Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Vad gör HSB Göta för att locka medlemmar till HSB Götas stämmor?
  Rösträtt och röstningsmetoder

 2. Hur engagerar HSB Göta medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang
 3. Hur ser HSB Götas etiska riktlinjer ut?
 4. Förklaring av HSB Götas mycket märkliga uttalanden
 5. Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna
 6. Styrelsens och VD:s information i HSB Götas årsredovisning
 7. Kooperationskurs
 8. Mera makt till medlemmarna - utbildning
 9. Saknade seminarier
 10. Mera gratiskurser
 11. Gratis medlemskommunikation
 12. Gå ur HSB Riksförbund
OBS!!!

Motioner ska diskuteras med motionär!

Notera att HSB Göta har alla möjligheter att avsevärt förenkla för fullmäktigeledamöterna på årsstämman genom att diskutera igenom motionerna med mig, och före årsstämman genomföra de motioner som HSB Götas styrelse kan tänka sig att ställa upp på, så att jag kan dra tillbaka dessa motioner. Jag hoppas så sker.

Väljer HSB Götas styrelse att inte göra detta så kan var och en själv räkna ut anledningen till detta.

Det är möjligt att det sista HSB Götas styrelse vill är att ha någon kontakt med mig pga de avslöjanden jag gör på min webbplats, men frågan är om en styrelse ska arbeta efter sitt eget personliga tyckande, eller efter vad som är bäst för HSB Göta och dess medlemmar?

OBS! Till styrelsen:
Alla mina motioner ska på årsstämman presenteras i den ordning jag skrivit dem, motionerna får inte grupperas, och de ska besvaras en och en!
Ordningen kan mycket väl förändras, men ska då göras i samråd med mig.

Möte med stämmoordföranden
Om styrelsen vill göra det lättare för stämman så har jag gärna ett möte i god tid före stämman med den som styrelsen planerat in ska agera stämmoordförande, för att därmed optimera behandlingen av motionerna på stämman. Alla skulle tjäna på detta!

MOTION #100A

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur har HSB Götas styrelse för avsikt att uppfylla följande från HSB:s kod för föreningsstyrning (såväl specifikt till årsstämman 2009 som kommande år);
  "Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma"?MOTION #100

Vad gör HSB Göta för att locka medlemmar till HSB Götas stämmor?
Rösträtt och röstningsmetoder.

Bakgrund:
I HSBs kod för föreningsstyrning står följande;
1.3.4
"Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige.

Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt. Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering. Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman med enkel majoritet.
"

Målet måste vara att man ska kunna rösta öppet/slutet om precis allt och i samtliga frågor på en och samma stämma.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i följande avseende;
  "Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige."

  "Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt"

  "Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering."

  "Om en enskild fullmäktige begär sluten votering ska detta genomföras."


  Not.
  I nu gällande stadgar står det;
  "Omröstning vid föreningsstämma ska ske öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning".
  Dvs om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning ska så ske!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #100-2

Förenkling av röstning

 1. HSB Göta ska löpande arbeta för att förbättra, förtydliga och förenkla metoderna för röstning och rösträkning, utan att det tummas på demokratin.

MOTION #101A

Fråga till styrelsen

 1. När, om någonsin, kommer HSB Göta att sluta prata om problemet med de försoffade medlemmarna och vidta konkreta åtgärder för att skapa engagerade medlemmar?


MOTION #101B

Frågor till styrelsen

 1. På vilka konkreta sätt kommer HSB Götas styrelse se till att uppnå största möjliga antal engagerade medlemmar?

 2. På vilka konkreta sätt kommer HSB Götas styrelse se till att uppnå högsta möjliga engagemang bland medlemmarna?

 3. Vad har HSB Götas styrelse gjort så här långt?

MOTION #101

Hur engagerar HSB Göta medlemmarna?
Åtgärdspaket för ökat engagemang

Bakgrund:
År efter år så klagar många på att medlemmarna är oengagerade. Eller så skyller HSB Göta ifrån sig på de oengagerade medlemmarna. Men det vidtages aldrig några åtgärder för att engagera medlemmarna mer i sitt boende, och väcka upp dem ur deras dvala.
HSB tycks anse att detta ansvar alltid ligger på någon annan än dem själva.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse får i uppdrag att snarast ta fram ett åtgärdspaket för att engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö och HSB:s verksamhet.

  Detta ska vara klart senast tre månader efter HSB Götas årsstämma och redovisas för samtliga medlemmar (bl.a. på HSB Götas webbplats).

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #101-2

Medlemmar ska engageras

 1. Det förs in i HSB Götas stadgar att HSB Götas styrelse har ett ansvar för att löpande engagera medlemmarna på olika konkreta sätt.

MOTION #101-3

HSB Göta ska locka yngre medlemmar

 1. HSB Göta ska på olika sätt försöka attrahera och engagera yngre medlemmar. HSB upplevs idag som en pensionärsorganisation, och HSB brukar själv säga att HSB är större än PRO.

 2. HSB Göta redovisar löpande (bl.a. på HSB Götas webbplats) om vilka åtgärder som vditages inom detta område och hur väl HSB Göta lyckas med målet att väcka de yngres intresse för HSB Göta och för att ställa upp på olika förtroendeposter i föreningarna.

MOTION #101-4

HSB Göta måste göras mindre tjänstemannastyrt

När det inte finns något engagemang i organisationen varken inom styrelsen eller bland medlemmar och fullmäktige så är en naturlig konsekvens av detta att tjänstemännen tar över.
 1. Som det fungerar idag så är HSB Göta i princip tjänstemannastyrt.

  Det är därför svårt att kalla HSB Göta för en medlems-organisation. Medlemmarna måste försöka ta över kontrollen.


  Ett utskott tillsätts för att försöka ta fram riktlinjer för hur HSB Göta ska bli mer av en medlemsorganisation, och mindre av ett tjänsteföretag.

MOTION #102A

Frågor till styrelsen

HSBs kod för föreningsstyrning;
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande
 1. Exakt hur ser HSB Götas (alltså inte HSB:s, utan specifikt HSB Götas) etiska riktlinjer ut?

 2. Varför presenteras inte de etiska riktlinjerna för medlemmarna på HSB Götas webbplats?

  Följ eller förklara!

MOTION #102B

Frågor till styrelsen

Kommer styrelsen att verka för demokrati, öppenhet och insyn samt information?
 1. Har styrelsen för avsikt att fullt ut visa demokrati, öppenhet och insyn?

 2. Har styrelsen för avsikt att avsevärt förbättra informationen till medlemmarna, och i så fall hur?

  HSB Götas styrelse ska ge ett utförliga och otvetydiga svar (i svaret på denna motion) på ovanstående frågor.


MOTION #102

Hur ser HSB Götas etiska riktlinjer ut?

Bakgrund:
Etiska riktlinjer är något som är väldigt viktigt att ha. Speciellt om man ska satsa på de "mjuka" frågorna och medlemmarnas bästa. Från vad medlemmarna känner till så saknar dock HSB Göta etiska riktlinjer, och detta är naturligtvis inte bra.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska ägna särskild omsorg åt att ta fram etiska riktlinjer för föreningens och, inte minst, styrelsens uppträdande.

  Dvs HSB Götas styrelse ska omedelbart börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende.

 2. HSB Götas styrelse ansvarar för att dessa riktlinjer (ej utdrag, utan en komplett version) snarast läggs ut på HSB Götas webbplats

 3. HSB Götas styrelse informerar medlemmarna löpande om hur HSB Göta arbetar med detta och vad man har uppnått.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #102-2

Styrelsen ska visa demokrati, öppenhet och insyn

 1. HSB Götas styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn, samt på bästa möjliga sätt ge löpande information till alla medlemmar (med konsekvenser för styrelsen om de inte följer detta).

  Detta fastställs snarast (inom 6 månader) i HSB Götas stadgar.

 2. HSB Götas styrelse ska redogöra för alla medlemmar hur styrelsen tänkt sig att detta ska gå till rent konkret.

  Dvs med vilka konkreta förändringar som kommer att göras så att HSB Göta agerar demokratiskt samt visar öppenhet och insyn i skrift såväl som i agerande.

  Denna information måste styrelsen delge medlemmarna omedelbart (i styrelsens svar på denna motion och löpande på HSB Götas webbplats).


MOTION #102-3

Hur kommer styrelsen att förbättra informationen?

 1. HSB Götas styrelse ska redogöra konkret för på vilka sätt HSB Göta kommer att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna).

  Denna redogörelse ska ske omedelbart (i svaret på denna motion och löpande på HSB Götas webbplats).

MOTION #104A

Frågor till styrelsen

I HSB:s kod för föreningsstyrning står följande;
3.1.1
Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till så att föreningens externa informationsutgivning präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till
 1. Hur öppen och saklig anser HSB Götas styrelse att HSB Götas information till medlemmarna är idag?

  På en skala från 1-10 (där 10 är så bra det är möjligt att uppnå), hur tycker styrelsen att öppenheten i informationen från HSB Göta är?

  På vilken nivå på samma skala tror styrelsen att medlemmarna tycker att den ligger?MOTION #104B

Fråga till styrelsen

 1. Anser HSB Götas styrelse att den information medlemmarna får är tillfredsställande som den sett ut fram till idag, eller vilka brister finns och var?


MOTION #104C

Fråga till styrelsen

 1. Vad gör HSB Götas styrelse för att förbättra informationen till medlemmarna
  samt öppenheten och sakligheten i denna information?MOTION #104D

Fråga till styrelsen

 1. Vad har HSB Götas styrelse konkret åstadkommit så här långt i denna fråga avseende information som präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans?


MOTION #104

Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna

Bakgrund:

I HSB:s kod för föreningsstyrning står följande;
3.1.1
Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till så att föreningens externa informationsutgivning präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till
Ingen har brytt sig om att definiera om ifall "externa" avser externt utanför styrelsen till medlemmarna eller externt till media och alla, men med tanke på att informationen ändå är lika dålig vilket som, så spelar det kanske mindre roll.

Fråga till HSB Götas styrelse (svar önskas i det svaret från styrelsen till denna motion);

 1. Anser HSB Götas styrelse att den information medlemmarna får är tillfredsställande som den sett ut fram till idag?
  Svar önskas utan att HSB Götas styrelse skyller ifrån sig på någon annan, med tanke på att vi så ofta från HSB fått höra att det är brf-styrelsernas ansvar att informera.
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska löpande redogöra för hur HSB Göta framöver kommer att förbättra föreningens information till medlemmarna så att den präglas av öppenhet och saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.
  (Detta görs på en speciell webbsida för detta, på HSB Götas webbplats.)

 2. Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Götas webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt löpande hållas uppdaterad!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #104-2

Regelverk för HSB Göta

 1. Nedanstående regelverk ska gälla för HSB Göta;
  Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att se till så att föreningens externa informationsutgivning till medlemmarna präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.

  Styrelsen ska också lyssna av medlemmarna genom löpande aktiva åtgärder från styrelsen för att få input från medlemmarna, och styrelsen ska därefter ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.

  Med regelbunden information från styrelsen ska styrelsen anstränga sig för att öka engagemanget bland medlemmarna.

MOTION #105

Styrelsens och VD:s information i HSB Götas årsredovisning

Bakgrund:
I årsredovisningen kan medlemmarna finna ganska intressant information som inte presenteras någon annanstans. Problemet här är bara att det endast är en försvinnande liten del av medlemmarna som läser årsredovisningen. Viss information i årsredovisningen borde därför kopieras till andra distributionsformer för att komma fler till del.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. VD:s och styrelses texter i början av HSB Götas årsredovisning (alltså inte själva siffrorna i årsredovisningen) läggs ut mer lättillgängligt och tydligt på HSB Götas webbplats.

 2. Denna information ska ligga kvar på HSB Götas webbplats mist 10 år bakåt i tiden.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #106

Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik

Bakgrund:

Utbredd feghet i HSB Göta
Som vi tyvärr bara kallt kan konstatera så är det väldigt mycket feghet och väldigt lite kurage i organisationen. Ingen vågar öppet backa upp den eller de som har mod och kraft att sätta sig upp mot etablissemanget och ställa upp för medlemmarna, oavsett hur galet det går till och oavsett hur rätt den har som vågar kritisera något.

En för alla, noll för en
Brf Misteln är ett ypperligt exempel. Här drar denna förening ett tungt lass för samtliga andra föreningar. Jag vet att det finns många som tycker som Brf Misteln och är glada över att de satt hjulen i rullning, men finns det någon som öppet vågar ställa sig upp och stötta den förening som på ett så förtjänstfullt sätt arbetar för alla andra? Nej, inte alls!

1. Bakåtsträvarna
Vi har en kategori av ledamöter som mest bara gnäller så fort det är någon som vill driva utvecklingen framåt. Man resonerar så här;
 • Varför ska vi ändra på något? Det har fungerat så här i snart 100 år, och bara för att världen runt om oss förändras så behöver vi minsann inte ändra på något.

  Varför ska vi skriva motioner? Vi har ju valt en styrelse som ska sköta ruljangsen så varför ska vi blanda oss i deras arbete? Det får väl styrelsen sköta bäst de vill.


 • På stämmorna hörs alltid denna högljudda kategori över alla andra. Inte i sakfrågor, utan i rena personangrepp. Ex; "passar det inte så kan du gå ur HSB".
  Dvs ren sandlådenivå, men intelligensen hos dessa personer är tyvärr inte större än så. Och alltid lyckas de få med sig någon som är lika dum.
2. Betonghäckarna
Vi har alltså en kategori av ledamöter som är livrädda för att stötta någon av risk för att själv bli utsatt för trakasserier och kränkningar. Sedan har vi de ökända betonghäckarna - dvs de här ovan nämnda bakåtsträvarna -, som inte vill ändra på någonting. Allt HSB gör är bra, oavsett vad det är, och ingen ska ha rätt att uttala sig om något som görs. Styrelsen är Gud.

3. Vaddådå?
Men det finns ännu kategori. Det är de som helt enkelt är totalt likgiltiga. De har blivit invalda till fullmäktige, men bryr sig inte ens om att gå på några fullmäktigemöten.

De vet att de kommer undan med det, för ingen i deras brf bryr sig, men även om någon hade gjort det så är det ingen som kan se vad de gör... eller rättare sagt, vad de inte gör.

Och varken HSB eller övriga fullmäktige bryr sig om dem som inte dyker upp.

Vi har alltså tre kategorier av ledamöter;
 1. De fega, rädda och blyga (håller med de få engagerade i det tysta).
 2. De fientliga betonghäckarna (som bara ägnar sig åt personangrepp).
 3. De likgiltiga (som inte ens kommer till stämmorna).
Någon kategori av ledamöter som saknas?
Om vi tittar på ovanstående lista (den fega, den fientliga och den likgiltiga), är det någon som kan se en kategori som saknas? Finns det en fjärde kategori som skulle kunna vara bra att ha med bland fullmäktigeledamöterna? Jag vet inte säkert, men jag har ett litet förslag;
 1. DE ENGAGERADE !!!
Vilka kommer till årsstämman?
Jag vet inte var dessa engagerade ledamöter håller hus. Vet du?
Jag hoppas att de dyker upp på årsstämman 2009, för finns de inte där då, ja i så fall tror jag inte HSB Göta ens finns kvar om 5-10 år.

Organisationens bästa mätare av engagemangnivån
Vi har ytterst få engagerade medlemmar, vi har bara ett fåtal engagerade styrelseledamöter och vi har nästan ingen engagerad fullmäktigeledamot. Här kommer säkert någon att säga emot mig, förmodligen i kombination med ett och annat personangrepp enligt traditionen. Men det är ju faktiskt så att när det gäller fullmäktigeledamöterna så har vi ett otvetydigt bevis på den nästan totala brist på engagemang som finns där. Detta bevis är motionerna! Det finns ingen säkrare engagemangmätare än motioner. Till och med om HSB Göta hade varit en utopi, där allt fungerade felfritt så finns det alltid, alltid, något att motionera om!

I HSB Göta kommer det in i snitt färre än en motion per år från fullmäktigeledamöterna.

Mobba motionärer!
Jag har inte kunnat undgå att märka att det bland en del till och med anses fult att skriva motioner. Speciellt om man skriver flera motioner. Vissa tycks resonera som att om man engagerar sig så ska man tryckas ner. Systemet låter dessa personer bete sig så illa.

Mötesordföranden på stämman i min brf kan helt fritt sitta och häckla mig inför hela stämman för att jag skrivit så många som 17 motioner. Ingen reagerar för denna mest uppenbara mobbning som går att prestera. Jag kommer förmodligen att bli rejält trakasserad även för de motioner jag skrivit till HSB Göta, men min tanke är att om jag går i bräschen och tar alla smällarna så kanske allt fler efterhand tar mod till sig och vågar skriva någon motion.


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens yrkanden;
 1. HSB Göta ska löpande (ett par ggr om året) hålla kurser i;
  - vad det innebär att vara en medlemsorganisation,
  - vad kooperationens grundtankar är,
  - vad demokrati innebär,
  - vikten av att ställa upp för varandra,
  - HSB:s kärnvärderingar
  - etik.

  Kursen ska inte vara på en flummig och abstrakt nivå, utan den ska vara konkret, med klara och tydliga exempel från verkligheten.

  Kurserna ska vara öppna för alla medlemmar och tydligt informeras om till alla
  Kursen är självklart öppen för alla medlemmar, men denna kurs ska inför alla formuleras som praktiskt taget obligatorisk för samtliga fullmäktigeledamöter!

  HSB Göta ska göra stor reklam (löpande) för denna kurs, såväl i media som i direktutskick till medlemmarna.

 2. Det redovisas på HSB Götas webbplats vilka som gått denna kurs.

 3. Intyg ges för denna kurs efter skriftligt kunskapstest
  Alla som deltagit på denna gratiskurs, och dessutom genomfört ett skriftligt test i sina kunskaper, får ett intyg.

  Efter detta görs ett utskick till alla medlemmar med en lista över vilka ledamöter/medlemmar i brf:en som varit på denna utbildning och fått godkänt på det skriftliga testet.

  Listan presenteras på HSB Götas webbplats.

  Dessa kurser måste genomföras i kombination med genomförandet av många av mina andra motioner, inte minst bättre information till medlemmarna och andra engagemangskapande åtgärder.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #107

Mera makt till medlemmarna

Bakgrund:
HSB Göta har "gratiskurser" (inget är gratis!) för förtroendevalda (i huvudsak styrelserna), men för vanliga medlemmar finns inte detta.

Frågor till HSB Götas styrelse:
 1. Förstår HSB Götas styrelse vinsterna med att medlemmarna informeras och engageras? Är medlemsutbildning bra?

 2. Har HSB Götas styrelse för avsikt att inte bara ge styrelserna mer makt (HSB Göta skriver på sin webbplats; "Kunskap är makt!"), utan att även vanliga medlemmar erbjuds kunskap... och makt?

  Förslagsvis genom medlemsutbildningar per förening, där HSB lägger ner energi på att locka så många medlemmar som möjligt.
Medlemmarna får ett i förväg utskickat informationsmaterial med kursens innehåll.
Utbildningen ligger på 8-16 timmar, uppdelat på flera dagar, där punkt 1-7 betas av under den första dagen (gärna i två omgångar).


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska snarast ta fram fler gratis medlemsutbildningar.

  HSB Göta ska göra stora ansträngningar att locka så många medlemmar
  (ej förtroendevalda) som möjligt till dessa utbildningar.

  Det ska absolut inte vara utbildningar speciellt riktade till nya medlemmar!

  I utbildningar får inte "HSB:s historia" uppta onödig tid! Det tillför inget!

  Utbildningarna ska pågå under en lång period.

 2. Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning ska främst vara;
  1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
  2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
  3. Demokrati, engagemang och information
  4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
  5. Internrevisor, valberedning
  6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
  7. Föreningens stadgar och normalstadgarna

  8. Att läsa en årsredovisning
  9. Underhållsansvaret
  10. Ekonomin i föreningen
  11. Lokala ordningsregler
  12. Vad är på gång?

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #108

Saknade seminarier

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Gratis informations- och diskussionsbaserade seminarier ska arrangeras av HSB Göta.

  Minst ett seminarium per månad.


 2. Även "vanliga" medlemmar ska vara välkomna (prioriteras).

 3. Dessa seminarier ska utannonseras i god tid bl.a. på startsidan på HSB Götas webbplats, och skriftligen informeras om till alla förtroendevalda (med rekommendationer att sprida informationen i brf:en).

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #109

Mera gratiskurser !

Bakgrund:
Kompetenshöjande kurser och seminarier är onekligen ett av de bästa medlen som finns att tillgå för att öka engagemanget och därigenom uppnå viktiga förbättringar i organisationen.

SBC har fler "gratiskurser" än vad HSB har.

Exempel på avgiftsfria kurser från SBC:

1. Du och din förening
2. Bli en bättre ordförande
3. Att läsa en årsredovisning
4. "Fastigheten i fokus"
Info 1. Vattenskador och bostadsrätt
Info 2. Att bygga balkonger
Info 3. Att sälja råvinden
Info 4. Fastighetsägarens ansvar för olyckor i eller omkring fastigheten
Info 5. Stambyte - hur går det till i praktiken?
Info 6. Underhållsplan och flerårsbudget
Info 7. Effektivare styrelsearbete

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Gratiskurser arrangeras mer frekvent av HSB Göta.

  Med prioritet på demokrati & insyn samt motioner.

 2. Dessa ska vara tillgängliga även för "vanliga" men engagerade medlemmar.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #110A

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur många deltagare har det kommit till HSB Götas kurs i medlemskommunikation?

MOTION #110

Gratis medlemskommunikation

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kurser i medlemskommunikation hålls regelbundet, görs mycket reklam för av HSB Göta och ska vara gratis!

 2. De ska vara öppna för alla medlemmar.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #111A

Fråga till styrelsen

 1. Exakt vilka tunga skäl menar HSB Götas styrelse att det finns för HSB Götas medlemmar att HSB Göta är medlem i HSB Riksförbund?


MOTION #111B

Fråga till styrelsen

 1. Ser inte HSB Götas styrelse några nackdelar med HSB Götas medlemskap i HSB Riksförbund, och i så fall vilka?


MOTION #111C

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur ser HSB Götas avtal ut med HSB Riksförbund?

  Detta dokument ska presenteras i sin helhet (enligt koden för föreningsstyrning) för alla medlemmar och läggs till styrelsens skriftliga svar på denna motion.


MOTION #111D

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur mycket kostar HSB Götas medlemskap i HSB Riksförbund?


MOTION #111

Gå ur HSB Riksförbund

Bakgrund:

Skäl för att vara medlem i HSB Riksförbund saknas
Det finns ingen som någonstans motiverat varför HSB Göta ska vara medlem i HSB Riksförbund.

Uppdragsavtal för HSB Riksförbund saknas
Det finns heller ingen uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund (vilket får anses vara synnerligen märkligt), i alla fall vad som är känt bland medlemmarna.

Vad tillför medlemskapet i HSB Riksförbund?
Som det fungerar idag kan jag inte se att medlemskapet i HSB Riksförbund tillför någon som helst nytta för HSB Göta, och jag tror inte att någon annan kan göra detta heller.

Mer skada än nytta?
Frågan är väl snarare om inte HSB Riksförbund ställer till med ner skada än nytta för HSB Göta, utöver att det är en dyr extrakostnad som skulle kunnat användas till något betydligt meningsfullare än en administrativ enhet i Stockholm som inte ens vill informera om vad som händer i de olika regionerna (vilket torde vara det allra minsta man kan begära av ett riksförbund).

HSB Riksförbund - odemokratisk och insynsbefriad - Inget föredöme!
HSB Riksförbund är en synnerligen odemokratisk och insynsbefriad del av HSB, och jag ser bl.a. av denna anledning inte HSB Riksförbund som något föredöme för hur en förening ska fungera.

Kostsam och ineffektiv del av organisationen
HSB Riksförbund tycks enbart vara en kostsam och ineffektiv organisation.

Vad vet HSB Götas styrelse om HSB Riksförbund?
Om HSB Götas styrelse har någon vetskap om vad HSB Riksförbund rent konkret tillför så hoppas jag att HSB Götas styrelse redogör för detta i detalj, i sitt svar på denna motion.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta lämnar HSB Riksförbund, alternativt att

 2. Krav ställs på HSB Riksförbund att ta fram en detaljerad uppdragsbeskrivning (som ingår i svaret på denna motion) där HSB Riks visar vad de tillför HSB Göta.

  Efter detta kan beslut tas om HSB Göta ska lämna HSB Riksförbund.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #111-2

Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?

 1. HSB Götas styrelse ska löpande redogöra för medlemmarna vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Göta har med HSB Riksförbund i olika frågor.

  Redovisning sker på HSB Götas webbplats.

MOTION #111-3

Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund

 1. HSB Götas styrelse ska redovisa uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund i detalj, bl.a. på HSB Götas webbplatsTipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan