Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. 1/3 av HSB Götas styrelse ska bestå av styrelseproffs
 2. Max tre år som styrelseordförande
 3. UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT
  Suppleant till styrelsen ska finnas
 4. Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år
 5. Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna
 6. Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)
 7. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
  Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode
 8. Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
  Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs
 9. Rutiner för att avsätta ledamot
 10. Fred på jorden
 

MOTION #68A

Frågor till styrelsen

 1. Vad är styrelsens åsikt om att styrelseproffs ska ingå i HSB Götas styrelse?

  Vad ser styrelsen för för- och nackdelar med detta?

MOTION #68

1/3 av HSB Götas styrelse ska bestå av styrelseproffs

Bakgrund:

Att sitta i en styrelse är inte alltid så lätt, och ofta är det inte heller ett tacksamt arbete man utför i en styrelse. Men det är ytterst viktigt att det finns en öppen och väl fungerande styrelse om föreningen ska kunna utvecklas och förbättras.

Arvode som ger rätt att ställa krav på styrelsen
HSB Götas styrelses ledamöter får ett högt arvode som enligt min mening inte står i proportion till det uppdrag de har. Då har självfallet medlemmarna också rätt att ställa motkrav på att styrelsen ska prestera något av värde.
HSB Götas styrelse måste visa på handlingskraft.

Vad säger stadgar för HSB Göta om vilka som kan ingå i styrelsen?
I HSB Götas stadgar finns det inget regelverk för vem som kan väljas för att ingå i styrelsen.

Vem kan väljas till en styrelse i en ekonomisk förening?
I föreningslagen (6 kap. - Föreningens ledning - 1§) står det bara att styrelsen väljs av föreningsstämman (om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt).

Går det inte att finna styrelseproffs inom HSB Göta så får man söka på annat håll.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. 1-2 ledamöter och max 1/3 av ledamöterna i styrelsen för HSB Göta ska bestå av styrelseproffs.

 2. Styrelsen, alternativt ett av stämman för detta tillsatt utskott, tar fram förslag på dessa till en nära förekommande extrastämma, då dessa tillsätts av stämman.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #68-2

Valberedningen ska söka styrelseproffs

 1. Valberedningen ska aktivt söka efter styrelseproffs, och presentera dessa för fullmäktige, som tänkbara alternativ.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #68-3

Styrelseproffs i stadgarna

 1. Det skrivs snarast (inom 6 månader) in i stadgar för HSB Göta att avlönade styrelseproffs, utan att de behöver vara medlemmar i HSB Göta, kan väljas in till styrelsen av stämman, samt att dessa kan utgöra max 1/3 av ledamöterna (men minst 2 ledamöter som styrelseproffs).

MOTION #69A

Fråga till styrelsen

 1. Vad ser styrelsen för för- och nackdelar med att begränsa tiden för ordföranden till max tre år i sträck?


MOTION #69

Max tre år som styrelseordförande

Bakgrund:
I den aningen kryptiska paragrafen 3.4.1 i HSB:s kod för föreningsstyrning står det att styrelsens ordförande får ha denna post under högst sex på varandra följande år.
Jag tycker det är ganska fegt av HSB att inte sätta denna period till tre år istället. Mer än fullt tillräckligt, och behövs om det ska kunna ske löpande förändringar och förbättringar inom HSB, och om man ska kunna få fram nya förmågor.

Med en treårsperiod, likt systemet för presidenter i USA, minskas risken för att en ordförande inte tar sitt uppdrag på allvar, och mest bara slentrianmässigt sitter kvar, och att valberedningen inte engagerar sig i att hitta en ny ordförande.

Med nuvarande helt meingslösa regelverk kan en ordförande sitta sex år, ta "time-off" som t.ex. vice ordförande under ett år och sedan sitta ytterligare sex år som ordförande, o.s.v. Dvs formuleringen i HSB:s kod för föreningsstyrning är i praktiken utan verkan, och dylika formuleringar ska aldrig anammas av någon.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt tre år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda som styrelseordförande.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #69-2.

Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning

HSB Riksförbund har utlovat att koden för föreningsstyrning löpande skulle förbättras.
Sedan hände absolut ingenting!
 1. HSB Göta ska påverka HSB Riksförbund att löpande (varje år) förbättra HSB:s kod för föreningsstyrning.

 2. Vad som görs av vem och ev. resultat redovisas löpande på HSB Götas webbplats.

MOTION #70A

Frågor till styrelsen

 1. Hur motiverar HSB denna inställning (HSB:s kod för föreningsstyrning) att det inte ska finnas suppleanter till styrelsen?

  Hur motiverar HSB Riksförbund att styrelsesuppleant inte ska finnas?

 2. Vad är det som gör att man tycker att det ska vara skillnad i denna fråga om suppleanten mellan en brf-styrelse och en HSB-styrelse?

 3. Vilka fördelar/nackdelar ser styrelsen med att suppleanten plockas bort?


MOTION #70B

Frågor till styrelsen

 1. Vad är ledamöternas, i HSB Götas styrelse, inställning till att suppleant inte ska finnas till styrelsen?

  Är alla i styrelsen eniga om att suppleant inte bör finnas?


 2. Vi såg nu att det blev ett avhopp från styrelsen under 2008.
  Var det då inte praktiskt att ha en suppleant som kunde rycka in i stället för att kalla till en ny stämma och hitta ny ledamot?

MOTION #70C

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser arbetsordningen ut inom HSB Götas styrelse?


MOTION #70D

Frågor till styrelsen

 1. Exakt på vilket sätt hanteras suppleanten i HSB Götas styrelse?
  1. Kallas suppleanten till alla möten (alltså även t.ex. styrelsens extramöten)?

  2. Finns det några möten som suppleanten inte kallats till (fram till den dag då denna motion behandlats färdigt)?
   I så fall exakt vilka möten?

  3. Deltar suppleanten på något sätt i de beslut som tas, och i så fall på vilket sätt?

  4. Har suppleanten;
   - yttranderätt?
   - frågerätt?
   - förslagsrätt?

  5. Deltar suppleanten på något sätt i de utredningar som görs, och i så fall på vilket sätt (med konkreta exempel)?

  6. Har/ges suppleanten några speciella uppgifter på styrelsemötena?
   T.ex. vilka?

  7. På vilket sätt i övrigt deltar suppleanten i det arbete som fördelas inom styrelsen?

  8. I vilka beslut har styrelsesuppleanten deltagit aktivt i fram till att denna motion behandlats?

MOTION #70

UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT Suppleant i styrelsen ska finnas

Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter
Regelverk/riktlinjer för arvode till styrelsesuppleant

Bakgrund:

Omotiverad formulering i koden för föreningsstyrning
I HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) står det följande;
§ 3.2.2
"Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses".

Mer makt till färre?
"Suppleanter ska inte utses"?

Om ingen suppleant skulle resultatet därmed bli;
 1. Mindre insyn & ökad maktkoncentration
  Med en suppleant i styrelsen så finns det en extra säkerhet för medlemmarna. Suppleanten är med på styrelsemötena och får på det sättet en form av kontrollfunktion eftersom suppleanten, som suppleant, inte har något ansvar för de beslut som tas och därför inte har något att oroa sig för avseende att det gått fel till.
  I en styrelse finns alltid risken att alla håller ihop om det begåtts något misstag, eller värre, vilket gör att det kan vara svårt att t.ex. genomföra en utredning och få fram vad som verkligen hänt om det skulle behövas.

  En suppleant gör att styrelsen får lite extra press på sig att göra rätt, när de vet att styrelsens arbete inte är till nästan 100 % insynsskyddat.
  Bara detta är ett oerhört starkt skäl för att behålla suppleanten.

 2. Svårare att få in nya ledamöter som passar
  Suppleanttiden kan ses som en form av provanställning. Så som valberedningsarbetet skötts tidigare har det valts in personer till styrelsen utan att fullmäktige egentligen haft den minsta aning om ehuruvida den föreslagna medlemmen kvalificerat sig för uppgiften. Man har bara mer eller mindre blint förlitat sig till valberedningen. Men även om valberedningsarbetet kommer att skötas lite mer professionellt i framtiden (vilket vi för övrigt aldrig kommer att veta något om i förväg) så blir det fortfarande svårt att utröna om det är rätt man/kvinna på rätt plats. Det är svårt att veta för fullmäktige, för styrelsens ledamöter, men även för den nominerade själv.

  Att sitta i en regionstyrelse som HSB Göta är långt ifrån samma sak som att sitta i en brf-styrelse. Det ställs helt andra krav jämfört med i en brf-styrelse (även jämfört med en stor brf). Kanske särskilt om personen ifråga inte suttit i en "riktig" styrelse förut, så är det mer eller mindre omöjligt för alla parter att veta hur eller om det ska fungera.

  Vad jag vet (kanske jag har fel; information om detta saknas) så finns det t.ex. ingen i dagens styrelse som suttit i en riktig styrelse innan de hamnade i HSB Götas styrelse eller som har specifik utbildning för/erfarenhet av styrelsearbete. Så det måste vara en uppenbar risk för HSB Göta att det blir fel om man inte (så frekvent som möjligt) kommer in i styrelsen via suppleantvägen.

  Varför då plocka bort denna extra säkerhet som suppleanten innebär?

 3. Svårare för nya ledamöter
  Det är också så att man mycket väl kan passa i styrelsen, men man behöver en "inkörningsperiod". Helt enkelt en upplärningsperiod. Tar man in en ny medlem i styrelsen så är risken stor att denna inte är särskilt produktiv under sitt första år, och föreningen tappar tid och kraft som kan vara förödande för verksamheten.

  Föreningen riskerar att betala dyrt för en ledamot som presterar väldigt lite (eller inget). Kanske inte bara i arvode utan även för denna ledamots misstag, som kan bli mycket kostsamt.

  Vågar fullmäktige verkligen ta denna risk?

  Dålig ledamot byts ej ut!
  Med dagens system finns det i princip inte något som gör att en ledamot som missköter sina uppgifter byts ut via en tillsatt extrastämma. Precis som det normalt fungerar i brf-styrelser.
  Detta faktum gör att det blir extra riskfyllt att ersätta en suppleant med ännu en ledamot.
Fråga till styrelsen:
Vad anser styrelsen om mina argument här ovan?

Ingen förklaring från HSB Riksförbund och de som lagt in denna paragraf
HSB Riksförbund har inte ens bemödat sig med att närmare förklara sin inställning till att det inte ska finnas suppleanter. Är det bara; "ju färre desto lättare att fatta beslut"? För då skulle det bästa vara om vi bara hade styrelser bestående av en person.

Nu kan HSB Riksförbund inte motivera sitt förslag, men om vi låtsas att de kunnat detta;
Vad är det som gör att HSB Riksförbund vill plocka bort suppleanten för styrelsen men inte för de andra posterna (revisorer, valberedning, ombud till HSB Riksförbund)?

Vad är det som gör att HSB Riksförbund vill ha skilda regelverk för motsvarande situationer?

Inget som helst samband mellan HSB Riksförbunds två uttalanden!
Om någon skulle kunna förklara det som HSB Riksförbund inte lyckats förklara för sin egen formulering, dvs vad som menas med; "Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses." så skulle det vara väldigt intressant att höra. Jag kan inte se kopplingen mellan dessa två meningar från HSB Riksförbund.
Vad kan väga tyngre än de tre skälen för en suppleant, som jag tagit upp ovan?

Motivering saknas helt !!!
Som alla läskunniga kan se så finns alltså ingen motivering till varför suppleant ej ska utses.

Varför ska förslag följas som ingen varken kan motivera eller se nyttan med?

Jag kan ensam ge minst tre mycket starka skäl (vart och ett fullt tillräckligt i sig) till varför suppleanten ska behållas.
Men en hel organisation kan inte ge ett enda skäl till varför suppleanten ska plockas bort!


På vilket sätt uppnås enkla och effektiva arbetsformer utan suppleant?
Suppleanter deltar inte i besluten (om inte de övriga uttryckligen vill det). Så det finns ingen logik överhuvudtaget i HSB Riksförbunds ytterst märkliga resonemang att enkla och effektiva arbetsformer uppnås bara för att man plockar bort suppleantfunktionen.

Hur fungerar en suppleant?
Om man för denna fråga går in på hur en suppleant kan/bör fungera och hur det fungerar med suppleanten idag i argumenten för/emot suppleant så kan man snurra in sig i en oändlig diskussion som inte leder till något, pga avsaknaden av regelverk och rutiner i HSB Göta.

Kärnfrågan - En policy!
Problemet, som jag ser det, är inte att det finns en suppleant. Problemet är att ingen gjort det självklara och tagit fram en väl genomtänkt policy för suppleantens funktion (såväl som för ledamöterna). Att plocka bort suppleanten är enligt min mening fel väg att gå för att lösa ett faktiskt problem, när det är en policy som i stället borde tas fram för att uppnå "enkla och effektiva arbetsformer".

Det är som att lösa problemet med att man tappat nyckeln till sin ytterdörr genom att riva sitt hus i stället för att anlita en låssmed.

Beslut utan underlag?
Avslutningsvis så vill jag här säga att jag inte riktigt förstår hur fullmäktige kunde ta beslut i frågan om att plocka bort suppleanten. För att kunna ta ställning här så måste en förutsättning självklart vara att det finns en arbetsordning (policy) för styrelse och suppleant som fullmäktigeledamöterna är väl förtrogna med. Det finns inte och därmed måste ett beslut i denna fråga bli mer eller mindre omöjligt att ta!!!

OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN BIBEHÅLLS...

STYRELSESUPPLEANTENS ARVODE

Att ingen vet vad suppleanten gör är ett bevis så tydligt som något på att denna person inte presterar något för det alldeles på tok för höga arvodet som stämman godkänt till denna post.

Regelverk för om suppleant träder in i tjänst som ordinarie ledamot
HSB Götas valberedning har vad jag kan se inte ens tagit fram en plan för hur det ska fungera om styrelsesuppleanten träder in i tjänst som ledamot. Riktlinjer måste finnas!

UPPGIFT FÖR HSB GÖTAS STYRELSE FÖRE ÅRSSTÄMMAN:
Det är min förhoppning att HSB Götas styrelse som allra senast 4 veckor före stämman redovisar en komplett arbetsbeskrivning för styrelsesuppleanten, för beslutsunderlag till stämman, innan arvode för styrelsesuppleanten fastställs. Annars kompliceras stämmans beslutsfattande avsevärt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Suppleant till styrelsen ska finnas, precis som det finns till övriga förtroendevalda.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Göta (tillsammans med ev. förslag till regelverk för styrelsesuppleanten som stämman beslutar om).

Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #70-2

Definition av arbetsuppgifter för styrelsesuppleant

 1. En detaljerad definition av arbetsuppgifterna för suppleanten till HSB Götas styrelse ska finnas.

  HSB Götas styrelse ges i uppdrag att omedelbart ta fram en sådan för godkännande av stämman (på en för detta snart tillsatt extrastämma, om ej redan gjort).
  Detta måste göras innan arvode till suppleant fastställs av fullmäktigestämman.

 2. HSB Götas styrelse ansvarar för att det alltid finns en väl utarbetad och aktuell policy för suppleant till styrelsen.

 3. Styrelsesuppleant ska alltid kallas till samtliga möten som ordinarie ledamöter kallas till.

 4. Det ska redovisas i årsredovisningen vilka styrelsemöten suppleanten deltagit i (alltså inte bara hur många möten).

 5. Alla medlemmar ska få ta del av denna policy för styrelsens suppleant, bl.a. genom att den snarast, inom 1 månad (om styrelsen inte sett till att ta fram och redovisa arbetsbeskrivningen i god tid före stämman), läggs ut bl.a. på HSB Götas webbplats.

 6. De arbetsuppgifter som stämman tar beslut om för styrelsesuppleanten läggs snarast (inom 6 månader från stämman) in i HSB Götas stadgar eller policy.

MOTION #70-3

Arvode till styrelsesuppleant baseras på arbetsbeskrivning

 1. Arvodet till styrelsesuppleanten ska baseras på den arbetsbeskrivning som finns.
  Dvs om styrelsesuppleanten endast närvarar på styrelsemöten så ges t.ex. mötesersättning på kanske 300 kr (alltså inget arvode eller andra ersättningar i övrigt). Om styrelsesuppleanten har mer avancerade uppgifter kan kanske ett fast arvode ges på upp till 15.000 - 20.000 kr beroende på omfattningen av uppgifterna.

  Det måste också specificeras exakt vilket arvode som ska utgå (och hur det beräknas) i de fall suppleanten temporärt träder in i tjänst som ersättare till någon av de ordinarie styrelseledamöterna (även om detta sker "permanent" till nästa stämma).

MOTION #71

Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år

Bakgrund:
En suppleant väljs normalt aldrig - varken inom eller utanför HSB - på längre tid än ett år.
Men bara för att detta normalt är vad som gäller så kan det inte skada att det även i stadgarna fastställs att en suppleant sitter som längst ett år i stöten. Därmed vet alla vad som gäller, och det behöver aldrig uppstå en tidsödande diskussion om detta.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Suppleanter (oavsett typ av suppleant) ska alltid väljas på endast ett år i taget.

 2. Denna information läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #72

Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna

Bakgrund:

Inget i stadgar om antal förtroendevalda
Av någon märklig anledning går det inte att finna i HSB Götas stadgar hur många (eller intervall av) förtroendevalda som ska väljas till olika förtroendeposter (utom för revisorer samt styrelse). Det känns som att detta är något som bör stå i stadgarna, för att undvika onödiga framtida diskussioner!

Stadgar ska klargöra antal ledamöter/suppleanter (intervall) till valberedning, ombud och ersättare till ombud.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska alltid finnas tydlig information om hur många ledamöter och suppleanter (intervall, som för styrelse och revisorer) som ska väljas till;
  - valberedning,
  - ombud till HSB Riksförbund,
  - ersättare till ombud till HSB Riksförbund.


 2. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 3. Information om detta ska alltid konstant ligga även på HSB Götas webbplats.

Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #73

Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)

Bakgrund:

UPPGIFT FÖR HSB GÖTAS STYRELSE:
Det är min förhoppning att HSB Götas styrelse redan idag sett till att det finns detaljerade arbetsbeskrivningar/policies för alla olika förtroendevalda och deras suppleanter, men i annat fall önskar jag att HSB Götas styrelse tar fram utkast till dessa för suppleanter enl. nedanstående yrkanden, senast till HSB Götas årsstämma, för utlåtande av stämman.

Policy tas fram för;
- ersättare till ombud för HSB Riksförbund.
- suppleant till valberedning.
- suppleant till revisor.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en väl utarbetad policy för
  ersättare till ombud till HSB Riksförbund.


  Detta görs lämpligen av HSB Götas styrelse.

 2. Framtagen policy redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman (läggs ut bl.a. på HSB Götas webbplats och i HSB Götas medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.

Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #73-2

Policy för suppleant till valberedningen

 1. Det tas snarast fram en väl utarbetad policy för suppleant till valberedningen
  (t.ex. att suppleant ska kallas till möte, etc).

  Detta görs lämpligen av HSB Götas styrelse. Eller så tillsätts ett utskott för detta.

 2. Framtagen policy redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman
  (läggs ut bl.a. på HSB Götas webbplats och i HSB Götas medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.

MOTION #73-3

Policy för suppleant till revisorerna

 1. Det tas snarast fram en väl utarbetad policy för suppleant till revisorerna
  (t.ex. att suppleant ska kallas till möte, etc).

  Detta görs lämpligen av HSB Götas styrelse. Eller så tillsätts ett utskott för detta.

 2. Framtagen policy redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman
  (läggs ut bl.a. på HSB Götas webbplats och i HSB Götas medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.

MOTION #73-4

Suppleant som ersätter ledamot ska informeras om

 1. Om en suppleant träder in i tjänst som ordinarie ledamot så ska detta omedelbart redogöras för på bl.a. HSB Götas webbplats. Styrelsen ansvarar för att detta görs.

MOTION #74A

Fråga till styrelsen

 1. Vem är ombuden till HSB Riksförbund ombud för?
  HSB Götas styrelse, fullmäktigeledamöterna eller HSB Götas medlemmar?


  Tacksam för ett konkret svar!


MOTION #74B

Frågor till styrelsen

 1. Ser HSB Götas styrelse det som en nackdel om medlemmarna/fullmäktigeledamöterna får reda på vad ombud och ersättare gör?

  I så fall på vilket sätt?

 2. Om HSB Götas styrelse inte ser någon nackdel med detta, varför hålls då samtliga medlemmar fullständigt oinformerade om vad dessa ombud och ersättare gör?

 3. På vilket konkreta sätt har HSB Götas styrelse för avsikt att rätta upp detta?

MOTION #74

Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode

Bakgrund:

Onåbara ombud för HSB Götas medlemmar samt fullmäktige
E-post saknas till de ombud som inte ingår i styrelsen. Kontaktvägar till de ombud som ej ingår i styrelsen är ej offentligt för medlemmarna, och de av styrelsen inom sig utvalda ombuden är inte något som HSB ens vill berätta för fullmäktige, än mindre för medlemmarna, vilka de är.

Ombud för vem?
Hur kan HSB Göta ha ombud som medlemmarna/fullmäktige inte kan nå... och som i praktiken inga medlemmar ens känner till att de finns pga den bristande informationen?

Är inte "ombud" en felaktig term att använda med tanke på detta, även om man vill göra den teoretiska tolkningen att ombuden är ombud för "HSB Göta" och inte för medlemmarna eller ens för fullmäktige? Jag hade gärna sett att man tänker & arbetar mer medlemsinriktat.

De väljs av fullmäktigeledamöterna (för en odefinierad uppgift), men sedan ska inte ens de som valt dem kunna nå dem? Logiskt?

Kontaktvägar saknas till ersättare
E-post saknas även för dessa förtroendevalda ersättare. Kontaktvägar till ersättarna är ej offentligt för medlemmarna. HSB Göta vill inte ens informera medlemmarna om vilka dessa är (ingen nämns på HSB Götas webbplats, och inte på någon annan plats heller, utöver i stämmoprotokollet som ingen läser).

Valberedningens uppgift - utförs ej!
Det måste vara valberedningens uppgift att redogöra för vad det är tänkt att dessa ombud ska prestera och vad de gjort (utöver att en del av dem åker till HSB Riksförbunds årsstämma en gång om året, vilket tycks vara allt). Tyvärr har valberedningen inte skött sina uppgifter. Sedan svär sig alla fria från att ha något med dessa förtroendevalda att göra.

Krav (prestation & redovisning) och arvode
Jag vet inte om dessa ombud/ersättare får någon form av hemligt arvode, men eftersom inget arvode tilldelas dessa ombud och ersättare på stämman så får man förutsätta att de då heller inte arvoderas.

Det är dags att börja ställa krav på ombud/ersättare till HSB Riksförbund. Med krav på att prestera något och redovisning av detta så är det inte mer än rimligt att de får ett arvode.

Jag ser inget som helst skäl för HSB Göta att vara med i det insynsskyddade riksförbundet, men så länge det är på detta viset så måste HSB Göta ha representanter som inte bara presterar något, utan som även kan påvisa detta genom att redovisa öppet vad som gjorts.

Är det rätt/rimligt att ombuden bara arbetar för HSB Götas styrelse?

Förutsättningar för ombud
De som väljs till ombud till HSB Riksförbund måste inte bara vara initierade och engagerade, de måste även vara drivande och våga framföra förslag till och krav på HSB Riksförbund.
De måste se till så att HSB Riksförbund gör något meningsfullt och att HSB Riksförbund går i rätt riktning (vilket man inte precis kan säga gäller idag, där HSB Riksförbund mest tycks vara handlingsförlamat, vilket är en bieffekt av att HSB Riksförbund är så extremt insynsskyddat).

De ombud/ersättare som inte tillfört något ska självfallet inte väljas om!
Men detta förutsätter naturligtvis att medlemmarna/fullmäktige vet vad ombuden till HSB Riksförbund gör!

Fråga till HSB Götas styrelse:
 1. Ser HSB Götas styrelse något problem med mina förslag nedan (utöver att det kanske kommer att visa såväl en dålig uppslutning som bristande engagemang)?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av ombud/ersättares fastställda uppgifter & kontaktvägar
  Alla medlemmar informeras (bl.a. via HSB Götas webbplats och i tidningen "Hemma i HSB") om vad ombud/ersättare till HSB Riksförbund har för uppgifter.
  I samband med denna redovisning redovisas även ombudens/ersättarnas kontaktvägar.
  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Götas webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #74-2

Redovisning av ombud/ersättare

 1. Redovisning av vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört före samt efter HSB Riksförbunds stämma
  Allt som ombud/ersättare till HSB Riksförbund planerar att göra och har utfört ska omedelbart och löpande redovisas för såväl fullmäktige som övriga medlemmar.
  Detta görs på HSB Götas webbplats och i tidningen "Hemma i HSB".

  Detta eftersom ingen annars vet om någon presterat något överhuvudtaget och de därmed väljs om utan att någonsin tillföra något.
  (Om ombud/ersättare inte gör något kan man kanske lika gärna skippa dessa ombud och i förlängningen lägga ner HSB Riks.)


 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Götas webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

MOTION #74-3

Dagordning för HSB Riksförbund med tillhörande dokument redovisas

 1. Dagordning med tillhörande handlingar för HSB Riksförbunds stämma redovisas för alla (främst på HSB Götas webbplats) i god tid före stämma så att medlemmar kan framföra synpunkter till ombuden att ta med sig och i sin tur framföra på stämman.

  Även för tidigare stämmor, sedan år 2000.

  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Götas webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

MOTION #74-4

Motioner till HSB Riksförbund redovisas

 1. Motioner till HSB Riksförbund redovisas för alla i sin helhet i god tid före riksförbundets stämma
  Samtliga motioner till HSB Riksförbund läggs ut på HSB Götas webbplats.
  De sammanfattas dessutom i tidningen "Hemma i HSB".

  Även andra regioners motioner läggs ut på HSB Götas webplats.

  Även tidigare års motioner (sedan år 2000) läggs ut.

  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Götas webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

MOTION #74-5

Stämmoprotokoll från HSB Riksförbunds stämma redovisas

 1. Stämmoprotokoll, från HSB Riksförbunds stämma, med tillhörande dokument (ex. röstlängd) redovisas för alla snarast efter stämman

  Stämmoprotokoll från HSB Riksförbunds stämmor, tillsammans med;
  - sammandrag om vad som sades där och beslutades, samt
  - vilka från HSB Göta som deltog, och vad de tillförde stämman, samt
  - tillhörande handlingar (t.ex. röstlängd)
  läggs ut på HSB Götas webbplats.

  Även från tidigare stämmor sedan år 2000.

  Ett sammandrag ges även i tidningen "Hemma i HSB".

 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Götas webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

MOTION #74-6

Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy

  1. Ombud/ersättare ges ett arvode för sitt uppdrag.
  2. Arvode bestäms av stämman i vanlig ordning, efter att arbetsbeskrivning/policy presenterats.
  3. Utskott tillsätts för att ta fram arbetsbeskrivning/policy för ombud/ersättare.
  4. På nästa stämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare.

  Ombud/ersättare till HSB Riksförbund ges ett arvode för sitt uppdrag.
  Detta arvode bestäms av stämman efter att en arbetsbeskrivning/policy för dessa ombud tagits fram och presenterats för stämman.

  Styrelsen måste därför inför stämman ha tagit fram ett preliminärt förslag till arbetsbeskrivning/policy (om det skulle vara så illa att detta inte redan finns) i god tid inför årsstämman, så att stämman först kan ta beslut om detta innan arvode fastställs (arvode kan därmed fastställas när denna motion behandlas).

  Om styrelsen väljer att inte presentera någon arbetsbeskrivning inför stämman måste ett utskott/projektgrupp tillsättas för att göra detta inom 4 månader.
  På en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare till HSB Riksförbund baserat på arbetsbeskrivning/policy.

 1. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Götas webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 3. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

MOTION #74-7

Kostnader för ombud redovisas årligen som separat post i årsredovisningen

 1. HSB Götas styrelse redogör för medlemmarna vad ombuden kostat medlemmarna i år och bakåt i tiden (resor och allt övrigt).
  Detta görs i styrelsens svar till denna motion, som underlag för fullmäktiges beslut.

  Stämmer det att dessa ombud saknar ersättning?
  För då är det lite lättare att förstå varför resultatet blivit därefter, dvs i princip noll.


 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Götas webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

MOTION #75A

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse och VD ut?

  Dvs inget utdrag från något dokument, utan hur ser dokumentet om detta ut i sin helhet?

  Dokumentet ska presenteras i styrelsens svar på denna motion samt läggas ut på HSB Götas webbplats innan denna stämma.


MOTION #75B

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser den informationspolicy ut som det står i årsredovisningen att HSB Götas styrelse tagit fram?

  Dvs inget utdrag från något dokument, utan hur ser dokumentet om detta ut i sin helhet?

  Dokumentet ska presenteras i styrelsens svar på denna motion samt läggas ut på HSB Götas webbplats innan denna stämma.


MOTION #75

Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
Arbetsordning/ansvarsfördelning för styrelse och VD offentliggörs

Bakgrund:

"Tydlig och dokumenterad ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse och VD".

Ingen medlemskontroll!
Vi har alla sett hur dåligt det fungerat under tidigare år i HSB Göta. Utan att medlemmarna känner till hur ansvars- och arbetsfördelningen mellan styrelse och VD ser ut så finns det ingen medlemskontroll, och därmed kan problemen fortsätta i alla evighet!

Information för att därigenom förbättra verksamheten
Det skulle väl vara ypperligt om denna ansvars- och arbetsfördelning kom alla medlemmar till del. Då skulle vi plötsligt kunna se hur det är tänkt att det ska fungera inom HSB Göta.

Vi kan dessutom då komma med förslag på förbättringar, och på detta sätt strukturera upp verksamheten och förbättra rutinerna (och minska risken för mygel inom HSB Göta).

Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen
Om det finns någon policy för ansvars- och arbetsfördelning för arbetet inom styrelsen framgår inte någonstans. Om den finns så måste den fram i ljuset. Om det skulle vara så illa ställt att det inte finns så måste en dylik policy omedelbart tas fram.

Styrelsens hemliga uppdrag
Det sägs också finnas styrelseledamöter som har vissa uppdrag som få eller ingen känner till. T.ex. lär det finnas två ledamöter i styrelsen som arbetar med kontakter med medlemmarna (trots att de ytterst sällan förekommer). Visst skulle det väl vara bra om vi fick reda på lite om vad som händer där bakom de lyckta dörrarna?

Hemlig informationspolicy
I samma årsredovisning står det att en informationspolicy tagits fram.
Denna skulle det verkligen vara intressant att ta del av. Inte minst med tanke på att informationen från HSB Göta är närmast obefintlig. Med detta i åtanke så undrar man verkligen hur denna informationspolicy kan tänkas se ut.

Det är min förhoppning att HSB Götas styrelse visar lite öppenhet och på HSB Götas webbplats lägger ut såväl ansvars- och arbetsfördelning som informationspolicy i god tid före årsstämman 2008.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arbetsordningen för styrelse och VD delges alla
  Arbetsordning för styrelse och VD informeras om till alla på olika sätt (bl.a. i svaret på denna motion).

  Den "ansvars- och arbetsfördelning" som upprättats inom HSB Göta läggs ut på HSB Götas webbplats och hålls uppdaterad!

 2. Ovanstående information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


MOTION #75-2

Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs

 1. Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen tas fram och delges alla
  Om policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen finns så ska alla medlemmar ges tillgång till denna, bl.a. på HSB Götas webbplats (och i styrelsens svar på denna motion).

  Om ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen inte finns trots att HSB Götas styrelse hävdat detta så måste en sådan omedelbart utarbetas, och presenteras för medlemmarna inom 1 månad.

 2. Ovanstående information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

MOTION #75-3

Informationspolicy offentliggörs

 1. HSB Götas informationspolicy delges alla
  HSB Götas informationspolicy offentliggörs bl.a. på HSB Götas webbplats (liksom i styrelsens svar på denna motion).

 2. Ovanstående information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

MOTION #76

Rutiner för att avsätta ledamot

Bakgrund:

En sunt tänkande styrelseledamot avsäger sig naturligtvis självmant sitt uppdrag om denne har en majoritet av styrelsen emot sig. Men tyvärr fungerar det inte alltid så här i praktiken. Det finns de som vill hålla fast vid sin makt och sitt arvode så länge det går och till varje pris (oavsett hur hårt det drabbar föreningen och dess medlemmar), och det är mycket olyckligt eftersom det kan göra så att styrelsens arbete kraftigt försinkas eller i värsta fall få förödande konsekvenser för hela HSB Göta.

Det finns säkert flera olika sätt att lösa detta på, men jag har i alla fall ett ganska grundläggande förslag som jag uppger här nedan.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om en majoritet i styrelsen på ett styrelsemöte förklarar sitt misstroende mot en ledamot så är styrelsen skyldig att kalla till en extrastämma så snart detta låter sig göras (ska hållas senast inom 4 veckor).

Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #76-2

Reservpool av förtroendevalda

 1. Valberedningen ska alltid ha en "reservpool" med medlemmar som kan tänka sig att ingå i HSB Götas styrelse, och som kan tillsättas på en extrastämma i händelse av att en ledamot behöver bytas ut/ersättas.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicyn.

MOTION #77A

Frågor till styrelsen

 1. Vilka mål har styrelsen sammanställt (efter att styrelsen konstituerat sig fg år) att styrelsen ska ha fram till årsstämman?

 2. Vad har styrelsen rent konkret uppnått av dessa mål sedan fg årsstämma?

 3. Vad återstår av dessa mål?


MOTION #77

Fred på jorden

Bakgrund:

Vad gör styrelsen?
Som vi kunnat konstatera så är det i princip ingen medlem som tidigare vetat varken vad styrelsen gör, har gjort eller kommer att göra. Styrelsen är bara ett suddigt begrepp, där vad det nu är de håller på med aldrig kommer någon till del utanför Turning Torso (förmodligen inte ens innanför Turning Torso, att döma av tjänstemännens svar på frågor).

Målbeskrivning nödvändig!
Det måste till en tydlig specifikation där man befinner sig på en mer jordnära nivå än att prata om den parlamentariska organisationen, att man ska arbeta för demokratin, och att man ska ta tillvara de kooperativa idéerna som ingen vet riktigt vad de är, och där de få med någon åsikt om detta har olika tankar om vad det innebär. Det handlar alltså inte om att ta fram mål i stil med "vi vill ha fred på jorden", utan det ska vara konkret och koncist så att alla medlemmar verkligen förstår vad som menas.

Mjuka frågor? Medlemsfrågor?

Medlemmarna måste före/efter årsstämman få information i stil med följande exempel;
 1. Vi ska förbättra, effektivisera och demokratisera stämmor, bl.a. genom att snarast (redan till nästa extrastämma) införa mentometerknappsystemet.

 2. Vi ska arbeta hårt med att förbättra informationen till medlemmarna, via HSB Götas webbplats, men även på andra sätt, t.ex. ...

 3. Vi ska göra kraftfulla insatser för att stämmor ute i HSB Götas bostadsrättsföreningar genomförs så demokratiskt och rättvist som möjligt, bl.a. genom att...

 4. Vi ska lägga stora resurser på att skapa ett betydligt större engagemang bland medlemmarna, där medlemmarna...
  Detta kommer vi att göra bl.a. genom utökad medlemsinformation där....


 5. Vi ska lägga kraft och resurser på att påverka HSB Riksförbund till att bli mer öppen och demokratisk, där insyn i riksförbundets arbete måste införas snarast. Detta kommer vi att göra bl.a. genom att...

 6. Vi ska löpande förbättra och kraftigt utöka våra stadgar under de närmaste åren så att det blir ett omfattande och tydligt regelverk för HSB Göta, där olika tydliga och klara policies införs som ska vara ett stöd i allas arbete. ...

 7. Etc.
Ökat engagemang och intresse
Några av de många vinsterna med detta är att helt plötsligt kan medlemmarna inte bara se vilka konkreta förbättringar som kommer att göras, alla kommer dessutom att kunna se vad styrelsen håller på med och - inte minst - det blir möjligt för såväl medlemmar som fullmäktige att kunna göra en utvärdering av styrelsens arbete för att se om det är en konstellation som man vill behålla, eller om man vill göra förändringar i styrelsens sammansättning för att därigenom se till att inte tiden står stilla inom HSB Göta, utan att det verkligen händer något.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Målbeskrivning tas fram efter varje årsstämma med hur styrelsen ska arbeta
  Styrelsen ska snarast efter varje årsstämma (inom 3 veckor) ta fram en tydlig målbeskrivning, där det framgår hur styrelsen kommer att arbeta, inte bara med inom vilka övergripande områden som styrelsen vill koncentrera sig på, utan främst med rena konkreta exempel som alla begriper, samt med tidpunkter.

  Ribban ska sättas högt, med allt som styrelsen som allra minst vill genomföra men även information om sådant som man hoppas hinna med fram till sista datum för inlänmnande av motioner, så att styrelsen inte medvetet bara tar fram en målbeskrivning som alla vet är enkel att genomföra och uppnå utan att behöva anstränga sig nämnvärt.

  Detta ska göras av styrelsen redan från och med direkt efter årsstämman.

 2. Denna information läggs bl.a. ut på HSB Götas webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt uppdateras årligen efter årsstämmans val!

 3. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #77-2

Redogörelse för mål

 1. Före varje årsstämma redogör styrelsen för vilka mål som uppnåtts och hur, samt vad styrelsen inte lyckats uppnå och varför

  I god tid före varje årsstämma så ska styrelsen redogöra för vilka mål som uppnåtts och exakt hur, på ett mycket konkret och tydligt sätt så att det framgår exakt vad styrelsen lyckats med och allt som styrelsen inte lyckats med, tillsammans med förklaring till varför styrelsen inte lyckades med dessa delmål.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan