Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen
 2. HSB Riksförbund ska informera om enskild medlems motionsrätt
 3. Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum
 4. Senare inlämning av motioner
 5. Lista över motioner och motionärer &
  Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera
 6. Motioner diskuteras med motionärerna
 7. Motioner ska noga utredas av styrelsen
 8. Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.
 9. Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning
 10. Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där
 11. Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman
 12. Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner
 13. Får ej svara på motion att "bevis saknas"
 14. Information och tips om hur man ska skriva en motion
 15. Information om vad som gäller för motioner
 16. Konsekvenser om stämmobeslut ej följs av styrelsen
Viktigt om stadgeförslag

Bland mina motioner har jag en hel del förslag på justeringar av HSB Götas stadgar.
Det är min förhoppning att det inte finns en enda ledamot som ens antyder något i stil med;
"Man kan inte lägga in hur mycket som helst i stadgarna".
Om diskussioner faller till en så extremt låg nivå så blir det aldrig möjligt att uppnå förbättringar i HSB Göta.

Verkligheten är sådan att man faktiskt kan föra in "hur mycket som helst" i stadgarna. Bara för att det i dag endast finns stadgar för HSB Göta som är minimala så innebär inte detta att man måste fortsätta ha ett undermåligt regelverk för all framtid.

Den som motsätter sig ett stadgeförslag får naturligtvis vackert motivera anledningen till att man inte vill föra in just det specifika stadgeförslaget. Generella uttalanden som det ovan, eller att man måste ha ett regelverk som är "flexibelt" (vilket inom parantes sagt inte alls är en förutsättning för stadgar) är oacceptabla. Det måste var och en förstå!

Det är omöjligt att säga hur omfattande ett regelverk i form av stadgar bör eller kan vara. Men det ska i alla fall minst finnas så mycket i stadgarna så att det täcker upp dagens problem och så mycket som möjligt av de problem som man kan tänka sig dyker upp den närmaste tiden.

Erfarenheten har visat med all önskvärd tydlighet att det behövs en stor del tillägg till dagens stadgar! Nu är chansen att göra något åt detta! De som inte vill sträva framåt kommer att säga att vi kan vänta med att införa stadgarna. Det är bara ett sätt att in i det längsta förhindra ett absolut nödvändigt regelverk för HSB Göta!


MOTION #112

Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning

Bakgrund:
Pga det sorgligt lilla antalet motioner som lämnats in till HSB Götas fullmäktigesammanträde under tidigare år så är det uppenbart att det behövs upprepade påminnelser om möjligheten att påverka genom motioner.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta ska årligen i direktutskick tydligt informera samtliga medlemmar om sin motionsrätt till HSB Göta.

  Informationen om motionsrätten ska ges tillsammans med information om hur man motionerar och vilket sista datum är för inlämnande av motioner.


 2. Informationen om motionsrätt ska ske på flera olika sätt.
  Via avgiftsavierna är bara ett av alternativen (speciellt eftersom man med denna metod inte når alla medlemmar).
  Via medlemstidningen är ett av dessa alternativ.

 3. Det ska även finnas mycket lättillgänglig information för samtliga medlemmar om det fastställda regelverket (dvs riktlinjerna) för motioner.

 4. Regelverket/riktlinjerna ska alltid ligga ute lättillgängligt på HSB Götas webbplats och löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 5. HSB Göta ska varje år anstränga sig för att informationen om medlemmens motionsrätt görs på ett så motiverande sätt som möjligt för att få så många som möjligt att engagera sig.

 6. HSB Götas styrelse ska ge exempel på vad motioner kan ta upp.
  T.ex.; stadgeändringar, ekonomifrågor, arvoden, reseersättningar, information, demokratifrågor, insynsfrågor, former för medlemskap, HSB Götas relation till HSB Riksförbund, uppdrag för styrelsen, förtroendevaldas uppgifter, vilka frågor HSB Götas styrelse ska driva, HSB Götas relation till de olika bostadsrättsföreningarna, debattartiklar som HSB Göta ska skriva, osv.

 7. Det ska tydligt framgå att det är fullt tillräckligt att det någonstans uppges en kontaktväg till medlemmen. Inga andra krav ska ställas i detta avseende.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #112-2

Information om nomineringar

 1. I den årliga påminnelsen om motioner (i form av direktutskick) ska HSB Göta också informera om vikten av att medlemmarna lämnar in förslag till valberedningen.

 2. Informationen om nomineringar ska formuleras och gå ut till medlemmarna på ett sätt som verkligen motiverar medlemmarna till såväl att föreslå medlemmar till olika förtroendeposter som att själva ställa upp.

 3. Informationen om valberedningen och nomineringar ska vara omfattande!
  All information ska finnas med, inte bara kontaktvägar till valberedningen via postadress, epost och telefon samt vilka poster man kan nominera personer till, utan även ett komplett regelverk (riktlinjer).

 4. Det får inte finnas något som hämmar medlemmarna från att lämna in förslag, utan tvärtom ska HSB Göta på olika sätt se till att verkligen motivera medlemmar att lämna in förslag.

 5. Det ska informeras om vilka uppgifter som är obligatoriska att uppge för den medlem som föreslås (i princip bara för- och efternamn samt en kontaktväg till personen ifråga), och vilka uppgifter som det är bra att ha med.

 6. Inga krav får finnas i samband med nomineringen att den som nominerar ska göra valberedningens arbete och ta fram specifika uppgifter om den som nomineras.

 7. Det ska informeras om att man självfallet ska kunna nominera sig själv.

 8. Ovanstående läggs snarast till i HSB Götas valberedningspolicy och/eller stadgar.

MOTION #112-3

Direktutskick om motionsrätt

 1. Direktutskick till medlemmar om motionsrätt, regelverk och tips ska komma ut 1-1½ månad före sista inlämningsdag för motioner.

 2. Informationen om motioner ska formuleras och gå ut till medlemmarna på ett sätt som verkligen motiverar medlemmarna att skriva motioner.


MOTION #112-4

Påverka brf:ar att informera om motionsmöjligheten till HSB Göta

 1. HSB Göta ska löpande påverka brf:ar att informera mera
  HSB Göta ska löpande påverka föreningarnas styrelser och valberedningar (inte bara via HSB Götas webbplats) att styrelserna (och valberedningar) ska sätta upp motiverande information och påminnelser på anslagstavlorna i de lokala brf:arna (eller via internt direktutskick/interntidning) om enskilda medlemmars motionsrätt till HSB Götas föreningsstämma samt om nomineringar till HSB Göta.

  Om någon fullmäktigeledamot skulle motsätta sig detta så kan det enbart vara i egenintresse. Det är då inte en fullmäktigeledamot som ser till sin förenings bästa!

 2. HSB Göta tar fram en mall för hur denna information till medlemmarna kan utformas (för att därmed göra det så lätt som möjligt för styrelserna).

MOTION #113

HSB Riksförbund ska informera om enskild medlems motionsrätt

Bakgrund:

Motioner = engagemang = ökad effektivitet
Väldigt få medlemmar känner idag till att de har motionsrätt till HSB Götas stämmor.
Det har aldrig någonsin talats högt om detta. Men för att engagemanget ska öka och verksamheten ska effektiviseras måste HSB löpande informera om att alla medlemmar har motionsrätt. Det måste även informeras om hur det går till, när sista datum för inlämnande av motioner är, tips om hur man skriver motioner, medlemmarna måste särskilt motiveras att skriva motioner, etc, etc.

HSB Riksförbund tiger
Inte ens HSB Riksförbund vill idag gå ut med information om enskild medlems motionsrätt, vilket säger en hel del om denna till synes högst odemokratiska del av organisationen.
HSB Riksförbund vill inte ens bemöta en direkt fråga om detta!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Styrelse & ombud ska påverka HSB Riks att informera om enskild medlems motionsrätt
  HSB Götas styrelse och ombuden till HSB Riksförbund får i uppdrag att göra kraftfulla ansträngningar för att påverka HSB Riksförbund att informera bl.a. på sin webbplats (men även i tidningar, etc) om enskild medlems motionsrätt samt att HSB Riksförbund arbetar på alla sätt de kan för att öka motionsskrivandet.

  Arbetet med detta redovisas löpande på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #114

Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum

Bakgrund:

Inget skäl finns för att hålla inne motionerna in i sista minuten
Det finns inget logiskt skäl till varför HSB Göta ska vänta med att redovisa inkomna motioner för medlemmarna till strax före årsstämman.

Den sena redovisningen av motioner skapar onödiga problem
Det kan få svåra konsekvenser för HSB Göta genom att fullmäktigeledamöterna inte hinner läsa igenom motionerna och förbereda sig, med som konsekvens att fel beslut tas av stämman. Speciellt om det är många motioner (som på denna stämma).

Busenkel lösning på ett stort demokratiproblem!
Detta är så snabbt och enkelt att lösa att det är svårt att förstå att ingen reagerat under tidigare år på detta... och gjort något åt det.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner läggs ut senast en vecka efter deadline (minimerar risken för "mygel")
  Till HSB Göta inkomna motioner ska läggas ut på HSB Götas webbplats senast en vecka efter det sista datumet för inlämnandet av motioner.

 2. Senast fyra veckor efter deadline för inlämnande av motioner så skickas alla inkomna motioner ut till alla fullmäktigeledamöter (via e-post, för dem som har detta).

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #114-2

Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt

 1. Senast tre veckor före stämman ska HSB Götas styrelse ha presenterat sina svar med utredningar till alla motioner (bl.a. på HSB Götas webbplats).

 2. Styrelsens svar ska läggas ut så fort som möjligt
  HSB Götas styrelse ska eftersträva att styrelsens svare på motionerna läggs ut så fort som möjligt. Om det är många motioner så måste styrelsens svar på motionerna läggas ut tidigare (ev. löpande) så att medlemmarna ges en ärlig chans att fundera igenom motionerna tillsammans med svaren från HSB Götas styrelse.

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

MOTION #114-3

Referens (med sammanfattning) i årsredovisningen

 1. I HSB Götas årsredovisning finnas en tydlig referens till motionerna.

  Styrelsens svar på motionerna ska dock alltid finnas med i den årsredovisning som delas ut, i ett och samma dokument.

 2. Ett alternativ är att styrelsen i årsredovisningen ger en sammanfattning av årets motioner tillsammans med styrelsens synpunkter på dessa.

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

MOTION #114-4

Utläggning av motioner på HSB Götas webbplats

 1. Motionerna ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

MOTION #115

Senare inlämning av motioner

Bakgrund:

Fungerande rutiner för behandling av motioner måste finnas
Det borde inte vara något problem att hinna behandla inkomna motioner på en månad, även om det är många motioner. Det är bara viktigt att styrelsen har fungerande rutiner för behandling av motioner (vilket tyvärr inte verkar ha funnits tidigare).

Många motioner talar för sig själv
Många motioner kräver ingen eller nästan ingen behandling alls, utan det är lätt att fatta ett beslut för motionen ifråga, om man bara läst igenom motionen.
Då känns det meningslöst att med så lång tid före stämman som motioner måste lämnas in.

Lösning för motioner som lämnats in senare än t.ex. två månader före stämman
Det är inte svårare än att stämman, för de motioner som lämnats in kort tid före stämman och som styrelsen därför inte hunnit behandla, tar beslutet att styrelsens skriftliga svar krävs för att kunna ta ett beslut, och motionen får därför läggas på is, alternativt tas upp för behandling av styrelsen med redovisning av resultatet på t.ex. HSB Götas webbplats.

Kraftigt utökad effektivisering av HSB Göta
Genom denna enkla lilla metod så skulle man kunna uppnå en helt annan effektivitet i organisationen (som så ofta kritiseras för att vara väldigt trög), som skulle gagna alla.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner kan lämnas in fram till 2 månader före årsstämman
  Motioner till HSB Götas årsstämma kan lämnas in fram till 2 månader före datumet för årsstämman, för behandling och utredning av styrelsen.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #115-2

Inlämning av motioner 5 veckor före stämman

 1. Motioner kan lämnas in fram till 5 veckor före årsstämman, men styrelsens svar garanteras ej för dessa
  Det ska även vara möjligt att lämna in motioner ända fram till 5 veckor före årsstämman, men då med reservation för att styrelsen kanske inte hinner behandla de motioner som inkommit mellan 2 månader och 5 veckor före stämman.

  Behandling och utredning av styrelsen av inkomna motioner garanteras bara om de kommer in senast två månader före årsstämman, men hindrar alltså inte att motioner lämnas in senare.

  Datum för inlämnande av motion uppges i kallelse.

MOTION #116A

Fråga till fullmäktigeledamöterna

 1. Varför skriver Du aldrig några motioner till HSB Götas årsstämma?


MOTION #116B

Fråga till styrelsens ledamöter

 1. Varför förekommer det aldrig att någon styrelseledamot skriver en motion (proposition) till HSB Götas årsstämma?


MOTION #116C

Frågor till styrelsen

 1. Hur många motioner tycker HSB Götas styrelse att det vore rimligt att fullmäktigeledamöterna skriver varje år för att HSB Götas fullmäktige ska kunna betecknas som engagerade/aktiva?

 2. Vilka konkreta åtgärder avser HSB Götas styrelse vidta för att försöka uppnå att i alla fall minst 60 medlemmar (varav minst 40 fullmäktigeledamöter) skriver motioner varje år?

  Eller styrelsen vill kanske inte ha motioner?

MOTION #116

Lista över motioner och motionärer &
Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar

Bakgrund:

Det har tidigare varit ytterst sällsynt att det skrivs motioner till fullmäktigesammanträdena. Uppskattningsvis 99 % har aldrig skrivit en motion. Fullmäktigeledamöterna engagerar sig inte i det uppdrag som medlemmarna gett dem, och medlemmarna är lyckligt ovetandes om att deras "förtroendevalda" inte presterar något.


Varför skriver fullmäktigeledamöterna inga motioner?

Motioner = engagemang
Antalet motioner är det tydligaste tecknet på nivån av engagemang i en förening.


Motiverade medlemmar ger ett ökat engagemang
Att motivera medlemmar att skriva motioner kan resultera i ett kraftigt ökat engagemang.
Och det vill väl alla att det ska finnas i HSB-organisationen, eller?

Öppen förteckning över motionärer
För att fullmäktigeledamöterna ska engagera sig mer och för att medlemmarna ska se att de som de valt som fullmäktigeledamöter sköter sina uppgifter så behövs bl.a. en offentlig lista (på en framträdande plats på HSB Götas webbplats) över vem som lämnat in motioner.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Lista över motionärer med sammanfattningar av motioner
  Lista med vilka fullmäktigeledamöter och medlemmar som från och med årsstämman 2009 (helst från och med 1998) skrivit motioner, samt övergripande om vad varje motion handlat om läggs ut på HSB Götas webbplats.

  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

 2. Med minst 10 års historik.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #116-2

Styrelsen ska motivera alla att skriva motioner

 1. HSB Götas styrelse ska med omedelbar verkan löpande och på ett motiverande sätt börja påverka såväl fullmäktigeledamöterna som alla övriga medlemmar att intressera sig för att skriva motioner.

 2. Arbetet med att få fullmäktigeledamöter och övriga medlemmar att skriva fler motioner redovisas löpande på HSB Götas webbplats.

MOTION #116-3

De som skrivit de bästa motionerna premieras för detta

 1. De som engagerar sig och tillför något för organisationen ska premieras!

  Den som skrivit den "bästa" motionen (enligt stämmans val) varje år tilldelas ett pris på 3.000 kr. Den som skrivit den nästbästa motionen får 1.000 kr. Den som landar på tredje plats får 500 kr.

  Dessa summor får gärna ligga på en ännu högre nivå, t.ex. 5.000 kr.
  Ju högre pris, desto troligare att engagemanget ökar!

  Vinnarnas motioner presenteras på HSB Götas webbplats.

MOTION #117

Motioner diskuteras med motionärerna

Bakgrund:
En av flera anledningar till att motioner i princip aldrig går igenom är att styrelsen medvetet inte tar någon kontakt med motionären för att diskutera motionerna.

Jag anser att HSB Götas styrelse ska diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett svar på respektive motion, i stället för som idag där HSB Götas styrelse svarar på motioner helt fristående från kontakter med motionären.


Styrelsen ska inte tillåtas missförstå en motion
Det ska alltså inte vara möjligt för HSB Götas styrelse att t.ex. svara att de inte förstår motionen (helt eller delvis, direkt eller indirekt). Eller att det först på stämman visar sig att styrelsen missuppfattat motionen och därav inte svarat enligt motionens innehåll.

Enklare för stämman att ta beslut
Styrelsen tvingas därmed att formulera sig efter vad motionen egentligen avser och arbetet för stämman förenklas avsevärt. HSB Göta måste alltså därför ha en uttalad skyldighet att alltid kontakta motionären så att inga missförstånd riskerar att uppstå.

En självklarhet!
Att det ska fungera så här är en självklarhet... även om det aldrig förekommit (mer än kanske i extrema undantagsfall).

HSB måste föregå med gott exempel så följer förhoppningsvis brf:arna efter.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska alltid diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett fullständigt svar på respektive motion för att effektivisera stämmorna genom att få fram bästa möjliga underlag i form av formuleringar på motioner och svar från styrelsen.

 2. Följande formulering läggs in i stadgarna;
  "Det är styrelsens ansvar att stämmorna blir genomförda så effektivt som möjligt och i denna process är en av de viktigaste bitarna att styrelsens svar på motioner utformas i samarbete med motionären, och motionären ges redan då en möjlighet att omformulera sina motioner, och anpassa sina motioner efter styrelsens synpunkter/svar innan motioner delas ut, om motionären så önskar. En konsekvens av detta blir att motionären alltid får läsa styrelsens slutgiltiga svar innan utdelning av motioner".


  Att det ska fungera så här torde vara en demokratisk självklarhet för alla!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #118

Motioner ska noga utredas av styrelsen

Ingen motivering behövs för nedanstående yrkande. Förmodligen kommer någon att invända mot att mitt förslag inte behöver föras in i stadgarna för att det är så självklart. På det svarar jag bara att stadgarna är fulla av självklarheter, men denna självklarhet är extremt viktig!

Det måste vara meningsfullt att motionera!
Denna enda punkt kan dessutom vara helt avgörande för de flesta om de ska bry sig om att skriva en motion eller ej! Vet de säkert att styrelsen är skyldig att behandla motionen seriöst så kan medlemmen också anse det lönt att lämna in en motion.

Tillägg.
HSB Göta har tidigare inte informerat om hur det ska fungera med motioner, men HSB Riksförbund har gått ut med följande information (23/1 2008);
"Lämna ditt förslag till HSB-föreningen eller bostadsrättsföreningen inom utsatt tid. Föreningens styrelse kommer att behandla det, och lämna sitt förslag till beslut på stämman (styrelsen yttrar sig över motionen).

Styrelsens förslag skickas sedan ut i samband med att kallelse till den ordinarie föreningsstämman går ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt. Styrelsens yttrande över motionen innebär att man antingen föreslår att stämman skall besluta i enlighet med förslaget (styrelsen tillstyrker motionen), eller föreslår att stämman skall avslå förslaget (styrelsen avstyrker motionen).

Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad. Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag
".


Det är bara att hoppas att HSB Götas styrelse förstår bättre än HSB Riksförbund, för skulle HSB Göta följa HSB Riksförbunds rekommendationer så skulle det vara tråkigt!
 • HSB Riks nämner inget om att styrelsens åsikt ska motiveras, eller hur detta ska göras.

 • "Motionen ska anses besvarad" är ingen motivering och får aldrig förekomma!

  Tar motionen upp ett förslag på en åtgärd som är genomförd så ska detta självfallet skrivas i klartext av styrelsen, med tillägget; "Motionärens förslag är redan genomfört, och vi rekommenderar därför stämman att lämna motionen utan åtgärd", e.dyl.

  Notera att det kan finnas olika åsikter om ifall något är genomfört eller ej.

  Om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, enligt styrelsens åsikt, så ska styrelsen kontakta motionären (som styrelsen ändå alltid ska göra) och be om en precisering av förslag.

 • Sedan vet HSB Riks inte ens vem motionen ska lämnas in till.
  Vad har "bostadsrättsföreningen" med en enskild medlems motioner till HSB-regionens styrelse att göra? Svar: Inte det minsta!

 • HSB Riks skriver "kallelse till den ordinarie föreningsstämman går ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt".

  Jag vet att HSB Riks inte riktigt har hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren.
  Kallelse går inte bara ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt. Det går ut till alla, via HSB-regionens webbplats. Och då läggs styrelsens syn på saken ut parallellt med detta.

  Och särskild kallelse bör naturligtvis gå ut till motionär som ej är fullmäktige!
Är kunskapen i HSB-organisationen verkligen så här skrämmande låg?
HSB Riks måste nog gå en grundkurs i hur en styrelse ska hantera motioner. Vi ser här att inte ens HSB Riksförbund vet hur processen för motioner ska se ut. Kan något bli mer uppenbart än att detta är extremt viktigt att ta fram tydliga rutiner för? Hur kan det finnas några stadgar i en förening som inte innehåller en tydlig paragraf om detta?

Därav denna motion, som löser detta problem för i alla fall HSB Göta.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande gäller för HSB Göta;
  På stämman ska alla kunna ge förslag på nya sätt att driva föreningen
  På föreningsstämman ges möjlighet för alla medlemmar i HSB Göta att komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som man anser felaktigt.

  Motioner kan handla om vad som helst inom HSB:s ansvarsområde, men motionen ska innehålla ett eller flera konkreta förslag eller frågor.

  Motioner lämnas in till HSB Göta i skriftlig form via formulär på HSB Götas webbplats, e-post eller brev, inom utsatt tid.

 2. Motionären kan på stämman närmare förklara och argumentera för sin motion
  På stämman har motionären rätt att närmare förklara och argumentera för sin motion, och motionen kan efter detta anpassas bl.a. efter de förslag som förs fram.

  Tilläggsförslag kan alltid ges!

  Sedan tar var och en av de röstberättigade ett beslut efter sin egen åsikt baserat på de argument de tagit del av.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #118-2

Styrelsen ska ge konkreta motiveringar till motioner

 1. I styrelsens yttrande ska styrelsen konkret motivera varje rekommendation

  I styrelsens yttrande till varje yrkande ger styrelsen en rekommendation till stämman tillsammans med en konkret motivering.

 2. Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

MOTION #118-3

Styrelsen kan endast välja att föreslå bifall eller avslag till motionens yrkande

Det står i och för sig redan idag på HSB Götas webbplats att styrelsen bara kommer att rekommendera bifall eller avslag, men det har inte fastställts av stämman ännu.
 1. Styrelsens tre enda sätt att besvara yrkanden är rekommendation till;
  bifall, avslag, eller (i undantagsfall) lämnar över till stämman att besluta utan att styrelsen rekommenderar stämman något

  Styrelsens yttrande över motionen innebär att styrelsen efter sin motivering;
  • föreslår att stämman ska besluta enligt förslaget
   (dvs styrelsen tillstyrker/bifaller motionen), eller

  • föreslår att stämman ska avslå förslaget
   (dvs styrelsen avstyrker motionen), eller

  • föreslår att stämman ska delvis eller under vissa förutsättningar besluta i enlighet med förslaget

MOTION #118-4

Motioner ska noga behandlas och utredas av styrelsen

 1. Motioner ska noga behandlas och utredas av styrelsen för HSB Göta, där varje svar ska ge de konkreta fördelar och nackdelar som är enligt styrelsens åsikt.

  Frågor till styrelsen i motionen besvaras av styrelsen.

  Styrelsens skriftliga svar ska vara konkreta och inte innehålla tvetydiga eller för motionen ej relevanta synpunkter.

  Om styrelsen föreslår stämman att avslå en motion helt eller delvis så är det särskilt viktigt att styrelsen i sin motivering för detta har en saklig argumentation för sin syn på saken.

MOTION #119

Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.

Bakgrund:

Seriös hantering av motioner
Det måste säkras i stadgar att HSB Götas styrelse ska besvara varje inkommen motion var för sig, och att de sedan även ska behandlas och beslutas om en och en på stämman.

En självklarhet
För de flesta är förhoppningsvis denna motion en fullständig självklarhet, men med anledning av att jag själv sett hur systemet missbrukats på ett allvarligt sätt av HSB Göta och min brf, så krävs att detta fastställs i stadgar. Risken finns annars att HSB Götas styrelse missbrukar det kraftigt bristfälliga regelverket i behandlingen av motioner, till stor skada för HSB Göta och alla dess medlemmar.


Genom att föra in konkreta regler om detta i stadgarna slipper man göra onödiga tolkningar och alla vet vad som gäller. Nedanstående yrkanden är alla helt självklara i en demokratisk organisation. Därför är det av yttersta vikt att de uttryckligen förs in i stadgarna så att det inte ska råda några tvivel om vad som egentligen gäller.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Varje inkommen motion ska besvaras separat av HSB Götas styrelse.

 2. Förutom att det självklart är viktigt att varje motion besvaras var för sig så ska styrelsens svar inte innehålla referenser till tidigare svar från styrelsen.

  Det blir omöjligt för dem som ska ta beslut i motionerna att sitta och bläddra fram och tillbaka mellan styrelsens olika svar.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #119-2

Stämman ska behandla varje motion för sig - inga "gruppbeslut" av motioner

 1. Varje inkommen motion ska behandlas och beslutas om av stämman en och en, var för sig
  (vilket naturligtvis inte hindrar att motioner som behandlar samma sak läggs efter varandra, efter motionärers godkännande).


MOTION #119-3

Särbehandling och påhopp mot enskilda medlemmar ska stävjas

 1. Medlemmar får inte särbehandlas och påhopp mot enskilda medlemmar får ej tillåtas på stämman.
  Alla ska behandlas lika. En styrelse, mötesordförande, eller någon anlitad av styrelsen får inte göra påhopp mot en medlem eller försöka misskreditera t.ex. en motionär.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

MOTION #119-4

Mötesordföranden ska inte besvara frågor åt styrelsen

 1. Det är inte mötesordförandens uppgift att svara på frågor åt styrelsen, och mötesordföranden ska inte styra bort frågor från styrelsen som en medlem vill ställa till styrelsen för att få specifikt styrelsens åsikt.

  Dvs medlemmarna ska alltid ha rätt att få styrelsens åsikt, medan naturligtvis rena faktafrågor främst ska besvaras av den som kan frågan bäst.

MOTION #120

Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning

Bakgrund:
Det finns styrelser som i sina desperata försök att få motioner till att avslås grupperar motioner på ett sådant sätt att motionerna helt eller delvis förlorar sin betydelse.
Även om HSB Götas styrelse mig veterligen aldrig gjort detta så innebär inte detta att HSB Göta inte ska säkra sig mot att detta inträffar i framtiden.

Den som skriver flera motioner lägger som regel motionerna i den ordning som motionären anser att de ska behandlas med anledning av motionernas innehåll, och det ska inte vara möjligt för en styrelse att försöka förstöra detta genom att strukturera om dem.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner får inte grupperas av styrelsen utan att motionären tillfrågats.

 2. Motionären ska ge sitt medgivande till att motionärens motioner struktureras om inbördes.

  Det är motionären som äger sina motioner, inte styrelsen, och en motionär kan ha en plan för sina motioner och den ordning motionären placerat sina yrkanden.

 3. Motioner ska presenteras i den ordning motionären lämnat in dem, men styrelsen är skyldig att efter diskussion med motionär försöka se till så att yrkanden som är direkt kopplade till varandra beslutas om i samma sekvens.

  Detta för att undvika att ett beslut som tas för ett yrkande omöjliggör/försvårar att beslut tas för ett annat yrkande.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #120-2

Endast motionär får ändra en motion

 1. Motioner får inte på något sätt förändras av annan än motionären.

MOTION #121

Motion kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där

Bakgrund:
Som man kan konstatera av mina motioner, t.ex. motionerna om arvode och ersättningar, så finns det en stor, stor, stor brist i systemet.

Styrelsen kan stoppa/försvåra motioner från att beslutas av stämman
Motioner som är kopplade till punkter som ingår i den av styrelsen fastställda dagordningen behandlas med dagens rutiner först efter att beslut tagits i frågan.

Därmed faller den motion per automatik som motionären lagt ner arbete på att sätta ihop, och tar samtidigt bort intresset för att skriva motioner.

Att ändra ett redan taget beslut via en motion är som regel mycket svårt
Som alla naturligtvis begriper så är det helt orimligt och har absolut ingenting med demokratiska värderingar att göra om motioner som behandlar ett redan taget beslut behandlas på annan plats än under den punkt i dagordningen där det hör hemma.

Man tar i så fall i princip bort möjligheten att motionera om vissa saker, enkom för att de behandlas tidigare i dagordningen.

Särbehandling olaglig!
Att inte placera en motion på rätt plats i dagordningen innebär i praktiken ett lagbrott eftersom man gör åtskillnad på motionär som är fullmäktige och motionär som inte är fullmäktige.

Den som är fullmäktige har möjlighet både att framföra sina synpunkter under den punkt där den hör hemma och att argumentera för att flytta motionen till den punkt där den hör hemma.

Styrelsen borde förstå vad som är rätt
Man tycker att en kompetent styrelse självmant borde se till så att motioner inte riskerar att falla bara för att styrelsen inte lagt in medlemmens förslag på den plats i dagordningen där den måste behandlas för att beslut ska kunna tas, men det lär nog aldrig ha inträffat att en styrelse placerat in en dylik motion rätt.

Inte heller HSB Götas styrelse ser till att motioner kopplade till annan punkt tidigare i dagordningen behandlas på ett korrekt sätt.

Regelverk bevisligen helt nödvändigt
Det är alltså helt uppenbart att stadgarna måste kompletteras med riktlinjer för detta så att styrelsen tvingas att följa grundläggande demokratiska värderingar.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande ska gälla;
  "Om yrkandet i en motion är direkt kopplat till en tidigare punkt i dagordningen så ska yrkandet med denna motion behandlas i samband med den aktuella punkten i dagordningen, innan beslut tagits för den aktuella punkten.
  Ett yrkande får alltså aldrig falla pga att den inte behandlats på rätt plats i dagordningen.


  Det är styrelsens ansvar att se till så att detta tydligt framgår av kallelse/dagordning till stämman, och om styrelsen är osäker för något yrkande måste styrelsen kontakta motionären för att reda ut frågan om placering".


 2. Ovanstående formulering förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

 3. Denna hantering ska ske även på stämman 2009 där denna motion behandlas.
  Om styrelsen inte följt dessa självklara instruktioner så måste stämman under punkten för fastställande av dagordning (där jag som icke fullmäktigeledamot tyvärr inte har yttranderätt som det fungerar idag) se till att så sker.

  Dvs bl.a. så ska motionen;
  1. "Arvoden och ersättningar ej i basbelopp" behandlas innan punkterna för arvoden.
  2. "Omval av valberedning" behandlas före beslut av val av valberedning.
  3. "Halvering av valberedningens arvode" behandlas före beslut av valberedningens arvode.
  4. "Fastställande av arvode till valberedning" behandlas före beslut av valberedningens arvode.
  5. Etc.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #122

Styrelsen ska redovisa om motioner ej tagits med till stämman

Bakgrund:
Man kan bara hoppas att ingen motion "försvinner" i hanteringen. Denna risk ökar ju fler motioner som lämnas in. Dessutom så vet fullmäktigeledamöterna inte om styrelsen inte tar med en motion bara för att styrelsen anser att motionen inte följer något tänkt regelverk (t.ex. ej undertecknat "korrekt"). Långt ifrån alla motionärer deltar på stämman (av olika anledningar) där motionerna behandlas.

Fråga till HSB Götas styrelse;
 • Har HSB Götas styrelse undanhållit någon motion till denna årsstämma?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om HSB Götas styrelse inte tar upp en motion på HSB Götas årsstämma så ska detta tydligt redovisas skriftligen i kallelsen till fullmäktigesammanträdet.

 2. Denna redovisning ska då minst innehålla;
  • Namn på den som skrivit motion
  • Övergripande vad motion handlat om
  • Mycket tydliga skäl, med exakt referens - och citat - till ev. regelverk, till varför styrelsen underlåtit att ta med motionen (t.ex. inlämnad efter senaste datum för detta, enl. §...).
  • Om styrelsen kontaktat motionären i frågan och vad resultatet i så fall blev av detta.
  • Om styrelsen gett motionären möjlighet att omformulera motionen (det är ett krav att styrelsen gör detta om motionären kan nås, och om anledningen är något formellt fel).

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #122-2

Missad motion

 1. Har styrelsen felaktigt underlåtit att ta upp en motion måste denna eller dessa motioner behandlas på en extrastämma inom en månad från stämman där motionen skulle ha tagits upp.
  (Detta är i princip är enligt lag, men det skadar inte att ha det på pränt i stadgar.)

  Vad som är viktigt här är att styrelsen ska göra detta utan att motionären ska behöva stämma styrelsen så att HSB Götas medlemmar därigenom måste betala för styrelsens misstag.

MOTION #123A

Frågor till styrelsen

 1. Har HSB Götas styrelse helt på egen hand besvarat samtliga motioner till denna stämma, och om så ej är fallet; vem i övrigt har bistått med hjälp för vilka motioner?

 2. Vilka har varit involverade i att utreda och besvara motionerna?


MOTION #123

Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner

Kompetens att svara på motioner måste finnas inom styrelsen, sedan är det en annan sak att kompetensen att utreda vissa frågor kanske inte finns inom styrelsen.

Motioner visar kvaliteten på styrelsen
De svar som styrelsen ger visar sedan något mycket värdefullt för medlemmarna. Nämligen kvaliteten på styrelsen.

Detta är också något valberedningen måste hålla mycket noga kontroll över. Dåligt besvarade motioner är det tydligaste tecknet på att ledamöter i styrelsen behöver bytas ut.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska på egen hand och med egna ord, i mesta möjliga mån, besvara motioner ställda till HSB Göta.

  Detta hindrar inte att styrelsen t.ex. anlitar tjänstemän för att förbereda svaren på motioner. Men stämman måste veta att kompetens finns i styrelsen för att besvara motioner.

  Endast i de fall expertis helt uppenbart behöver anlitas för t.ex. kostnadsberäkningar, speciella utredningar eller liknande kan styrelsen betala för att få hjälp med ta fram vissa uppgifter.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #123-2

Stadgeändringsförslag - redovisning av kostnader för motionshantering

 1. Alla ev. kostnader för besvarande och utredningar av motionerna ska särskilt redovisas i årsredovisningen (dvs om extern hjälp anlitats).

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

MOTION #124

Får ej svara på motion att "bevis saknas"

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motionär ska kontaktas vid tveksamheter
  I svar på motioner får ej nämnas något om att bevis saknas, eller att bevis ej presenterats, att något är en "subjektiv bedömning", eller att styrelsen inte kan kommentera något visst pga att det i motionen inte presenterats bevis i den aktuella frågan, utan att styrelsen först kontaktat motionären och bett denne presentera kompletterande fakta för det som styrelsen anser ofullständigt.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #125

Information och tips om hur man ska skriva en motion

Med anledning av att det i princip aldrig skrivs några motioner till fullmäktigestämmorna så får man förmoda att fullmäktigeledamöterna är i det närmaste helt obekanta med detta område och inte känner till hur man ska skriver en motion.

Det är då kanske inte så troligt att övriga medlemmar innehar denna kunskap heller.

Om det någonsin ska kunna skapas ett engagemang bland medlemmarna så måste det alltså framställas tips till samtliga medlemmar om hur man skriver en motion.

Jag har tagit fram några viktiga punkter att tänka på, enligt följande rekommendationer.

Beståndsdelarna i motionen är i det optimala fallet;
 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om - kort, informativ och tydlig.
 2. Sammanfattning - kort introduktion av problemet samt rekommendation.
 3. Bakgrund med ev. frågeställningar.
  Beskriv problemet och behov av lösning;
  - Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
  - Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  - Beskriv eventuella möjligheter (vad kan uppnås?) och hinder.
 4. Bedömning.
  Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.
 5. Yrkande - Förslag till beslut
  Vad exakt ska beslutas enligt din rekommendation?
  Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt).
  Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
  Ge om möjligt förslag på alternativa beslut (ifall första alternativet ej går igenom).
 6. Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.
 7. Avslut med namn/medlemsnummer och datum.
En väl fungerande organisation har en elektroniskt lagrad mall - flexibelt utformad - som kan användas för dem som så önskar, där man direkt i mallen (pdf) fyller i sin text.

Tips vid skrivning av motioner.

 1. Det finns inget regelverk någonstans för hur motioner ska skrivas och formuleras, (vilket delvis är bra eftersom det inte får finnas något som hämmar medlemmar från att författa motioner och det får inte finnas regelverk som kan missbrukas för att inte ta upp motioner på stämmor), men om du vill få igenom din motion - dvs att stämman ska bifalla din motion - så finns det några punkter som är viktiga att tänka på enligt följande.

 2. Om du har flera motioner så numrera dina motioner från 1 och uppåt.

  Placera motioner som mer eller mindre hör ihop tillsammans med varandra.

 3. De motioner du tror lättast går igenom ska komma först.
  Säkra dig genom att i motionerna skriva att styrelsen inte får ändra om ordningen på de motioner du skrivit, utan ditt medgivande till detta.

 4. Börja med att skriva en tydlig rubrik i fetstil på en rad (max två rader) som på bästa möjliga sätt sammanfattar din motion.

 5. Inled sedan med att skriva en bakgrund till din motion, dvs;
  - anledningen till att du skriver motionen
  - problemställningen,
  - vilka fördelar som kan uppnås,
  - konkreta exempel gör det lättare att sätta sig in i motionen,
  - etc.

 6. Skriv frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen och/eller till stämman.
  - Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista.
  - Frågorna ska vara numrerade.
  - De ska tydligt synas att det är frågor, och
  - Det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.

 7. Avsluta motionen med att konkret formulera ditt förslag.

 8. Dela gärna upp ditt förslag i mindre delförslag (detta gör det bl.a. svårare att avslå motionen i sin helhet bara för att det finns en liten del som stämman inte vill godkänna).

 9. Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället.

 10. Vad som är särskilt viktigt är att tänka ett eller ett par steg i förväg.
  Vilka argument kan styrelsen tänkas använda för att motionen ska avslås?
  Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument.

 11. Det kanske viktigaste av allt;
  För varje motion du skriver, lägg in en tidpunkt (t.ex. "inom tre månader") som motionen ska vara genomförd.
  Kräv också att styrelsen ska redovisa resultatet för alla medlemmar så fort det du motionerar om genomförts (alternativt löpande under processens gång).

  VAR, NÄR, HUR och AV VEM är alltid viktigt i motioner!

 12. Lägg gärna in i motionen att du förutsätter att styrelsen kontaktar dig för att diskutera motionen och skriv att du ser fram emot en kontakt med styrelsen samt att om det finns några frågor om motioner så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig.

 13. Om motionen är förenad med kostnader kan det vara en fördel att lägga in i motionen att du förutsätter att styrelsen tagit fram ett preliminärt kostnadsförslag redan i sitt svar på din motion (ännu bättre om du dessutom kan göra detta själv).

 14. Ta inte upp olika ämnen i en och samma motion.

 15. Var tydlig! Använd inte färger för att markera texter om du inte med säkerhet vet att styrelsen kommer att skicka ut motionerna i färg (görs normalt aldrig).

  Använd fetstil där så behövs. I undantagsfall använd kursiv stil för kortare texter, normalt endast för citat (kursiv text gör texten mer svårläst).

  Det ska vara "luft" i dokumentet, dvs kortare stycken med mellanrum mellan styckena så blir det lättare att läsa och förstå vad som hör ihop med vad.

 16. Det ska definitivt vara rättstavat (kör en stavningskontroll).

 17. Ju mer kortfattad och konkret du är, desto troligare att motionen går igenom (många tycks tyvärr lida av såväl läsproblem som bristande intresse, och orkar inte läsa många rader text).

  Går det inte att göra motionen kortfattad (drygt en halv A4-sida) så skriv en sammanfattning under rubriken (i fetstil) "Sammanfattning" omedelbart före dina konkreta förslag i motionen till stämman.

 18. Om motionen är lite längre, lägg in korta och tydliga delrubriker för varje stycke i texten.

 19. Låt gärna en eller flera läsa igenom din motion och ge sina synpunkter.

 20. Gå gärna ihop med fler medlemmar om dina motioner.
  Ju fler som står som ansvariga för motionen, desto svårare blir det för styrelsen att föreslå stämman att avslå motionen.

 21. Avsluta med att skriva ditt namn eller medlemsnummer (du bör i brevet/mailet till styrelsen ange alla kontaktvägar till dig, men du behöver inte göra det i motionen. Styrelsen måste kunna nå dig för att ges möjlighet att diskutera motionen.

  Du behöver inte skriva under motionen med din namnteckning eftersom det inte finns något regelverk för detta.

 22. Lägg in datum i din motion för när du lämnat in din motion.

 23. Lämna in din motion i tid (ej efter sista datum för inlämnandet av motioner).

 24. En liten finess med motioner som nästan ingen upptäckt är att man med motioner kan få fram sina åsikter till andra medlemmar, även om dessa åsikter inte är direkt kopplade till själva motionen. Utnyttja denna möjlighet !!!
  Du kan i din motion lägga in de åsikter och funderingar som du vill att stämman ska få kännedom om (se exempel 2 nedan). T.ex. att fundera på till nästa stämma.

  OBS! Notera att du kan motionera om precis vad du vill. Det finns inga som helst begränsningar. Men stämman kan bara ta beslut i frågor som är inom stämmans kompetensområde. Vad detta innebär är att stämman t.ex. inte kan ta beslut om att höja akasse-avgiften eller om något som står i strid med lagen. Men allt annat, inom föreningen, går alldeles utmärkt att motionera och besluta om (även om det tyvärr finns mindre vetandes medlemmar och HSB-anställda som hävdar annat).

 25. Även om jag rekommenderar att vara så konkret som möjligt i motionen så kan det i vissa fall vara ett taktiskt smart drag att utelämna viss information i motionen.
  Du tar i stället upp denna information muntligen på själva stämman.

  OBS!
  Du har på stämman alltid full rätt att såväl tala för din motion, som att förklara närmare hur du tänkt dig och att utveckla motionen samt att förändra densamma.

 26. För många motioner kan du lägga till att det snarast (före redovisningsårets slut) ska föras in i stadgarna vad du motionerat om. Därmed fastställs regelverket i stadgarna för framtiden.

 27. Kräv mottagningsbevis, dvs bekräftelse på att motionen mottagits och registrerats.

 28. På stämman;
  Tänk på att om styrelsen vill att en motion inte ska gå igenom så kommer styrelsen att försöka se till så att motionen behandlas så snabbt på stämman att ingen hinner reagera förrän beslutet är klubbat.

  Ett annat vanligt trick är att se till så att motionären inte kan göra sig hörd.
  T.ex. genom att inte ge denne en mikrofon (ett trick som frekvent används av styrelsen i min egen brf).

  Styrelsen kan också ha en grupp "styrelsetrogna" som arbetar för styrelsen med som mål att störa stämman så mycket som möjligt, i stället för att konkret bemöta motionen. Dessa "styrelseslavar" är ett av de största problemen för att lyckas få igenom vettiga motioner. Deras enda mål är att ställa in sig hos styrelsen, och de bryr sig inte ett dugg om vad motionen behandlar elelr vad som är bäst för dem själva.
  Det som mest effektivt stoppar dem är att aldrig låta dem få sista ordet!
  Bemöt varje angrepp från dem (ej aggressivt), och acceptera aldrig om mötesordföranden inte vill låta dig göra detta. Det är din rättighet!

  Var också beredd på att de flesta på en stämma är fega och resonerar enligt devisen; "Bättre sitta ner än att ställa sig upp och falla".
  Dvs de som håller med dig om motionen sitter bara tysta, medan de som är emot din motion är desto ljudligare.
  Då kan det vara bra om man redan före stämman gått ihop med andra för att kunna göra sig hörd.

  Personangrepp är inte helt ovanligt förekommande. Speciellt de "styrelsetrogna" ägnar sig åt denna teknik. Vid varje personangrepp ska du bara omedelbart avbryta den som kränker dig och ropa "Ordningsfråga", varefter du kräver att mötesordföranden styr upp stämman. Det är mötesordförandens skyldighet att göra detta (utan din uppmaning), och sker ej detta kan stämman klandras.

 29. OBS! Även om stämman bifaller din motion så kan det hända att den inte genomförs av styrelsen trots att det är i strid med lagen. Detta t.ex. pga att protokollföraren, som alltid är på styrelsens sida mot medlemmarna, mixtrar med formuleringen i protokollet. Protokollföraren lägger in en luddig formulering i protokollet som kan tolkas fritt, vilket sedan utnyttjas av inte helt ärliga styrelser.
  Det är extremt viktigt att du i såväl motion som på stämman särskilt säkrar dig från att detta ska hända.
  Skriv i motionen att formuleringen i protokollet ska överensstämma med motionen fullt ut.
  På stämman kan du sedan särskilt begära att avvikelser från din motion ska föras in i protokollet och att det ska stå att motionen i övrigt antagits i sin helhet.

 30. En annan vanlig teknik från styrelsen för att stoppa motioner från att genomföras är att rekommendera att en utredningsgrupp eller liknande tillsätts för att behandla motionen. I detta läge har du direkt förlorat kontrollen över din motion och stämman tas ifrån sin lagstadgade beslutsrätt (som regel).
  Därför måste du med alla medel se till att ett beslut med anledning av din motion verkligen tas på stämman, om det inte verkligen är befogat med en utredning.
  Stämman måste fatta ett konkret beslut, och ett beslut som verkligen leder till något.

  Om det inte finns någon annan möjlighet, och beslutet blir att någon form av utredningsgrupp tillsätts med anledning av din motion så är följande två punkter av yttersta vikt;
  1. Kräv att det i protokollet ska föras in att på ett bestämt datum (eller inom viss tidsperiod) ska stämman (extrastämma) ta beslut i frågan, efter att utredningen är klar.
  2. Kräv att det ska föras in i protokollet att du (och övriga medlemmar) löpande ska informeras (och vara delaktig) i utredningsarbetet.

  Att styrelsen ska "beakta" det du motionerar om är helt utan värde, och en sådan formulering är oacceptabel.

Ett exempel;

MOTION #1

Organisationsschema för HSB

Bakgrund:
Jag har noterat att det saknas ett organisationsschema för HSB Göta såväl som för HSB-organisationen i sin helhet (t.o.m. HSB Riksförbund saknar ett korrekt sådant).

Alla andra företag/bolag och större organisationer har ett organisationsschema!

Jag tror att det skulle vara positivt för alla om ett sådant organisationsschema var tillgängligt även för alla medlemmar inom HSB Göta.

Detta eftersom det då skulle bli lättare att förstå hur organisationen är uppbyggd, och detta kan vara ett litet bidrag för att skapa ett ökat engagemang bland de annars så kraftigt oengagerade medlemmarna.

Frågor till HSB Götas styrelse:
 1. Vad är skälet till att HSB Götas styrelse inte har lagt ut ett sådant organisationsschema för länge sedan?

 2. Ser HSB Götas styrelse någon nackdel med att medlemmarna får reda på hur organisationen är uppbyggd?
Jag önskar att HSB Götas styrelse ger konkreta och relevanta svar på ovanstående frågor.

Sammanfattning:
[Ingen sammanfattning i detta exempel pga kort motion]

Jag yrkar att;
 1. HSB Götas styrelse ska omedelbart lägga ut komplett och dagsaktuellt organisationsschema, åtkomligt för samtliga medlemmar.

 2. Det ska på HSB Götas webbplats finnas ett organisationsschema för HSB Götas organisation och ett för hela HSB.

 3. Organisationsscheman ska läggas ut senast två veckor efter årsstämman 2008 (men helst innan denna motion tas upp till behandling).

 4. Dessa organisationsscheman ska löpande och omedelbart uppdateras allteftersom förändringar sker; med antal anställda, med planerade förändringar, etc.

 5. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 6. Processen med att ta fram dessa organisationscheman redovisas löpande av HSB Götas styrelse för alla medlemmar via HSB Götas webbplats till dess att arbetet är fullt ut färdigställt.
Avslutningsvis:
Om HSB Götas styrelse lägger ut dessa organisationscheman innan årsstämman så kommer detta att effektivisera stämman genom att det blir en motion mindre att ta ställning till, och tiden kan utnyttjas på ett bättre sätt.

Ordningen på de motioner jag skrivit får inte ändras om. Motionerna ska alltså presenteras för stämman i den ordning jag skrivit dem (enligt numrering) och jag vill att styrelsen besvarar varje motion separat, med konkreta och relevanta synpunkter.

Jag förutsätter att styrelsen kontaktar mig för att diskutera varje motion jag skrivit.
Jag ser fram emot en personlig kontakt med styrelsen. Om styrelsen har någon undran om de motioner jag författat så vill jag gärna att styrelsen tar kontakt med mig angående detta.

Om stämman bifaller denna motion (vilket jag förutsätter) så ska formuleringen i stämmoprotokollet överensstämma med motionen fullt ut och eventuella avvikelser från motionen som stämman beslutat om ska särskilt markeras som sådana i stämmoprotokollet, samtidigt som det där står att motionen i övrigt antagits i sin helhet.

Medlem # 12345 2009-01-01

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ovanstående tips (ev. i ytterliggare bearbetad form) på hur man författar motioner läggs utan fördröjning ut på HSB Götas webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 3. Dessa tips tas också upp i HSB Götas medlemstidning som ett led i att få medlemmar till att engagera sig genom att skriva motioner.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #125-2

Tips till alla medlemmar om hur man skriver och får igenom motioner

 1. HSB Göta ska aktivt verka för att dessa tips, i föregående motion, för hur man skriver motioner sprids - i sin helhet till medlemmarna i HSB Götas brf:ar (bl.a. via brf-styrelserna, men även på andra sätt).

Risken är tyvärr överhängande att de fullmäktigeledamöter som inte vill ha motioner i sin egen brf kommer att rösta emot denna motion. Därför särskilt viktigt att HSB Götas styrelse är positivt inställd till denna motion.

MOTION #126

Information om vad som gäller för motioner

Bakgrund:
Som medlem i HSB Göta har jag den självklara rättigheten att lämna in en motion till HSB Götas årsstämma.

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. Information om vad som gäller för motioner på webbplats och i medlemstidning
  HSB Götas styrelse ska informera - konstant på HSB Götas webbplats och årligen i senaste upplagan före deadline för motioner, i medlemstidningen - om vad som gäller avseende motioner. HSB Göta understryker där bl.a. att alla medlemmar i HSB Göta kan motionera och att det går utmärkt att lämna in motionerna via mail, samt all annan information av vikt inom detta område.


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #127

Konsekvenser om stämmobeslut ej följs av styrelsen

Det måste annonseras såväl i media som komma i samband med utskick av avier för årsavgift samt skrivas tydligt på HSB Götas webbplats, om informationen ska komma alla till del, och informationen ska vara tydlig nog.

Frågor till HSB Götas styrelse:
 1. Exakt hur kommer HSB Götas styrelse fortsättningsvis att informera SAMTLIGA medlemmarom att alla medlemmar i HSB Göta har motionsrätt till HSB Götas årsstämma?

 2. När kommer detta att ske nästa gång? Årligen?


Jag yrkar att stämman beslutar att;

 1. Det förs in i stadgarna konkreta konsekvenser för styrelsen i de fall styrelsen ej följer stämmobeslut, vilket styrelsen måste göra enligt lagen.

  Ett utskott tillsätts som utreds hur detta ska formuleras.

 2. HSB Götas styrelse svarar på alla i motionen ställda frågor.


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan