Frågor ställda till HSB Malmö

Nedanstående frågor är ställda till HSB Malmö under augusti 2007. Den 16 oktober får jag svar enligt det som jag fört in efter varje fråga.
17 frågor är helt obesvarade. Utav resterande 17 frågor är det endast 1½ fråga som besvarats med något som hade med frågan att göra.
 1. Tidningen "HSB uppdraget" på webben
 2. "HSB Malmö Nytt" på webben
 3. Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben
 4. Redovisning av förtroendevaldas respons
 5. Information om förtroendevalda på webben
 6. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
 7. Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är
 8. Informationsmaterial till webben (obesvarad)
 9. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben
 10. Stämmoprotokoll på webben (obesvarad)
 11. Stämmoprotokoll till medlemmarna (obesvarad)
 12. Redovisning av val
 13. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
 14. Tillsättande av demokrati- och insynsråd (obesvarad)
 15. Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information
 16. Forum för medlemmarna
 17. Forum för valberedarna (obesvarad)
 18. HSB Malmös styrelseforum (obesvarad)
 19. Ombud/biträde i valfri HSB-brf (obesvarad)
 20. Utökning av medlemmarnas rättigheter (obesvarad)
 21. Stadgeändring valberedning
 22. Information till medlemmarna (obesvarad)
 23. Organisationsschema för HSB
 24. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (obesvarad)
 25. HSB Malmös information om medlems rätt att motionera (obesvarad)
 26. Bekräftelse från HSB av mottagande av motioner (obesvarad)
 27. Motioner diskuteras med motionärerna (obesvarad)
 28. Medlem ska ha rätt att försvara motion (obesvarad)
 29. Förklaring av styrelseförsäkring (obesvarad)
 30. Mera makt till medlemmarna - utbildning (obesvarad)
 31. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (obesvarad)
 32. Korrekt register över förtroendevalda
 33. Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar
 34. Kod för föreningsstyrning på webben - KLART!


1.

Tidningen "HSB uppdraget" på webben

Kommer HSB Malmö att aktivt arbeta för att det för alla medlemmar viktiga informationsmaterialet "HSB Uppdraget" läggs ut på webben, öppet för alla?

Kommer HSB Malmö att löpande redovisa för alla medlemmar exakt vad HSB Malmö gör och hur det går med denna process?

Om ej, varför?

Eftersom "vanliga" medlemmar saknar möjlighet att påverka HSB Riksförbund så måste fullmäktigeledamöterna ta sitt ansvar och prestera något i denna fråga.

Dessa utgåvor ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut tidningsutgåvorna, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

HSB Uppdraget producerar HSB:s riksförbund. Tidningen vänder sig till förtroendevalda och det pågår en diskussion om att lägga ut tidningen digitalt åt de dem. När det gäller vårt material som bladas in i Uppdraget, dvs HSB Malmö nytt, läggs det redan idag ut till de förtroendevalda.

Min kommentar:
Men vad var svaret på min frågeställning här (detta var inte riktigt svar på frågan)?
2.

"HSB Malmö Nytt" på webben

Kommer den informativa skriften "HSB Malmö Nytt" att fortsättningsvis läggas ut på HSB Malmös webbplats (från när?)?

Om ej, varför?

Dessa utgåvor ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut tidningsutgåvorna, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"... det är medlemmarna som styr verksamhetens inriktning.
Med medlemskapet följer inflytande, och medlemmarna har reelt inflytande i verksamheten.
I HSB finns en tydlighet beträffande vad den demokratiska medlemskontrollen betyder för fastställandet av mål och riktlijer och i beslutsfattande. Tydligheten finns på alla nivåer; i HSB-bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla den demokratiska medlemskontrollen och formen för inflytande.
Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras.
"


Svar från HSB Malmö:

Läs svar under 1.

Min kommentar:
Svaret under föregående fråga gav inte ens svar på den frågan, än mindre på frågan här.
3.

Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben

 1. Kommer HSB Malmö att lägga ut diskussionsunderlaget (som förtroendevalda fått med ett urval av det som det som skrivits i SDS om brf:ar och HSB) på sin webbplats?

 2. Om nej, varför?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

Vi har idag ingen överenskommelse med Sydsvenskan som medger att materialet får publiceras digitalt.

Min kommentar:
Undvikande/inget svar! Svaret på frågan är vad?
4.

Redovisning av förtroendevaldas respons

 1. Kommer HSB att i sin helhet redovisa den respons HSB ev. fått (enligt önskemål från HSB Malmö) på det av HSB utskickade diskussionsunderlaget om det som skrivits i SDS?

 2. Om nej, varför?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

Vi kommer att publicera det material som vi får in.

Min kommentar:
Kryss i taket! Det första och enda konkreta svar jag fick. Återstår att se om löftet uppfylls.
5.

Information om förtroendevalda på webben

 • Kommer HSB Malmö att börja informera medlemmarna (såväl som fullmäktige) vilka som är förtroendevalda (och av HSB utvalda extrapersoner) via HSB Malmös webbplats, och i så fall när?
Som det är idag är många förtroendevalda hemliga för alla medlemmar.

Det tycks som om fullmäktigeledamöterna sovit sig igenom stämmorna, eftersom de inte krävt detta långt tidigare (för sådär 80 år sedan).

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Vi utgår ifrån att respektive bostadsrättsförening informerar sina medlemmar om vem som representerar dem i olika fora. Då det gäller anställd personal på HSB Malmö ligger redan idag relevant information ute.

Min kommentar:
Det var inte svar på frågan !!!
Extremt undvikande och irrelevant svar (dvs inget svar på frågan).
6.

Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Kommer HSB att lägga ut (på webben) kontaktvägar till alla förtroendevalda inom HSB Malmö?

Alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på.

Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Som det är idag så är de flesta förtroendevalda mer eller mindre oåtkomliga för medlemmarna, och hur rimligt tycker HSB att detta är i en demokratisk medlemsorganisation?

Exempel: Inte en enda i valberedningen har en e-post adress som man kan kontakta valberedningen via. Valberedningen ligger dold på HSB:s webbsajt under fliken för styrelsen. Där finns inte en enda kontaktväg, inte ens ett telefonnummer. Ger onekligen intryck av att HSB Malmös styrelse inte vill att någon ska kunna kontakta den oåtkomliga valberedningen.

Samma gäller för revisorer, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud för HSB Riksförbund, etc., där vissa inte ens nämns med namn någonstans

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Vi utgår ifrån att respektive bostadsrättsförening informerar sina medlemmar om vem som representerar dem i olika fora. Då det gäller anställd personal på HSB Malmö ligger redan idag relevant information ute.

Min kommentar:
Det var inte svar på frågan !!!
7.

Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är

Presentation på HSB Malmös webbplats vem som arbetar med vad.

Jag vill att HSB Malmö förklarar på sin webbplats vad de olika anställda på HSB Malmö har för funktioner, inte minst så att medlemmarna vet vem de ska vända sig till i olika frågor.

Vad är t.ex. rubriken "Chef Medlem och information" för Börje Nilsson?
Vad innebär det i praktiken?
Vad är det för skillnad på "Informationschef" (Bengt Skånhamre) och "Chef Medlem och information" (Börje Nilsson)?
För vissa personer på HSB Malmö så gäller olika uppgifter.
T.ex. att Börje Nilssons arbetsuppgifter på vissa håll förklaras som "Chef Medlem och information" (vilket alltså inte säger någonting) och till andra är Börje Nilsson "Chef för Förvaltning och medlemsservice" (säger heller inte någonting).

För Börje Nilsson ger HSB i övrigt följande information;
Chef för Förvaltning och medlemsservice
Namn: Börje Nilsson
Arbetsuppgifter: Leda och utveckla medlemsverksamheten. Specialitét: styrelsearbete, stadgar, kooperation/bostadskooperation, kooperativ utveckling, internationellt biståndsarbete
Telefon: 35 78 57
Fax: 12 22 37
E-post: borje.nilsson
Ändrad:2005-09-13

Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

Chef Medlem och information är titel på den som ansvarar för affärsområdet med samma namn. Informationschef svarar för tryckt material ur koncernperspektiv.

Min kommentar:
Och svaret på frågan var?
8.

Informationsmaterial till webben

Jag önskar att allt informationsmaterial som styrelser och förtroendevalda får från HSB ska läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.

Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • Hur ställer sig HSB Malmö till detta förslag?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


9.

Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben

Kan HSB Malmö lova att HSB Malmö i god tid inför varje stämma på sin webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut;
 • - Kallelse
 • - Följebrev
 • - Dagordning
 • - Motioner
 • - Redovisning av valberedningens arbete
 • - Nomineringar till;
  • HSB Malmös styrelse
  • Revisorer (3 personer)
  • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
  • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer).
  • Ev övriga
 • - Presentation av nominerade
 • - Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen.
 • - Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman
Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Efter kraftiga påstötningar från mig så lade HSB Malmö ut det mesta av ovanstående information för första gången i historien år 2007, så att alla medlemmar gavs möjlighet att i alla fall få en liten inblick i vad som händer inom HSB Malmö.

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


VD Lars Danielsson skriver också;
"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende."
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB.
Utan information från HSB så begränsas nämligen medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom denna enkla metod att undanhålla medlemmarna information och kunskap.

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

HSB Malmö lägger redan idag ut material digitalt till de förtroendevalda. Vi kommer framöver att göra så även till medlemmar.

Min kommentar:
Ej svar på frågor! Min fråga var inte om "material", min fråga var om specifikt ovanstående uppräknade dokument!
10.

Stämmoprotokoll på webben

 1. Kan HSB Malmö lova att alla stämmoprotokoll i sin helhet (inkl. röstlängd) i fortsättningen kommer att läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma?
 2. Med minst 10 års historik
 3. Utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument?
 4. Så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn?

 5. Alternativ: De som vill ha en kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta!

 6. OBS!
  Den 9:e juni (men fortfarande daterat den 4/6) har följande text lagts till på HSB Malmös webbplats;
  "HSB Malmös styrelse har beslutat med hänsyn till den personliga integriteten att inte publicera röstlängden från föreningsstämman den 26 april på Internet."

  Hur förklarar HSB Malmö att det skulle vara något problem med hänsyn till den personliga integriteten att lägga ut röstlängden?
  Är det för att det är pinsamt för de fullmäktige som inte tagit sitt ansvar och representerat sin brf på stämman, om föreningens medlemmar skulle få reda på detta?
 7. Hur går detta resonemang från HSB Malmö ihop med HSB nya kod för föreningsstyrning och ETHOS, med öppenhet, insyn och demokrati?
  Har inte HSB Malmö för avsikt att följa koden och ETHOS?
 8. Är det inte snarare ett stort demokratiproblem att medlemmarna inte enkelt och snabbt kan se om de som företräder dem fullgör sina skyldigheter för det arvode de får?
 9. Kan inte HSB Malmö se fördelarna med att denna lista offentliggörs?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

VD Lars Danielsson skriver också;
"Styrelsen utses av medlemmarna och arbetar på deras uppdrag. Det får aldrig bli så att medlemmarna upplever sig som gisslan i sin egen bostadsrättsförening.".
Men är det bättre om medlemmarna känner sig som gisslan i HSB-organisationen?
Utan information och utan svar på frågor så blir detta naturligtvis konsekvensen.

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


HSB:s kod för föreningsstyrning;

1.3.5

"Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma skall återfinnas på föreningens hemsida. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas."
Har HSB Malmö och alla ombud/ersättare för HSB Riksförbund för avsikt att snarast försöka förändra denna usla del av HSBs kod för föreningsstyrning?

Not. Endast 133 bostadsrättsföreningar fanns representerade på HSB Malmös första årsstämma 2007. Dvs bara ungf. hälften av alla föreningar i Malmö!!!

Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


11.

Stämmoprotokoll till medlemmarna

På vilka av följande sätt kan en medlem få ut HSB Malmös stämmoprotokoll i sin helhet (senaste såväl som tidigare års)?
a) Skriftlig kopia av HSB Malmö?
b) Får själv ta en skriftlig kopia?
c) HSB Malmö lägger ut dokumenten på sin webbplats, utskrivningsbart (som jag efter mycket möda till slut lyckades få HSB Malmö till att göra för protokollet till årsstämman 2007, även om HSB Malmö bröt mot HSB:s kod för föreningsstyrning och spärrade detta dokument för utskrift)?
d) HSB Malmö skickar dokumenten via mail?

OBS!
Jag förutsätter att alla ovanstående nämnda sätt är möjliga beroende på den enskilde medlemmens önskemål, med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med öppenhet och insyn.


e) Jag önskar också kopior av stämmoprotokollen för de två stämmor där beslutet togs att bara valberedningen har rätt att bestämma vilka som ska ingå i HSB Malmös styrelse.

Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


12.

Redovisning av val

Kan HSB Malmö lova att HSB Malmö alltid senast tre veckor efter en stämma öppet och tydligt redovisar på sin webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö (vilket aldrig tidigare redovisats för medlemmarna... inte ens för fullmäktige)?

Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och det ska vara lätt att hitta i menyn!

Exempel. Den 27 juli (efter HSB Riksförbunds årsstämma, 29 maj 2007) har följande utsetts.
Styrelsen har utsett följande ombud till HSB Riksförbund:
Alf Gustavsson
Maj-Britt Thulin
Henric Lellky
Maria Bengtsson

och valberedningen i HSB Malmö har utsett:
Preben Karlsson

Styrelsens ombud når du via HSB Malmös adress. Det har däremot inte Preben någon.

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

HSB Malmö redovisar redan idag på webb-sida för styrelserna de val som är genomförda och på sida för meddelar information om vem som är valda till styrelse i HSB Malmö

Min kommentar:
Men vad var svaret på frågeställningen här?
13.

Vad gör HSB Malmö för demokratin?

1) Hur kommer HSB Malmö att arbeta med;
 1. hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera
 2. hur HSB vill att medlemmarna ska få relevant information
 3. hur HSB vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
Eftersom HSB Malmö gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med just detta så måste detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en del.

2) Exakt vad har HSB Malmö gjort så här långt?

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera".
Men kanske HSB Malmö först borde resonera fram riktlinjer för hur styrelsen inom HSB Malmö ska fungera? Alltid bäst att sopa rent framför egen dörr först!


Svar från HSB Malmö:

HSB Malmö bedriver såväl utbildnings- som upplysningsverksamhet i akt och mening att stärka medlemskap och styrelsearbete ute i bostadsrättsföreningarna. Däremot har HSB Malmö ingen möjlighet att ”tvinga” någon till att agera eller hantera frågor på visst sätt. Bostadsrättsföreningen är suverän i det avseendet.

Min kommentar:
Ytterst märkligt och undvikande svar. Svaret har inget med frågeställningarna att göra!
14.

Tillsättande av demokrati- och insynsråd

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Malmö ska tillsätta en projektgrupp som arbetar med demokratifrågor.

Jag ställer upp här, och jag kan t.o.m. åta mig att leda denna projektgrupp.

Medlemmar till detta demokratiråd ska företrädesvis bestå av engagerade medlemmar, med tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Det ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där samtliga, eller i alla fall en klar majoritet, ej innehar någon förtroendepost i någon förening, som väjs med utgångspunkt från kvalifikationer och engagemang.

Vad ska demokratirådet syssla med?
Sammanfattningsvis med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling av styrelse och HSB Malmö.
HSB Malmö ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela HSB utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens.

Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (t.ex. på HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum. De som ingår i demokratrådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå, och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.

FÖRSLAG 2:
HSB går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.
Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb eller direktutskick eller både och...).

• Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag?

Det är min förhoppning att HSB Malmö inte besvarar denna fråga med något allmänt och intetsägande som att styrelsen ska se över detta och fundera på eller "beakta" saken. Jag vill ha ett konkret svar, med styrelsens konkreta synpunkter.

VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB då kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är?


VD Lars Danielsson skriver också;
"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation.".
Det låter bra, men det är hög tid för HSB att visa i handling att man står för vad man säger, inte minst genom att HSB besvarar frågor samt lyssnar på och tar åt sig av den kritik som riktas mot HSB!


Citat:

"Att tillåta åsiktsskillnader räcker inte. Vi måste kräva dem."

(Robert F. Kennedy)


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


15.

Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information

 • Har HSB Malmö för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn (i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod)?
 • Hur kommer HSB Malmö att informera medlemmarna om denna avsikt?
 • På vilka sätt kommer HSB mer konkret att visa detta (i skrift och i agerande)?
 • På vilka sätt kommer HBS Malmö att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna)?
Med öppenhet så försvinner i princip alla problem! Som det är idag, där i princip allting är hemligt för medlemmarna och där informationen till medlemmarna är minimal så vet naturligtvis såväl tjänstemän på HSB som förtroendevalda att de inte behöver prestera något, för det är ändå ingen som kan upptäcka att de är t.ex. oengagerade, viljelösa, apatiska, etc.

Med den ej existerande öppenheten som finns inom HSB Malmö så vet såväl styrelse som övriga förtroendevalda och tjänstemän att de kan bete sig hur illa som helst, för det mesta kommer ändå aldrig att se dagens ljus.

Det är detta som är kärnproblemet inom HSB Malmö, och det måste förändras!

Är HSB Malmö införstådd med detta?


VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB själv är?


Svar från HSB Malmö:

Sedan årsskiftet ger HSB-rörelse ut en egen tidning. I denna återfinns artiklar som talar till våra värderingar. Det gäller även de sidor som vi producerar med HSB Malmö innehåll
tillsammans med en utbyggnad av vår hemsida är det ett exempel på hur vår kommunikations plattform förbättras mot medlemmarna.

Min kommentar:
Luddigt svar på en av 4-5 delfrågor. Och svaret på mina frågor var?


16.

Forum för medlemmarna

 1. När kommer HSB Malmö att öppna upp forumet (för medlemmarna) som stängdes ner för några år sedan på HSB Malmös webbplats, dvs när får HSB Malmös medlemmar ett forum att fritt diskutera i (dvs som inte stängs ner av HSB om de med "avvikande" åsikt yttrar sig)? HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar (där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande). Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. missbruk.

 2. Vad är anledningen till att detta forum inte öppnats upp för flera år sedan?
VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals på något sätt, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?

Vad tror HSB Malmö är skälet till att det i princip inte finns någon brf med aktivt forum?


Svar från HSB Malmö:

Dessa båda frågor, a och b, hänger samman med de förbättringar vi gör med vår hemsida och att organisationen har personella resurser att administrera detsamma.

Min kommentar:
Vilken fråga var detta svar på?
Ett extremt undvikande svar (som alltid) = inget svar !

Not.
HSB lägger 3 miljoner kronor (via designbyrån Oktavilla) under 2007 på att förbättra sin webbplats. Vad som går att uttolka från denna webbsida så rör det sig bara om HSB Stockholms webbplats.
"Oktavillas jobb blir nu att göra om designen på webben samt att koppla ihop den med HSB:s nya verktyg som just nu håller på att tas fram" (Ann Panzar, projektledare på HSB).
17.

Forum för valberedarna

 1. Varför har inte valberedarna fått ett forum på webben (styrelsenätet) att diskutera i?
  Trots flera påminnelser från mig under ett antal månader om denna fråga så har jag inte fått något konkret svar!

 2. När kommer HSB Malmö att se till så att detta sker?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att valberedningen ska fungera".
Tycker HSB Malmö att HSB Malmö underlättar för valberedningarna när HSB Malmö inte ens kan bistå med ett gemensamt forum för valberedarna?


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


18.

HSB Malmös styrelseforum

 1. Vad är skälet till att även HSB Malmös styrelseforum stängts ner (för länge sedan)?

 2. Exakt när kommer detta forum att öppnas upp igen?


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


19.

Ombud/biträde i valfri HSB-brf

HSB Malmö, precis som HSB Riksförbund och nästan alla HSB regionföreningar (jag har ställt frågan till alla HSB-föreningar i Sverige och fått svar från i princip alla föreningar), tolkar stadgarna som att man bara får agera ombud/biträde i sin egen förening. Detta är en så otroligt korkad tolkning att det är svårt att tro att någon ens vågar förlöjliga sig själv med ett så dumt påstående.

Vem som helst med det minsta sunt förnuft begriper naturligtvis att det inte är någon större vits med att agera biträde i sin egen förening. Det behövs självfallet ingen fullmakt för att få närvara på stämman i sin egen förening! HSB Riksförbunds ordförande säger till mig att HSB inte vill att en medlem ska ha möjlighet att t.ex. ta med sig en advokat på en stämma, men det är ju bara ett synnerligen dumt & odemokratiskt argument, enligt mig.

Hur försvarar HSB att en styrelse helt fritt (utan något som helst stöd i varken lag eller stadgar för detta) får ta med sig vem som helst, t.ex. advokater, så som t.ex. styrelsen i min förening gjort, medan medlemmarna ska sakna denna rättighet?

Varför denna särbehandling av medlemmar?

Tycker HSB att det med HSB:s märkliga definitioner och tolkningar är bra att medlemmarna i detta avseende är helt rättslösa?

Tycker HSB att denna av HSB satta begränsning av medlemmarnas rättigheter är demokratisk?


Se denna sida för vad som gäller idag; http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm.
 1. Ser HSB Malmö något hinder för att en medlem i en HSB-brf deltar som ombud/biträde i en annan HSB-brf, alltså helt bortsett från vad stadgar säger eller inte säger?

 2. I så fall exakt vad?

 3. Har HSB Malmö för avsikt att verka för att snarast se till så att det skrivs in i stadgarna (såväl brf-stadgarna som HSB-föreningens stadgar) att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (oavsett region naturligtvis, men i första hand inom samma region)?

 4. Om HSB Malmö vill verka för demokrati, öppenhet och insyn samt följa värderingarna i ETHOS samt HSB:s nya kod för föreningsstyrning så måste det väl vara viktigt för HSB Malmö att se till så att HSB-medlemmar kan agera ombud och biträden i andra HSB-föreningar än sin egen. Tycker inte HSB så?
När HSB Malmös "juridiskt kunnige" Stellan Håkansson hånleende och med uppenbart nöjd min lyckas lura medlemmarna i en Malmö-förening att stadgarna säger att man bara får vara biträde i sin egen förening (vilket bevisligen stadgarna inte alls säger!) så är det inte utan att man undrar om HSB lever i tron att medlemmarna är till för HSB i stället för tvärtom.
HSB lyckades den gången (som brukligt är) att inskränka enskilda medlemmars rättigheter. HSB fick stämman att tro att reglerna är så odemokratiska att HSB hade rätt att förvisa biträdet i denna förening. Men nu är det dags att visa HSB vem som bestämmer. Det är inte HSB, hur gärna de än vill tro detta, utan det måste vara sunt tänkande medlemmar som inte acceptrar att HSB kränker deras rättigheter!


Börje Nilsson ("Medlem och information") på HSB skriver;
"Det bjuds i denna tid också stunder till eftertanke då vardagen kanske inte rusar iväg lika hektiskt. När man läser det som skrivits i Sydsvenskan artiklar behöver man kanske fundera över om det finns saker att utveckla för att HSB skall uppfattas som den trygga, demokratiska organisation vi är".

Hög tid för HSB Malmö att visa att HSB Malmö står för vad de säger!


VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals (där t.ex. diskussion i forum inte tillåts), hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är?
Tycker inte HSB Malmö att HSB malmö borde föregå med gott exempel?


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


20.

Utökning av medlemmarnas rättigheter

Kommer HSB Malmö att verka för att det i demokratisk ordning ska bli möjligt för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer till sin brf:s stämma (precis som styrelser alltid kunnat göra, och har gjort), även om detta biträde inte är medlem i HSB?

Om ej, varför?

Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


21.

Stadgeändring valberedning

Nedanstående text måste tas bort från HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen");
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".
och ersättas med;
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen."

BAKGRUND:
HSB Malmö har en paragraf i sina stagar som strider mot hur det annars fungerar i alla andra föreningar!!!
Man får inte på fullmäktigesammanträdet tillfoga namn, utan HSB Malmö tvingar alla till att gå via den utnämnda valberedningen!
Efter att ha gått igenom andra HSB-regioners stadgar så tycks det bara vara HSB Malmö som har infört denna demokratihämmande paragraf!!!

IDAG: Valberedningen väljer styrelse!
Som det fungerar idag är det inte medlemmarna som väljer styrelse, det är inte ens fullmäktige som väljer vilka som ska ingå i styrelsen, utan det är en liten odemokratisk valberedningsgrupp som (till synes i samarbete med den aktuella styrelsen) väljer ut vilka som ska tillåtas att "väljas" på årsstämman av fullmäktige.
Valberedningen plockar alltså ut 7 personer som fullmäktigeledamöterna får välja, i ett spel för galleriet att det förekommit ett val i demokratisk ordning.
Fullständigt odemokratiskt!

Konsekvenserna av nuvarande demokratibegränsning i stadgarna blir också att endast valberedningen kan bestämma vem som ska ingå i valberedningen och endast valberedningen kan avsätta valberedningen.


Som det borde fungera!
I en demokratisk organisation tar i stället valberedningen fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.

Nu vill man gärna tro att mycket värre än så här kan det väl aldrig bli. Fel !!!
Det toppas av att HSB Malmö och fullmäktige tagit sig rätten att besluta om att enskilda medlemmar ej har rätt att föreslå någon till en förtroendepost inom HSB Malmö.
Till och med brf:arnas valberedningar diskrimineras ordentligt.
Så här står det i valberedningspolicyn;
"Nomineringsrätt
Nomineringsförfarandet
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen.
Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.".

Den som satt ihop ovanstående formulering kan inte ha varit riktigt nykter, men man undrar över stämmans tillstånd som kan acceptera något så här helt vansinnigt!

HSB är ofta mycket glada över att nämna ordet "parlamentariska" så ofta som möjligt. Men jag undrar hur många som egentligen vet vad ordet betyder. För som inte känner till detta så innebär det att det "folket" har inflytande över de som bestämmer... precis som i HSB ... eller?

Frågor till HSB Malmö:
 1. Hur har HSB Malmö lyckats få fullmäktige att införa denna extremt demokratihämmande begränsning, och när har detta skett?
 2. Kommer HSB Malmö att verka för - i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS - att ovanstående stadgeparagraf snarast tas bort (senast före nästa årsstämma)?
 3. Kommer HSB Malmö att kalla till två extrastämmor snarast möjligt för att plocka bort tillägget i HSB Malmös stadgar som säger att val endast kan ske genom valberedningen?
Valberedningen lyckades få de frånvarande (i tankarna) fullmäktigeledamöterna till att dubblera valberedningens redan höga arvode på den första årsstämman 2007, under förespeglingen att valberedningen kanske skulle börja prestera något för sitt arvode, men det innebar tyvärr inte att valen skulle bli mer demokratiska!

VD Lars Danielsson skriver;
"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation.".
Men om HSB i övrigt inte är demokratisk, hur ska demokrati någonsin kunna införas i brf:arna, menar HSB?


VD Lars Danielsson skriver också;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


Svar från HSB Malmö:

Detta är något som återfinns i våra stadgar och baseras på en motion till fullmäktige från en av våra bostadsrättsföreningar.

Min kommentar:
Luddigt svar på en av 3 delfrågor.
Förstår ej svaret, och vad har det med frågan att göra?
22.

Information till medlemmarna

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Malmö lägger ut all skriftlig information på sin webbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening.
T.ex.;
 • Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen (9,50:- + moms & frakt)
 • Vem ska underhålla bostadsrätten? (8,00:- + moms & frakt)
 • Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar (9,50:- + moms & frakt)
 • Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad (9,50:- + moms & frakt)
 • Här ska vi trivas (9,50:- + moms & frakt)
 • Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
 • "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
 • Tolkning av HSB:s mösterstadgar §14
 • Vem betalar vattenskadorna?
 • Och allt annat.
Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

FÖRSLAG 2:
Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB:s webbplats ("Bostadsrättsjuridik", etc).
Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

BAKGRUND:
Om HSB är en demokratisk medlemsorganisation så ska HSB inte tjäna pengar på att medlemmarna får information om vad som gäller i en bostadsrättsförening eller vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem.
Och informationen till medlemmarna ska inte begränsas genom att medlemmarna måste betala för att få information!
Som det är idag så har HSB ett antal informationsblad och dylikt som brf:arna kan beställa.

Men varför hänger HSB inte med i utvecklingen och lägger ut all denna information på sin i övrigt nästan totalt informationslösa webbsajt (med en inom parantes sagt fullständigt oanvändbar sökfunktion)?

I en kooperativ organisation som HSB så ska det inte bara vara vissa förunnat att få tillgång till information om vad som gäller inom organisationen. Detta är synnerligen odemokratiskt!

För de brf:ar eller medlemmar som fortfarande vill beställa skriftligt material i pappersform så finns det naturligtvis inget hinder för detta, bara för att det också finns på Internet.

Fråga till HSB Malmö:
Kommer HSB Malmö att följa mina förslag enligt ovan (i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS), eller vad har HSB Malmö att opponera mot dessa?

VD Lars Danielsson skriver;
"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende."
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB. Utan information från HSB så begränsas emellertid medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom detta.

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Extrafrågor ej hörande till övriga frågor;
"Sedan undrar jag över det du lagt ut på HSB Malmös webbplats;
"Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än fullmäktigeledamöterna."

1. Var står detta i klandret?
Var och en som är läskunnig och som läser klandret kan direkt se att det inte finns någon möjlighet att ens kunna göra denna tolkning att Brf Misteln vill begränsa öppenheten.
Det går helt enkelt inte att göra denna tolkning hur mycket man än anstränger sig för att vilja ha det till att detta skulle vara vad som sägs i klandret.
2. Har HSB Malmö för avsikt att å det snaraste gå ut och tydligt dementera denna uppgift från er?
3. Har ni frågat Brf. Misteln om det är detta Brf Misteln avser (för de som skrivit klandret vet väl bäst vad de klandrat, eller?), och har då Brf Misteln sagt att Brf Misteln vill begränsa öppenheten?
Jag som har läst klandret (och dessutom är läskunnig) kan se att Brf Misteln tvärtom vill utöka öppenheten!
4. Exakt vad finns det att förhandla om i Malmö Tingsrätt?
b. Bör inte HSB Malmö gå ut till medlemmarna och informera dem om vad HSB Malmö kan tänkas vilja förhandla om?"


Svar från HSB Malmö:

Då det gäller den stämningsansökan som är inlämnad till Malmö Tingsrätt från bostadsrätts-föreningen Misteln i Malmö vill jag inte genom svar föregripa tingsrättens agenda

Min kommentar:
Eh???
23.

Organisationsschema för HSB

 1. Kommer HSB Malmö att besvara den fråga jag skickat runt i HSB organisationen, men som ingen på HSB kunnat eller velat besvara, dvs hur HSB Malmös samt även hela HSB:s organisation ser ut idag (komplett och dagsaktuellt organisationsschema med antal anställda och med planerade förändringar, etc)?
  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut informationen, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 2. Om HSB saknar ett organisationsschema, när har HSB tagit fram detta till medlemmarna?

 3. Tycker inte HSB att medlemmarna inte ens skulle behöva fråga efter detta, utan ett organisationsschema borde finnas som allra första del när HSB:s webbplats togs i bruk (löpande uppdaterad, i stället för en gång per 5:e år eller så)?
När får jag svar?

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

Vi arbetar med att ändra vår hemsida. Bland de nyheter som kan finnas är att på ett enkelt och tydligt sätt presentera vår organisation. Jag kan idag inte uttala mig om när detta arbete är helt klart. Däremot är det min förhoppning att så sker inom de närmaste månaderna.

Min kommentar:
Oj, så luddigt svar på en så enkel fråga!
Att HSB Malmös webbplats ska förbättras har jag fått som svar på ett flertal frågor under det senaste halvåret. Någon förändring av webbplatsen har däremot inte gjorts.
24.

Info om när styrelsen har sina styrelsemöten

Jag vill i egenskap av medlem i HSB se när HSB Malmös styrelse har sina styrelsemöten.

Kommer HSB Malmö att lägga ut information på HSB Malmös (annars väldigt torftiga, enligt min bestämda mening) webbplats så att medlemmarna kan se bl.a.;
a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
b. När nästa extra styrelsemöte är.
c. När tidigare styrelsemöten varit.
d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
f. Vilka beslut som tagits (övergripande).

Allt i enlighet med den öppenhet och insyn som gäller enligt ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan, där HSB påstår att den viktigaste punkten är "Trygghet") och HSB:s nya kod för föreningsstyrning.

Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

g. Om det är någon av ovanstående punkter (a-f) som HSB Malmö inte vill lägga ut på HSB Malmös webbplats så vill jag be om en specifik förklaring för varje punkt om anledningen till detta!

h. När har HSB Malmös styrelse sitt nästa styrelsemöte?

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


25.

HSB Malmös information om medlems rätt att motionera

 1. Exakt hur kommer HSB Malmö att informera SAMTLIGA HSB-medlemmar (enl. löfte i svar på motion på HSB Malmös årsstämma) om att alla medlemmar i HSB Malmö har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma?

 2. Exakt när kommer detta att ske?

 3. Varför har HSB Malmö inte direkt efter årsstämman (och fortfarande inte än idag) lagt ut förberedande information om detta på HSB Malmös webbplats?

 4. När har HSB Malmö för avsikt att lägga ut denna viktiga information på HSB Malmös webbplats?
  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut informationen, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
Anledningen till denna frågeställning är att att det måste annonseras såväl i media som komma i samband med utskick av avier för årsavgift samt skrivas tydligt på HSB Malmös webbplats, om informationen ska komma alla till del, och informationen ska vara tydlig nog.

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!

OBS!!!
HSB Malmös styrelse begår lagbrott. Igen!

Ovanstående frågor ställdes till HSB Malmös styrelse 2007-08-22.
Trots min påminnelse här så struntar styrelsen i att följa stämmobeslutet.
Den 31/1 är sista dagen för inlämnande av motioner men fortfarande i januari 2008 så har HSB Malmö inte gått ut med någon information enligt det stämmobeslut som togs på årsstämman 2007.
Utdrag från det justerade stämmoprotokollet 2007-04-26;
34. Motion nr 2, från Brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet.
Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida att information skall ske genom dagspress och/eller i samband med avisering av månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal ett.


Avgiftsavierna för kvartal 1 har skickats ut, men ingen information om enskild medlems motionsrätt till HSB Malmös årsstämma fanns med där. Inte ett ord har nämnts om detta på HSB Malmös webbplats och inget har skrivits i media.

HSB Malmös styrelse begår ett lagbrott som inte följer stämmans beslut, men trots detta är det ingen som ens reagerar på lagbrott.

Är det så att det enda sättet att få HSB Malmös styrelse att följa lagar och regelverk är att dra styrelsen inför rätta i varje fråga? Styrelsen svarar ju inte ens på frågor!

Det finns inga ursäkter för detta nonchalanta beteende av HSB Malmös styrelse mot medlemmar och regelverket.

Revisorerna ska kontrollera att stämmobeslut följs. Varför har de inte reagerat?

Är man inte helt tappad bakom en vagn så begriper man att om det går att bryta mot något så fundamentalt som att stämmobeslut ska följas så faller hela systemet ihop som ett korthus. Bostadsorganisationen ska vara ett föredöme för bostadsrättsföreningarna genom att visa hur det ska fungera i en styrelse. Denna styrelse gör det motsatta. HSB Malmös styrelse visar gång på gång hur det defintivt inte får gå till i en styrelse. Är det då konstigt att det finns så många dåliga styrelser?

Att styrelsen inte ens gått ut med den minsta information om enskilda medlemmars motionsrätt på HSB Malmös webbplats visar tydligt att detta är något som HSB Malmö i det längsta vill undanhålla medlemmarna.

Det är ytterst sällsynt att det skrivs motioner till fullmäktigesammanträdena (uppskattningsvis 98 % har aldrig skrivit en motion). Fullmäktigeledamöterna engagerar sig inte i det uppdrag som medlemmarna gett dem, och medlemmarna är lyckligt ovetandes om att deras förtroendevalda inte presterar något.

HSB Malmös styrelse har inte ens gått ut med en påminnelse på HSB Malmös webbplats om att sista datum för inlämnande av motioner är den 31/1. Det skrivs inga motioner och så vill HSB Malmös styrelse att det ska fortsätta att vara. Det ska helt enkelt inte förekomma demokrati inom HSB.

I min egen brf struntar styrelsen i att följa stämmobeslut. De ser att det inte får några konsekvenser och de lär sig av HSB Malmös styrelse.

Frågan är om det är rimligt att en styrelse får sitta kvar som missbrukar medlemmarnas förtroende på detta synnerligen allvarliga sätt? Hade det funnits den minsta självinsikt/självkritik i denna styrelse så hade de avgått frivilligt. Men med det orimligt höga arvodet utan det minsta lilla prestationskrav så kommer garanterat dessa giriga personer att klamra sig fast så långt det går vid sina poster.

Även samtliga fullmäktigeledamöter missbrukar förtroendet bland de som valt dem när de inte reagerar på något av alla de fel, "misstag", brott och kränkningar som begås av HSB Malmös styrelse.

Det är beklämmande att alla fullmäktigeledamöter bara stillatigande låter HSB Malmös styrelse begå så allvarliga fel som begicks på årsstämman 2007. Ännu värre blir det när dessa fullmäktigeledamöter sedan låter en enda förening ensam sköta talan för 42.000 medlemmar när det i stället borde ha varit en hundraprocentig uppslutning bland fullmäktigeledamöterna för Brf Misteln när de klandrar den så uppenbart felaktigt genomförda stämman och det så genomgående felaktiga protokollet från årsstämman.

Fullmäktigeledamöterna slår nu nytt bottenrekord när de inte ställer sig upp och enhälligt kräver styrelsens avgång för att styrelsen ej följer stämmobeslut.

Dessutom;
En styrelse som väljer att gå i svaromål i domstol i stället för att rätta upp de fel som begåtts (och som styrelsen pga den överväldigande bevisningen t.o.m. i vissa delar tvingats erkänna vara felaktiga) torde ha förbrukat hela sitt förtroendekapital bara genom detta. Med råge! Denna styrelse har visat vad den går för, och det är verkligen inget som imponerar.

Detta är sannerligen inte en styrelse som värnar om medlemmarna eller som ser till medlemmarnas bästa. De ser bara till sitt eget personliga bästa.

Det har nu dessutom bevisats att HSB Malmös styrelse vägrat (innan klander av stämma lämnats in) att föra en dialog om de fel som begåtts. Det fanns ingen annan möjlighet än att klandra stämman. HSB Malmös styrelse tvingade själva fram detta.

Efter att klandret lämnats in så hade HSB Malmös styrelse ingen lösning att erbjuda för att slippa gå igenom rättsprocessen (om HSB Malmö hävdar att de gjort någon ansträngning i detta avseende så kan jag utlova att det är en lögn, och dessutom en lögn som kan bevisas som en sådan).

Det hela blir inte precis bättre av att HSB Malmös styrelse och VD med rena maffiametoder försökt skrämma brf Misteln att dra tillbaka sitt klander av de fel begicks på årsstämman. Med direkta eller indirekta hot som att "slå benen av dem längs med fotknölarna" och att HSB Malmö har resurser som alla medlemmarnas pengar att förbruka till styrelsens stöd.

Det är skrämmande att det bara är en förening av 250 som står på medlemmarnas och rättvisans sida.


26.

Bekräftelse från HSB av mottagande av motioner

 1. Varför har HSB Malmö aldrig bekräftat att de tagit emot motioner från medlemmarna?
 2. Kan HSB Malmö utlova att alla som skickar in motioner till HSB Malmö i fortsättningen omedelbart får en skriftlig bekräftelse på exakt vad som tagits emot?
 3. Kommer HSB Malmö att se till så att det förs in i stadgarna att HSB Malmö måste bekräfta alla skrivelser?
OBS!
Jag har fler förslag på stadgeändringar och HSB Malmö borde lämpligtvis gå ut med en allmän förfrågan (årligen) om vilka önskemål på stadgeändringar som finns bland medlemmarna, så att dagens luddiga stadgar kan förändras till något som är till nytta för alla.
Hur ställer sig HSB till detta förslag?

Jag tycker det hör till vanligt normalt hyfs att man gör en så enkel sak som att bekräfta att man tagit emot skrivelser, men speciellt något så här viktigt. Eftersom HSB dock inte gör detta så är det viktigt att det fastställs i stadgar att så måste ske.

Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


27.

Motioner diskuteras med motionärerna

HSB Malmö ska diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett svar på respektive motion i stället för som idag där HSB svarar på motioner fristående från kontakter med motionären.

Det ska alltså inte vara möjligt för HSB Malmö att t.ex. svara att de inte förstår motionen (helt eller delvis, direkt eller indirekt). HSB Malmö ska ha skyldighet att kontakta motionären så att inga missförstånd riskerar att uppstå.

Att det ska fungera så här är en självklarhet... även om det aldrig någonsin i historien förekommit (mer än i extrema undantagsfall). HSB måste föregå med gott exempel så följer förhoppningsvis brf:arna efter.

VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


28. - TILL DEN INSTÄLLDA EXTRASTÄMMAN 2007

Medlem ska ha rätt att försvara motion

Som medlem i HSB Malmö har jag den självklara rättigheten att lämna in en motion till HSB Malmös årsstämma.

HSB Malmö vill däremot stoppa mig och andra medlemmar (såväl via HSB Malmös stadgar som i protokollfört inledningstal av HSB Malmö/Alf Gustavsson) från att argumentera för, försvara, och förtydliga motioner på stämman.

Som man kan se från motionerna till HSB Malmö så svarar HSB Malmö inte alltid i enlighet med regelverket, dvs med vad som egentligen gäller i lagar och stadgar. Även andra direkta eller indirekta fel förekommer i svaren från HSB Malmö.

I de svar HSB Malmö lämnar på mina motioner i min lokala bostadsrättsförening så är svaren från HSB Malmö ej heller där alltid enligt lagar och regler, men där har jag i alla fall en möjlighet att bemöta oriktigheterna i HSB Malmös svar.
 • - HSB Malmö (samma problem i alla HSB regioner) kan alltså i sina svar på motioner mer eller mindre lura fullmäktigeledamöterna på ett fullständigt odemokratiskt sätt, utan att jag som motionär (och insatt i den motion jag skriver) ska ges en möjlighet att t.ex. förklara felaktigheterna i de svar HSB ger till mina motioner.
 • Jag ska inte kunna bemöta varken det skriftliga svar HSB gett på mina motioner eller de muntliga svar HSB ger på stämman?
 • Jag ska ej heller kunna delta i den diskussion som uppstår på årsstämman med anledning av min motion?
 • Jag ska ej kunna korrigera de eventuellt felaktiga påståenden och argument som framförs av andra medlemmar av motsatt åsikt?
 • Hur demokratiskt tycker HSB Malmö detta är att inte kunna styra och påverka sin egen motion, medan alla andra (dvs HSB Malmö och alla andra fullmäktigeledamöter av motsatt åsikt) kan göra detta för min motion?

 • - Jag ska alltså som motionär, men ej fullmäktigeledamot, ej kunna utveckla min motion på stämman precis så som man i demokratisk ordning gör överallt annars.
 • Hur demokratiskt är detta?
 1. Varför finns inget om detta med i den av HSB framtagna koden för föreningsstyrning?

 2. Kommer HSB Malmö att (före nästa årsstämma) kalla till extrastämmor för att införa i HSB Malmös stadgar att alla motionärer har full yttranderätt på stämman?
VD Lars Danielsson skriver om medlemmarna;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur deras möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas".
Tycker HSB att HSB Malmös unika begränsning i medlemmarnas motionsrätt är att stärka medlemmarnas möjligheter att påverka och framföra synpunkter?


VD Lars Danielsson skriver också;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


PS. Tacksam om besked för en ungefärlig uppskattning när jag får svar på mina 20 frågor.

Tidigare version;
FÖRSLAG:
Jag föreslår att det stadfästs en gång för alla att de som motionerar till HSB Malmö alla äger rätt att på årsstämman försvara, argumentera för och förtydliga de motioner som medlemmen skriver.
Jag föreslår att en paragraf om detta förs in i stadgarna enligt ovan.

BAKGRUND:
Som medlem i HSB har man rätt att motionera till HSB:s regionavdelning. Tyvärr vill vissa regionavdelningar, varav HSB Malmö är en av dessa, stoppa motionärer som inte ingår i fullmäktige från att argumentera för, och försvara, och förtydliga sin motion på årsstämman.

Som man kan se inte bara från motionerna till HSB Malmö, utan även från de motioner som skrivs i vissa bostadsrättsföreningar (där HSB svarar på medlemmarnas motioner i stället för att bostadsrättsföreningens styrelse gör detta) så svarar HSB ej heller på motioner enligt hur lagar och andra regelverk ser ut.

På HSB Malmös årsstämma 2007 (precis som på förmodligen alla stämmor tidigare), så inledde styrelseordförande Alf Gustavsson stämman med att räkna upp vilka som hade rätt att yttra sig på stämman. I dessa ingick HSB Malmös tjänstemän (trots att detta inte följer stadgarna), men däremot inte de medlemmar som skrivit motioner.


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


29.

Mera makt till medlemmarna

HSB Malmö har "gratiskurser" (inget är gratis!) för förtroendevalda (i huvudsak styrelserna), men för vanliga medlemmar finns inte detta.
Förstår HSB vinsterna med att medlemmarna informeras och engageras?

Har HSB för avsikt att inte bara ge styrelserna mer makt (HSB skriver på sin webbplats; "Kunskap är makt!"), utan att även vanliga medlemmar erbjuds kunskap... och makt?

Förslagsvis genom medlemsutbildningar per förening, där HSB lägger ner energi på att locka så många medlemmar som möjligt.

Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning;
 1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
 2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
 3. Demokrati, engagemang och information
 4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
 5. Internrevisor, valberedning
 6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
 7. Föreningens stadgar och normalstadgarna
 8. Att läsa en årsredovisning
 9. Underhållsansvaret
 10. Ekonomin i föreningen
 11. Lokala ordningsregler
 12. Vad är på gång?
Medlemmarna får ett i förväg utskickat informationsmaterial med kursens innehåll.
Utbildningen ligger på 8-16 timmar, uppdelat på flera dagar, där punkt 1-7 betas av under den första dagen (gärna i två omgångar).
  Hur ställer sig HSB Malmö till mitt förslag här på medlemsutbildning?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


30.

Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!

Kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
HSB skriver i § 1.3.5;
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet".
HSB har därmed stärkt sin maktposition och rejält minskat demokratin.
HSB nämner inget om att alla personval rent logiskt självklart alltid ska ske genom sluten omröstning.

För att få igenom detta i respektive region i landet måste dock stadgarna ändras. Om det finns en enda fullmäktige i landet som röstar för denna förändring så är det skandal!

Det är viktigt att medlemmarna kräver svar från sina fullmäktige i föreningen över hur de kommer att rösta avseende koderna på HSB:s fullmäktigemöte om stadgeändringar.

De som kommer att rösta för stadgeändringar enligt denna paragraf (och vissa andra);
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet"
måste snarast sparkas som fullmäktige av medlemmarna!

I demokratiska organisationer så stadgas det i stället;
"Val ska dock förrättas genom sluten röstning, om någon begär det".

Jag vill att HSB för in i stadgarna att personval på HSB Malmös stämmor alltid ska genomföras med "sluten" omröstning.
Och helst så att det protokollförs och offentliggörs vilken förening som har röstat på vem.
 • Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag, och kommer HSB malmö att verka för att denna stadgeändring införs?

OBS!
I HSB Malmös årsredovisning 2006 skriver styrelseordförande Alf Gustavsson följande;
"Nationellt har vi under året varit engagerade i att utveckla de etiska koder som ska vara vägledande för arbetet inom HSB. Avsikten är att det ska bli svårare att göra fel och vara enkelt att göra rätt."
samt
"Från HSB Malmö har ordförande Alf Gustavsson, vd Lars Danielsson och före detta vd Greg Dingizian ingått i ledningsgruppen, samt i arbetsgruppen för utformning av HSB-koderna."

HSB Malmö har alltså varit högst delaktiga i att ta fram bl.a. denna paragraf om röstning!

I årsredovisningen står det även;
Under 2005 har HSB Riksförbund inlett ett arbete med "kod för föreningsstyrning" som har sin grund i Svensk kod för bolagsstyrning. Avsikten ... är att skapa tydlighet och enkelhet i de grundläggande rutiner som gäller demokrati, ekonomi och kontroll över hur medlemmarnas medel förvaltas inom HSB:s föreningar liksom tydlighet i HSBs roll som kooperation.Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


31.

Förklaring av styrelseförsäkring

 1. Vad exakt täcker den försäkring som omfattar ledamöter i en bostadsrättsförenings styrelse (dvs EXAKT hur ser försäkringsformuleringen ut här)?

 2. Vilket försäkringsbolag har HSB för denna försäkring?

 3. Vad kostar denna försäkring medlemmarna?

 4. Kommer HSB Malmö att offentliggöra all information om denna försäkring på sin webbplats?
  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbart, det ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 5. Gäller denna försäkring endast styrelsen (och ej revisorer)?

 6. Hur ofta har denna försäkring utnyttjats?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE !!!


32.

Korrekt register över förtroendevalda

Kommer HSB Malmö att se till så att HSB Malmö får ett korrekt register över förtroendevalda (och HSB-ledamöter) i framtiden, så att utskick görs utan att en stor del missas i dessa utskick?

Svar från HSB Malmö:

HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar in till oss. Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde uppstår det från gång till annan felaktighet vid utskick.

Min kommentar:
Ja, det var ett luddigt svar om jag hade ställt frågan varför HSB Malmös register alltid tycks vara så felaktigt. Men nu var det inte ens den frågan jag ställde.
I varje brf styrelse sitter det en HSB-representant,. Kanske man skulle kunna tänka sig att denna person informerar HSB om vilka som är förtroendevalda i föreningen?
33.

Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar

Har HSB Malmö för avsikt att återinsätta funktionen "medlemsrådgivare", och i så fall när?

HSB (hela organisationen, inte bara HSB Malmö och HSB Riks) tycks vara livrädd för att svara skriftligt på frågor, men jag vill föreslå att medlemsrådgivning införs med skriftliga svar.
Dvs det ska vara möjligt för medlemmarna att mejla frågor till HSB och få skriftliga svar.

Detta är något som bevisligen måste till för att svaren ska bli någorlunda vettiga, och för att medlemmarna ska ha en rimlig chans att få svar som är av något värde.

HSB Malmö skriver så här på sin webbplats;
"Våra medlemmar har bl.a. tillgång till kvalificerad rådgivning i boendefrågor speciellt inriktat på bostadsrättsboende".

HSB Malmö plockade i smyg bort denna tjänst som medlemsrådgivare (tidigare Anders Olsson) och hänvisar idag till den starkt begränsad medlemsrådgivningen på HSB Riksförbund (mellan kl 11.00 - 13.00 på tel.nr. 08-785 36 36).

Jag har testat denna medlemsrådgivning i Stockholm, och kan tyvärr bara konstatera att de muntliga svar som ges där av HSB ofta inte är varken relevanta eller korrekta.
Men det är också en naturlig konsekvens av att endast muntliga svar ges, eftersom ingen då behöver stå för vad som sägs.

Svar från HSB Malmö:

Medlemsrådgivning till enskild medlem är infört igen.

Min kommentar:
Det var ett luddigt och partiellt svar på frågeställningen.
Dessutom, varför har HSB Malmö inte informerat om detta, och hur gör medlemmarna då för att få denna rådgivning?
34. NU UTLAGD PÅ HSB MALMÖS WEBBPLATS

Kod för föreningsstyrning på webben

 1. Kommer HSB att lägga ut all information om den av HSB i maj 2007 antagna koden för föreningsstyrning, så att medlemmarna får ta del av denna information, och i så fall när?
  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut informationen, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 2. Om ej, varför?

 3. Vad är skälet till att detta inte gjorts tidigare?
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


Svar från HSB Malmö:

Kodarbete och dess innebörd kommer att publiceras på hemsida.

Min kommentar: Den har nu äntligen publicerats, men inget svar på fråga 3.


Jag har av HSB Malmös styrelse blivit utlovad svar på 34 frågor som jag ställt för några månader sedan (efter ett löfte från HSB Malmös styrelse att alla medlemmars frågor ska besvaras, såväl som att mottagande av alla skrivelser ska bekräftas).

Idag, 16 dagar efter det datum som HSB Malmö utlovat svar senast, så får jag ett mail från Alf Gustavsson.

I detta mail finns svar på ett par av de frågor jag ställt. Resten av frågorna är obesvarade! 17 av de 34 frågorna är helt obesvarade. Av resterande 17 frågor är det bara 1 ½ fråga som besvarats med något som hör till själva frågan.

Alf skriver;
"Med detta, konstaterar vi att vi uppfyllt vårt löfte att besvara de frågor som du hade aktuella vid vårt sammanträffande den 15 augusti detta år."

Men löftet som HSB Malmös styrelse gav den 15 augusti var inte att HSB Malmö skulle svara på 1-5 % av de frågor som ställs.
Och löftet var definitivt inte att bara de frågor som jag hade vid detta tillfälle skulle besvaras. Det klargjordes mycket tydligt på detta möte att löftet gällde alla frågor från alla medlemmar. Det utlovades av styrelsen att samtliga frågor från samtliga medlemmar ska besvaras (även om vi bara är några stycken som bryr oss om att ställa frågor).

HSB Malmös styrelse begår ett rent löftesbrott!

Sedan skriver Alf;
"Vi ber dig betrakta våra svar som uttömmande relaterat din frågeställning".
Uttömmande??? Vad är detta för ett skämt? De ytterst få frågor som besvarades var ungefär "Goddag yxskaft". De var definitivt inte svar på ställda frågor. Se svaren ovan för att få dig ett gott skratt.

Alf avslutar med;
"vi har inte för avsikt, ej heller möjlighet, att ytterligare penetrera just dessa frågeställningar".
Nähä...
Så först svarar HSB Malmös styrelse inte på frågorna och sedan får man inte ställa om frågan för att på detta sätt försöka få någon form av svar.
Återigen bryter HSB Malmös styrelse sitt löfte att besvara frågor!

Dessutom så har jag i mail efter mail, efter föregående månad, frågat styrelsen vad som händer, och varför de inte vill uppfylla sitt löfte om att besvara frågor. Inte ett svar har jag fått (och inte en enda bekräftelse av mottagande av mail trots att jag uttryckligen efterfrågat detta, och trots löfte från HSB Malmös styrelse om detta)!

Riktigt uselt av en styrelse att bete sig så här illa mot sin arbetsgivare!

Men nu vet vi med säkerhet att löften inte betyder något för HSB Malmö.

Nu återstår det bara en sak att göra, eftersom HSB Malmös styrelse bevisligen vägrar att svara på frågor.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan