Skriv motion i din region

Det skrivs praktiskt taget inga motioner i de olika HSB-regionerna. Fullmäktigeledamöterna är försoffade & oengagerade och skriver därför inga motioner. Övriga medlemmar skriver heller inga motioner till HSB, delvis säkert beroende på att HSB-medlemmarna inte informerats om sin rättighet att skriva motioner till HSB-regionen.

Nästan ingen HSB-avdelning informerar medlemmarna om;
- att det kommer ett årsmöte,
- när detta årsmöte är,
- att varje enskild medlem har motionsrätt,
- att varje enskild medlem har rätt att närvara på årsstämman,
- ifall enskild motionär har yttranderätt/förslagsrätt,
- när motionerna senast ska vara inlämnade,
- hur motioner kan lämnas in (t.ex. via epost),
- hur det går till att skriva motioner - tillvägagångssätt/rutiner och rekommendationer,
- vilka motioner som lämnats in,
- stämmoprotokoll,
- beslut av motioner.

Du betalar årligen en avgift till HSB, och som medlem ger dig denna avgift rätten att skriva motioner, även om HSB försöker dölja detta faktum.

Du är välkommen att kopiera motioner från de jag skrivit till HSB Malmös årsstämma 2008;

Index för motioner
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (29 sidor -#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (32 sidor -#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (39 sidor -#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (35 sidor -#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (31 sidor -#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (18 sidor -#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (23 sidor -#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (18 sidor -#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (18 sidor -#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf-fil, 30 sidor Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (24 sidor -#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (12 sidor -#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (11 sidor -#178)
Totalt: 320 sidor med 178 motioner.

De flesta motioner jag skrivit passar utmärkt i alla regioner med bara några små justeringar.

Utnyttja din enda möjlighet att påverka som medlem; skriv motioner till din HSB-avdelning (utöver till din egen bostadsrättsförening)!
Så länge ingen försöker påverka att det ska bli förbättringar kommer inget att hända, så dina motioner är av största vikt!


HSB Stockholms årsstämma 2007 = 3 st. motioner totalt.

Motioner till HSB Stockholm ska vara inlämnade före den sista februari


Övriga regionerHSB Mälardalen - 0 motioner 2007 Stämmoprotokoll men ej info till medlemmar om att motionera.
Motioner inlämnade senast 31 mars. Stämma i slutet av maj månad (22 maj)?

HSB Dalarna - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
- en av de hemskaste regionerna - svarar ej alls på skrivelser
Föreningsstämma och motioner

2008 års ordinarie föreningsstämma äger rum lördagen den 17 maj 2008.

Medlem och fullmäktig som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma/fullmäktigesammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen för mars månads utgång.

Adress:
Styrelsen för HSB Dalarna
Box 258
781 23 Borlänge

Märk kuvert "Motion"

2007-11-14

HSB Göta - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Motioner ska vara inlämande senast den 31 mars?

Motionera och nominera!

HSB Götas föreningsstämma hålls i maj månad 2008.

Alla medlemmar – såväl bostadsrättsföreningar som enskilda – kan lämna motioner inför stämman. Dessa skall vara sända till Styrelsen, HSB Göta, Box 628, 551 18 Jönköping, innan 31 mars.

På samma sätt kan du – senast under februari månad – nominera personer till HSB Götas styrelse och Distriktsråden. Adressen här är: Valberedningen c/o R Lind, HSB Göta Box 628, 551 18 Jönköping.

Välkommen fatta pennan!

HSB NV Götaland - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Årets föreningsstämma 22/5 i Vara Konserthus

Årets föreningsstämma för HSB Nordvästra Götaland kommer att äga rum den 22/5 i Vara Konserthus. Tillsammans med stämman kommer det även att vara en minimässa med aktuella leverantörer.

Medlemmar som önskar att ett visst ärende behandlas på den ordinarie föreningsstämman skall före februari månads utgång skriftligen anmäla ärendet till:

Styrelsen
HSB Nordvästra Götaland
Box 83, 532 21 Skara

2008-01-22

HSB Skåne (Lund) - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Glöm inte att motionera! HSB Skånes stämma 5 maj 2008.

HSB Skånes föreningsstämma hålls den 5 maj 2008.

Alla medlemmar – såväl bostadsrättsföreningar som enskilda kan lämna motioner till stämman. Dessa skall skickas till; Styrelsen, HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund, senast den 29 februari.

2007-12-07

HSB Södermanland - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Motioner ska vara inlämnade senast 31 mars.

Information om föreningsstämma 2008

HSB Södermanlands ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 27 maj på Sundbyholms slott utanför Eskilstuna.
Särskild kallelse kommer att skickas ut inför stämman.

Alla bostadsrättsföreningar kommer att kunna skicka minst en ledamot till stämman enligt de nya stadgar som antagits av HSB Södermanland.

Valberedningen har följande sammansättning:
- Ingemar Andersson, Nyköping
- Gunnar Carlsson, Oxelösund
- Kerstin Arbestål-Jönsson, Eskilstuna

Förslag bör lämnas till valberedningen så snart som möjligt och senast den 31/3 2008.

Motioner till stämman skall enligt stadgarna lämnas till HSB Södermanland senast den 31/3 2008.

HSB Södertörn - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Årsstämma

HSB Södertörns stämma 2008 hålls lördagen den 24 maj i Nynäshamns Folkets Hus.

Vi återkommer med mer information om stämman och hur man bär sig åt för att lämna in en motion till HSB Södertörns stämma!

Sista dag för inlämning av motioner är 31 mars.

Nominering av kandidater till HSB styrelse ska vara valberedningen tillhanda senast 4/4. Alla medlemmar i HSB får nominera personer till styrelsen.

Använd ditt inflytande som medlem
Alla medlemmar i HSB Södertörn, enskilda såväl som bostadsrättsföreningar, kan lämna in förslag på förändringar i olika ämnen som rör den regionala föreningen. Dessa motioner behandlas sedan på årsstämman som är organisationens högsta beslutande organ. HSB Södertörns styrelse behandlar motionen och föreslår sedan hur den ska besvaras. Därefter röstar stämman om motionen ska leda till en förändring eller avslås. En motion kan också anses besvarad: då anser stämman att det som motionären föreslagit redan existerar.

Lämna motion
Motioner, avsedda att behandlas vid stämman, ska vara undertecknade och insända senast 31 mars till:
HSB Södertörn
Box 1081
141 22 Huddinge

2007-12-18

HSB Uppsala - Inga stämmoprotokoll eller motioner redovisas för medlemmarna
Lämna in din motion senast 31 januari 2008
2007-12-13

Den 8 maj 2008 genomförs HSB Uppsalas ordinarie föreningsstämma!
Senast den 31 januari 2008 ska din motion och dina förslag vara inlämnade till HSB Uppsala.
Maila oss din motion/förslag till: orjan.abrahamsson@uppsala.hsb.se

Ingen redovisning av stämmoprotokoll/motioner eller info om stämma
HSB Arlanda (motioner ska vara inlämnande senast den 31 mars?)
HSB Göteborg - en av de hemskaste regionerna - svarar ej alls på skrivelser
HSB Norra Bohuslän
HSB Filipstad
HSB Gävleborg (motioner ska vara inlämnande senast den 31 mars?)
HSB Karlsborg
HSB Karlskoga (motionstiden utgår den 30 april?)
HSB Kil (Årsstämma 15 maj?)
HSB Kristinehamn
HSB Landskrona (årsstämma 21 april?)
HSB Mitt
HSB Mölndal (motioner inlämnade senast 31 mars?)
HSB Norr
HSB NV Skåne (Helsingborg)
HSB Norra Stor-Stockholm
HSB Storfors - en av de hemskaste regionerna - svarar ej alls på skrivelser
HSB Sydnärke
HSB Sydost (motioner inlämnade före mars månads utgång?)
HSB Södertälje
HSB Umeå
HSB centrala Värmland
HSB Östergötland
HSB Östra Östergötland

23 av 34 regioner presenterar inte stämmoprotoll, redovisar inga motioner och informerar inte om kommande årsstämmor/extrastämmor. Ingen info överhuvudtaget!

Ingen region utöver HSB Malmö redovisar stämmoprotokoll/motioner och informerar om kommande fullmäktigesammanträden.

Endast 8 regioner informerar om kommande fullmäktigesammanträden.

Endast 3 regioner redovisar stämmoprotokoll/motioner.

HSB Riksförbund är hemlig med allt, och vill absolut inte visa några stämmoprotokoll för någon eller informera om någon motion (om det någonsin skrivs motioner till HSB Riksförbund).

Se även;
HSB-regionerna följer inte HSB:s kod för föreningsstyrning!
Efter att jag lämnat in mina 178 motioner till HSB Malmös årsstämma fick jag frågan;
Hade det inte varit bättre att bara lämna in några motioner?

Hur många gånger jag jag inte fått höra detta? Mitt svar kommer här;
 1. Varför ska jag som medlem behöva drabbas för att det finns en dålig styrelse som inte klarar av sitt uppdrag, och ett stort antal fullmäktigeledamöter som är likgiltiga inför sin uppgift?

 2. Varför ska jag skämmas för att styrelse och fullmäktigeledamöter inte utfört sitt uppdrag? Jag är stolt över mina motioner, och det är väl styrelsen och fullmäktigeledamöterna som ska stå i skamvrån för att de varit så apatiska och inte sett till att genomföra vad de borde ha gjort för länge sedan?

 3. Varför ska jag och 43.000 andra medlemmar drabbas för att det finns en styrelse som inte svarar på frågor, så att motioner därmed inte hade varit nödvändiga?

 4. Varför ska jag och alla andra medlemmarna lida för att de (upp till) 400 försoffade fullmäktigeledamöterna tillsammans inte ens lyckas skriva en motion per år?

 5. Varför ska jag hålla inne med motioner bara för att styrelsen inte skött sina uppgifter? Varför ska styrelsen tjäna på att inte prestera något?

 6. Varför ska utvecklingen stagnera bara för att medlemmar måste hålla inne med motioner?

 7. Varför är det fel på den som skriver motioner i stället för på dem som borde ha utfört sitt jobb så att motionerna inte skulle ha behövt skrivas?

 8. Jag har bara en enda liten möjlighet att påverka och det är via motioner.
  Dessa 178 fel i systemet som jag ensam har hittat måste åtgärdas och varför skulle jag då inte upplysa alla och motionera om dessa?

 9. Det är mina pengar det handlar om och varför skulle jag stillatigande åse hur mina pengar missbrukas?
  Jag vet att nästan alla medlemmar är sorgligt oengagerade, men varför måste alla göra likadant och bara strunta i att pengar flyger iväg pga att det sitter ett gäng klåpare som inte vet vad de håller på med, och ett annat gäng klåpare som valt vilka klåpare som ska styra över dem och oss andra?

 10. Vad är det för skillnad på fem motioner som avslås jämfört med 178 motioner som avslås?

 11. Det fungerar inte så att sannolikheten ökar att motioner går igenom för att man inte skriver så många motioner. I alla fall garanterat inte inom HSB Malmö.
  Styrelsen kommer att försöka få fullmäktigeledamöterna att avslå så många motioner som möjligt, oavsett hur många motioner det är och oavsett vad motionerna handlar om. Tragiskt, men så är det.

  Notera att detta är det enda argumentet någon någonsin framfört mot att skriva många motioner. Medan jag har massor med argument för att skriva många motioner så håller inte ens detta enda argument mot att skriva många motioner i praktiken!

 12. Många av mina motioner kan genomföras direkt och enkelt utan att behöva vänta på stämman. Är det då mitt fel att styrelsen väljer att strunta i sina uppgifter så att dessa motioner står kvar till stämman?
  Jag kan skriva 5 motioner där styrelsen får en chans att genomföra dessa 5 innan stämman eller jag kan skriva 178 motioner där betydligt fler kan genomföras före stämman, om styrelsen vill visa att den gör något för sitt fantasiarvode.

 13. Vem avgör vilka motioner som är viktigast att plocka ut av 300 motioner?
  Bara för att jag tycker att vissa motioner är "viktigast" så behöver Lasse inte tycka så, och Lisa kanske tycker annorlunda, och Sven kanske inte håller med, och Hasse är av en helt avvikande åsikt, och Mikael tycker helt tvärtom?

 14. Ska jag inte bara lägga ner två arbetsveckor på att skriva motionerna, ska jag också lägga ner ytterliggare några dagar på att göra det helt omöjliga och försöka prioritera vilka motioner som är de viktigaste?

  All den tid jag lägger ner på att försöka prioritera är bara helt bortkastad tid, i motsats till skrivandet av motionerna.

 15. Jag har plockat ut de viktigaste motionerna redan, varför ska jag ta bort ännu fler bara för att andra inte skött sina uppdrag som de borde?
  Det är 178 av de viktigaste motionerna som jag hann formulera till denna stämma.
  Hade jag haft tid hade det blivit över 300 motioner. Jag fick t.o.m. hålla inne med viktiga motioner bara för att jag helt enkelt inte hann med att formulera dem.

 16. Hade det varit bättre om 300 medlemmar skrivit var sin motion än om jag (som dessutom är insatt i frågorna) skriver 178 motioner?
  Vilket är bäst; 178 viktiga motioner från en initierad medlem eller 300 motioner där 150 motioner är mer eller mindre utan betydelse av olika anledningar?

 17. Om det omöjliga skulla ha inträffat och det fanns 20 % av medlemmarna som var så engagerade, och brydde sig såpass mycket om sin egen ekonomi, att de faktiskt skrev var sin enda liten motion, skulle man då trakassera dessa 860 medlemmar för att de engagerat sig så att det blev 860 motioner att behandla på stämman?

 18. Visst kunde jag ha successivt puttat in 5 motioner per år. Då skulle det ta 36 år bara för de motioner jag nu lämnat in. Jag känner inte riktigt att jag vill vänta fullt så länge på att det ska börja hända något.

 19. Klart att det är möjligt att behandla 178 motioner.
  Varför skulle det inte vara det?
  Vem har sagt att de ska behandlas på en dag?
  Det får väl ta den tid det tar. Det är inte svårare än att stämman ajourneras.

 20. Om Folkpartiet klarade att behandla 505 motioner så vad är det som gör att HSB inte skulle besitta samma möjligheter?

 21. Om jag som ensam person på kort tid kan skriva 178 välskrivna motioner, varför skulle inte en sjumannastyrelse, med alla resurser de har att tillgå, kunna behandla dessa motioner inom loppet av tre månader?

 22. Hur lång tid det tar att behandla på stämman beror på styrelsen.
  Styrelsen kan välja att utnyttja det bristfälliga systemet och strunta i att behandla motionerna (och ta konsekvenserna av detta) eller styrelsen kan välja att göra ett bra förarbete.
  Gör styrelsen ett bra förarbete och inte försöker trixa med regelverket, så ska de kunna hinnas med under dag 2 av stämman.

 23. Men räcker inte det så får man väl fortsätta på dag 3, osv, tills motionerna är behandlade av stämman. Det får ta den tid det tar.

 24. Vill stämman att det ska gå snabbt så är det, efter att de läst igenom motionerna innan stämman, bara att säga ja till motionerna.
  "Ja-motioner" går snabbt. Det är "Nej-motioner" som drar ut på tiden.

 25. Det är cirka två motioner per dag för styrelsen att behandla fram till stämman, och då ska man veta att de flesta motioner jag skrivit i praktiken bara är för styrelsen att instämma i.
  Är styrelsen inte helt inkompetent så är det inga som helst problem för styrelsen att hinna med under de nästan tre månader som de har på sig för detta.

 26. Styrelsen har Sveriges ojämförbart högsta arvode. Skyhögt över alla andra styrelser. Bör en så högt arvoderad styrelse inte behöva prestera något för detta?

 27. För övrigt, vem har sagt att det enda viktiga är att motionerna behandlas på stämman? Problemen jag tagit upp finns i de flesta fall i brf-styrelser också. Kanske en och annan styrelse kan lära sig lite hur det ska gå till i deras egna förening?

 28. Allt handlar inte bara om att få igenom motioner!
  Ju fler motioner som skrivs i år, desto fler motioner finns det att fundera på till nästa år (för de motioner som av någon anledning inte går igenom).

 29. Avslutningsvis så tvingar jag nu fullmäktigeledamöterna att ta beslut i frågor.
  Det har de i princip aldrig gjort tidigare (de har bara följt någon annans - styrelsens och valberedningens - rekommendation i val och i arvode). En stor vinst i detta.
  Säger de nej till någon av mina motioner så får de stå till svars inför medlemmarna för detta i framtiden när problem uppstår pga deras avslag av motioner (som då beror på deras bristande kunskap och intresse).

Bara som några exempel på varför jag lämnar in så många som 178 motioner.
Jag hoppas varför jag klargjort att en medlem aldrig någonsin ska hålla inne med någon motion som denne medlem funderar på. Det är bara att trycka in precis så många motioner som man känner för och hinner med.
Tidigare förslag på motioner;

Motioner som du själv i egenskap av medlem kan lämna in till din bostadsorganisation
a. Motion om demokratiråd
b. Motion om offentliga styrelseprotokoll
c. Motion om att medlem ska få försvara sina motioner
d. Motion om stämmoinformation på nätet
e. Motion om stadgeändring med krav på att HSB besvarar skrivelser
f. Motion om stadgeändring avseende val på stämma
g. Motion om information på Internet
Om du är en ansvarskännande medlem så lämnar du in en eller flera av dessa motioner (och gärna några egna) till din bostadsorganisation (t.ex. HSB Malmö, HSB Göteborg, HSB Stockholm, alltså inte till din brf).
Fråga gärna de som är fullmäktige i din brf vilka motioner de lämnat in!
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13