Motion #36 - Stämmoprotokoll ska ges ut
Styrelsen bryter mot lagen!

Styrelsen vägrar följa det högsta beslutande organets direktiv
Stämman har bestämt att stämmoprotokoll ska lämnas ut till den som begär det.

När jag bett om stämmoprotokoll tidigare så har jag fått detta, dock inte när jag begärt vissa stämmoprotokoll för 2008. Styrelsen begår här alltså fullt medvetet ett allvarligt lagbrott!

Jag har tidigare motionerat om detta, vilket redovisas nedan;
Motion 17-21 - Årsmötesprotokoll

Jag föreslår att det justerade årsmötesprotokollet och andra stämmoprotokoll kopieras till de medlemmar som begär detta.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-21)

Protokoll från årsmöte finns senast tre veckor efter mötet att tillgå på föreningens fastighetskontor

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-21) med förslag

Fel av styrelsen!
Lagen säger att protokollet ska vara tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter årsstämman, men om lagen uppfylls är däremot en helt annan sak. Styrelserna har under årens lopp brutit mot lagen i bl.a. detta avseende.

Styrelsen besvarade ej motionen
Förutom det faktum att protokollen ofta inte alls finns tillgängliga inom lagstadgad tid så var det inte detta motionen handlade om.

Varje gång jag justerat protokollen så har det funnits mängder med felaktigheter. En del mycket allvarliga sådana. Ibland har justeringen blivit längre än själva protokollet (inom parantes sagt har aldrig någon annan justerare hittat ett enda av alla förekommande fel i protokollen).

Det är klart att det är känsligt för styrelsen att felen upptäcks och att styrelsen vill att så få som möjligt ska få se detta. Men är detta något som medlemmarna ska acceptera?

Jag föreslår härmed att beslutet enligt ovan, som togs på årsstämman 2006, där medlemmarna får skriftliga protokoll på begäran, förs in i protokollet för årets stämma, samt i stadgarna, när de uppdateras till gällande stadgar.

Jag föreslår också att protokollen läggs ut på föreningens webbsajt.

HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-21

Enligt 7 kap 10 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och i § 27 i föreningens stadgar skall senast tre veckor efter stämman det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

Detta innebär inte någon rätt att få protokollet hemskickat till sig utan endast en rätt att ta del av det exempelvis på plats som meddelats av bostadsrättsföreningen. Någon skyldighet att lägga ut stämmoprotokollet på föreningens hemsida föreligger inte, då protokollet inte är offentligt.

Föreningsstämman beslutade vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 att styrelsen på begäran skall ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna. Styrelsen kommer att verkställa detta beslut.

Någon anledning att föra in det beslutet i protokollet för 2007 års ordinarie föreningsstämma finns därför inte. Däremot har styrelsen inget emot att beslutstexten förs in i de nya stadgarna för föreningen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-21)

"Detta innebär inte någon rätt att få protokollet hemskickat till sig utan endast en rätt att ta del av det exempelvis på plats som meddelats av bostadsrättsföreningen", skriver styrelsen.
Min kommentar: Därav min motion!

"Någon skyldighet att lägga ut stämmoprotokollet på föreningens hemsida föreligger inte, då protokollet inte är offentligt", skriver styrelsen.
Min kommentar: Därav min motion.
Om stämmoprotokollet inte är offentligt, vad är det då, och enligt vem?

"Föreningsstämman beslutade vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 att styrelsen på begäran skall ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna", skriver styrelsen.
Min kommentar: Ja, varför protesterna i de föregående meningarna då?

"Någon anledning att föra in det beslutet i protokollet för 2007 års ordinarie föreningsstämma finns därför inte", skriver styrelsen.
Min kommentar: Varför är styrelsen så rädd för att göra denna oerhört enkla sak att skriva en kort mening i protokollet? Det kan inte tolkas på annat sätt än att styrelsen har för avsikt att säkra sig så att styrelsen kan bryta mot detta stämmobeslut!!!

Mer om tystnadsplikt, sekretesss, lojalitetsplikt, vårdplikt ("vårdnadsplikt"), öppna protokoll;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar
- Tystnadsplikt för styrelseledamot?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion)
Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll?
- Relationen valberedning/styrelse i brf

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen
- Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 1
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 2

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet

- Tillgång till styrelseprotokoll i brf
- Sekretess på styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av?

- Offentliga styrelseprotokoll - (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll

- Offentliga styrelseprotokoll
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf
- Motion om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet


Har stämmoprotokollen manipulerats av styrelsen?
Jag befarar att stämmoprotokoll för 2008 manipulerats, och detta kan vara anledningen till att styrelsen inte vill lämna ut stämmoprotokollen denna gång.
Vad kan skälet annars vara att styrelsen hellre väljer att begå lagbrott än att lämna ut stämmoprotokoll?

Nedanstående var min skrivelse till styrelsen med begäran om stämmoprotokoll;
Stämmoprotokoll önskas!
Sent: Wednesday, November 26, 2008 10:57:15 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Enligt tidigare taget stämmobeslut där styrelsen ska ge medlemmar som efterfrågar detta en kopia av stämmoprotokoll så önskar jag kopior av kompletta protokoll från de stämmor som föreningen hållit under 2008.

Jag hoppas att styrelsen avser att följa detta stämmobeslut, och snarast ser till så att jag får dessa kompletta protokollhandlingar (alltså inkl. röstlängd).

Eftersom styrelsen följt detta stämmobeslut tidigare när jag efterfrågat protokollhandlingar så förutsätter jag att styrelsen nu inte vill bryta mot stämmobeslutet och därigenom begå lagbrott.

Jag väntar fortfarande på svar på tidigare ställda frågor, inkl. frågan när det kan bli ett möte mellan mig och styrelsen där jag, om inte förr, får svar på ställda frågor.

Mottagningsbekräftelse önskas från alla mottagare av detta mail.

Svar från styrelsen på ovanstående skrivelse: INGET !!!

Jag yrkar att;
  1. Stämmoprotokoll med tillhörande handlingar ska läggas ut på föreningens webbplats, tre veckor efter stämman.

  2. En styrelse som vägrar följa stämmobeslut, och därigenom begår ett allvarligt lagbrott, så som styrelsen gjort i detta fall, ska aldrig återväljas.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 36 om utgivande av stämmoprotokoll och nr 37 om vägran att följa stämmobeslut

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen är skyldig att senast tre veckor efter föreningsstämman hålla det justerade stämmoprotokollet tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Därtill är styrelsen i enlighet med stämmobeslut skyldig att på begäran ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna. Någon skyldighet att lägga ut stämmoprotokollet på föreningens hemsida finns däremot inte.
Min kommentar (1): Denna motion handlar inte om vad styrelsen är skyldig att göra enligt lag eller tidigare stämmobeslut. Motionen handlar om att styrelsen ska göra det som borde ha gjorts utan att medlemmar ska behöva skriva motioner om detta.

Föreningsstämman väljer själv om styrelseledamöter ska omväljas. Någon anledning att ge direktiv om att styrelseledamöter inte får omväljas finns inte.
Om en styrelseledamot gör sig skyldig till ett allvarligt brott, så kan denne åtalas för brott eller få andra rättsliga påföljder. Någon anledning för förenings-stämman att också besluta i saken föreligger inte.
Min kommentar (?): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.