Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot
 2. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
 3. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen
 4. Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?
 5. Öppna informationsmöten
 6. Minst en extrastämma (till hösten)
 7. Information om vad som krävs för en extrastämma
 8. Bättre system för att kunna begära en extrastämma
 9. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
  Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video
 10. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper
 11. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben
 12. Stämmoprotokoll på webben
 13. Stämmoprotokoll till medlemmarna
 

MOTION #78A

Fråga till styrelsen

 1. Tycker HSB Götas styrelse att det är demokratiskt rätt att HSB ska kunna tvinga bostadsrättsföreningar att ha en HSB-representant i styrelsen, och i så fall varför?


MOTION #78

Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot

Bakgrund:
Om personkemin inte stämmer med den HSB-ledamot som utsetts av HSB så kommer denna HSB-ledamot att bytas ut.

Att det ska vara så här borde dessutom föras in i stadgarna för alla HSB regionföreningar i landet så att tid aldrig mer behöver ödslas på detta!

En annan diskussion är om det överhuvudtaget ska finnas ett tvång att ha en HSB-representant i styrelserna (med tanke på jävsfrågor och annat), men det är en fråga som jag hoppas att någon annan än jag kan ta tag i.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En brf-styrelse har rätt att byta ut sin HSB-ledamot om brf-styrelsen är missnöjd.

  Dvs om Brf-styrelsen inte är nöjd med HSB-representanten så har brf-styrelsen rätt att få denna HSB-representant utbytt.

  Rätten för en brf-styrelse att avpollettera en HSB-representant som utsetts av HSB Göta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #78-2

HSB-ledamot, inget tvång

 1. Det ska vara valfritt (enl. stämmobeslut i respektive brf) om föreningen ska ha en HSB-ledamot.


MOTION #79

HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare

Bakgrund:
Det är självfallet inte lämpligt att en tjänsteman på HSB ska sitta som ledamot i en brf som har annan förvaltare än HSB, med tanke på den jävsituation som då så tydligt uppstår i många olika frågor (alltså t.o.m. ännu mer än annars). Det måste därmed föras in i HSB Götas stadgar att så ej ska ske.

Detta borde vara en självklarhet för alla.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta har inte rätt att, och ska inte, utse en tjänsteman på HSB Göta att sitta som HSB-representant i en brf där brf:en har förvaltningen hos annan än HSB.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #79-2

Styrelseledamöter och VD ej HSB-ledamot

 1. HSB Göta ska följa lagen och ledamöter i HSB Götas styrelse samt VD ska ej inneha uppdrag som HSB-ledamöter.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

MOTION #80

Definition av HSB-representantens roll i styrelsen

Bakgrund:
Det finns idag ingen officiell arbetsbeskrivning för den HSB-representant som HSB tagit sig rätten att utse till varje Brf-styrelse.

De problem som detta skapar torde vara uppenbara för alla!

Det är kanske lätt att tro att HSB-representantens arbetsuppgifter är desamma som för övriga ledamöter i styrelsen. Men så är ej fallet! Varken i teorin eller i praktiken!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en komplett beskrivning över HSB-representantens arbetsuppgifter (i samarbete med ett urval av dagens HSB-representanter).

 2. HSB Götas styrelse, alternativt ett för detta kompetent utskott, får i uppdrag att göra detta.

 3. Alla medlemmar/styrelser ska här ges möjlighet att framföra sina synpunkter på vad denna arbetsbeskrivning ska innehålla innan den helt fastställts.

 4. Detta ska vara färdigt senast den 24 augusti 2009, varefter resultatet redovisas och fastställs på en strax därefter kommande extrastämma.

 5. Processen med detta arbete redovisas löpande på HSB Götas webbplats, och det färdiga resultatet läggs sedan ut bl.a. där.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #81

Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?

Bakgrund:
Hur blir man HSB-ledamot, vem tillsätter dessa, hur ansöker man till detta uppdrag, och vad krävs för kompetens och erfarenhet?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska svara på;
  - hur en medlem blir HSB-ledamot,
  - vem som tillsätter dessa (svar = HSB Götas styrelse),
  - vad som krävs för kompetens och erfarenhet,
  - vilken ersättning som utgår,
  - vilka uppgifter som ingår,
  - hur man ansöker till detta uppdrag.


 2. HSB Götas styrelse ansvarar för att all denna information snarast läggs ut på HSB Götas webbplats.

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och det ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar så länge denna funktion som HSB-ledamot finns kvar!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #81-2

Vem kan bli HSB-ledamot?

 1. Vem kan bli HSB-ledamot?

 2. Vilka förutsättningar gäller för att kunna antas som HSB-ledamot av HSB Götas styrelse?

 3. HSB Götas styrelse ska (på HSB Götas webbplats) snarast lägga ut dessa förutsättningar.


MOTION #82

Öppna informationsmöten

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla informationsmöten som HSB Göta kallar fullmäktige till ska också vara öppna för alla övriga medlemmar, precis som stämmor.

 2. Information om informationsmöten för fullmäktigeledamöter måste alltid läggas ut i god tid på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #83A

Frågor till styrelsen

 1. I koden för föreningsstyrning finns det ett krav på att det ska hållas minst en extrastämma om året.

 2. Har HSB Götas styrelse för avsikt att följa koden och hålla minst en extrastämma varje år?

MOTION #83

Minst en extrastämma (till hösten)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska årligen ska hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #84

Information om vad som krävs för en extrastämma

Bakgrund:
Som det är idag så vet förmodligen inte så många hur det går till att kalla till en extrastämma i HSB Göta (lika lite som i brf:arna), eller exakt vad som krävs för detta.
All information om detta saknas överallt. Medvetet?

Minst 10 %... av vad?
Kravet är att minst 10 % av fullmäktigeledamöterna måste begära en extrastämma för att den ska komma till stånd. En information som är viktig i detta sammanhang är 10 procent av vad? Antalet fullmäktigeledamöter måste alltså alltid finnas tillgänglig (och förändras löpande allteftersom förändringar sker).

Endast fullmäktigeledamöterna kan begära extrastämma
Det är också så att det endast är fullmäktigeledamöterna som kan kräva en extrastämma. Detta förenklar inte det hela. Speciellt eftersom det inte finns så många som känner varandra i de olika föreningarna (ännu mindre än i en brf). Därmed blir det särskilt svårt att samla ihop tillräckligt många.

Hur kontakta övriga fullmäktige?
Om en medlem i en brf vill kalla till en extrastämma så vet denna medlem hur övriga medlemmar kan kontaktas för att tillfrågas om de vill skriva under på en extrastämma, men detta är en omöjlighet inom HSB Göta eftersom det bara är HSB Göta som vet vilka de övriga fullmäktigeledamöterna är och hur de kan kontaktas.

Jag skulle vilja säga att detta förhållande t.o.m. är rent lagstridigt!

Denna odemokratiska situation (där alltså förutsättningarna skapar det odemokratiska förhållandet) är naturligtvis också förklaringen till att fullmäktigeledamöter ytterst sällan (om någonsin) begärt en extrastämma (i någon region i Sverige).

Jag hoppas att styrelsen här inte svarar på gängse flummigt sätt om den parlamentariska ordningen, etc. Styrelsens konkreta åsikter i denna fråga önskas i stället.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska informera bl.a. på HSB Götas webbplats om exakt vilka förutsättningar som gäller i varje stund för att en extrastämma ska kunna begäras av fullmäktigeledamöterna, och hur tillvägagångssättet är.
  Dvs antalet fullmäktigeledamöter ska redovisas för alla medlemmar.

 2. Aktuella kontaktvägar ska finnas till alla fullmäktigeledamöter.
  (E-post, telefon, adress.)

 3. Kontaktvägarna till alla fullmäktigeledamöter hålls uppdaterade på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #85, hör ihop med fg motion

Bättre system för att kunna begära en extrastämma
Kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla brf:ar för HSB Göta

Bakgrund:
Med dagens system är det nästintill omöjligt att få till en extrastämma för HSB Göta.
Det finns alltför lite engagemang bland fullmäktigeledamöterna och ingen sammanhållning som gör att tillräckligt många i princip kan slå sig ihop för att få till stånd en extrastämma.

Det ska vara enklare för fullmäktigeledamöterna att begära en extrastämma.

Aktuell/uppdaterad lista ska finnas på HSB Götas webbplats med kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla HSB Götas brf:ar.
Detta alltså i ett led att utöka samarbetet mellan brf:ar.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas fram bättre möjligheter för fullmäktigeledamöterna att begära en extrastämma.

 2. Detta görs genom en utredning (lämpligen tillsätts ett utskott).

 3. Resultatet redovisas för samtliga medlemmar, bl.a. på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #85-2

Kontaktvägar till kontaktpersoner i brf:ar

 1. Det ska alltid finns en aktuell/uppdaterad lista på HSB Götas webbplats med kontaktvägar (e-post, telefon, adress) till alla kontaktpersoner
  - fullmäktige
  - styrelseledamöter
  - valberedare
  - övriga?
  i alla brf:ar för HSB Göta!

MOTION #85-3

Antal fullmäktige för att kalla till extrastämma

 1. Det förs in i HSB Götas stadgar att det räcker med 5 % av fullmäktigeledamöterna för att kalla till extrastämma.

MOTION #86

HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

Bakgrund:

Om HSB inte instämmer i mina förslag här så måste detta stå i strid med ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning med öppenhet och insyn!

Efter stämma ska information som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal och andra förberedda tal och presentationer, läggas ut.

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta ska omedelbart efter varje årsstämma och extrastämma i textform lägga ut den information på nätet som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal.

  Alla förberedda tal som hålls av HSB Göta (inkl styrelse) och övriga inbjudna ska läggas ut, i textform, i sin helhet, och i oredigerad form.
  Detta inkluderar vad HSB Göta säger under punkterna;
  - Styrelsens årsredovisning
  - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i koncernen
  - Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
  Dvs alla i förväg nedskrivna tal och yttringar från HSB Göta och övriga.

 2. För den skriftliga informationen hörande till stämmorna gäller att den ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #86-2

Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud

 1. Alternativ 1
  Stämmor läggs ut i ljudform, dvs hela stämman spelas in, och sedan läggs inspelningen ut på HSB Götas webbplats direkt efter stämman, eller

  Alternativ 2
  Stämmor läggs ut på HSB Götas webbplats direkt efter stämman som
  - video med ljud, eller
  - streamad video med ljud
  (webb-TV, på samma sätt som att man kan se och höra det som sägs i t.ex. riksdagen),
  åtkomlig för alla.

 2. För multimediavarianterna gäller att informationen ska ligga kvar under minst tre års tid.

MOTION #87

Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott

Bakgrund:

Projektgrupper arbetar i hemlighet
Varje gång det tillsätts en utredning, projektgrupp, arbetsgrupp, utskott, kommitté, råd eller dylikt så kan man bara konstatera att informationen om dessa som regel är noll.
Ingen löpande information ges, och man vet inte om utredningen/projektet är nedlagt eller vad som händer.

Inte mer än om man, som jag, arbetar hårt för att få HSB till att lägga ut information till medlemmarna så sker detta til viss del (i bästa fall).

I och med att inget presenterats innan sista datumet för inlämnandet av motionerna så minskar drastiskt värdet på alla arbetsgrupper och utskott som tillsätts.

Resultatlösa utredningar
Ofta undrar man vad som hände med en utredning när det aldrig presenteras något resultat.

Det är naturligtvis helt orimligt att locket läggs på för var och varannan utredning som görs.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Löpande redovisning av samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper o.dyl
  HSB Götas styrelse ska öppet och löpande redovisa bl.a. på HSB Götas webbplats samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper och liknande som är aktiva, och som har avslutats (med historik på minst 5 år).

 2. Här redovisas bl.a.;
  - vilka som ingår i gruppen
  - hur urvalet skett av deltagarna
  - vad målet är
  - startdatum och planerat slutdatum
  - hur arbetet fortlöper
  - allt annat av intresse


 3. Att det ska fungera så här läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #87-2

Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12)

 1. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska normalt avsluta sitt arbete under innevarande år.

  Dvs resultatet ska presenteras senast under de två första veckorna i januari.

  Detta alltså framför allt för att möjliggöra för fullmäktige och övriga medlemmar att kunna påverka via motioner. Dagens system fungerar under all kritik.

  Genom att grupper/utskott aldrig redovisar sina resultat i tid saboteras motioner.
  Motioner som har skrivits kanske faller pga vad utskott/grupperna kommit fram till.
  Eller så hade motionerna behövt formuleras om, ifall medlemmarna känt till resultaten av motionerna.

  Det blir en kedja av fel, där t.ex. styrelsens svar på motioner riskerar att bli "obsolet" (för att använda styrelsens term på motioner föregående år).

  Alla måste förstå att dagens arbetsätt inte fungerar!

 2. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska alltid tidsbestämmas.

  Dvs när en grupp tillsätts på stämman så ska det alltid uppges när arbetet som senast ska vara klart och presenterat för medlemmarna.

MOTION #87-3

Förändring av arbetsmetoder för utskott/grupper

Nödvändigt med kunskap om hur man arbetar i projekt
Jag vet inte om någon i de utskott/grupper som tillsätts har någon form av erfarenhet från denna typ av arbete. När utskott/grupper tillsätts så är det viktigt att det finns i alla fall någon med erfarenhet från projektarbete, och att döma från vad vi alla har sett så här långt så har detta tyvärr inte funnits överhuvudtaget.

 1. Här följer några grundläggande, korta och enkla tips på hur man ska arbeta, där vi kan se att det inte fungerar idag, och mitt yrkande är att nedanstående alltid ska följas (oavsett vad utskott/grupp/kommitté/råd kallas för).

  Varje utskott/grupp presenteras snarast efter tillsättande med konkreta och lättförståeliga punkter för vad utskottets/gruppens uppgifter är.
  Dvs man gör inte som medlemsutskottet och bara lägger ut en kort och obegriplig förfrågan om synpunkter från medlemmarna innan man själv lyckats konkretisera sina egna uppgifter.

  Innan utskott/grupp går ut med en förfrågan till medlemmarna om deras synpunkter så presenterar man först ett utkast av det material man tagit fram.
  Dvs man gör absolut inte som medlemsutskottet och bara kastar ut en allmän fråga, utan att ge medlemmarna något att fundera på och utgå från.

  Om medlemmarna ska göra arbetet så ska inte utskotten/grupperna arvoderas för något de inte gör.

  De synpunkter som kommer in till utskott/grupper ska redovisas löpande.
  Jag kan inte hålla en kurs i projektarbete här, så jag hoppas alla förstår varför så ovillkorligen ska göras.
Det ska bli spännande att höra vad de förtroendevalda kom fram till åt medlemsutskottet.
Men det troliga är att vi, precis som tidigare, aldrig får reda på detta (om det blir något överhuvudtaget som kommer fram så kommer medlemsutskottet att ta åt sig äran för detta).
MOTION #87-4

Projektkunskaper i utskott/grupper/utredningar/råd

 1. När utskott/grupper tillsätts för olika arbeten så ska man försöka få med någon deltagare (så många som möjligt) med kunskap och erfarenhet från projektarbete.


MOTION #87-5

Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas

Som det fungerat fram till idag så har arbetsgrupper, utskott o.dyl. som regel varit helt avskärmade från yttervärlden, och därmed onåbara.

Det är min förhoppning att det finns dem som förstår att det inte ska gå till så här.
 1. Alla grupper och utskott som tillsätts på stämmor (och utanför stämmor) ska ha väl fungerande kontaktvägar som HSB Göta upplyser om på ett tillfredsställande sätt till medlemmarna (som minst på HSB Götas webbplats).

  E-postadress är ett krav (ett formulär är aldrig tillräckligt av naturliga skäl)!

MOTION #87-6

Redovisning av kostnader för utskott/grupper

 1. Till årsstämman, redan i kallelsen, ska en fullständig redovisning lämnas av HSB Göta av kostnader för respektive utskott/grupp som tillsatts sedan föregående årsstämma.

 2. Hur mycket har arvodesgruppen/arvodeskommittén kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara, och blir det några ytterliggare kostnader efter detta?

 3. Hur mycket har medlemsutskottet kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara, och blir det några ytterliggare kostnader efter detta?

 4. Finns det några andra grupper som tillsatts sedan årsstämman 2008 och i så fall hur mycket har dessa kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara?

  Svar på ovanstående 3 frågor ska naturligtvis redovisas i svaret på denna motion.

MOTION #87-7

Justeringar av det som arvodeskommittén kommit fram till

Ja, vad gör man om utskott/grupper inte avslutar sina uppgifter i tid?
Kanske så här, för arvodeskommittén som inte med ett ord redovisat något;
 1. Jag har några förslag på ändringar/tillägg till det som arvodeskommittén kommit fram till.
Vad dessa förslag är?
Ja, det får vi då tyvärr spara till stämman 2009, i form av tilläggsförslag på stämman.
Som alla ser inte ett lyckat sätt, men det enda sättet, som det fungerar idag.
Blir t.ex. inte lätt för styrelsen att ge sitt förslag till beslut för yrkandet i denna motion.
MOTION #87-8

Justeringar av det som medlemsgruppen kommit fram till

Ja, vad gör man om utskott/grupper inte avslutar sina uppgifter i tid?
Kanske så här, för medlemsgruppen som inte med ett ord redovisat något;
 1. Jag har några förslag på ändringar/tillägg till det som medlemsgruppen kommit fram till.
Vad dessa förslag är?
Ja, det får vi då tyvärr spara till årsstämman 2009, i form av tilläggsförslag på stämman.
Som alla ser inte ett lyckat sätt, men det enda sättet, pga hur det fungerar idag.
Blir t.ex. inte lätt för styrelsen att ge sitt förslag till beslut för yrkandet i denna motion.
MOTION #87-9

Förslag på justering

Mellan den 1/2 2009 och datumet för årsstämman 2009 så hände det något som jag önskar justerat.

Jag yrkar att;
 1. En eller flera saker som hände sedan fg årsstämma ska justeras.
Vad dessa förslag är?
Ja, det får vi då tyvärr spara till stämman 2009 i form av tilläggsförslag på stämman.
Fullmäktige har i alla fall en lite bättre möjlighet (om än väldigt lite) att få fram synpunkter eftersom de har yttranderätt genom hela årsstämman.

Som motionär utan att vara fullmäktige så reduceras dessa motionärers möjligheter att göra sig hörda och påverka. Då är det enda sättet att skriva en tillräckligt luddig motion (i stil med styrelsens svar på motionerna 2008) och sedan komma med tilläggsförslag på stämman.

Det blir inte lätt för styrelsen att ge sitt förslag till beslut för yrkandet i denna motion, men vad är alternativet? Problemet minskar avsevärt om mina motioner om tiden för inlämnande av motioner bifalles av stämman samt att ovanstående motioner om redovisning av utskottens/gruppernas arbeten görs i tid.

MOTION #88

Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben

Bakgrund:

Jag anser att det är av yttersta vikt - inte minst för att försöka öka engagemanget bland medlemmarna - att stämmohandlingarna läggs ut på HSB Götas webbplats.

Detta är särskilt viktigt med tanke på att alla medlemmar har närvarorätt på HSB Götas stämmor, och då måste de (inkl. styrelserna) självfallet ha tillgång till samma material inför stämman som fullmäktigeledamöterna har.

Det är ju också en aning märkligt att de som nominerat medlemmar inte ens ska kunna kontrollera att de som de nominerat sedan finns med.

Medlemmar okunniga om att de har rätt till alla stämmohandlingar
Ytterst få medlemmar känner till att regelverket fastställer att de kan begära att få detta material sig tillskickat, och det är inget HSB Göta kan komma runt, hur gärna de än vill, eftersom detta är lagstadgat.

Det som jag anser ska komma alla medlemmar till del i detta sammanhang är;
 • - Kallelse
 • - Följebrev
 • - Dagordning
 • - Motioner
 • - Redovisning av valberedningens arbete
 • - Nomineringar till;
  • HSB Götas styrelse
  • Revisorer (3 personer)
  • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer) samt ersättare
  • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
  • Ev övriga
 • - Presentation av nominerade
 • - Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
 • - Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman
Fråga till HSB Götas styrelse:
 • Kan HSB Götas styrelse skriftligen utlova att HSB Göta i god tid inför varje stämma på sin webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut minst all ovanstående information?

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse i god tid inför varje stämma på HSB Götas webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut samtliga stämmohandlingar, bl.a.;
  • Kallelse
  • Följebrev
  • Dagordning
  • Motioner
  • Redovisning av valberedningens arbete
  • Nomineringar till;
   • HSB Götas styrelse
   • Revisorer
   • HSB Riksförbunds riksstämma och ersättare
   • Ev övriga
  • Presentation av nominerade
  • Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
  • Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman.


 2. Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar om att här nämnda handlingar alltid ska läggas ut senast två veckor före stämma.
  (Det måste skrivas in i stadgarna för att medlemmarna ska kunna garanteras att det verkligen kommer att bli så.)

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


MOTION #89

Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben

Bakgrund:

Det verkar som om HSB Göta i alla år levt på att någon aldrig efterfrågat att få se stämmoprotokollen.

Det finns bara ett sätt att få ordning på detta, och det är att stämmoprotokollen läggs ut så att alla kan ta del av dessa.
Då - och endast då - kommer vi förhoppningsvis att få lite mer korrekta protokoll.Frågor till HSB Götas styrelse.
 1. Kan HSB Göta lova att alla stämmoprotokoll i sin helhet (inkl. röstlängd) i fortsättningen kommer att läggas ut på HSB Götas webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma?
 2. Med minst 10 års historik?
 3. Utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument?
 4. Så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn?

 5. De som vill ha en kopia av HSB Götas protokoll i sin helhet ska få detta!
HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning;
1.3.5
"Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma skall återfinnas på föreningens hemsida. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas".
Har HSB Götas styrelse och alla ombud/ersättare för HSB Riksförbund för avsikt att snarast försöka förändra denna katastrofalt usla del av HSBs kod för föreningsstyrning?


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla justerade stämmoprotokoll läggs i sin helhet - inkl. röstlängd - i fortsättningen ut på HSB Götas webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma.
  HSB Götas styrelse ansvarar för att detta läggs ut.

 2. HSB Götas styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument.

 3. HSB Götas styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn.
 4. Röstlängd från respektive stämma läggs ut i sin helhet (och jag kan bara innerligt hoppas att HSB Götas styrelse inte ännu en gång drar en historia om "personlig integritet"). HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #89-2

Protokoll med 10 års historik

 1. Protokoll läggs ut med minst 10 års historik.

  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.


MOTION #89-3

HSB Riksförbund ska ändra kod för föreningsstyrning

 1. HSB Göta ska - fram till att det genomförts - påverka HSB Riksförbund att texten i § 1.3.5 i HSB:s kod för föreningsstyrning omedelbart ändras till "Röstlängden för stämman ska samtidigt redovisas".

  Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Götas styrelse på HSB Götas webbplats.

  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

MOTION #89-4

HSB Riksförbund ska följa kod för föreningsstyrning

 1. HSB Göta ska löpande ställa krav på HSB Riksförbund att omedelbart själva följa § 1.3.5 i det avseende att stämmoprotokoll ska läggas ut på webbplatsen.

  Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Götas styrelse på HSB Götas webbplats.

  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

  HSB Riksförbund har utlovat lägga ut stämmohandlingarna, men vad är löften till för?

MOTION #90

Stämmoprotokoll till medlemmarna

Bakgrund:
En medlem måste naturligtvis kunna få tillgång till stämmoprotokoll utan att behöva anpassa sig till HSB:s öppettider och utan att behöva ta sig till HSB (alltså även de som inte har tillgång till Internet... vilket i och för sig torde vara bara ett fåtal idag).

Fråga till HSB Götas styrelse:
På vilka av följande sätt kan en medlem få ut HSB Götas stämmoprotokoll i sin helhet (senaste såväl som tidigare års)?
 1. Skriftlig kopia av HSB Göta?
 2. Får själv ta en skriftlig kopia?
 3. HSB Göta lägger ut dokumenten på sin webbplats, utskrivningsbart?
 4. HSB Göta skickar dokumenten via mail?
OBS!
Jag förutsätter att alla ovanstående nämnda sätt är möjliga beroende på den enskilde medlemmens önskemål, med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med öppenhet och insyn.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De medlemmar som vill ha en skriftlig kopia av HSB Götas stämmoprotokoll i sin helhet ska få detta inom tre arbetsdagar från begäran!

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar.

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan