Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Muntliga avtal får ej göras av styrelsen!
 2. Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma
 3. Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander
 4. Konsekvenser för styrelsens agerande/lagbrott
 5. Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande
 6. Ersättare till fullmäktigeledamöter
 7. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot
 8. Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor
 9. Redovisning av revisors (brf och HSB Göta) uppdrag
 10. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket
 11. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
OBS !!! Styrelsen måste alltid ta kontakt med motionärerna för att diskutera motionerna.


Bollen är i styrelsens händer!

Organisationen måste kunna behandla motioner!


Saknas kompetens i styrelsen för att kunna behandla motioner får detta lösas på något sätt.

MOTION #38A

Fråga till styrelsen

 1. Hur frekvent är det som styrelsen gör enbart muntliga avtal?


MOTION #38B

Frågor till styrelsen

 1. Vad är anledningen till att styrelsen emellanåt gör enbart muntliga avtal?

  Hur försvarar styrelsen dessa muntliga avtal?

 2. Tycker styrelsen det är lämpligt att en styrelse gör muntliga avtal, med dem som styrelsen anlitar, i stället för skriftliga?

MOTION #38C

Frågor till styrelsen och revisorerna

 1. Vad anser revisorerna om detta agerande från styrelsen att göra muntliga avtal?

 2. Vilka anmärkningar har revisorerna gjort angående detta?

  Och varför har medlemmarna inte fått höra revisorernas ståndpunkt här?

MOTION #38

Styrelsen får ej göra muntliga avtal!

Bakgrund:


Kritiskt granskande - en överlevnadsfråga för HSB Göta
Det är viktigt att alla medlemmar är kritiskt granskande och inte är rädda för att ställa frågor. Genom att styrelsen ifrågasätts så minskar risken att styrelsen gör något som drabbar medlemmarna i onödan.

Den som aldrig blir ifrågasatt kan bete sig hur som helst utan risk!


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse får inte göra muntliga avtal.

  Alla uppdrag måste specificeras skriftligen i förväg och dokumenteras detaljerat i protokoll, med uppdraget som bilaga till protokollet.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #39

Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma

Det är inte pengarna som ska styra!
Som det fungerar idag så är det i praktiken nästan omöjligt att klandra en stämma, oavsett hur felaktigt den genomförts och hur galna protokoll som skrivits.

De demokratiska principerna åsidosätts...
De demokratiska principerna åsidosätts eftersom ingen enskild medlem (eller ens brf) vågar riskera sina pengar i en rättegång med HSB Göta som obehindrat kan utnyttja medlemmarnas pengar för att alltid klara sig undan.

Det finns inte ens mod nog i organisationen för en större grupp att klandra en stämma, oavsett vilka lagbrott som begås, så länge alla är rädda enbart för sin egen personliga del.

Ska medlemmar kunna skrämmas till tystnad?
Jag anser inte att det är rimligt att de som klandrar en stämma ska kunna eller tillåtas skrämmas till att dra tillbaka sitt klander.

Det måste därför tas fram klara riktlinjer så att en medlem vet att man inte kan råka illa ut bara för att han/hon är en ansvarskännande medlem, och därför vill se till att regelverk följs samt att medlemmarnas bästa tillgodoses.


Demokratin måste säkras!
Det är uppenbart att det måste till ett regelverk för att säkra demokratin inom HSB.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Max kostnad för medlem som klandrar stämma ska vara ansökningskostnaden
  Rutinerna för hur stämmor ska kunna klandras ändras så att det inte ska kosta en medlem mer än maximalt de 450 kr en stämningsansökan kostar för att klandra en stämma.

 2. Om en medlem klandrar stämman ska HSB Göta bära sina egna kostnader och alla kostnader för detta redovisas för alla

  På detta sätt kan inte längre HSB Götas styrelse utnyttja sin ställning och medlemmarnas pengar för att sätta medlemmar på plats, och HSB Göta har därmed tagit ett litet men ack så viktigt steg närmare en demokratisk miljö.

 3. Kostnaderna för den rättsliga processen ska dessutom löpande redovisas för medlemmarna.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #39-2

Ifrågasatt stämma ska utredas

 1. Om medlem ifrågasätter en stämma måste styrelsen omedelbart utreda detta och snarast inför alla redovisa resultatet tillsammans med åsikter från den som ifrågasatt förfarandet på stämman

 2. Följande läggs snarast in i stadgarna (inom 6 månader);
  Om en medlem ifrågasätter en stämma så måste HSB Götas styrelse omedelbart ta tag i detta, och reda ut detta med den som ifrågasätter stämma eller protokoll.

  Detta måste vara högprioriterat för styrelsen, och styrelsen ska göra allt som står i dess makt för att på ett korrekt sätt (företrädesvis med information till alla medlemmar) snabbt reda ut de fel som begåtts såväl på stämma som i protokoll.

  Inga hot eller påtryckningar i någon form får framföras av styrelsen gentemot den medlem som ifrågasätter stämma/protokoll.


MOTION #42

Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande

Medlemmarnas pengar till styrelsens personliga försvar
Det måste vara ett allvarligt fel i systemet om medlemmarnas pengar kan användas till styrelsens försvar när styrelsen begått felaktigheter eller brutit mot lagen.

Rutiner och riktlinjer måste tas fram, så att såväl styrelse som övriga medlemmar vet vad som egentligen gäller avseende detta.

Tänk Till !
Det är min förhoppning att fullmäktigeledamöterna noga tänker igenom vad jag framfört här, eftersom denna motion är av mycket stor betydelse för framtiden.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Klara och entydiga riktlinjer för hur HSB Götas styrelse ska agera i rättsprocesser tas fram, med bl.a. riktlinjer för hur styrelsen ska undvika rättsliga åtgärder mot styrelsen;
  - med information till medlemmarna,
  - hur medlemmarnas pengar kan tillåtas utnyttjas i rättsprocesser,
  - vilket ansvar styrelsen ska ha,
  - hur styrelsen ska interagera med medlemmar för att reda ut problem,
  - etc.


  Ett utskott tillsätts för att snarast (inom 3 månader) ta fram riktlinjerna.

  Alla medlemmar ska ges en god möjlighet (via omfattande information) att föreslå hur dessa riktlinjer ska utformas, innan slutresultatet redovisas.

  Resultatet presenteras snarast för stämman, och redovisas på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #42-2

Redovisning av rättsliga processer

 1. HSB Göta ska utförligt på sin webbplats löpande redovisa samtliga av de rättsliga processer som HSB Göta är involverade i.

  Medlemmarna har en rättighet att få information om detta.
  Det är dessutom en extremt viktig information för att medlemmarna ska få en liten inblick i hur styrelsen sköter sina uppgifter så att medlemmarna ges en demokratisk möjlighet att påverka.


 2. En kortfattad redovisning om de rättsliga processerna som HSB Göta är och har varit inblandade i ska alltid finnas med i årsredovisningen.

MOTION #42-3

Fullmäktige får vara med och bestämma i vissa rättsliga processer

 1. Fullmäktige ska ta beslut i alla rättsliga processer över en viss uppskattad nivå

  Från och med årsstämman 2009 måste det krävas fullmäktigestämmans godkännande för rättsliga processer, där HSB Göta är involverade, som beräknas kunna överstiga en viss summa pengar (nivå föreslås på och av stämman).

MOTION #43

Ersättare till fullmäktigeledamöter

Bakgrund:

Ersättare/suppleanter till fullmäktigeledamöterna saknas
Om man gör en djupdykning bland föreningarna och kontrollerar hur val av fullmäktige-ledamöter ser ut så kan man konstatera en sak. Extremt få föreningar/styrelser har utsett någon ersättare. Jag anser att detta är en extremt viktig funktion och det får i princip inte finnas någon förening som inte är representerad på fullmäktiges möten med som allra minst en fullmäktigeledamot.

Skälet till att det blivit så fel som det är idag är helt enkelt att HSB Göta inte har förstått vikten av att informera och tala om vad som är rätt/bäst.

Två eller flera ersättare till fullmäktigeledamoten
Det finns inget som hindrar att man för varje fullmäktigeledamot utser 2 eller fler suppleanter! Det är faktiskt t.o.m att föredra att varje fullmäktigeledamot har två suppleanter! Det finns allt att vinna på detta (var och en får själv räkna ut alla de plus detta ger), och inget att förlora!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. För varje fullmäktigeledamot ska alltid utses minst en ersättare (helst 2), som kan rycka in utifall att ordinarie fullmäktigeledamot har förhinder att komma på HSB Götas stämma.

  HSB Götas styrelse ansvarar för att löpande påverka alla föreningar (via HSB-representanten, konstant information och alla tänkbara sätt) så att detta görs.

 2. "Vanliga" medlemmar måste också löpande upplysas av HSB Göta om hur viktig denna funktion är, och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #43-2

Mesta möjliga fullmäktige

 1. HSB Götas mål ska vara full representation från föreningarna på varje stämma!

 2. HSB Götas styrelse redovisar löpande (bl.a. på HSB Götas webbplats) hur de arbetar för att försöka uppnå detta.

MOTION #44A

Fråga till styrelsen

 1. Finns det något regelverk idag för fullmäktigeledamöter, dvs främst för
  - vilka som får/ej får utses, och
  - hur många föreningar man får vara fullmäktigeledamot i?


  (Tacksam om svar inte innehåller vad vi alla redan vet, t.ex. att de väljs antingen av stämman eller av styrelsen.)


MOTION #44

Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot!

Bakgrund:
Idag så finns det HSB-representanter (tjänstemän på HSB) som valts som fullmäktige-ledamöter. Det finns alltså HSB-ledamöter som är fullmäktige i flera föreningar.


Fullmäktigeledamot för obegränsat antal föreningar
Att HSB-ledamöter kan väljas som fullmäktige för ett obegränsat antal föreningar beror enbart på att det inte finns någon som helst kontroll inom HSB Göta och att HSB Göta tycks anstränga sig för att hemlighålla all information så att ingen vet hur det egentligen fungerar eller borde fungera, vilket gör det särskilt svårt att upptäcka bristerna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En brf ska kunna utse extern person som fullmäktigeledamot (även icke-medlem)

  Endast medlemmar i den egna föreningen ska normalt inneha uppdrag som fullmäktigeledamot, men en brf ska ha möjlighet att under en tidsbegränsad period (maximalt 1 år) kunna utse extern person som fullmäktigeledamot via stämmobeslut, där fullmäktigeledamoten väljs direkt av stämman.

 2. HSB Götas styrelse går snarast (inom en månad, och löpande) ut med information om detta (bl.a. på HSB Götas webbplats, men även i medlemstidningen, etc).

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #44-2

HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot

 1. Tjänsteman på HSB får aldrig utses som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en tjänsteman på HSB som fullmäktigeledamot.

  HSB Götas styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.

 2. HSB-ledamot får aldrig utses som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en bostadsrättsföreningens HSB-representant som fullmäktigeledamot.

  HSB Götas styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.

 3. HSB Götas styrelse går snarast (inom en månad, och löpande) ut med information om detta (bl.a. på HSB Götas webbplats, men även i medlemstidningen, etc).

MOTION #45

Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor

Bakgrund:

Är HSB en parlamentarisk organisation?
Det är lite märkligt att HSB så ofta refererar till sig själv som en parlamentarisk organisation samtidigt som det finns delar som är absolut raka motsatsen till detta.

Varför ska föreningens högsta beslutande organ inte ha något att säga till om avseende val av revisor?
HSB Göta äger idag rätten att utse en extern (auktoriserad) revisor för HSB Göta. Detta i sig kanske kan vara acceptabelt, men att det högsta beslutande organet inte uttryckligen skulle ha rätt att motsätta sig ett val som HSB Göta gjort är naturligtvis helt i strid med den parlamentariska organisation som HSB Göta utger sig för att vara.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Fullmäktige äger rätten att motsätta sig HSB:s val av extern revisor för HSB Göta.

 2. I punkten i dagordningen för val av revisorer ska det finnas val av extern revisor där stämman tar ett beslut för eller emot HSB:s val.

  Motsätter sig stämman HSB Götas val av revisor ska HSB Göta komma med nytt förslag.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #46A

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser uppdragsavtalet ut för den revisor som HSB utser i brf:arna?

  Avtalet önskas i sin helhet till svaret på denna motion.


MOTION #46

Redovisning av revisors (brf och HSB Göta) uppdrag

Revisorer i brf:ar - orsaken till dagens situation
Alla som har den minsta inblick i verksamheten i en brf kan snabbt konstatera att den revisor som tillsätts av HSB Göta i brf:arna i princip inte tillför något. Denna "HSB-revisor" anlitas och avlönas av HSB och är därmed i en form av jävsituation som med största säkerhet bidrar kraftigt till att revisionen av brf:arna är just så erbarmligt dålig som den bevisligen är idag.

Prestation av brf-revisor blir i förhållande till arvode
Med de ynka 15.000 kronor som denna externrevisor kostar per år för en större brf så är det inte svårt att förstå att kvaliteten blir därefter. Säkerheten för medlemmarna är väldigt dålig, speciellt i alla de brf:ar som inte har någon intern revisor som kan något om området (t.ex. i min egen förening). De interna revisorerna i min brf är i princip helt okunniga när det gäller revision och jag tror inte de ens förstår det mest grundläggande i årsredovisningen. När man ovanpå det har en extern revisor som inte heller bryr sig så lever medlemmarna farligt!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av specifikation för uppdrag för revisor som tillsätts av HSB i brf:arna

  HSB Götas styrelse ska öppet redovisa för alla medlemmar (via bl.a. HSB Götas webbplats) exakt hur uppdraget ser ut idag för den revisor som tillsätts av HSB Göta i brf:arna. Dvs en tydligt uppdragsbeskrivning i sin helhet.

  Medlemskontroll
  Medlemmarna måste veta vilka krav de ska kunna ställa på revisorn!

  Även i svaret på denna motion ska HSB Götas styrelse naturligtvis presentera exakt hur uppdragsavtalet är formulerad idag.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #46-2

Uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i brf:arna

 1. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av HSB i brf:arna

  HSB Götas styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för den revisor som tillsätts av HSB Göta i brf:arna, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Götas webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.

MOTION #46-3

Uppdragsbeskrivning för brf:arnas internrevisorer

 1. Grundläggande regelverk tas fram för den förtroendevalda revisorn i brf:arna

  HSB Götas styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande förslag till regelverk för de revisorer som tillsätts av medlemmarna i brf:arna, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Götas webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.

MOTION #46-4

Uppdragsbeskrivning för HSB Götas förtroendevalda revisorer

 1. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Göta

  HSB Götas styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för HSB Götas internrevisorer, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Götas webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.
Tyvärr kan vi nog förutsätta att styrelsen kommer att motsätta sig en dylik medlemskontroll, men fullmäktige måste besluta enligt medlemmarnas bästa, inte styrelsens!

MOTION #47A

Frågor till HSB Götas förtroendevalda revisorer;

 1. Hur har ni som revisorer bedrivit ert arbete sedan årsstämman 2008?

 2. Har ni gjort några förbättringar i ert arbete, och i så fall vilka?


MOTION #47B

Frågor till HSB Götas externa revisorer;

 1. Hur har ni som revisor bedrivit ert arbete sedan årsstämman 2008?

 2. Har ni gjort några förbättringar i ert arbete, och i så fall vilka?


MOTION #47

Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket

Bakgrund:

Kritik mot systemet, inte mot revisorerna
Vad jag tar upp här är ingen direkt kritik mot revisorerna, utan mot systemet som sådant.
Det måste ske förbättringar av rutiner och regelverk, med en större öppenhet!

Kravformulering
Det måste ställas krav på revisorerna inom HSB Göta att revisorerna löpande kontrollerar statusen inom styrelsen. De har faktiskt ett större ansvar för detta än valberedningen.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Bättre kommunikation mellan förtroendevalda
  Det fastställs tydligt att det måste finnas en större öppenhet inom HSB Göta, och kommunikationen mellan de olika förtroendevalda måste fungera bättre.

  Rutiner för detta tas fram av ett för detta tillsatt utskott som tar fram ett förslag för stämman att ta beslut om på en inom 4 månader av styrelsen tillsatt extrastämma.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #47-2

Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc

 1. I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar

  Det ska tydligt framgå att i revisorernas uppgift ingår att hålla kontroll över hur samarbetet inom styrelsen fungerar, och att se till så att alla parter informeras om det finns brister i samarbetet.

  Alla måste också informeras om att man kan vända sig till revisorerna i frågor som dessa.

  Revisorerna ska inte vänta på att någon i styrelsen framför klagomål, utan revisorerna är skyldiga att löpande ställa olika frågor till styrelsens ledamöter (enskilt) för att utifrån de svar revisorerna får utröna hur statusen är i styrelsen.
Jag tror man kan förutsätta att HSB Götas styrelse kommer att försöka avstyra en medlemskontroll som innebär att medlemmarna skulle kunna få reda på misskötsel eller problem inom styrelsen, men detta ligger i så fall inte i någon annans intresse än styrelsen!

I samtliga övriga medlemmars fall är en denna medlemskontroll av synnerligen stor vikt!
MOTION #47-3

Åtgärdspaket för styrelsekonflikter

 1. Åtgärdspaket tas fram för att lösa styrelsekonflikter, med info till medlemmarna

  Det tas snarast fram ett åtgärdspaket för att kunna lösa styrelsekoonflikter.
  HSB Götas styrelse ansvarar för att detta sker (inom 3 månader).

  Dvs, om en majoritet av styrelsen är missnöjd med en ledamot så måste medlemmarna informeras om detta, och en stämma ska snabbt efter detta ta beslut om nödvändiga åtgärder som måste göras. Detta måste ske på ett så enkelt och snabbt sätt att HSB Göta skadas i minsta möjliga mån.

  Resultatet redovisas sedan för medlemmarna (bl.a. på HSB Götas webbplats).

  Alternativt till att styrelsen utreder frågan så kan ett utskott tillsättas för detta.

MOTION #48

Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

Bakgrund:
När revisorerna har begått fel i årsredovisningen då de inte hittat felaktigheter i olika former så är det lätt att dessa fel "glöms bort" och inte registreras i protokoll. De som inte deltog på stämman får aldrig någonsin en möjlighet att få reda på vilka fel årsredovisningen innehåller (oavsett vad man vill kalla dem, alltså även "periodiseringsfel" ska noteras i protokollet).

Detta är ett traditionellt system där alla ofta håller varandra om ryggen, och just därför är det särskilt viktigt att göra allt för att detta genast ska stoppas. Även HSB Göta måste säkras från att fel döljs på dylikt sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. När revisorerna missat felaktigheter i olika former i årsredovisningen så ska dessa fel per automatik föras in i stämmoprotokollet efter att detta påpekats av stämman.

  Denna information ska läggas in i protokollet av protokollföraren (och kontrolleras av justerarna) utan att detta särskilt behöver påpekas av någon.

 2. I nästkommande årsredovisning redovisas samtliga fel som anmärkts på i årsredovisningen.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan