Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma
 2. Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning
 3. HSB Riksförbunds kod får inte följas!
 4. "Permanent" stadgegrupp tillsätts
 5. Permanent formulär för stadgeförslag
 6. Stadgar/policy uppdateras med HSB:s kod för föreningsstyrning för valberedning
OBS!

Fullmäktigeledamöterna ska rösta efter vad som är bäst för HSB Götas medlemmar!


Du ska som fullmäktige naturligtvis inte heller blint rösta efter hur styrelsen vill att du ska rösta, utan du måste ha en egen åsikt!

MOTION #156

Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma

Bakgrund:
På förekommen anledning vill jag understryka att det är viktigt att om fullmäktigeledamöterna kallar till en stämma så ska de fullmäktigeledamöter som begärt extrastämman stå för ordningen av de punkter som tas upp och inte styrelsen (utöver de stadgade punkterna).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse äger inte rätt att ändra inbördes ordning på de punkter som fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #156-2

Stadgeändringsförslag

 1. HSB Götas styrelse äger ej rätt att förändra de punkter som fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma.

 2. Om styrelsen vill lägga till fler punkter i dagordningen än vad fullmäktigeledamöterna begärt så ska dessa placeras sist i dagordningen
  (som stämman sedan naturligtvis kan ändra ordningen på).

MOTION #157

Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning

Bakgrund:

Jag anser att fullmäktigeledamöter ska ha rätt att kunna få in separata speciella punkter i dagordningen som inte är av karaktären motioner på såväl ordinarie stämma som extrastämma.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens följande yrkanden;
 1. Fullmäktigeledamöter ges möjligheter att, innan kallelse/dagordning skickas ut och under vissa givna förutsättningar, lägga in punkter i dagordningen, med samma rättigheter och möjligheter som styrelsen (men styrelsen bestämmer plats i dagordningen).

  Detta alltså för viktiga ärenden som dykt upp under resans gång, efter att motionstiden gått ut, samt för att slippa en onödig extrastämma som annars kanske varit befogad.

  En formulering tas fram för detta.
  I det förslag som tas fram så stadgas även de konsekvenser som blir följden om styrelsen inte uppfyller stadgarna i detta avseende.


  En av stämman tillsatt stadgegrupp (arvoderad) eller ett utskott får i uppdrag att ta fram en sådan formulering som sedan presenteras för stämman, som måste godkänna formuleringen.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #158A

Frågor till styrelsen

 1. Vad är det som gör att HSB Götas styrelse tycker att det är bättre att följa HSB:s kod för föreningsstyrning jämfört med att HSB Göta i stället själv lägger in i HSB Götas stadgar det som är relevant för HSB Göta från koden?

  Dvs vilka fördelar ser HSB Götas styrelse med att följa koden rakt av jämfört med att russinen läggs in i HSB Götas stadgar?

 2. Varför tycker HSB Götas styrelse att det är bättre;
  1. att följa en kod som man kan bryta mot utan att det får några konsekvenser, i motsats till om paragraferna funnits i HSB Götas stadgar?
  2. att följa en kod som riskerar att skapa oändligt med mer eller mindre stora tolkningsproblem;
   - Vad menar HSB Riksförbund?
   - Vad ska gälla; HSB Riksförbunds kod eller våra stadgar?
   - Vilket har högst prioritet?
   - Etc., etc.
  3. att HSB Göta får en reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka?
  4. att låsa upp sig till vad HSB Riksförbund kommer fram till?
  5. att HSB Göta har ett "in blanco"-avtal med HSB Riksförbund?

MOTION #158

HSB Riksförbunds kod får inte följas!

Bakgrund:
Ibland finns det saker i koden där det helt enkelt inte går att förstå bakomliggande tankar. Stadgegruppen har lagt in många bra förslag till stadgarna, men det finns en paragraf som ger lite kalla kårar längs med ryggraden när man läser denna.

Det står (§ 3, "Föreningens verksamhet", i stadgarna);
 • "Föreningen skall tillämpa den kod för föreningsstyrning som HSB Riksförbunds stämma beslutat om".
Kopierad rakt av från HSB Riksförbunds önskan att det ska läggas in i regionföreningens stadgar, så att HSB Riksförbund därigenom lyckas utöka sin makt. Men är det inte uppenbart för var och en att en formulering som denna inte ska läggas in i HSB Götas stadgar?

Vad får detta för konsekvenser i praktiken?
 • HSB Göta förslavas under HSB Riksförbund, den kanske mest odemokratiska, insynsskyddade, opåverkbara, onåbara, tröga och tråkiga delen av HSB !!!
Frivilligt förslava sig under HSB Riksförbund?
HSB Riksförbund har överlevt sig själv, och borde inte få finnas kvar, i alla fall inte i nuvarande utformning. HSB Göta borde inte vara medlem i HSB Riksförbund. Men hur man än gör och tänker så tycker jag inte man frivilligt ska förslava sig under en avdelning på detta sätt.

Det är inte rimligt att HSB Göta låser upp sig till alla framtida förändringar. Dvs hur galet det än är så ska HSB Göta följa det som bestämts där upp i det isolerade Riksförbundshuset.
Ska vi verkligen göra oss livegna?

In blanco avtal med ...
HSB Göta ska inte teckna något in blanco avtal med HSB Riksförbund (och inte med någon annan heller för den delen). Alla har säkert inte förstått riktigt vad HSB Riksförbund egentligen är, vad de står för, och vad som egentligen händer där uppe i Stockholm på denna avdelning, men oavsett om man är insatt i hur det fungerar eller ej så måste man förstå att man inte bör måla in sig i ett hörn på det här viset.

Reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka
Alla måste också förstå att med en dylik formulering i stadgarna så leder detta oundvikligen till minskad kontroll och insyn samt minskad möjlighet att påverka. Det torde vara helt uppenbart för alla och envar, utan att jag måste förklara detta i detalj.

Demokrati i stället för parlamentarisk uppbyggnad
Som en parantes i detta sammanhang så vill jag be alla notera att HSB ofta i olika sammanhang ger svar innehållande "parlamentarisk organisation", men betydligt mer sällan nämns ordet "demokrati". En parlamentarisk organisation är på intet sätt samma som en demokratisk organisation. Beroende på olika faktorer så kan de faktiskt till och med vara varandras motsatser. Så kräv demokrati (det vill vi ha!), aldrig en parlamentarisk uppbyggnad (det vill vi inte ha!).

Faran med HSB Riskförbund
Det är viktigt att känna till hur sluten denna del av organisation är. HSB Riksförbund är t.ex. livrädd för att deras stämmoprotokoll ska kunna läsas av någon och vågar absolut inte lägga ut stämmoprotokollen på sin webbplats (givna löften om detta har förfallit).

Ska det stadgas att HSB Göta ska följa oacceptabel kod?
I HSB:s Riksförbunds förslag till kod för föreningsstyrning finns det punkter som är mer eller mindre helt oacceptabla. Och ännu värre punkter kan rätt vad det är föras in.

Beslut i blindo
Hur många av HSB Götas medlemmar har läst HSB:s kod för föreningsstyrning?
Hur många av fullmäktigeledamöterna har satt sig in i detalj hur koden ser ut idag? Är det mer än en handfull?
Hur skulle man med bakgrund av bara detta kunna ta ett beslut om att följa en kod som nästan ingen brytt sig om att sätta sig in i???

Skapar tolkningsproblem
Koden för föreningsstyrning är luddigt formulerad och skapar bara en massa nya problem med tolkningar, och innehåller dessutom helt oacceptabla formuleringar (bl.a. enl. vad jag tidigare nämnt).

Risken är alltså överhängande att det blir orimliga tolkningsproblem som kommer att ta upp oändligt många timmar till ingen nytta.
- Vad ska gälla egentligen?
- Vad menar HSB Riksförbund?
- Vad ska gälla; HSB Riksförbunds kod eller våra stadgar?
- Vilket har högst prioritet?

- Etc., etc.

Inga konsekvenser om kod ej följs
För övrigt så kan man konstatera att det inte finns något regelverk med konsekvenser om kod ej följs. Det gör därmed koden för föreningsstyrning verkningslös. Att HSB Riksförbund kanske säger är man tänker ta fram detta i framtiden är bra. Men då kan vi ta ställning när det är klart, och inte nu! Man ska inte köpa grisen i säcken!

Russin
HSB Göta kan plocka russinen ur kakan, men man måste förstå att en dylik paragraf som den som nu lagts till HSB Götas stadgar onekligen kommer att ställa till med mycket stora tolkningsproblem i framtiden. Det är oundvikligt.

Allt som ska gälla för HSB Göta ska finnas i HSB Götas stadgar alternativt i HSB Götas policies, och ingen annanstans. Det måste vara en självklarhet! Inte minst för att man ska inte ha en massa olika regelverk överallt som gör det omöjligt att överblicka vad som egentligen gäller! HSB Göta kan plocka det bästa från koden och anpassa texter för HSB Göta. Det räcker mer än väl!

Hur HSB Riksförbund fungerar
HSB Riksförbund tycker att allt som händer utanför Stockholm är "internt" (enl. de skriftliga svar som givits) och ska därför inte heller informeras om på deras webbplats.

HSB Riksförbund visar hur de tänker genom sin webbplats som mycket väl årligen skulle kunna vinna priset som Sveriges sämsta webbplats (i klass med HSB Götas webbplats). Nästan ingen information finns och ingen som ens bryr sig om att uppdatera alla felaktigheter.
T.o.m. när man påpekar fel så struntar de i att korrigera felen, utan låter felaktigheterna ligga kvar år efter år.

HSB Riksförbund har en juridisk rådgivning där jag personligen kontrollerat och verifierat att svaren som ges är oriktiga.

Hur argumentera mot mina åsikter???
Om HSB Götas styrelse (eller någon annan) här svarar något flummigt om att vi har ombud till HSB Riksförbund som sköter detta så kommer jag att bli ganska uppgiven över att förståelsen för hur det fungerar i praktiken är så låg.

Argument som att 42.000 medlemmar ska förlita sig på en handfull ombud som aldrig ens redovisat vad de presterat håller inte.

På HSB Riksförbunds stämma tycks alla ombud vara lika oengagerade som dem från HSB Göta (att döma av de resultat vi kunnat se, men kanske mer utifrån avsaknaden av resultat), och då kan man självfallet inte sätta sin tillit till dem.

Fullmäktigeledamöternas ansvar
Jag hoppas innerligt att fullmäktigeledamöterna bemödar sig med att noga läsa igenom denna motion och sätta sig in i problemet.

En fullmäktigeledamot måste vara en självständigt tänkande person och varje ledamot har här att mycket, mycket noga inför denna stämma fundera igenom vad jag skriver i denna motion. Vill du vara delaktig i detta beslut där en huvudsakligen bakåtsträvande del av organisationen ska ta kontroll över dig och de medlemmar du representerar?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Formuleringen "Föreningen skall tillämpa den kod för föreningsstyrning som HSB Riksförbunds stämma beslutat om" ska inte finnas i HSB Götas stadgar.
  Varken helt eller delvis.

 2. En för detta kompetent (och arvoderad) arbetsgrupp tar ut de delar av koden som tillför något för HSB Göta och dess medlemmar och justerar alla andra delar så att det gagnar HSB Götas medlemmar i stället för tvärtom som i vissa fall idag.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #159

"Permanent" stadgegrupp tillsätts

Bakgrund:

Fullständig och löpande revidering av HSB Götas stadgar
Det behövs en total revidering av HSB Götas stadgar, där alla medlemmar löpande ska ges möjlighet att föreslå justeringar och tillägg av stadgar, och där samtliga inkomna förslag redovisas för samtliga medlemmar på HSB Götas webbplats.

VARNING FÖR HSB:s KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING!
Det är särskilt viktigt att medlemmarna görs delaktiga i alla de förändringar av stadgarna som ska göras med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning (och alla andra stadgeändringar). Dvs alla medlemmar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter - och kraftigt motiveras att göra detta - och alla ska kunna läsa alla andras förslag, som sedan beaktas inför den slutgiltiga versionen av ändringarna.

Stadgar i strid med demokratiskt tänkande
Sedan finns det också en del punkter i HSB:s kod för föreningsstyrning som t.o.m. står i direkt strid med allt vad demokrati innebär!!! Absolut inget som en kooperativ organisation ska smutsa ner sitt rykte med!

Dessa stadgeändringsförslag i koden måste kraftigt omarbetas innan de läggs in i stadgar.

ALLTID ÖPPEN INFORMATION OM FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
Sedan säger det sig själv att innan stadgeändringar kan beslutas om så måste HSB Göta naturligtvis alltid gå ut exakt med vilka stadgeändringar som ska göras (och inte bara hänvisa till HSB:s kod för föreningsstyrning). Detta måste göras i god tid, minst en månad innan stämma där beslut ska tas.

Förenkling av förändring av stadgar
Som det fungerar idag är det dessutom alldeles för svårt att göra ändringarna i stadgarna.
Det är bra att beslut måste tas på två stämmor för att stadgarna ska bli giltiga (det är inte bara bra, det är helt nödvändigt), men rutinerna kan säkert förbättras med allt som hör till denna process, inte minst informationsmässigt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. På varje årsstämma tillsätts ett utskott för löpande förbättringar av stadgarna
  På varje årsstämma (med start på årsstämman 2009) tillsätts ett arvoderat, och för uppdraget kompetent, utskott av medlemmar i HSB Göta som löpande under året arbetar med förbättringar av stadgarna (såväl HSB Götas stadgar som bostadsrättsföreningarnas) där arbetet också löpande redovisas för medlemmarna.

  HSB Götas stadgar revideras årligen utifrån de förslag som dyker upp.

 2. Även icke-styrelseledamöter ska ingå i utskottet för att få fler infallsvinklar
  Detta utskott ska även innehålla medlemmar som inte ingår i styrelser. Detta så att stadgar inte enbart utgår från styrelsers sätt att se på saker (dvs så att beslut tas i mer demokratisk ordning).

 3. HSB Göta ska löpande anstränga sig för att motivera medlemmarna till att komma med förslag på förbättringar av HSB Götas stadgar.

 4. Före varje stämma ska alla stadgeändringsförslag detaljerat redovisas för alla
  Innan beslut tas på stämma om stadgeändringar ska mycket tydlig information om stadgegruppens resultat och alla inkomna förslag ha gått ut till alla medlemmar (via bl.a. HSB Götas webbplats och direktutskick till förtroendevalda) senast en månad före stämman.


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #159-2

Utredning av hur stadgar ska kunna ändras snabbare och lättare

 1. Utskott tillsätts för att utreda hur stadgar ska kunna ändras snabbare och lättare
  Det tillsätts ett utskott/en projektgrupp för att utreda hur HSB Götas stadgar ska kunna ändras snabbare (inom 3 månader) och lättare (utan att minska dagens säkerhet med att beslut om stadgeändringar måste tas på två stämmor).

MOTION #160A

Frågor till styrelsen

 1. Vilka nackdelar ser styrelsen med att det finns en möjlighet för HSB Götas medlemmar att löpande på ett enkelt och strukturerat sätt har möjlighet att föreslå stadgeändringar via ett formulär för detta på HSB Götas webbplats, eller e-post?

 2. Vilka nackdelar ser styrelsen med att medlemmarna på enklast möjliga sätt kan komma med förslag på förbättringar av stadgarna?

MOTION #160

Permanent formulär för stadgeförslag


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Formulär för stadgeförslag ska finnas på HSB Götas webbplats
  Det ska alltid finnas ett för alla väl användbart formulär på HSB Götas webbplats där alla när som helst kan lämna in förslag på stadgeändringar till HSB Götas stadgar. Formuläret ska vara mycket lätt att hitta till med en direkt länk från huvudsidan.

 2. E-postadress för stadgeförslag ska finnas på HSB Götas webbplats
  Det ska alltid finnas en speciell epost-adress på HSB Götas webbplats (som är lätt att hitta till) för dem som vill lämna in stadgeförslag via e-post och/eller fråga om HSB Götas stadgar. HSB Göta (t.ex. via utskottet för stadgeändringar) ska snarast besvara dessa skrivelser.
 3. Alla stadgeförslag redovisas löpande
  Alla förslag som kommer in ska redovisas löpande i sin helhet på samma webbsida som formuläret för förslag på stadgeändringar, på ett lättöverskådligt sätt.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #160-2

Bekräftelse av stadgeförslag

 1. Mottagande av stadgeförslag ska alltid bekräftas
  Alla som lämnar in stadgeförslag via e-post eller formulär ska snarast få en bekräftelse på att det mottagits av HSB Göta.

MOTION #161A

Frågor till styrelsen

 1. Vad blev det konkreta resultatet av styrelsens, under årsstämman 2008, utlovade revidering av valberedningspolicy?

 2. Vad har styrelsen i denna revidering då tagit hänsyn till från efterföljande motion här?

MOTION #161

Stadgar/valberedningspolicy uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning ang. valberedningen

Bakgrund:
Nedanstående punkter i HSBs kod för föreningsstyrning är en fullständig sammanställning över de riktlinjer som nämns för valberedningens arbete (dvs det som valberedningen begärde dubblerat arvode för efter ett vagt muntligt löfte om att följa det som ingen visste vad det var).

HSBs kod för föreningsstyrning

2 Tillsättning av styrelse och revisor

"Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisor bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut."

Även om ovanstående formulering innehåller ord som inte betyder mycket så kan man se att HSB Göta och dess valberedning ej följer detta.
 • Ovanstående paragraf ska inte bara gälla styrelse och revisorer, utan alla förtroendevalda!
Not.: Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

2.1

"Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden."

Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, vilket de inte gör, så kan väl ingen hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???

2.1.1

"Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Det ska finnas en instruktion för valberedningens arbete.
"

Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, så kan knappast någon hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???

Dessutom är detta ingen förändring mot tidigare.


 • Vad innebär "en valberedning som representerar föreningens medlemmar" i praktiken och rent konkret?

 • Vad innebär "förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen" rent konkret?

  Vilket förfarande har HSB Götas valberedning för detta ?
  Varför har valberedningen inte informerat om detta förfarande?
Det är meningslöst att skriva in i stadgarna att det ska finnas en instruktion för valberedningen, utan riktlinjer för vad denna instruktion ska innehålla (som vi kan se idag, där det finns en instruktion som varken tillför något eller som följs).

2.1.2

"Valberedningen ska ha minst tre ledamöter. En ledamot utses till sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen."

Ja, en fullständig självklarhet.

Inget som motiverar en höjning av arvodet!

Dessutom är detta ingen förändring mot tidigare.

2.1.3

"Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman."

Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, vilket de inte gör, så kan väl ingen hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???

Dessutom en synnerligen korkad paragraf!!! Namn och kontaktvägar till alla i valberedningen ska naturligtvis informeras om senast tre dagar efter årsstämman!

2.2.1

"Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter"

Det enda som är nytt här är att valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
Dvs medlemmarna ska inte få veta hur arvodet delats upp inbördes mellan ledamöterna utöver ordförande. Varför?


 • Valberedningen ska inte bara lämna förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande, utan även alla andra förtroendevalda!

 • Valberedningen ska även lämna förslag på alla andra arvoden.

 • Alla förslag på arvoden ska åtföljas av en motivering!

 • Alla arvoden ska anges i svenska kronor såväl på stämma som i protokoll.
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

2.2.2

"Som underlag för sina förslag ska valberedningen
 • bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett (mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen),
 • fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
 • genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas."
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
 • Kravprofilerna ska presenteras för alla medlemmar!

 • Valberedningen ska även genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till alla övriga förtroendeposter!

 • Ordet "beaktas" måste definieras mycket tydligt!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!

2.2.4

"Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.

I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
 • ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
 • uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
 • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
 • övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
  En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan."
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Foton av de nominerade läggs ut på föreningens webbplats.

 • Endast den information som är relevant för det aktuella förtroendeuppdraget ska presenteras för stämman. Ej relevanta uppgifter får ej tas med, eftersom det som är viktigt för uppdraget då riskerar att minska i värde, och gör att valberedningen kan styra stämman i viss riktning bara genom sitt sätt att formulera sig.

 • Den nominerade ska själv skriva sin presentation (enl. av valberedningen givna riktlinjer, utifrån vad valberedningspolicy säger).
  Vem som formulerat presentationen ska tydligt framgå.


 • Valberedningens slutgiltiga presentation av en nominerad måste först godkännas av den nominerade innan andra får ta del av den.

 • Se motion #79, punkt 3, för vad som i stället ska ingå i presentationen.

2.2.5

"Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Särskild motivering ska också ges om förnyelse av styrelsen (hela eller delar) föreslås! Motsvarande gäller också för övriga förtroendeposter.

2.3.2.

"Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Förslag på arvode ska medföljas av motivering!

2.3.3

"I anslutning till att kallelsen till föreningsstämman utfärdas ska information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende lämnas på föreningens hemsida. Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!

2.3.4

"Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!

3.2

"Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som ger utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för att styrelsen effektivt och självständigt ska kunna förvalta föreningens angelägenheter.
Styrelsen bör förnyas i erforderlig takt med beaktande av utvecklingen av föreningens verksamhet och behov av kontinuitet i styrelsearbetet.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Vad som står här är en helt meningslös formulering som inte fyller någon funktion, om den inte specificeras med t.ex. vilka kompetenser och erfarenheter som avses!

3.2.1

"Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!

Ett av många problem här är hur olika bitar ska vägas. Ska t.ex. en persons bakgrund väga tyngre än en annan persons kompetens? Vilka urvalskriterier gäller?

Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

1.3.1

"Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!

Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

Ingen av ovanstående formuleringar från HSB:s undermåliga kod för föreningsstyrning kan eller ska alltså användas som de ser ut i koden, utan de måste bearbetas så att de fyller någon funktion mer än att bara fylla upp ett textutrymme.

Med tanke på hur obegripligt dåligt valberedningens arbete formulerats av valberedarna så är det inte utan att man misstänker att de luddiga och intetsägande formuleringarna tagits fram just för att det inte ska finnas något krav på valberedningen att prestera något.

De stadgar för valberedningen som omnämns i denna motion från HSB:s kod för föreningsstyrning;
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.3.2
2.3.3
2.3.4
3.2
3.2.1
1.3.1
förs in i valberedningspolicy och/eller HSB Götas stadgar, efter att de bearbetats tillsammans med kompletteringar, speciellt enligt de kommentarer jag lagt in för varje paragraf i denna motion.

YRKANDEN I DENNA MOTION FLYTTADE TILL EFTERFÖLJANDE MOTIONER.

OBS!
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett utskott tillsätts (enl. mitt förslag) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i denna motion för varje paragraf ovan.

Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!
Om HSB Götas styrelse i sitt svar inte invänder mot något speciellt som jag tagit upp i denna motion så får man förutsätta att styrelsen instämmer i allt.
Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #161-2

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Föreningsstämmans beslut om tillsättning av förtroendevalda ska beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut."

 2. Detta läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-3

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden."

 2. Detta läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-4

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande.
  Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

  Det ska finnas en instruktion för valberedningens arbete.
  "

 2. Det klargörs vad som rent konkret och i praktiken menas med "en valberedning som representerar föreningens medlemmar".

 3. Det klargörs vad som rent konkret menas med "förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen".

  Frågor till HSB Götas valberedning:
  - Vilket förfarande har HSB Götas valberedning för detta ?
  - Varför har valberedningen inte informerat om detta förfarande?

 4. Ovanstående läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-5

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska ha minst fem ledamöter.
  En ledamot utses till sammankallande.
  Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-6

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Föreningen ska senast tre veckor efter ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman."

 2. Detta läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-7

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande samt övriga förtroendevalda.
  Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt övriga arvoden, exkl. valberedningens arvode.
  Varje förslag på arvode ska åtföljas av en motivering.
  Alla arvoden ska anges i svensk valuta.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-8

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Som underlag för sina förslag ska valberedningen
  • bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett (mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen),
  • fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras och dessa kravprofiler presenteras för alla medlemmar, samt
  • genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas."
  • genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till alla övriga förtroendeposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas."


 2. Ordet "beaktas" måste definieras mycket tydligt!

 3. Ovanstående läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-9

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående från HSB:s kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Götas stadgar / valberedningspolicy.
 1. "Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.

  I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
  • ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
  • uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
  • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
  • övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
   En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan."


 2. Foton av de nominerade läggs ut på föreningens webbplats.

 3. Endast den information som är relevant för det aktuella förtroendeuppdraget ska presenteras för stämman. Ej relevanta uppgifter får ej tas med, eftersom det som är viktigt för uppdraget då riskerar att minska i värde, och gör att valberedningen kan styra stämman i viss riktning bara genom sitt sätt att formulera sig.

 4. Den nominerade ska själv skriva sin presentation (enl. av valberedningen givna riktlinjer, utifrån vad valberedningspolicy säger).
  Vem som formulerat presentationen ska tydligt framgå.


 5. Valberedningens slutgiltiga presentation av en nominerad måste först godkännas av den nominerade innan andra får ta del av den.


MOTION #161-10

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits."

 2. Särskild motivering ska också ges om förnyelse av styrelsen (hela eller delar) föreslås! Motsvarande gäller också för övriga förtroendeposter.

 3. Ovanstående läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-11

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.
  Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och åtföljs av en motivering.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-12

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "I anslutning till att kallelsen till föreningsstämman utfärdas ska information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende lämnas på föreningens hemsida. Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

  En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-13

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits."

 2. Detta läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-14

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som ger utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för att styrelsen effektivt och självständigt ska kunna förvalta föreningens angelägenheter.
  Styrelsen bör förnyas i erforderlig takt med beaktande av utvecklingen av föreningens verksamhet och behov av kontinuitet i styrelsearbetet.
  "


 2. Vilka kompetenser och erfarenheter som avses specificeras.

 3. Ovanstående läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-15

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt."

 2. Det tas fram ett regelverk för hur olika bitar ska vägas.
  Ska t.ex. en persons bakgrund väga tyngre än en annan persons kompetens?
  Vilka urvalskriterier gäller?

 3. Ovanstående läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-16

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
  Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Götas stadgar/valberedningspolicy.

MOTION #161-17

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ovanstående stadgar för valberedningen läggs in i HSB Götas stadgar efter att de bearbetats, tillsammans med alla nödvändiga kompletteringar och förtydliganden, speciellt enligt de kommentarer jag gett för varje paragraf ovan.

  Ett alternativ är att ett utskott tillsätts för att göra motsvarande och lägga in ovanstående paragrafer (efter bearbetning) i valberedningspolicyn i stället för i stadgarna (även om jag bestämt anser att de ska finnas i stadgarna, och inte i valberedningspolicy, pga att de är så grundläggande, och aldrig kommer att behöva förändras).

  Resultatet kompletteras sedan med ett mer konkret och meningsfullt regelverk i stadgarna (enl. bl.a. mina övriga motioner som hör till valberedningen).

 2. Alla medlemmar ges möjlighet att påverka utformningen av ovanstående paragrafer för valberedningen.

 3. Resultatet fastställs på en inom snar framtid (inom 4 månader) av styrelsen tillsatt extrastämma.

 4. Det fastställda resultatet läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar (och ev. även i valberedningspolicy).
Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete till årsstämman 2009.
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan