Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs
 2. Utdrag från HSB Götas styrelseprotokoll
 3. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Göta
 4. Särskild medlemsrepresentant
 5. Tillsättande av demokrati- och insynsråd
 6. Vad gör HSB Göta för demokratin?
 7. Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Göta + Information
 8. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
 9. Hur arbetar HSB Göta för inflytande och insyn?
 


MOTION #91

Komplett röstlängd för årsstämman offentliggörs


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Senast tre veckor efter denna stämma ska alla som vill få en kopia av röstlängd med alla närvarande för stämmor från och med fg årsstämma, men även tidigare (alternativt eller i kombination med att de läggs ut på HSB Götas webbplats).

 2. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #92A

Fråga till styrelsen

 1. Om jag vill ha utdrag från HSB Götas styrelseprotokoll i det som rör mig, hur ställer sig styrelsen till detta?

  Finns det några hinder för detta, i så fall rent konkret vilka?MOTION #92B

Fråga till styrelsen

 1. Det är ju en rekommendation som HSB till och med ger styrelserna i brf:ar att ge ut det som skrivits i styrelseprotokoll om den som begär ut uppgifter.

  Då borde väl även HSB Götas styrelse kunna följa HSB:s egna riktlinjer, eller hur?MOTION #92C

Fråga till styrelsen

 1. Att kunna få utdrag från styrelseprotokoll i frågor som rör en själv är speciellt viktigt med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med öppenhet och insyn.
  Jag hoppas att HSB Göta har för avsikt att följa dessa, eller?MOTION #92D

Fråga till styrelsen

 1. I vilka konkreta fall kan HSB Götas styrelse tänka sig att det inte går att lämna ut utdrag till en enskild medlem i frågor som berör den enskilde medlemmen?


MOTION #92

Utdrag från HSB Götas styrelseprotokoll

Ett av de bästa stegen mot öppenhet inom HSB Göta skulle vara att medlemmar får ta del av styrelseprotokollen (exkl. det som rör för stunden känsliga affärsfrågor).

T.o.m. SÄPO öppnar upp sig där den nye SÄPO-chefen Anders Danielsson vill ha ett insynsråd (där parlamentariker ingår, t.ex. journalister) som ska kunna se allt vad som händer inom SÄPO, och som kan begära ut fullständiga uppgifter i varje enskilt ärende som de vill undersöka närmare.

HSB försöker i stället hemlighålla precis allting. Det finns inget som HSB Göta lämnat ut med mindre än att man kunnat vifta med stadgar och lagar.

Varför ska HSB vara hemligare än SÄPO?

Se HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; "Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Medlem som vill ha utdrag från HSB Götas styrelseprotokoll i ärenden som berör denne ska få detta utan fördröjning.

 2. Om HSB Götas styrelse av någon anledning ändå nekar detta så ska den som begär utdraget omedelbart få en skriftlig och konkret förklaring till detta, med direkt referens till skriftliga och offentliga lagar eller skriftliga dokumenterade riktlinjer inom HSB, om sådana finns.

 3. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar tillsammans med för vilka eventuella undantagsfall som finns då en medlem inte kan få ett utdrag från HSB Götas styrelseprotokoll.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #92-2

När kan en medlem inte få utdrag om sig från styrelseprotokoll?

 1. Styrelsen ska klargöra i vilka fall en medlem inte ska kunna få ett utdrag från styrelseprotokoll i ärende som rör medlemmen.

  Detta får inte ske godtyckligt!

 2. Dessa omständigheter läggs snarast till i stadgarna.

MOTION #93A

Fråga till styrelsen

 1. Ser HSB Götas styrelse några nackdelar med att HSB Götas styrelseprotokoll är öppna (exkl. känslig affärsinformation och sådant som rör enskilda medlemmar), och i så fall vilka?


MOTION #93B

Fråga till styrelsen

 1. Ser HSB Götas styrelse några fördelar med att HSB Götas styrelseprotokoll är öppna (exkl. känslig affärsinformation och sådant som rör enskilda medlemmar), och i så fall vilka?


MOTION #93

Offentliga styrelseprotokoll från HSB Göta

Bakgrund:

Se webbsidan http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm, punkt 17-30, för vad som egentligen gäller avseende offentliga styrelseprotokoll ! Jag hoppas att så många som möjligt av fullmäktigeledamöterna läser den information jag lagt ut på nämnda webbsida, eftersom jag valt att inte kopiera in denna omfattande text om protokoll i motionen här.

Sanningen är att det finns inga som helst hinder mot att offentliggöra styrelseprotokoll !
Sanningen är också att det inte finns några nackdelar, enbart fördelar!

Det skulle skapa en avsevärt ökad säkerhet för HSB Götas medlemmar. Inte förrän den dag (det är förhoppningsvis inte frågan om "om", bara om "när") det finns en öppen och ärlig styrelse inom HSB Göta som lägger ut sina styrelseprotokoll så kan medlemmarna tro på att det finns någon öppenhet inom HSB Göta.

Vad tycker HSB Götas styrelse om öppna styrelseprotokoll?
Risken är naturligtvis stor att HSB Götas styrelse kommer att göra allt som står i dess makt för att påverka fullmäktigeledamöterna att inte ta detta beslut, men det är stämman som bestämmer, och då är det bara att hoppas att dessa fullmäktigeledamöter ser till medlemmarnas och föreningens bästa och bestämmer att protokollen ska vara offentliga, enligt mitt yrkande nedan.
 • Om det skulle vara så att HSB Götas styrelse väljer att bara försöka hitta nackdelar, i stället för att se fördelarna, så hoppas jag dels att HSB Götas styrelse noga redogör för detta och sina bakomliggande skäl, och dels att argumenten inte blir så rent ut sagt korkade som HSB Göta tidigare gett i svaren på mina motioner om öppna styrelseprotokoll.

Medlemskontroll!
Med en viss insyn i protokollen så kommer protokollen inte lika enkelt att kunna förvanskas eller göras "knapphändig"!


Fråga till HSB Götas styrelse:
Exakt vad har styrelsen gjort för att förbättra kvaliteten på styrelsens protokoll?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelseprotokoll offentliggörs, exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar med omedelbar verkan, för alla HSB Götas medlemmar.

 2. Styrelseprotokollen läggs ut på HSB Götas webbplats (efter att känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar blankats ut).

 3. Det skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar att styrelseprotokollen ska vara öppna (med undantag för information om enskilda medlemmar och känslig information för avtal/upphandlingar o. dyl.).

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #94A

Frågor till styrelsen

 1. Hur många av fullmäktigeledamöterna är inte styrelseledamöter?

 2. Vilka är dessa och från vilka föreningar?


MOTION #94B

Fråga till styrelsen

 1. Vad är bospargruppens historia? Hur har den tillkommit, när, etc?


MOTION #94

Särskild medlemsrepresentant i fullmäktige

Bakgrund:
Få vet vem som kan väljas som fullmäktige
Som det är idag så består nästan alla, eller alla, fullmäktigeledamöter (exkl. Bospargruppen) av ledamöter från brf-styrelser. Vad detta beror på kan diskuteras, men det råder ingen tvekan om att ytterst få medlemmar känner till att andra än styrelseledamöter kan väljas till detta uppdrag som fullmäktige.

Vem representerar medlemmarna?
Fullmäktigeledamöterna representerar inte medlemmarna. Ingen talar för medlemmarnas bästa (när hände detta senast?). Och alla motioner till fördel för medlemmarna avslås.

Om inte fullmäktige talar för medlemmarna, vem ska då göra detta?

Medlemsrepresentanter på fullmäktigemöten
Fram till dess att denna bit demokratiserats lite mer så anser jag att det finns ett stort behov av ett antal s.k. "medlemsrepresentanter", dvs fullmäktigeledamöter som själva inte sitter i en styrelse, och som särskilt för talan för "icke-styrelser".

Det måste finnas någon som bevakar medlemmarnas intressen!
Jag misstänker att detta kommer att bemötas av kraftiga protester från såväl HSB Götas styrelse som fullmäktigeledamöter, men jag hoppas verkligen jag har fel här, och att fullmäktigeledamöterna inte bara försöker leta nackdelar, utan att de förstår nyttan med detta.

Detta kan också vara en av många vägar för att öka intresset bland medlemmarna för HSB-organisationen!

Svar vi hoppas slippa!
Givna kommentar till denna motion kommer säkert att bli "Men fullmäktigeledamöterna för ju allas talan, även de som inte är förtroendevalda, så någon medlemsrepresentant behövs inte" och "Medlemmarna väljer ju själva vem som ska vara fullmäktigeledamöter".
Men verkligheten ser annorlunda ut, och HSB Göta bör nog anpassa sig mer till verkligheten än till teorin.

Media har visat vilka enorma problem som finns i brf:ar
Efter vad som skrivits i media så torde det inte vara en enda som inte förstår att "vanliga" medlemmar ofta har mycket svårt att göra sig hörda, och ohyggligt många känner sig överkörda av sin styrelse. Det måste rättas upp!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska utses 5-10 st. särskilt utvalda medlemsrepresentanter (ej styrelseledamöter) från olika brf:ar, som specifikt har som uppgift att representera andra medlemmar än styrelseledamöter.

  De ska se saker ur ett medlemsperspektiv i stället för från ett styrelseperspektiv.

  Det kan jämföras med arbetstagarrepresentanter i en styrelse.

  Eller som Bospargruppen.


 2. En "medlemsrepresentant" har samma rättigheter och skyldigheter som en fullmäktigeledamot. Det är ingen skillnad i dessa avseenden, utan en medlemsrepresentant har full fullmäktigestatus.

 3. Val av "medlemsrepresentanter" sker genom anmälningar separat till valberedningen (genom intresseanmälan av personen själv i fråga eller av någon annan). Det är alltså inte fullmäktige som ska välja dessa, utan det är valberedningen som ska utse dessa enbart utifrån engagemang och intresse (och kunskap).

  I ett senare skede kan dessa medlemsrepresentanter utses på samma sätt som det fungerar inom Bospargruppen idag. Dvs via en medlemsgrupp.

 4. HSB Göta ska tydligt gå ut och informera alla medlemmar om dessa förtroendeposter.

 5. Ovanstående om att medlemsrepresentanter ska finnas läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #94-2

Vad innebär det att vara fullmäktigeledamot?

 1. HSB Göta ska löpande informera alla medlemmar om vad posten som fullmäktigeledamot innebär.


MOTION #94-3

Vem kan väljas till fullmäktigeledamot?

 1. HSB Göta ska löpande informera alla medlemmar att det står fritt för varje brf att välja vem de vill som fullmäktige, samt specifikt att dessa ej nödvändigtvis behöver ingå i styrelsen, eller ens vara medlemmar i föreningen.


MOTION #94-4

Avveckla bospargruppen

Om det skulle vara så att fullmäktigeledamöterna inte anser att det ska finnas medlemsrepresentanter så finns det heller inte något fog för att ha en bospargrupp.

Faktum är att bospargruppens existens kraftigt kan ifrågasättas!
 • Varför ska bosparare som inte ens bor inom HSB kunna styra över dem som bor i HSB?

 • Varför ska bosparare som bor i HSB dels kunna vara fullmäktige i egenskap av boende i HSB och dels som bosparare?
 1. Bospargruppen ska avvecklas (om inte medlemsrepresentanter införs) i den betydelsen att de inte har någon särskild rätt att utse fullmäktige, och det som står i stadgarna om bospargruppen tas bort.


MOTION #95A

Fråga till styrelsen

 1. På vilka olika sätt har styrelsen planerat att demokrati ska införas och utvecklas inom HSB-organisationen?


MOTION #95

Tillsättande av demokrati- och insynsråd

Bakgrund:
Då jag inte hört några konkreta förslag från HSB Götas styrelse på hur HSB Göta ska arbeta för att demokrati ska införas inom HSB-organisationen så vill jag här komma med några förslag.

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Göta ska tillsätta en projektgrupp som arbetar med demokratifrågor.

Ledamöter till detta demokratiråd ska företrädesvis bestå av engagerade medlemmar, med tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Det ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Göta där en majoritet, ej innehar en styrelseepost i någon förening, som väljs med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens och engagemang.

Vad ska demokrati- och insynsrådet syssla med och hur ska det fungera?
 • Sammanfattningsvis med alla frågor som berör demokrati
  - inom HSB Göta och
  - inom HSB Götas bostadsrättsföreningar.


 • Demokratirådet ska arbeta under hela året och
  ta in tips och förslag från medlemmarna.

 • Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling av styrelse och HSB Göta.

 • HSB Götas styrelse ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela HSB utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens.

 • Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Götas medlemmar (t.ex. på HSB Götas webbplats), med tillhörande forum.

 • De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå.

 • Demokratirådet ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.

FÖRSLAG 2:
HSB Göta går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.
Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick, eller både och).

Fråga till HSB Götas styrelse;
 • Hur ställer sig HSB Göta till ovanstående två förslag och, efter att styrelsen noga funderat på detta, vilka tillägg har styrelsen att föreslå för detta demokrati- och insynsråd (dvs vilket regelverk vill styrelsen rent konkret ha här)?
Det är min förhoppning att HSB Götas styrelse inte besvarar denna fråga med något allmänt och intetsägande som att styrelsen ska se över detta och fundera på eller "beakta" saken. Jag önskar ett konkret svar, med styrelsens konkreta synpunkter. Dvs styrelsen tar fram att beslutsunderlag som är tillräckligt för att fullmäktigeledamöterna ska kunna fatta ett beslut på årsstämman 2008, utan att någon vidare utredning ska behöva tillsättas först.


Citat:
"Att tillåta åsiktsskillnader räcker inte.
Vi måste kräva dem."
(Robert F. Kennedy)

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. En projektgrupp (ett utskott) tillsätts som arbetar med demokratifrågor.

 2. Stämman (INTE HSB Götas styrelse) tillsätter denna projektgrupp (utskott).

  (Detta innebär att HSB Götas styrelse måste gå ut med en allmän förfrågan till alla medlemmar om detta i god tid före årsstämman 2009.)

 3. Demokratirådet ska syssla med alla frågor som berör demokrati inom HSB Göta och inom HSB Götas bostadsrättsföreningar.

 4. Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna.

 5. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling och redovisning (till alla medlemmar) av HSB Götas styrelse/HSB Göta.

 6. Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Götas medlemmar (HSB Götas webbplats), med tillhörande forum.
  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

 7. Demokratirådets existens ska inte bara göras känd inom hela HSB-organisationen utan medlemmarna ska löpande påminnas om detta råds existens.
  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

 8. Jag själv ingår i denna projektgrupp.

 9. Projektgruppen ska bestå av engagerade medlemmar, med kompetens och tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Den ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Göta där en majoritet ej innehar någon styrelsepost i någon förening. De som utses ska väljas med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens, intresse & engagemang.

 10. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå.

 11. Demokratirådet ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.
 • Alternativt förslag om tillsättning av medlemmar i detta demokratiråd (om HSB Götas styrelse valt att inte förbereda detta före årsstämman):
  1. HSB Göta går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en välformulerad och särskilt motiverande förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.

  2. Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen - men även styrelseprotokollen - i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick eller båda).

  3. På en snart därefter av styrelsen påkallad extrastämma tillsätter stämman de som ska ingå i demokratirådet.

  4. Ett tilläggsförslag är att valberedningen ges i uppdrag att samordna arbetet med att få deltagare till demokratirådet.

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Motion 96A

Fråga till HSB Götas styrelse.

Hur arbetar HSB Göta idag - och hur har HSB Göta arbetat - rent konkret med frågan;
hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?


Motion 96B

Fråga till HSB Götas styrelse.

Hur arbetar HSB Göta idag - och hur har HSB Göta arbetat - rent konkret med frågan;
hur HSB vill att medlemmarna ska få relevant information?


Motion 96C

Fråga till HSB Götas styrelse.

Hur arbetar HSB Göta idag - och hur har HSB Göta arbetat - rent konkret med frågan;
hur HSB vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?


Motion 96D

Fråga till HSB Götas styrelse.

Hur arbetar HSB Göta idag - och hur har HSB Göta arbetat - rent konkret med frågan;
hur HSB vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

Motion 96E

Fråga till HSB Götas styrelse.

Hur kommer HSB Göta att arbeta i framtiden rent konkret med frågan;
hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
Motion 96F

Fråga till HSB Götas styrelse.

Hur kommer HSB Göta att arbeta i framtiden rent konkret med frågan;
att medlemmarna ska få relevant information?
Motion 96G

Fråga till HSB Götas styrelse.

Hur kommer HSB Göta att arbeta i framtiden rent konkret med frågan;
att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
Motion 96H

Fråga till HSB Götas styrelse.

Hur kommer HSB Göta att arbeta i framtiden rent konkret med frågan;
hur HSB vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?
Motion 96I

Fråga till HSB Götas styrelse.

Exakt vad har HSB Göta (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt avseende;
hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
Motion 96J

Fråga till HSB Götas styrelse.

Exakt vad har HSB Göta (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt avseende;
att medlemmarna ska få relevant information?
Motion 96K

Fråga till HSB Götas styrelse.

Exakt vad har HSB Göta (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt avseende;
att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
Motion 96L

Fråga till HSB Götas styrelse.

Exakt vad har HSB Göta (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt avseende;
att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?
Motion 96M

Fråga till HSB Götas styrelse.

Vad har resultatet av HSB Götas arbete blivit och vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Göta, avseende frågan;
hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
Motion 96N

Fråga till HSB Götas styrelse.

Vad har resultatet av HSB Götas arbete blivit och vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Göta, avseende;
att medlemmarna ska få relevant information?

Svar önskas som inte inbegriper HSB Riksförbunds kod för föreningsstyrning (som lämnar mycket övrigt att önska). Det är alla övriga ev. åtgärder av specifikt HSB Göta som är av intresse.
Motion 96O

Fråga till HSB Götas styrelse.

Vad har resultatet av HSB Götas arbete blivit och vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Göta, avseende;
att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?

Svar önskas som inte inbegriper HSB Riksförbunds kod (som lämnar mycket övrigt att önska) för föreningsstyrning. Det är alla övriga ev. åtgärder av specifikt HSB Göta som är av intresse.
Motion 96P

Fråga till HSB Götas styrelse.

Vad har resultatet av HSB Götas arbete blivit och vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Göta, avseende;
att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

Svar önskas som inte inbegriper HSB Riksförbunds kod (som lämnar mycket övrigt att önska) för föreningsstyrning. Det är alla övriga ev. åtgärder av specifikt HSB Göta som är av intresse.

MOTION #96

Vad gör HSB Göta för demokratin?

HSB - En toppstyrd skyddad verkstad?
Det pratas mycket om bristen på demokrati inom bostadsrättsföreningar. Tyvärr sägs det inte så mycket om den omfattande brist på demokrati som råder inom HSB-organisationen. Men jag tror att ingen ärligt kan säga att detta inte är något problem. Självfallet är det ett problem. Ett ytterst stort sådant. Man skulle kunna uttrycka det som att HSB haltar sig fram på kryckor till dess att en mer demokratisk miljö införs inom HSB. Rent konkret så blir konsekvensen av den odemokratiska miljön inom HSB att det kostar medlemmarna stora summor pengar. Många ser HSB som en toppstyrd skyddad verkstad. Och det är inget positivt för varken HSB eller medlemmarna.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska omedelbart (i det skriftliga svaret på denna motion, och sedan löpande på HSB Götas webbplats) informera alla medlemmar i detalj hur HSB Göta arbetar med och kommer att arbeta med;
  1. hur HSB Göta vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
  2. hur HSB Göta vill att medlemmarna ska få relevant information?
  3. hur HSB Göta vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
  4. hur HSB Göta vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?


 2. HSB Götas styrelse ska löpande (med start omedelbart) informera alla medlemmar om exakt vad HSB Göta har presterat så här långt inom dessa områden, tillsammans med mål och delmål och uppnådda resultat.

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Motion 97A


Fråga till styrelsen

Med öppenhet inom organisationen så försvinner mer eller mindre alla problem! Som det är idag, där i princip allting är hemligt för medlemmarna och där informationen till medlemmarna är minimal så vet naturligtvis såväl tjänstemän på HSB som förtroendevalda att de inte behöver prestera något, för det är ändå ingen som kan upptäcka om de är t.ex. oengagerade.

Trots rekommendationer från den paradoxalt nog mest insynsskyddade delen av HSB, dvs HSB Riksförbund, om att föreningarna ska vara öppna och redovisa allt som går att redovisa, så har HSB Götas styrelse valt att inte följa dessa rekommendationer.
De lär heller inte göra detta förrän det lagts in krav i stadgar om detta (om ens då).

Med den ej existerande öppenheten som finns inom HSB Göta så vet såväl styrelse som övriga förtroendevalda och tjänstemän att de kan missköta sitt uppdrag, för det kommer ändå aldrig att se dagens ljus.

Det är detta som är kärnproblemet inom HSB Göta, och det måste till drastiska förändringar!

Är HSB Götas styrelse införstådd med ovanstående och att detta är medlemmarnas uppfattning om HSB Göta?
Motion 97B

Fråga till styrelsen

Om HSB Götas styrelse anser att det finns öppenhet inom HSB Göta, på vilka sätt skulle då detta rent konkret finnas?

Svar önskas alltså inte med vad som ev. är planerat, utan min fråga avser dagens situation inom HSB Göta. Ett ärligt och uppriktigt svar önskas.
Motion 97C

Fråga till styrelsen

Om HSB Götas styrelse anser att det finns insyn för medlemmarna i HSB Götas verksamhet och i styrelsens arbete, på vilka sätt menar då HSB Götas styrelse att detta skulle finnas?

Svar önskas alltså inte med vad som ev. skulle kunna vara planerat (vilket vi inte vet något om), utan mina frågor ovan avser dagens situation inom HSB Göta (framtidsfrågorna kommer i stället i motionerna nedan).
Svar önskas också utan termer i stil med "demokrati" och "parlamentarisk uppbyggnad" samt utan att HSB skyller ifrån sig och lägger allt ansvar på brf-styrelserna. Det är i stället konkreta/verkliga/sanna exempel på insyn för medlemmarna som efterfrågas.
Motion 97D

Fråga till styrelsen

Har HSB Götas styrelse för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn (i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod)?
Motion 97E

Fråga till styrelsen

Hur/när kommer HSB Götas styrelse att informera medlemmarna om sin avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn?
Motion 97F

Fråga till styrelsen

På vilka sätt - rent konkret - kommer HSB Götas styrelse att visa (i skrift och i agerande) sin avsikt att införa demokrati, öppenhet och insyn?

När kommer styrelsen att göra detta?Motion 97G

Fråga till styrelsen

På vilka sätt kommer HSB Götas styrelse att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna), och när?

MOTION #97

Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Göta + Information

Bakgrund:
Med öppenhet inom organisationen så försvinner mer eller mindre alla problem! Som det är idag, där i princip allting är hemligt för medlemmarna och där informationen till medlemmarna är minimal så vet naturligtvis såväl tjänstemän på HSB som förtroendevalda att de inte behöver prestera något, för det är ändå ingen som kan upptäcka om de är t.ex. oengagerade.

Insynsskyddat riksförbund rekommenderar insyn
Trots rekommendationer från den paradoxalt nog mest insynsskyddade delen av HSB, dvs HSB Riksförbund, om att föreningarna ska vara öppna och redovisa allt som går att redovisa, så har HSB Götas styrelse valt att inte följa dessa rekommendationer.
De lär heller inte göra detta förrän det lagts in krav i stadgar om detta (om ens då).

Utan insyn kan uppdrag misskötas
Med den ej existerande öppenheten som finns inom HSB Göta så vet såväl styrelse som övriga förtroendevalda och tjänstemän att de kan missköta sitt uppdrag, för det kommer ändå aldrig att se dagens ljus.

Det är detta som är kärnproblemet inom HSB Göta, och det måste till drastiska förändringar!

Om det så bara är små baby-steg, så är det i alla fall bättre än inget.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod, men även på andra (ej här dokumenterade) sätt.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #98A

Fråga till styrelsen

 1. Exakt vad har HSB Götas styrelse gjort för att följa koden och upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen?


MOTION #98B

Fråga till styrelsen

 1. Vad kommer HSB Götas styrelse att göra rent konkret för att på ett avsevärt bättre sätt upplysa alla medlemmar om den demokratiska medlemskontrollen?

  Detta måste styrelsen rimligtvis ha tagit fram en plan för sedan lång tid tillbaka.


MOTION #98

Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen

I HSBs kod för föreningsstyrning står följande;
5:E PRINCIPEN
"... alla medlemmar ska veta att de har en rättighet att utöva inflytande. HSB har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen.
HSBs målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns dvs stämmor, motioner, val av valberedning och val av styrelse.

HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna.
".


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande från HSB:s kod för föreningsstyrning ska gälla för HSB Göta;
  "HSB Göta ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Göta har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Götas målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Götas årsstämmor."


  "HSB Göta ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna."

 2. Ovanstående skrivs in i HSB Götas stadgar.

 3. HSB Götas styrelse ska med omedelbar verkan börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende (se punkt 1 ovan).

 4. Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Götas webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt hållas regelbundet uppdaterad!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #98-2

Den demokratiska medlemskontrollen

 1. HSB Götas styrelse ska med omedelbar verkan börja att aktivt och intensivt upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen.

  Detaljerad information om detta ska bl.a. läggas ut på HSB Götas webbplats.

MOTION #99A

Frågor till styrelsen - om inflytande och insyn

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund
".
 1. Hur arbetar HSB Götas styrelse med denna fråga om inflytande och insyn i;
  a. bostadsrättsföreningen?
  b. HSB Göta?
  c. HSB Riksförbund?


 2. Vilka nya former för inflytande har HSB Götas styrelse tagit fram sedan början av 2008, när styrelsen hävdade att koden började gälla för HSB Göta?

MOTION #99B

Fråga till styrelsen - om inflytande och insyn

 1. Vad är resultatet så här långt, dvs vad har rent styrelsen konkret uppnått för förbättringar avseende insyn och inflytande i;
  a. bostadsrättsföreningen?
  b. HSB Göta?
  c. HSB Riksförbund?MOTION #99C

Fråga till styrelsen - om inflytande och insyn

 1. Tycker HSB Götas styrelse att medlemmarna i HSB Göta har inflytande och insyn i HSB Riksförbund, och i så fall på vilket sätt, rent konkret?

  Om ombuden till HSB Riksförbund nämns i styrelens svar på denna fråga så måste styrelsen berätta på vilket sätt ombuden gör att någon utöver dessa ombud till viss del har inflytande och insyn i HSB Riksförbund.


MOTION #99D

Frågor till styrelsen

 1. När kommer HSB Götas styrelse följa HSBs kod för föreningsstyrning som gäller idag avseende;
  5.2.1
  "Information på hemsida
  Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning
  ".


 2. Vad har HSB Götas styrelse för skäl att strunta i koden så som styrelsen gjort här?

  Det finns väl inget som hindrat att detta genomförts för länge sedan?


  Följ eller förklara, säger koden!


MOTION #99

Hur arbetar HSB Göta för inflytande och insyn?

Bakgrund:

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
"

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta ska med omedelbar verkan (lämpligen före årsstämman) börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt paragraferna §5 och 5.2.1.
  5
  "Information om föreningsstyrning
  HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."

  5.2.1
  "Information på hemsida
  Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning."


 2. HSB Götas styrelse ska löpande redovisa denna process på HSB Götas webbplats där HSB Götas styrelse ska hämta in synpunkter från medlemmarna och lyssna på/lära sig av de synpunkter som framförs.

 3. § 5 och 5.2.1 samt ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan