Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Tidningen "HSB uppdraget" på webben
 2. Organisationsschema för HSB
 3. Info om Arne Axrups stipendiefond
 4. Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007
 5. Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Göta
 6. Utökat samarbete mellan brf:ar
 7. 24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor
 8. Ingen spärr för utskrift av information! + Format
 9. Informationsmaterial till webben
 10. Ombud/biträde i valfri HSB-brf
 11. Utökning av medlemmarnas rättigheter
 12. Information till medlemmarna
 13. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten
 14. Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser
 15. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!
 16. Mentometerknappar vid röstning
 17. Fri placering på stämmor - demokratifråga !

 

MOTION #1A

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Götas styrelse att aktivt arbeta för att det för alla medlemmar viktiga informationsmaterialet "HSB Uppdraget" läggs ut på webben, öppet för alla?

 2. Om nej, varför?

MOTION #1B

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Götas styrelse att löpande redovisa för alla medlemmar exakt vad HSB Göta gör för att HSB Uppdraget ska läggas ut på webben och hur det går med denna process?

 2. Om nej, varför?

MOTION #1

Tidningen "HSB uppdraget" på webben

Bakgrund:
Tidningen HSB Uppdraget som produceras av HSB Riksförbund, och utkommer 4 ggr/år (090309, 090511, 090914, 091116), innehåller - i motsats till "Hemma i HSB" - ofta mycket intressant information för alla medlemmar, oavsett om man är förtroendevald eller ej. Det som skrivs här kommer dock sällan medlemmarna till del, vilket är mycket synd. Jag tror det skulle kunna bidra till att öka engagemanget inom HSB om fler fick mer information.

Tidningen ska stimulera till utveckling av alla frågor som berör boendet, exempelvis: teknik, ombyggnad, bostadsförvaltning, miljöfrågor och boendeservice samt vara ett forum mellan HSB centralt och föreningarna i landet. Huvudmålgruppen är styrelseledamöter och anställda inom HSB-organisationen.

Tidningen är ursprungligen i digital form och kan därför med en mycket enkel metod distribueras digitalt. Tidningen blir så mycket miljövänligare att distribuera digitalt (till dem som föredrar denna metod). HSB pratar ofta och mycket om att HSB värnar om miljön. Upp till bevis!

E-post: uppdraget@hsb.se

Eftersom "vanliga" medlemmar helt saknar möjlighet att påverka HSB Riksförbund, med dagens uppenbart odemokratiska system (där de valda ombuden varken redovisar något eller presterar något), så måste fullmäktigeledamöterna såväl som HSB Götas styrelse och ombuden till HSB Riksförbund nu ta sitt ansvar och se till att det händer något i denna fråga.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska omedelbart börja utöva kraftiga och löpande/konstanta påtryckningar på HSB Riksförbund (men även via andra regionföreningar) så att "HSB Uppdraget" läggs ut på nätet snarast.

 2. HSB Götas styrelse ansvarar för att även samtliga ombud (som dessutom de flesta av styrelseledamöterna själva är) till HSB Riksförbund i samlad trupp engagerar sig seriöst i att påverka HSB Riksförbund så att tidningen läggs ut på nätet.

 3. Alla ska verka för att även de senaste årens utgåvor läggs ut på nätet, retroaktivt.

 4. Alla ska verka för att dessa tidningar läggs ut på webben utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 5. HSB Götas styrelse redovisar löpande på HSB Götas webbplats i detalj om hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion genomförts.

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #2

Organisationsschema för HSB

Bakgrund:
Jag har noterat att det saknas ett organisationsschema för HSB Göta såväl som för HSB-organisationen i sin helhet (t.o.m. HSB Riksförbund saknar ett korrekt sådant).Dagens VD på HSB Riksförbund, Eva Nordström, svarar överhuvudtaget inte på frågor från medlemmar.
Alla andra företag/bolag och större organisationer har ett organisationsschema!

Jag tror att det skulle vara positivt för alla om ett sådant organisationsschema var tillgängligt även för alla medlemmar inom HSB Göta.

Detta eftersom det då skulle bli lättare att förstå hur organisationen är uppbyggd, och detta kan vara ett litet bidrag för att skapa ett ökat engagemang bland de annars så kraftigt oengagerade medlemmarna.

Frågor till HSB Götas styrelse:
 1. Kommer HSB Götas styrelse att besvara den fråga jag skickat runt i HSB organisationen, men som ingen på HSB kunnat eller velat besvara, dvs hur HSB Götas samt även hela HSB:s organisation ser ut idag (komplett och alltid aktuellt organisationsschema med antal anställda och med planerade förändringar, etc)?

 2. Om HSB saknar organisationsschema, när har HSB tagit fram detta till medlemmarna?

 3. Tycker inte HSB Götas styrelse att medlemmarna inte ens skulle behöva fråga efter detta, utan ett organisationsschema borde finnas som allra första del när HSB:s webbplats togs i bruk (löpande uppdaterad)?
Ytterliggare frågor till HSB Götas styrelse:
 1. Vad är skälet till att HSB Götas styrelse inte har lagt ut ett sådant organisationsschema för länge sedan?

 2. Ser HSB Götas styrelse någon nackdel med att medlemmarna får reda på hur organisationen är uppbyggd?
Jag önskar att HSB Götas styrelse ger konkreta och relevanta svar på ovanstående frågor.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska omedelbart lägga ut komplett och alltid aktuellt organisationsschema, åtkomligt för samtliga medlemmar.

 2. Det ska på HSB Götas webbplats finnas ett organisationsschema för HSB Götas organisation och ett för hela HSB.

 3. Organisationsscheman ska läggas ut senast två veckor efter årsstämman 2009 (skulle ha gjorts innan denna motion tas upp till behandling).

 4. Dessa organisationsscheman ska löpande och omedelbart uppdateras allteftersom förändringar sker; med antal anställda, med planerade förändringar, etc.

 5. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 6. Processen med att ta fram dessa organisationscheman redovisas löpande av HSB Götas styrelse för alla medlemmar via HSB Götas webbplats till dess att arbetet är fullt ut färdigställt.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

MOTION #4

Redovisning av medlemsundersökningar 1999-2009

Bakgrund:

ÅRLIG MEDLEMSUNDERSÖKNING - AV STÖRSTA VIKT !!!
En årlig medlemsundersökning bör genomföras, för att dels ställa krav på HSB Götas styrelse att göra ett arbete som tillför något för medlemmarna, och dels för att se om HSB Göta lyckas med att skapa ett förtroende bland medlemmarna (och då inte bara bland de förtroendevalda!). I denna process är det viktigt att medlemmarna ser konkreta förbättringar.

Det är min åsikt att även om resultatet kanske inte är så positivt för HSB Göta så är det bättre att HSB Göta visar öppenhet och en vilja till förbättringar än att HSB Göta försöker dölja vad medlemmarna tycker.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska presentera senast gjorda medlemsundersökningar
  HSB Götas styrelse ska omedelbart redovisa (bl.a. på HSB Götas webbplats, utöver i svaret på denna motion) exakt vilka frågor som ställts.
  Samt vem som anlitats för att göra undersökningen, och hur.

 2. HSB Götas styrelse ska presentera medlemsundersökningar som gjorts 00-09
  Har det skett fler undersökningar mellan 2000 och 2009 så ska dessa också redovisas på motsvarande sätt.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #4-2

Årliga enkätundersökningar

 1. Enkätundersökning görs årligen framöver med löpande full redovisning för alla
  HSB Göta genomför årligen (de närmaste tre-fem åren) denna typ av undersökningar där frågor ställs på medlemmarnas syn. HSB Göta redovisar löpande resultatet i sin helhet (bl.a. på HSB Götas webbplats och i medlemstidning), tillsammans med hur många som svarat.

MOTION #4-3

Vad har enkätundersökningarna lett till för förbättringar?

 1. HSB Götas styrelse redovisar här vilka konkreta åtgärder HSB Göta
  a) har vidtagit, samt
  b) har för avsikt att vidtaga
  med anledning av resultaten från gjorda enkätundersökningar.


  Enkäter ska inte vara ett självändamål.

 2. HSB Göta lägger även ut dessa åtgärder på HSB Götas webbplats, där det tydligt framgår vad som gjorts av styrelsen med anledning av vilket resultat från enkätundersökningarna.

MOTION #5

Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Göta

Bakgrund:
HSB Göta saknar en förteckning över vilka brf:ar som ingår i föreningen.
HSB Göta har en ofullständig och i vissa delar felaktig lista på HSB:s webbplats, men förutom att den innehåller fel och inte är komplett så är det inte en lista i den bemärkelsen att man kan gå in och se direkt vilka brf:ar det finns och var de är belägna med tillhörande grundläggande information. Det tar minst en hel dag att ta sig igenom denna svårsökta lista.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta ska ta fram en korrekt lista över samtliga brf:ar inom HSB Göta med minst följande uppgifter på en och samma webbsida (alltså utan att man behöver klicka eller bläddra sig fram och tillbaka mellan olika webbsidor);
  - organisationsnummer
  - Adress (gatuadress, postnummer, postort)
  - antal lägenheter
  - foto på brf
  - kontaktpersoner
  - kontaktvägar


 2. Denna lista läggs snarast (inom två månader) ut på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #6

Utökat samarbete mellan brf:ar

Bakgrund:
Det förekommer väldigt lite samarbete mellan brf:arna. Det känns lite tråkigt att HSB Göta inte är intresserad av att underlätta samarbete mellan föreningar eftersom det finns en hel del pengar att tjäna på detta för brf:arna. Dessutom kan bättre resultat uppnås.

Tyvärr ligger HSB Götas intresse främst i att tjäna pengar själv, i stället för att brf:arna ska ha den bästa ekonomin. Jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska verka för samordning av föreningars aktiviteter och underhållsåtgärder, inte minst stamrörsbyte.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #6-2

Utökat samarbete mellan brf:ar - plan för samordning mellan brf:ar

 1. HSB Götas styrelse tar snarast fram en långsiktig plan för hur en samordning mellan brf:ar ska utökas.

  Denna plan redovisas för alla (HSB Götas webbplats).


MOTION #6-3

Utökat samarbete mellan brf:ar - löpande info om brf-samarbete

 1. HSB Götas styrelse ska löpande informera (bl.a. på HSB Götas webbplats) om de åtgärder HSB Göta vidtager för att utöka samarbetet mellan brf:ar.

  Detta inte minst så att gemensamma upphandlingar kan göras och så att man i olika sammanhang kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper mellan olika brf:ar.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

MOTION #7A

Frågor till styrelsen

 1. Är HSB Götas styrelse medveten om att en styrelse har lagstadgad skyldighet att svara på frågor på stämmorna?

 2. Är det HSB Götas åsikt att HSB Götas styrelse inte behöver svara på frågor från fullmäktige och motionärer på HSB Götas stämmor?


MOTION #7

24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor

Bakgrund:

Undanglidande svar inte acceptabelt
Jag vill därför att krav ställs på HSB Göta att alla frågor ska besvaras. Det kan inte accepteras att undvikande, ofullständiga, oriktiga och undanglidande svar ges varje gång.

Alla frågor (icke personliga) som ställts av medlemmar bör redovisas av HSB Göta på HSB Götas webbplats tillsammans med av HSB Göta givna svar. Om en medlem specifikt begär att fråga med svar ska läggas ut på HSB Götas webbplats bör HSB Göta vara skyldig att göra detta.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta måste svara på frågor från medlemmarna.

  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 2. Svar (seriöst utformade) på frågor ska ges av HSB Göta inom 24 timmar, under normal arbetstid!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #7-2.

Bekräftelser

 1. Alla skrivelser måste bekräftas om avsändaren begär detta.

 2. Bekräftelse av mottagande av mail ska ges inom 4 timmar under normal arbetstid.
 3. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

MOTION #7-3.

Medlemsfrågor redovisas

 1. Frågor (icke personliga) som ställts av medlemmar bör redovisas av HSB Göta på HSB Götas webbplats tillsammans med av HSB Göta givna svar
  så att alla kan dra nytta av svaren som ges, och så att frågor/svar inte behöver upprepas hela tiden.

 2. Frågor och svar läggs ut om medlem begär detta
  Om en medlem specifikt begär att fråga med svar ska läggas ut på HSB Götas webbplats är HSB Göta skyldig att göra detta.

MOTION #7-4.

Rätt att få svar!

Medlemmar ska inte bara ha rätt att ställa frågor. De ska också ha rätt att få svar!

 1. Det förs in i HSB Götas stadgar att medlemmar har rätt att få svar på de frågor som ställs, utom när det rör sig om affärskritiska frågor och frågor om andra enskilda medlemmar.

  I de fall HSB Göta inte ger svar svar ska koden för föreningsstyrning följas;
  Följ, eller förklara!
  Dvs HSB Göta ska detaljerat förklara för den som ställt frågan och konkret motivera varför svar inte ges.MOTION #8

Ingen spärr för utskrift av information! + Format


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Information som läggs ut på HSB:s webbplats får inte spärras för utskrift.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #8-2

Format

 1. I de fall PDF-filer används ska HSB Göta eftersträva att dessa så ofta som möjligt ligger tillsammans med "vanlig" text (ASCII) alternativt rtf/doc-dokument i standardformat, med likadant innehåll.

 2. MS-Office dokument ska aldrig läggas ut enbart i dessa format eftersom alla inte har Word, Excel, etc.

 3. Detta läggs snarast till i stadgarna.

MOTION #9

Informationsmaterial till webben

Bakgrund:
Den information som kommer medlemmarna till del från HSB är försvinnande liten. Medan HSB använder en stor del av medlemmarnas pengar till att begränsa informationsflödet från HSB (HSB anser sig tydligen vara i större behov av att hemlighålla information än t.ex. SÄPO) så tycks inga pengar eller resurser avsättas för att se till så medlemmarna får information, så att de därmed engageras i verksamheten.

Om någon av HSB Götas medlemmar får information så är det styrelserna (som sällan för denna information vidare, vilket vi alla känner till). Jag anser att denna lilla mängd information till styrelserna inte behöver sekretessbeläggas, utan den kan precis lika gärna komma alla medlemmar till del, för att därmed bidraga till ett ökat engagemang inom HSB Göta.

Jag önskar att allt informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB ska läggas ut i oredigerad form på HSB Götas webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.
 • Hur ställer sig HSB Götas styrelse till detta förslag?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Så mycket som möjligt av det informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB ska omedelbart börja läggas ut i oredigerad form på HSB Götas webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #10A

Fråga till styrelsen om ombud och biträde på brf-stämmor

 1. Hur försvarar HSB att en styrelse helt fritt (utan något som helst stöd i varken lag eller stadgar för detta) får ta med sig vem som helst, t.ex. advokater, så som t.ex. styrelsen i min förening gjort, medan medlemmarna ska sakna denna rättighet?


MOTION #10B

Fråga till styrelsen om ombud och biträde på brf-stämmor

 1. Varför denna gravt allvarliga särbehandling av medlemmar, avseende ombud och biträde, där i praktiken ett regelverk gäller för styrelsen och ett annat för övriga medlemmar?

  Alltså trots att det gällande regelverket här är exakt detsamma för styrelse som för övriga medlemmar!

  HSB tycks understödja denna särbehandling inte bara i min brf, utan i samtliga brf:ar.


MOTION #10C

Fråga till styrelsen om ombud och biträde på brf-stämmor

 1. Tycker HSB Götas styrelse att det, med HSB:s märkliga definitioner och tolkningar av stadgar, är bra att medlemmarna i detta avseende är helt rättslösa genom att de inte ska få göra vad styrelserna tar sig rätten att göra?


MOTION #10D

Fråga till styrelsen om ombud och biträde på brf-stämmor

 1. Tycker HSB Götas styrelse att denna av HSB egenmäktigt satta begränsning av medlemmarnas rättigheter är demokratisk?

  Det skulle vara jättebra om HSB Götas styrelse i sitt svar undanhåller sig från att svara att varje brf själv bestämmer detta. Så är det inte! Det är HSB som sätter upp regelverk och det är HSB som gjort dessa tolkningar åt medlemmarna. Så har det varit i alla år.

  Detta bevisas bl.a. av att HSB Götas egen jurist på en stämma i Brf Lutan bestämde detta helt på egen hand för föreningen! Precis som det ALLTID fungerar.

MOTION #10E

Frågor till styrelsen

 1. Ser HSB Götas styrelse något hinder för att en medlem i en HSB-brf deltar som ombud/biträde i en annan HSB-brf?
  Alltså helt bortsett från vad stadgar säger eller inte säger!


 2. I så fall exakt vad?

MOTION #10F

Fråga till styrelsen

 1. Har HSB Götas styrelse för avsikt att verka för att snarast se till så att det skrivs in i stadgarna (såväl brf-stadgarna som HSB-föreningens stadgar) att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst?
  (Oavsett region naturligtvis, men framför allt inom samma region.)


MOTION #10G

Fråga till styrelsen

 1. Om HSB Göta vill verka för demokrati, öppenhet och insyn samt följa värderingarna i ETHOS samt HSB:s nya kod för föreningsstyrning så måste det väl vara viktigt för HSB Götas styrelse att se till så att HSB-medlemmar kan agera ombud och biträden i andra HSB-föreningar än sin egen?

  Håller inte HSB Götas styrelse med om detta?MOTION #10

Ombud/biträde i valfri HSB-brf

Bakgrund:

Infam tolkning av HSB
HSB Göta, precis som HSB Riksförbund och nästan alla HSB regionföreningar, tolkar HSB:s normalstadgar som att en medlem bara får agera ombud/biträde i sin egen förening. Detta är en så otroligt infam tolkning att det är svårt att förstå att någon ens vågar dra ett löjes skimmer över sig själv och organisationen med ett så genomdumt påstående.

Vem som helst med det minsta sunt förnuft begriper naturligtvis att det inte är särskilt stor vits med att agera biträde i sin egen förening.
Det behövs självfallet ingen fullmakt för att få närvara på stämman i sin egen förening!

HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh säger att HSB inte vill att en medlem ska ha möjlighet att t.ex. ta med sig en advokat på en stämma, men det är ju bara ett synnerligen dumt och odemokratiskt argument. Eller hur?

Se denna sida för vad som eg. gäller idag; http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm.
Som alla kan se på denna webbsida så har HSB fullt medvetet tagit fram normalstadgar som ska göra att HSB kan göra fria och olika tolkningar för varje situation som uppstår, beroende på vilket som passar HSB bäst för varje tillfälle.


Tycker inte HSB Götas styrelse att HSB Göta borde föregå med gott exempel i denna fråga?


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (t.o.m. oavsett region).

  Denna information läggs även ut på HSB Götas webbplats.

  Detta måste självfallet protokollföras, precis som alla andra beslut.
OBS! HSB Götas styrelse kommer här att försöka svara något undvikande i stil med att det är upp till varje brf att ändra sina stadgar, men det är inte vad denna motion handlar om. Det handlar om att HSB Götas styrelse klargör sin inställning och aktivt påverkar brf:ar och styrelser att bli lite mer demokratiska.


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #10-2.

Ändring av stadgar för brf:ar om ombud/biträde

 1. HSB Götas styrelse ska aktivt verka för att brf:arna ändrar sina stadgar (även på förbundsnivå, normalstadgarna) så att det klargörs helt även i brf-stadgarna att ombud/biträde kan fungera i valfri HSB-brf.

 2. Hur arbetet fortlöper med detta redovisas löpande på HSB Götas webbplats.

MOTION #11A

Fråga till styrelsen

 1. Är HSB Götas styrelse medveten om att en styrelse har exakt lika lite stöd i lagen att till en stämma ta med sig externa juridiskt kunniga personer eller experter som en "vanlig" medlem har?


MOTION #11B

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Götas styrelse att verka för att det i demokratisk ordning ska bli möjligt för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer (experter) till sin brf:s stämma (precis som styrelser alltid kunnat göra, och har gjort), även om detta biträde inte är medlem i HSB?

 2. Om nej, varför?

 3. Om ja, hur och när?

MOTION #11

Utökning av medlemmarnas rättigheter

Bakgrund:
Som medlem i en brf har man nästintill inga rättigheter. Det har bostadsorganisationerna sett till även genom de lagar som de varit med om att ta fram. En av de mest grundläggande demokratiska bitarna som saknas inom HSB är medlemmens uttalade rätt att ta med sig en juridiskt kunnig person (eller expert inom något speciellt område) till stämman som stöd för sina åsikter.

Enlig lag och stadgar har styrelsen inte mer rätt att göra detta än vad den enskilda medlemmen har. Men styrelser har bara tagit sig denna rätt för att det inte finns medlemmar som kan regelverket, och som därför inte förstår att detta inte låter sig göras.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf ska kunna ta med sig en expert eller juridiskt kunnig person - som ej är medlem i HSB - på en stämma som biträde (precis som styrelser tagit sig friheten att göra under alla tidigare år).

 2. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf ska kunna anlita en juridiskt kunnig person alternativt expert - som ej är HSB-medlem - att agera ombud på stämman.

 3. Likhetsprincipen gäller - samma regel för medlem som för styrelse
  Det klargörs på stämman av HSB Götas styrelse att om en medlem inte har rätt att ta med sig en juridiskt kunnig eller expert inom ett visst område på stämman så har styrelsen heller inte denna rätt, enligt hur regelverket ser ut idag.


  Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Götas webbplats.
HSB Götas styrelse kan här inte svara något undvikande i stil med att det är upp till varje brf att ändra sina stadgar eftersom det inte är vad denna motion handlar om. Det handlar om att HSB Götas styrelse klargör sin inställning och aktivt påverkar brf:ar och styrelser att bli lite mer demokratiska.


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #11-2

Bostadsrättsföreningarna måste ändra sina stadgar

 1. Det klargörs på stämman av HSB Götas styrelse att alla brf:ar snarast bör ändra sina stadgar så att det fastställs även i brf-stadgarna att såväl styrelser som medlemmar får ta med sig juridiskt kunniga personer eller experter på stämman (som t.ex. kan värna om de enskilda medlemmarnas rättigheter), även om de inte är medlemmar i HSB.

  Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Götas webbplats.

MOTION #11-3

Juridiskt kunnigt externt biträde tillåtet i bostadsrättsföreningarna

 1. HSB Götas styrelse ska omedelbart och aktivt löpande verka för att det i demokratisk ordning förs in i alla brf-stadgar att det är fullt tillåtet för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer/experter till sin brf:s stämma, även om detta biträde inte är medlem i HSB.

  Detta görs bl.a. genom frekvent information från HSB Göta till inte bara styrelser utan även till enskilda medlemmar om att stadgarna måste justeras på denna punkt.

MOTION #11-4

Fullmäktige kan ta med sig juridiskt kunnig externt biträde

 1. Fullmäktigeledamöter ska ha rätt att ta med sig "utomstående" till HSB Götas fullmäktigesammanträde, som juridiskt kunnig, alternativt expert, i form av biträde, även om stämman skulle vara stängd för andra än fullmäktige.

  Det förs snarast in i HSB Götas stadgar.

MOTION #12

Information till medlemmarna

Bakgrund:
HSB har en del informationsmaterial för vad som gäller inom HSB och tips till medlemmar. Detta finns till försäljning trots att det är information som i högsta grad borde finnas gratis tillgängligt för alla medlemmar.

Om HSB vill utge sig för att vara en demokratisk medlemsorganisation så ska HSB inte tjäna pengar på att medlemmarna får information om vad som gäller i en bostadsrättsförening eller vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem.
Och informationen till medlemmarna ska inte begränsas genom att medlemmarna måste betala för att få dylik information!
Som det är idag så har HSB ett antal informationsblad och dylikt som brf:arna kan beställa.

Men varför hänger HSB inte med i utvecklingen och lägger ut all denna information på sin i övrigt nästan totalt informationslösa webbsajt (med en inom parantes sagt fullständigt oanvändbar sökfunktion)?

I en kooperativ organisation som HSB så ska det inte bara vara vissa förunnat att få tillgång till information om vad som gäller inom organisationen. Detta är synnerligen odemokratiskt!

För de brf:ar eller medlemmar som fortfarande vill beställa skriftligt material i pappersform så finns det naturligtvis inget hinder för detta, bara för att det också finns på Internet.

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Göta lägger ut all skriftlig information på sin webbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening.
T.ex.;
 • Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen (9,50:- + moms & frakt)
 • Vem ska underhålla bostadsrätten? (8,00:- + moms & frakt)
 • Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar (9,50:- + moms & frakt)
 • Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad (9,50:- + moms & frakt)
 • Här ska vi trivas (9,50:- + moms & frakt)
 • Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
 • "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
 • Tolkning av HSB:s mönsterstadgar §14
 • Vem betalar vattenskadorna?
 • Och allt annat.
FÖRSLAG 2:
Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB:s webbplats ("Bostadsrättsjuridik", etc).

Fråga till HSB Göta:
 • Kommer HSB Göta att följa mina förslag enligt ovan (i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS), eller vad har HSB Göta att opponera mot dessa?
HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Jag yrkar att stämman beslutar följande;
 1. HSB Göta ska lägga ut allt skriftligt informationsmaterial på HSB Götas webbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening.
  Exempel;
  • Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen
  • Vem ska underhålla bostadsrätten?
  • Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar
  • Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad
  • Här ska vi trivas
  • Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
  • "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
  • Tolkning av HSB:s mönsterstadgar §14
  • Vem betalar vattenskadorna?


 2. Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Götas webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i dessa skrifter.

 3. Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #12-2

Öppet kursmaterial

 1. Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB Götas webbplats;
  - Introduktionskurs - för dig som är nybliven förtroendevald
  - Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter
  - Att skriva protokoll
  - Ekonomisk grundkurs för icke-ekonomer
  - Ekonomiska rutiner och rapporter
  - Valberedningskurs
  - Studieorganisatörskurs
  - Medlemskommunikation
  - Stadgeenlig besiktning
  - Energi- och miljökurs
  - Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter
  - Revisionskurs
  - Styrelsejuridik
  - Bostadsrättsjuridik
  - etc.

 2. Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Götas webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i detta utbildningsmaterial.

 3. Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

MOTION #13A

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Götas styrelse att lägga ut information på HSB Götas annars väldigt torftiga webbplats så att medlemmarna kan se bl.a.;
  a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
  b. När nästa extra styrelsemöte är.
  c. När tidigare styrelsemöten varit.
  d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
  e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
  f. Vilka beslut som tagits (övergripande).
  g. När nästa arbetsmöte är och vad det ska behandla?
  h. Vilka som deltagit på respektive arbetsmöte?

 2. Om det är någon av ovanstående punkter (a-h) som HSB Götas styrelse inte vill lägga ut på HSB Götas webbplats så vill jag be om en specifik förklaring (alltså ej i generella termer) för varje punkt om anledningen till detta!

MOTION #13

Information om när styrelsen har sina styrelsemöten

Bakgrund:
Jag vill i egenskap av delägare i HSB Göta se när HSB Götas styrelse har sina styrelsemöten och vad det beslutas om.

Detta borde vara en ren självklarhet och speciellt nu med tanke på den öppenhet och insyn som gäller enligt ETHOS (Engagemang,
Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan, där HSB påstår att den viktigaste punkten är "Trygghet"... man kan undra varför) och HSB:s nya kod för föreningsstyrning.

En av fördelarna med en redovisning av styrelsemöten är att medlemmarna kan se om de frågor de tagit upp med styrelsen tagits upp för behandling av styrelsen.
Detta är alltså ett av de absolut viktigaste stegen som kan tas mot en demokratisk miljö inom HSB !!! Vill styrelsen verka för en demokratisering av HSB Göta?

HSB Götas styrelse måste vara ett föredöme för brf-styrelserna
HSB Götas styrelse måste agera som ett föredöme för brf:arna, annars kommer dessa aldrig heller att demokratiseras.

Om HSB Götas styrelse skulle motsätta sig denna motion så måste medlemmarna börja reagera på hur det går till. Att styrelsen ska redovisa sina styrelsemöte för alla medlemmar torde vara en självklarhet för alla i en demokratisk och medlemsägd organisation.
Det är således dessutom teoretiskt omöjligt för stämman att avslå denna motion, och det skulle verkligen vara ett stort nederlag för demokratin som så skulle ske.

Se HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta ska omedelbart lägga ut information (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker) på HSB Götas hemsida så att medlemmar kan se bl.a.;
  a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
  b. När nästa extra styrelsemöte är.
  c. När tidigare styrelsemöten varit.
  d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
  e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
  f. Vilka beslut som tagits (övergripande).
  g. När nästa arbetsmöte är och vad som ska behandlas där.
  h. Vilka som deltagit på respektive arbetsmöte.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurageMOTION #14

Bekräftelse från HSB Göta av mottagande av motioner

Bakgrund:
Det är inte helt lätt att få bekräftelser på mottagandet av skrivelser, varken från HSB Götas styrelse eller tjänstemännen på HSB Göta. Man vet inte om anledningen till att man inte får något svar är för att de inte tagit emot skrivelsen, för att de inte är på plats, eller om det är för att de helt enkelt struntar i att svara, enligt hur det som regel är. Särskilt viktigt är att få bekräftelse på mottagande av motioner.

Frågor till HSB Götas styrelse:
 1. Varför har HSB Göta aldrig bekräftat att de tagit emot motioner från medlemmarna?
 2. Kan HSB Göta utlova att alla som skickar in motioner till HSB Göta i fortsättningen omedelbart får en skriftlig bekräftelse på exakt vad som tagits emot?
 3. Kommer HSB Göta att se till så att det förs in i stadgarna att HSB Göta måste bekräfta alla skrivelser?
OBS!
Jag har fler förslag på stadgeändringar och HSB Göta borde lämpligen gå ut med en allmän förfrågan (årligen) om vilka önskemål på stadgeändringar som finns bland medlemmarna, så att dagens luddiga stadgar kan förändras till något som är till nytta för alla.
 • Hur ställer sig HSB Götas styrelse till detta förslag?
Att bekräfta mottagandet av skrivelser är endast normalt hyfs
Jag tycker det hör till vanligt normalt hyfs att man i en organisation som HSB gör en så enkel sak som att bekräfta att man tagit emot skrivelser, och speciellt för något så viktigt som motioner.

Eftersom HSB dock inte gör detta (och HSB "glömt" att föra in även detta i ETHOS och sin etiska kod för föreningsstyrning) så är det viktigt att det fastställs i stadgar att skrivelser ska bekräftas, så att denna fråga aldrig mer behöver dryftas.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta ska alltid bekräfta mottagna motioner och det ska göras omedelbart vid inlämnandet (under arbetstid).

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #14-2

Omedelbar redovisning av inkomna motioner

 1. Senast under första arbetsdagen efter motionstidens utgång ska det på HSB Götas webbplats redovisas antalet motioner och vilka som lämnat in motioner (antal motioner per angiven motionär).

MOTION #15

Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!

Bakgrund:
Se HSB:s kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
HSB skriver i § 1.3.5;
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet".
HSB har därmed stärkt sin maktposition och rejält minskat demokratin.
HSB nämner inget om att alla personval rent logiskt självklart alltid ska ske genom sluten omröstning.

För att få igenom detta i respektive region i landet måste dock stadgarna ändras. Om det finns en enda fullmäktige i landet som röstar för denna förändring så är det skandal!

Det är viktigt att medlemmarna kräver svar från sina fullmäktige i föreningen över hur de kommer att rösta avseende koderna på HSB:s fullmäktigemöte om stadgeändringar.

De som kommer att rösta för stadgeändringar enligt följande paragraf (och vissa andra);
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet"
bör enligt min mening snarast sparkas som fullmäktige av medlemmarna, eftersom de inte ser till medlemmarnas bästa!

I demokratiska organisationer så stadgas det i stället;
"Val ska förrättas genom sluten röstning, om någon begär det".

Aktivt val är viktigt!
Personval ska självfallet alltid genomföras med sluten omröstning, inte minst eftersom alla då måste göra ett aktivt val, och förhoppningsvis tänker man efter lite mer då.

Jag vill att det förs in i stadgarna att personval på HSB Götas stämmor alltid ska genomföras med "sluten" omröstning.
Och gärna att ett system tas fram så att det protokollförs och offentliggörs vilken förening/fullmäktigeledamot som har röstat på vem.
 • Hur ställer sig HSB Götas styrelse till detta förslag, och kommer HSB Götas styrelse att verka för att detta införs och att stadgarna ändras därefter?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Personval ska alltid genomföras med sluten omröstning.

 2. Detta förs in i stadgarna för HSB Göta.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #15-2

Ändring av brf-stadgar avseende sluten omröstning vid val

 1. HSB Götas styrelse ska aktivt (och omedelbart/löpande) verka för att brf:arna inom HSB Göta ska göra stadgeändringar om att personval alltid ska förrättas genom sluten omröstning.

 2. Hur arbetet med detta går redovisas för alla på HSB Götas webbplats.
Här är risken stor att styrelsen gör det lätt för sig och bara svarar att detta är upp till de enskilda föreningar. Dylika svar är ej relevanta. HSB Göta kan påverka, och det vet alla.
Då ska också HSB Göta påverka för att föreningarna fungerar bättre. Detta är bara ett sätt av väldigt många som HSB Göta kan skapa bättre fungerande bostadsrättsföreningar.

MOTION #16

Mentometerknappar vid röstning

Bakgrund:
Den förmodligen mest effektiva metoden för att förenkla och förbättra röstning är att använda sig av mentometerknappar.

Vad kan vara bättre än detta?
 1. Därmed kan röstningar genomföras utan att man så direkt påverkas av hur andra röstar.

 2. Räkningen av rösterna utförs inte av någon som kan vara partisk i frågan, dvs rösträkningen blir exakt och alla kan lita på resultatet.

 3. Det blir möjligt att kontrollera att endast röstberättigade röstar (i motsats till idag).

 4. Tidsbesparing! Rösträkningarna kan genomföras omedelbart, dvs snabb och enkel röstning i varje fråga och mycket tid sparas, med alla de positiva effekter detta medför.

 5. Det blir möjligt att registrera vem som röstat för vad. Som representanter för brf:arna ska fullmäktigeledamöterna rösta så som deras brf vill att de ska rösta. Detta har aldrig tidigare varit möjligt att kontrollera, men med ett mentometersystem öppnas dessa möjligheter.
Så här skriver Mentometer.nu;
"Ett mentometersystem är ett kraftfullt hjälpmedel för att effektivisera kommunikationen mellan föredragshållare och åhörare. Genom interaktiva frågor och påstående i din presentation behåller du publikens uppmärksamhet och intresse samtidigt som du har möjlighet att samla in värdefull information. Ett mentometersystem passar lika bra för det lilla mötet som på den stora konferensen.

Engagera deltagarna och involvera dem i presentationen
Ta reda på fakta innan du börjar och bekräfta förståelse innan du avslutar
Samla information om deltagarnas åsikter, kunskap, vanor
Samla data för rapportering och analyser
Segmentera data baserad på deltagarnas ålder, kön, utbildning, arbetsuppgifter etc
".

Ett startpaket innehållande 32 st trådlösa RF knappsatser, en USB-mottagare samt mjukvara kostar 13.000 kr. HSB Göta behöver naturligtvis fler än så, men det visar att priset faktiskt är överkomligt, för att få en enorm förbättring av stämmorna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Mentometersystem ska användas på HSB Götas stämmor, och i fortsättningen användas på alla stämmor vid röstningar!

  Ett system där man kan se hur respektive fullmäktigeledamot röstat är viktigt.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #17

Fri placering på stämmor - en demokratifråga !

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De som inte är fullmäktigeledamöter ska inte tvingas sitta på speciella platser på HSB Götas fullmäktigesammanträden. Det ska vara fri placering.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan