Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Förklaring av styrelseförsäkring
 2. Korrekta register över medlemmar, förtroendevalda, etc
 3. Information om förtroendevalda på webben
 4. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
 5. Redovisning av val och mål
 6. Presentation av alla brf-valberedare
 7. Info om HSB-ledamöter på webben
 8. Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är
 9. Redovisning av uppdrag
 

MOTION #18A

Frågor till HSB Götas styrelse om försäkring för brf-styrelser

 1. Vad täcker normalt den försäkring som omfattar ledamöter i en bostadsrättsförenings styrelse (dvs EXAKT hur ser försäkringsformuleringen ut här)?

 2. Vilket försäkringsbolag har HSB för denna försäkring (If?)?

 3. Vad kostar dessa försäkringar medlemmarna?

 4. Gäller denna försäkring endast styrelsen (och ej revisorer)?

 5. Hur ofta utnyttjas denna försäkring pga fel/misstag e.dyl. som styrelsen gjort?

 6. Kommer HSB Göta att offentliggöra all information om denna försäkring på sin webbplats?

MOTION #18

Förklaring av styrelseförsäkring

Bakgrund:
En av de många saker som är höljt i ett stort dunkel inom HSB är vad som egentligen gäller för den försäkring som styrelser har i de fall styrelserna begår misstag eller brott som drabbar medlemmarna. Frågan är om det ens finns någon styrelse som har koll på detta.

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska (i svaret på denna motion) detaljerat förklara vad som ingår i den styrelseförsäkring som omfattar ledamöter i HSB Götas styrelse.

  Denna information ska läggas ut på HSB Götas webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #18-2

HSB Götas styrelse redogör för brf:arnas styrelseförsäkring

 1. HSB Götas styrelse ska detaljerat redovisa vad som ingår i den styrelseförsäkring som omfattar ledamöter i en brf-styrelse.

  All information om styrelseförsäkringen ska omedelbart läggas ut i sin helhet med svar på samtliga frågor (#18A, a - f) på HSB Götas webbplats.

  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

MOTION #19A

Frågor till styrelsen

 1. Kommer HSB Götas styrelse att se till så att HSB Göta får korrekta register;
  - HSB-ledamöter,
  - fullmäktigeledamöter,
  - förtroendevalda,
  - medlemsregister
  i framtiden?

  Detta bl.a. så att utskick görs utan att många missas i dessa utskick.

 2. Vad har gjorts så här långt av HSB Göta rent konkret för att registren på HSB Göta bättre ska överensstämma med verkligheten?

  Vad kommer att göras framöver?


MOTION #19B

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur många medlemmar finns det inom HSB Göta;
  - inklusive bosparare som inte bor i en HSB-brf?
  - exklusive bosparare som inte bor i en HSB-brf?MOTION #19

Korrekta register över medlemmar, förtroendevalda, etc

Bakgrund:


 • I varje brf styrelse sitter det en HSB-representant. Kanske man skulle kunna tänka sig att denna person tillförs funktionen att informera HSB om vilka som är förtroendevalda i föreningen, om nu denna uppgift inte redan idag åvilar HSB-representanterna (vilket det inte gör enligt uppdragsavtalet)?

 • Om HSB Göta offentliggör listor (med endast namn och brf) på HSB Götas webbplats över HSB-ledamöter, fullmäktigeledamöter och förtroendevalda så blir det en form av "självsanering" och medlemmarna kan själva kontrollera att registren är korrekta och rapportera in felaktigheter till HSB Göta. (Jag hoppas att HSB Göta inte här svarar att det blir något problem med PUL, för det är i så fall bara för att HSB Göta inte har en aning om vad de pratar om. PUL begränsar inte denna möjlighet alls!)

  Det får också den stora fördelen med sig att medlemmarna helt plötsligt får reda på vem som gör vad inom HSB.

 • Dessutom registreras alla förtroendevalda i Bolagsverket, så om HSB Göta inte själv klarar av att hålla ett korrekt register så kanske HSB Göta ska hämta in informationen från Bolagsverket i stället?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska aktivt arbeta för att uppnå ett korrekt medlemsregister (som HSB Göta måste ha enligt lag).

 2. Åtgärderna och resultatet av registerarbetet redovisas löpande på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #19-2

Korrekta register över förtroendevalda

 1. HSB Götas styrelse ska aktivt (och löpande) arbeta för att uppnå korrekta register över förtroendevalda.

 2. Åtgärderna och resultatet av registerarbetet redovisas löpande på HSB Götas webbplats.

MOTION #19-3

Lista över fullmäktigeledamöter

 1. HSB Götas styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla fullmäktigeledamöter på HSB Götas webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. Kontaktvägar till respektive fullmäktigeledamot uppges.

MOTION #19-4

Lista över HSB-ledamöter

 1. HSB Götas styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla HSB-ledamöter på HSB Götas webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. Kontaktvägar till respektive HSB-ledamot uppges.

MOTION #19-5

Lista över förtroendevalda inom HSB Göta

 1. HSB Götas styrelse ska lägga ut en lista över alla förtroendevalda (valberedare, revisorer, ombud/biträden til HSB Riksförbund, etc) inom HSB Göta på HSB Götas webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. Kontaktvägar till respektive förtroendevald uppges.

MOTION #20

Information om förtroendevalda på webben

Bakgrund:
På HSB Götas webbplats finns det inte mycket information. En av de många viktiga bitar som saknas är många av de förtroendevalda, och de som HSB Göta valt till olika poster efter årsstämman. Idag finns det mest bara en mycket kort information om vilka som ingår i styrelsen. Alla större organisationer har självklart en lista över sina anställda och dylika personer, och jag anser att HSB Göta bör göra som alla andra här, för deras arbetsgivare (medlemmarna).

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".Frågor till HSB Götas styrelse (konkreta svar önskas skriftligt i svaret till denna motion);
 1. Hur (på vilka sätt) och när har respektive ledamot i HSB Götas styrelse informerat om samtliga förtroendevalda (styrelse, revisorer, valberedning, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud, suppleanter, fullmäktigeledamöter, etc.) till medlemmarna i era egna föreningar?

 2. Varför anser sig HSB Götas styrelse inte ha något ansvar i denna fråga?

 3. Andra HSB-föreningar lägger ut denna information. Vad är det som gör att just HSB Götas styrelse inte vill informera om vilka som är förtroendevalda?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska alltid hålla aktuell listor över;
  - projektgrupper/grupper/utskott,
  - förtroendevalda
  (samtliga),
  - av HSB utvalda extrapersoner
  (t.ex. ombud till HSB Riksförbund)
  på HSB Götas webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #21A

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Götas styrelse se till att det alltid finns kontaktvägar till alla förtroendevalda inom HSB Göta (på HSB Götas webbplats)?


MOTION #21B

Frågor till styrelsen

 1. Anser inte HSB Götas styrelse att det är rimligt att alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på?

 2. Kommer HSB Götas styrelse se till att det blir så, och hur avser HSB Götas styrelse se till så att detta finns?

MOTION #21C

Fråga till styrelsen

 1. Som det är idag så är många förtroendevalda mer eller mindre oåtkomliga för medlemmarna (t.ex. ombud och ersättare till HSB Riksförbund och revisorer samt valberedningen som inte har någon e-post), och hur rimligt tycker HSB att detta är i en demokratisk medlemsorganisation?


MOTION #21

Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Bakgrund:
På HSB Götas webbplats finns det endast kontaktvägar till några få av de förtroendevalda inom HSB Göta. Det är ytterst märkligt att medlemmarna accepterar att de som är förtroendevalda inte kan kontaktas. Är det konstigt att systemet fungerar så dåligt som det gör idag när man inte ens kan nå de förtroendevalda på ett enkelt sätt?

Exempel:
Inte en enda i valberedningen har en e-post adress som man kan kontakta dem via. Valberedningen har nu flyttats till en flik på HSB Götas webbplats. Ger lite intryck av att HSB Götas styrelse inte vill att någon ska kunna kontakta den svåråtkomliga valberedningen.

Samma gäller för revisorer, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud för HSB Riksförbund, etc., där vissa inte nämns ens med namn någonstans.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Göta ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Götas webbplats till alla förtroendevalda inom HSB Göta.

  Denna information ska uppdateras löpande efter varje eventuell förändring.
  (Det ger bl.a. den betydande fördelen att medlemmar inklusive förtroendevalda helt plötsligt kan se om någon hoppat av sitt uppdrag).

 2. Alla förtroendevalda inom HSB Göta ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på.
  (Det är något som HSB Göta får lösa hur de vill.)

 3. Ovanstående information ska vara utlagd på HSB Götas webbplats senast den 1:e september 2009.

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


MOTION #22B

Frågor till ombuden till HSB Riksförbund

 1. Vilka motioner har ni skrivit till HSB Riksförbund 2007-2009?


MOTION #22

Redovisning av val och mål

Bakgrund:
Jag skulle gissa att nästan ingen medlem i HSB Göta vet vilka de förtroendevalda är. Förmodligen skulle i princip ingen av fullmäktigeledamöterna kunna svara på vilka de förtroendevalda var ens direkt efter att dessa valts på årsstämman.

Än mindre är det någon medlem som vet
- vad respektive förtroendevald står för,
- vad deras övertygelse är, och
- vad de vill uppnå i sitt uppdrag som förtroendevald inom HSB Göta.
Detta mycket beroende på att valberedningen bevisligen inte skött sitt uppdrag.


Fråga till HSB Götas styrelse:
 • Kan HSB Götas styrelse lova att HSB Göta alltid senast 3 veckor efter stämman öppet och tydligt redovisar på sin webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Göta ?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas styrelse ska alltid, senast tre veckor efter stämman, öppet och tydligt redovisa på HSB Götas webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Göta.

 2. Denna information ska läggas ut tillsammans med en kortare presentation av det viktigaste om varje förtroendevald (alltså inte personlig information, utan information som är relevant för dennes uppdrag) och vad varje förtroendevald har som mål med sitt uppdrag.

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #23

Presentation av alla brf-valberedare

Bakgrund:

HSB Göta värnar enbart om brf-styrelserna/fullmäktige
Som det fungerar idag så har HSB Göta endast arrangemang för brf-styrelser.
HSB Göta gör inget för att samordna valberedarna i de olika brf:arna, trots vikten av dessa personer.

Arrangemang för valberedarna för att öka intresse och kunskaper
Ett led i att försöka uppnå en bättre sammanhållning mellan olika föreningar (vilket inte förekommer idag) så att man kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, och skapa ett ökat engagemang, är att valberedarna i brf:arna sammanstrålar i arrangemang som anordnas av HSB Göta.

Att det då finns en förteckning på HSB Götas webbplats med vilka valberedare som finns i varje brf, och kontaktvägar till dessa, underlättar naturligtvis detta samarbete avsevärt.

En annan vinst med detta är att även medlemmar ute i föreningarna kan se vem som är valberedare i deras förening och hur man kommer i kontakt med dessa, ifall det finns fler styrelser som i min brf där styrelsen inte vill uppge varken på föreningens webbplats eller på anslagen i trappuppgångarna hur man kommer i kontakt med valberedningen i brf:en.

Det kommer det att få en markant positiv effekt, inte minst på engagemanget bland valberedarna. Valberedningarna behöver definitivt motiveras och få all hjälp i sitt inte alltid särskilt roliga uppdrag.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En lista över alla valberedare i HSB Götas brf:ar läggs snarast ut på HSB Götas webbplats, där de som så önskar kan ge en närmare presentation av sig själv.

 2. Kontaktvägar ska ingå för varje valberedare

 3. Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år och listan ska uppdateras löpande allteftersom förändringar sker.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #23-2

Utökat samarbete mellan brf-valberedare

 1. HSB Götas styrelse ska aktivt och löpande verka för ett utökat samarbete
  - mellan brf:arnas valberedare såväl som
  - mellan HSB Götas valberedning och brf:arnas valberedningar.


 2. Hur HSB Götas arbete med detta avlöper redovisas av HSB Göta på HSB Götas webbplats.

MOTION #24

Info om HSB-ledamöter på webben

Bakgrund:
Att det inte lagts ut en lista över alla HSB-representanter för länge sedan kan man fråga sig. Naturligtvis finns det inget skäl för att undanhålla föreningar information om vilka HSB-representanter som finns, och hur man kan nå dem.

Detta är speciellt viktigt med tanke på att det står fritt för alla styrelser att välja bort HSB-representanter där personkemin inte stämmer eller där styrelsen anser att HSB-ledamoten inte arbetar i föreningens intresse. Med en lista över HSB-representanter kan styrelserna se vilka alternativ som finns och framföra sina önskemål, i de fall sådana finns.

Medlemskontroll
Med en lista över HSB-representanter ges också medlemmarna en möjlighet att kontrollera att inte fel personer tjänstgör som HSB-representanter. Dvs så som det tyvärr ofta förekommer idag.

Det finns inga hinder i PUL för en sådan lista, och det är heller inte nödvändigt för HSB Göta att kontakta varje HSB-representant för att fråga om det är ok att de finns med i denna lista.
Det finns naturligtvis heller ingen som helst anledning för någon HSB-representant att motsätta sig detta (om någon skulle göra detta så indikerar det bara att personen i fråga inte är rätt val för sitt uppdrag).

Fråga till HSB Götas styrelse (svar från styrelsen önskas i svaret till denna motion);
Hur många HSB-ledamöter finns det knutna till HSB Göta?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla HSB-ledamöter ska presenteras på HSB Götas webbplats
  HSB Götas styrelse ska snarast lägga ut en komplett lista på HSB Götas webbplats över alla HSB-ledamöter (namn, kontaktväg, etc och ev foto), som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

  Var och en av HSB-ledamöterna ges möjlighet att här lägga in en kort presentation om sig själv.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #25

Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är

Bakgrund:
Hur många vet vem som jobbar på HSB och med vad? Jag skulle gissa att det är en försvinnande liten del. I bästa fall kanske någon procent av medlemmarna vet lite om vad en eller ett par HSB-anställda egentligen gör. Frågan är om ens de på HSB vet vad de jobbar med?
Det är helt uppenbart att det behövs en klar och tydlig presentation på HSB Götas webbplats med vem som arbetar med vad inom HSB Göta.
Så är det i andra HSB-regioner, och då behöver väl inte just HSB Göta vara sämre?

Jag önskar alltså att HSB Göta förklarar på sin webbplats vad de olika anställda på HSB Göta har för funktioner, inte bara för att medlemmarna vet vem de ska vända sig till i olika frågor, utan även för att skapa lite mer samhörighet mellan medlemmar och HSB.


Fråga till HSB Götas styrelse:
 • Vad har HSB Götas styrelse för skäl till att hemlighålla vad de sysslar med som arbetar inom HSB Göta?
Kan det finnas en enda fullmäktigeledamot som tycker något annat än att denna informationsbrist från HSB Götas styrelse är helt absurd?

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utförliga presentationer av alla HSB-anställda ska omedelbart (bör självmant göras redan före årsstämman) läggas ut på HSB Götas webbplats, med en utförlig arbetsbeskrivning där man kan se vem som arbetar med vad (inte bara intetsägande titlar), dvs deras funktioner/arbetsområden.

  Denna information ska löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 2. HSB Göta ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Götas webbplats till alla anställda inom HSB Göta.

 3. Denna information ska vara utlagd på HSB Götas webbplats senast den 26:e augusti 2009.

Medlem # 12345 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #25-2

Presentation av nyanställda

 1. Alla nyanställda på HSB Göta ska alltid introduceras för medlemmarna på HSB Götas webbplats.


MOTION #26A

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser det regelverk ut för HSB Göta som reglerar tjänstemännens bisysslor?

  Det kompletta dokumentet för detta önskas i styrelsens skriftliga svar här.


MOTION #26B

Fråga till styrelsen

 1. Har VD:n en arbetsinstruktion?


MOTION #26C

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser regelverket för vad som är tillåtet avseende bissysslor för tjänstemän?

  Vem har tagit fram detta när?


  Kopia av detta regelverk för anställda bifogas svaret till denna motion.


MOTION #26

Redovisning av uppdrag

Bakgrund:
Alla chefer, men framförallt de högsta cheferna inkl. VD/t.f. VD, måste redovisa alla sina uppdrag för alla medlemmar.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla anställda (speciellt chefer) på HSB Göta ska redovisa alla uppdrag och bisysslor de har för alla medlemmar (på HSB Götas webbplats).

 2. Informationen till medlemmarna ska uppdateras så fort förändringar sker.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #26-2

VD ej HSB-ledamot eller del av brf-styrelse

 1. Det ska inte vara tillåtet för en VD/tf. VD att agera som HSB-ledamot eller ingå i en brf-styrelse.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

MOTION #26-3

Regelverk för bisysslor offentliggörs

 1. Det regelverk som reglerar bisysslor för HSB Götas anställda läggs ut på HSB Götas webbplats.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan