400 EU-migranter enligt flera som bor där. Den finns på privat ägd mark som blivit ockuperad.

Varken Kronofogden, polisen eller Malmö stad har kunnat få bort lägret trots att den utgör en hälsofara för EU-migranterna i kåkstaden och de som bor i grannskapet.

Red’s kom:
Polisen har inte ens gjort ett försök!

Myndigheter och S+MP kritiseras hårt

Både i sociala medier och i en chatt på Malmö stads hemsida kom frågor och kritik mot polis, tjänstemän och ansvariga politiker om vad man gör åt situationen, t ex;
Jag som bor i närheten av lägret, hur ska jag stå ut med rökstanken? Jag har astma och kan inte vädra om kvällarna.
Till slut tar svenska medborgarna saken i egna händer. Har ni funderat på det och förstår ni era medborgares frustrationer?
Vad hade hänt om det var svenska hemlösa?
Har ni någon förståelse för att man uppfattar det som ansvariga politiker blundar och inte vågar ta tag i situationen?

Problemet med att avhysa EU-migranter är inte regelverket

Carina Nilsson skrev att det aldrig är fritt fram att flytta in i fastigheter eller annan ägares mark utan tillstånd, men att de regelverk som finns inte är anpassade efter dagens situation.

Red’s kom:
Om polisen utfört sina skyldigheter så hade dagens regelverk varit tillräckligt.

Polisen hävdar felaktigt att de inte får identifiera personer

Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö, svarade att han bedömer att polisen inte får identifiera personer åt andra myndigheter, men att man kan göra det inom ramen för den egna utredning som pågår sedan markägaren polisanmälde händelsen.

Red’s kom:
Det är en nödlögn av Mats Karlsson, efter Uppdrag Gransknings klargörande om polisens arbetsvägran. Varför har då inte identifiering gjorts för länge sedan?

Se: Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Malmöpolisen JO-anmäld

Uppdrag Gransknings program har också lett till JO-anmälningar där man anser att polisen inte gör det arbete de ska göra, och att de tittar på när brott begås, eftersom de inte har gjort id-kontroll på EU-migranterna.

Påtryckningar på Rumänien och Bulgarien löser inte Sveriges problem

Ansvariga kommunalrådet Carina Nilsson (S), svarade bl a att frågan måste lösas genom påtryckningar på Rumänien och Bulgarien, som diskriminerar delar av sin befolkning.

Red’s kom:
Det är ingen lösning på de problem EU-migranter orsakar Sverige.
Se:
Varför provocerar EU-migranter?

Nationella riktlinjer behövs inte

Från kommunens håll skriver kommunalrådet Carina Nilsson att man efterfrågar nationella riktlinjer, och nämner att regeringen just nu utreder möjligheten till avhysningar.

Red’s kom:
1. Kommunen kan agera utmärkt utan riktlinjer från regeringen. Att man inväntar riktlinjer från S+MP-regeringen är bara en usel ursäkt för att förflytta fokus från det ansvar kommunen inte tar.
2. Det är inte sant att regeringen utreder möjligheten till avhysningar. Se: Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

Samarbete mellan Sociala resursförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten Syd, Polisen, Länsstyrelsen, m fl

Moderata oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar anser att det går att lösa problemet med de regler som finns, men att det politiska styret i Malmö gör för lite.
– Det är väldigt konstigt att man inte gör ett försök, att ett antal myndigheter agerar helt på egen hand, utifrån ganska snäva ramverk. Sätt er ner i samma rum, diskutera. Visa lite ledarskap, visa för Malmöborna och för svenskarna att vi vill göra det som är bäst för samhället, säger han.

Saknas anledning till att invänta utredningar

Oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar tycker inte att man behöver vänta på att det ska bli klart.
– Det som Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste göra på egen hand, och framför allt kommunstyrelsens ordförande, är att visa det här ledarskapet och samla de andra aktörerna i samhället som är inblandade i den här frågan, det kan inte jag som oppositionsledare göra.

Oppositionen i Malmö tycker att kommunen står handfallen.
– Det som jag efterfrågar från Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande är återigen ett ledarskap. Samla alla de aktörer som är relevanta, och som är inne i detta; Länsstyrelsen, miljöförvaltningen och polisen. Kom fram till gemensamt hur man kan göra en lösning, säger Torbjörn Tegnhammar, moderat oppositionsråd i Malmö.

Moderaterna överens med S+MP att lagvidrigt boende erbjuds EU-migranter

Vad har Moderaterna i Malmö gjort för att se till att det händer mer i det här ärendet?
– Vi har visat för de styrande att vi är kompromissvilliga. Vi har suttit i förhandlingar med dem för att finna lösningar på hur Malmö stad ska agera. Vi har varit överens om strategierna när det gäller avhysning från Pildammsparken som har skett på ett framgångsrikt sätt, när det gäller akutboende vintertid, när man avhyser EU-migranter och när det gäller möjligheten att ordna hemresor åt de här människorna.

Red’s kom:
Det finns inget lagstöd för att erbjuda EU-migranter gratis hemresa på skattebetalarnas bekostnad. Det är bara en quick-fix för kommunerna att bli av med problemet.Klicka här för att gå till artikeln i SR. 2015-09-24
Se även;
Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö


EU-migranter som ockuperat mark: 102 anmälningar till Kronofogden 2015, 32 avhysningar


Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter

Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige


Regeringen understödjer EU-migranter i att bygga upp en slum i Sverige, menar Beatrice Ask


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Regeringen understödjer EU-migranter i att bygga upp en slum i Sverige, menar Beatrice Ask

I lägret i Malmö finns närmare 400 EU-migranter – och myndigheterna har ingen lösning på situationen. Uppdrag Granskning har fått Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet, att reagera.

Beatrice Ask kräver att regeringen tar tag i problemen med Malmös kåkstad

Förre justitieministern Beatrice Ask (M) riktar skarp kritik mot regeringen och kräver handlingskraft.
– Det kan inte bildas kåkstäder på det här viset. Lagen gäller för alla.

EU-migranter bygger upp slumområden med tillhörande sociala problem

– Bygger man den här typen av illegala bosättningar så får vi slumområden i Sverige, med alla de sociala bekymmer som det innebär. Det är oacceptabelt, säger Beatrice Ask.

S+MP-regeringen reagerar alldeles för långsamt

Moderaterna, liksom regeringen, vill göra det lättare att avhysa personer som befinner sig på illegal mark. Beatrice Ask anser däremot att regeringen agerar alldeles för långsamt.
– Jag har fortfarande inte sett något konkret direktiv eller någon utredning kring detta. Det har inte hänt någonting.

S+MP-regeringen förhalar frågan om avhysning hela tiden

Justitieminister Morgan Johanssons (S) pressekreterare Jonatan Holst säger:
– Regeringen ska tillsätta en utredning för att se över frågan om avhysning. Den kommer tillsättas inom en väldigt snar framtid, de närmaste veckorna. Det är en fråga som regeringen har fokus på.

Red’s kom:
Det är en fråga S+MP-regeringen tappat fokus på för länge sedan. I maj 2015 utlovades denna utredning. Inget hände. Efter en påminnelse till regeringen sex månader senare utlovades att utredningsdirektiv skulle vara klart och utredning tillsatt om ett par dagar, max en vecka. Detta senaste löfte gavs av Morgan Johansson i en interpellationsdebatt för nu 23 dagar sedan! Absolut ingenting har hänt ännu.
Se: Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

En kommun har inte samma skyldigheter för utländska medborgare som för svenska medborgare

– Kommunen har ett ansvar för personer som vistas i en kommun och som inte omedelbart kan lösa sina problem på egen hand, speciellt om det finns barn inblandade.
Men det är inte samma skyldighet för kommunen när det gäller utländska medborgare som svenska medborgare. Var och en har också ett ansvar att följa lagar och regler som gäller i ett land. Det gäller när vi åker utomlands och det gäller de som kommer till vårt land, säger Beatrice Ask.

Att risk finns för att nya brott begås är inte skäl för att låta bli att beivra brott

Är inte risken att de som bor där slår läger någon annanstans om de avhyses?
– Det är inget skäl att inte agera. Det finns regler för var man får bo och var man får bosätta sig i Sverige och de ska följas.Klicka här för att gå till artikeln i Aftonbladet, 2015-09-24
Se även bl a;
Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)

Moderaterna hoppar på ”populisttåget” och för SD-politik när de vill vidta åtgärder mot EU-migrantproblemen?

Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter


EU-migranter som ockuperat mark: 102 anmälningar till Kronofogden 2015, 32 avhysningar


Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige

Följande är en makalös intervju utan motstycke med Åsa Regnér!

Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister samt regeringens minster med ansvar för utsatta EU-medborgare får i Aktuellt (15-09-24) kommentera Uppdrag Gransknings program om EU-migranter (som sändes 15-09-23):

Åsa Regnér: Jag känner mig väldigt berörd av den här situationen. Jag tycker att det här reportaget visar att det är en ohållbar situation. Jag tycker också det visar de här människornas utsatthet och vidden och komplexiteten i de här frågorna, men just därför jobbar vi i regeringen väldigt hårt också med den här saken.

Janne Josefsson: Man gör saker som vi svenskar inte accepterar, vem är då ansvarig eftersom vad jag hör där i Högfors, också i Malmö naturligtvis, är vad gör de däruppe? Alltså kommunalråd, jurister? Vad gör politikerna? Det finns en tafatthet och en otydlighet i de här frågorna. Man undrar, vet de själva vad de vill göra?

Journalist: Ja, en av de här personerna som Janne pratar om säger att hela samhället krackelerar, varför gör ingen något?

Åsa Regnér: Vi gör mycket, jag måste bara klargöra, man kan aldrig ta till våld, Det kan aldrig accepteras.

Red’s kom: Meningslösa floskler utanför ämnet.

Åsa Regnér: Vad vi gör. Vi gör några saker på svensk nivå, vi har anslagit medel från en EU-fond som finns i Sverige till kommuner för att stödja dem i arbetet i den här akuta situationen.

Red’s kom:
Det är medel som endast får användas för att EU-migranterna ska kunna suga ut så mycket som möjligt från Sverige och dess välfärd. På vilket sätt löser det problemen i Sverige? Dessa medel kan ju enbart få rakt motsatt effekt.
Se: Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare

Åsa Regnér: Jag för nästan dagliga samtal med EU-kommisionen om hur de kan hjälpa oss i det arbete som vi har gentemot Rumänien och Bulgarien.

Red’s kom:
Nästan dagliga samtal med EU-kommisionen? Om det är sant varför har det inte resulterat i det mista lilla?
Inte ett ord har nämnts om dessa påstådda ”samtal” tidigare.

Åsa Regnér: Det måste vara Rumäniens och Bulgariens ansvar att ta ansvar för sina egna medborgare…

och vi har ett avtal med Rumänien för att stödja bättre liv, arbete, bostäder.

Red’s kom:
Detta är en sanslös bluff av Åsa Regnér, som måste skrivas in i historieböckerna, och som har endast ett syfte; att försöka lura medborgarna att något görs åt problemen i Sverige!
Se: Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!
Ingen människa med det minsta lilla förstånd låter sig luras av denna bluff från S+MP-regeringen.

Journalist (försöker dra tillbaka Åsa Regnér till den ställda frågan): Men för dem som är här, som ju är ett problem här för sig själva och för andra.

Åsa Regnér: Ja, de människor som kommer hit, framförallt från Rumänien och vissa från Bulgarien, de gör det av fattigdom och desperation, vilket också framkom tycker jag i det här inslaget väldigt tydligt.

Red’s kom:
För oss som såg Uppdrag Granskning framkom detta inte på något sätt.

Sedan kan vi bara spekulera i hur många av de EU-migranter som kommer till Sverige som gör det av ”fattigdom och desperation”. Det enda vi vet med 100% säkerhet är att det finns ett antal EU-migranter som kommer av helt andra anledningar, t ex som rena välfärdsturister, som tiggarbossar, som offer till tiggarbossar, som prostituerade eller för att stjäla och begå andra brott.

Åsa Regnér: Men lösningen att tigga pengar eller att be om pengar på gatorna är inte en lösning i längden och den håller inte.

Red’s kom: Fler floskler i syfte att glida undan frågan.

Åsa Regnér: Lagstiftningen och EU’s regelverk har inte förutsett den här situationen. Därför tar det tid att så att säga hitta bra lösningar här men vi jobbar så mycket vi kan med det och en sån sak är ju bland annat lagstiftningen som vi vill ändra när det gäller bosättningar och avhysning.

Red’s kom:
Ja, vi vet att politikerna gjort ett dåligt jobb tidigare, men det har inget att göra med lösningen på dagens problem. Om bara viljan funnits i S+MP-regeringen så skulle problemen med EU-migranterna vara minimala redan idag. Nu finns tyvärr inte denna vilja, av olika anledningar.

Journalist: Ja vi kommer till det. Vi ska höra vad polisen och stadsjuristen i Malmö kommun säger om vad de har för möjligheter att gripa in.
– Det är ju ändå en ockupation av privat mark.
– Ja, de tar ju annans mark i besittning. Definitivt!
– Och de kommer till ett land där polisen bara står och tittar på.
– Ja.
– Det är inte hållbart. Den situation vi har nu i samhället, vid Industrigatan, den problematiken, det är inte hållbart, och där måste vi i samhället bestämma oss, hur vill vi ha det?

Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist Malmö: Nu ska Malmö hantera lägret och det är en kommunal fråga enligt statsministern men det finns ingen övergripande plan.
Jag är bara en handläggare på kommunen och jag kan inte lösa det här stora problemet. Det går inte.Klicka här för en större bildJournalist (försöker ännu en gång få Åsa Regnér att besvara frågan: Hon ber om hjälp, jag tror hon tänker på regeringen.

Åsa Regnér: Ja, säkert. Ja, som sagt, vi har avsatt medel för att stödja kommuner. Jag inser att de är under stark press.

Red’s kom:
Återigen: Dessa medel är inget som helst stöd för kommunerna. Det är uteslutande en ytterligare belastning för kommunerna.

Åsa Regnér (upprepar en tredje gång att det är synd om de EU-migranter som struntar i svensk lag): Jag inser också att de här människorna är väldigt utsatta och att det därför är en svår situation.

Red’s kom:
Det är oförskämt att Åsa Regnér hela tiden upprepar att EU-migranterna är utsatta, men svenska medborgare, som drabbas av EU-migranter, har inga rättigheter i sitt eget land. Svenska medborgare är också utsatta.

Åsa Regnér: När det gäller det här problemet så har vi redan aviserat att vi vill ändra lagstiftningen när det gäller avhysningen från privat mark som det här framförallt är!

Red’s kom:
Nej, det finns en väldig massa andra problem som måste lösas med EU-migranterna.
Se: Varför provocerar EU-migranter?

Sedan går månad efter månad utan att S+MP-regeringen ens lyckas ta fram ett utredningsdirektiv, än mindre tillsätta en utredning.
Se: Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter
Regeringens bristande engagemang och totala brist på handlingskraft är ett hån mot Sveriges befolkning!

Åsa Regnér: Dvs att privata markägare ska ha möjligheter som inte är så omständliga så att det nästan är omöjligt att så att säga ta sin egen mark i anspråk.

Red’s kom: Men alla andra problem då?


3
Janne Josefsson (gör ett tredje försök att få Åsa Regnér att besvara frågan): Jag måste ändå fråga dig efter att ha besökt det här lägret, vad ska göras?

Tycker du, och är det ditt råd till juristen och dina socialdemokratiska kollegor som regerar i Malmö, ska de gå in med vatten, ström och toaletter, eller ska de inte göra det? Ska de avhysa de här människorna eller inte? Det måste du väl ändå ha en mening om?

Åsa Regnér: Nej, jag kan och ska inte ge råd till enskilda kommuner.

Red’s kom:
För det första så kan Åsa Regnér naturligtvis visst ge råd hur kommuner ska hantera en dylik situation. Det är mycket enkelt för Åsa Regnér att svara att om Malmö stad drog in vatten och el samt installerade toaletter på en privat markägares område så skulle detta vara ett solklart och synnerligen allvarligt lagbrott (vilket alla begriper, i alla fall utanför S+MP-regeringen och som inte är vänsterextremister).

Åsa Regnér: Det jag har ansvar för det är att ta beslut t ex när det gäller lagstiftning eller resurser och det har vi gjort i det här fallet och kommer fortsätta göra.

Red’s kom:
Nej! S+MP-regeringen har gjort absolut ingenting för att förbättra situationen i Sverige med de åtskilliga problem och kostnader som EU-migranterna orsakar landet. Regeringen har inte avsatt en krona för detta och regeringen har inte ens satt igång processen med lagjusteringar.


4
Journalist (försöker en fjärde gång att stoppa Åsa Regnér från att glida undan frågeställningen): Det är ju inte bra om kommunerna gör olika, det blir ju olika rättigheter i olika kommuner då. Så från nationellt håll är det inte bra om ni kliver in och säger så här borde vi agera här i Sverige

Åsa Regnér: Vi har en nationell samordnare som har i uppgift, kommer i februari med förslag på rekommendationer kan man säga.

Red’s kom: Det löser inga problem här och nu… som dessutom borde varit lösta vid det här laget!

Åsa Regnér: Men varje kommun har ansvar i sitt eget läge och jag kan inte och ska inte tala om för dem hur de ska tolka lagstiftningen.

Red’s kom:
Jo, om Åsa Regner saknar kunskap om lagstiftningen så får hon ta reda på vad som gäller och ge den vägledning som kommunerna säger sig behöva. Åsa Regnérs feghet är häpnadsväckande!

Åsa Regnér: Däremot kan jag förändra lagstiftningen om den inte fungerar.
Det finns exempel på lagstiftning som man kanske inte använder här, sexköpslagen t ex. Det pratas här om prostitution, den finns redan.

Red’s kom:
Jo, sexköpslagen fungerar säkert utmärkt för att avhysa EU-migranterna från sina olagliga ockupationer.

Sedan vad gäller lagar så fyller de ändå ingen funktion så länge det inte finns någon som upprätthåller dem och landet inte har en regering som ser till att de som ska upprätthålla lagen också gör detta.


5
Journalist (försöker en femte gång att få Åsa Regnér till att svara på frågan): Åsa Regnér du är ju en av dem som rimligtvis borde vara mest insatt i problematiken, som minister med ansvar för utsatta EU-medborgare, vad tycker du, ska man, borde man avhysa dem från ett sånt här läger i Malmö eller inte?

Åsa Regnér: Jag tycker det här är en helt ohållbar siuation och jag tycker naturligtvis att det här är inget bra med de här bosättningarna på det här sättet…

Red’s kom:
Ohållbar” är ett av Åsa Regners – och alla andra som inte har några svar att ge – favoritord.


6
Journalist (avbryter Åsa Regnér för att en sjätte gång försöka få ett meningsfullt svar på frågan): Men borde man avhysa dem?

Åsa Regnér: Därför så måste man ha en lagstiftning som fungerar så att den här markägaren kan ta sin egen mark i anspråk.

Red’s kom:
Denna lagstiftning finns tydligen inte, men än mindre finns det direktiv till polisen att upprätthålla lagen.


7
Journalist (försöker en sjunde gång att få svar): Men juristen där på kommunen är ju desperat. Hon känner att, det såg man i inslaget, hon vill inte med hjärtat men hon känner att hon måste för att följa lagen. Vad vill ni skicka med för signal? Är det avhysning som är det bästa eller inte?

Åsa Regnér (upprepar): Jag kan och ska inte gå in i ett sånt enskilt fall.

Red’s kom:
Byråkratisvenska. Det är självklart att Åsa Regnér både kan och ska gå in i detta enskilda fall. Vad ska man med en regering till som inte vågar kommentera enskilda fall som representerar alla dylika fall?

Om Åsa Regnér är så rädd för vänsterextremisternas reaktioner hade hon kunnat göra om frågan till ett allmänt fall, men inte ens det vågar hon.

Åsa Regnér: Jag kan bara säga att vi gör flera åtgärder för att kunna stödja kommunerna i det här läget.

Red’s kom:
Nej, det finns bevisligen inte en enda åtgärd som Åsa Regnér eller någon annan i S+MP-regeringen gör för att stödja kommunerna i detta läge.

Det är inte lite fräckt att ljuga Sveriges medborgare rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt.


8
Journalist (försöker en åttonde gång att få svar på frågan): Men när statsministern säger i sitt sommartal t ex att; ”Vi måste ha ett kraftfullt agerande här och nu. Vi ska upprättålla lag och ordning. Vi tillåter inte olovliga bosättningar på privat eller allmän mark”. Är inte det då att säga att man bör avhysa dem?

Åsa Regnér (upprepar): Nej, jag tycker inte att de här bosättningarna är bra på nåt sätt och vi ser att lagstiftningen inte fungerar i de här lägena.

Red’s kom: Floskler. Tjänar inget till att upprepa detta.

Åsa Regnér: Därför kommer vi att förändra den. Det har vi redan sagt och det jobbar vi med.

Red’s kom:
Har inget med frågan att göra. Dessutom har Åsa Regnér, Morgan Johansson och S+MP-regeringen inte ens fyra månader efter att de sagt att detta ska göras tagit fram ett utredningsdirektiv i frågan, vilket med all önskvärd tydlighet visar på S+MP-regeringens handlingsförlamning;
Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

Åsa Regnér (upprepar för tredje gången): Och sedan gäller det att göra insatser i det här akuta läget och vi har avsatt medel till att kommuner kan göra det.

Åsa Regnér (fortsätter att glida undan frågan): Och det gäller här att stödja mänskliga rättigheter och att stödja kommunerna i det här.

Red’s kom:
Mänskliga rättigheter? Är det en mänsklig rättighet att ockupera svensk mark?

Åsa Regnérs konstant undanglidande retorik övergår här t o m i att direkt ställa sig in hos den lilla gruppen vänsterextremister i stället för att ta hänsyn till de övriga 99 procenten av Sveriges befolkning.

Åsa Regnér (upprepar): Det är ingen bra situation. Jag vill inte heller ha det så och jobbar hårt mot det.

Red’s kom:
Och? Var är resultatet?


9
Journalist (försöker en nionde gång att få svar på frågan): Så de i Malmö som undrar nu, ska vi kämpa mot lagen nu eller försöka beivra och avhysa dem? De får inget direktiv eller signal eller hjälp om vad som är rätt där?

Åsa Regnér (fortsätter att undvika frågan): Vi har mycket dialog med kommunerna om det här på olika sätt.

Åsa Regnér (upprepar): Jag kan och ska inte säga exakt vad man ska göra i enskilda fall.

Red’s kom:
Nej, Åsa Regnér vill inte säga varken exakt eller ens vagt varken vad man ska göra i enskilt fall eller i allmänt fall.

Åsa Regnér: Men vi försöker arbeta med det här så hårt vi kan och det har vi gjort sedan dag ett.

Red’s kom:
S+MP-regeringen har från dag ett gjort absolut ingenting för att verka i de svenska medborgarnas intresse. Det är just därför det ser ut som det gör i Sverige idag!


10
Janne Josefsson (försöker en tionde gång att styra in Åsa Régner på vad frågan handlade om): Krafttag och sånt där hör man från regeringen och Stefan Löfven.
Samtidigt hör vi polisen i Malmö säga; Vi står och tittar på och det är ju en ockupation. Sedan om man ska göra det eller inte är inte min sak att avgöra men någonting måste göras.

Åsa Regnér: Jag tror det finns en lagstiftning man kan också använda. Jag pekade på lite av det.

Red’s kom:
Nej, sexköpslagen fungerar inte att använda för att avhysa EU-migranter som olovligen tar svensk mark i besittning.

En debatt och intervju där alla känsloord förbjuds – eller där som minst orden ”ohållbar”, ”berörd, ”upprörd” och ”utsatta” är bannlysta – skulle avsevärt förbättra kvaliteten på debatten/intervjun… det hade nog blivit helt tyst då.

Fram tills denna intervju med Åsa Regnér tyckte jag att den som i Sveriges historia sämst svarat på frågor i en intervju var Mehmet Kaplan (MP) när han intervjuades i nyheterna om bostadskrisen i Sverige. Åsa Regnérs undanglidande svar här är om möjligt värre.Klicka här för att gå till intervjun med Åsa Regnér i SVT:s Aktuellt, 2015-09-24

Se även bl a;
Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet


Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Förslag på åtgärder för Rumänien i stället för ­missriktad svensk solidaritet till EU-migranter

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Åsa Regnér glider undan alla frågor från Moderaterna om EU-migranter

Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter

Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

SD’s och Moderaternas förslag blev ok när regeringen föreslår samma sak


Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19


Åsa Regnér vill ha avtal om rökridå med Bulgarien


Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar


Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Känslig fråga i Riksdagen till Gustav Fridolin om skola i Sverige för barn till EU-migranter

Erik Bengtzboe (M) har skrivit frågor till Gustav Fridolin om skolgång för barn till EU-migranter:

Fråga 2015/16:34

De senaste årens rörlighet för inte minst den romska minoriteten i Europa har vållat mycket debatt. Ett alltför ofta bortglömt perspektiv i diskussionen är dock utbildning för EU-migranternas barn.

Utanförskap bryts bäst av kunskap, och ingenting bygger livsmöjligheter så väl som utbildning. Många EU-migranters barn blir dock kraftigt lidande av sönderhackad eller bristfällig utbildning.

De senaste dagarna har det uppmärksammats att synen på skolgång för EU-migranters barn i svenska kommuner ser väldigt olika ut.

Med anledning av ovanstående undrar jag hur utbildningsdepartementet ser på frågan, och jag vill därför ställa följande fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

Hur stor andel av EU-migranternas barn får utbildning,
hur ser det ut i Sveriges olika kommuner, och
vilka åtgärder anser utbildningsministern behöver vidtas för att hantera situationen?

Från Riksdagsförvaltningen 2015-09-24
Besvaras senast 2015-09-30 kl. 12.00

Red’s kom:
Det är hög tid att Gustav Fridolin (MP) tar bladet ur mun. Därför är ovanstående frågor ytterst välbehövliga, även om man redan nu kan förutsätta att svaren från Gustav Fridolin (MP) kommer att bli minst lika undvikande som de svar Åsa Regnér (S) ger.

Alltför många politiker glider runt på en räkmacka bara för att ingen ställer de rätta frågorna så att vi vet vad politikerna tycker.

Se: Vad är utbildningsministerns åsikt om skola i Sverige för EU-migranters barn?

Utbildningsministerns svar: Gustav Fridolin duckar för alla frågor om skolgång för EU-migranter

Se även bl a;
Örnsköldsvik utreder om EU-migranters barn ska erbjudas skolgång

Örnsköldsvik planerar gratis boende och skola specifikt för romer

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Gnosjö erbjuder EU-migranters barn skola – hänvisar vårdslöst till barnkonventionen


Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Rättsligt prövat fall för EU-migranters barn – ingen rätt till skola i Sverige

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas


EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn


Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Mats Karlsson, biträdande chef polisområde Malmö, svarar på Janne Josefssons frågor om Malmöpolisens vägran att identifiera EU-migranter;
Mats Karlsson, polis i Malmö om identifiering av EU-migranter
– Varför hjälper inte polisen till att identifiera de boende i lägret?
– Alltså, det vi har svarat, efter att ha stämt av med våra jurister, för när det här uppkom så var det många frågetecken och jag kan inte beordra min personal, mina poliser, till en tjänsteåtgärd om jag inte vet att vi har rätt att utföra den.
Och det kollade vi upp, och ställde frågor vad som gäller kring identifiering i det syftet. Där fick vi beskedet att vi får inte identifiera i det syftet åt någon annan.
– Det är ju ändå en ockupation av privat mark.
– Ja, de tar ju annans mark i besittning. Definitivt!
– Och de kommer till ett land där polisen bara står och tittar på.
– Ja.
– Men det blir ju moment 22.
– Moment 22. Definitivt!
– Det blir ju det.
– Ja.
– Det är ingen tvekan om det?
– Det är inte hållbart. Den situation vi har nu i samhället, vid Industrigatan, den problematiken, det är inte hållbart, och där måste vi i samhället bestämma oss, hur vill vi ha det?
– Ni har varit där vid något tillfälle, vad gällde det då?
– Vi har biträtt Länsstyrelsen som ville vara där för att inspektera så att det inte var djur som for illa, och då hittade vi stöldgods i ett fordon där som vi tog hand om. Det är ett exempel.

TJÄNSTEFEL
Polisen i Malmö begår ett allvarligt tjänstefel när de vägrar att utföra den identifiering av EU-migranter som är en förutsättning för att kunna genomföra en avhysning.

VILKA JURISTER HAR SAGT VAD?
Om det är sant som Mats Karlsson säger – vilket det finns anledning att starkt betvivla – att några onämnda (oidentifierade) jurister påstått att polisen inte får identifiera EU-migranter som bevisligen olagligt ockuperat svensk mark så tycker jag att dessa ”jurister” omedelbart ska avpolleteras pga av sin gravt bristande kunskap.

INGA PROBLEM I ÖVRIGA DELAR AV LANDET
Polisen identifierar EU-migranter i Stockholm och i en mängd andra städer i Sverige, och har gjort så sedan många år tillbaka. Det vore väl ganska märkligt om just Malmö har ett eget lagverk för polisen att följa?

VARFÖR JUST ROMER?
Varför är det just romer som Malmöpolisen nu plötsligt inte vågar identifiera?

BARA POLISEN HAR BEHÖRIGHET ATT UTFÖRA ID-KONTROLL
Det är bara polisen som har denna behörighet att identifiera människor. Privatpersoner saknar denna möjlighet. Därav faller det på sin egen orimlighet redan här att polisen skulle sakna rätt att utkräva identifikation.

ÄGANDERÄTTEN
Äganderätten skyddas i vår grundlag och myndigheterna är skyldiga att se till att den brottsliga handlingen av EU-migranter upphör.

JO-ANMÄLAN
Om rättsvårdande myndigheter tror sig kunna strunta i att se till så att lagen upprätthålls måste detta JO-anmälas;
Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot
Polisen i Malmö. Mats Karlsson, biträdade chef polisområde Malmö.

Beskriv vad som hände och när det ägde rum
I Uppdrag Granskning 2015-09-23 förklarade Mats Karlsson att polisen vägrar utföra id-kontroller av romer i samband med avhysning. Detta har kunnat konstateras vid flera olika tillfällen under 2015 vid avhysningsförsök av EU-migranterna i lägret vid Industrigatan i Malmö, där det idag finns 250-400 EU-migranter, och ett mycket stort antal bilar, husvagnar och diverse fordon tillhörande dem som ställts upp på den privatägda marken som ockuperats av EU-migranter.

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?
Polisen i Malmö måste bistå markägare och utföra identitetskontroller av EU-migranter i samband med avhysning, precis som polisen gör i Stockholm och i andra delar av landet. När en fastighetsägare begär avhysning av ockupanter kräver Kronofogden att alla som ska avhysas först identifierats för att Kronofogden ska kunna utföra sitt uppdrag och polisen är den enda med behörighet och möjlighet att göra denna id-kontroll.
Se bilaga.

TIPS
Jag kan sedan tipsa Mats Karlsson och hans jurister om Brottsbalken 8:8 om egenmäktigt förfarande, om att olovligen rubba någon annans besittning.

Brottsbalken 8 §

8 § Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något.
Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.

9 § Rubbar man olovligen annans besittning för att själv taga sig rätt, dömes för självtäkt till böter eller fängelse i högst sex månader.

OLAGA INTRÅNG
Se även under rubriken ”Olaga intrång” här; Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt

REGELVERKET TYDLIGT
Regelverket är solklart. Det åligger polisen att inför en avhysning identifiera de personer som olovligen tagit mark i besittning.

LAGSTÖD FÖR MALMÖPOLISENS ÅSIKT SAKNAS
Notera att polisen i Malmö inte kan redovisa vilket lagstöd de vilar sig på när de inte vill identifiera ockupanterna. Detta samtidigt som polisen runtom i Sverige gjort detta för såväl EU-migranter som andra ockupanter, i alla tider.

Polislagen 13-13a §§

Polislagen, 13:e paragrafen, ger polisen rätt att avvisa eller avlägsna någon från ett visst område om det är en åtgärd som behövs för att straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Här finns inte något krav på identifiering.

Ett ingripande för att hindra olovliga bosättningar förutsätter inte att personerna ifråga stör den allmänna ordningen, utan det räcker med att det är fråga om egenmäktigt förfarande (dvs att olovligen ta och bruka annans egendom eller att olovligen rubba annans besittning). Och uppsåt är i de allra flesta fall inte svårt att fastställa.

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.

Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas.

13 a § Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket tillträde har förbjudits med stöd av denna lag eller annan författning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som inte följer en enligt denna lag meddelad anvisning att följa en viss väg. Lag (1998:27).

13 b § Har Polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23 § ordningslagen (1993:1617) beslutat att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska uppnås. Lag (2014:588).

13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas.

Om en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att ordningen ska kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från området eller utrymmet än vad som får ske enligt det stycket (utvidgat avlägsnande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar.

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten endast om det är så brådskande att myndighetens beslut inte kan avvaktas. Lag (2014:588).

Se även bl a;
EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning granskar Malmös kåkstad

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter

EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

När Uppdrag Granskning skulle filma i Malmös kåkstad så tog det inte lång stund innan de stötte på patrull. Utan anledning krävde EU-migranterna plötsligt att filmteamet skulle sluta filma och ställde krav på ett skriftligt tillstånd från fastighetsägaren för filmning.

EU-migranterna är fullt medvetna om att de bryter mot lagen när de ockuperar privat mark i Sverige, men det är uppenbart att de tycker sig ha mer rätt till marken än vad svenska medborgare har och att de har rätt att ställa krav.

Uppdrag GranskningTill en början var allt lugnt.

Uppdrag GranskningMen plötsligt bestämde sig mannen i den randiga tröjan att den rom som Janne Josefsson intervjuade inte fick säga något…

Uppdrag Granskning… och krävde att intervjun skulle avbrytas.

Uppdrag GranskningNågon förklaring ville han inte ge.

Uppdrag GranskningJanne Josefsson ställer sig undrandes till mannens rätt att stoppa intervjun med en annan av ockupanterna, men fick ingen förklaring.

Uppdrag GranskningMannen blir allt mer aggressiv.

Uppdrag GranskningI motsats till ockupanterna hade filmteamet fått tillstånd av markägaren att filma på området, men det tog mannen ingen notis om.

Uppdrag GranskningHan markerade tydlig med sitt hotfulla agerande och kroppsspråk att det var han som bestämde. De flesta som såg programmet förstår säkert att han är en av kåkstadens tiggarbossar.

Uppdrag GranskningFler i lägret la sig i och skrek till filmteamet att försvinna. Ingen ville ge någon förklaring.

Uppdrag GranskningMannen i den randiga tröjan fick uppbackning av den 26-åriga Rado Poeo, en tiggarboss-wannabe?

Uppdrag GranskningRado Poeo krävde ett tillstånd från markägaren för att de skulle få filma i lägret.

Uppdrag GranskningOch konstaterade mycket bestämt att utan tillstånd fick de inte filma i markockupanternas läger.

Uppdrag GranskningPå vägen ut tackade en av tiggarna för besöket genom att kasta sten på filmteamet. Tiggarna i bakgrunden tittar uppenbart roade på.

Uppdrag GranskningJanne Josefsson kom tillbaka med ett skriftligt tillstånd, skrivet på svenska och engelska. Den kedjerökandes Rado Poeo var tydligen nu den som hade makten i lägret och studerade tillståndet.

Uppdrag GranskningOm han förstod vad det stod i tillståndet från markägaren vet vi inte, men i detta läge gav han upp och tillät Uppdrag Granskning att fortsatt filma i kåkstaden.

Det verkar finnas väldigt lite ödmjukhet bland EU-migranterna. De uttrycker sig som att eftersom de är fattiga så har de fler och större rättigheter i Sverige än vad svenska medborgare har.

Programmet kan ses på SVT Play.

Se även bl a;
Uppdrag Granskning granskar Malmös kåkstad

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Respons på Allt åt allas skrivelse som de påstod var från EU-migranter i Malmö

EU-migranter i Malmös kåkstad vill inte åka hem – ställer krav på kommunen

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla


Solidaritet med EU-migranter lyckas inte få med sig EU-tiggare till möte i stadshuset

Solidaritet med EU-migranter: ”Sluta köra runt fattiga människor”


EU-migranter ockuperar uteservering i Malmö – Tyst från lokala media


Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö – 2015-04-12

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Nätverket Solidaritet för EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstad (bilder)

EU-tiggare flyttade från park i Oslo till Malmös kåkstad, tiggt 1 år i Sverige – Bilder


EU migranter – Bilder du inte får se i media


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter

Kommunjuristen i Malmö, Andrea Hjärne Dalhammar, har sedan starten försökt lösa problemet med EU-migrantlägret i Malmö. Hon är den som kanske varit mest involverad i turerna kring EU-migrantlägret i Malmö. Men nu ber hon om hjälp – uppifrån.

Red’s kom:
Om S+MP-regeringen bara varit en bråkdel så engagerad som Andrea Hjärne Dalhammar skulle problemen med EU-migranterna varit borta idag.

Stefan Löfven m fl borde skämma sig rödgröna för deras konstanta förhalningar i varje fråga runt EU-migranter.

Brott mot miljö- och hälsolagstiftning

Situationen i lägret på Industrigatan i Malmö är ett brott mot miljö- och hälsolagstiftning.

Avhysning enda lösningen

Eftersom EU-migranterna använder mark som de själva inte äger blir problemet än mer komplext, menar Andrea Hjärne Dalhammar.
– Vi kan inte ställa krav på markägaren att denne ska anordna med sanitära faciliteter på en mark för ockupanter. Vi kan inte ställa krav på Malmö stad eftersom det inte är stadens mark, och vi kan inte ställa krav på de enskilda. Enda alternativet är ju att se till att personerna avvisas från marken och att lägret stänger, säger hon.

Malmö stad kan inte bryta mot lag

Reporter: Kan man inte ställa dit sopcontainrar och flera toaletter och erbjuda dem vatten exempelvis?
– Nej, det går inte, för då skulle vi bryta mot lagen och understödja en olaglig ockupation av mark.

Polisen i Malmö vägrar identifiera EU-migranter

Malmö stads planerade stängning av lägret stoppades dock efter överklagan till länsstyrelsen som krävde att alla i lägret – omkring 400 personer – skulle vara identifierade för att en avhysning skulle kunna genomföras.

Eftersom Malmöpolisen inte hjälper till att identifiera EU-migranter leder problematiken runt i cirklar, och Andrea Hjärne Dalhammar säger nu att hon inte klarar av att lösa problemet på egen hand, och att hon behöver hjälp.

Red’s kom:
Malmöpolisens vägran att utföra sitt uppdrag måste rimligen bestraffas. De ansvariga måste ställas till svars för tjänstefel. Dvs tjänstefel som lett till stora problem och kostnader för samhället. Det är något som definitivt bore anmälas till Justitieombudsmannen (även om denna instans sällan tar parti mot polisen).

Det enda skäl som finns till varför polisen i Malmö inte vill identifiera EU-migranterna är för att de inte vill att deras register över romer ska komma upp till ytan igen.

Ingen annan polismyndighet i Sverige har blåvägrat på detta sätt att utföra identifiering av EU-migranter.

En fråga kan inte göras kommunal om statens regelverk är bristfälligt

– Det är en kommunal fråga enligt statsministern. Men det finns ingen övergripande plan. Det är väldigt svårt. Jag är bara en handläggare på kommunen och jag kan inte lösa det här stora problemet själv. Vi kan inte, säger hon.

EU-migranter kan inte undantas från att behöva följa svensk lag

Det enda långsiktigt hållbara, anser hon, är att se till att alla följer lagen.

– Om vi skulle gräva ner det här ärendet och inte göra någonting, lägga det längst ner i prioriteringsordningen och låtsas att det inte finns. Det är inte heller bra. Det är inte bra för de boende, eller för någon annan.Klicka här för att gå till Uppdrag Gransknings artikel, 2015-09-23
Se även bl a;
Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter


Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger


Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö

Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö
Bilagor visar avhysningsförsöket av tre utav dåvarande runt 150 EU-migranter i EU-migranternas läger vid Industrigatan.

Miljöförvaltningen i Malmös yttrande för överklagande av avhysning av EU-migranter!

Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad – Förbud mot fastighetsägare har vunnit laga kraft

Länsstyrelsen fastställer fastighetsägarens skyldighet att städa upp efter EU-migranter i Malmös kåkstad

Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö – Nu upp till Mark- och miljödomstolen i Växjö

Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad


EU migranter – Bilder du inte får se i media


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.