Global Compact for Migration: Åtagande att följa andra avtal

De länder som undertecknar Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration åtar sig därigenom att följa minst fyra andra avtal, förutom FN:s ”Global Compact for Refugees”.

Genom att skriva under FN:s migrationsavtal förpliktigar landet sig alltså att understödja andra avtal, utan att specificera på vilket sätt (vilket inte torde vara förenligt med svensk avtalsrätt, dylika avtal blir per automatik ogiltiga).

Länderna skriver t o m under på att man avser stödja ett avtal som inte ens är klart ännu (”Parisavtalet”).

FN:s migrationsavtal, delmål 2, punkt 18:
We further commit to ensure timely and full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as to build upon and invest in the implementation of other existing frameworks, in order to enhance the overall impact of the Global Compact to facilitate safe, orderly and regular migration.

Vi förpliktigar oss dessutom att garantera att Agenda 2030 för hållbar utveckling införs till fullo och enligt tidsplan, såväl som att bygga vidare på och investera i genomförandet av andra befintliga ramverk för att förbättra det övergripande resultatet av Global Compact för att underlätta säker, ordnad och laglig migration.

Red’s kom:
Genom att skriva under Global Compact for Migration åtar sig landet samtidigt att till punkt och pricka följa Agenda 2030 (från 2015, 35 sidor komprimerad text), inkl. de länder som inte stödjer eller har antagit Agenda 2030.

Alltså förpliktigar sig även det land som inte skrivit under Agenda 2030 att allt som specificeras i Agenda 2030 genomförs fullt ut enligt specificerad tidsplan, t ex;
1. Utrota all form av fattigdom överallt.
2. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
3. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
4. Uppmuntra fredliga samhällen, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
5. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.
6. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.
7. Uppnå jämställdhet och förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.
8. Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.

Sveriges S+MP-regering informerade 2018-06-14 att regeringen antagit Agenda 2030. För Agenda 2030 har Sverige en handlingsplan (i motsats till för FN:s migrationsavtal) på 80 sidor, för åren 2018-2020.

Sveriges handlingsplan täcker emellertid bara en bråkdel av innehållet i Agenda 2030.

Om Sverige har någon handlingsplan för Agenda 2030 för åren efter 2020 är okänt.

Dock saknas konsekvensanalys med budget och kostnader för genomförandet av Agenda 2030, precis som för FN:s migrationsavtal.

We further commit to … build upon and invest in the implementation of other existing frameworksinnebär alltså att för alla övriga tänkbara s k ”ramverk” som kan tänkas finnas där ute i världen någonstans, kända eller okända, förpliktigar sig landet att följa även dessa.


Dessutom åtar sig det land som skriver under FN:s migrationsavtal bl a följande i punkt 18;
a) Promote the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, including the Sustainable Development Goals and the Addis Ababa Action Agenda, and the commitment to reach the furthest behind first, as well as the Paris Agreement and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Främja genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling, inklusive målen för hållbar utveckling och Addis Abebas handlingsagenda, och åtagandet att nå det längsta bakom första, liksom Parisavtalet och Sendai-ramverket för katastrofreducering 2015-2030

Texten ”commitment to reach the furthest behind first” är obegriplig och kan därför inte översättas.

Varje land som godkänner Global Compact for Migration (GCM) förpliktigar sig därmed också att underlätta (vad det nu innebär) införandet av tre övriga avtal (oavsett om landet godkänt dessa avtal eller ej);
Addis Ababa Action Agenda Financing for Development (2015), 134 punkter på 61 sidor
Parisavtalet, UNFCCC, under bearbetning, men med 29 punkter på 25 sidor så här långt
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, UNISDR, 36 sidor komprimerad text

Hur många fler avtal har det smugits in i FN:s migrationsavtal att man gör sig skyldig att följa?

Det känns som att den regering som dristar sig till att skriva under FN:s migrationsavtal, bara av ovanstående skäl, begår politiskt självmord.

GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION

Se även bl a;
Sveriges 237 förpliktelser genom FN:s Global Compact for Migration

USA listar invändningar mot FN:s migrationsavtal – 2018-12-07

Sanningen om FN-avtalet om öppna gränser och censur av kritik mot migration

Klimatflyktingar – FN:s nya grupp som ska få flyktingstatus

Vad saknas i FN:s migrationspakt Global Compact for Migration?

Frågor om FN:s migrationsavtal till Sveriges politiker – Lista över de absolut viktigaste frågorna att utkräva svar på från politikerna om FN:s migrationsavtal

FN:s migrationsavtal grundas på en lögn!

S+MP-regeringen ljög om FN:s migrationsavtal – Med lista över länder som inte kommer att skriva under FN:s migrationspakt

S+MP-regeringen besviken över att alternativa medier avslöjade FN:s migrationsavtal – Lars Westbratt

Efter två år nämner SVT FN:s migrationspakt – SVT ljuger!!!

Cecilia Wikström (L) sprider desinformation om Global Compact for Migration

FN:s Global Compact for Migration är politiskt/juridiskt bindande

FN:s plan för att flytta 3:e världen till väst – Global Compact for Migration

Global Compact for Migration om att forma/manipulera folket, mål 17

Familjeåterförening för migranter krävs – FN:s Global Compact for Migration

FN:s Global Compact for Migration omöjliggör utvisning av migranter

FN:s censur enligt Global Compact for Migration har nu påbörjats

Moraliskt stötande att diskutera effekter av FN:s migrationsavtal enligt Youtube

Presskonferens i Marrakech om Global Compact for Migration

NGO på FN:s propagandakonferens håller ilsket tal – Migration ett brott?

Här avslöjas vem Sveriges övergångsregering skickat att godkänna FN:s migrationsavtal

Lövens statssekreterare lovordar FN:s migrationsavtal – Migranter tog pizza till Sverige – Hävdar felaktigt att Sverige redan infört migrationsavtalets punkter

EU sprider desinformation om FN:s Global Compact for Migration

Rasmus Ling (MP): Migrationsavtalet är bara bra, även FN:s censur

Moderaterna samarbetar med V om fri invandring – Anna Maria Corazza Bildt

Massprotester i Bryssel mot Global Compact of Migration – Public Service tysta

159 länder antog 19/12 Global Compact for Migration under total medietystnad


GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION – FINAL DRAFT, 11 July 2018


UNHCR förklarar vad deras flyktingavtal är – Missvisande/barnslig propaganda

Varning för konsekvenserna av FN:s Global Compact on Refugees!

Global Compact on Refugees: Ryska dockor

181 länder antog 17/12 Global Compact on Refugees under total medietystnad

Global Compact on Refugees, UNHCR:s flyktingavtal, avancerad version – Fastställt av oredovisade länder 2018-07-20


Max 10% av befolkningen i EU önskar fler migranter


Migranter stormade Ceuta, men får inte söka asyl i EU. Rätt?


Centralamerika kopierar migrationsvågen i Europa – People without borders
Mycket få människor utanför FN känner till kopplingarna mellan migrant-karavanerna från Honduras till Tijuana och FN:s Global Compact-avtal, och det har aldrig nämnts ett ord om detta i media, men dessa två händelser är mycket intimt sammanvävda på olika sätt. Mer om det vid annat tillfälle.


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *