Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete
 2. Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp
 3. Underlag för val måste finnas
 4. Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Götas styrelse
 5. Information om hur länge en förtroendevald suttit
 6. Val av skrivkunniga förtroendevalda
 7. IT-kompetens i HSB Götas styrelse
 8. Uppföljning av förtroendevalda
 9. Nyval av valberedning
 

MOTION #56

Redovisning av vem som nominerat -
Öppet valberedningsarbete

Kontroll av valberedningens arbete
Om medlemmarna, såväl som fullmäktige, fått information om vilka personer som föreslagits till de olika förtroendeposterna så hade det gått att se om det förekommit något "mygel".

Som det fungerat så här långt mörkas all information som inte absolut måste lämnas ut. Helt i strid med koden för föreningsstyrning och löften som givits! Det håller inte. Det måste finnas någon form av kontroll av valberedningens arbete, annars kan valberedningen säga i princip vad som helst utan att det har någon förankring i verkligheten. OBS! Detta är inte någon anklagelse. Jag bara säger att det kan fungera så, och det medför stora risker för HSB Göta, som känns helt onödiga när dessa risker kan elimineras så lätt.

Öppenhet ger ökat engagemang
Naturligtvis måste valberedningens arbete vara så öppet som möjligt. En annan fördel med detta är att det också bidrar till ett ökat engagemang (och det behövs verkligen!).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningens arbete ska vara så öppet som möjligt för medlemmarna.

 2. Ovanstående riktlinje förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Götas stadgar o/e valberedningspolicy/arbetsinstruktion för valberedningen.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #57

Valberedningens arbete på stämman måste struktureras upp

Valberedningen lämnar en del att önska vad gäller sitt agerande på stämman. Det måste till riktlinjer så att det uppnås en struktur i arbete.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningens uppgifter på stämman struktureras upp och definieras.

  Ett utskott tillsätts som tar fram riktlinjer och väl fungerande rutiner för detta, bl.a. med utgångspunkt från det som jag tagit upp ovan i denna motion och i andra motioner.

  Alla medlemmar ges möjlighet att framföra synpunkter på förslag.

  På en snarast av styrelsen tillsatt extrastämma (inom 4 månader) tar stämman sedan beslut om utformningen av riktlinjerna.

  Dessa riktlinjer för valberedningens agerande på stämma läggs efter stämmans godkännande in i valberedningspolicy.
OBS!
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i denna motion och respektive yrkande (vilket styrelsen tyvärr inte ville göra till stämman 2008).

Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet för att ge konkreta åsikter om motionens innehåll. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!
Om det är något som styrelsen tycker är fel i denna motion så är det naturligtvis viktigt att alla får reda på detta. Om styrelsen inte invänder mot något specifikt i motionen får man förutsätta att styrelsen instämmer i allt.Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #57-2

Valberedningspolicy - justerare och rösträknare

 1. Valberedningen ska före stämman - i kallelsen till stämman - uppge vilka de kommer att föreslå som justerare och rösträknare.

  Detta görs tillsammans med motivering, t.ex. för att i mesta möjliga mån minska risken för justerare som inte justerar.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #57-3

Valberedningspolicy - motivera nomineringar på stämman

 1. Valberedningen ska på stämman motivera valet av dem som valberedningen då föreslår som förtroendevalda.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #57-4

Valberedningspolicy - sammankallande för valberedning

 1. Valberedningen ska före stämman - i kallelsen till stämman - ge förslag på sammankallande för valberedningen.

  Sammankallande för valberedning ska utses på stämman.


  Efter stämman ska det informeras om vem som utsetts till sammankallande för valberedningen (på HSB Götas webbplats, etc.).

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #57-5

Valberedningspolicy - förslag på arvoden

 1. Valberedningen ska i kallelsen till stämman lämna förslag på arvode till styrelsen (ordförande + övriga ledamöter).

 2. Valberedningen ska i kallelsen till stämman lämna förslag på arvoden för revisorer och andra förtroendevalda.

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #57-6

Valberedningspolicy - mandattider ska uppges

 1. Valberedningen ska innan stämman uppge mandattider i sina förslag till samtliga poster.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #57-7

Valberedningspolicy - ingen inkvotering

 1. Inkvotering av ledamöter ska inte ske.

  (Dvs så som uttryckligen skedde på årsstämman 2007).

  Man ska i stället väljas in på konkreta grunder som kompetens, kvalifikationer, engagemang och intresse för att uppnå förbättringar.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #58

Underlag för val måste finnas

Inget underlag för val har tidigare funnits!!!

Det finns inget underlag från valberedningen för stämman att göra en bedömning av dem som ska väljas!
Mest bara en massa mer eller mindre okända namn!

Om man inte vet vad uppdraget innebär och man inte vet mer om en person än dennes namn, hur ska fullmäktige kunna avgöra om personen i fråga är rätt man/kvinna för uppdraget?

Vad baseras de val på som fullmäktige gör varje år när ingen information finns om något?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska i god tid före stämman finnas ett väl utformat underlag för stämman att fatta beslut på för val av ledamöter till de olika förtroendeposterna.
OBS! På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett utskott tillsätts (enligt mitt förslag) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i denna motion och respektive yrkande.Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #58-2

Valberedningspolicy - beslutsunderlaget för val

 1. Det tas fram riktlinjer för hur beslutsunderlaget för val ska utformas, med bl.a. innehållet i mina motioner som underlag.

  Ett för detta kompetent utskott tillsätts som tar fram dessa riktlinjer.

 2. Alla medlemmar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter på dessa riktlinjer innan riktlinjerna fastställs.

 3. Riktlinjerna fastställs på en inom snar framtid (inom 4 månader) på en av styrelsen tillsatt extrastämma.

 4. Riktlinjerna läggs snarast in i valberedningspolicy.

MOTION #58-3

Valberedningspolicy - motiveringar för de nominerade i kallelsen

 1. Valberedningen ska i kallelse till stämman motivera varför de föreslagit dem som valberedningen föreslagit till styrelsen såväl som till andra förtroendeposter.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #58-4

Valberedningspolicy - motivering för styrelsen

 1. Valberedningen ska lämna motivering till varför den sittande styrelsen ska sitta kvar (eller avgå/avsättas, helt eller delvis).

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #58-5

Valberedningspolicy - relevant presentation med viktiga parametrar

 1. Valberedningen ska lämna en relevant, och så objektiv som möjligt, presentation för varje nominerad.

 2. I presentationen av varje nominerad är bl.a. följande parametrar viktiga;
  - engagemang och motivation,
  - intresse,
  - värderingar,
  - vilka specifika kvaliteter den nominerade besitter,
  - förmåga att kunna formulera sig skriftligt,
  - logiskt tänkande & sunt förnuft
  - utbildning & arbetslivserfarenhet,
  - kompetens,
  - vilja,
  - styrka,
  - drivande,
  - oberoende!


 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #58-6

Valberedningspolicy - skäl för att nominerad ställer upp

 1. Valberedningen ska för varje nominerad redogöra varför de ställer upp som förtroendevald. Detta är viktigt så att stämman kan utröna att de inte ställer upp på felaktiga premisser;
  • Är det enbart för arvodet?
  • Är det ett maktbegär?
  • Är det en kombination av pengar och önskan om mer makt?
  • Är det bara för att de blev tillfrågade, och inte har något bättre för sig?

  • Eller är det kanske för att de tror på de kooperativa idéerna och vill hjälpa till att driva utvecklingen framåt för HSB Göta?

  Det är viktigt för den stämma som ska ta ett beslut om vilka som ska väljas att de så säkert som möjligt kan göra bedömningen att respektive nominerad ställer upp för att de tror på de kooperativa idéerna och vill hjälpa till att driva utvecklingen framåt för HSB Göta!

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #58-7

Valberedningspolicy - vad innebär uppdrag?

 1. Valberedningen ska i kallelsen skriftligt redogöra vad respektive uppdrag som förtroendevald innebär.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #58-8

Valberedningspolicy - övriga förtroendeuppdrag

 1. Valberedningen ska för varje nominerad uppge om de innehar något annat förtroendeuppdrag (t.ex. om de sitter i styrelsen i sin brf eller är valberedare).

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #58-9

Valberedningspolicy - tidigare förtroendeuppdrag

 1. Valberedningen ska uppge vilka uppdrag de nominerade haft tidigare under vilka perioder.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #59

Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Götas styrelse

Bakgrund:
När det gäller för föreningarna som de förtroendevalda inom HSB Göta tillhör så anser jag att det måste vara ett krav att alla enkelt ska kunna ta del av årsredovisningen för deras föreningar. Annars är risken stor att medlemmarna undrar vad det är man vill dölja.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om den som nominerats ingår i en brf-styrelse ska valberedningen informera om;
  - ifall denna brf-styrelse har en webbplats för föreningen,
  - vilken kvalitet det är på denna webbplats (uppdaterad?) och
  - hur många års årsredovisningar (och vilka år) som finns åtkomliga för alla på denna webbplats.


 2. En förutsättning för att kunna väljas in i HSB Götas styrelse ska vara (för de nominerade som ingår i brf-styrelser) att den brf som den föreslagna medlemmen (om styrelseledamot där) kommer från har minst de tre senaste årens årsredovisningar utlagda på nätet.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #60

Information om hur länge en förtroendevald suttit

Bakgrund:

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla väsentliga uppgifter om varje förtroendevald ska redovisas,
  bl.a. vilka poster inom HSB som innehafts av personen i fråga, och hur länge.


  Valberedningen (alternativt HSB Götas styrelse) ansvarar för att detta sker inför stämma för HSB Göta där val sker.

 2. Dessa uppgifter redovisas på HSB Götas webbplats så att alla kan se för varje förtroendevald i HSB Göta vilket år de är inne på (dvs hur många år var och en suttit på sin post). HSB Götas styrelse ansvarar för att detta sker.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #61

Inval av skrivkunniga förtroendevalda

Bakgrund:

Jag tror att en av de viktigaste bitarna för en styrelse är att kunna formulera sig skriftligt. Det måste ske någon form av kontroll av detta av valberedningen, som sedan redovisas separat för varje nominerad person.

Styrelsen representerar alla medlemmar och om styrelsen inte besitter goda kunskaper i att kunna formulera sig skriftligt så är det oundvikligt att denna brist kommer att drabba medlemmarna. Och förmodligen ganska hårt på olika sätt. Inte minst ekonomiskt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska kontrollera varje nominerads förmåga att kunna uttrycka sig skriftligt.

 2. Resultatet av denna kontroll av de nominerade redovisas skriftligt för samtliga medlemmar tillsammans med all annan information om respektive nominerad, i god tid före den stämma där val ska ske.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #62

IT-kompetens i HSB Götas styrelse

Bakgrund:
Vi befinner oss en bit in på 2000-talet och det är nu ganska länge sedan datorerna gjorde sitt intåg. 1957 kom den första miniräknaren och sedan dess har det bara tickat på. Idag räknas Sverige till en av de datortätaste länderna i världen; drygt 75% internetanvändare.

Dock, när man undersöker lite om de förtroendevalda så tycks deras IT-kunskapsnivå ligga väldigt många år bakåt i tiden. HSB Göta ligger själv inte precis i bräschen, vilket man kan se utav HSB Götas undermåliga webbplats. Det är inte utan att man seriöst undrar om det är ett inträdeskrav för förtroendevalda att de ska ha väldigt låg IT-kompetens?

Varför det blivit så här kan man diskutera, men vi kan bara konstatera att det inte verkar ha tagits den minsta hänsyn till hur IT-bevandrad de nominerade varit.

Jag har nämnt tidigare att det är en försvinnande liten del av de förtroendevaldas föreningar som har webbplatser, och utav de få som har något att erbjuda är det kanske bara 1 eller 2 förtroendevalda som kommer från en förening med en någorlunda presentabel webbplats.

Om HSB ska ha en chans att överleva så får man nog börja använda sig av IT-tekniken lite bättre och framförallt få in fler förtroendevalda med IT-kunskap, inte minst inom styrelsen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen måste väga in IT-kompetens i de val som görs av förtroendevalda.

  En hög/högre IT-kompetens kan bara vara till nytta för HSB Göta.


  IT-kompetens ska därför beaktas när de nominerade selekteras fram.

  Valberedningen ska redovisa de nominerades förmåga att kunna hantera datorer, och framför allt ordbehandling och e-post!
  Det vore orimligt att inte ta hänsyn till detta.

  Exempelvis vore en styrelse med ledamöter som knappt eller inte alls kan skicka e-post eller använda sig av en ordbehandlare inte precis något som skulle föra HSB Göta framåt.

 2. Det skrivs in i valberedningspolicyn att IT-kompetens ska tas med i värderingen, och de nominerades IT-kunskapsnivå ska redovisas för varje nominerad medlem före årsstämman (och t.ex. om den nominerade har e-post adress eller ej).

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #63

Uppföljning av förtroendevalda

Varför sker det ingen seriös uppföljning av de förtroendevalda inom HSB Göta?

 • En fråga som uppstår med dagen system är vad varje ledamot tillfört överhuvudtaget?
Andra ska inte göra valberedningens arbete
Det ska inte vara så att enskilda medlemmar måste utföra det arbete som helt uppenbart hör till valberedningen. HSB Göta måste få till en ansvarskännande valberedning som utför sitt uppdrag så att organisationen kan fungera. Valberedningen måste "screena" de personer de föreslår så att de verkligen vet vad det är för personer.

Omval förutsätter att man levt upp till det man sagt att man ska göra
Den som inte utfört sitt uppdrag enligt hur ledamoten uppgivit till årsstämman ska inte väljas om. Det måste vara en självklarhet!

Jag vill för säkerhets skull i detta sammanhang understryka följande om regelverket;
 • Oavsett hur lång tid en ledamot valts på så kan stämman precis när som helst avsätta en ledamot!
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av vilka mål som uppnåtts för förtroendevalda
  Uppföljning av förtroendevalda - och särskilt styrelseledamöter - ska utföras årligen av valberedningen för att se om respektive ledamot levt upp till de uttalade mål som respektive ledamot på föregående årsstämma sagt sig vilja uppnå.

 2. Resultatet av denna uppföljning ska redovisas för samtliga medlemmar i god tid före varje årsstämma.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #63-2

Medlemmarnas syn på nominerade/förtroendevalda

 1. Valberedningen ska hämta in synpunkter från medlemmarna på de förtroendevalda och sedan redovisa även dessa synpunkter för medlemmarna före årsstämman.

  Detta måste dock göras så att det går att verifiera källorna, så att inte valberedningen styr fullmäktige, så som vi sett tidigare, baserat på ej korekta uppgifter!

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicyn.

MOTION #64

Nyval av valberedning


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utbyte görs av ledamöterna till HSB Götas valberedning.
  En ny valberedning tillsätts med engagerade medlemmar som är beredda att strukturera upp valberedningsarbetet och uppnå bästa möjliga resultat.


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

 

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan