Bil 2. Justering stämmoprotokoll 2009-06-15
Föreningsstämma i HSBs brf i Malmö

Punkt 4 i dagordningen - Fastställande av dagordning

På stämman läste jag under punkt 4 i dagordningen upp följande;

Eftersom styrelsen på eget bevåg och utan någon som helst förvarning eller information om detta, bestämt att inte dela ut motionerna i år så uppstår inte bara ett utan flera problem.

Eftersom styrelsen hanterat motionerna så som styrelsen gjort så saknas förutsättningar för att kunna gå igenom motionerna idag.

11 dagar före årsstämman satte styrelsen upp information om att motionerna inte kommer att delas ut och att motionerna enbart kunde läsas under 1½ timme den 9, 10 och 11 juni.
Kunde man inte under dessa tre tidpunkter, eller inte hann med att läsa dem under denna tid, så fick man inte ta del av motionerna före stämman.

Det handlar inte bara om att motionerna inte delas ut till alla medlemmar.
Utan vad det handlar om är även följande;
 • Styrelsen ville inte lägga ut motionerna med styrelsens svar på föreningens hemsida.
  Jag ställde frågan om detta till styrelsen, men tyvärr ville styrelsen inte svara på detta.
 • Styrelsen ville inte hänga upp en mapp med motionerna med styrelsens svar i varje trappuppgång.
 • Styrelsen ville inte kopiera upp motionerna med styrelsens svar till dem som så önskar.
 • Styrelsen ville inte dela ut eller ens kopiera upp styrelsens svar (som skrivits av HSB),
  inte ens till dem som skrivit motionerna.
 • Tillsammans med varje motion från mig har jag erbjudit styrelsen att diskutera motionerna för att därmed reducera antalet och omfånget.
  Styrelsen har inte ens bemött dessa förfrågningar från mig.
  Styrelsen har alltså inte med ett enda ord fört någon dialog med motionärerna om motionerna, vilket jag bett om i samband med varje av mig inlämnad motion (därmed kunde inte motionerna reduceras varken i antal eller omfång, vilket hade behövts).
 • Inlämnade motioner nämns inte med ett ord i årsredovisningen, och ej heller i kallelsen.
Motionerna och styrelsens svar har med andra ord gjorts så svåråtkomliga som möjligt för medlemmarna.
Styrelsen har inte varit intresserad av att ta fram det mest lätthanterliga och lättlästa och minsta materialet för stämman, utan bestämmer i ställlet egenmäktigt - och utan förvarning, inte ens till motionärerna - att de har rätten att inte dela ut motionerna, och dessutom utan att ens motivera sin rätt till detta.

Motionerna är trots allt medlemmarnas enda möjlighet att göra sig hörda, och detta bara en gång om året.
Nu väntar styrelsen in i sista minuten med att ge medlemmarna tillgång till motionerna.

Möjligheten för mig att väcka intresse för vissa frågor genom att medlemmarna fått läsa mina motioner är därmed borta.
Jag får varken före stämman eller under stämman möjlighet att upplysa om de problem som förekommer i styrelsen och som drabbar medlemmarna hårt ekonomiskt.

Jag förvägras min möjlighet och rättighet att påverka den förening jag är delägare i, och därmed min egen ekonomi.

Motionerna kunde styrelsen lagt ut och informerat om redan i februari 2009.
Och styrelsens svar till motionerna kunde styrelsen lagt ut löpande på föreningens webbplats fram till två veckor innan stämman.

Som motionär har jag i år endast fått 3 dagar på mig att via en CD gå igenom styrelsens svar på motionerna, och det är inte rimligt, speciellt med tanke på antalet motioner.

Om styrelsen fört en dialog med mig så skulle säkert de flesta av motionerna kunnat antingen dras tillbaka eller kortas ner avsevärt.
Men detta gör inte styrelsen eftersom de då förlorar det kraftiga övertag styrelsen redan har när det gäller medlemmarnas motioner och möjligheten att avstyra alla motioner.

Styrelsen har inte ens förberett föredragandet av motioner idag eller underlättat denna hantering på något sätt överhuvudtaget! Notera att styrelsen rekommenderat avslag på samtliga motioner, oavsett vad de handlar om.

Tiden för att gå igenom motionerna är omöjligt kort inte minst genom att styrelsen valt att baka ihop svar mellan olika motioner som gör det nästintill omöjligt att reda ut vad styrelsen svarat på.

Styrelsen har alla möjligheter att när som helst utnyttja föreningens resurser och medlemmarnas pengar för att säga sin mening.
En medlem har bara motionerna en gång om året för att göra sig hörd.

I SBC:s informationsblad SBC-direkt svarar SBC att motioner ska bifogas kallelsen och helst även styrelsens inställning till motionärens förslag. Klart besked!

En stor del av alla mina motioner är till för att upplysa medlemmarna, nu har styrelsen fråntagit medlemmarna denna möjlighet och rättighet, genom att inte dela ut motionerna!

Genom att styrelsen inte delar ut motionerna i år så får de medlemmar som inte fått ta del av årets motioner en snedvriden bild av verkligheten. Styrelsens!

Motionerna är också av kritisk betydelse för frågan om ansvarsfriheten, och om motionerna inte delas ut till alla medlemmar kan inget beslut tas i frågan om ansvarsfrihet!
Ni har ju inte fått läsa om de problem och felaktigheter som förekommit under året.
I stället för att jag fått mer tid på mig att gå igenom styrelsens svar så har jag fått kortare tid, endast 3 dagar, och det är naturligtvis inte förenligt med lagen, som ger medlemmarna som minst 14 dagar på sig för detta.

Motioner är inte enbart till för att fatta beslut, de är även till för att upplysa och skapa en diskussion om de problem och fel som begås i föreningen. Genom att styrelsen inte delar ut motionerna - eller på något annat sätt ger medlemmarna en ärlig chans att ta del av dessa så förvägrar styrelsen alla motionärer att skapa denna opinion som lagen föreskriver att medlemmarna har rätt till.

I föregående års svar på motionerna så kränkte styrelsen bl.a. mig på ett ytterst allvarligt sätt.
Eftersom alla medlemmar fick ta del av detta måste mina svar på kränkningarna också gå ut till alla medlemmar på motsvarande sätt som förra året.

Jag har själv fått skriva ut motionerna och själv bekosta detta.
Jag har dock inte hunnit skriva ut alla motioner (och styrelsens svar), hur ska jag då kunna ha möjlighet att här på stämman föredra alla motioner?

En motionär ska inte behöva skriva ut sina egna motioner på egen bekostnad eftersom detta är en föreningskostnad, och inte något som ska belasta enskilda medlemmar bara för att de försöker engagera sig i föreningen.

Styrelsens svar är gjorda på ett sådant sätt att de inte besvarat varje yrkande för sig utan blandat ihop allt i en salig röra vilket gör det mer eller mindre omöjligt till och med för mig som motionär att förstå vad som är svar på vad. Om inte jag kan reda ut detta lär inte någon annan kunna det heller.

[Hånskratt från medlem Paul L som inte hade något att tillföra stämman annat än att störa densamma]

Styrelsen har helt vägrat att bekräfta mottagandet av motionerna vilket också bl.a. fick konsekvensen att ett antal motioner från en annan medlem "försvann i hanteringen".

Det har nämligen nu visat sig att styrelsen slarvat bort samtliga motioner som en annan medlem skrivit och lämnat in i behörig tid.
Dessa motioner har alltså inte behandlats eller ens lästs av styrelsen, och ingen medlem kommer att få tillgång till någon av dessa motioner.
Genomförs stämman idag så är det alltså ett solklart lagbrott!

Jag yrkar följande;
Bl.a. av vad jag här nämnt här och eftersom kallelse inte skett på korrekt sätt yrkar jag i första hand att stämman ajourneras och återupptas när styrelsen tillsammans med motionär samarbetat för att få minsta möjliga omfång på motionerna, och motionerna antingen delats ut till alla, eller fått hänga minst två veckor i trappuppgångar samt där alla via direktutskick tydligt informerats om att de kan låna hem ett ex. av motioner och svar under minst 2 veckor.
Motionärer ska erhålla avskrifter av motionerna och svaren som de får behålla.

I andra hand yrkar jag att motionsdelen skjuts till månadsskiftet september/oktober för seriös behandling och där motionerna kommit medlemmarna till del minst enligt första yrkandet, där styrelsen samarbetar med motionärerna enligt första yrkandet.

Detta är alltså viktigt för att stämman ska kunna genomföras på ett lagligt sätt.

Redogörelse för det fortsatta händelseförloppet efter ovanstående info till medlemmarna

Ordföranden replikerar på ovanstående att styrelsen inte ansåg det vara rimligt att lägga ner ca. 200.000 kr på att trycka upp motionerna och dela ut dem när mer än 90 % inte läser motionerna, enligt ordförandens personliga erfarenhet (detta alltså utan att kunna förklara vad denna erfarenhet grundar sig på där ingen sådan undersökning någonsin gjorts).

Min kommentar:
Styrelsen för stämman bakom ljuset i frågan om motionerna.

Styrelsen hävdar att kostnaden för upptryckning av motionerna skulle ligga på 190.000 kr (på stämman avrundat till 200.000 kr av ordföranden).

Detta faller dock på sin egen orimlighet, bl.a. eftersom styrelsen i årsredovisningen uppger kostnaden för föregående års upptryckning av motioner (rubricerat som "merkostnad"). Som en liten jämförelse kan nämnas att förra året kostade upptryckning av motionerna 11.473 kr, och då var det lite färre än hälften så många motioner.

Med en påstådd tryckkostnad på 200.000 kr innebär det att varje ex skulle kosta 800 kr.
Själv har jag skrivit ut ca. 3 ex, så då skulle jag själv ha betalat 2.400 kr för mina ex.

Styrelsens uppgifter om tryckkostnaden stämmer inte (vem som helst kan få ett dylikt kostnadsförslag på en fantasisumma, beroende på vem man vänder sig till och hur illa man formulerat sin offertförfrågan, och om man gör som styrelsen och inte upphandlar, vilket inte heller gjorts för upptryckning av motioner)! Vill en styrelse att det ska se dyrt ut att de demokratiska rättigheterna utnyttjas av medlemmarna så är det alltså inga problem för en styrelse att göra detta.

Även om man räknar utifrån de absolut sämsta omständigheterna här (där bl.a. styrelsen fortsatt sin vägran att samarbeta med motionärer för att reducera motionerna i antal och omfattning) så skulle kostnaden säkert inte överstiga 100.000 kr, men sanningen om tryckkostnaden - om man nu skulle ha valt metoden att dela ut motionerna till alla - vilket varit det optimala ur demokratisynpunkt, men kanske inget krav) är att kostnaden skulle kunna ha landat på runt 50.000 kr eller mindre, om bara viljan för detta funnits.

"Det är rent för stora pengar för föreningen", fortsätter ordföranden.

Min kommentar:

Motionerna obekväma för styrelsen!

Styrelsen försöker skrämma medlemmarna med en fantasisumma på 200.000 kr för upptryckning av motionerna.

Kostnaden under föregående år för ca 40 sidor motioner var drygt 11.000 kr
En försumbar kostnad jämfört med vad medlemmar får betala för de pengar som styrelsen i övrigt vidlyftigt spenderar på 200.000-kronorsstämmorna.

Styrelsen kan kasta ut 300.000 kr på att hålla två stämmor - pengar som nästan uteslutande är till för att skydda styrelsen personligen (alltså inte pengar som tillför något som helst för föreningen, tvärtom) -, men några pengar för att låta medlemmarna få motionerna i skriftlig form finns det däremot inte.

Vad var det för mening att kasta ut 75.000 kr på styrelsens svar till motionerna när de sedan ändå inte delas ut?

I år slänger styrelsen ut 75.000 kr på att låta HSB Malmö svara på motionerna med uppdrag att svaren ska formuleras till avslag för alla motioner. Svar som sedan inte ens kommer medlemmarna till del. Styrelsen arvoderas för att besvara motionerna!

75.000 kr för att låta HSB göra styrelsens uppgift och besvara motionerna - dvs svar som sedan inte kommer någon till del - är inget som styrelsen drar sig för, men att lägga ut en mindre kostnad för att trycka upp medlemmarnas motionerna det anser styrelsen vara "rent för stora pengar för föreningen"!

Det fanns flera alternativ till att dela ut motionerna till varje medlem, men det var inget styrelsen ville skulle framkomma till medlemmarna.

På detta sätt klarar sig styrelsen undan att medlemmarna får reda på de fel, brister och rena lagbrott som begåtts av styrelsen.

Ordföranden fortsätter;
"Den andra lögnen om att det funnits motioner, det var inga motioner utan kopior av brev som var skickade till revisor. Så det har alltså inte försvunnit något och skrivelser tas inte upp på årsstämman".

Min kommentar:
Ordföranden inleder här med "Den andra lögnen...", men vad det är han anklagar mig för att ha "ljugit" om innan kan han inte förklara. Dessa kränkande och helt obefogade anklagelser från ordföranden är enbart för att inför stämman försöka smutskasta mig som medlem så mycket som möjligt för att därigenom försöka vända stämman i styrelsens riktning.

Det som ordföranden sedan här anklagar mig för att "ljuga" om är i stället enbart en ren och skär lögn från styrelsens ordförande, som kan bevisas som en lögn.

Medlemmen, vars motioner styrelsen medvetet eller omedvetet slarvat bort, har skrivit till revisorerna, men det är inte alls dessa skrivelser det handlar om. Det vet ordföranden när han säger detta till stämman, eftersom medlemmen tydligt förklarat detta för styrelsen några dagar innan.
Jag är ett av vittnena till att medlemmen lämnat in motioner till styrelsen (jag t.o.m. följde med ner i källaren där jag såg att de lämnades in till styrelsen), där nu styrelsen medvetet försöker lura stämman till att tro något annat. Att det ordföranden säger är inkorrekt framgår alltså av den diskussion vi hade i styrelserummet mindre än 1 vecka tidigare, där det klargjordes att det inte handlade om skrivelserna till revisorerna. Medlemmen hade då t.o.m. med sig kopior av några av de tidigare inlämnade motionerna.

Styrelsen har hårdnackat vägrat att bekräfta mottagandet av medlemmarnas motioner, oavsett vilka uppmaningar om detta som medlemmarna ställt till styrelsen. Därmed har styrelsen byggt upp denna möjlighet för styrelsen att sortera bort motioner från medlemmarna.

Styrelsen ville inte ens bemöta mina önskemål innan stämman om att försöka reducera motionerna till antal och omfång.


Mötesordförande Mats Engstrand flikar i detta läge in följande;
"Det här om att det funnits motioner eller inte är inget stämman kan besluta om".

Min kommentar:
Vad är det för logik i denna synnerligen subjektiva kommentar?
Bara för att styrelsen undvikit denna fråga ända fram till stämman så menar alltså mötesordföranden att stämman inte ska få reda på sanningen?

Vad mötesordföranden än tycker så måste naturligtvis stämman upplysas om att styrelsen inte behandlat alla motioner, och inte låtit medlemmarna få ta del av dessa.

Medlemmen med de försvunna motionerna förklarar sedan situationen närmare och instämmer i mina yrkanden om dagordningen.

En annan medlem ifrågasätter varför styrelsen inte lagt ut motionerna på hemsidan och understryker att det är viktigt ur demokratisk synvinkel att man kan läsa motionerna innan, tillsammans med styrelsens svar. Han tryckte också på problemet med att de som inte hade möjlighet att komma på styrelsens tre korta öppettider på styrelsens villkor därmed missade motionerna. Noteras kan i detta sammanhang att styrelsens tre öppettider inte passade mig och jag bad därför om en lösning på detta. Styrelsen vägrade svara på detta, och jag tvingades därför försöka ändra på mina planer.

Mötesordförande Mats Engstrand ställer då en fråga om motionerna tillhandahållits elektroniskt via en CD eller liknande.

Styrelsen påstår i detta läge att medlemmarna kunnat få en CD-skiva.

En annan medlem frågar hur medlemmarna kunnat få reda på detta.

Mötesordförande Mats Engstrand svarar åt styrelsen att det handlar om 1.300 sidor (bevisligen osanning, vilket redogörs för senare här), och säger att det är "rätt mycket" att kopiera.

Min kommentar:
Här fortsätter alltså mötesordföranden att försvara styrelsen och förvirra stämman. Dessutom genom att frångå ämnet. Diskussionen handlar här inte om att kopiera motionerna på papper, utan om att dela ut motionerna på CD och att lägga ut motionerna på föreningens webbplats.

Det är ej sant att medlemmarna erbjudits möjlighet att få motionerna på CD!

Jag fyller på genom att förklara att styrelsen försöker förklara sitta agerande där medlemmarna inte fått tillfredställande möjlighet att ta del av motionerna med hänvisning till kostnader. Men här finns ett alternativ (föreningens hemsida) som inte kostar ett enda öre, och ändå vill styrelsen inte ge medlemmarna denna för alla helt kostnadsfria och mycket enkla lösning. Styrelsen kan ej heller förklara varför.

Motionerna skulle dessutom kunnat hängas upp i trappuppgångarna och/eller kunna lånas ut till medlemmar.

Jag förtydligar också vad som gäller avseende styrelsens påstådda möjlighet att få motionerna på CD;
Den sista dagen då medlemmarna fick läsa motionerna på styrelsens villkor så fick jag - efter att tiden gått ut för läsning av motioner -, som enda medlem, CD med motionerna.
När jag tidigare, veckan innan stämman, ville få kopior av motionerna så vägrade styrelsen mig detta, med som skäl att ingen annan fick kopior av motionerna. Ordföranden t.o.m. slet motionerna ur handen på mig när jag sa att då får jag väl kopiera dem själv.

Ingen annan medlem fick denna information om möjligheten att få CD, varken innan, under eller efter styrelsens öppettider för läsning av motioner (som var ett par dagar innan stämman).

Ordföranden replikerar;
"Vi blev rådda av våra jurister att inte lägga ut motionerna på hemsidan pga att det finns en del namn med. Vi hade inte fått tillåtelse att publicera dem, och därför kunde vi inte lägga dem på hemsidan".

Min kommentar:
Med "våra jurister" avses styrelsens stöd på HSB Malmö (som alltså används mot medlemmarna), och om det är sant att HSB Malmös jurister hävdat detta så visar det bara på en allvarligt bristande kompetens bland HSB Malmös två jurister.

Tyvärr kommer medlemmarna aldrig att få reda på om dessa vansinnigheter är sanna om att HSBs jurister hävdat att motioner inte kan publiceras på hemsidan.

Det stämmer att det fanns namn med i några få av mina motioner. Styrelsens ledamöter och revisorerna namngavs av mig i ett par motioner. Dvs precis som i tidigare motioner som styrelsen lagt ut på hemsidan under tidigare år. Varken tidigare eller idag är det något som helst problem att publicera namn på detta sätt på Internet, och även om HSB Malmös jurister skulle ha lurat styrelsen i föreningen till något annat än vad som verkligen gäller så borde styrelsen enligt min mening begripa bättre, med bara lite sunt förnuft.

Styrelsen lägger ut bl.a. mitt namn på föreningens hemsida utan att tillfråga mig, men när det handlar om styrelsens och revisorernas namn så menar styrelsen att dessa inte kan publiceras. Hur är logiken här?
Varför är styrelsen rädd för att deras namn ska publiceras på föreningens hemsida?

Även om det styrelsen hävdade skulle ha varit sant så kan styrelsen inte förklara varför styrelsen i sådant fall inte ville lägga ut motionerna med styrelsens och revisorernas namn strukna.

Mötesordförande Mats Engstrand frågar styrelsen hur styrelsen informerat medlemmarna om att de kunde få en CD.

Ordföranden svarar; "Vi gick ut och sa att det fanns tillgängligt på expeditionen".

Min kommentar:
Det stämmer absolut inte!

Vilka "vi" gick ut till vem och sa att man kunde hämta en CD på expeditionen?
Jag, som var den enda som fick en CD, fick ju inte reda på detta ens förrän efter att styrelsens tider för läsning av motionerna gått ut.Punkt 4 i dagordningen - Fastställande av dagordningen

I protokollet står det;
"Mot yrkandena står styrelsens förslag om att inkomna motioner ska behandlas idag och att dagordningen fastställs".

Nu är i och för sig - i vanlig ordning - stämmoordföranden identisk med styrelsen, men förslaget att motionerna inte skulle förläggas efter att medlemmarna fått möjlighet att ta del av dem kom från stämmoordförande Mats Engstrand, och inte från styrelsen.


Punkt 5 i dagordningen (se punkt 3 i dagordningen)

Stämmoordförande Mats Engstrand konstaterar under punkt 5 i dagordningen att det finns 66 närvarande medlemmar, 60 röstberättigade och tre fullmakter.

Mats Engstrand frågar styrelsen om det är 60 röstberättigade varav 3 fullmakter eller om det är 60 + 3. Styrelsen svarar via Kjell att de 3 fullmakterna ingår, och Mats Engstrand konstaterar att det är 57 röstberättigade + 3 fullmakter.

Min kommentar:

FEL I STÄMMOPROTOKOLL

Det verkar inte som varken mötesordförande Mats Engstrand eller protokollförare Bengt Skånhamre brytt sig om att kontrollera röstlängd och fullmakter innan de skrivit under stämmoprotokollet där det står att det fanns 60 röstberättigade medlemmar, "varav tre fullmakter".
Enligt röstlängd och fullmakter fanns det 60 röstberättigade + 3 röster i form av fullmakter. Dvs totalt 63 röster.

Tillägg: I stämmoprotokollet för år 2010 så uppger styrelsen ännu en gång det felaktiga antalet närvarande, trots min justering;
"Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 juni 2009 i Rönnens aula. Närvarande var 60 röstberättigade medlemmar, därav 3 fullmakter". Dvs totalt 60 röster.

Styrelsen klarar alltså inte ens av att läsa innantill.

Punkt 6 i dagordningen - Fråga om kallelse behörigen skett

Styrelsen hävdar, via ordföranden, att kallelse gått ut drygt 14 dagar innan stämman, och en vecka innan stämman har kallelsen delats ut med årsredovisningen.

Min kommentar:
Medlemmar på stämman ifrågasätter vilket datum kallelse skett. Styrelsen kan inte redogöra för exakt vilket datum det handlar om, utan hävdar bara allmänt att kallelsen gått ut "drygt" 14 dagar innan stämman (i form av anslag på föreningens anslagstavlor).
Kallelsen är som vanligt odaterad så möjlighet att kontrollera vad som egentligen gäller saknas.

Jag redogör för att kallelse ej behörigen skett, enligt följande;

I föreningslagen (7 kap 8 §) står det bl.a.;
Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.
Jag begärde avskrifter av motionerna men erhöll ej detta!

I föreningslagen 7 kap, 8 § står det;
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman
I föreningslagen står det bl.a. att det tydligt ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman.
Motionerna och vad de innehåller/handlar om har emellertid denna gång (för första gången i föreningens historia) inte nämnts med ett enda ord i kallelse eller någon annanstans!

Styrelsen har på helt eget bevåg, utan att varken rådfråga medlemmarna eller förklara/informera om sitt beslut, bestämt att rutinerna skulle ändras och att medlemmarna inte skulle erhålla motionerna.

Man kan kanske diskutera om det finns en möjlighet för styrelsen att inte skicka ut motionerna (eventuellt), men om styrelsen väljer att inte dela ut motionerna till medlemmarna måste styrelsen ovillkorligen - enligt lag - skicka med en lista, i kallelsen eller bifogat kallelsen, över vad respektive motion (= ärende) handlar om.

Medlemmarna informerades inte av styrelsen om vilka ärenden som skulle tas upp på stämman!

 • Styrelsen har inte med ett enda ord fört någon dialog med någon motionär om motionerna, vilket jag bett om i samband med varje av mig inlämnad motion,
  Därmed kunde inte motionerna reduceras varken i antal eller omfång.
 • Styrelsen har t.o.m. helt vägrat att bekräfta mottagandet av motionerna (vilket bl.a. fick konsekvensen att ett antal motioner från en annan medlem "försvann i hanteringen").
 • Inlämnade motioner nämns inte med ett ord i årsredovisningen.
 • Den enda tillgång medlemmarna fick till motionerna/styrelsens svar var under tre dagar (med början 4 arbetsdagar före stämman) á 1 ½ timme.
 • Kunde man inte under dessa tre tidpunkter, eller inte hinner med att läsa dem under denna tid, så får man inte ta del av motionerna före stämman.
 • Styrelsen hade på stämman inte förberett för att motionerna skulle föredras (eftersom styrelsen visste att de skulle lyckas i sitt syfte att motionerna inte skulle behandlas). Motioner skulle - som tidigare - avslås i grupp... utan att ens medlemmarna på stämman vet vad motionerna handlar om eller hur styrelsen svarat (det var bara jag och tre medlemmar - av 240 medlemmar - som kom för att läsa några motioner/svar).
 • Möjligheten för mig att väcka intresse för vissa frågor genom att medlemmarna får läsa mina motioner är därmed helt tillintetgjord.
  Jag får varken före stämman eller under stämman upplysa om de problem som förekommer i styrelsen och som drabbar medlemmarna hårt ekonomiskt.
Motionerna kunde styrelsen lagt ut och informerat om redan i februari 2009.
Styrelsens svar till motionerna kunde styrelsen lagt ut löpande på föreningens webbplats fram till två veckor innan stämman.

Jag förvägras min möjlighet att få hävda min lagstadgade rätt att påverka min brf och därmed min egen ekonomi.

Efter stämman kan styrelsen slänga alla mina motioner - liksom styrelsens (= HSBs) svar och det finns inga som helst bevis för att jag lämnat in några motioner.


FEL I STÄMMOPROTOKOLL

I stämmoprotokollet skriver Bengt Skånhamre under punkt 6 i dagordningen att motionerna kunnat "erhållas på cd-skiva". Detta är felaktigt. Jag, som enda medlem, fick en CD efter att tiden gått ut för läsning av motionerna (läs mer om detta tidigare i detta dokument, under punkt 4 i dagordningen, där detta diskuterades).

Medlemmarna fick alltså inte reda på vilka ärenden som skulle behandlas på stämman när det gäller motionerna (inte ens under stämman informerades den minoritet av medlemmar som då dök upp om vilka ärenden som skulle behandlas)!

Därmed har kallelse ej behörigen skett!


Fortsättning...

Styrelsens årsredovisning

Se bilaga 2 för en lista över de motioner jag skrivit som styrelsen inte ville skulle komma medlemmarna till del

Stämmoprotokoll


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan