EJ ÄNNU STÄLLDA FRÅGOR


Motioner till HSB Riksförbund från ombud, etc

A) Jag önskar ta del av;
 1. Alla motioner som lämnats in till HSB Riksförbund av HSB Malmös representanter under;
  1. år 2007 (29 maj)
 2. En förteckning över de av HSB Malmös representanter som deltagit på respektive stämma med HSB Riksförbund under;
  1. år 2007 (29 maj)
A) Jag önskar ta del av;
 1. Alla motioner som lämnats in till HSB Riksförbund av HSB Malmös representanter under;
  1. år 2000-2006
 2. En förteckning över de av HSB Malmös representanter som deltagit på respektive stämma med HSB Riksförbund under;
  1. år 2000-2006


Fråga till Börje Nilsson:
Exakt vilka nomineringar har kommit in från vem (namn + brf + förtroendepost)?

Del 11. (2007-XX-XX)

35.

Ombud och ersättare till HSB Riksförbund

Dessa ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma är under 2007;
Giovanna Brankovic brf Hilda - Ingen hemsida!
Ingrid Ullerbrf Almen - Ingen hemsida!
Ivar Jönssonbrf Månsgården - Ingen hemsida!
Leif Göranssonbrf Ängshög - Ingen hemsida!
Marianne Larssonbrf Ärlan - Ingen hemsida!
Jörgen Perssonbrf Astern - I princip ingen hemsida!
Lennart Karlinbrf Dalgården - I princip ingen hemsida!
Elvy Westerbergbospargruppen
samt de inom styrelsen självutnämnda ombuden;
Alf Gustavsson brf Abboten - Ingen hemsida!
Maj-Britt Thulin brf Bollebygd - Begränsad hemsida!
Henric Lellky brf Södermanland - Ingen hemsida!
Maria Bengtsson brf Ovalen - Ingen hemsida!
Preben Karlsson brf Fosietorp - utsedd av valberedningen

E-post saknas till de 8 som inte ingår i styrelsen. Kontaktvägar till de ombud som ej ingår i styrelsen är ej offentligt för medlemmarna, och de av styrelsen inom sig utvalda ombuden är inte något som HSB ens vill berätta för fullmäktige, än mindre för medlemmarna, vilka de är.

Ersättare (7 st., men endast 6 valdes) till förbundsstämman
Agneta Söderblombrf Södertorp - Ingen hemsida!
Tommy Johanssonbrf Sandstenen - Ingen hemsida!
Bertil Björkmanbrf Nybo - Ingen hemsida!
Marianne Ljungströmbrf Granen - Ingen hemsida!
Gertie Anderssonbrf Kastanjen - I princip ingen hemsida!
Lilian Qvarlanderbrf Tapperheten 4 - Liten hemsida! (valberedningens förening)

E-post saknas för dessa 7 förtroendevalda. Kontaktvägar till ersättarna är ej offentligt för medlemmarna. HSB Malmö vill inte ens informera medlemmarna om vilka dessa är.


B) Allt som dessa ombud gör måste redovisas för såväl fullmäktige som övriga medlemmar eftersom ingen annars vet om någon presterat något överhuvudtaget, och då kan man kanske lika gärna skippa dessa ombud (och i förlängningen lägga ner HSB Riks).

C) Kommer HSB Malmö att redovisa för medlemmarna dagordningen på HSB Riksförbunds årsstämma (tidigare och kommande stämmor) och vad som där sades och beslutades, samt vilka från HSB Malmö som deltog och vad de tillförde stämman?

De ombud/ersättare som inte tillfört något ska inte väljas om!

D) Dessa ombud saknar ersättning (och då är det väl lätt att resultatet blir därefter), men exakt vad har dessa ombud kostat medlemmarna i år och tidigare år (resor och allt annat)?

E) Vad gör dessa ombud/ska dessa ombud göra, utöver att en del av dem åker till HSB Riksförbunds årsstämma en gång om året?

F) Jag vill sedan att samtliga motioner till HSB Riksförbund (oavsett varifrån de kommer) läggs ut på HSB Malmös webbplats. Tidigare motioner såväl som kommande.
Dessa motioner ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

G) Ser HSB Malmö något problem med detta (utöver att det troligen kommer att visa såväl den dåliga uppslutningen som det dåliga engagemanget)?

Not. Endast 2 av de 34 medlemmar som sitter på förtroendeposter i HSB Malmö bor i en förening med webbplats. Dessa förtroendevalda ska vara föreningarnas föredömen, men ändå är de så här skrämmande dåliga på att informera!
--------------------------------------------

36.

Fri placering på stämmor - demokratifråga !

Jag önskar att på HSB Malmös stämmor så ska inte de som inte är ledamöter tvingas att sitta på speciell plats om de vill sitta med ledamot i någon speciell förening (t.ex. sin egen).

Jag förstår tanken bakom en separat placering av icke ledamöter, men då får man fundera ut en annan lösning.

Hur ser HSB Malmö på detta?
--------------------------------------------

37.

Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?

Hur blir man HSB-ledamot, vem tillsätter dessa, hur ansöker man till detta uppdrag, och vad krävs för kompetens och erfarenhet?

Jag önskar att HSB Malmö informerar om detta och sedan på webben lägger ut de skriftliga förutsättningar som gäller för att kunna antas som HSB-ledamot av HSB Malmö.

Jag har personligen anmält mig till utbildningen som leder till att man kan bli HSB-ledamot.
Vilka argument kan HSB Malmö tänkas ha att jag inte kan antagas som HSB-ledamot?
--------------------------------------------

38.

Info om HSB-ledamöter på webben

Hur många HSB-ledamöter finns det knutna till HSB Malmö?

Jag önskar en presentation av alla HSB-ledamöter på webben (namn, foto, etc), som löpande uppdateras.

Hur ställer sig HSB Malmö till detta, och när tror HSB Malmö detta kan vara genomfört?
--------------------------------------------

39.

Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum

Jag önskar att till HSB Malmö inkomna motioner ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast det sista datumet för inlämnandet av motioner.

Senast 2 veckor före årsstämman vill jag att dessa motioner kompletteras med HSB Malmös svar på motionerna.

Är det många motioner såmåste HSB:s svar på motionerna läggas ut tidigare (ev. delvis löpande) så att medlemmarna ges en ärlig chans att fundera igenom motionerna med HSB:s svar.
--------------------------------------------

40.

Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs

Jag önskar att arbetsordning för styrelse och VD läggs ut på HSB Malmös webbplats.

I årsredovisningen för 2006 står det att det upprättats en "Tydlig och dokumenterad ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse och VD". Denna önskar jag offentliggjord (på HSB Malmös webbplats)!

I samma årsredovisning står det att en informationspolicy tagits fram. Denna önskar jag offentliggjord (på HSB Malmös webbplats)!
--------------------------------------------

41.

Ingen spärr för utskrift av information! + Format

1.
Jag vill att ingen information som läggs ut på HSB:s webbplats spärras för utskrift (så som HSB Malmö gjort med stämmoprotokollet 2007, vilket är ytterst odemokratiskt).

2.
I de fall PDF-filer används ska HSB eftersträva att dessa så ofta som möjligt ligger tillsammans med "vanlig" text (ASCII) alternativt rtf/doc-dokument i standardformat, med likadant innehåll.
--------------------------------------------

42.

Info om Arne Axrups stipendiefond

Jag önskar att HSB Malmö redogör på sin webbplats i detalj för vad vad den för många okända "Arne Axrups stipendiefond" är för något och vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster.

Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?


--------------------------------------------

43. - DELVIS TILL EXTRASTÄMMAN 2007

Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare

1.
Jag önskar att det skrivs in i stadgarna en så detaljerad beskrivning som möjligt över vad justerarnas och rösträknarnas uppgifter, ansvar och skyldigheter är.

2.
Med konsekvenser om dessa uppgifter missköts.

3.
Justerare och aktiva rösträknare arvoderas, för att försöka uppnå ett bättre resultat.

4.
Jag vill att minst 4 arvoderade (arvoderas endast om de behöver utföra rösträkning) rösträknare ska utses på varje stämma.

4b.
Detta förs in i stadgarna för HSB Malmö

--------------------------------------------

44.

Inga förskottsbetalningar av arvoden +
Specifikation av arvoden

1.
Arvoden får ej betalas ut i förskott.

2.
I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses.

3.
På webben redovisas löpande om dessa utbetalningar, med datum för varje utbetalning. Detta med anledning av att det utbetalats för mycket i arvode till styrelsen i min egen brf, och ingen - varken brf-styrelsen eller HSB - har velat undersöka saken trots framställda bevis.

Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till ovanstående?

Exakt hur mycket har under det senaste året (dvs ett år tillbaka i tid från idag) betalats ut till valberedningen, och vid vilka datum? Inga mötesarvoden har utbetalats til någon förtroendevald?

BAKGRUND:
I min förening så har under ett stort antal år för mycket betalats ut till styrelsen.
Ingen medlem har reagerat på detta.
HSB:s externrevisor har aldrig reagerat på detta.
När jag försöker utreda frågan så samarbetar styrelsen i min förening med HSB Malmö för att uppgifter inte ska lämnas ut om gjorda utbetalningar till styrelsen.
Standardsvaret från HSB när man hittar fel i årsredovisningen är att det är fel i "periodiseringen", sedan får man inte mer information. Inte ett ord om hur det korrigeras i nästa årsredvisning, etc. (vilket naturligtvis gör att svaret inte kan tolkas på annat sätt än att det är en lögn).
Därmed kan brott aldrig bevisas, och HSB går fri.
Om detta är en brottslig handling av HSB Malmö kan jag inte säga, utan det får var och en fundera på. Jag kan bara redovisa fakta.
--------------------------------------------

45.

Öppenhet - medlemmar ges tillgång till dokument

Jag önskar att;
1.
Ej hemligstämplade dokument ska lämnas ut utan att styrelsen ska involveras i varje önskemål om detta, t.ex. stämmoprotokoll!

2.
Önskade dokument ska mailas till de medlemmar som önskar detta.
--------------------------------------------

46.

Informationsplikt införs i HSB Malmö

Jag önskar att;
1.
En projektgrupp tillsätts som tar fram definitioner för en informations- och upplysningsplikt för HSB Malmö som sedan framställs för alla medlemmar i HSB Malmö som får ge sina synpukter (alla synpunkter läggs ut till alla medlemmars beskådan). Dessa förs sedan in i den mån det är möjligt.

2.
Därefter läggs detta in i stadgarna snarast möjligt!
--------------------------------------------

47.

Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna?

Alla bara år efter år klagar på eller skyller olika problem på att medlemmarna är oengagerade.

1.
När kommer HSB Malmö att sluta prata om detta och vidta konkreta åtgärder för att skapa engagerade medlemmar?

2.
På vilket sätt kommer HSB Malmö att göra detta?

--------------------------------------------

48.

Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;

5

"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
"

Hur arbetar HSB Malmös styrelse med denna fråga, och vad är resultatet så här långt?

Tycker HSB Malmös styrelse att de 41.000 medlemmarna i HSB Malmö har inflytande och insyn i HSB Riksförbund (utan att använda sig av här intetsägande ord som "parlamentariska", "demokratiska" och dylikt), och i så fall på vilket sätt, rent konkret?

5.2.1

"Information på hemsida
Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning.
"

Då uppstår osökt frågan när HSB Malmö avser att följa HSBs kod för föreningsstyrning i detta avseende?
Det finns väl inget som hindrar att detta genomförts för länge sedan?
--------------------------------------------

49. - TILL EXTRASTÄMMAN 2007

Suppleant i styrelsen ska finnas och alltid kallas till möten!

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;

3.2.2

"Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses."

Kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
I § 3.2.2 står det; " Suppleanter ska inte utses"
Mer makt till färre, är tydligen numera HSB:s motto!

Hur motiverar HSB denna inställning att det inte ska finnas suppleanter till styrelsen?

Vad är HSB Malmös styrelses inställning till att suppleant inte ska finnas till styrelsen och har styrelsen för avsikt att tydligt redovisa sin inställning till detta snarast för medlemmarna (i så fall när)?

Det blir därmed mindre insyn plus svårare för nya ledamöter (och svårare att få in nya ledamöter som passar, eftersom suppleantvägen är som en form av "provanställning").

HSB Riksförbund har inte ens bemödat sig med att förklara sin vansinniga inställning till att det inte ska finnas suppleanter. Men det kan man förstå. Kanske inte så lätt att erkänna och förklara att man vill koncentrera makten och minska insynen (mer än på ett infantilt sätt i stil med att "ju färre desto lättare att fatta beslut").

Kallar HSB Malmös styrelse alltid suppleanten till samtliga styrelsemöten?
--------------------------------------------

50. - TILL EXTRASTÄMMAN 2007

Utökning av stadgar

Nedanstående paragrafer från HSBs kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Malmös stadgar.

1.3

"Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige."

1.3.2

"Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktige som inte är styrelseledamöter eller anställda i föreningen."

1.3.3

"Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut."

Här måste tillägg göras av motionärer; dvs "...fullmäktige och motionärer...".
--------------------------------------------

51.

Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?

HSBs kod för föreningsstyrning;

1.3.4

"Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige.

Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt. Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering. Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman med enkel majoritet.
"

1.
Hur har HSB Malmös styrelse för avsikt att uppfylla följande;
" Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma."

2.
Vad är HSB Malmös styrelses åsikt om; " Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman med enkel majoritet."

Denna regel får aldrig, aldrig, aldrig någonsin genomföras!!! !!! !!!
Den förening som skulle vara galen nog att införa en dylik regel har bevisligen tappat all koppling till kooperationens grundtankar och tar i princip helt avstånd från den demokratiska ordningen.
Om HSB är rädd för att röstningar på något sätt ska komplicera stämmor så får HSB inte "lösa" detta genom att inskränka rösträtten. HSB måste i stället göra tvärtom och HSB får i stället hitta metoder för att underlätta röstningar. Målet måste vara att man ska kunna rösta om precis allt och i samtliga frågor på en och samma stämma.
--------------------------------------------

52.

Öppen och saklig information

HSBs kod för föreningsstyrning;
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till så att föreningens externa informationsutgivning präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till
Hur öppen och saklig anser HSB Malmös styrelse att HSB Malmös information är idag?
Vad gör HSB Malmös styrelse för att förbättra informationen samt öppenheten och sakligheten i denna?
Vad har HSB Malmö åstadkommit så här långt i denna fråga?
--------------------------------------------

53.

Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen

HSBs kod för föreningsstyrning;
5:E PRINCIPEN
" ... alla medlemmar ska veta att de har en rättighet att utöva inflytande. HSB har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen. HSBs målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns dvs stämmor, motioner, val av valberedning och val av styrelse.

HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna.
".

Vad har HSB Malmös styrelse gjort för att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen?

Vad kommer HSB Malmös styrelse göra för bättre upplysa att medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen?
--------------------------------------------

54.

Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

HSBs kod för föreningsstyrning;
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande
Exakt hur ser HSB Malmös (alltså inte HSB:s, utan specifikt HSB Malmös) etiska riktlinjer ut, och varför presenteras dessa inte på HSB Malmös webbplats för medlemmarna?
--------------------------------------------
55.

Valberedningens policy stående punkt i dagordningen

Jag vill att en stående punkt läggs in i dagordningen för årsstämmorna med möjlighet att ändra valberedningens policy.

Hur ser HSB Malmö på detta?

Det står att denna policy endast kan ändras av fullmäktige, men det finns ingen punkt i årsstämmornas dagordning för detta, och därmed blir det i praktiken omöjligt att på ett demokratiskt sätt ändra denna policy! Det blir alltså lite av ett moment 22 att försöka ändra valberedningens policy.
--------------------------------------------
56.

Förändring av valberedningspolicy - protokoll, etc

Jag önskar att valberedningens protokoll ska läggas ut på webben, och valberedningen ska löpande (från dag 1) informera om sitt arbete på HSB Malmös webbplats.

Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska läggas ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från menyn, och ligga kvar från år till år).

Denna plan ska specificeras mer noggrant hur den ska utformas än med;
" Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm" (dvs "mm" ersätts med något konkret).

För att valberedningen ska verka det minsta trovärdig ska inte "förslagsställare" bara uppges med brf så som sittande valberedning gör, utan även med namn på den person som föreslagit någon till en förtroendepost.
Valberedarna Preben Karlsson/brf Fosietorp, Sven-Erik Rova/brf Sundstreassen, Lennart Westerlund/brf Beritta Gurris, Rolf Brand/Brf Roxen föreslogs alla (liksom Ingela Persson) av sin egen förening till valberedningen. Föreslog de sig själva?

Projektgrupp tillsätts för att utarbeta bättre specifikation för valberedningens arbete (eftersom valberedningen som arvoderas för just dylika saker tydligen inte gör detta).


--------------------------------------------

57.

HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum

HSB Malmö ska verka aktivt på alla sätt som är möjliga för att alla HSB-brf:ar i Malmö har en webbplats med forum och mycket praktisk information för medlemmarna, och HSB Malmö ska löpande redovisa för alla mdelemmar hur arbetet med detta fortlöper.

Om man går igenom alla förtroendevalda så tycks det som att ett krav för att väljas till något förtroendeuppdrag inom HSB Malmö är att den brf som den nominerade kommer ifrån ej innehar en webbplats. Praktiskt taget ingen förtroendevald kommer idag från en brf med webbplats. Det är skrämmande. De förtroendevalda måste föregå med gott exempel.

Vid val av förtroendevalda till HSB Malmö ska fullmäktige upplysas för varje nominerad ledamot om den brf som personen kommer från har en webbplats med forum för brf:ens medlemmar, och vilken kvalitet det är på den aktuella webbplatsen (dvs hur mycket praktisk information det finns för medlemmarna på denna webbplats).

Det finns nästan inga aktiva brf-forum. Men ett exempel på hur det ska se ut är forumet i brf Hagalund, där styrelsen svarar på frågor från medlemmarna.
--------------------------------------------

58.

Styrelse får ej föreslå arvode!

HSB Malmös styrelse får aldrig föreslå arvode till valberedning eller ens ha en uttalad åsikt om vilken nivå valberedningens arvode ska ligga på, eller på annat sätt påverka arvodet till valberedningen!

Håller HSB Malmö med om detta och kommer HSB Malmö att fortsättningsvis följa dessa riktlinjer?

Kommer HSB Malmö att informera om detta (ej i nyhetskolumnen, utan på en fast plats i menyn)?
--------------------------------------------

59. - TILL EXTRASTÄMMAN 2007

Innehåll i röstlängd

Röstlängder ska alltid;
 1. dateras för när den upprättats
 2. undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden (om annan än protokollföraren)
 3. signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för mottagande och avlämnande för var och en av justerarna)
  Varje sida i protokoll och röstlängd ska signeras av såväl protokollförare som respektive justerare
 4. innehålla samtliga på stämman närvarande personer;
  namn och brf, vilken förtroendepost som innehas, samt om det är en röstberättigad fullmäktige
 5. innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana
 6. innehålla namn och position (yrke) för alla deltagare från HSB
 7. innehålla namn och position (yrke) på mötesordföranden och protokollförare
 8. innehålla info om vilka som utnämts til justerare och rösträknare
 9. innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under stämmans gång
 10. numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering per övriga stämmodeltagare)
 11. innehålla information om fullmakter (vem har fullmakt för vem)
 12. kompletteras med ev. fullmakter
Exakt vilken information röstlängder ska innehålla läggs in i stadgarna.


--------------------------------------------

60.

Arkiveringsrutiner - gallring - Arkivering av information

Det som HSB ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är;
- Stämmoprotokoll
- Dagordning
- Röstlängd
- Motioner
- Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen

HSB Malmös styrelse ska på HSB Malmös webbplats upplysa exakt vilka gallringsregler som gäller.
--------------------------------------------

61.

Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument

Alla beslut som tas på stämman och som gäller längre än till nästa årsstämma ska föras in i ett speciellt dokument som läggs ut offentligt på HSB Malmös webbplats, och markering i protokollet ska göras om att punkten kopierats till detta dokument.

Detta avser alltså beslut som kan gälla längre än till nästa årsstämma, och som inte helt uppenbart (uttryckligen) bara är giltigt till nästa årsstämma.

Exempel: Stadgeändring, höjning av medlemsavgift.

Man ska inte behöva leta i protokoll.

Hur ställer sig HSB Malmö till detta, kommer HSB Malmö att införa detta?
--------------------------------------------

62.

Redovisning av vem som nominerat

HSB Malmö måste offentligt (på HSB Malmös webbplats) redovisa vilka personer som föreslagit medlemmar till de olika förtroendeposterna!

Jag vill se valberedningens protokoll och övriga dokument!
Om HSB Malmö inte vill visa dessa så är HSB Malmö delaktig i en mörkning av hur valen egentligen gått till!
--------------------------------------------

63.

Information om vad som krävs för extrastämma

Jag vill att HSB Malmös styrelse ska informera på HSB Malmös webbplats om exakt vilka förutsättningar som gäller i aktuell stund för att en extrastämma ska kunna begäras av medlemmarna.

Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta?
--------------------------------------------

64.

Arkivfunktion för HSB Riksförbund

HSB Riksförbund ska på sin webbplats ha en arkivfunktion (så att man kan se alla tidigare nyheter x antal år tillbaka) precis som alla regionföreningar har.

Kommer HSB Malmö att påverka HSB Riksförbund så att detta införs?
--------------------------------------------

65.

Senaste 10 årens årsredovisningar

Jag vill att de 10 senaste årens årsredovisningar alltid ska finnas på HSB Malmös webbplats.
--------------------------------------------

66.

Redovisning av projekt- och arbetsgrupper

Jag vill att HSB Malmö på HSB Malmös webbplats öppet redovisar samtliga projektgrupper, arbetsgrupper och likande, som är på gång, och som har avslutats (med historik på minst 5 år).

Här redovisas vilka som ingår i gruppen, hur arbetet fortlöper, vad målet är, vad resultatet blev, och allt av intresse.
--------------------------------------------

67.

Regelverk för vattenskador

Jag vill att HSB aktivt ska arbeta för att ta fram klarare regler för bedömningar av vattenskador och klarläggande av aktuellt regelverk för vattenskador.

Resultatet läggs ut på HSB Malmös webbplats.
--------------------------------------------

68. REDAN I KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING

Minst en extrastämma (till hösten)

Jag vill att det förs in i stadgarna att HSB Malmös styrelse alltid till hösten ska hålla minst en extrastämma.

Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta?
--------------------------------------------

69.

Ledamöter bestämmer dagordning vid extrastämma

1.
Jag önskar att det förs in i stagdarna att HSB Malmös styrelse inte äger rätt att ändra inbördes ordning på de punkter som medlemmar lämnat in vid begäran om en extrastämma.

2.
HSB Malmös styrelse äger ej heller rätt att på annat sätt förändra dessa punkter (t.ex. genom att lägga in punkter utöver de som begärts).

Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta?
--------------------------------------------

70.

Ledamöter ska ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning

1.
Till extrastämmor som HSB Malmös styrelse arrangerar ska HSB Malmös medlemmar ha möjlighet att få in punkter i dagordningen. HSB Malmö ska beakta önskemål från medlemmarna på förslag på punkter till extrastämman, och om HSB Malmös styrelse väljer att inte ta med de frågor som en medlem bett vara med i dagordningen så ska HSB Malmös styrelse inleda extrastämman med en särskild punkt i dagordningen där HSB Malmös styrelse informerar om vilka förslag som kommit in och av vilka skäl (som måste vara väl befogade) som styrelsen inte tagit upp inkomna förslag till dagordningen.

2.
Det förs in i stadgarna att till HSB Malmös extrastämma under hösten så kan medlemmar motionera.

Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta?
--------------------------------------------

70.

Ledamöter kan få in punkter i dagordningen

Jag vill att fullmäktigeledamöter ska kunna få in separata punkter i dagordningen på såväl ordinarie stämma som extrastämma (det ska inte bara vara styrelse som äger denna rättighet).
Dvs, om minst lika många fullmäktigeledamöter som det ingår ledamöter i styrelsen begär att en punkt ska läggas in i dagordningen så måste styrelsen lägga in varje sådan punkt som en separat punkt i dagordningen och i kallelsen.

Att fullmäktigeledamöterna har denna rättighet förs in i stadgarna.
--------------------------------------------

71.

Antal ledamöter + suppleanter till stadgarna

Det måste föras in i stadgarna hur många ledamöter och suppleanter som ska väljas till;
revisorer,
valberedning,
ombud till HSB Riksförbund,
ersättare till ombud till HSB Riksförbund,
ledamöter till Arne Axrups stipendiefond.

Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?


--------------------------------------------

72.

Suppleanter ska aldrig väljas på längre än 1 år

Suppleanter (även styrelsesuppleant), liksom alla övriga utöver styrelsen (där vissa i styrelsen väljs på två år medan andra väljs på ett år), ska alltid väljas på endast ett år i taget.

Detta förs in i stadgarna.
--------------------------------------------

73.

Policy för suppleanter

Policy för suppleant (t.ex. om suppleant ska kallas till möte, etc) tas fram och offentliggörs (läggs ut på HSB Malmös webbplats).

Kommer HSB Malmö se till så att en dylik policy tas fram?
--------------------------------------------

74.

Presentation av alla brf-valberedare

Jag önskar att presentation av alla valberedare i HSB Malmös brf:ar läggs ut på HSB Malmös webbplats.
--------------------------------------------

75.

Lista över motionärer

Jag föreslår att en lista införs på HSB Malmös webbplats med vilka fullmäktigeledamöter som från och med årsstämman 2008 skrivit motioner samt övergripande om vad varje motion handlat om.

Med minst 10 års historik.

Detta för att fullmäktigeledamöterna ska engagera sig mer och för att medlemmarna ska se att de som de valt som fullmäktigeledamöter sköter sina uppgifter som ledamöter.

--------------------------------------------

76. - DELVIS TILL EXTRASTÄMMAN 2007
Jag önskar att medlemmarna görs delaktiga i alla de förändringar av stadgarna som ska göras med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning (och alla andra stadgeändringar). Dvs alla medlemmar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter (och alla ska kunna läsa alla andras förslag), som sedan beaktas inför den slutgiltiga versionen av ändringarna.
--------------------------------------------
77. - DELVIS TILL EXTRASTÄMMAN 2007
1.
Jag vill att det tillsätts en projektgrupp för total revidering av HSB Malmös stadgar, där alla medlemmar ska ges möjlighet att föreslå justeringar och tillägg av stadgar, och där samtliga inkomna förslag redovisas för samtliga medlemmar på HSB Malmös webbplats.

2.
Jag vill att det tillsätts en projektgrupp som tar fram ett förslag för att HSB Malmös stagdar ska kunna ändras snabbare (inom 3 månader) och lättare.

Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta?
--------------------------------------------
78.
Som det är idag så är det bara en person som svarar på frågor i styrelsen, ordförande Alf Gustavsson.

Jag önskar att alla styrelseledamöter ska ha såväl rätt som skyldighet att svara på frågor.

Jag anser att det är var och ens ledamots skyldighet att svara på de frågor som ställs till respektive ledamot!

Detta måste införas i stadgarna.

Hur ser HSB Malmös styrelse på ovanstående?
--------------------------------------------
79.
HSB Malmös styrelse har sagt att de upplever det som att vi som ställer frågor bara är ute efter att sätta dit HSB Malmös styrelse.

Exakt vilka, av de frågor jag har ställt så här långt, har styrelsen upplevt som att de varit till för att sätta dit HSB Malmös styrelse?

Hur menar HSB Malmö att man är ute efter att sätta dit någon bara för att man ställer frågor?

Hur upplever HSB Malmös styrelse mina frågor (postitivt, negativt...)?
Är de jobbiga? Besvärliga? Irrelevanta? Intressanta? Lärorika?

HSB Malmös styrelse;
a) vill ha ha fler frågor, eller
b) ser gärna att jag slutar ställa frågor till HSB Malmö?

Vilka frågor av de jag ställt anser styrelsen inte vara relevanta?

Är 100 eller 200 frågor från en medlem att anse som mycket?

Är det inte antalet frågor i relation till medlemmar som är relevant?

Är det många frågor om 41.000 medlemmar ställer var sin fråga, dvs totalt 41.000 frågor.

Är det fler frågor om i stället 5 medlemmar ställer 500 frågor, jämfört med en fråga per medlem?

Förstår styrelsen att skälet till att man kan ställa så många frågor är att öppenhet saknas i HSB Malmö, inga medlemmar ställer någonsin några frågor och HSB Malmö svarar inte på ett utförligt och bra sätt på frågor (vilket gärna gör att varje fråga skapar flera nya frågor, men det anser jag inte vara frågeställarens fel, utan det är orsakat av bristerna i svaren som ges).

Det är inte hur många frågor som ställs som kan ifrågasättas eller kritiseras, utan det är om frågorna finns besvarade redan på HSB Malmös webbsajt som är det enda som kan diskuteras.
--------------------------------------------

80.
Kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
I den aningens kryptiska paragrafen 3.4.1 står det att styrelsens ordförande får ha denna post under högst sex på varandra följande år.
Fegt av HSB att inte sätta denna period till tre år istället. Mer än fullt tillräckligt, och behövs om det ska kunna ske löpande förändringar och förbättringar inom HSB, och om man ska kunna få fram nya förmågor.
Nu kan en ordförande sitta sex år, ta "time-off" som t.ex. vice ordförande under ett år och sedan sitta ytterligare sex år som ordförande, o.s.v.
--------------------------------------------

XX.
Jag vill att när HSB svarar på frågor från medlemmarna (gäller även svar till motioner) så ska svaren inte lindas in i oväsentligheter, inga onödiga förskönande omskrivningar ska användas, och följande ord och böjningar av dessa får aldrig användas i svaren;
- parlamentariska
- demokratiska
- beakta
- avsikt
- äger
-
- skjuta
- taskmört

I stället ska i mesta möjliga mån HSB Malmös svar inledas med;
- "HSB Malmö kommer att senast den..."
--------------------------------------------Alla mina förslag föras in i stadgarna.
--------------------------------------------

Senare inlämning av motioner.
--------------------------------------------

Kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
Lite reklam för den 2:a principen;
" demokratisk medlemskontroll".
Korkad rubrik, men under denna står i alla fall;
" Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."
Med tanke på HSB:s historik så undrar jag hur HSB ska kunna följa denna princip. HSB vill ju inte ens vara öppen med dessa koder för medlemmarna!
--------------------------------------------

HSBs kod för föreningsstyrning;
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till att det finns en tillfredsställande kontroll av föreningens efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för föreningens verksamhet
HSBs kod för föreningsstyrning;
Riksförbundets styrelse ska, när den får kännedom om att någon HSB-förening gör sig skyldig till stadgebrott, informera HSB-föreningens styrelse och föreningsstämma om detta. Om styrelsen/föreningsstämman inte rättar till stadgebrottet ska fråga om uteslutning aktualiseras och behandlas enligt reglerna i riskförbundets stadgar.
--------------------------------------------

HSBs kod för föreningsstyrning;

3.3.2

"Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstanganden detta föranleder. Styrelseledamot ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut."

HSBs kod för föreningsstyrning;

3.3.3

"Styrelseledamot är skyldig att tillägna sig den kunskap om föreningens verksamhet, organisation, marknad m.m. som erfordras för uppdraget."
--------------------------------------------

HSBs kod för föreningsstyrning;

3.3.4

"Ordföranden skall särskilt
 • ta emot synpunkter från medlemmarna och förmedla dessa inom styrelsen
"
--------------------------------------------

HSBs kod för föreningsstyrning;

3.5.4

"Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattas. Protokollet ska sändas till styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet."
--------------------------------------------

HSBs kod för föreningsstyrning;

4.2.2

"Styrelsen ska på ordinarie föreningsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören för godkännande av stämman. Förslaget ska återfinnas på föreningens hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas.
Principerna ska omfatta...
"
--------------------------------------------

HSBs kod för föreningsstyrning;

1.2.1

"Vid föreningsstämma ska en beslutsför styrelse vara närvarande. Vid ordinarie stämma ska såvitt möjligt hela styrelsen vara närvarande. Styrlesens ordförande och verkställande direktören ska närvara vid stämman. Minst en av föreningens revisorer ska närvara vid ordinarie stämma."
--------------------------------------------

1.1.1

"Föreningen ska senast under sista kalendermånaden i verksamhetsåret och så snart styrelsen beslutat hålla extra föreningsstämma, offentliggöra när och på vilken ort stämman kommer att hållas. Uppgiften ska från samma tidpunkt återfinnas på föreningens hemsida."
--------------------------------------------

HSBs kod för föreningsstyrning;

1.1.2

"Föreningen ska på sin hemsida, i god tid innan kallelse utfärdas till ordinarie föreningsstämma, informera om medlemmarnas rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen."
--------------------------------------------

5:E PRINCIPEN
" ... ekonomin ska vara lättförståelig och tydlig. Medlemmar involveras i planering av verksamheten och HSB visar öppet den planerade verksamheten för medlemmarna."
--------------------------------------------

Tvång hör inte hemma i en demokratisk medlemsorganisation! Jag har fått beskedet att tidningen "Hemma I HSB" inte kan sägas upp. Det är inte rimligt.

Jag anser att denna tidning är meningslös. T.ex. så återkommer alla juridiska frågor år efter år, ibland inte ens med någon ansträngning att variera tidigare svar.

Om jag läser denna tidning så läser jag den på webben!

Denna tidning ska vara möjlig att välja bort mot relevant (inte påhittad kostnad) nedsatt avgift.
--------------------------------------------

Lika lite som att HSB Malmö ska begränsa vilka som får komma till HSB Malmös stämmor ska HSB Malmö någonsin begränsa vilka som ska komma på möten med brf:ar. Dvs HSB Malmö får t.ex. inte säga att en förutsättning för att HSB Malmö ska ha en sammankomst med en brf så får jag inte närvara. Det ska vara upp till varje brf att avgöra vem de vill ha med på möte för brf:ens stöd.
--------------------------------------------

Under åren 1991-1996 skrevs det två motioner til HSB Malmö, en motion från en medlem plus en från en fullmäktigeledamot.
År 2001 skrevs det två motioner.
Har inte kontrollerat resterande år men gissningsvis har det mellan 1991 och 2006 skrivits totalt 10 motioner.
10 motioner på 15 år från 41.000 medlemmar. Det är ett hån mot demokratin och det är en helt ohållbar situation.

Vad avser HSB Malmös styrelse göra för att uppnå att minst 25 medlemmar skriver x stycken motioner per år?
--------------------------------------------


--------------------------------------------

Varför är det alltid HSB Malmös styrelse som helt själv ska bestämma exakt vad som ska ingå i dagordningen för extrastämmor?

Det förs in i stadgarna att om en fullmäktige/medlem så begär ska punkt föras in i dagordningen på nästkommande extrastämma om det som fullmäktige/medlemmen önskar ska tas upp. Begäran måste ha inkommit till HSB Malmö senast 3 veckor före extrastämman.
--------------------------------------------

Det måste till ett bättre arvoderingssystem, där förtroendevalda får mer betalt utefter vad de presterat. Ett inte så bra sätt är att de förtroendevalda får betalt per bevistat möte, men det är i alla fall snäppet bättre än idag.

Jag föreslår därför att valberedning ska få betalt per bevistat möte, med max 12 möten under aktuellt redovisningsår.
--------------------------------------------
2001:

Utskott återinförs;
- Ekonomiutskott
- Kvalitetsutskott (certifiering, etc) (Preben Karlsson)
- Medlemsutskottet
- Informationsutskott
- Brf-styrelsens arbetssätt
- Trygghet och säkerhet (ekonomi, information, inre miljö, yttre miljö, etc)

--------------------------------------------

2001:
Styrelse, revisorer, valberedningskommittéer och arbetsgrupper (som föreningsstämman eller HSB Malmös styrelse tillsätter)
Ingen förtroendevald får sammanträdesersättning under verksamhetsåret 2006-2007 !
Ingen förtroendevald får inläsningsarvode (vad det nu exakt innebär) under verksamhetsåret 2006-2007 !

Verksamhetsåret 2006-2007
Styrelsesuppleant får inget arvode eller ersättning i någon form.
Valberedningssuppleant får inget arvode eller ersättning i någon form.
Ombud till HSB Riksförbund får inget arvode eller ersättning i någon form.
Ersättare till ombud till HSB Riksförbund får inget arvode eller ersättning i någon form.

1996: Beslutades att styrelseledamöter och suppleanter ej erhåller ersättningar för sammanträden, inläsning eller förlorad arbetsförtjänst vad gäller uppdrag som styrelsesammanträden eller för sammanträden eller uppdrag kopplade till styrelseuppdraget.
Eventuella övriga ersättningar til lstyrelseledamöter och suppleanter ska beslutas av styrelsen vid varje enskilt tillfälle samt redovisas separat vid följande föreningsstämma.
Sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst föreslås utgå till valberedning, kommittéer och arbetsgrupper inom HSB Malmö som föreningsstämman eller HSB Malmö tillsätter.
Ersättning utgår enligt Malmö stads bestämmelser.
--------------------------------------------

2001:
Ordinarie styrelseledamöter: 332.100 kr (9 x basbeloppet 36.900) 8 ordinarie ledamöter, bl.a. Barbro Molin
Styrelsesuppleanter 36.900 (2 x 0,5 basbelopp) 4 suppleanter
Föreningsvald revisor 18.450 kr (0,5 x basbeloppet) 1 st. + 1 oarvoderad revisorssuppleant

Valberedningen: 5 ordinarie + 2 suppleanter (Preben Karlsson + den ej nominerade Stig Eriksson). Endast ersättning i form av sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt Malmö stads bestämmelser (som innebär vad?).

2007
17 inkomstbasbelopp till styrelsen. Dvs, nästan en dubblering (med 8 basbelopp) sedan 2001 (trots att det är 7 ordinarie styrelseledamöter i stället för 8). Detta kan jämföras med HSB Stockholms styrelse som har 4,65 prisbasbelopp (187.395 kr) att fördela mellan sig under 2007-2008!
Ordförande 4 st. ledamot 2 st, suppleant 1 st.
Men det ger bara 7 basbelopp, resten då?

Revisor: 1 basbelopp per revisor
Revisorssuppleant: 600 kr per möte
valberedning: Gick från 1 inkomstbasbelopp till 2 inkomstbasbelopp!
OBS! INGA ÖVRIGA ARVODEN ELLER ERSÄTTNINGAR BESLUTADES

--------------------------------------------

2001:
§14 Valberedningen föredrar utarbetad valberedningspolicy.
Invändningar görs mot kompetensprofil
Stämman beslutar att valberedningen arbetar vidare med policyn.

Valberedningens föredragande är Ingela Persson.
--------------------------------------------

2001:
12 st. ombud till HSB:s Riksförbunds ordinarie föreningsstämma 2001 (bl.a. Ingela Persson, styrelseledamot Barbro Molin, styrelseledamot Anders Nord)

7 st ersättare till ombud (bl.a. styrelseledamot Ingrid Holmberg och styrelseledamot Stefan Larsson).

Arne Axrups stipendiefond: 3 st., bl.a. Barbro Molin.

Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?Endast två motioner för 2001, varav en är från styrelseledamoten Gunilla Pauly.
--------------------------------------------

Inte bara fullmäktige ska kunna begära en extrastämma för HSB Malmö, utan även "vanliga" medlemmar.

Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta?
--------------------------------------------

Jag önskar att det på HSB Malmös webbplats informeras om vad som gäller avseende motioner, samt att HSB Malmö där understryker inte bara att alla medlemmar i HSB Malmö kan motionera utan även att det går utmärkt att motionera via mail.

Detta läggs sedan in i stadgarna.
--------------------------------------------

Den information som läggs in i årsredovisning (alltså inte själva siffrorna; årsredovisningen, utan VD:s och styrelses texter i början av redovisningen) läggs ut mer lättillgängligt på HSB Malmös webbplats.
--------------------------------------------

Jag skulle vilja ha ett ex av publikationen "Good Governance for Cooperations".
--------------------------------------------

Bestämmelse om antal sammanträden som styrelsen minst måste hålla.
--------------------------------------------


1 Bolagsstämma


1.1 Kallelse m.m.
1.1.2 ... Motsvarande förfarande ska, när så är möjligt, tillämpas inför extra stämma.
1.1.3 Fullmäktige ska ges möjlighet att anmäla sig till föreningsstämma på flera sätt, däribland genom e-post eller på föreningens hemsida.
Min kommentar: "Fullmäktige" ändras till "Medlemmar". "genom e-post eller på föreningens hemsida" ändras till "genom e-post och via föreningens hemsida".

1.2 Deltagande på distans
1.2.1 Bolaget ska inför varje bolagsstämma, om så är motiverat avägarkretsens sammansättning och med beaktande av vad som är ekonomiskt försvarbart, ge aktieägarna möjlighet att med hjälp av modern kommunikationsteknik följa eller delta i stämman från annan ort inom eller utom landet.


1.3 Styrelsens, ledningens och revisorns närvaro
1.3.2 Har förslag till beslut i visst ärende utarbetats av ett styrelseutskott ska utskottets ordförande eller annan utskottsledamot vara närvarande på bolagsstämman och på styrelsens uppdrag redovisa och motivera förslaget.

1.4 Genomförande
1.4.2 Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktigeledamöter eller medlemmar som inte är styrelseledamöter eller anställda i föreningen.
1.4.5 Protokoll från senast ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma ska återfinnas på föreningens hemsida. Röstlängden från stämman ska redovisas. Om det är motiverat av medlemskretsens sammansättning, ska protokollet även översättas till annat språk än svenska.

2 Tillsättning av styrelse och revisorer

2.1 Valberedning
2.1.2 Valberedningen ska ha mist tre ledamöter. En ledamot utses till sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktören eller anställda på HSB ska inte vara ledamot av valberedningen.
2.1.3 Föreningen ska senast en vecka efter stämma där ledamöter i valberedning valts offentliggöra namn, kontaktvägar och andra uppgifter av vikt på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där ska även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman.
Om ledamot av valberedningen ersätts ska detta offentliggöras samt motsvarande information om den nya ledamoten lämnas.

2.2 Tillsättning av styrelse
2.2.1 ... och eventuell ersättning för utskottsarbete.
2.2.4
 • om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen, föreningens styrelse och föreningsledningen.

 • 2.2.7 ... samt eventuell ersättning för utskottsarbete.

  2.3 Tillsättning av revisor

  3 Styrelse

  3.1 Uppgifter

  3.2 Storlek och sammansättning m.m.
  3.2.6 Styrelseledamot ska utses för ett år i taget.

  3.3 Styrelseledamöter
  3.3.4 Ny styrelseledamot ska genomgå erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig.

  3.4 Styrelseordförande
  Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa föreningsstämma.

  3.5 Arbetsformer
  3.5.2 Styrelsen kan inom sig inrätta utskott för att bereda ärenden inom mer avgränsade områden och, om styrelsen så finner lämpligt, till sådana utskott delegera viss beslutanderätt. Inrättande av utskott får inte leda till att styrelsen förlorar överblicken och kontrollen över verksamheten eller att informationen till styrelsen eller medlemmarna försämras. Av styrelsens arbetsordning ska framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Utskott ska protokollföra sina möten och protokollen ska delges styrelsen. Denna information, inklusive protokoll, offentliggörs även på föreningens webbplats.

  3.6 Finansiell rapportering

  3.7 Intern kontroll coh internrevision
  3.7.2 ... Rapporten ska ganskas av föreningens revisorer.
  3.7.3 Denna information ska redovisas för alla medlemmar på föreningens webbplats.

  3.8 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor

  4 Bolagsledning
  4.1 Verkställande direktörens uppgifter
  4.1.1
  4.1.2

  4.2 Ersättning till bolagsledningen
  Styrelsen ansvarar för att bolaget har en formaliserad och för samtliga ledamöter transparent process för att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt besluta om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

  4.2.1 Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att stylreseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.

  4.2.2 Styrelse ska på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman.
  Förslaget ska återfinnas på bolagets hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna ska omfatta
 • förhålandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning
 • huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram
 • huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt
 • vilken krets av befattningshavare som omfattas
 • I förslaget ska anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av styrelsen.

  4.2.3 Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen. Beslutet ska omfatta det högsta antal instrument som ska kunna utfärdas, de huvudsakliga villkoren för tilldelning, de huvudsakliga villkoren för och principerna för värdering av instrumenten samt inom vilken tid instrumenten senast ska ha utfärdats eller överlåtits till bolagsledningen.

  5.1 Bolagsstyrningsrapport
  5.1.1 Till bolagets årsredovisning skall fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor.
  Av rapporten skall framgå om den är granskad av bolagets revisor.
  (Rapporten kan ingå i den trycka årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.)
  5.1.2 Bolaget ska i bolagsstyrningsrapporten ange att Koden tillämpas av bolaget samt översiktligt beskriva hur bolaget tillämpat Koden under det senaste räkenskapsåret.
  Föreningen ska redovisa varje avvikelse från koden och ange vilka regler i koden det avvikit från. Skälen för varje avvikelse ska tydligt redovisas.
  5.1.3 I BSR ska upplysningar lämnas om det sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med bolagets revisor enligt 3.8.1
  5.1.4 I BSR ska, om denna information inte framgår av årsredovisningen, även följande uppgifter lämnas:
 • en redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse och revisor är organiserad
 • sammansättningen av bolagets valberedning och i förekommande fall särskilda valberedning samt om ledmaot har representerat viss ägare varvid ägarens namn också ska anges.
 • för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som ska lämnas enligt punktlistan i 2.2.3
 • för revisor de uppgifter som ska lämnas enligt 2.3.3 första och andra meningen
 • arbetsfördelningen i stryelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden,
 • sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseutskott och respektive ledamots närvara vid utskottens sammanträden,
 • för verkställande direktören
  - ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
  - väsentliga uppdrag utanför bolaget,
  eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget, samt
  - väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med,
 • de av bolagsstämman senast antagna principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen och, om de innebär en väsentlig avvikelse från föregående års principer, vilka dessa avvikelser är, samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds av styrelsen, samt
 • utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelsen och bolagsledningen


 • 5.2 Rapport om intern kontroll
  Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen samt revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt 3.7.2.

  5.3 Information på hemsida
  Bolaget skall på sin hemsida ha särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i bolagsstyrningsrapporten skall återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt Koden.

  Komplettering av stadgar

  DEMOKRATI

  1. Det är medlemmarna som styr verksamhetens inriktning. Med medlemskapet följer inflytande och medlemmarna ska ha reelt inflytande i verksamheten. Alla medlemmar ska veta att de har en rättighet att utöva inflytande. HSB Malmös målsättning ska vara att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytandet och ha kunskap om de formella vägar som finns, t.ex. stämmor, motioner, val av valberedning samt val av styrelse och övriga förtroendevalda. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den "2:a principen".

  2. I HSB ska det finnas en tydlighet beträffande vad den demokratiska medlemskontrollen betyder för fastställandet av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Tydlighet ska finnas på alla nivåer; i HSB-bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund. Det ska finnas en tydlighet om vilka beslut som styrelse respektive VD och stämma fattar.

  3. Medlemmarna ska involveras i planeringen av verksamheten och HSB Malmö ska öppet visa den planerade verksamheten för medlemmarna.

  4. Förtroendevalda i HSB-bostadsrättsföreningens styrelse, HSB-föreningens styrelse och HSB Riksförbunds styrelse är ansvariga inför medlemmarna.
   OBS! Måste specificeras noga för att denna punkt ska ha någon betydelse!

  5. HSB Malmös styrelse ska aktivt och löpande arbeta för demokrati, öppenhet och insyn inom såväl HSB som inom bostadsrättsföreningarna.
   Alla konkreta åtgärder som vidtages ska redovisas på HSB Malmös webbplats tillsammans med ev. resultat som uppnås och konkreta mål/delmål.
  6. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas.
   Alla konkreta åtgärder som vidtages ska redovisas på HSB Malmös webbplats tillsammans med ev. resultat som uppnås och konkreta mål/delmål.
  7. HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn (i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod).
   Alla konkreta åtgärder som vidtages ska redovisas på HSB Malmös webbplats tillsammans med ev. resultat som uppnås och konkreta mål/delmål.
  8. Det ska vara fri placering för medlemmarna på stämmor.
   På HSB Malmös stämmor ska inte de som inte är ledamöter tvingas att sitta på speciell plats om de vill sitta med ledamot i någon speciell förening (t.ex. sin egen).
  9. HSB Malmös styrelse ska verka för att det i demokratisk ordning ska bli möjligt för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer till sin brf:s stämma (precis som styrelser alltid kunnat göra, och har gjort), även om detta biträde inte är medlem i HSB.
  10. Medlem ska fritt kunna agera biträde/ombud i valfri bostadsrättsförening (punkt 12).

  11. HSB Malmö ska verka för att den hierarkiska beslutandeordningen inom HSB avvecklas så fort som möjligt (ev. successiv avveckling) och att en mer demokratisk ordning införs där varje medlem alltid har en röst, och hela vägen upp till HSB Riksförbund, för att därmed göra det möjligt för medlemmar att påverka.

  12. Stadgar kan aldrig överridas av enskilda beslut på stämma. Det kan endast göras via stageändringar enligt rutiner i lag och stadgar för detta.

  13. §19 i stadgarna;
   "Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd, och revisorer samt representant för HSBs riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening." förändras till;
   "Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot i HSB Malmö såväl som alla övriga medlemmar i HSB Malmö inklusive motionärer, VD för HSB Malmö, förtroenderåd, och revisorer i HSB Malmö samt en representant för HSBs riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening. Yttranderätt tillkommer alla här nämnda kategorier."

  14. §17 i stadgarna;
   "Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång."
   förändras till;
   "Medlem i HSB Malmö som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträde ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång. HSB Malmös styrelse är skyldig att under minst två månader före det senaste datum som motioner kan lämnas in tydligt informera om detta på föreningens webbplats, såväl om alla regler som gäller för motioner."


  INFORMATION

  1. Stor öppenhet ska gälla för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras. Detta ska göras öppet (på HSB Malmös webbplats).

  2. Redovisningen ska vara öppen, lättläst och det ska tydligt framgå hur medlemmarna demokratiskt kan delta.

  3. HSB Malmö ska tillämpa koden enligt principen "Följ eller förklara". Det innebär att HSB Malmö i undantagsfall kan avvika från enskilda regler i den demokratiska medlemskontrollen men då ska förklaringar tydligt anges där samtliga skäl för avvikelsen öppet redovisas (bl.a. på HSB Malmös webbplats).

  4. HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla former för utbildning, praktik och information riktad till alla kategorier av medlemmar.

  5. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att medlemmarna får relevant, korrekt och den bästa möjliga information om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening såväl som om sina rättigheter och skyldigheter.

  6. Ingen information som läggs ut på HSB:s webbplats spärras för utskrift.
  7. I de fall PDF-filer används på HSB Malmös webbplats ska HSB Malmö eftersträva att dessa så ofta som möjligt ligger tillsammans med "vanlig" text (ASCII) alternativt rtf/doc-dokument i standardformat, med likadant innehåll.

  8. HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar (där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande). Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. missbruk e.dyl.

  9. HSB Malmös styrelse ska på HSB Malmös webbplats hålla uppdaterad information om den försäkring som omfattar ledamöter i en bostadsrättsförenings styrelse.

  10. HSB Malmös styrelse ska informera på HSB Malmös webbplats om exakt vilka förutsättningar som gäller för att en extrastämma för HSB Malmö ska kunna begäras.

  11. HSB Malmö redogör på sin webbplats i detalj för vad "Arne Axrups stipendiefond" är för något och vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster.
   Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?

  12. HSB Malmö måste offentligt (på HSB Malmös webbplats) redovisa vilka personer som nominerat/föreslagit medlemmar till de olika förtroendeposterna!
  13. Till HSB Malmö inkomna motioner ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast det sista datumet för inlämnandet av motioner. Senast 2 veckor före årsstämman ska dessa motioner kompletteras med HSB Malmös svar på motionerna.
   Är det många motioner så måste HSB:s svar på motionerna läggas ut tidigare (ev. delvis löpande) så att medlemmarna ges goda möjligheter att fundera igenom motionerna med HSB:s svar.
  14. HSB Malmö ska i god tid inför varje stämma på sin webbplats tydligt lägga ut;
   • - Kallelse
   • - Följebrev
   • - Dagordning
   • - Motioner
   • - Redovisning av valberedningens arbete
   • - Nomineringar till;
    • HSB Malmös styrelse
    • Revisorer (3 personer)
    • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
    • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer).
    • Ev övriga
   • - Presentation av nominerade
   • - Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen.
   • - Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman
   Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
  15. HSB Malmös styrelse ska se till att stämmoprotokoll läggs ut i sin helhet på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma.
   Utan spärrar för att kunna skrivas ut.
  16. HSB Malmös styrelse ska alltid senast tre veckor efter en stämma öppet och tydligt redovisa på sin webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö.
   Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och det ska vara lätt att hitta i menyn!

  17. De 10 senaste årens årsredovisningar alltid ska finnas på HSB Malmös webbplats.

  18. Det ska finnas en lista på HSB Malmös webbplats med vilka fullmäktigeledamöter som från och med årsstämman 2008 skrivit motioner samt övergripande om vad varje motion handlat om.
   Med minst 10 års historik.

  19. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all skriftlig information som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening läggs på HSB Malmös webbplats.
   Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
  20. Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB:s webbplats ("Bostadsrättsjuridik", etc).
   Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
  21. Allt informationsmaterial som styrelser och förtroendevalda får från HSB ska läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.
   Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

  22. HSB Malmös styrelse ska lägga ut information på HSB Malmös webbplats så att medlemmarna kan se bl.a.;
   a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
   b. När nästa extra styrelsemöte är.
   c. När tidigare styrelsemöten varit.
   d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
   e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
   f. Vilka beslut som tagits (övergripande).
   Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut dokumenten, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

  23. HSB Malmös styrelse är skyldig att tydligt informera samtliga medlemmar om att alla medlemmar i HSB Malmö har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma.
   Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut informationen, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

  24. HSB Malmö ska informera medlemmarna (såväl som fullmäktige) vilka som är förtroendevalda (och av HSB utvalda extrapersoner) via HSB Malmös webbplats.
   Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut informationen, den ska vara sökbar, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
  25. HSB Malmös styrelse ansvarar för att kontaktvägar till alla förtroendevalda inom HSB Malmö läggs ut på HSB Malmös webbplats.
   Samtliga förtroendevalda ska ha en e-post adress som de kan nås på och som som uppges tillsmmans med övrig information om respektive förtroendevald.
   Samma gäller för revisorer, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud för HSB Riksförbund, etc.
   Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
  26. HSB Malmö ska på sin webbplats förklara vad de olika anställda på HSB Malmö har för funktioner.
   Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
  27. HSB Malmö ska ha att aktuellt organisationsschema (med antal anställda, planerade förändringar, etc) på föreningens webbplats.
  28. HSB Malmö har en presentation av alla HSB-ledamöter på webben (namn, foto, etc), som löpande uppdateras.
  29. En presentation av alla valberedare i HSB Malmös brf:ar läggs ut på HSB Malmös webbplats.

  30. HSB Malmö ska på HSB Malmös webbplats öppet redovisa samtliga projektgrupper, arbetsgrupper, utskott och likande, som är på gång, och som har avslutats (med historik på minst 5 år).
   Här redovisas vilka som ingår i gruppen, hur arbetet fortlöper, vad målet är, vad resultatet blev, och allt av intresse.

  31. HSB Malmös styrelse ska arrangera medlemsutbildningar per förening, där HSB lägger ner energi på att locka så många medlemmar som möjligt.

   Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning;
   1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
   2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
   3. Demokrati, engagemang och information
   4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
   5. Internrevisor, valberedning
   6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
   7. Föreningens stadgar och normalstadgarna
   8. Att läsa en årsredovisning
   9. Underhållsansvaret
   10. Ekonomin i föreningen
   11. Lokala ordningsregler
   12. Vad är på gång?
   Medlemmarna får ett i förväg utskickat informationsmaterial med kursens innehåll.
   Utbildningen ligger på 8-16 timmar, uppdelat på flera dagar, där punkt 1-7 betas av under den första dagen (gärna i två omgångar).

  32. HSB Malmös styrelse ansvarar för att en aktuell arbetsordning för styrelse och VD läggs ut på HSB Malmös webbplats.
   En "Tydlig och dokumenterad ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse och VD" läggs ut på HSB Malmös webbplats!
  33. Informationspolicy läggs ut på HSB Malmös webbplats.
  34. HSB Malmös styrelse ska löpande tydligt på HSB Malmös webbplats upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen.
  35. HSB Malmös styrelse ansvarar för att HSB Malmös etiska riktlinjer presenteras på HSB Malmös webbplats för medlemmarna.

  36. Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant? HSB Malmös styrelse ansvarar för att information om hur man blir HSB-ledamot, vem som tillsätter dessa, hur man ansöker till detta uppdrag, och vad som krävs för kompetens och erfarenhet läggs ut på HSB Malmös webbplats tillsammans med de skriftliga förutsättningar som gäller för att kunna antas som HSB-ledamot av HSB Malmö.

  37. I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses.
   På webben redovisas löpande om dessa utbetalningar, med datum för varje utbetalning.

  38. Ej hemligstämplade dokument ska lämnas ut utan att styrelsen ska involveras i varje önskemål om detta, t.ex. stämmoprotokoll!
   Önskade dokument ska mailas till de medlemmar som önskar detta.

  39. Policy för informations- och upplysningsplikt för HSB Malmö framställs för alla medlemmar i HSB Malmö som får ge sina synpukter (alla synpunkter läggs ut till alla medlemmars beskådan). Dessa förs sedan in i den mån det är möjligt.

  40. Förändring av valberedningspolicy - protokoll, etc
   Valberedningens protokoll ska l äggas ut på webben, och valberedningen ska löpande (från dag 1) informera om sitt arbete på HSB Malmös webbplats.
   Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska läggas ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från menyn, och ligga kvar från år till år).
   Denna plan ska specificeras mer noggrant hur den ska utformas än med;
   "Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm" (dvs "mm" ersätts med något konkret).
   För att valberedningen ska verka trovärdig ska inte "förslagsställare" bara uppges med brf, utan även med namn på den person som föreslagit någon till en förtroendepost.

  41. Regelverk för vattenskador
   HSB Malmös styrelse ska aktivt arbeta för att ta fram klarare regler för bedömningar av vattenskador och klarläggande av aktuellt regelverk för vattenskador.
   Resultatet läggs ut på HSB Malmös webbplats.

  42. (Valberedarna ska ha ett forum att diskutera i. Det ska finnas ett forum för alla styrelser.)

  STYRELSEUPPGIFTER

  1. HSB Malmös styrelse ska hålla ett korrekt och uppdaterat register över såväl förtroendevalda som HSB-ledamöter. Dessa register ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, åtkomliga för alla medlemmar.
  2. HSB Malmös styrelse ska alltid omedelbart bekräfta mottagande av motioner.
  3. HSB Malmös styrelse ska alltid utan onödig fördröjning bekräfta mottagande av skrivelser från medlemmar.
  4. HSB Malmö ska diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett svar på respektive motion i stället för som idag där HSB svarar på motioner fristående från kontakter med motionären. Det ska alltså inte vara möjligt för HSB Malmö att t.ex. svara att de inte förstår motionen (helt eller delvis, direkt eller indirekt). HSB Malmö ska ha skyldighet att kontakta motionären så att inga missförstånd riskerar att uppstå.
  5. HSB Malmös styrelse måste aktivt verka för att engagera medlemmar inom HSB.
  6. HSB Malmös styrelse måste aktivt verka för att så många fullmäktigeledamöter som möjligt ska närvara på stämmorna.
  7. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen.
  8. Arkiveringsrutiner - gallring - Arkivering av information Det som HSB ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är;
   - Stämmoprotokoll
   - Dagordning
   - Röstlängd
   - Motioner
   - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen
  9. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument Alla beslut som tas på stämman och som gäller längre än till nästa årsstämma ska föras in i ett speciellt dokument som läggs ut offentligt på HSB Malmös webbplats, och markering i protokollet ska göras om att punkten kopierats till detta dokument.

   Detta avser alltså beslut som kan gälla längre än till nästa årsstämma, och som inte helt uppenbart (uttryckligen) bara är giltigt till nästa årsstämma.
  10. Arvoden får ej betalas ut i förskott.
  11. Styrelse får ej föreslå arvode! HSB Malmös styrelse får aldrig föreslå arvode till valberedning eller ens ha en uttalad åsikt om vilken nivå valberedningens arvode ska ligga på, eller på annat sätt påverka arvodet till valberedningen!

   Håller HSB Malmö med om detta och kommer HSB Malmö att fortsättningsvis följa dessa riktlinjer?

   Kommer HSB Malmö att informera om detta (ej i nyhetskolumnen, utan på en fast plats i menyn)?
  12. Ledamöter bestämmer dagordning vid extrastämma 1.
   Jag önskar att det förs in i stagdarna att HSB Malmös styrelse inte äger rätt att ändra inbördes ordning på de punkter som medlemmar lämnat in vid begäran om en extrastämma.

   2.
   HSB Malmös styrelse äger ej heller rätt att på annat sätt förändra dessa punkter (t.ex. genom att lägga in punkter utöver de som begärts).
  13. Antal ledamöter + suppleanter till stadgarna Det måste föras in i stadgarna hur många ledamöter och suppleanter som ska väljas till;
   revisorer,
   valberedning,
   ombud till HSB Riksförbund,
   ersättare till ombud till HSB Riksförbund,
   ledamöter till Arne Axrups stipendiefond.
   Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?
  14. Suppleanter ska aldrig väljas på längre än 1 år Suppleanter (även styrelsesuppleant), liksom alla övriga utöver styrelsen (där vissa i styrelsen väljs på två år medan andra väljs på ett år), ska alltid väljas på endast ett år i taget.
  15. Policy för suppleanter Policy för suppleant (t.ex. om suppleant ska kallas till möte, etc) tas fram och offentliggörs (läggs ut på HSB Malmös webbplats).
  16. HSB Malmös styrelse ska utan fördröjning korrigera ev. felaktigheter på HSB Malmös webbplats som påpekas av medlemmar.
  17. HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum.


  ÖVRIGT

  1. Värderingar
   Medlemmar i kooperativa föreningar tror på etiska värden som hederlighet, öppenhet, solidaritet, socialt ansvar och omsorg om andra. Kooperativa föreningar bygger på värderingarna: demokrati, öppenhet, insyn, rättvisa, personligt ansvar, självhjälp, jämlikhet och solidaritet.

  2. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! Och helst så att det protokollförs och offentliggörs vilken förening som har röstat på vem.

  3. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund
   A) Allt som dessa ombud gör måste redovisas för såväl fullmäktige som övriga medlemmar eftersom ingen annars vet om någon presterat något överhuvudtaget, och då kan man kanske lika gärna skippa dessa ombud (och i förlängningen lägga ner HSB Riks).
   B) Kommer HSB Malmö att redovisa för medlemmarna dagordningen på HSB Riksförbunds årsstämma (tidigare och kommande stämmor) och vad som där sades och beslutades, samt vilka från HSB Malmö som deltog och vad de tillförde stämman?
   De ombud/ersättare som inte tillfört något ska inte väljas om!
   C) Dessa ombud saknar ersättning (och då är det väl lätt att resultatet blir därefter), men exakt vad har dessa ombud kostat medlemmarna i år och tidigare år (resor och allt annat)?
   D) Vad gör dessa ombud/ska dessa ombud göra, utöver att en del av dem åker till HSB Riksförbunds årsstämma en gång om året?
   E) Jag vill sedan att samtliga motioner till HSB Riksförbund (oavsett varifrån de kommer) läggs ut på HSB Malmös webbplats. Tidigare motioner såväl som kommande. Dessa motioner ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
   F) Ser HSB Malmö något problem med detta (utöver att det troligen kommer att visa såväl den dåliga uppslutningen som det dåliga engagemanget)?

  4. Inga stadgar får införas där man refererar till något externt dokument.
   Alla förändringar som görs av stadgar ska göras direkt i stadgarna för regionföreningen HSB Malmö.
  För att koden ska få något värde måste det också rent konkret införas konsekvenser för föreningens styrelse om koden inte följs. T.ex. att styrelsen inom en månad är tvungen att kalla till extrastämma och förklara sig. Och gör styrelsen inte detta så måste rena "straff" utdelas till styrelsen. T.ex. avdrag på arvodet med 10% per styrelseledamot som inte reserverat sig, för varje brott mot koden.

  Hur HSB vill att man ska kringå de demokratiska spelreglerna

  HSB Riksförbund och regionföreningarna har enats om hur man ska införa HSB:s "nya" kod för föreningsstyrning. Så här går det till;
  1. HSB Riksförbund tillsammans med de högsta cheferna och några få utvalda inom HSB:s regionföreningar (ingen av dessa är bevisligen kompetent för detta) tar, utan att involvera medlemmarna, fram en kod för föreningsstyrning.
  2. Man arbetar under några år med att kopiera "Svensk kod för bolagsstyrning" rakt av där endast vissa ord som "bolag" ändras om till "förening".
  3. Sedan föreslår man att alla regionföreningar lägger till en mening i sina stadgar, i §3; "Föreningen ska följa den Kod för föreningsstyrning som HSB Riksförbunds förbundsstämma beslutat om".
  Om vi bortser från att koden bara är en riktigt usel kopia av "Svensk kod för bolagsstyrning" så gäller följande;

  I stället för att föra in de olika delarna av koden i varje regions stadgar så refererar man till ett externt dokument som ska följas. Vad får då detta för konsekvenser? Jo, koden togs inte fram på demokratisk väg till att börja med, och kommer naturligtvis heller aldrig i framtiden att justeras på demokratisk väg.

  Så förutom att koden är helt odemokratisk och olämplig på många sätt så kan ett fåtal inkompetenta personer alltså fortsätta att helt fritt putta in fler och ännu mer galna saker i denna kod, och oavsett vad som förs in så ska detta följas eftersom det står i alla HSB-regioners stadgar att denna kod ska följas.

  HSB Riksförbund förflyttar makten uppåt till sin egen högst odemokratiska organisation i stället för åt andra hållet som vore den mer demokratiska riktningen. Hur bra är det att precis vem som helst som känner för det på HSB Riksförbund när som helst kan tillföra stadgar som berör över en halv miljon medlemmar, utan att en enda medlem (inte ens de regionala HSB-föreningarna) ges en möjlighet att ge sin synpunkt, påverka eller ens informeras om varje förändring?

  Man skapar alltså stadgar till stadgarna, men de nya stadgarna (koden) behöver inte följa de normala demokratiska rutinerna för att ändras, så som gäller enligt lagen för stadgar. De kompletterande stadgarna kan ändras när som helst och hur som helst av ett fåtal personer, utan att detta behöver godkännas regionalt enligt gängse rutiner.

  --------------------------------------------

  Alla informations- och diskussionsmöten som fullmäktigeledmöterna inbjuds till ska även vara öppna för alla övriga medlemmar.
  Detta inte minst för att förhindra att HSB Malmös styrelse kan ersätta "stämmor" med informationsmöten för att medlemmar inte ska ges insyn i de frågor och punkter som HSB Malmö vill ta upp.
  --------------------------------------------

  HSB Malmös styrelse ska utan fördröjning korrigera ev. felaktigheter på HSB Malmös webbplats som påpekas av medlemmar.
  --------------------------------------------

  Kontaktvägar med e-post adress ska omedelbart läggas ut till samtliga ombud för HSB Riksförbund samt deras ersättare.
  --------------------------------------------

  Kopior av de senaste 5 årens stämmoprotokoll från HSB Riksförbund ska begäras in från HSB Riksförbund och kopieras till de inom HSB Malmö som önskar en kopia (eller mailas).
  --------------------------------------------

  E-post till alla brf:ar + E-post till alla fullmäktigeledamöter läggs ut på HSB Malmös webbplats.
  --------------------------------------------

  Vice fullmäktigeledamöter ska ovillkorligen kunna utses i brf:arna, och det ska informeras tydligt om detta, samt rekommenderas!
  HSB Malmö ska gå ut med information om detta.
  --------------------------------------------

  Gå ur HSB Riksförbund!


  --------------------------------------------

  Samordning av föreningars aktiviteter, inte minst stamrörsbyte.
  --------------------------------------------

  I årsredovisning om någon reserverat sig i någon fråga och vilka frågor som då reservationer förekommit från vem.
  --------------------------------------------

  På HSB Malmös webbplats ska för varje förtroendevald uppges på vilket år de är inne på (dvs hur många år de suttit på sin post).
  --------------------------------------------

  HSB Malmö ska lägga ut alla senaste årsredovisningar på webben för alla HSB Malmös brf:ar.
  --------------------------------------------


  --------------------------------------------


  --------------------------------------------


  --------------------------------------------


  --------------------------------------------


  --------------------------------------------


  --------------------------------------------


  --------------------------------------------


    " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
  Huvudsida
  HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
  Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
  NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
  Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
  Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
  Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
  Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
  Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
  Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
  Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
  Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
  Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
  Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
  Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
  Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
  Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
  Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
  Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
  Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
  BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
  Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
  Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
  Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
  Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
  Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
  Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
  Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
  Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
   

  Om boendet i en brf

  Riksbyggen
  Se länkar ovan