Missade papperskorg, får böta 800 kr – Aldrig böter för EU-migranters nedskräpning

Öldrickaren kastade den tomma burken mot papperskorgen — men missade. Nu döms en boråsare i 30-årsåldern till 800 kronor i böter för att ha skräpat ned.

Det var på juldagen i fjol som mannen uppmanades av polis i centrala Borås att tömma ur sin öl och lägga burken i en papperskorg. Under rättegången förklarade mannen att han missade korgen och inte hann plocka upp burken innan polismannen tog honom åt sidan för en diskussion.

— Brottet begås i samma stund som någon avsiktligt slänger skräp på marken, men det är ovanligt att någon döms för det i domstol, säger kammaråklagare Niina Andersson, till tidningen.Klicka här för att gå till artikeln i BT, 2015-11-09

EU-MIGRANTER ANSVARSBEFRIADE FÖR NEDSKRÄPNING

Man kan undra varför EU-migranter aldrig får böta för den nedskräpning som de står för och som är avsevärt mer omfattande än något annat.

Polisens vanligatse motivering är att EU-migranterna ändå inte har några pengar. Men är det ett hållbart argument för att få göra som man vill? Och är det sant? Ett antal av EU-migranterna har fordon och husvagnar till ett värde av hundratusentals kronor. Ändå klarar de sig alltid från böter för nedskräpning.

Urinering på offentlig plats
För brottet urinering på offentlig plats föreskriver lagen också 800 kronor i böter.

Under det första halvåret 2015 har i hela Sverige drygt 1 500 personer fått punga ut för att de inte kunnat hålla sig. Toppar statistiken gör storstadslänen Västra Götaland och Stockholms län.

Inga EU-migranter bötfälls för detta heller!

Se: Bajamajor för EU-migranter, vad löser det?

FAKTA OM NEDSKRÄPNING – MILJÖBALKEN

Förbudet mot nedskräpning
I 15 kap. miljöbalken (MB) finns bestämmelser om avfall. Av 15 kap. 30 § MB framgår att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Bestämmelsen innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning. Den riktar sig mot alla, även markägare, och omfattar alla områden som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Med skräp avses både mindre föremål som t.ex. glas, papper, engångsgrillar, fimpar och större föremål som t.ex. byggavfall, möbler, bilar, hemelektronik

Avfallsinnehavarens ansvar
I 15 kap. 5 a § MB finns bestämmelsen om avfallsinnehavarens ansvar. Av bestämmelsen framgår att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Straffbestämmelser Miljöbalken
I 29 kap. MB finns straffbestämmelser. I 7 § finns en bestämmelse om ansvar för nedskräpning. Av bestämmelsen framgår att den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas för nedskräpning. Straffet för nedskräpning är böter eller fängelse i högst ett år. Exempel på sådan nedskräpning, (”nedskräpning av normalgraden”), kan vara byggavfall, möbler, bilar, bildelar och däck, hemelektronik och sopsäckar med olika typer av skräp (Se prop. 2010/11:125 s. 42).

I 7 a § i samma kapitel finns en bestämmelse om ansvar för nedskräpningsförseelse, där mindre allvarlig nedskräpning straffbeläggs. Straffet för nedskräpningsförseelse är penningböter, som polisen kan utfärda på plats. Exempel på nedskräpningsförseelse är bortslängda snabbmatsförpackningar, ölburkar, engångsgrillar och bruksföremål på marken vid en återvinningsstation.

Nedskräpningsförseelser som är ringa omfattas av nedskräpningsförbudet, men ska inte medföra straffansvar. Med ringa avses bagatellartade situationer som att man slänger t.ex. en enstaka cigarettfimp eller ett tuggummi. Det är alltså förbjudet men inte straffbart att slänga t.ex. enstaka cigarettfimpar. Vid bedömning av om nedskräpningen är ringa ska även hänsyn tas till hur känslig miljön är där nedskräpningen sker.

Att en handling varit en del av en allvarlig kollektiv nedskräpning är också en omständighet som ska beaktas, när det gäller om gärningen ska bedömas som ringa eller inte.

Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Kommunen har under vissa förutsättningar ett ansvar för att städa gator, torg och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område. Kommunen kan också bli ansvarig att återställa andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt. Under vissa förutsättningar kan fastighetsägaren bli ansvarig för att åtgärda nedskräpning, främst när det handlar om kvartersmark och gångbanor inom detaljplanelagt område. Ansvaret finns reglerat i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Lagen om förbud mot nedskräpning sedan 2011

År 2011 fick polisen rätt att skriva ut nedskräpningsböter på 800 kronor till den som ertappades med att sprida skräp på allmän plats.
Trots att nedskräpning av parker och badplatser pågår dagligen har polisen hittills bara skrivit ut cirka 250 böteslappar per år.

Bötessumman på 800 kronor har fastställts av Riksåklagaren som har jämfört med straffvärdet för andra brott. Myndigheten har även utfärdat föreskrifter för var gränsen ska gå mellan nedskräpningsförseelse (som kan ge böter direkt på plats) och nedskräpning (det grövre brottet, som ska rapporteras till åklagare).

Hur mycket kostar det att skräpa ner?

• Tuggummi, bussbiljetter, fimpar och godispapper: räknas som lindrig förseelse, ger inga böter.
• Dryckesförpackningar, engångsgrillar, snabbmatsförpackningar med mera: 800 kronor i böter.
• Miljöfarliga eller brandfarliga kemikalier eller större mängder avfall (till exempel om man dumpar möbler i skogen): Kan precis som tidigare leda till åtal och ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Ordningsböter kan dömas ut bara om den misstänkte erkänner brottet. Om man inte accepterar boten, rapporteras ärendet vidare till åklagare.

UTDELADE BÖTER GENOM LAGEN OM FÖRBUD MOT NEDSKRÄPNING
Under de sex första månaderna 2011 skrevs 261 nedskräpningsböter ut i hela landet.
År 2012 skrevs 289 böter ut på tolv månader.
Förra året (2014) minskade antal utskrivna böter till enbart 195 i hela landet.Böter för nedskräpning 2011-2014

629 böter skrevs ut i hela Sverige 2011-07-10 – 2013-07-11. Stiftelsen Håll Sverige rent tycker att lagen är tandlös och kontraproduktiv och föreslår att det borde införas skräpvakter.

Polisen i Västra Götand är den polismyndighet som var bäst på att dela ut böter för nedskräpning mellan 2011-07-10 och 2011-12-31: 52 personer bötfälldes.
På andra plats kom Hallandspolisen med 34 utdelade böter.
Totalt i Sverige bötfälldes 321 personer för nedskräpning.

I Uppsala län ökade där antalet utskrivna skräpböter från nio böter det första halvåret till 41 böter år 2014.

Under första halvåret 2015 har det bara skrivits ut totalt tre böter för nedskräpning i hela polisregion Stockholm (under helåret 2014 uppgick antalet till 7 för Stockholms län).

Kommunala avgifter
En möjlig lösning på problemet är att kommunerna ges rätt att ta ut avgift av nedskräparna på ungefär samma sätt som för felparkering.
– Det är ju ändå kommunerna som bekostar städningen. Då kanske fler skulle tvingas betala för sitt skräp och därmed lära sig att använda papperskorgarna, anser Joakim Brodahl, kommunikationschef på Håll Sverige Rent.

Se bl a;
Tiggare avhyses i Jönköping, städnota på 50.000 kr

Jönköpings kommun har fått flera klagomål om nedskräpning. Skogsförvaltare har polisanmält EU-migranterna eftersom de förstör i området

Skara: Tiggarnas husvagn, en gammal bil och delar av deras bohag har förts till ett kommunalt inhägnat område. Kommunens personal tog hand om alla säckar med skräp

Gävle: Högarna med sopor och skräp har växt. Skogsdungen i ena kanten av grusplanen används som latrin

Linköping: Container efter container har fylts med skräp. Renhållningsarbetarna hittade bl a barnleksaker, matrester, filtar och madrasser

Märsta: Nedskräpningen är stor i området som även luktar avföring

EU-migranter i Lund lovar hålla rent, och fortsätter sedan sin nedskräpning

Göteborg: EU-migranter skräpar ner och uträttar behov i naturen

Polisen i Norrköping ”belägrad” av EU-migranter som begår miljöbrott

EU-tiggare är ett problem för Kalmar kommun pga nedskräpning. Kommunen vägrade städa efter EU-tiggare

EU-migranters illegala bosättningar i Umeå med nedskräpning som följer i dess spår

Hässleholms kommun har fått in klagomål på nedskräpning, bilar som tutar, störande röklukt

Uppsala: EU-migranternas bosättning är allmänt störande och det är skräpigt

I Högdalen fick man frakta bort 100 ton skräp (!!!) efter att man lyckats avhysa EU-migranterna. På samhällets bekostnad

Kraftig nedskräpning och sanitära olägenheter av EU-migranter

Växjö: EU-migranter ockuperar och skräpar ner naturreservat

Boende i Mossgruvan klagade över nedskräpning och att EU-migranterna körde runt i oskattade och obesiktigade bilar samt ställde upp många skrotbilar

EU-migranterna har skräpat ner och utfört sina behov i området, som ligger i skogen vid Prästliden och som ägs av kommunen

Göteborgs trafikkontor uppger att det är så stor nedskräpning att den bedöms vara en hälsorisk. 50-tal klagomål om nedskräpning

Eskilstuna kommun ser EU-migranternas läger som en sanitär olägenhet, eftersom det skräpas ner och eldas

EU-migranter slipper betala böter i Piteå, precis som överallt i Sverige. Däck, trasiga cyklar och en del annat skrot


Frågan om vem som får ansvar för städning och skräp efter EU-migranter har inget enkelt svar, enligt Olof Moberg, jurist på SKL

Kommuner ska inte acceptera nedskräpning i den offentliga miljön utan se till att den lagförs

Skräp – och andra, betydligt värre, saker – i sandlådorna runt förskolor


EU-migranternas nedskräpning/miljöförstörelse i naturen bryter mot lag

Det är orimligt att ansvaret för att ta bort skräp och sköta sanitet ska ligga på markägaren


Enköping: EU-migranter omvandlade privat mark till en soptipp


Det är inte lagligt att slå läger i parker, att skräpa ner eller att bygga små skjul i skogspartierna

Lämnas ofta kvar stora mängder med skräp efter EU-migranternas bosättningar

Ordningsvakter för att avhysa tiggare och bötfälla nedskräpning

Möjliggör för kommuner att bötfälla nedskräpning, vilket enbart polisen har mandat att göra i dag.


12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Städning efter EU-migranter kostade Stockholm 2,2 miljoner kr år 2014


Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Ännu en rastplats stängs ner pga EU-migranters härjningar

Allt fler rastplatser i Sverige måste stängas ner pga EU-migranters skadegörelse

Problemen med att Trafikverket tvingas stänga rastplatser på grund av nedskräpning finns runt om i landet


Gävle kommun ställer ut sopkärl för att försöka undvika nedskräpning av EU-migranter

Ansvarsbefriade EU-migranter i Gävle lämnar stora mängder miljöfarligt avfall efter sig


Karlstad: Platserna där EU-migranterna väljer att bosätta sig blir också nedskräpade.

EU-migranters boplatser runt om i Karlstad leder till konflikter med närboende pga nedskräpning och sanitära problem. Karlstad städar upp efter EU-migranter

Karlstads kåkstad för 60 EU-migranter vid polishuset växer snabbt


MALMÖ

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

Fi försöker arrangera städning i Malmös kåkstad

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

Miljöbalken – Tomten på kvarteret Brännaren är kraftigt nedskräpad med hushållssopor och avföring.

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö

Fastighetsägarens ansvar förutsätter att det inte går att utreda vem som är primärt ansvarig för nedskräpningen och att fastighetsägaren, antingen uttryckligen eller konkludent, har accepterat verksamheten

Upprepade nedskräpningsärenden av EU-migranter

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

Länsstyrelsen fastställer fastighetsägarens skyldighet att städa upp efter EU-migranter i Malmös kåkstad

Miljönämnden i Malmö kräver att fastighetsägaren röjer upp och städar i kåkstaden pga nedskräpningen

EU-migranter i Malmös kåkstad kräver att någon ska städa åt dem

Gamla husvagnar, skjul, tält och skräp nu området som ägs av fastighetsbolaget Granen

Miljöförvaltning låter utrymma EU-migranters läger i Malmö utan att identifiera de boende och utan att invänta beslut från övriga instanser. Det görs främst i nedskräpningsfall, där den som skräpat ner är okänd

Vänsterextremister och EU-migranter skräpar ner framför Stadshuset i Malmö

EU-migranter fortsätter bryta mot lagen och bygga upp nya läger i Malmö


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *