Frågor ställda till HSB Malmö

DEL 1. (2007-08-15)

1.

Tidningen "HSB uppdraget" på webben

Kommer HSB Malmö att aktivt arbeta för att det för alla medlemmar viktiga informationsmaterialet "HSB Uppdraget" läggs ut på webben, öppet för alla?

Kommer HSB Malmö att löpande redovisa för alla medlemmar exakt vad HSB Malmö gör och hur det går med denna process?

Om ej, varför?

Eftersom "vanliga" medlemmar saknar möjlighet att påverka HSB Riksförbund så måste fullmäktigeledamöterna ta sitt ansvar och prestera något i denna fråga.

Dessa utgåvor ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut tidningsutgåvorna, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

HSB Uppdraget producerar HSB:s riksförbund. Tidningen vänder sig till förtroendevalda och det pågår en diskussion om att lägga ut tidningen digitalt åt de dem. När det gäller vårt material som bladas in i Uppdraget, dvs HSB Malmö nytt, läggs det redan idag ut till de förtroendevalda.

Min kommentar:
Men vad var svaret på min frågeställning här?
2.

"HSB Malmö Nytt" på webben

Kommer den informativa skriften "HSB Malmö Nytt" att fortsättningsvis läggas ut på HSB Malmös webbplats (från när?)?

Om ej, varför?

Dessa utgåvor ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut tidningsutgåvorna, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"... det är medlemmarna som styr verksamhetens inriktning.
Med medlemskapet följer inflytande, och medlemmarna har reelt inflytande i verksamheten.
I HSB finns en tydlighet beträffande vad den demokratiska medlemskontrollen betyder för fastställandet av mål och riktlijer och i beslutsfattande. Tydligheten finns på alla nivåer; i HSB-bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla den demokratiska medlemskontrollen och formen för inflytande.
Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras.
"


Svar från HSB Malmö:

Läs svar under 1.

Min kommentar:
Svaret under föregående fråga gav inte ens svar på den frågan, än mindre på frågan här.
DEL 2. (2007-08-15)

3.

Vad gör HSB Malmö för demokratin?

1) Hur kommer HSB Malmö att arbeta med;
 1. hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera
 2. hur HSB vill att medlemmarna ska få relevant information
 3. hur HSB vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
Eftersom HSB Malmö gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med just detta så måste detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en del.

2) Exakt vad har HSB Malmö gjort så här långt?

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera".
Men kanske HSB Malmö först borde resonera fram riktlinjer för hur styrelsen inom HSB Malmö ska fungera? Alltid bäst att sopa rent framför egen dörr först!


Svar från HSB Malmö:

HSB Malmö bedriver såväl utbildnings- som upplysningsverksamhet i akt och mening att stärka medlemskap och styrelsearbete ute i bostadsrättsföreningarna. Däremot har HSB Malmö ingen möjlighet att ”tvinga” någon till att agera eller hantera frågor på visst sätt. Bostadsrättsföreningen är suverän i det avseendet.

Min kommentar:
Men detta svar har inget med frågeställningarna att göra!
4.

Tillsättande av demokrati- och insynsråd

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Malmö ska tillsätta en projektgrupp som arbetar med demokratifrågor.

Jag ställer upp här, och jag kan t.o.m. åta mig att leda denna projektgrupp.

Medlemmar till detta demokratiråd ska företrädesvis bestå av engagerade medlemmar, med tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Det ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där samtliga, eller i alla fall en klar majoritet, ej innehar någon förtroendepost i någon förening, som väjs med utgångspunkt från kvalifikationer och engagemang.

Vad ska demokratirådet syssla med?
Sammanfattningsvis med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling av styrelse och HSB Malmö.
HSB Malmö ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela HSB utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens.

Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (t.ex. på HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum. De som ingår i demokratrådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå, och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.

FÖRSLAG 2:
HSB går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.
Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb eller direktutskick eller både och...).

• Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag?

Det är min förhoppning att HSB Malmö inte besvarar denna fråga med något allmänt och intetsägande som att styrelsen ska se över detta och fundera på eller "beakta" saken. Jag vill ha ett konkret svar, med styrelsens konkreta synpunkter.

VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB då kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är?


VD Lars Danielsson skriver också;
"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation.".
Det låter bra, men det är hög tid för HSB att visa i handling att man står för vad man säger, inte minst genom att HSB besvarar frågor samt lyssnar på och tar åt sig av den kritik som riktas mot HSB!


Citat:

"Att tillåta åsiktsskillnader räcker inte. Vi måste kräva dem."

(Robert F. Kennedy)

Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


DEL 3. (2007-08-18)

5.

Organisationsschema för HSB

 1. Kommer HSB Malmö att besvara den fråga jag skickat runt i HSB organisationen, men som ingen på HSB kunnat eller velat besvara, dvs hur HSB Malmös samt även hela HSB:s organisation ser ut idag (komplett och dagsaktuellt organisationsschema med antal anställda och med planerade förändringar, etc)?
  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut informationen, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 2. Om HSB saknar ett organisationsschema, när har HSB tagit fram detta till medlemmarna?

 3. Tycker inte HSB att medlemmarna inte ens skulle behöva fråga efter detta, utan ett organisationsschema borde finnas som allra första del när HSB:s webbplats togs i bruk (löpande uppdaterad, i stället för en gång per 5:e år eller så)?
När får jag svar?

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

Vi arbetar med att ändra vår hemsida. Bland de nyheter som kan finnas är att på ett enkelt och tydligt sätt presentera vår organisation. Jag kan idag inte uttala mig om när detta arbete är helt klart. Däremot är det min förhoppning att så sker inom de närmaste månaderna.

Min kommentar:
Oj så luddig svar på en så enkel fråga!
6.

Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information

 • Har HSB Malmö för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn (i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod)?
 • Hur kommer HSB Malmö att informera medlemmarna om denna avsikt?
 • På vilka sätt kommer HSB mer konkret att visa detta (i skrift och i agerande)?
 • På vilka sätt kommer HBS Malmö att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna)?
Med öppenhet så försvinner i princip alla problem! Som det är idag, där i princip allting är hemligt för medlemmarna och där informationen till medlemmarna är minimal så vet naturligtvis såväl tjänstemän på HSB som förtroendevalda att de inte behöver prestera något, för det är ändå ingen som kan upptäcka att de är t.ex. oengagerade, viljelösa, apatiska, etc.

Med den ej existerande öppenheten som finns inom HSB Malmö så vet såväl styrelse som övriga förtroendevalda och tjänstemän att de kan bete sig hur illa som helst, för det mesta kommer ändå aldrig att se dagens ljus.

Det är detta som är kärnproblemet inom HSB Malmö, och det måste förändras!

Är HSB Malmö införstådd med detta?


VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB själv är?


Svar från HSB Malmö:

Sedan årsskiftet ger HSB-rörelse ut en egen tidning. I denna återfinns artiklar som talar till våra värderingar. Det gäller även de sidor som vi producerar med HSB Malmö innehåll
tillsammans med en utbyggnad av vår hemsida är det ett exempel på hur vår kommunikations plattform förbättras mot medlemmarna.

Min kommentar:
Och svaret på mina frågor var?
Till Bengt Skånhamre/styrelsen (2007-08-18):

Sedan undrar jag över det du lagt ut på HSB Malmös webbplats;
"Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än fullmäktigeledamöterna."

1. Var står detta i klandret?
Var och en som är läskunnig och som läser klandret kan direkt se att det inte finns någon möjlighet att ens kunna göra denna tolkning att Brf Misteln vill begränsa öppenheten.
Det går helt enkelt inte att göra denna tolkning hur mycket man än anstränger sig för att vilja ha det till att detta skulle vara vad som sägs i klandret.

2. Har HSB Malmö för avsikt att å det snaraste gå ut och tydligt dementera denna uppgift från er?

3. Har ni frågat Brf. Misteln om det är detta Brf Misteln avser (för de som skrivit klandret vet väl bäst vad de klandrat, eller?), och har då Brf Misteln sagt att Brf Misteln vill begränsa öppenheten?
Jag som har läst klandret (och dessutom är läskunnig) kan se att Brf Misteln tvärtom vill utöka öppenheten!

4. Exakt vad finns det att förhandla om i Malmö Tingsrätt?
b. Bör inte HSB Malmö gå ut till medlemmarna och informera dem om vad HSB Malmö kan tänkas vilja förhandla om?

DEL 4. (2007-08-19)

7.

Forum för medlemmarna

 1. När kommer HSB Malmö att öppna upp forumet (för medlemmarna) som stängdes ner för några år sedan på HSB Malmös webbplats, dvs när får HSB Malmös medlemmar ett forum att fritt diskutera i (dvs som inte stängs ner av HSB om de med "avvikande" åsikt yttrar sig)? HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar (där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande). Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. missbruk.

 2. Vad är anledningen till att detta forum inte öppnats upp för flera år sedan?
VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals på något sätt, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?

Vad tror HSB Malmö är skälet till att det i princip inte finns någon brf med aktivt forum?


Svar från HSB Malmö:

Dessa båda frågor, a och b, hänger samman med de förbättringar vi gör med vår hemsida och att organisationen har personella resurser att administrera detsamma.

Min kommentar:
Vilken fråga var detta svar på?
8.

Förklaring av styrelseförsäkring

 1. Vad exakt täcker den försäkring som omfattar ledamöter i en bostadsrättsförenings styrelse (dvs EXAKT hur ser försäkringsformuleringen ut här)?

 2. Vilket försäkringsbolag har HSB för denna försäkring?

 3. Vad kostar denna försäkring medlemmarna?

 4. Kommer HSB Malmö att offentliggöra all information om denna försäkring på sin webbplats?
  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbart, det ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 5. Gäller denna försäkring endast styrelsen (och ej revisorer)?

 6. Hur ofta har denna försäkring utnyttjats?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


9.

Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben

 1. Kommer HSB Malmö att lägga ut diskussionsunderlaget (som förtroendevalda fått med ett urval av det som det som skrivits i SDS om brf:ar och HSB) på sin webbplats?

 2. Om nej, varför?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

Vi har idag ingen överenskommelse med Sydsvenskan som medger att materialet får publiceras digitalt.

Min kommentar:
Och svaret på min frågor var?
10.

Redovisning av förtroendevaldas respons

 1. Kommer HSB att i sin helhet redovisa den respons HSB ev. fått (enligt önskemål från HSB Malmö) på det av HSB utskickade diskussionsunderlaget om det som skrivits i SDS?

 2. Om nej, varför?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

Vi kommer att publicera det material som vi får in.

Min kommentar:
Kryss i taket! Det första och enda konkreta svar jag fick. Återstår att se om löftet uppfylls.
11.

Korrekt register över förtroendevalda

Kommer HSB Malmö att se till så att HSB Malmö får ett korrekt register över förtroendevalda (och HSB-ledamöter) i framtiden, så att utskick görs utan att en stor del missas i dessa utskick?

Svar från HSB Malmö:

HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar in till oss. Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde uppstår det från gång till annan felaktighet vid utskick.

Min kommentar:
Ja, det var ett luddigt svar om jag hade ställt frågan varför HSB Malmös register alltid tycks vara så felaktigt. Men nu var det inte ens den frågan jag ställde.
12.

Ombud/biträde i valfri HSB-brf

HSB Malmö, precis som HSB Riksförbund och nästan alla HSB regionföreningar (jag har ställt frågan till alla HSB-föreningar i Sverige och fått svar från i princip alla föreningar), tolkar stadgarna som att man bara får agera ombud/biträde i sin egen förening. Detta är en så otroligt korkad tolkning att det är svårt att tro att någon ens vågar förlöjliga sig själv med ett så dumt påstående.

Vem som helst med det minsta sunt förnuft begriper naturligtvis att det inte är någon större vits med att agera biträde i sin egen förening. Det behövs självfallet ingen fullmakt för att få närvara på stämman i sin egen förening! HSB Riksförbunds ordförande säger till mig att HSB inte vill att en medlem ska ha möjlighet att t.ex. ta med sig en advokat på en stämma, men det är ju bara ett synnerligen dumt & odemokratiskt argument, enligt mig.

Hur försvarar HSB att en styrelse helt fritt (utan något som helst stöd i varken lag eller stadgar för detta) får ta med sig vem som helst, t.ex. advokater, så som t.ex. styrelsen i min förening gjort, medan medlemmarna ska sakna denna rättighet?

Varför denna särbehandling av medlemmar?

Tycker HSB att det med HSB:s märkliga definitioner och tolkningar är bra att medlemmarna i detta avseende är helt rättslösa?

Tycker HSB att denna av HSB satta begränsning av medlemmarnas rättigheter är demokratisk?


Se denna sida för vad som gäller idag; http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm.
 1. Ser HSB Malmö något hinder för att en medlem i en HSB-brf deltar som ombud/biträde i en annan HSB-brf, alltså helt bortsett från vad stadgar säger eller inte säger?

 2. I så fall exakt vad?

 3. Har HSB Malmö för avsikt att verka för att snarast se till så att det skrivs in i stadgarna (såväl brf-stadgarna som HSB-föreningens stadgar) att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (oavsett region naturligtvis, men i första hand inom samma region)?

 4. Om HSB Malmö vill verka för demokrati, öppenhet och insyn samt följa värderingarna i ETHOS samt HSB:s nya kod för föreningsstyrning så måste det väl vara viktigt för HSB Malmö att se till så att HSB-medlemmar kan agera ombud och biträden i andra HSB-föreningar än sin egen. Tycker inte HSB så?
När HSB Malmös "juridiskt kunnige" Stellan Håkansson hånleende och med uppenbart nöjd min lyckas lura medlemmarna i en Malmö-förening att stadgarna säger att man bara får vara biträde i sin egen förening (vilket bevisligen stadgarna inte alls säger!) så är det inte utan att man undrar om HSB lever i tron att medlemmarna är till för HSB i stället för tvärtom.
HSB lyckades den gången (som brukligt är) att inskränka enskilda medlemmars rättigheter. HSB fick stämman att tro att reglerna är så odemokratiska att HSB hade rätt att förvisa biträdet i denna förening. Men nu är det dags att visa HSB vem som bestämmer. Det är inte HSB, hur gärna de än vill tro detta, utan det måste vara sunt tänkande medlemmar som inte acceptrar att HSB kränker deras rättigheter!


Börje Nilsson ("Medlem och information") på HSB skriver;
"Det bjuds i denna tid också stunder till eftertanke då vardagen kanske inte rusar iväg lika hektiskt. När man läser det som skrivits i Sydsvenskan artiklar behöver man kanske fundera över om det finns saker att utveckla för att HSB skall uppfattas som den trygga, demokratiska organisation vi är".

Hög tid för HSB Malmö att visa att HSB Malmö står för vad de säger!


VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals (där t.ex. diskussion i forum inte tillåts), hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är?
Tycker inte HSB Malmö att HSB malmö borde föregå med gott exempel?


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


DEL 5. (2007-08-19)

13.

Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben

Kan HSB Malmö lova att HSB Malmö i god tid inför varje stämma på sin webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut;
 • - Kallelse
 • - Följebrev
 • - Dagordning
 • - Motioner
 • - Redovisning av valberedningens arbete
 • - Nomineringar till;
 • - Presentation av nominerade
 • - Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen.
 • - Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman
Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Efter kraftiga påstötningar från mig så lade HSB Malmö ut det mesta av ovanstående information för första gången i historien år 2007, så att alla medlemmar gavs möjlighet att i alla fall få en liten inblick i vad som händer inom HSB Malmö.

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


VD Lars Danielsson skriver också;
"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende."
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB.
Utan information från HSB så begränsas nämligen medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom denna enkla metod att undanhålla medlemmarna information och kunskap.

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

HSB Malmö lägger redan idag ut material digitalt till de förtroendevalda. Vi kommer framöver att göra så även till medlemmar.

Min kommentar:
Min fråga var inte om "material", min fråga var om specifikt ovanstående uppräknade dokument!
14.

Stämmoprotokoll på webben

 1. Kan HSB Malmö lova att alla stämmoprotokoll i sin helhet (inkl. röstlängd) i fortsättningen kommer att läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma?
 2. Med minst 10 års historikt
 3. Utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument?
 4. Så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn?

 5. Alternativ: De som vill ha en kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta!

 6. OBS!
  Den 9:e juni (men fortfarande daterat den 4/6) har följande text lagts till på HSB Malmös webbplats;
  "HSB Malmös styrelse har beslutat med hänsyn till den personliga integriteten att inte publicera röstlängden från föreningsstämman den 26 april på Internet."

  Hur förklarar HSB Malmö att det skulle vara något problem med hänsyn till den personliga integriteten att lägga ut röstlängden?
  Är det för att det är pinsamt för de fullmäktige som inte tagit sitt ansvar och representerat sin brf på stämman, om föreningens medlemmar skulle få reda på detta?
 7. Hur går detta resonemang från HSB Malmö ihop med HSB nya kod för föreningsstyrning och ETHOS, med öppenhet, insyn och demokrati?
  Har inte HSB Malmö för avsikt att följa koden och ETHOS?
 8. Är det inte snarare ett stort demokratiproblem att medlemmarna inte enkelt och snabbt kan se om de som företräder dem fullgör sina skyldigheter för det arvode de får?
 9. Kan inte HSB Malmö se fördelarna med att denna lista offentliggörs?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

VD Lars Danielsson skriver också;
"Styrelsen utses av medlemmarna och arbetar på deras uppdrag. Det får aldrig bli så att medlemmarna upplever sig som gisslan i sin egen bostadsrättsförening.".
Men är det bättre om medlemmarna känner sig som gisslan i HSB-organisationen?
Utan information och utan svar på frågor så blir detta naturligtvis konsekvensen.

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


HSB:s kod för föreningsstyrning;

1.3.5

"Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma skall återfinnas på föreningens hemsida. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas."
Har HSB Malmö och alla ombud/ersättare för HSB Riksförbund för avsikt att snarast försöka förändra denna usla del av HSBs kod för föreningsstyrning?

Not. Endast 133 bostadsrättsföreningar fanns representerade på HSB Malmös första årsstämma 2007. Dvs bara ungf. hälften av alla föreningar i Malmö!!!

Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


15.

Redovisning av val

Kan HSB Malmö lova att HSB Malmö alltid senast tre veckor efter en stämma öppet och tydligt redovisar på sin webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö (vilket aldrig tidigare redovisats för medlemmarna... inte ens för fullmäktige)?

Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och det ska vara lätt att hitta i menyn!

Exempel. Den 27 juli (efter HSB Riksförbunds årsstämma, 29 maj 2007) har följande utsetts.
Styrelsen har utsett följande ombud till HSB Riksförbund:
Alf Gustavsson
Maj-Britt Thulin
Henric Lellky
Maria Bengtsson

och valberedningen i HSB Malmö har utsett:
Preben Karlsson

Styrelsens ombud når du via HSB Malmös adress. Det har däremot inte Preben någon.

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

HSB Malmö redovisar redan idag på webb-sida för styrelserna de val som är genomförda och på sida för meddelar information om vem som är valda till styrelse i HSB Malmö

Min kommentar:
Men vad var svaret på frågeställningen här?
DEL 6. (2007-08-19)

16.

Stadgeändring valberedning

Nedanstående text måste tas bort från HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen");
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".
och ersättas med;
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen."

BAKGRUND:
HSB Malmö har en paragraf i sina stagar som strider mot hur det annars fungerar i alla andra föreningar!!!
Man får inte på fullmäktigesammanträdet tillfoga namn, utan HSB Malmö tvingar alla till att gå via den utnämnda valberedningen!
Efter att ha gått igenom andra HSB-regioners stadgar så tycks det bara vara HSB Malmö som har infört denna demokratihämmande paragraf!!!

IDAG: Valberedningen väljer styrelse!
Som det fungerar idag är det inte medlemmarna som väljer styrelse, det är inte ens fullmäktige som väljer vilka som ska ingå i styrelsen, utan det är en liten odemokratisk valberedningsgrupp som (till synes i samarbete med den aktuella styrelsen) väljer ut vilka som ska tillåtas att "väljas" på årsstämman av fullmäktige.
Valberedningen plockar alltså ut 7 personer som fullmäktigeledamöterna får välja, i ett spel för galleriet att det förekommit ett val i demokratisk ordning.
Fullständigt odemokratiskt!

Konsekvenserna av nuvarande demokratibegränsning i stadgarna blir också att endast valberedningen kan bestämma vem som ska ingå i valberedningen och endast valberedningen kan avsätta valberedningen.


Som det borde fungera!
I en demokratisk organisation tar i stället valberedningen fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.

Nu vill man gärna tro att mycket värre än så här kan det väl aldrig bli. Fel !!!
Det toppas av att HSB Malmö och fullmäktige tagit sig rätten att besluta om att enskilda medlemmar ej har rätt att föreslå någon till en förtroendepost inom HSB Malmö.
Till och med brf:arnas valberedningar diskrimineras ordentligt.
Så här står det i valberedningspolicyn;
"Nomineringsrätt
Nomineringsförfarandet
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen.
Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.".

Den som satt ihop ovanstående formulering kan inte ha varit riktigt nykter, men man undrar över stämmans tillstånd som kan acceptera något så här helt vansinnigt!

HSB är ofta mycket glada över att nämna ordet "parlamentariska" så ofta som möjligt. Men jag undrar hur många som egentligen vet vad ordet betyder. För som inte känner till detta så innebär det att det "folket" har inflytande över de som bestämmer... precis som i HSB ... eller?

Frågor till HSB Malmö:
 1. Hur har HSB Malmö lyckats få fullmäktige att införa denna extremt demokratihämmande begränsning, och när har detta skett?
 2. Kommer HSB Malmö att verka för - i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS - att ovanstående stadgeparagraf snarast tas bort (senast före nästa årsstämma)?
 3. Kommer HSB Malmö att kalla till två extrastämmor snarast möjligt för att plocka bort tillägget i HSB Malmös stadgar som säger att val endast kan ske genom valberedningen?
Valberedningen lyckades få de frånvarande (i tankarna) fullmäktigeledamöterna till att dubblera valberedningens redan höga arvode på den första årsstämman 2007, under förespeglingen att valberedningen kanske skulle börja prestera något för sitt arvode, men det innebar tyvärr inte att valen skulle bli mer demokratiska!

VD Lars Danielsson skriver;
"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation.".
Men om HSB i övrigt inte är demokratisk, hur ska demokrati någonsin kunna införas i brf:arna, menar HSB?


VD Lars Danielsson skriver också;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


Svar från HSB Malmö:

Detta är något som återfinns i våra stadgar och baseras på en motion till fullmäktige från en av våra bostadsrättsföreningar.

Min kommentar:
Förstår ej svaret, och vad har det med frågan att göra?
17.

Information till medlemmarna

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Malmö lägger ut all skriftlig information på sin webbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening.
T.ex.;
 • Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen (9,50:- + moms & frakt)
 • Vem ska underhålla bostadsrätten? (8,00:- + moms & frakt)
 • Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar (9,50:- + moms & frakt)
 • Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad (9,50:- + moms & frakt)
 • Här ska vi trivas (9,50:- + moms & frakt)
 • Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
 • "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
 • Tolkning av HSB:s mösterstadgar §14
 • Vem betalar vattenskadorna?
 • Och allt annat.
Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

FÖRSLAG 2:
Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB:s webbplats ("Bostadsrättsjuridik", etc).
Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

BAKGRUND:
Om HSB är en demokratisk medlemsorganisation så ska HSB inte tjäna pengar på att medlemmarna får information om vad som gäller i en bostadsrättsförening eller vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem.
Och informationen till medlemmarna ska inte begränsas genom att medlemmarna måste betala för att få information!
Som det är idag så har HSB ett antal informationsblad och dylikt som brf:arna kan beställa.

Men varför hänger HSB inte med i utvecklingen och lägger ut all denna information på sin i övrigt nästan totalt informationslösa webbsajt (med en inom parantes sagt fullständigt oanvändbar sökfunktion)?

I en kooperativ organisation som HSB så ska det inte bara vara vissa förunnat att få tillgång till information om vad som gäller inom organisationen. Detta är synnerligen odemokratiskt!

För de brf:ar eller medlemmar som fortfarande vill beställa skriftligt material i pappersform så finns det naturligtvis inget hinder för detta, bara för att det också finns på Internet.

Fråga till HSB Malmö:
Kommer HSB Malmö att följa mina förslag enligt ovan (i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS), eller vad har HSB Malmö att opponera mot dessa?

VD Lars Danielsson skriver;
"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende."
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB. Utan information från HSB så begränsas emellertid medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom detta.

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

Då det gäller den stämningsansökan som är inlämnad till Malmö Tingsrätt från bostadsrätts-föreningen Misteln i Malmö vill jag inte genom svar föregripa tingsrättens agenda

Min kommentar:
Eh???
Till Bengt Skånhamre/styrelsen (07-08-22):

Hejsan Bengt,
du bekräftade del 5 och del 6 av mina frågor, men jag vill kolla med dig så att du även tog emot och vidarebefordrade mina 4-5 extrafrågor (07-08-18), enligt nedan;
"Sedan undrar jag över det du lagt ut på HSB Malmös webbplats;
"Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än fullmäktigeledamöterna."

1. Var står detta i klandret?
Var och en som är läskunnig och som läser klandret kan direkt se att det inte finns någon möjlighet att ens kunna göra denna tolkning att Brf Misteln vill begränsa öppenheten.
Det går helt enkelt inte att göra denna tolkning hur mycket man än anstränger sig för att vilja ha det till att detta skulle vara vad som sägs i klandret.

2. Har HSB Malmö för avsikt att å det snaraste gå ut och tydligt dementera denna uppgift från er?
3. Har ni frågat Brf. Misteln om det är detta Brf Misteln avser (för de som skrivit klandret vet väl bäst vad de klandrat, eller?), och har då Brf Misteln sagt att Brf Misteln vill begränsa öppenheten?
Jag som har läst klandret (och dessutom är läskunnig) kan se att Brf Misteln tvärtom vill utöka öppenheten!

En sista fråga för dagen;
4. Exakt vad finns det att förhandla om i Malmö Tingsrätt?
b. Bör inte HSB Malmö gå ut till medlemmarna och informera dem om vad HSB Malmö kan tänkas vilja förhandla om?"

Sedan undrar jag om vad du tror för tidsperspektiv på när det kan tänkas att svaren på frågorna börjar droppa in till mig (som jag påpekat tidigare så är jag tacksam om frågorna besvaras löpande, så att jag inte måste vänta tills HSB satt ihop svar på alla frågor). Det bör väl finnas några frågor av de jag ställt som är lätta att snabbt ta ställning till.

Extrafrågorna är ju de mest akuta, och jag hoppas på ett alldeles särskilt snabbt svar på dessa (helst idag!) eftersom HSB går ut med uppenbart felaktig information, vilket vem som helst kan se som läst klandret!


Del 7. (2007-08-22)

18.

Info om när styrelsen har sina styrelsemöten

Jag vill i egenskap av medlem i HSB se när HSB Malmös styrelse har sina styrelsemöten.

Kommer HSB Malmö att lägga ut information på HSB Malmös (annars väldigt torftiga, enligt min bestämda mening) webbplats så att medlemmarna kan se bl.a.;
a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
b. När nästa extra styrelsemöte är.
c. När tidigare styrelsemöten varit.
d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
f. Vilka beslut som tagits (övergripande).

Allt i enlighet med den öppenhet och insyn som gäller enligt ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan, där HSB påstår att den viktigaste punkten är "Trygghet") och HSB:s nya kod för föreningsstyrning.

Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

g. Om det är någon av ovanstående punkter (a-f) som HSB Malmö inte vill lägga ut på HSB Malmös webbplats så vill jag be om en specifik förklaring för varje punkt om anledningen till detta!

h. När har HSB Malmös styrelse sitt nästa styrelsemöte?

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


19.

HSB Malmös information om medlems rätt att motionera

 1. Exakt hur kommer HSB Malmö att informera SAMTLIGA HSB-medlemmar (enl. löfte i svar på motion på HSB Malmös årsstämma) om att alla medlemmar i HSB Malmö har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma?

 2. Exakt när kommer detta att ske?

 3. Varför har HSB Malmö inte direkt efter årsstämman (och fortfarande inte än idag) lagt ut förberedande information om detta på HSB Malmös webbplats?

 4. När har HSB Malmö för avsikt att lägga ut denna viktiga information på HSB Malmös webbplats?
  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut informationen, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
Anledningen till denna frågeställning är att att det måste annonseras såväl i media som komma i samband med utskick av avier för årsavgift samt skrivas tydligt på HSB Malmös webbplats, om informationen ska komma alla till del, och informationen ska vara tydlig nog.

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


Del 8. (2007-08-24)

20. - TILL DEN INSTÄLLDA EXTRASTÄMMAN 2007

Medlem ska ha rätt att försvara motion

Som medlem i HSB Malmö har jag den självklara rättigheten att lämna in en motion till HSB Malmös årsstämma.

HSB Malmö vill däremot stoppa mig och andra medlemmar (såväl via HSB Malmös stadgar som i protokollfört inledningstal av HSB Malmö/Alf Gustavsson) från att argumentera för, försvara, och förtydliga motioner på stämman.

Som man kan se från motionerna till HSB Malmö så svarar HSB Malmö inte alltid i enlighet med regelverket, dvs med vad som egentligen gäller i lagar och stadgar. Även andra direkta eller indirekta fel förekommer i svaren från HSB Malmö.

I de svar HSB Malmö lämnar på mina motioner i min lokala bostadsrättsförening så är svaren från HSB Malmö ej heller där alltid enligt lagar och regler, men där har jag i alla fall en möjlighet att bemöta oriktigheterna i HSB Malmös svar.
 • - HSB Malmö (samma problem i alla HSB regioner) kan alltså i sina svar på motioner mer eller mindre lura fullmäktigeledamöterna på ett fullständigt odemokratiskt sätt, utan att jag som motionär (och insatt i den motion jag skriver) ska ges en möjlighet att t.ex. förklara felaktigheterna i de svar HSB ger till mina motioner.
 • Jag ska inte kunna bemöta varken det skriftliga svar HSB gett på mina motioner eller de muntliga svar HSB ger på stämman?
 • Jag ska ej heller kunna delta i den diskussion som uppstår på årsstämman med anledning av min motion?
 • Jag ska ej kunna korrigera de eventuellt felaktiga påståenden och argument som framförs av andra medlemmar av motsatt åsikt?
 • Hur demokratiskt tycker HSB Malmö detta är att inte kunna styra och påverka sin egen motion, medan alla andra (dvs HSB Malmö och alla andra fullmäktigeledamöter av motsatt åsikt) kan göra detta för min motion?

 • - Jag ska alltså som motionär, men ej fullmäktigeledamot, ej kunna utveckla min motion på stämman precis så som man i demokratisk ordning gör överallt annars.
 • Hur demokratiskt är detta?
 1. Varför finns inget om detta med i den av HSB framtagna koden för föreningsstyrning?

 2. Kommer HSB Malmö att (före nästa årsstämma) kalla till extrastämmor för att införa i HSB Malmös stadgar att alla motionärer har full yttranderätt på stämman?
VD Lars Danielsson skriver om medlemmarna;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur deras möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas".
Tycker HSB att HSB Malmös unika begränsning i medlemmarnas motionsrätt är att stärka medlemmarnas möjligheter att påverka och framföra synpunkter?


VD Lars Danielsson skriver också;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


PS. Tacksam om besked för en ungefärlig uppskattning när jag får svar på mina 20 frågor.

Tidigare version;
FÖRSLAG:
Jag föreslår att det stadfästs en gång för alla att de som motionerar till HSB Malmö alla äger rätt att på årsstämman försvara, argumentera för och förtydliga de motioner som medlemmen skriver.
Jag föreslår att en paragraf om detta förs in i stadgarna enligt ovan.

BAKGRUND:
Som medlem i HSB har man rätt att motionera till HSB:s regionavdelning. Tyvärr vill vissa regionavdelningar, varav HSB Malmö är en av dessa, stoppa motionärer som inte ingår i fullmäktige från att argumentera för, och försvara, och förtydliga sin motion på årsstämman.

Som man kan se inte bara från motionerna till HSB Malmö, utan även från de motioner som skrivs i vissa bostadsrättsföreningar (där HSB svarar på medlemmarnas motioner i stället för att bostadsrättsföreningens styrelse gör detta) så svarar HSB ej heller på motioner enligt hur lagar och andra regelverk ser ut.

På HSB Malmös årsstämma 2007 (precis som på förmodligen alla stämmor tidigare), så inledde styrelseordförande Alf Gustavsson stämman med att räkna upp vilka som hade rätt att yttra sig på stämman. I dessa ingick HSB Malmös tjänstemän (trots att detta inte följer stadgarna), men däremot inte de medlemmar som skrivit motioner.


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


Mail till Bengt Skånhamre/styrelsen 2007-08-25

Hej Bengt,
det har nu gått två veckor sedan jag började ställa frågor till HSB Malmö.

Jag har ännu inte fått något svar.
Det är absolut inget problem för mig att vänta på svar. Mycket hellre ett utförligt, konkret och väl genomtänkt svar än ett snabbt men irrelevant och intetsägande svar! Men jag vill gärna ha ett klart besked om att HSB Malmös styrelse verkligen har för avsikt att uppfylla sitt löfte att besvara mina frågor.

För om jag inte kommer att få svar på mina frågor så kastar jag ju bara bort min värdefulla tid på att sätta ihop frågor till ingen som helst nytta samt på att invänta svar, och då vill jag hellre lägga min kraft och tid på något meningsfullt som ger resultat.

Jag vill därför gärna ha ett tydligt besked från HSB Malmö att de frågor jag ställer verkligen kommer att besvaras efter bästa förmåga, samt att jag får en ungefärlig tidpunkt när svaren till mig kommer att börja droppa in (t.ex. att alla mina 20 frågor kommer att utförligt besvaras under september månad 2007... gärna i ett tidigt skede av denna månad, om möjligt).

Del 9. (2007-08-27)

21.

Forum för valberedarna

 1. Varför har inte valberedarna fått ett forum på webben (styrelsenätet) att diskutera i?
  Trots flera påminnelser från mig under ett antal månader om denna fråga så har jag inte fått något konkret svar!

 2. När kommer HSB Malmö att se till så att detta sker?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att valberedningen ska fungera".
Tycker HSB Malmö att HSB Malmö underlättar för valberedningarna när HSB Malmö inte ens kan bistå med ett gemensamt forum för valberedarna?


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


22.

HSB Malmös styrelseforum

 1. Vad är skälet till att även HSB Malmös styrelseforum stängts ner (för länge sedan)?

 2. Exakt när kommer detta forum att öppnas upp igen?


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


23. NU UTLAGD PÅ HSB MALMÖS WEBBPLATS

Kod för föreningsstyrning på webben

 1. Kommer HSB att lägga ut all information om den av HSB i maj 2007 antagna koden för föreningsstyrning, så att medlemmarna får ta del av denna information, och i så fall när?
  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut informationen, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 2. Om ej, varför?

 3. Vad är skälet till att detta inte gjorts tidigare?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

Kodarbete och dess innebörd kommer att publiceras på hemsida.

Min kommentar: Den har nu äntligen publicerats, men inget svar på fråga 3.
24.

Information om förtroendevalda på webben

 • Kommer HSB Malmö att börja informera medlemmarna (såväl som fullmäktige) vilka som är förtroendevalda (och av HSB utvalda extrapersoner) via HSB Malmös webbplats, och i så fall när?
Som det är idag är många förtroendevalda hemliga för alla medlemmar.

Det tycks som om fullmäktigeledamöterna sovit sig igenom stämmorna, eftersom de inte krävt detta långt tidigare (för sådär 80 år sedan).

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Vi utgår ifrån att respektive bostadsrättsförening informerar sina medlemmar om vem som representerar dem i olika fora. Då det gäller anställd personal på HSB Malmö ligger redan idag relevant information ute.

Min kommentar:
Det var inte svar på frågan !!!
25.

Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Kommer HSB att lägga ut (på webben) kontaktvägar till alla förtroendevalda inom HSB Malmö?

Alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på.

Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Som det är idag så är de flesta förtroendevalda mer eller mindre oåtkomliga för medlemmarna, och hur rimligt tycker HSB att detta är i en demokratisk medlemsorganisation?

Exempel: Inte en enda i valberedningen har en e-post adress som man kan kontakta valberedningen via. Valberedningen ligger dold på HSB:s webbsajt under fliken för styrelsen. Där finns inte en enda kontaktväg, inte ens ett telefonnummer. Ger onekligen intryck av att HSB Malmös styrelse inte vill att någon ska kunna kontakta den oåtkomliga valberedningen.

Samma gäller för revisorer, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud för HSB Riksförbund, etc., där vissa inte ens nämns med namn någonstans

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Vi utgår ifrån att respektive bostadsrättsförening informerar sina medlemmar om vem som representerar dem i olika fora. Då det gäller anställd personal på HSB Malmö ligger redan idag relevant information ute.

Min kommentar:
Det var inte svar på frågan !!!
26.

Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är

Presentation på HSB Malmös webbplats vem som arbetar med vad.

Jag vill att HSB Malmö förklarar på sin webbplats vad de olika anställda på HSB Malmö har för funktioner, inte minst så att medlemmarna vet vem de ska vända sig till i olika frågor.

Vad är t.ex. rubriken "Chef Medlem och information" för Börje Nilsson?
Vad innebär det i praktiken?
Vad är det för skillnad på "Informationschef" (Bengt Skånhamre) och "Chef Medlem och information" (Börje Nilsson)?
För vissa personer på HSB Malmö så gäller olika uppgifter.
T.ex. att Börje Nilssons arbetsuppgifter på vissa håll förklaras som "Chef Medlem och information" (vilket alltså inte säger någonting) och till andra är Börje Nilsson "Chef för Förvaltning och medlemsservice" (säger heller inte någonting).

Annan plats:
Chef för Förvaltning och medlemsservice
Namn: Börje Nilsson
Arbetsuppgifter: Leda och utveckla medlemsverksamheten. Specialitét: styrelsearbete, stadgar, kooperation/bostadskooperation, kooperativ utveckling, internationellt biståndsarbete
Telefon: 35 78 57
Fax: 12 22 37
E-post: borje.nilsson
Ändrad:2005-09-13

Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

Chef Medlem och information är titel på den som ansvarar för affärsområdet med samma namn. Informationschef svarar för tryckt material ur koncernperspektiv.

Min kommentar:
Och svaret på frågan var?
27.

Informationsmaterial till webben

Jag önskar att allt informationsmaterial som styrelser och förtroendevalda får från HSB ska läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.

Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • Hur ställer sig HSB Malmö till detta förslag?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


28.

Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar

Har HSB Malmö för avsikt att återinsätta funktionen "medlemsrådgivare", och i så fall när?

HSB (hela organisationen, inte bara HSB Malmö och HSB Riks) tycks vara livrädd för att svara skriftligt på frågor, men jag vill föreslå att medlemsrådgivning införs med skriftliga svar.
Dvs det ska vara möjligt för medlemmarna att mejla frågor till HSB och få skriftliga svar.

Detta är något som bevisligen måste till för att svaren ska bli någorlunda vettiga, och för att medlemmarna ska ha en rimlig chans att få svar som är av något värde.

HSB Malmö skriver så här på sin webbplats;
"Våra medlemmar har bl.a. tillgång till kvalificerad rådgivning i boendefrågor speciellt inriktat på bostadsrättsboende".

HSB Malmö plockade i smyg bort denna tjänst som medlemsrådgivare (tidigare Anders Olsson) och hänvisar idag till den starkt begränsad medlemsrådgivningen på HSB Riksförbund (mellan kl 11.00 - 13.00 på tel.nr. 08-785 36 36).

Jag har testat denna medlemsrådgivning i Stockholm, och kan tyvärr bara konstatera att de muntliga svar som ges där av HSB ofta inte är varken relevanta eller korrekta.
Men det är också en naturlig konsekvens av att endast muntliga svar ges, eftersom ingen då behöver stå för vad som sägs.

Svar från HSB Malmö:

Medlemsrådgivning till enskild medlem är infört igen.

Min kommentar:
Det var partiellt svar på frågeställningen.
Dessutom, varför har HSB Malmö inte informerat om detta, och hur gör medlemmarna då för att få denna rådgivning?
29.

Bekräftelse från HSB av mottagande av motioner

 1. Varför har HSB Malmö aldrig bekräftat att de tagit emot motioner från medlemmarna?
 2. Kan HSB Malmö utlova att alla som skickar in motioner till HSB Malmö i fortsättningen omedelbart får en skriftlig bekräftelse på exakt vad som tagits emot?
 3. Kommer HSB Malmö att se till så att det förs in i stadgarna att HSB Malmö måste bekräfta alla skrivelser?
OBS!
Jag har fler förslag på stadgeändringar och HSB Malmö borde lämpligtvis gå ut med en allmän förfrågan (årligen) om vilka önskemål på stadgeändringar som finns bland medlemmarna, så att dagens luddiga stadgar kan förändras till något som är till nytta för alla.
Hur ställer sig HSB till detta förslag?

Jag tycker det hör till vanligt normalt hyfs att man gör en så enkel sak som att bekräfta att man tagit emot skrivelser, men speciellt något så här viktigt. Eftersom HSB dock inte gör detta så är det viktigt att det fastställs i stadgar att så måste ske.

Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


30.

Mera makt till medlemmarna

HSB Malmö har "gratiskurser" (inget är gratis!) för förtroendevalda (i huvudsak styrelserna), men för vanliga medlemmar finns inte detta.
Förstår HSB vinsterna med att medlemmarna informeras och engageras?

Har HSB för avsikt att inte bara ge styrelserna mer makt (HSB skriver på sin webbplats; "Kunskap är makt!"), utan att även vanliga medlemmar erbjuds kunskap... och makt?

Förslagsvis genom medlemsutbildningar per förening, där HSB lägger ner energi på att locka så många medlemmar som möjligt.

Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning;
 1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
 2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
 3. Demokrati, engagemang och information
 4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
 5. Internrevisor, valberedning
 6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
 7. Föreningens stadgar och normalstadgarna
 8. Att läsa en årsredovisning
 9. Underhållsansvaret
 10. Ekonomin i föreningen
 11. Lokala ordningsregler
 12. Vad är på gång?
Medlemmarna får ett i förväg utskickat informationsmaterial med kursens innehåll.
Utbildningen ligger på 8-16 timmar, uppdelat på flera dagar, där punkt 1-7 betas av under den första dagen (gärna i två omgångar).
  Hur ställer sig HSB Malmö till mitt förslag här på medlemsutbildning?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


31.

Motioner diskuteras med motionärerna

HSB Malmö ska diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett svar på respektive motion i stället för som idag där HSB svarar på motioner fristående från kontakter med motionären.

Det ska alltså inte vara möjligt för HSB Malmö att t.ex. svara att de inte förstår motionen (helt eller delvis, direkt eller indirekt). HSB Malmö ska ha skyldighet att kontakta motionären så att inga missförstånd riskerar att uppstå.

Att det ska fungera så här är en självklarhet... även om det aldrig någonsin i historien förekommit (mer än i extrema undantagsfall). HSB måste föregå med gott exempel så följer förhoppningsvis brf:arna efter.

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


32.

Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!

Kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
HSB skriver i § 1.3.5;
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet".
HSB har därmed stärkt sin maktposition och rejält minskat demokratin.
HSB nämner inget om att alla personval rent logiskt självklart alltid ska ske genom sluten omröstning.

För att få igenom detta i respektive region i landet måste dock stadgarna ändras. Om det finns en enda fullmäktige i landet som röstar för denna förändring så är det skandal!

Det är viktigt att medlemmarna kräver svar från sina fullmäktige i föreningen över hur de kommer att rösta avseende koderna på HSB:s fullmäktigemöte om stadgeändringar.

De som kommer att rösta för stadgeändringar enligt denna paragraf (och vissa andra);
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet"
måste snarast sparkas som fullmäktige av medlemmarna!

I demokratiska organisationer så stadgas det i stället;
"Val ska dock förrättas genom sluten röstning, om någon begär det".

Jag vill att HSB för in i stadgarna att personval på HSB Malmös stämmor alltid ska genomföras med "sluten" omröstning.
Och helst så att det protokollförs och offentliggörs vilken förening som har röstat på vem.
 • Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag, och kommer HSB malmö att verka för att denna stadgeändring införs?

OBS!
I HSB Malmös årsredovisning 2006 skriver styrelseordförande Alf Gustavsson följande;
"Nationellt har vi under året varit engagerade i att utveckla de etiska koder som ska vara vägledande för arbetet inom HSB. Avsikten är att det ska bli svårare att göra fel och vara enkelt att göra rätt."
samt
"Från HSB Malmö har ordförande Alf Gustavsson, vd Lars Danielsson och före detta vd Greg Dingizian ingått i ledningsgruppen, samt i arbetsgruppen för utformning av HSB-koderna."

HSB Malmö har alltså varit högst delaktiga i att ta fram bl.a. denna paragraf om röstning!

I årsredovisningen står det även;
Under 2005 har HSB Riksförbund inlett ett arbete med "kod för föreningsstyrning" som har sin grund i Svensk kod för bolagsstyrning. Avsikten ... är att skapa tydlighet och enkelhet i de grundläggande rutiner som gäller demokrati, ekonomi och kontroll över hur medlemmarnas medel förvaltas inom HSB:s föreningar liksom tydlighet i HSBs roll som kooperation.Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


33.

Utökning av medlemmarnas rättigheter

Kommer HSB Malmö att verka för att det i demokratisk ordning ska bli möjligt för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer till sin brf:s stämma (precis som styrelser alltid kunnat göra, och har gjort), även om detta biträde inte är medlem i HSB?

Om ej, varför?

Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


Del 10. (2007-08-29)

34.

Stämmoprotokoll till medlemmarna

På vilka av följande sätt kan en medlem få ut HSB Malmös stämmoprotokoll i sin helhet (senaste såväl som tidigare års)?
a) Skriftlig kopia av HSB Malmö?
b) Får själv ta en skriftlig kopia?
c) HSB Malmö lägger ut dokumenten på sin webbplats, utskrivningsbart (som jag efter mycket möda till slut lyckades få HSB Malmö till att göra för protokollet till årsstämman 2007, även om HSB Malmö bröt mot HSB:s kod för föreningsstyrning och spärrade detta dokument för utskrift)?
d) HSB Malmö skickar dokumenten via mail?

OBS!
Jag förutsätter att alla ovanstående nämnda sätt är möjliga beroende på den enskilde medlemmens önskemål, med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med öppenhet och insyn.


e) Jag önskar också kopior av stämmoprotokollen för de två stämmor där beslutet togs att bara valberedningen har rätt att bestämma vilka som ska ingå i HSB Malmös styrelse.

Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖ !!!


Mail till Börje Nilsson/styrelsen 2007-08-29

Jag önskar ta del av samtliga stämmoprotokoll för HSB Malmös stämmor, i sin helhet (alltså inkl. röstlängd), för;
- år 1996
- år 2001.

Jag kan svänga förbi Turning Torso idag vid 16-tiden, alternativt i morgon torsdag vid samma tidpunkt.

En annan möjlighet är att HSB Malmö förenklar det hela och mailar mig dessa stämmoprotokoll (i sådant fall räcker det med själva protokollen, och ni behöver inte nödvändigtvis skicka med alla tillhörande handlingar, även om jag naturligtvis inte har något emot om dessa bifogas).

Tacksam för ett mycket snabbt svar!

Se Begäran om stämmoprotokoll.

Min kommentar:
Är det inte fantastiskt att det efter snart 100 år fortfarande inte finns riktlinjer och förhållningssätt för att medlemmarna ska få ta del av de dokument inom HSB som de t.o.m. har lagstadgad rätt att ta del av? Jag hoppas bara att det inte ligger något skäl bakom denna förhalning, som att styrelsen försöker hitta ett sätt att motivera att jag inte kommer att få se de protokoll som lagen ger mig stöd att se (eller att någon vill manipulera protokoll).

Mitt svar till Alf Gustavsson:
Tack Alf,
jag avvaktar svar, och hoppas att styrelsen kommer fram till att om HBS Malmö ska följa ETHOS och HSB:s kod för föreningsstyrning så måste stämmoprotokoll, såväl som information rent generellt, göras lättillgänglig för medlemmarna.

----------------------
XTRA - ÄNNU EJ SKICKAT TILL HSB MALMÖ:
Jag önskar utnyttja min rättighet som medlem att få en kopia av föregående års stämmoprotokoll (med alla tillhörande handlingar) från HSB Malmös årsmöte (dvs för 2006) och för alla ev. övriga stämmor som HSB Malmö höll år 2006.

a. Jag önskar att HSB Malmö lägger ut föregående års stämmoprotokoll (med samtliga tillhörande handlingar) på HSB Malmös webbplats.
b. Jag önskar dessutom en kopia av föregående års stämmoprotokoll (med samtliga tillhörande handlingar) tillskickat mig via mail.

Dessa frågor vill jag ha svar på omedelbart, eftersom jag vill ha dessa uppgifter senast i morgon.


--------------------------------------------


--------------------------------------------


--------------------------------------------


100.

24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor

Jag vill att det i stadgar förs in krav på att HSB Malmö ska svara på frågor från medlemmarna samt att alla skrivelser ska bekräftas.

Svar på frågor ska ges inom 24 timmar! Bekräftelse av mottagande ska ges inom 1 timme.

BAKGRUND:
HSB Malmö påstår att de lagt ner 200 timmar på att besvara frågor från Brf Misteln.

Så här säger HSB Malmö på Folkets Hus den 24 maj 2007.
" Arbetet för medarbetarna i HSB Malmö kan beräknas till mer än 200 timmar utan att något som helst resultat har åstadkommits. Detta arbete kunde lagts ner på andra konstruktiva åtgärder och arbeten och frågor som kommit från andra föreningar."

Detta alltså trots att Brf Misteln inte fått svar på sina frågor.
HSB Malmö har alltså lagt ner 200 timmar på att hitta sätt att undvika svara på ställda frågor.

VD Lars Danielsson skriver;
" Det är oacceptabelt att styrelsen behandlar medlemmarna som om de vore hyresgäster och själva uppträder som fastighetsägare. Faktum är att medlemmarna också är ägarna och den som agerar på det sättet har missuppfattat sin roll i styrelsen och inte till fullo insett vad en bostadsrättsförening är.".
Frågan är om HSB Malmös styrelse har missuppfattat sin roll? Inte förrän HSB Malmö accepterar att medlemmarna har frågor och styrelsen fullgör sin skyldighet att svara på dessa frågor (utan en massa "ursäkter" för att försöka slippa ifrån frågorna, som att frågan innehöll ett utropstecken eller dylikt) så tror jag vi alla kan vara helt överens om att styrelsen missuppfattat sin roll.

--------------------------------------------
101.

HSB:s tal på stämman läggs ut på webben

FÖRSLAG 1:
HSB Malmö ska omedelbart efter varje årsstämma och extrastämma lägga ut den information på nätet som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal.
Dvs alla förberedda tal som hålls av HSB Malmö (inkl styrelse) ska läggas ut i sin helhet, och i oredigerad form.
Detta inkluderar vad HSB Malmö säger under punkterna;
- Styrelsens årsredovisning
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i koncernen
- Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
Dvs alla i förväg nedskrivna tal och yttringar från HSB Malmö.

Om HSB inte gör detta så måste detta stå i strid med ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning med öppenhet och insyn!

För den skriftliga informationen gäller att den ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

FÖRSLAG 2:
Stämmor läggs ut i ljudform, dvs stämman spelas in, och sedan läggs inspelningen ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman.

FÖRSLAG 3:
Stämmor läggs ut på HSB Malmös webbplats som streamad video (webb-TV, på samma sätt som att man kan se och höra det som sägs i t.ex. riksdagen).

Fråga till HSB Malmö:
Är HSB Malmö villig att följa mina förslag enligt ovan, eller vad har HSB Malmö att opponera mot förslagen?

VD Lars Danielsson skriver;
" Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
" Demokratisk medlemskontroll".
" Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."

--------------------------------------------


102.

Brf:ens rätt att avpolletera HSB-ledamot

Rätt att avpollettera HSB ledamot läggs in i stadgarna.
Det förs även in i stadgarna att en tjänsteman på HSB Malmö aldrig ska sitta som HSB-representant i en brf. där brf:en har förvaltningen hos annan än HSB.
--------------------------------------------
103.

Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll

a. Om jag vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i det som rör mig, hur ställer sig HSB Malmö till detta? Finns det några hinder för detta, i så fall rent konkret vilka?

b. Det är ju en rekommendation som HSB till och med ger styrelserna i brf:ar att ge ut det som skrivits i styrelseprotokoll om den som begär ut uppgifter, så då borde väl även HSB Malmös styrelse kunna följa HSB:s egna riktlinjer, eller hur?

c. Speciellt viktigt med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med öppenhet och insyn, som jag hoppas att HSB Malmö har för avsikt att följa, eller?

T.o.m. SÄPO öppnar upp sig där den nye SÄPO-chefen Anders Danielsson vill ha ett insynsråd (där parlamentariker ingår, t.ex. journalister) som ska kunna se allt vad som händer inom SÄPO, och som kan begära ut fullständiga uppgifter i varje enskilt ärende som de vill undersöka närmare.

HSB försöker hemlighålla precis allting. Det finns inget som HSB Malmö lämnat ut med mindre än att man kunnat vifta med stadgar och lagar (exempelvis årsstämmoprotokollet där jag m.fl. fick lägga ner en massa tid och energi på att försöka få ut detta protokoll, medan HSB Malmö i sin tur valde att lägga en mängd tid och energi på att göra allt för att försöka stoppa oss från att ta del av dessa handlingar).

Varför ska HSB vara hemligare än SÄPO?


HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
" Demokratisk medlemskontroll".
" Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."

--------------------------------------------

104.

Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

Se här vad som gäller avseende offentliga styrelseprotokoll!

I HSB Malmö Nytt 2007 #2 kan man läsa följande.
I HSB Brf Fosietorp, Malmö, så har styrelsen en blankett där man spaltar upp styrelseprotokollet så att det snabbt går att i bearbetad form informera om vad som behandlats på styrelsemöten och vilka beslut som tagits.
Vad är det som säger att HSB Malmös styrelse inte kan göra något liknande?
--------------------------------------------

105.

HSB har inget tolkningsföreträde!

HSB har egenmäktigt tagit sig rätten att ha tolkningsföreträde i allt som står i alla stadgar (regionföreningens såväl som normalstadgarna).
För att få bort dessa meningslösa luddiga stadgar som finns idag så föreslår jag att det fastställs en gång för alla att HSB ej har tolkningsföreträde på något sätt.
Detta förs in i stadgarna för HSB Malmö.

VD Lars Danielsson skriver;
" Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

--------------------------------------------

106.

Halvering av valberedningens arvode!

HSB Malmös fullmäktigeledmöter lät sig grundluras på årsstämman 2007. De accepterade valberedningens krav på en höjning av arvodet från ett till två basbelopp utan att valberedningspolicyn från 2001-09-18 förändrades med ett ord.
Valberedningen baserade sitt krav på dubblering av arvodet på att de nu ska göra så väldigt mycket mer (utan att egentligen kunna specificera denna påstådda ökning av arbetsbördan). Men eftersom valberedningspolicyn är exakt den samma som tidigare år så var det bevisligen en lögn att valberedningens uppgifter utökades! Fullmäktige bara lallade med.

FÖRSLAG: Arvodet till valberedningen halveras.
Eftersom årsstämman 2007 var ogiltig kan detta göras retroaktivt.
--------------------------------------------
107.

Utbyte av hela HSB Malmös valberedning!

Inga uppgifter överhuvudtaget fanns inför och på årsstämman 2007 om varifrån nomineringar kom, till;
- styrelse,
- styrelsesuppleant,
- revisorer,
- Arne Axrups stipendiefond
  Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?,
- ersättare HSB Riksförbunds förbundsstämma,
- ombud HSB Riksförbunds förbundsstämma.
Det finns mycket stor anledning att tro att inga nomineringar för dessa poster kommit in (efter vad valberedningen själv berättat för mig, men det bekräftas av valberedningens dokument!). På något magiskt sätt så kom det enbart in nomineringar till alla i den sittande valberedningen. Så deras platser var i alla fall säkrade!

Valberedningen har inte ens lyckats få rätt på antalet ersättare till HSB Riksförbund.
Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag, och endast sex valdes på stämman. En post är alltså vakant, utan att valberedningen reagerat varken före, under eller efter årsstämman på denna av dem gjorda felaktighet.

För alla 42 förtroendeposter (7 styrelseledamöter med 1 suppleant + 3 revisorer + 2 revisorsuppleanter + 13 ombud till HSB Riksförbund + 7 ersättare till HSB Riksförbund + 5 ledamöter till valberedningen med 1 suppleant + 3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond) fanns det bara en presentation av alla nominerade i valberedningens "förslag".

Valberedningen ska, enligt det dokument som deras arvode baseras på, hålla en löpande kontakt med brf:arnas valberedningar (= jag). Men jag har inte hört ett ljud från valberedningen sedan årsmötet.

I denna valberedningspolicy står det dessutom;
"Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.

Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.
"

Jag ingår i valberedningen men har inte sett röken av någon arbets- eller tidsplan!

Det är nu september månad (en månad efter deadline) och ingen av 260 brf-styrelser eller valberedningar i HSB Malmö tycks ha reagerat det minsta över att det är helt tyst från den valberedning som påstår sig bedriva sitt arbete under hela året!

Valberedningen lyckades lura fullmäktige att dubbla valberedningens arvode under förespeglingen att valberedningen skulle prestera mera. Men efter årsstämman tycks hela valberedningen ha gått under jorden.

Ingen bryr sig!

--------------------------------------------

108.

Styrelsen får ej göra muntliga avtal!

HSB Malmö får inte göra muntliga avtal som i fallet med advokaten som styrelsen för HSB Malmö bussade på Brf. Misteln, utan alla uppdrag måste specificeras skriftligen i förväg och dokumenteras i protokoll.
--------------------------------------------

109.

HSB Malmö får ej förtala medlemmar eller föreningar

HSB Malmö får ej utnyttja stämmor för att förtala föreningar eller enskilda medlemmar (så som t.ex. skedde på årsstämman 2007, där många felaktigheter och kränkande uttalanden sades om Brf Misteln) utan att de ges möjlighet att försvara sig i direkt anslutning till HSB Malmös påståenden.
--------------------------------------------

110.

Löfte om att ej ljuga eller undanhålla sanningen

Skriftligt löfte från styrelsen att inte ljuga eller medvetet försöka förvilla medlemmar, så som skett i fallet med Brf Misteln (krav att varje ledamot årligen undertecknar en förbindelse om detta, för att ha rätten att vara styrelseledamot).
--------------------------------------------

111.

Öppna informationsmöten

Alla informationsmöten som HSB Malmö kallar fullmäktige till ska också vara öppna för alla övriga medlemmar. Dvs information måste alltid gå ut om informationsmöten på HSB Malmös webbplats
--------------------------------------------

112.

Svar på frågor

HSB Malmös styrelse utlovade den 15 augusti att alla frågor från medlemmar ska besvaras och mottagande av alla skrivelser skulle bekräftas. Detta löfte lyckades HSB Malmö hålla i någon vecka innan de bröt löftet. HSB malmö fick under augusti 34 frågor (se http://hotpot.se/hsb-malmo-fraagor.htm) där svar klart och tydlig utlovades svar senast den siste september 2007. Efter två månader, den 16 oktober 2007, kom ett mail från Alf Gustavsson där 17 av dessa 34 frågor inte besvarats med ett enda ord. Av resterande frågor var det ungf. bara 1½ fråga som besvarats med något som hade med själva frågan att göra. Antingen saknar denna styrelse helt kompetens att svara på frågor eller så bryr de sig inte om vad medlemmarna tycker eller vill. Jag vet inte vilket som är värst, men om styrelsen inte är kompetent nog att svara på enkla grundläggande frågor, så kan säkert var och en begripa att resultatet av denna styrelses arbete blir katastrofalt dåligt.

Efter att HSB Malmös styrelse besvarat 1½ fråga av 34 frågor så skriver Alf att styrelsen inte har för avsikt att besvara något mer som berör de 34 ställda frågorna. Så först svarar styrelsen inte på frågorna och sedn bryter de sitt löfte ännu en gång genom att klargöra att de inte tänker svara på fler frågor.

Detta var svaret jag fick från HSB Malmös styrelse;
Jag inleder med ett beklagande att vi inte förmått uppfylla vårt löfte att besvara dina frågor under september månad.
Skälet står att finna i det faktum att vi och vår organisation har att betjäna inte endast dig, utan också ett stort antal andra medlemmar, delägare eller uttryckt med ord som du använt i något sammanhang, arbetsgivare.
I bilaga följer våra svar angivna med numrering som du själv använt i dina frågor. För de frågor där vi inte angivit ett specifikt svar gäller följande;
Vi har tagit emot din frågeställning och har för avsikt att i tillämpliga delar beakta dina tankar och synpunkter, vid tillfälle och i sammanhang där så kan anses vara relevant.
Med detta, konstaterar vi att vi uppfyllt vårt löfte att besvara de frågor som du hade aktuella vid vårt sammanträffande den 15 augusti detta år. Vi ber dig betrakta våra svar som uttömmande relaterat din frågeställning, och vi har inte för avsikt, ej heller möjlighet, att ytterligare penetrera just dessa frågeställningar.
Med vänlig hälsning
Alf Gustavsson
Ordförande


Här kan du se ett annat exempel på hur HSB Malmö besvarar frågor;
http://hotpot.se/hsb-malmo-svar.htm

Så här är det i varje fråga till HSB Malmö. För varje fråga som ställs får man antingen inget svar alls eller ett dunkelt svar, eller ett partiellt svar. Det är en uppenbart medveten strategi från HSB Malmö att trötta ut alla som har någon fråga, genom att på ett eller annat sätt undvika att ge ett konkret svar.

Jag vill därför att krav ställs på HSB Malmö att alla frågor ska besvaras. Det ska inte fungera att ge undvikande svar. Alla frågor (icke personliga) som av ställts av medlemmar ska redovisas av HSB Malmö på HSB Malmös webbplats tillsammans med av HSB Malmö givna svar. Om en medlem specifikt begär att fråga med svar ska läggas ut på HSB Malmös webbplats är HSB Malmö skyldig att göra detta.

Någon annan lösning kan jag inte se på att få HSB Malmö till att svara seriöst på frågor, så att det inte alltid bara blir "Goddag yxskaft-svar".

--------------------------------------------

KLICKA HÄR FÖR ÄNNU OSTÄLLDA FRÅGOR


HSB Malmö har i god tid före inlämnandet av motionerna givits tillfälle att svara på samtliga frågor som ingår i här av mig inlämnade motioner.
Alla här inlämnade motioner har alltså lämnats till behandling på stämman enbart pga att HSB Malmö inte velat besvara frågorna. Motioner har varit den enda utvägen. Att det blir så många motioner ska alltså inte belastas motionärerna, utan det är HSB Malmös om måste stå till svars för detta.

Anledningen till att det är så många motioner är att fullmäktigeledamöterna (med några extremt få undantag) inte varit tillräckligt engagerade för att under alla tidigare år skriva några motioner. Fullmäktigeledamöterna borde skämmas för sitt bristande engagemang, men jag hoppas att från och med nu så kommer varje fullmäktigeledamot att skriva minst en motion var till varje årsstämma, för att på detta sätt visa medlemmarna att ledamoten fyller någon funktion i HSB Malmös fullmäktige.

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan