Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Styrelse får ej föreslå arvode!
 2. Arvoden ej i basbelopp
 3. Inga förskottsbetalningar av arvoden +
  Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel
 4. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information
 5. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument
 6. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
 7. Innehåll i röstlängd specificeras
 8. Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt
 9. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
  Arvodering av justerare/rösträknare
MOTION #29A

Fråga till styrelsen

 1. Vem tycker styrelsen det ska vara som föreslår arvode till valberedningen?


MOTION #29

Styrelse får ej föreslå arvode!

Bakgrund:

Styrelse och valberedning samarbetar för att höja varandras arvoden?

Tjänster och gentjänster för att höja varandras arvoden
Den som valberedningen fått in i styrelsen kan orimligen sedan föreslå ett arvode till valberedningen. Det gör bara att man börjar misstänka att något gått lurt till.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse får aldrig föreslå arvode till valberedning eller ens ha en uttalad åsikt om vilken nivå valberedningens arvode ska ligga på, eller på annat sätt påverka arvodet till valberedningen!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #30

Arvoden och ersättningar ej i basbelopp

ARVODE I KRONOR I STÄLLET FÖR BASBELOPP
På stämman tas beslut om att styrelse, suppleant, etc får arvoden i x basbelopp. Vad som däremot inte framgår är bl.a. om det är prisbasbelopp eller inkomstbasbelopp. Det är rätt stor skillnad mellan dessa. Styrelse och protokollförare justerar sedan fritt basbeloppet till att det ska avse det högre basbeloppet. Inte särskilt snyggt gjort! Faktiskt rent ohederligt!

Inte ett ljud nämns heller på stämman hur mycket basbeloppet är i kronor. Det är ett vanligt förekommande trick, eftersom "ett basbelopp" inte låter så mycket. "Nästan 50.000 kronor" låter däremot betydligt mer avskräckande. Det är helt uppenbart att många inte tänker efter här.

Jag önskar att;
 • Alla arvoden ska i fortsättningen alltid specificeras i kronor, dvs samtliga arvoden och ev. ersättningar för alla, inte bara för valberedningen.

  Det finns med 100 % säkerhet ingen som kan motivera varför arvoden ska uppges i basbelopp.
  Den enda effekt det har med "basbelopp" är att det blir betydligt svårare att hålla koll på i redovisningen och det blir mycket lättare att "fuska" på olika sätt.
INKOMSTBASBELOPP
Hur mycket är ett inkomstbasbelopp?
För år 2007 motsvarar 1 inkomstbasbelopp 45 900 kr (44 500 kronor för inkomståret 2006).
Inom HSB Göta finns inte delar av basbelopp, t.ex. 1,2 basbelopp eller 0,5 basbelopp, för att fastställa arvoden/ersättningar.

Arvoden redovisas inte heller så att fullmäktige och medlemmar kan se hur mycket som verkligen betalats ut (precis som i min egen brf, där för mycket betalats ut under ett antal år).

Det finns andra och stora nackdelar med att använda sig av termerna inkomstbasbelopp, prisbasbelopp och basbelopp. Men dessa tycker jag är helt uppenbara så jag bryr mig inte ens om att gå in på detta här. Stämman får tänka lite själv också.

PRISBASBELOPP - ANVÄNDS I HSB STOCKHOLM M.FL.
Hur mycket är ett prisbasbelopp (används av HSB Stockholm, och de flesta andra)?
För inkomståret 2007 motsvarar 1 prisbasbelopp 40 300 kr (39 700 kronor för 2006).

Inom t.ex. HSB Stockholm finns ner till tusendelar av basbelopp för att fastställa arvoden och ersättningar (t.ex. 0,005 av ett prisbasbelopp).

HSB Stockholm uppger i protokoll och på stämmor hur mycket arvodena motsvarar i kronor.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Samtliga arvoden och ersättningar som stämman beslutar om ska alltid och överallt uttryckas i svensk valuta. Detta för att få en tydlighet i arvodena.

  Begreppet basbelopp ska aldrig mer användas.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #31A

Fråga till styrelsen (och revisorer)

 1. Exakt hur mycket har under det senaste året (dvs ett år tillbaka i tid från idag) betalats ut till HSB Götas valberedning, och vid vilka datum, och för vilken period?


MOTION #31B

Fråga till styrelsen (och revisorer)

 1. Har några mötesarvoden utbetalats till någon förtroendevald under 2007-2009?


MOTION #31C

Fråga till styrelsen (och revisorer)

 1. Tycker HSB Götas styrelse att avvikelser i årsredovisningen någonsin kan förklaras med att det "bara" är "fel i periodiseringen", och sedan får man nöja sig med detta svar?

  Exakt vad tycker styrelsen ska hända efter att revisor eller HSB-ekonom gett svaret att det är ett "fel i periodiseringen" i årsredovisningen?


MOTION #31

Inga förskottsbetalningar av arvoden +
Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel

Bakgrund:

Årsredovisningen möjliggör inte att kontrollera om rätt arvode utbetalats
I min förening så har under ett antal år för mycket i arvode betalats ut till styrelsen.
Ingen medlem har reagerat på detta, bl.a. pga att det i praktiken är fullständigt omöjligt för medlemmarna att med dagens felaktiga system utifrån årsredovisningen se om rätt summor utbetalats.

Ingen kontroll av revisorer
Externrevisorn som anlitas av HSB har heller aldrig reagerat på detta.
Trots framställda otvetydiga bevis att det utbetalats för mycket i arvode till styrelsen i min egen brf så har ingen - varken brf-styrelsen eller HSB - velat undersöka saken närmare.

HSB Göta bistår brf-styrelsen i att dölja siffror
När jag försöker utreda frågan så samarbetar styrelsen i min förening med HSB Göta för att exakta uppgifter inte ska lämnas ut om gjorda utbetalningar till styrelsen.

Standardsvaret från HSB när man hittar fel i årsredovisningen är att det är "fel i periodiseringen", sedan får medlemmarna inte mer information
Inte heller ett ord sägs om hur felaktigheterna korrigeras av HSB Göta (som skriver årsredovisningen) i nästa årsredovisning, etc. (vilket naturligtvis gör att svaret om "periodiseringsfel" då inte kan tolkas på annat sätt än att det är en medveten osanning).
Därmed kan brott aldrig bevisas, och HSB går alltid fri.

Om detta är en brottslig handling av HSB Göta kan jag inte säga. Jag kan bara redovisa fakta.

Utbetalningsdatum uppges ej
Ett av många problem här är att arvoden ibland betalas ut i förskott, och utbetalningsdatum redovisas aldrig för medlemmarna, vilket gör det ytterst komplicerat för medlemmarna att kontrollera om rätt arvoden utbetalats.

Vi kan tyvärr dessutom konstatera att revisorer inte kontrollerar detta heller.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arvoden inom HSB Göta ska ej betalas ut i förskott.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #31-2

Redovisning av arvoden

 1. I HSB Götas årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses.

  (Detta inte minst för att visa brf:arna hur det ska se ut.)

 2. På HSB Götas webbplats redovisas alla utbetalningar till förtroendevalda, med datum för varje utbetalning.

MOTION #31-3

Utbetalningsdatum för arvoden

 1. HSB Göta ska aktivt arbeta för att utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, alltid redovisas i brf:arnas årsredovisningar.

  (Detta är särskilt lätt för HSB för de brf:ar som har förvaltningen hos HSB.)

MOTION #31-4

Periodiseringsfel?

 1. HSB Göta ska med information till anställda, till brf:arna och till medlemmarna arbeta löpande och kraftfullt för att felaktigheter/avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen.

  Det måste då exakt redovisas bl.a. hur felet uppstått, vilka åtgärder som görs för att "periodiseringsfel" inte sker igen och vilka siffror som egentligen gäller.


 2. Korrigering måste också göras i efterföljande årsredovisning.
  Med särskilda kommentarer om vad som egentligen gällt tidigare år.

 3. Korrigeringar förs också in i stämmoprotokoll.

 4. Detta gäller naturligtvis inte bara brf:arnas årsredovisningar, utan även HSB Götas årsredovisning.


MOTION #32A

Frågor till styrelsen

 1. Exakt hur ser regelverket för arkivering ut idag?

 2. Hur sker arkivering idag?

  Vad arkiveras?

  För hur lång tid?

  Vilken kontroll finns?

  Etc.

MOTION #32B

Frågor till styrelsen

 1. Arkiveras idag följande;
  - Stämmoprotokoll?
  - Dagordning?
  - Röstlängd?
  - Motioner?
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen?


 2. För hur länge?

MOTION #32C

Frågor till styrelsen

 1. Exakt hur ser regelverket för gallring ut idag?

 2. Har det gallrats något överhuvudtaget sedan starten av HSB Göta, och i så fall vad och när?

MOTION #32

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information

Bakgrund:
En av de oändligt många bitar som vi inte vet något om för HSB Göta är arkiverings- och gallringsrutiner. Styrelsen är säkert också okunnig om detta. Detta är något som delägarna inom HSB Göta absolut måste få vara med och besluta om.

Det är värdefull historia som säkert innehåller ett antal guldkorn.

Man får väl förutsätta att det finns någon form av rutiner för detta idag.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det som HSB Göta ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är bl.a.;
  - Stämmoprotokoll
  - Dagordning
  - Röstlängd
  - Motioner
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen.


 2. Alla styrelseprotokoll med tillhörande dokument från såväl HSB Götas styrelse som brf:arnas styrelseprotokoll ska också arkiveras för "all framtid".

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #32-2

Fullmäktige beslutar om gallring

 1. Vid gallring så tas särskilt beslut om detta av fullmäktigestämman.


MOTION #32-3

Upplysning till alla medlemmar om arkiveringsregler och gallringsregler

 1. HSB Götas styrelse ska på HSB Götas webbplats (utöver i svaret på denna motion) upplysa om exakt vilka arkiverings- och gallringsregler som gäller (på fast plats i menyn).


MOTION #32-4

Utomstående ska tillåtas forska i HSB Götas arkiv

 1. Det fastställs att utomstående som vill forska i HSB Götas arkiv ska ha fritt fram att göra detta, med de restriktioner som HSB Götas styrelse tar fram och offentliggör på HSB Götas webbplats, tillsammans med information om att arkivet är öppet för dem som vill använda sig av arkivet.

 2. Det fastställs också exakt vad som gäller för enskilda medlemmars rätt att ta del av HSB Götas arkiv.

  Enskilda medlemmar i HSB Göta ska ha rätt att ta del av arkivet!

MOTION #33

Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument

Bakgrund:
Beslut som kan gälla längre än till nästa årsstämma, dvs som inte helt uppenbart (uttryckligen) bara är giltigt till nästa årsstämma, ska dokumenteras i ett separat dokument som förvaras på säker plats och som alla har tillgång till.

Exempel:
Styrdokument, policies, policyförändringar, ändrade arbetsrutiner (som denna motion)...

Anledning:
Man ska inte behöva leta sig fördärvad i ostrukturerade och oindexerade protokoll efter information om vad som gäller i olika frågor, och/eller bakgrunden till tidigare beslut, mer eller mindre långt tillbaka i tiden.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Stämmobeslut som gäller längre än 1 år förs in i separat offentligt dokument
  Alla beslut som tas på stämman och som gäller eller kan gälla längre än till nästa årsstämma ska föras in i ett speciellt, separat dokument som läggs ut offentligt på HSB Götas webbplats.

 2. Markering görs i stämmoprotokollet om att punkten kopierats till detta dokument.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #34

Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

Bakgrund:

Protokoll speglar inte verkliga beslut
Ett av de absolut vanligaste felen på stämmor lär vara att beslut inte förs in i protokoll så som de tagits.
Det måste till förändringar här så att protokollen verkligen speglar de beslut som tagits.

Yrkanden skrivs in exakt som motionären formulerat dem, med ev. avvikelser
De yrkanden som gjorts ska föras in exakt som de skrivits av motionären. Efter detta så skriver protokollföraren in de eventuella avvikelser som stämman tydligt beslutat om.

Minskar avsevärt risken för manipulerade beslut i protokoll
Detta är utan tvivel det absolut bästa sättet att få så korrekta protokoll som möjligt. Utöver detta så minskar det kraftigt protokollförarens möjligheter att medvetet manipulera besluten. Denna förändring medför en betydligt ökad säkerhet för medlemmarna.

En självklarhet
Det finns säkert brf:ar som gör på detta enda rätta sätt, men att det inte alltid fungerat så här tidigare i alla föreningar måste vara något av det märkligaste som någonsin förekommit i bostadsrättsföreningar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla yrkanden som görs i motioner ska föras in i protokoll exakt så som de formulerats.

  Motsvarande görs för tilläggsyrkanden.


 2. Sedan får protokollföraren efter detta specifikt föra in vilka konkreta avvikelser som gjorts i det beslut som togs på stämman om beslut inte tagits helt enligt motionen eller helt avslagits.

  Detta görs lämpligen under särskild rubrik för detta ("Beslut om avvikelser från motion")

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #35

Innehåll i röstlängd specificeras

Bakgrund:

Regelverk för röstlängd saknas
En av de många stora bristerna i HSB Götas stadgar är att det helt saknas ett regelverk för röstlängder.

HSB Göta ska vara ett föredöme för brf:arna, inte tvärtom!

Mitt förslag
Mitt förslag nedan på hur röstlängden ska utformas kan tyckas omfattande, men i praktiken blir det inte så mycket som det ser ut. Jag har bara beskrivit posterna väldigt detaljerat (för att försöka undvika missförstånd). Det är naturligtvis möjligt att plocka bort någon post från detta förslag (t.ex. så försvinner posterna för ombud/biträden samt för fullmakter eftersom dessa inte förekommer inom HSB Göta... vilket de i och för sig kanske borde i vissa lägen).

Som tidigare... fast bättre
Resultatet av nedanstående lista blir i praktiken ganska likt som röstlängden redan ser ut idag i nästan alla bostadsrättsföreningar.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Röstlängder ska alltid finnas för stämmor och de ska innehålla minst nedanstående information.
  Röstlängd ska;
  1. dateras för när den upprättats.
  2. undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden (om annan än protokollföraren), och därefter av mötesordföranden.
  3. signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för mottagande och avlämnande för var och en av justerarna).
   Varje sida i röstlängd (såväl som i protokoll) ska signeras av såväl protokollförare som respektive justerare och mötesordförande.
  4. innehålla samtliga på stämman närvarande personer;
   namn och brf, vilken förtroendepost som innehas, samt om det är en röstberättigad fullmäktige.
  5. innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana.
  6. innehålla namn och position (yrke) för alla deltagare från HSB.
  7. innehålla namn och position på mötesordföranden och protokollförare.
  8. innehålla info om vilka som utnämnts till justerare och rösträknare.
  9. innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under stämmans gång (tillsammans med info under vilken punkt i dagordning).
  10. numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering per övriga stämmodeltagare).
  11. innehålla information om ev. fullmakter (vem har fullmakt för vem).
   Om inga fullmakter förekommit ska detta särskilt nämnas.
  12. kompletteras med ev. fullmakter.


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #36A

Fråga till styrelsen

 1. Vad exakt innebär "fullgjort sina skyldigheter" i HSB Götas stadgar som säger;
  "Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter till föreningen"?MOTION #36B

Frågor till styrelsen

 1. Är det styrelsens åsikt att motionärer som inte är fullmäktige har begränsad frågerätt för sina motioner jämfört med motionärer som är fullmäktigeledamöter?

 2. I så fall vilka begränsningar och baserat på vilken lag eller vilka stadgar?

MOTION #36C

Frågor till styrelsen

Frågor till HSB Götas styrelse, med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning
 1. Vad innebär rent konkret; "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden"
  under § 1.3.3?

 2. På vilket sätt har detta att göra med fullmäktiges frågerätt och möjlighet att påverka?

MOTION #36

Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt

HSB Götas stadgar är i allra högsta grad ofullständig och t.o.m. rent felaktig i vissa avseenden. Även om en stadgegrupp tillsatts för att försöka förbättra och anpassa stadgarna, så är det uppenbart att HSB Götas stadgar även fortsättningsvis måste befinna sig i en löpande förbättringsprocess, pga att inget aktivt förändringsarbete utförts under så lång tid tidigare.

Förhoppningsvis kan fullmäktigeledamöterna börja aktivera sig här och se till att komma med bra och väl genomtänkta förslag på stadgejusteringar som säkrar HSB Götas framtid, så att det blir en så demokratisk och bra miljö som möjligt.

 1. §1.3, §1.3.2, §1.3.3 i HSB:s kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Götas stadgar.
  1.3 "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige."
  1.3.2 "Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktige som inte är styrelseledamöter eller anställda i föreningen."
  1.3.3 "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut."
 2. I §1.3.2 ändras "fullmäktige" till "medlem".
 3. I §1.3.3 läggs "motionärer" till.
 4. §1.3.3; "Inom ramen för lagens bestämmelse om stämmoordföranden" förtydligas (eller tas bort).
Idag står det i HSB Götas stadgar;
Föreningsstämma
§ 15
Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar.


Vad tror du "medlemmar betyder?
Medlem i HSB Göta eller medlem i HSB rent generellt?Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Nedanstående paragraf från HSBs kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Götas stadgar snarast.

  "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar i HSB Göta, även de som inte valts som fullmäktige".Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #36-2

Stadgeändring justerare

Följande läggs snarast in i HSB Götas stadgar;
 1. "Till justerare vid föreningsstämma ska utses person som inte är styrelseledamot eller anställd i föreningen, eller med nära koppling till dessa."

  Lämpligen ersätts "person" med "stämmodeltagare". Det inte finns ingen anledning (vad skulle det i så fall vara?) att begränsa justerare till t.ex. medlemmar.

MOTION #36-3

Stadgeändring frågerätt

Följande läggs snarast in i HSB Götas stadgar;
 1. "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige och motionärer på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut".

 2. Formuleringen "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden" (§ 1.3.3 i koden) förtydligas så att alla förstår vad som menas, alternativt tas bort.


MOTION #37

Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare

HUR SKA MAN FÅ JUSTERARE ATT TA SITT UPPDRAG PÅ ALLVAR?


Valberedningen gör ingen kontroll av dem som de föreslår


Allvarliga konsekvenser
Behöver jag förklara hur farligt det är för verksamheten med justerare som inte bryr sig om att fullgöra sitt uppdrag?
Rösträknare - förbättringar måste göras i systemet
Det är uppenbart att det behöver genomföras avsevärda förbättringar även inom detta område.

Frågan är om det räcker med att bara tillsätta fler rösträknare, fram till dess att ett bättre system för röstning tagits fram?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Justerares och rösträknares uppgifter specificeras, med konsekvenser om uppdraget missköts

  Styrelsen för HSB Göta ansvarar för att det snarast (inom 3 månader, om det inte är gjort före stämman) sätts ihop en så detaljerad beskrivning som möjligt över vad justerarnas och rösträknarnas uppgifter, ansvar och skyldigheter är.

  • Med tydliga och konkreta konsekvenser om dessa uppgifter missköts.
   Jag överlåter till stämman att föreslå hur detta ska formuleras.


 2. HSB Götas styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Götas webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Götas medlemstidning.


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #37-2

Arvode till justerare

 1. Justerare ska arvoderas

  • Nivån på arvodet (ej i basbelopp) överlåter jag åt fullmäktigeledamöterna att föreslå och ta beslut om på denna stämma (t.ex. 300 kr).


 2. HSB Götas styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Götas webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Götas medlemstidning.

MOTION #37-3

Arvode till rösträknare

 1. Aktiva rösträknare ska arvoderas (dvs de rösträknare som utfört rösträkning).

  • Nivån på arvodet (ej i basbelopp) överlåter jag åt fullmäktigeledamöterna att föreslå och ta beslut om på denna stämma (t.ex. 200 kr).


 2. HSB Götas styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Götas webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Götas medlemstidning.

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan