Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Svar på frågor om VD:ns löneavtal!
 2. HSB Göta ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum
 3. Forum för medlemmarna
 4. Forum för valberedarna
 5. HSB Götas styrelseforum
 6. Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Götas webbplats
 7. Redovisning av förbättringar av HSB Götas webbplats
 8. Ingen särbehandling av medlemmar
 9. Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom
 10. Arkivfunktion för HSB Riksförbund
 11. HSB har inget tolkningsföreträde!
 12. Blandade yrkanden
 13. HSB Göta ska inte besvara motioner åt brf-styrelser
Jag vill föreslå alla med internetuppkoppling att gå till webbsidan http://hotpot.se/forum.


Sveriges största sajt om bostadsrätter
Men i väntan på att styrelsen visar öppenhet så går det alldeles utmärkt att använda forumet på min webbplats om bostadsrätter (Sveriges största!).


MOTION #129A

Frågor till styrelsen

 1. Varför har nästan inga av de brf:ar där styrelsens ledamöter sitter i styrelsen någon webbplats?

 2. Tycker inte styrelsen att de borde föregå med gott exempel, när nu HSB Göta försöker få brf:arna inom HSB Göta att gå över till HSB:s nya system för webbplatser?

MOTION #129B

Frågor till styrelsen

 1. Varför har ingen av de brf:ar där styrelsens ledamöter sitter i styrelsen något e-forum?

 2. Tycker inte styrelsen att de borde föregå med gott exempel, när nu HSB Göta försöker få brf:arna inom HSB Göta att gå över till HSB:s nya system för webbplatser?

MOTION #129

HSB Göta ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum

Bakgrund:
Om man går igenom alla förtroendevalda så tycks det som att ett krav för att väljas till något förtroendeuppdrag inom HSB Göta är att den brf som den nominerade kommer från ej innehar en webbplats. Praktiskt taget ingen förtroendevald kommer idag från en brf med webbplats. Det är skrämmande. De förtroendevalda måste föregå med gott exempel.

Ingen webbplats för styrelseledamöternas föreningar
Borde inte styrelsen själv föregå med gott exempel?

Inget forum i styrelseledamöternas föreningar
Ingen av styrelseledamöterna har heller själva något forum i sina egna föreningar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska konstant och aktivt verka på alla sätt som är möjliga för att alla brf:ar inom HSB Göta ska inneha en webbplats med forum och med meningsfull information för medlemmarna.

 2. HSB Götas styrelse ska löpande redovisa för alla medlemmar (på HSB Götas webbplats) hur arbetet med detta fortlöper.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #129-2
 1. Till informationen om varje nominerad ska följa information från valberedningen om den brf som den nominerade tillhör
  Vid val av förtroendevalda till HSB Göta ska fullmäktigeledamöterna upplysas för varje nominerad om den brf som personen kommer från har en webbplats med forum för brf:ens medlemmar, och vilken kvalitet det är på den aktuella webbplatsen (dvs hur mycket praktisk information det finns för medlemmarna på denna webbplats).

  Denna fråga är av intresse om medlemmen ingår i brf-styrelsen och därmed har möjlighet att påverka. Om den nominerade är en "vanlig" medlem så är denna information inte så intressant (eftersom medlemmar med dagen system i många föreningar mer eller mindre saknar möjlighet att påverka).

MOTION #130A

Frågor till styrelsen

 1. Vad är det som gör att HSB Göta är så extremt restriktiva med möjligheten att kommentera artiklar på HSB Götas webbplats?

  Är HSB Göta rädda för synpunkter från medlemmarna?

  Är det verkligen rätt att det är tjänstemännen på HSB Göta som ska styra över vad medlemmarna får kommentera?

 2. Sedan kommentarfunktionen infördes är det endast en handfull artiklar där medlemmarna givits möjlighet att kommentera.
  Är det inte meningen att denna kommentarfunktion ska användas?

 3. Det kommer att ta tid innan medlemmarna lär sig hitta dit och använda sig av kommentarfunktionen till det som skrivs av HSB Göta, så denna möjlighet måste finnas mer frekvent. Vad kan det finnas för skäl till att det inte går att kommentera allt, eller nästan allt, som HSB Göta skriver om?

MOTION #130

Forum för medlemmarna

Bakgrund:
Att medlemmarna ska ha ett gemensamt forum torde vara en självklarhet i en demokratisk organisation. Så är det emellertid inte inom HSB Göta.

Dessutom är det säkert något som skulle vara mer värdefullt än det mesta annat med ett forum där även HSB Göta svarar på medlemmarnas frågor.

Det skulle kunna bli en riktig succé om det görs på rätt sätt. En kombination av forum, informationskanal, förslagslåda och engagemanghöjande åtgärd.

Frågor till HSB Götas styrelse:
 1. När kommer HSB Göta att öppna upp ett forum (för medlemmarna) på HSB Götas webbplats, dvs när får HSB Götas medlemmar ett forum att fritt diskutera i (som inte stängs ner av HSB Götas styrelse om de med "avvikande" åsikt yttrar sig)?

 2. Jag önskar att HSB Götas styrelse ska se till att föreningens webbplats innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar (där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande). Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. missbruk.
  Vad har HSB Götas styrelse att invända mot detta?

 3. Vad är anledningen till att detta forum inte öppnats upp för flera år sedan?
 4. Vad tror HSB Götas styrelse skälet är till att det i princip inte finns någon brf inom HSB Göta med ett aktivt forum?

  Vill inte HSB Göta försöka påverka brf:arna att skaffa sig ett forum?

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. HSB Götas styrelse ska omedelbart öppna upp ett forum för medlemmarna

 2. HSB Götas styrelse ska se till att föreningens webbplats alltid innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar, där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande personangrepp på enskilda medlemmar.

 3. Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. "missbruk".

 4. HSB Götas styrelse ska arbeta för att det blir ett aktivt forum - genom konstant information om detta forum till medlemmarna och genom att HSB Göta svarar på frågor från medlemmarna i detta forum -, och löpande på HSB Götas webbplats redovisar hur processen med detta fortlöper.
Jag vet att forum saknas även i nästan alla av HSB Götas brf:ar, men jag hoppas att fullmäktige inte pga detta avstyrker denna enligt mig synnerligen utmärkta motion!


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #131

Forum för valberedarna

Bakgrund:


Frågor till HSB Götas styrelse:
 1. Varför har inte valberedarna fått ett forum på webben (styrelsenätet) att diskutera i?
  Trots flera påminnelser från mig under ett antal år om denna fråga så har jag inte lyckats få något konkret svar!

 2. När kommer HSB Göta att se till så att detta sker?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedarna ska omedelbart få ett forum på HSB Götas webbplats att diskutera i.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #131-2

Utökat samarbete mellan valberedare - Extremt viktig motion !!!

 1. HSB Götas styrelse ska aktivt verka på olika sätt för att samarbetet mellan alla HSB Götas valberedare utökas avsevärt.

 2. HSB Götas styrelse ska redogöra på HSB Götas webbplats hur denna process med att förbättra samarbetet fortlöper.

MOTION #132

HSB Götas styrelseforum

Bakgrund:


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelseforum ska öppnas upp med omedelbar verkan!
 2. HSB Götas styrelse ska arbeta för att styrelseforumet blir ett aktivt forum

  Resultatet av styrelsens arbete för att uppnå ett aktivt styrelseforum redovisas för alla på HSB Götas webbplats.
 3. Det ligger inom HSB Götas styrelses ansvarsområde att arbeta för aktiva forum inom HSB Göta.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #133

Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Götas webbplats

De som har använt sig av sökfunktionen på HSB:s webbplats vet att denna sökfunktion under vissa omständigheter inte fungerar alls, och i bästa fall fungerar den ytterst dåligt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse får i uppdrag att se till så att det webbsystem som HSB Göta ska få innehåller en sökfunktion som fungerar på ett bra och lättanvänt sätt (ska vara självförklarande), och man ska kunna söka inom enbart HSB Göta.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #134A

Fråga till styrelsen

 1. HSB Götas webbplats är i stort behov av att förbättras rent informationsmässigt. Vilka konkreta förbättringar avser styrelsen låta göra så att den information som läggs ut blir intressantare, värdefullare och bättre på alla sätt?

  Dvs vilken information (dvs om vad?) kommer webbplatsen att kompletteras med?


MOTION #134

Redovisning av förbättringar av HSB Götas webbplats


Det sägs att systemet (Polopoly) är föråldrat, men det är ingen ursäkt för att inte lägga ut information. Systemet fungerar alldeles utmärkt för detta, även om jag vet att systemet inte är bra på många andra sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska redovisa i detalj exakt vilka förbättringar som är tänkta att göra av HSB Götas webbplats informationsmässigt (alltså inte layoutmässigt, eftersom det naturligtvis inte är detta som har prioritet).

 2. Denna information läggs ut (löpande) på HSB Götas webbplats (utöver i svaret på denna motion).

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #134-2

Förbättring informationsmässigt av HSB Götas webbplats

 1. HSB Götas styrelse ges i uppdrag att förbättra HSB Götas webbplats informationsmässigt (inte bara att det görs lättare att hitta befintlig information, utan även att informationen kompletteras, utökas och görs bättre på alla sätt).


MOTION #134-3

Högre kvalitet på elektroniska formulär

 1. De elektroniska formulär som läggs ut på HSB Götas webbplats ska vara av hög kvalitet, anpassad även för vana datoranvändare (med lite högre krav), och kunna användas frekvent för olika ändamål.

 2. HSB Götas styrelse får i uppdrag att se till att så sker.

MOTION #135

Ingen särbehandling av medlemmar

Bakgrund:

Alla ska behandlas lika
Det står i lagen att alla medlemmar ska behandlas lika. Man kan säga att det är den mest grundläggande lagparagraf som finns för bostadsrättshavare. Men som vi tyvärr alltför ofta kan konstatera så levs detta inte upp till.

Många exempel där HSB Götas styrelse särbehandlar medlemmar
HSB Götas styrelse är bara ett av många exempel på en styrelse som enligt min bestämda mening behöver anpassa sig efter lagen i detta avseende. Det finns många exempel på särbehandling från HSB Götas styrelse (inte bara i hur HSB Götas styrelse behandlar "vanliga" medlemmar jämfört med styrelseledamöter).

Ett sätt att tydliggöra denna lag om likabehandling, så att den kanske följs lite bättre, är att komplettera stadgarna med vad lagen säger.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Medlemmar får ej särbehandlas/diskrimineras.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #136

Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom

Bakgrund:

Som det är idag kan en styrelse utnyttja medlemmarnas egna pengar mot medlemmarna.
Alltså inte bara HSB Götas styrelse (som vi nu tyvärr sett flera exempel på), utan varje styrelse i en bostadsrättsförening.

En styrelse kan alltså använda medlemmarnas pengar i princip obegränsat för att anlita advokater, juridiska experter och vad de vill mot en medlem. Men om en medlem vill kräva att lagar och stadgar följs av styrelsen så får medlemmen eller medlemmarna själv lägga ner tid och pengar på detta. Hur logiskt är detta?

Så långt från kooperationens grundtankar som man kan komma!
Detta förhållande är naturligtvis fullständigt ohållbart eftersom det skapar en orimlig och extremt odemokratisk situation där det blir nästintill omöjligt att uppnå demokrati och rättvisa.

Ändring måste till!
Det måste vara en självklarhet för alla och envar att en styrelse inte ska ha rättigheten att använda medlemmens pengar mot en medlem, om inte en medlem har motsvarande möjlighet mot styrelsen. Den som inte förstår detta har verkligen inget i en styrelse att göra.

Hur kommer HSB Götas styrelse & fullmäktigeledamöterna att reagera på denna motion?
Med tanke på att nästan alla fullmäktigeledamöter också är styrelseledamöter så kommer det verkligen att bli intressant att se hur reaktionen blir på denna motion.
Vilka argument kommer att framföras mot denna motion?
Ja, ett argument som kommer att komma som ett brev på posten är;
 • "Om en medlem missköter sig så måste vi som styrelse kunna använda föreningens pengar mot denne medlem!"
Ja, visst är det så. Men det är inte vad denna motion handlar om. Jag skulle kunna skriva många, många sidor om detta, men jag vill gärna att alla använder sin tankeförmåga själv, så att jag inte behöver förklara varje liten självklarhet!

Jag skulle heller inte bli särskilt förvånad om någon till och med skulle säga:
 • "Styrelsen är vald av medlemmarna och då måste man ha förtroende för denna styrelse".
En sådan allmängiltig kommentar förtjänar inte ens ett svar. Det bara visar på en okunnighet om hur det fungerar i en brf. Om man inte kan komma på några sakliga och konkreta argument så är det kanske bättre att hålla tyst, enligt min mening.

Kritiskt viktig motion
Denna motion är om inte den allra viktigaste demokratiska förbättring som kan göras, så definitivt en av de allra viktigaste. Det skulle vara ett stort steg bakåt i utvecklingen om stämman avslår denna motion!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Förslag tas fram för att lösa problemet med att styrelser på ett otillbörligt sätt kan använda medlemmens pengar mot medlemmen
  Ett utskott tillsätts för att snarast utarbeta ett förslag för att lösa problemet med att rättvisa och demokrati i brf:ar hindras av systemet som det ser ut idag, där styrelser kan använda medlemmens pengar mot honom själv.

 2. Om en styrelse kan använda medlemmarnas pengar mot en medlem så ska medlemmen kunna göra motsvarande mot en styrelse
  Om en styrelse kan använda föreningens pengar mot en medlem så får det inte råda något tvivel om att en medlem kan göra detta på motsvarande sätt i olika situationer där styrelsen inte följer regelverket.

 3. Resultatet av denna utredning ska presenteras på en extrastämma inom 6 månader.

  Beslut tas då för hur en rekommendation ska formuleras till alla medlemmar om hur brf:ens stadgar ska ändras så att en enskild medlem har samma rättigheter och möjligheter i en tvist mot styrelsen, som styrelsen har mot den enskilde medlemmen.

 4. Resultatet presenteras därefter omedelbart på HSB Götas webbplats och skickas ut till alla medlemmar i ett direktutskick.
Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #136-2

Klander av stämma

 1. Det ska vara möjligt att klandra en stämma i HSB Göta utan att riskera mer än maximalt ansökningsavgiften till domstolen
  Det ska vara möjligt för en medlem i en brf att klandra en stämma som denne anser ha gått felaktigt till, utan att behöva riskera mer än ansökningsavgiften till Tingsrätten.

  En positiv effekt av detta blir att stämmorna garanterat kommer att genomföras på ett mer korrekt sätt i framtiden.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

MOTION #137

Arkivfunktion för HSB Riksförbunds webbinformation

Bakgrund:

HSB Riksförbund saknar historik
Den information HSB Riksförbund har på sin webbplats i nyhetskolumnen täcker bara 4-5 steg bakåt, sedan försvinner informationen för gott. HSB Riksförbund har inte som alla andra föreningar en arkivfunktion där medlemmarna kan gå tillbaka och läsa tidigare information. Man kan verkligen fråga sig vad skälet till detta kan vara, men det är helt uppenbart att det är medvetet eftersom de valt att avvika från övriga med samma system.

HSB Riksförbunds webbplats i stort behov av förbättringar
I och för sig så händer det nästan aldrig någonting på HSB Riksförbunds webbplats. De har uppenbarligen ingen som löpande lägger ut information där. HSB Riksförbunds webbplats skulle enkelt kunna vinna pris som Sveriges tråkigaste webbplats med den mest ointressanta informationen (förutom att den ofta är felaktig).

Uppenbarligen är det ingen som bryr sig, varken mottagare eller givare av information.
Men om HSB Riksförbund någon dag kanske börjar presentera information av något värde så kanske intresset så sakteliga skulle börja öka?

Jag vet redan att svaret från styrelsen på denna motion kommer att bli det svar jag fått höra så många gånger på de mest varierande frågor, nämligen att webbplatsen är "under construction". Men det saknar betydelse för denna motion!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse och ombuden till HSB Riksförbund ska aktivt försöka påverka HSB Riksförbund att på sin webbplats;
  • lägga ut mer, bättre och oftare uppdaterad information,

  • lägga ut löpande (och mycket) information om vad som händer i de olika regionerna (positivt som negativt),

  • ha en arkivfunktion (så att man kan se alla tidigare nyheter minst 5 år tillbaka) precis som alla regionföreningar har.

  För alla tre ovanstående punkter gäller detta oavsett webbsystem som används, och oavsett vilka förändringar som är på gång.

 2. Redovisning om hur detta arbete fortlöper läggs ut på HSB Götas webbplats fram till dess att det genomförts av HSB Riksförbund.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #137-2.

Möjlighet att kommentera det HSB Riksförbund skriver

 1. HSB Götas styrelse och ombuden till HSB Riksförbund ska aktivt försöka påverka HSB Riksförbund att ha en möjlighet att kommentera det som HSB Riksförbund skriver på HSB Riksförbunds webbplats (dvs en kommentarfunktion som HSB Göta har, även om den inte används).


MOTION #138

HSB har inget tolkningsföreträde!

Bakgrund:
HSB har egenmäktigt tagit sig rätten att ha tolkningsföreträde i allt som står i alla stadgar (regionföreningens såväl som normalstadgarna) och lagar.

Luddigt regelverk - Felaktiga tolkningar från HSB
Verkligheten är att HSB inte alls har något tolkningsföreträde.
Det är en sak att ha ett luddigt regelverk som lämnar öppet för i princip hur många tolkningar som helst (vilket inte alls är nödvändigt, oavsett vad HSB vill hävda om detta), men det är ännu värre att göra så uppenbart felaktiga tolkningar som HSB kan göra emellanåt.

HSB gör den tolkning som passar HSB bäst för dagen
Det hela blir inte bättre av att HSB gör den tolkning som passar HSB bäst för dagen. T.ex. vad gäller avseende vad som på stämman kan ändras eller ej i dagordningen. Vill HSB Göta att medelmmarna ska kunna ändra dagordningen, ja då gäller detta regelverk. Vill HSB Göta att medlemmarna inte ska kunna ändra dagordningen, ja då gäller detta regelverk i stället.

Skälet till varför HSB:s tolkningar är så fel
Många tror att bara för att HSB säger något så är det så det är. Detta har gjort att HSB (inte bara HSB Göta) inte ens anstränger sig i att ge så korrekta svar som möjligt. Jag har i alla år irriterat mig på de undermåliga, och tidvis allvarligt felaktiga, svar som inte minst HSB Riksförbund lämnar i medlemstidningen.

Den odemokratiska miljön skapar dåliga förutsättningar
Det värsta är att sanningen aldrig kommer fram. HSB Riksförbund kan skriva precis vilka galenskaper som helst utan att någon reagerar. Nu senast helt felaktiga regler som gäller när en brf antar en sökande som medlem. HSB Riksförbund är naturligtvis också noga med att se till så att ingen ska ges möjlighet att korrigera deras felaktigheter. Ingen ska kunna bemöta riksförbundets felaktigheter. Därav att HSB Riksförbund t.ex. saknar forum och online läsarkommentarer.

Lösningen på problemet
För att i mesta möjliga mån få bort luddiga, tvetydiga stadgar och för att få betydligt bättre kompletteringar till lagen så tror jag det första och viktigaste steget är att klart och tydligt föra in i stadgarna att HSB inte har tolkningsföreträde. Det är bara vad som gäller idag, men genom att detta, oavsett hur självklart det kan tyckas för mig och en del andra, finns på pränt i stadgarna (i kombination med andra åtgärder) så kan det börja gå i rätt riktning.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det fastställs att HSB ej har tolkningsföreträde av lagar/stadgar
  För att försöka styra bort så många som möjligt av de meningslösa luddiga stadgar som finns idag i brf:arna så föreslår jag att det fastställs en gång för alla att HSB ej har tolkningsföreträde på något sätt.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Göta.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #139A

Fråga till styrelsen

 1. Tycker styrelsen att det ska höra till HSB Götas uppgifter att skydda en dålig brf-styrelse så att det försvårar för medlemmarna att upptäcka hur illa brf:en sköts?

  Eller ska HSB-ledamoten, på alla sätt som är möjliga, verka för att medlemmarna blir informerade om oegentligheter och fel som styrelsen begår så att medlemmarna ges en chans att kunna vidtaga åtgärder innan det är för sent?MOTION #139B

Fråga till styrelsen

 1. Hur motiverar HSB Götas styrelse att HSB Göta skyddar styrelsen i brf:arna oavsett hur galet styrelserna beter sig?

  Tacksam för ett svar som inte innehåller en irrelevant text om att HSB Göta inte anser att HSB skyddat styrelsen i min brf. Nedanstående exempel visar tydligt på detta, och så gör även alla motioner jag skrivit till min egen brf till 2009.

  Säger HSB Götas styrelse att HSB Göta inte skyddar styrelsen i min brf så kan jag till nästa årsstämma för HSB Göta lämna in alla motioner från min brf för att ytterliggare visa bortom allt tvivel att så visst är fallet.


MOTION #139C

Frågor till styrelsen

 1. Om en HSB-ledamot misstänker lagbrott/oegentligheter i styrelsen, är det HSB Götas åsikt att det enda HSB-ledamoten då behöver göra är att påtala detta för revisorn, och sedan har HSB-ledamoten fullgjort sina förpliktelser såväl juridiskt som etiskt/moraliskt?

 2. Anser HSB Götas styrelse att HSB-ledamoten i övrigt inte har någon skyldighet att se till så att medlemmarna blir varse om detta?

 3. Om en HSB-ledamot upptäcker upptäcker t.ex. att styrelsen inte genomför stämmobeslut, hur menar HSB Göta att HSB-ledamoten ska hantera detta?


MOTION #139D

Frågor till styrelsen

 1. Om en HSB-ledamot upptäcker upptäcker allvarligare brister i styrelsens arbete, som kanske inte är rena oegentligheter/lagbrott, hur menar HSB Göta att HSB-ledamoten ska hantera detta om styrelsen inte vill göra något åt dessa allvarligare brister?

 2. Anser HSB Götas styrelse att HSB-ledamoten i övrigt inte har någon skyldighet att se till så att medlemmarna blir varse om detta?


MOTION #139-2

HSB Göta ska ej bevista stämma med fler än tillåtet

 1. HSB Göta ska följa lagen, precis som medlemmar måste göra, och inte bevista någon brf-stämma med mer än max tillåtet antal personer, dvs en person med fullmakt.

  Detta gäller fram till dess att föreningen ändrat sina stadgar så att medlemmarna får samma rättigheter som styrelser orättmätigt tagit sig tidigare.

MOTION #139-3

Stämmokostnader redovisas

 1. Alla kostnader för alla HSB Götas stämmor och möten ska tydligt och särskilt redovisas separat i årsredovisningen.

MOTION #139-4

Alla närvarande ska ingå i röstlängd

 1. Alla som närvarar på stämman ska redovisas i röstlängden.
  HSB Göta ska verka för att röstlängder inte manipuleras.

MOTION #139-5

HSB Göta ska inte hålla dåliga styrelser bakom ryggen

 1. HSB Göta ska inte skada brf:ar genom att hålla dåliga styrelser bakom ryggen.

MOTION #139-6

HSB Göta ska varken backa upp eller dölja fel, misstag, brott av styrelse

 1. HSB Göta ska inte backa upp eller försöka dölja fel, misstag och brott som en styrelse begår. Alla styrelser ska vara fullt och klart medvetna om att detta inte ingår i HSB Götas uppgifter.

MOTION #139-7

HSB klargör för styrelser att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse

 1. Info till styrelser: HSB Götas styrelse ansvarar för att brf-styrelser alltid är införstådda med att brf-styrelsen inte kommer att understödjas av HSB Göta om styrelsen begår allvarliga felaktigheter och misstag och ej heller vid oegentligheter/brott om dessa kommer till HSB:s kännedom.

  HSB Göta ska inte acceptera att medlemmar undanhålls information bara för att den kan vara känslig eller avslöjande för hur brf-styrelsen agerat i olika frågor.

  Medlemmarna ska alltid ha rätt att veta vad som händer i brf:en, och inte bara till årsstämman!

MOTION #139-8

HSB klargör för medlemmar att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse

 1. Info till medlemmar: HSB Göta ska noga och löpande informera alla medlemmar i alla brf:ar om att HSB Göta inte kommer att stå stillatigande bakom en styrelse som begår fel/misstag eller brott eller stötta allvarliga fel, misstag eller brott som begås av en styrelse.

MOTION #139-9

HSB Göta ska verka för öppenhet och insyn i föreningarna

 1. HSB Göta ska verka för medlemmarnas bästa genom öppenhet & insyn i brf:arna.

MOTION #139-10

HSB Göta ska verka för öppna styrelseprotokoll

 1. HSB Göta ska alltid rekommendera och verka för öppna styrelseprotokoll.
  Det ska bl.a. finnas en uttalad och skriftlig policy för HSB Göta att öppna ("offentliga") styrelseprotokoll alltid rekommenderas av HSB Göta.

MOTION #139-11

HSB-ledamoten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion

 1. HSB-ledamoten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion vad gäller brott och oegentligheter.
  Det ska ligga i HSB-representantens uppgift att när denne ser fel/misstag, oegentligheter, brott eller dylikt (t.ex. misstanke om jäv eller trakasserier från styrelsen av enskild medlem) inom en styrelse så ska HSB-representanten omedelbart rapportera detta vidare till HSB Göta.

 2. Denna rapport ("svarta listan") ska finnas tillgänglig för alla på HSB Göta och det är styrelsens och varje tjänstemans (som har kontakt med brf:ar) ansvar att veta vad som står i denna rapport för den brf som de har kontakt med.


MOTION #140

HSB Göta ska inte besvara motioner åt brf-styrelser

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta/HSB-representanter ska inte åta sig uppdrag - utan brf-stämmans uttryckliga godkännande först - att besvara motioner åt brf-styrelser för att därigenom t.ex. tjäna pengar på styrelsens bristande kunskaper.

  Det är alltså inget problem om en styrelse behöver hjälp av HSB Göta med att utreda ett eller ett par ärenden av kostnader och dylikt, men det är inte HSB som ska skriva svaren rent generellt åt styrelser.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan